Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilun koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Valmistuttuasi hallitset laajasti palvelumuotoilussa käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Lisäksi ymmärrät, miten ihmislähtöinen suunnittelu, ideointi ja konseptointi sekä tuotteistaminen palvelumuotoilun avulla tapahtuu. Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten käyttäjälähtöisten menetelmien ja työkalujen hallintaan. Monialainen kulttuurien ja käyttäytymistieteiden tuntemus ja soveltaminen luovat pohjaa kokonaisvaltaiselle palvelukulttuurien ymmärrykselle.

Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja monialaisen yhteistyön tueksi. Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointimenetelmiä ja luonnostelemaan käsin piirtämällä. Menetelmäopintojen aikana opiskelet työkaluja, joiden avulla pystyt tunnistamaan ja huomioimaan käyttäjien tarpeita ja toiveita suunnittelussasi, mallintamaan suunnitelmiasi sekä perustelemaan valintojasi.

Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspiirteitä. Siksi saat opinnoissasi myös valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä. Koulutuksen sisällöissä painottuu analyyttinen toimintaote ja kriittinen tiedon soveltaminen palvelumuotoilun tukena.

Voit täydentää opintoja omien tavoitteiden mukaisesti valitsemalla opintoja myös muista koulutuksistamme tai laajentaa osaamistasi omaan osaamisprofiiliisi valitsemillasi erityisosaamisilla. Tulevaisuuden muuttuvilla työmarkkinoilla AMK-tutkinto monipuolistaa mahdollisuuksiasi työllistyä.

Tutkinto koostuu 240 op ja koulutus sisältää seuraavia oppimismoduuleja:

Ydinosaaminen 135 op
- Ammattina muotoilu 15 op
- Kielet 15 op
- Palvelujen muotoilu 15 op
- Taiteen soveltaminen 15 op
- Visualisointi 15 op
- Menetelmät 15 op
- Luova talous 15 op
- Harjoittelu 15/30 op
- Opinnäytetyö 15 op

Täydentävä osaaminen 105 op
- Digitaaliset ympäristöt 15 op
- Konseptointi 15 op
- Tuotteistaminen 15 op
- TKI-projekti 15 op
- Harjoittelu 15/30 op
- Valinnaiset opintokokonaisuudet 30 op

Opintojen tavoite

Palvelumuotoilun AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu tuleville palvelujen kehittäjille. Tutkinto antaa valmiudet työskennellä palvelumuotoilun asiantuntijana oman alasi sekä eri alojen ammattilaisten kanssa, monialaisissa ammattitiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa.

Valmistuttuasi osaat analysoida ja tutkia palveluja sekä pienempiä elementtejä, joista ne koostuvat. Osaat huomioida sekä osallistaa suunnittelussa eri toimijoita, sidosryhmiä ja käyttäjiä palvelujen kehittämiseen. Opit palvelumuotoiluprosessin asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta ideoinnin kautta konseptointiin ja aina tuotteistamiseen asti. Pystyt suunnittelemaan sekä ohjaamaan kehittämistoimintaa sekä osaat hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja työvälineitä.

Ala sopii erityisen hyvin sinulle, jos olet ulospäinsuuntautunut ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Palvelumuotoilijana työskentelet palvelua tarjoavissa yrityksissä, yhteisöissä tai julkisella sektorilla yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Voi toimia myös yrittäjänä, joka tarjoaa palvelumuotoilun palveluja muille yrityksille ja yhteisöille. Osaat toimia työssäsi yrittäjämäisin ottein ja viestiä työstäsi myös oman alasi ulkopuolella toimiville.

TKI ja työelämäyhteistyö

Palvelumuotoilun opinnoissa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulun sisällä eri koulutusalojen sekä yhteistyöoppilaitosten ja yritysten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisissä verkostoissa. Alalla on myös alueellisia yhteistyösopimuksia muotoilua hyödyntävien yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Opintojen aikana osallistut erilaisiin työelämäprojekteihin, joissa toteutat opintomoduulin teemaan liittyviä toimeksiantoja, yhteistyössä opiskelijakollegoiden ja alan toimijoiden kanssa. Voit suorittaa harjoittelun ja tehdä opinnäytetyön paitsi yrityksissä ja yhteisöissä, myös erilaisissa Xamkin luovien alojen TKI-hankkeissa ja työelämäyhteistyössä.

