Siirry suoraan sisältöön

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat, hum.ala)

Tutkinto:
Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon, sekä artenomi (AMK), insinööri (AMK)-, muotoilija (AMK)-, restonomi (AMK) -, tradenomi (AMK)- ja yhteisöpedagogi (AMK) –tutkinnon suorittaneille, ja vähintään kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen alalla työskennelleille ammattilaisille.
Koulutuksen avulla laajennat ja syvennät osaamistasi:
• hyvinvointitiedon hyödyntämisessä omassa työssäsi, oman alasi kehittämisessä ja monialaisissa yhteistyöverkostoissa
• hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa asiakkaan ja organisaation näkökulmasta
• dataperustaisten hyvinvointipalveluiden toimintamallien ja kannattavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä
• dataperusteisten hyvinvointipalvelujen suunnittelussa ja johtamisessa

Koulutuksen sisältö

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK) – tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista syventävistä opinnoista (40 / 25 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (20 / 5 op).
Ydinosaamisen opinnot muodostuvat kolmesta (3) moduulista:
Tieto ja tietojärjestelmät – moduuli (15 op/10 op)
- Tieto ja tiedonhallinta (5 op)
- Tietojohtaminen (5 op)
- Tietojärjestelmien hankinta (5 op: ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
Hyvinvoinnin edistäminen, mittaaminen ja dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen – moduuli (15 op/10 op)
- Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat (5 op)
- Ihmisen hyvinvointikäyttäytyminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
- Ihmisen hyvinvointikäyttäytymisen mittaaminen (5 op)
Asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen –moduuli (10 op/5 op)
- Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
- Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen (5 op)
Täydentävän osaamisen opinnot (20 op / 5 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista.
Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia:
• tutkimus- ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• digitaalisuus, tieto ja verkostot
Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.
Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin vuoden (60 op) tai kaksi vuotta (90 op).
Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 2 arkipäivänä (to-pe) kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua. Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.
Lähiopetusta toteutetaan osittain myös Xamkin Active Life Lab – hyvinvointioppimisympäristössä, joka sijaitsee Mikkelissä Saimaa Stadiumin tiloissa. Active Life Lab tarjoaa huippuolosuhteet digitaalisten hyvinvointi-interventioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä opetukseen. Laboratorion tutkimustoiminnan johtoajatuksena on dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen. Opiskelu Active Life Labissa antaa näköalapaikan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden suunnitteluun.
Täydentävät Master School opinnot toteutetaan neljällä eri kampuksella, joita on Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina.

Uramahdollisuudet

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylemmän AMK-tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus tekee tiivistä ja monipuolista työelämäyhteistyötä paikallisella ja kansallisella tasolla. Myös Saimaa Stadiumin monialaisessa tutkimus- ja kehitysympäristössä Sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään taitojasi käytännössä osana oikeita tutkimus- ja kehityshankkeita.
Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) työelämäyhteistyö rakentuu opiskelijoiden työelämäverkostoista sekä Master Schoolin monialaisista työelämäprojekteista, joihin opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat.
YAMK-tutkinnon opiskelu on monialaisten ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista ja työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja ylläpitämistä.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen