Siirry suoraan sisältöön

Energiatekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut energiantuotannon asiantuntijaksi
.
Energia-alalla vastuullisissa tehtävissä toimivalta edellytetään vahvaa ammatillista pätevyyttä. Energiatekniikan insinöörinä ymmärrät energiatuotannon matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Ymmärrät teknisen suunnittelun perusteet ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoprosessin voimalaitoksissa.

Opinnoissasi perehdyt energiantuotantoon, -siirtoon ja -käyttöön. Opit käyttämään energiatuotantolaitosten prosessi- ja tietojärjestelmiä optimoidaksesi tuotannon energiakäyttöä ja -tehokkuutta. Opit myös arvioimaan eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä sekä hallitset kestävän energiatuotannon periaatteet. Modernien suunnitteluvälineiden avulla opit toimimaan teollisuuden tehdas-, automaatio-, prosessi- tai laitesuunnittelijana. Lisäksi opit tunnistamaan mittaus-, ohjaus- ja säätöpiirit sekä niiden laitteet. Osaat ajaa voimalaitosta.

Opintojesi aikana tutustut myös työelämään ja opit työskentelemään itsenäisesti, osana ryhmää tai esimiestehtävissä. Opit myös toimimaan kansainvälisessä työympäristössä.
Energiatekniikan koulutuksesta valmistuvat insinöörit työllistyvät hyvin energiatuotantoon, suunnittelutoimistoihin, laitetoimittajille ja kunnossapito-organisaatioihin.

Koulutuksen sisältö

Energiatekniikan insinööritutkinto rakentuu ydin- ja täydentävästä osaamisesta.
Ydinosaaminen on sitä osaamista, jonka hallitseminen on tavoitteena kaikille tutkinnon opiskelijoille. Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista.

• Ydinosaaminen 150 op
• Täydentävä osaaminen 30 op
• Vapaasti valittavat opinnot 15 op
• Työharjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op

Ydinosaamisen opinnoissa opit perusteet energiantuotantoprosesseista, siirtojärjestelmistä ja energian tehokkaasta käytöstä. Opit vertailemaan ja optimoimaan eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä sekä hallitset kestävän energiatuotannon periaatteet. Voimalaitoksen automaatioprosessiopinnoissa pääset käyttämään voimalaitossimulaattoria, joka parantaa valmiuksiasi toimia voimalaitoksen käytönvalvojana.

Täydentävissä opinnoissa voit valita ammatillista mielenkiintoasi tukevia opintoja omalta alaltasi tai esimerkiksi muilta tekniikan aloilta. Voit myös täydentää energiatekniikan opintojasi muiden korkeakoulujen verkkotarjonnalla.
Insinööriopintoihisi kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja, jotka valmistavat sinua työskentelemään kansainvälisissä energia-alan tehtävissä.

Opintojen toteutus

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Projektien kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Työelämäyhteydet näkyvät myös muun muassa opintojaksojen ekskursioina, tehdasvierailuna, vierailevina luennoitsijoina sekä myöhemmin harjoittelussa ja opinnäytetöissä.

Päiväopetuksena toteutettava energiatekniikan koulutuksen työviikkopohjainen opetussuunnitelma tarjoaa sinulle kolmen ja puolen vuoden aikana lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt energiantuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioon ja laitteistojen hallintaan.

Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä sekä erilaisia ryhmätöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä, joiden tekemistä erilaiset tietotekniset ratkaisut tukevat. Ryhmissä ja itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja
-käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi sisällyttämällä opinnäytetyö neljännen vuoden syksyn aikatauluun. Myös aikaisemmin hankitun soveltuvan osaamisen hyödyntäminen opinnoissasi voi lyhentää opintojesi kokonaiskestoa. Jos olet alan töissä opintojesi aikana, voi tulla mahdolliseksi suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.

Opettajat pyrkivät edistämään mielekästä oppimista ja auttamaan henkilökohtaisen motivaation kehittymistä. Oppimisprosessissa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen sinun ja opettajan välillä. Opiskelijana olet kuitenkin itse päävastuussa omasta oppimisestasi. Onnistut, kun sinulla on halu oppia tulevassa ammatissasi vaadittavia tietoja ja taitoja sekä myös harjoitella niitä. Oppimisesi kulmakivenä on osallistuminen opetukseen ja aktiivisuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn.
Opintojen toteutustavat määritellään tarkemmin opintojaksojen kuvauksissa (mahdolliset läsnäolovaatimukset, pakolliset tehtävät, aikataulut jne).

Mahdollisia toteutustapoja:

• Työviikkopohjaisessa opiskelussa osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa, ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelupalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opintojen alkuvaiheessa kanssasi tehdään henkilökohtaisen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja elämäntilanteesi.
Aikaisemmin soveltuvin osin suorittamasi opinnot tai osaamisesi voidaan huomioida opinnoissasi, kun haet osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) oman koulutuksesi opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisessa osaamisessa. Hyväksiluettavan osaamisen olet voinut saavuttaa aiemmilla opintosuorituksilla tai muulla tavoin, esimerkiksi työssä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin tehtävät ovat konkreettisia, käytännönläheisiä ja reaaliajassa muuttuvia. Työvälineinä käytetään tietotekniikkaa sekä erilaisia tietojärjestelmiä, ohjelmistoja, verkkotietokantoja ja -pankkeja. Esimerkiksi tuotantolaitosten työmääräyksiä ja laitetietoja hallitaan verkkotietokannoissa.

Energiatekniikan koulutuksesta valmistuvat työllistyvät hyvin alueen energiatuotantoon, suunnittelutoimistoihin, laitetoimittajille ja kunnossapito-organisaatioihin. Valmistuttuasi voit työllistyä energiantuotantoa tai paperi-, massa-, öljynjalostus- ja koneteollisuutta palveleviin yrityksiin. Suurimpia työllistäjiä ovat kunnossapitoyritykset ja käynnissäpitopalvelut sekä laitetoimittajat, insinööri- eli suunnittelutoimistot sekä teollisuuslaitokset.

Energiatekniikan insinöörin työtehtävät liittyvät usein suunnitteluun, valmistukseen, markkinointiin, myyntiin, asennusvalvontaan, käyttöönottoon, tuotantoajoon, kunnossapitoon, koulutukseen tai omaan yritystoimintaan. Tutkinnon suoritettuasi saatat toimia työryhmien jäsenenä tai esimiesasemassa, jolloin tarvitset hyviä kommunikaatiotaitoja, projekti- ja tiimityövalmiuksia sekä kykyä hankkia ja omaksua uutta tietoa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• automaatiosuunnittelija
• energianeuvoja
• konesuunnittelija
• kunnossapitoinsinööri
• käyttöinsinööri
• projekti-insinööri
• suunnitteluinsinööri
• sähköverkkoasiantuntija
• valvomo-operaattori
• voimalaitoksen kunnossapitomestari
• voimalaitosinsinööri

Pätevyys

Energiatekniikka tarjoaa sinulle paikan ekologisen energiateollisuuden etulinjassa. Energiantuotannon näkökulmasta koulutus antaa voimalaitoksen käytönvalvojan koulutuksellisen pätevyyden, jolloin riittävän työkokemuksen myötä energiainsinöörin (AMK) vastuualueena voi olla kokonaisen voimalaitoksen toiminta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkissa kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Oppimisympäristöä edustavat työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tiedot, taidot ja asenne kasvattavat osaamistasi, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tutustut elinkeinoelämään, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Energiatekniikan koulutuksessa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä opetuksen painopistealueilla: energia-alan prosessi-, kone- ja automaatiotekniikassa sekä voimalaitosten käytön ja käynnissäpidon alueilla. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään maakunnallisissa ja kansallisissa, verkottuneissa hankkeissa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin esimerkiksi harjoitustyö- ja opinnäytetyöpanoksellaan. Opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta toimeksiantoina yrityksille, mikä vahvistaa työelämäyhteyksiä. Työelämäsuhteet syntyvät aktiivisten opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaisten työelämäkontaktien kautta. Yhteistyökumppaneina ovat alueelliset energiantuottajat, suunnittelutoimistot ja laitevalmistajat.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Xamkissa kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Oppimisympäristöä edustavat työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tiedot, taidot ja asenne kasvattavat osaamistasi, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tutustut elinkeinoelämään, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Energiatekniikan koulutuksessa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä opetuksen painopistealueilla: energia-alan prosessi-, kone- ja automaatiotekniikassa sekä voimalaitosten käytön ja käynnissäpidon alueilla. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään maakunnallisissa ja kansallisissa, verkottuneissa hankkeissa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin esimerkiksi harjoitustyö- ja opinnäytetyöpanoksellaan. Opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta toimeksiantoina yrityksille, mikä vahvistaa työelämäyhteyksiä. Työelämäsuhteet syntyvät aktiivisten opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaisten työelämäkontaktien kautta. Yhteistyökumppaneina ovat alueelliset energiantuottajat, suunnittelutoimistot ja laitevalmistajat.

Energiatekniikka, monimuotototeutus
Tunnus
(ENKT23KM)
Energiatekniikka, monimuotototeutus
Tunnus
(ENKT21KM)

Kunnossapidon muuntokoulutus
Tunnus
(ENKT20SM)

Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH68-3007 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EP21-3004 Ryhmät AVENAUKIOS23S VV2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EW78-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00ED38-3004 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus EN00ED38-3006 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 18.08.2023 - 23.11.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3164 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3225 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 18.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3129 Ryhmät ENKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3188 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EW79-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH63-3006 Ryhmät ENKT21SP VOKTEN23S
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH62-3006 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00CY17-3006 Ryhmät ENKT20SP ENKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH53-3011 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH54-3006 Ryhmät ENKT20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH54-3008 Ryhmät ENKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH50-3009 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00DW31-3002 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 18.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00DW31-3003 Ryhmät ENKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW33-3002 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW33-3003 Ryhmät ENKT21KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00DW68-3004 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW68-3006 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH36-3012 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH51-3012 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00DW27-3013 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus TY00DW27-3020 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3031 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3049 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3038 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3051 Ryhmät ENKT23SP RAKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3055 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH49-3011 Ryhmät VOKTEN23S ENKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH49-3012 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3093 Ryhmät ENKT21KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00DW25-3006 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 15.05.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW25-3008 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00DW35-3002 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 18.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00DW35-3003 Ryhmät ENKT21KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH34-3012 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH52-3010 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3235 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus EN00ED36-3006 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH39-3013 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 18.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH64-3007 Ryhmät VOKTEN23S ENKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH64-3008 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 18.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH70-3007 Ryhmät ENKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH70-3008 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00DW67-3004 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW67-3006 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 18.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH69-3007 Ryhmät ENKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH69-3008 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus EN00ED37-3005 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EW80-3001
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW28-3005 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH41-3011 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH41-3012 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3117 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DE91-3027 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EU40-3001 Ryhmät ENKT23SP RAKT23SP
Ajoitus 21.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00DW38-3016 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00DW38-3020 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW32-3004 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH48-3010 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 18.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3112 Ryhmät ENKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3185 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 18.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH35-3015 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH35-3017 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH44-3007 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00DW30-3002 Ryhmät ENKT21SP VOKTEN23S
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3220 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH47-3009 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH47-3011 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH56-3010 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 18.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00DW34-3003 Ryhmät ENKT21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW34-3004 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH68-3009 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 09.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00CY17-3007 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH53-3010 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH54-3007 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH50-3010 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW31-3004 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW68-3005 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH36-3014 Ryhmät ENKT24SP
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH51-3011 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00DW27-3024 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3092 Ryhmät ENKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW25-3007 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW35-3004 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH34-3014 Ryhmät ENKT24SP
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH52-3009 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3304 Ryhmät ENKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH39-3015 Ryhmät ENKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW67-3005 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW28-3004 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 19.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH48-3009 Ryhmät ENKT23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EU87-3001 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH44-3009 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00DW30-3004 Ryhmät ENKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3294 Ryhmät ENKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH47-3010 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH56-3012 Ryhmät ENKT22SP