Tehtävänäsi voivat olla erilaisten esiselvitysten tekeminen ja toimeksiantojen toteuttaminen osana asiantuntijaryhmää. Opetussuunnitelmassa on opintojen loppuvaiheessa opintomoduuli, jonka opinnot ovat osa TKI-toimintaa, ja siinä pureudutaan ajankohtaisiin aihealueisiin.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus tapahtuu monimuotoisesti; lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä työskentelynä. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin joka kolmas viikko perjantaina ja lauantaina. Merkittävä osa opinnoista tehdään itsenäisesti lähiopetuskertojen välissä. Lähitapaamisten aikana saat koko ryhmän innostavan osaamisen ja kokemuksen tukemaan omaa kehittymistäsi.

Kouvolaan on hyvät junayhteydet ja matkakeskuksesta Kouvolan kampukselle on 20 minuutin kävelymatka. Junamatka Helsingistä Kouvolaan kestää noin puolitoista tuntia.

Koulutuksen tavoitteisiin rinnastettavat aiemmat opintosi ja osaamisesi voidaan hyväksilukea, kun opintojen alussa suunnittelet opintojasi.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opiskelutapoja on useita:
- luento-opetus
- itsenäiset oppimistehtävät
- tiimityöskentely
- verkko-opiskelu
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet
- tentit
- käytännön harjoittelu.

Tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voit myös yhdistellä.

Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä etenet läh nnä oman aloitusryhmän työjärjestyksen mukaisesti ja hyödynnät koko ammattikorkeakoulun tarjonnassa olevia valinnaisopintoja ja muita verkko-opintoja.

Opintoja nopeuttavassa oppimisväylässä hyödynnät myös muiden ryhmien (muut päiväopiskeluryhmät, verkko-opintojaksot, mahdolliset monimuotoryhmät) opintoja.

Työssäkäyntiin integroidussa oppimisväylässä sinulla on mahdollisuus oman yritystoiminnan tai muuten sopivan työpaikan kautta suorittaa opintojaksoja, opintojaksojen osia tai kokonaisia opintokokonaisuuksia (moduuleja) työpaikkasi tehtävissä. Tässä on kyse niin sanotusta työn opinnollistamisesta, jossa osaaminen hankitaan opintojen aikana työpaikalla. Työn opinnollistaminen liittyy aina johonkin opintojaksoon tai moduuliin, ja suoritus tulee suunnitella ennakkoon opettajan ja työnantajan kanssa.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD –Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi työskentelet palveluja tarjoavissa yrityksissä, yhteisöissä tai julkisella sektorilla yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Voi toimia myös yrittäjänä, joka tarjoaa palvelumuotoilun palveluja muille yrityksille ja yhteisöille.

Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Tehtävänimikkeitä
- Palvelumuotoilija
- Konseptisuunnittelija
- Palvelutuottaja
- Visuaalinen suunnittelija
- Käyttöliittymäsuunnittelija
- Projektipäällikkö
- Palvelumuotoiluyrittäjä

Koulutuksen oppimisympäristöt

Xamkin eri materiaalien työstämiseen suunnitellut pajat tarjoavat toimivan oppimisympäristön. Ne mahdollistavat tarvittavien mallien, hahmomallien, pienoismallien ja prototyyppien toteutuksen.

Palvelunmuotoilun työpajatyöskentelyyn on mahdollista räätälöidä ja varustaa kulloinkin tarvittava tila konkreettista tai digitaalista työskentelyä varten Kouvolan kampukselle ja myös muille kampuksille tai yhteistyötahojen tiloihin.

Palvelumuotoilu, monimuoto
Tunnus
(PAKV23KM)
Palvelumuotoilu, monimuoto
Tunnus
(PAKV21KM)
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Räätälöity.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus ja lisäksi itsenäistä työskentelyä verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
ota yhteyttä opintojakson opettajaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ammattiruotsi keskittyy palvelumuotoilun alan ammattiviestintään.

Tentit ja muut määräajat

Päivämäärät ja ajat lmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.
Kirjallinen koe (yksilö) , suullinen koe (yksilö) ja oman alan loppupresentaatio (pari/ryhmätyö)
joulukuussa 2022.

