Siirry suoraan sisältöön

Rakennustekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Rakennusala tarjoaa sinulle hyvin palkatun, arvostetun ja monipuolisen tehtäväkentän.
Rakentamista ja korjaamista tulee aina olemaan. Tulevaisuuden työllistymisnäkymäsi ovat hyvät. Uusia rakennusalan osaajia tarvitaan muun muassa tuotantoon, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennustuoteteollisuuteen ja kiinteistön hallintaan.

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu ja työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla.

Rakennusinsinöörinä voit työskennellä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentely tapahtuu useimmiten tiimeissä: toimistossa, teollisuudessa tai rakennustyömailla.

Opinnoissasi hankit myös itsellesi tietotekniset valmiudet sekä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla pystyt viestimään työelämässä sekä kirjallisesti että suullisesti. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla mukana varmistamassa rakennuskantamme ja ympäristöstämme elinvoimaisuutta.

Koulutuksen sisältö

Rakennusinsinöörin tutkinto koostuu rakennustekniikan ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta sekä yhteisistä opinnoista.

Ydinosaaminen 175 op
• rakentamistekniikan ydinosaaminen 120 op
• yhteiset opinnot 40 op
• opinnäytetyö 15 op

Täydentävä osaaminen 20 op
Työharjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Rakennustekniikan koulutuksen sisältö on laadittu vastaamaan rakennusalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneen koulutus- ja pätevyysvaatimuksia. Opintovalinnoilla sinulla on mahdollisuus suorittaa useiden eri vaatimusluokan pätevyyksien teoriaopintoja.
Insinööriopintoihin kuuluu myös matemaattisia sekä viestintä- ja kieliopintoja. Nämä opinnot toteutetaan yleensä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana yhdessä ammattiopintojen kanssa. Ammatillisten opintokokonaisuuksien opintojaksot toteutetaan pääosin luokkaopetuksena (luennot, harjoitukset, oppimistehtävät) tai laboratorio- ja projektityöopetuksena käyttäen sähköisiä oppimisympäristöjä.

Opinnäytetyö tehdään yleensä aina työelämän tilauksesta, tavallisimmin työnantajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös opetus- tai tutkimuslaboratoriossa tilauksesta tai tutkimushankkeen osana.

Opintojen toteutus

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Projekteissa opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Työelämäyhteydet näkyvät myös muun muassa opintojaksojen ekskursioina, tehdasvierailuna, vierailevina luennoitsijoina sekä myöhemmin harjoittelussa ja opinnäytetöissä.

Rakennustekniikan koulutuksen työviikkopohjainen opetussuunnitelma tarjoaa sinulle kolmen ja puolen vuoden aikana lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt talonrakennustekniikan ja rakennetekniikan perusopintoihin. Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä, erilaisia ryhmätöitä sekä itsenäisiä oppimistehtäviä, joiden tekemistä erilaiset tietotekniset ratkaisut tukevat. Ryhmissä ja itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi sisällyttämällä opinnäytetyön teko neljännen vuoden syksyn aikatauluun. Myös aikaisemmin hankitun, soveltuvan osaamisen hyödyntäminen opinnoissasi voi lyhentää opintojesi kokonaiskestoa. Jos olet alan töissä opintojesi aikana, voi olla mahdollista suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.

Opettajat pyrkivät edistämään mielekästä oppimista ja auttamaan henkilökohtaisen motivaation kehittymistä. Oppimisprosessissa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen sinun ja opettajan välillä. Opiskelijana olet kuitenkin itse päävastuussa omasta oppimisestasi. Onnistut, kun sinulla on halu oppia tulevassa ammatissasi vaadittavia tietoja ja taitoja sekä myös harjoitella niitä. Oppimisesi kulmakivinä ovat osallistuminen opetukseen, aktiivisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Opintojen toteutustavat määritellään tarkemmin opintojaksojen kuvauksissa (mahdolliset läsnäolovaatimukset, pakolliset tehtävät, aikataulut jne).

Mahdollisia toteutustapoja:
• Työviikkopohjaisessa opiskelussa osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa, ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu ja työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla.

Muita tyypillisiä tehtäviä ovat rakennuttajaorganisaatioiden tehtävät sekä rakennusliikkeiden tai rakennustuoteteollisuuden myynti- ja markkinointitehtävät.
Lisäksi alalla on erilaisia asiantuntijatehtäviä ja viranomaistehtäviä. Opinnot antavat valmiuksia myös opetustehtäviin tai yrittäjyyteen.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä voivat olla
• asiantuntija tai konsultti
• hankintainsinööri tai -päällikkö
• laskentainsinööri tai -päällikkö
• myynti-insinööri, tuotepäällikkö
• projekti-insinööri tai -päällikkö
• rakennesuunnittelija
• rakennustarkastaja
• suunnitteluinsinööri tai -päällikkö
• tuotantoinsinööri tai -päällikkö
• työmaainsinööri tai -päällikkö
• työnjohtaja
• yrittäjä, toimitusjohtaja

Rakennusalan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat alueen rakentamisessa toimivat yritykset ja kunnat. Työelämäyhteistyö kehittyy opettajien ja opiskelijoiden aktiivisessa yhteistoiminnassa. Tärkeimmät alueelliset yhteistyöyritykset ovat rakennusalan urakoitsijayrityksiä, suunnittelutoimistoja, kuntia ja kiinteistöjen omistajia.

Yhteistyötä kehitetään yritysten lisäksi rakennus- ja betonilaboratorion kautta myös betoninkoestus-, kuntotutkimus- ja rakennetutkimusprojekteissa. Yhteistyö on tiivistä myös Rakennusteollisuuden ja muiden vastaavien organisaatioiden kanssa (mm. ammattikorkeakoulujen ja RT ry:n korkeakouluverkosto). Toisen koulutusasteen yhteistyötä tehdään erityisesti kaakkoissuomalaisten ammattiopistojen kanssa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat muun muassa innovaatio- ja projektiympäristöt, monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (E-kampus) sekä työelämä ja TKI-hankkeet. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Rakennustekniikan koulutuksen opintojaksoissa toteutustavasta riippumatta hyödynnetään E-kampuksen perusjärjestelmiä (mm. Learn-verkko-oppimisympäristöä). Ryhmätöiden tekeminen ja tiedostojen jakaminen onnistuu joustavasti. Opintojaksokohtaisesti tarjolla on alaan liittyviä järjestelmiä ja digitaalisia ympäristöjä (e-kirjat ja -tietokannat, rakennusalan suunnittelu- ja projektinhallintaohjelmistot). E-kampuksen verkkotyövälineet, opiskelijaintranet ja somekanavat lisäävät mahdollisuutta monipuoliseen ja nopeaan viestintään sekä yhteiseen tekemiseen.

Projektioppiminen aloitetaan jo ensimmäisen vuoden opiskeluun liittyvien projektien avulla. Myöhemmin projektioppimisen oppimisympäristönä voi olla valintasi mukaan myös opiskelijoiden johtama osuuskuntamuotoinen projektitoimisto, jolla on omat toimitilat Metsolan kampuksella. Oppimisympäristöjä kehitetään TKI-hankkeissa. Lisäksi koulutusohjelman betoni- ja rakennuslaboratorion tutkimus- ja kehittämishankkeita voidaan liittää osaksi opetusta.

Tutkinto-opiskelu työn ohella on mahdollista monimuotoryhmissä, joissa luentoja järjestetään lähi- ja etäopiskeluna. Luentotallenteista voidaan tarvittaessa kerrata opetuksen yksityiskohtia. Käytössä ovat muun muassa Learn- ja Acrobat Connect -oppimisympäristöt.

Rakennustekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(RAKT24SP)
Rakennustekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(RAKT23SP)
Rakennustekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(RAKT22SP)
Rakennustekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(RAKT21SP)
Rakennustekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(RAKT20SP)

Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ21-3013 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ05-3013 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ05-3015 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI39-3017 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW42-3004 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ06-3013 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 01.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ06-3014 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ06-3015 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ03-3017 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ31-3010 Ryhmät RAKT21SP RAKT22SP PRSA21SP RAKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ35-3007 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW74-3002 Ryhmät RAKT21KM
Ajoitus 01.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW74-3003 Ryhmät RAKT20SP RAKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW73-3004 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW41-3010 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ20-3010 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ10-3014 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ27-3009 Ryhmät RAKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ27-3010 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ28-3008 Ryhmät RAKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ28-3009 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ26-3009 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW43-3003 Ryhmät RAKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW43-3004 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3043 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3045 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3050 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3048 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3063 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00DW27-3016 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00DW27-3018 Ryhmät ENKT23SP RAKT23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3275 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW78-3001 Ryhmät RAKT20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW78-3002 Ryhmät RAKT21KM
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ13-3016 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CY03-3017 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EU40-3001 Ryhmät ENKT23SP RAKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW71-3009 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW69-3006 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW69-3007 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW69-3009 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW72-3004 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW70-3007 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW76-3003 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 01.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW45-3001 Ryhmät RAKT20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW45-3002 Ryhmät RAKT21KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3208 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3236 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3048 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW44-3004 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 02.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ32-3007 Ryhmät RAKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ32-3008 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3033 Ryhmät RAKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3034 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW75-3006 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 14.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ11-3013 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ11-3015 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CY07-3013 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CY07-3015 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW39-3007 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 02.08.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW39-3008 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3280 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3354 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3365 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00DW38-3017 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW77-3002 Ryhmät RAKT21KM
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW77-3003 Ryhmät RAKT20SP RAKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ21-3012 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI39-3016 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ03-3020 Ryhmät RAKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW73-3006 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW41-3009 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ20-3012 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ10-3013 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ26-3010 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 05.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3050 Ryhmät ENKT23SP RAKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00DW27-3019 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3304 Ryhmät RAKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW78-3003 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ13-3019 Ryhmät RAKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CY03-3020 Ryhmät RAKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 19.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW71-3008 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW69-3008 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW69-3010 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 19.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW72-3009 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW70-3006 Ryhmät RAKT23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 19.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW45-3003 Ryhmät RAKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3237 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3199 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW44-3005 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW75-3009 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW75-3010 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CY07-3014 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW39-3009 Ryhmät RAKT23SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3167 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3312 Ryhmät RAKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00DW38-3019 Ryhmät RAKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00DW38-3021 Ryhmät PRSA24SP
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00FJ49-3001 Ryhmät VV2024-2025