Opiskelijan työmäärä

5 op.x 27 t.= 135 t. opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Avataan opintojakson ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Päivi Korhonen (paivi.korhonen@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 32

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Laura Hakanen
Vastuuopettaja

Kirsi Soulamo

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet digitaalisen myynnin ja markkinoinnin perusteet. Ymmärrät monikanavaisuuden mahdollisuudet sekä markkinoinnin trendit. Osaat hyödyntää myynnin ja markkinoinnin keinoja palvelukehityksessä. Osaat myydä ja markkinoida omaa osaamistasi.

Sisältö

Miten digitaalinen myynti ja markkinointi etenee?
Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys myynnissä ja markkinoinnissa?
Miten huomioida monikanavaisuus?
Kuinka myyt ideasi ja teet näkyväksi omaa osaamistasi?

Opiskelumateriaali

Julkaistaan Learn-alustalla opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI- ja työelämäyhteistyön osalta ole yhteydessä opintojakson opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Leena Muotio
 • Suvi Pylvänen
Vastuuopettaja

Suvi Pylvänen

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

• Ymmärrät digitaalisen palvelujen suunnittelun perusteet.
• Olet tutustunut käyttäjäkeskeiseen suunnitteluprosessiin ja -metodeihin digitaalisten palvelujen tuottamisen kontekstissa.
• Pystyt tuottamaan prototyypin suunnittelemastasi palvelusta testausta ja palvelun esittämistä varten.

Sisältö

• Miten konseptoit ja testaat digitaalisen palvelun?
• Mitä käyttäjäkeskeisiä suunnittelun menetelmiä kannattaa hyödyntää suunniteltaessa digitaalisia palveluita?
• Miten suunnittelet, kartoitat ja visualisoit digitaalisten palveluiden palvelupolkuja ja rakenteita.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit, videot, linkit ja tutoriaalit Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkoon perustuva oppimisreitti
Osallistut opetus- ja ohjaustilaisuuksiin aikataulun mukaisesti. Opintoaikataulusi määräytyy ajoitettujen ryhmätilaisuuksien ja itseopiskelujen perusteella.

Oppimisreitti, joka nopeuttaa opintoja
Jos olet hankkinut aiheesta aikaisempaa oppimista (kokonaan / osittain), ota ennen kurssia vastuuopettajaan yhteyttä. Näin voitte keskustella siitä, onko sinulla tarvittava pätevyys ja mitkä ovat menetelmät kyseisen pätevyyden osoittamiseksi. Jos et pysty osallistumaan kaikkiin lähiopetustilaisuuksiin muiden kurssien takia, sinun on suoritettava oppimistehtävät itsenäisesti.

Työperusteinen oppimisreitti
Sinun on otettava yhteyttä kurssin opettajaan ennen kurssia sopiaksesi kehitystehtävistä, jotka suoritat työpaikallasi. Sinun on todistettava oppimasi sekä teoreettisesti että käytännössä pitämällä esitys, jossa jaat osaamisesi myös muulle luokalle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla on TKI projekti.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijat suorittavat tehtäviä myös itsenäisesti ohjeistuksien ja videoiden avulla. Lähipäivillä töistä saa palautetta ja syvennetään osaamista.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi sisältää projektiraportin.
Kurssi suositellaan suoritettavaksi muiden moduulin kurssien kanssa yhtä aikaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut tehtävät
Oppimisportfolio

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Biotuotemuotoilun koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • SKKV21SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

Liittyy Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) -opintojaksoon. Osaat havainnoida ympäristöäsi ja kerätä tietoa kentältä oikeista palveluympäristöistä erilaisilla menetelmillä. Osaat selvittää ja tunnistaa käyttäjien tarpeita ja ottaa ne huomioon suunnittelutyössäsi. Osaat tutkia ja analysoida kehitettävää tuotetta tai palvelua suhteutettuna käyttötarkoitukseensa ja tehdä parannusehdotuksia.

Sisältö

Yleisesti
- Miten tunnistat käyttäjien tarpeita ja mieltymyksiä?
- Miten käyttäjät osallistetaan suunnitteluun niin, että käyttötarkoitus tulee samalla huomioiduksi?
- Miten tuotteen ergonomisuus ja käytettävyys suhteutetaan käyttötarkoitukseensa?
- Miten suunnittelet käyttäjää palvelevan ja ajan henkeen soveltuvan tuotteen tai palvelun?

Opiskelumateriaali

Työterveyslaitos http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/Sivut/default.aspx
Työterveyslaitoksen tiedotteita useista eri aihealueista
Seppo Väyrynen, Nina Nevala, Minna Päivinen Tammer paino 2004, Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa ja käyttäjätutkimuksen menetelmät
Hyysalo, Sampsa, 2006, Käyttäjätieto ja käyttäjätutkimuksen menetelmät
Opintojakson opetusmateriaalit
RT-kortit
www.TTL.fi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Käyttäjätietoa ja -ymmärrystä haetaan ja tutkitaan yhteistyössä yritysten kanssa. Opiskelija hakee soveltuvat yhteistyöyritykset omaan tiedonhankinta ja tutkimustyöhönsä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

-

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Leena Muotio
 • Suvi Pylvänen
Vastuuopettaja

Suvi Pylvänen

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

• Tunnet käyttöliittymäsuunnittelun perusperiaatteet mukaan lukien käytettävyys, saavutettavuus ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu.
• Tunnet yleisiä käyttöliittymäsuunnittelumalleja.
• Osaat toteuttaa käytettävyystestejä ja tunnet erilaisia testausmenetelmiä.
• Ymmärrät käytettävyyden pohjalla olevaa psykologiaa kuten inhimillinen havainto ja muisti, jotka vaikuttavat käyttöliittymäsuunnittelussa tekemiisi valintoihin.

Sisältö

• Miten suunnittelet käyttöliittymiä, jotka ovat helppoja käyttää ja saavutettavia?
• Miten suunnittelet käyttäjäystävällisiä käyttöliittymien tietorakenteita ja miten visualisoit niitä?
• Miten suunnittelet ja toteutat käytettävyystestejä ja arvioit käytettävyyttä käyttöliittymän käytettävyyttä?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit, videot, linkit ja tutoriaalit Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkoon perustuva oppimisreitti
Osallistut opetus- ja ohjaustilaisuuksiin aikataulun mukaisesti. Opintoaikataulusi määräytyy ajoitettujen ryhmätilaisuuksien ja itseopiskelujen perusteella.

Oppimisreitti, joka nopeuttaa opintoja
Jos olet hankkinut aiheesta aikaisempaa oppimista (kokonaan / osittain), ota ennen kurssia vastuuopettajaan yhteyttä. Näin voitte keskustella siitä, onko sinulla tarvittava pätevyys ja mitkä ovat menetelmät kyseisen pätevyyden osoittamiseksi. Jos et pysty osallistumaan kaikkiin lähiopetustilaisuuksiin muiden kurssien takia, sinun on suoritettava oppimistehtävät itsenäisesti.

Työperusteinen oppimisreitti
Sinun on otettava yhteyttä kurssin opettajaan ennen kurssia sopiaksesi kehitystehtävistä, jotka suoritat työpaikallasi. Sinun on todistettava oppimasi sekä teoreettisesti että käytännössä pitämällä esitys, jossa jaat osaamisesi myös muulle luokalle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla on TKI projekti.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijat suorittavat tehtäviä myös itsenäisesti ohjeistuksien ja videoiden avulla. Lähipäivillä töistä saa palautetta ja syvennetään osaamista.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi sisältää projektiraportin kirjoittamisen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut tehtävät
Oppimisportfolio

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV22SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat hyödyntää muotoiluajattelua, löytää ja määritellä kehittämiskohteita suunnittelussasi.
Hallitset muotoiluprosessin hyvin ja osaat organisoida tekemistäsi tavoitteellisesti.
Osaat konkretisoida ja tehdä ajatteluasi näkyväksi hyödyntäen kuvaa ja tekstiä ajattelun välineenä.

Sisältö

Mitä on muotoiluajattelu, miten löydät kehittämiskohteita ja miten hyödynnät muotoiluajattelua omassa työssäni?
Miten hyödynnät ideointimenetelmiä ajattelun tukena?
Miten teet muotoiluajattelua näkyväksi ja arvioitavaksi?
Kuinka hyödynnät osaamistasi omassa työssäsi?

Opiskelumateriaali

Muotoiluajattelu
Miettinen, Satu, Teknologiateollisuus (yhdistys)
Teknologiainfo Teknova 2014

Palvelumuotoilun bisneskirja
Koivisto, Mikko, Säynäjäkangas, Johanna, Forsberg, Sofia,
Alma Talent 2019.
Sivut 35 -41

Design thinking process & methods guide
Curedale, Robert
Design Community College 2016. 2nd edition

The Design thinking playbook
Mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and ecosystems
Michael Lerwick, Patrick Link, Larry Leifer
Wiley 2018

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviä voi tehdä työelämäyhteistyönä, esimerkiksi omaan työhön liittyen.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Katariina Silvola
Vastuuopettaja

Katariina Silvola

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opiskelussa käytettävät lähdemateriaalit esitellään opintojakson Learn verkko - oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson toteutus on koulutuskohtainen. Tukenasi on useita ohjauksen eri toimijoita, mutta toteutuksesta vastaa oma OVA-opettajasi. Oma oppimisesi rakentuu osallistumalla lähiopetukseen / verkko-opetukseen, tekemällä itsenäiset tehtävät, sekä olemalla mukana Xamkin ja oman koulutuksesi yhteisöllisessä toiminnassa. Opintojakso toteutuu osissa koulutuksen aikana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttejä. Oppimistehtävien tehtävänannot ja määräajat esitellään opintojakson Learn alustalla.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h = 135 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi: Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.
Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä.
- käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja, ja tekniikoita.
- toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
- perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.
Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Leena Muotio
 • Irina Kujanpää
Vastuuopettaja

Suvi Pylvänen

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

-osaat määritellä palveluinnovaation
-osaat hyödyntää innovaatioprosessia palveluinnovaation luomiseksi
-osaat tunnistaa ja hyödyntää erilaisia työkaluja ja prosesseja asiakaslähtöisen palveluinnovaation kehittämiseksi

Sisältö

Mitä palveluinnovaatiot ovat?
Kuinka palveluinnovaatioita voidaan kehittää?
Millaisia työkaluja ja prosesseja asiakaslähtöisen palvelun innovaatioprosessissa voidaan hyödyntää?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit, videot, linkit ja tutoriaalit Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkoon perustuva oppimisreitti
Osallistut opetus- ja ohjaustilaisuuksiin aikataulun mukaisesti. Opintoaikataulusi määräytyy ajoitettujen ryhmätilaisuuksien ja itseopiskelujen perusteella.

Oppimisreitti, joka nopeuttaa opintoja
Jos olet hankkinut aiheesta aikaisempaa oppimista (kokonaan / osittain), ota ennen kurssia vastuuopettajaan yhteyttä. Näin voitte keskustella siitä, onko sinulla tarvittava pätevyys ja mitkä ovat menetelmät kyseisen pätevyyden osoittamiseksi. Jos et pysty osallistumaan kaikkiin lähiopetustilaisuuksiin muiden kurssien takia, sinun on suoritettava oppimistehtävät itsenäisesti.

Työperusteinen oppimisreitti
Sinun on otettava yhteyttä kurssin opettajaan ennen kurssia sopiaksesi kehitystehtävistä, jotka suoritat työpaikallasi. Sinun on todistettava oppimasi sekä teoreettisesti että käytännössä pitämällä esitys, jossa jaat osaamisesi myös muulle luokalle

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla on TKI projekti

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijat suorittavat tehtäviä myös itsenäisesti ohjeistuksien ja videoiden avulla. Lähipäivillä töistä saa palautetta ja syvennetään osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut tehtävät

Esitietovaatimukset

Palvelun konseptointi

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Kati Viljakainen
Vastuuopettaja

Kati Viljakainen

Ryhmät
 • PAKV22SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tunnistaa palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä.
Osaat mitata palvelukokemusta ja tutkia sitä määrällisin sekä laadullisin menetelmin.
Osaat kehittää palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sisältö

Millaiset tekijät vaikuttavat palvelukokemuksen syntymiseen?
Kuinka palvelukokemusta voidaan tutkia?
Kuinka palvelukokemukseen voidaan vaikuttaa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan opintojakson Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, lähiopetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voidaan toteuttaa TKI- ja työelämäyhteistyötä, toteutus tarkentuu opintojakson alkaessa

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää kaksi välitehtävää, jotka suoritetaan opetuspäivien välissä sekä opintojen päätteeksi suoritettavan tehtävän. Lopputehtävä palautetaan viimeistään 19.12.2021. Tehtävänannot esitellään opetuspäivinä.

Opintojaksolla ei ole valmistautumista vaativia tenttejä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Learn-pohjalla uutiset-osiossa ilmoitetaan verkko-opintoihin liittyvistä käytännön asioista viikolla 37.
Huom. opintojaksoon liittyy pieni ennakkotehtävä, jonka ohjeistus tulee myös Learniin tuolloin. Ennakkotehtävän suorittamiseen on hyvä varata n. 15-30 minuuttia ennen opetuspäivää.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
 • Sanna Haapanen
Vastuuopettaja

Sanna Haapanen

Ryhmät
 • PAKV22SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.
Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.
Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.
Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?
Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?
Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Opiskelumateriaali

Espoon sivistystoimen työkalupakki
https://docplayer.fi/3974767-Tyokalupakki-palvelumuotoiluun.html

Service Design toolkit (kehittäjinä mm. JAMK)

Kirjallisuus:
Satu Miettinen, 2011: Palvelumuotoilu
Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen
http://www.adlibris.com/fi/kirja/palvelumuotoilu-9789522380777
Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
https://www.talentumshop.fi/palvelumuotoilu.html
Sähköinen aineisto:
Mikko Koivisto, 2007:
Mitä on palvelumuotoilu - Muotoilun hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa
http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Koivisto-M.-2007..pdf
Mikko Koivisto, Johanna Säynäjäkangas, Sofia Forsberg
Palvelumuotoilun bisneskirja

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, lähiopetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävän voi tehdä yritysyhteistyönä tai omalle työpaikalle.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan etä- ja monimuoto-opiskeluna. Opintojaksoon sisältyy noin kaksi -kolme lähipäivää Kouvolan kampuksella. Lähipävät pidetään torstaisin ja perjantaisin.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hylätty, arvosana: 1-5
Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuopettaja

Sanna Haapanen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Opiskelumateriaali

Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
Muu opetusmateriaalit ja linkit opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on hyvä olla työelämälähtöinen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso tulee suorittaa yhteisen aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan antama arviointi.
Vertaisarvioinnissa hyödynnetään opettajan laatimaa arviointimatriisia.
Arviointi perustuu opiskelijan toteuttamaan kehittämistehtävään ja kykyyn soveltaa tehtävässä opintojaksolle valittuja palvelumuotoilun menetelmiä,

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
 • Minna Pimiä
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat sijoittaa palvelumuotoilun muotoilun tehtäväkenttään.
Osaat käyttää palvelumuotoilun keskeisimpiä käsitteitä.
Osaat palvelumuotoilun prosessin ja osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisimpiä työkaluja.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilu on ja miten se sijoittuu muotoilun kenttään ja monialaisen kehittämisen kenttään?
Millaisia ovat keskeisimmät palvelumuotoilun menetelmät ja kuinka niitä hyödynnetään?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan opintojaksoalustalla Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, lähiopetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI ja työelämäyhteistyö on mahdollinen opintojaksolla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hylätty, arvosana: 1-5
Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 32

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat hyödyntää käytännön tietoja ja taitoja yrityksen kanssa yhteistyössä tehtävässä palvelumuotoiluprojektissa.
Osaat toimia monialaisessa työryhmässä.

Sisältö

Kuinka palvelumuotoilun menetelmiä ja toimintatapoja voidaan hyödyntää yrityksen palvelun kehittämisessä yhdessä yrityksen kanssa?
Kuinka tuot oman osaamisesi ryhmän ja asiakasyrityksen hyödyksi?

Opiskelumateriaali

Satu Miettinen, 2011: Palvelumuotoilu
Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen
Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Kehittämistyö tehdään yhteistyössä yhteistyöyritysten tai Xamkin TKI-hankkeiden kanssa.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija hallitsee palvelumuotoiluprosessin ja osaa soveltaa sitä tavoitteellisesti
- Opiskelija osaa visualisoida tietoa informatiivisesti ja hyödyntää visualisointimenetelmiä monipuolisesti
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään esim. perustiedot palvelumuotoilusta sekä palvelun konseptoinnista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 25

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
 • Minna Pimiä
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV22SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelun konseptille tavoitteet ja reunaehdot tutkimusten pohjalta.
Osaat hyödyntää ideointimenetelmiä innovatiivisesti ja laaja-alaisesti konseptin kehittämisessä.
Osaat tehdä näkyväksi suunnittelua, arvioida sitä ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sisältö

Miten suunnittelet ja toteutat palvelukonseptin valittuun tehtäväkenttään?
Kuinka analysoit ja perustelet eri vaiheiden valinnat?
Miten esittelet suunnitellun palvelukonseptin sidosryhmille.

Opiskelumateriaali

Konseptointi, konseptisuunnittelu ja konseptimuotoilu
Keinonen, T. & Jääskö, V. (toim.) 2004 Tuotekonseptointi. Helsinki:
Teknologiainfo Teknova Oy
Kettunen, T. 2001. Muodon palapeli. Helsinki: WSOY
Koivisto, M. 2007. Mitä palvelumuotoilu on? -Muotoilun hyödyntäminen palvelumuotoilun suunnittelussa. Taiteen maisterin lopputyö.
Kokkonen, V. Kuuva, M., Leppimäki, S., Lähteinen, V., Meristö, T., Piira, S. & Sääskilahti, M.2005.
Visioiva tuotekonseptointi. Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy
Miettinen, S. (toim.) Palvelumuotoilu menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy, 105-121
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. & Smith, A. 2014.
Value Proposition Design. How to create products and services customer want. New Jersey: John Wiley & Sons Inc
Stickdorn, M. & Schneider, J. (EDS.) 2012. This is service design thinking. Basics -Tools - Cases. Amsterdam: BIS Publishers
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu
Ulrich ja Eppinger 2012 mallit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävä toteutetaan TKI tai työelämäyhteistyönä.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 23

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Mari Hämäläinen
Vastuuopettaja

Mari Hämäläinen

Ryhmät
 • PAKV22SY
  Palvelumuotoilu, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat mallintaa palvelukonseptin erilaisia mallintamistapoja hyödyntäen.
Osaat arvioida suunnitelmaa yhdessä eri sidosryhmien kanssa erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen.
Osaat kerätä ja analysoida palautetta eri sidosryhmiltä, ja kehittää palvelua sen pohjalta edelleen.
Osaat tuotteistaa palvelun lanseerausta varten.

Sisältö

Kuinka palvelukonsepti voidaan mallintaa?
Miten palvelukonseptia voidaan testata, arvioida ja kehittää edelleen eri sidosryhmien kanssa?
Kuinka palvelu tuotteistetaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, jonka lisäksi itsenäistä työtä ja sovittuja tehtäviä itsenäisesti sekä ryhmissä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
• voit ilmoittautua aikaisemman ryhmän toteutukselle tai sopia opettajan kanssa opintojakson suorittamisesta itsenäisesti yhdessä sovittua aikataulua nopeammin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla työstetään kehittämistehtävää, joka mahdollistaa TKI- ja työelämäyhteistyön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan suoritus perustuu oppimistehtäviin ja kehittämistehtävään.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Palvelukonseptin mallinnus
Palvelukonseptin testaus, arviointi ja kehittäminen edelleen eri sidosryhmien kanssa
Palvelun tuotteistaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Monialaisen tiedon kriittinen arvioiminen ja hyödyntäminen uusia näkökulmia tuottaen
Monimutkaisten tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnan ongelmien luova ratkaiseminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.11.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 32

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Hanna Nieminen
Vastuuopettaja

Sanna Haapanen

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat mallintaa palvelukonseptin erilaisia mallintamistapoja hyödyntäen.
Osaat osallistaa asiakkaita ja sidosryhmiä palvelun kehittämiseen.
Osaat kaupallistaa tuotteita ja palveluita

Sisältö

Kuinka palvelukonsepti voidaan mallintaa?
Miten palvelukonseptia voidaan arvioida ja kehittää edelleen eri sidosryhmien kanssa?
Kuinka palvelutarjoomia rakennetaan ja viedään markkinoille?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: osallistut työjärjestyksen mukaisesti oppitunneille.
Työhön integroitu oppimisväylä: Osallistut niille luennoille, joille pääset ja toteutat kehittämistehtävän työpaikallesi.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Voit ilmoittautua aikaisemman ryhmän toteutukselle tai suorittaa opintojakson nopeutetussa aikataulussa palauttamalla kehittämistehtävän aikaisemmin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla työstetään työelämän aitoa kehittämistehtävää.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson ei sisällä tenttiä, vaan suoritus perustuu kehittämistehtävään ja itsenäisesti suoritettaviin oppimistehtäviin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Tuntimäärä voi vaihdella riippuen opiskelijan työ- ja opiskeluhistoriasta sekä opiskelutekniikoista.

Toteutuksen osien kuvaus

Palvelukonseptin mallintaminen
Osallistava palvelun kehittäminen
Kaupallistaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla jatketaan Palvelumuotoiluprojekti -opintojaksolla aloitettua kehittämistehtävää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen käsitteiden, mallien ja menetelmien hallitseminen ja soveltaminen.

Esitietovaatimukset

Asiakasrajapinta ja Konseptointi -moduulit

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Virve Penttilä
Vastuuopettaja

Sanna Haapanen

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat laatia toimivia digitaalisia ja fyysisiä palveluympäristöjä.
Osaat määritellä palvelun toimijat ja asiantuntijat.
Osaat määritellä ja toteuttaa immateriaaliset toteutukset vaatimusten mukaan soveltuvin osin.

Sisältö

Miten palveluympäristö toteutetaan?
Miten palvelu on räätälöitävissä, siirrettävissä, monistettavissa vaihtoehtoisiin ympäristöihin?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan opintojakson alustalla Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, lähiopetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voidaan toteuttaa työelämäyhteistyöprojekti.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien arviointi
Tuntiaktiivisuus

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Marjo Suviranta
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV21KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Yksilölliset oppimisväylät

Muotoilun suomenkielisten koulutusten (graafinen muotoilu, biotuotemuotoilu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, muoti ja puvustus, palvelumuotoilu)
yhteinen harjoittelualusta löytyy Learnista nimellä ”Harjoittelu, muotoilu” (avain: muharj).
Alustalta löydät harjoitteluvastaavien yhteystiedot sekä lomakkeet ja ohjeet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelija etsii yhden tai useamman yrityksen tai yhteistyötahon,
jossa suorittaa syventävän harjoittelun, omien ammatillisten osaamistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Harjoittelu toteutetaan pääosin kesäaikana tai syksyllä 2023.

Opiskelijan työmäärä

15 op = 405 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintopisteet kirjataan Peppiin kun opiskelija on palauttanut Learniin vaaditut dokumentit ja Pitänyt esityksen syventävästä harjoittelunsa yhteisessä Teams- tapaamisessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutunut, dokumentoitu ja esitelty syventäväharjoittelu merkitään suoritetusmerkinnällä.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

20.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
Opettaja
 • Anna-Liisa Luova
 • Miia Karttunen
Vastuuopettaja

Anna-Liisa Luova

Ryhmät
 • PAKV23KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto
 • MPKV23KP
  Muoti ja puvustus, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learnissa, muu opettajan osoittama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on kulttuurialan yhteinen Viestintätaitojen toteutus, ensisijaisesti ryhmille MPKV23KP ja PAKV23KM, mutta myös muille kulttuurialan opiskelijoille. Opintojakso toteutetaan ryhmien aikatauluihin sovitellen sekä lähi- että verkko-opetuksena. Opintojaksoon sisältyy myös itsenäistä työskentelyä.

Verkossa on tarjolla monialainen Viestintätaitojen verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa itsenäisesti. Muista yksilöllisistä oppimisväylistä sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan viestinnän perustaitoja työelämää varten. Opintojaksoon liittyy alakohtaisten viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää erilaisia tehtäviä ja yhden verkkotentin. Tehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan Learnissa. Kaikki tehtävät tulee palauttaa opintojakson toteutusaikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Viestinnän opiskelu antaa geneerisen tason kansainvälisyysvalmiuksia, kulttuurisen viestinnän sisällöt osa jaksoa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Viestintä työ- ja opiskelutilanteissa
Oman viestintätaidon arviointi ja kehittäminen
Tiedonhaku
Tutkimuskirjoittaminen
Kielenhuolto
Esiintyminen
Ryhmäviestintä
Kokous- ja neuvottelutaito

Lisätietoja opiskelijoille

Anna-Liisa Luova, anna-liisa.luova@xamk.fi
Miia Karttunen, miia.karttunen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat kirjalliset ja suulliset tehtävät opintojakson aikana, yksi tentti