Siirry suoraan sisältöön

Seksuaaliterveyden asiantuntija koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Seksuaaliterveyden asiantuntija ylempi AMK-tutkinto on laaja-alainen ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa sinulle valmiudet toimia seksuaaliterveyden asiantuntijan tehtävissä eri toimintaympäristöissä, esihenkilötyössä, sekä kehittämistehtävissä.

Vastaat itsenäisesti seksuaaliterveyden edistämisestä omassa toimintaympäristössäsi. Kehität ja syvennät omaa seksuaaliterveyden osaamistasi näyttöön perustuen. Osaat ja toteutat kulttuurisensitiivistä seksuaaliterveyden edistämistä ja oma hoidon ohjaamista asiakastyössä. Hallitset seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvän kansainvälisen ja kansallisen säätelyn. Toteutat itsenäistä ja vaativaa seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvää päätöksentekoa, ja osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuen seksuaaliterveyden edistämisen interventioita erilaisissa toimintaympäristöissä. Edistät niin omaa kuin yhteisösi jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä ja käytät vastuullisia ja kestäviä toimintatapoja. Hyödynnät eri alojen tietoa ja digitaalisuuden mahdollisuuksia asiantuntijuusalueellasi, ja tuet kestävyysmuutosta työyhteisössäsi ja yhteiskunnassa.

Osaat johtaa uusien tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä omalla alallasi ja tuottaa uutta tietoa hyödyntäen ja soveltaen erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Osaat kehittää ja johtaa sekä työyhteisöjä että monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja työelämää uudistavalla tavalla. Osaat arvioida ja edistää oman ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista työyhteisössä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on suunnattu sairaanhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille ja terveydenhoitajille. Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa suoritettu amk –tai opistotasoinen ensihoitaja-, fysioterapeutti, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- tai kätilötutkinto (sisältäen myös sh- tutkinnon). Sinulla tulee olla lisäksi vähintään kahden (2) vuoden työkokemus alalta.

Koulutuksen avulla vahvistat seksuaaliterveyden tietoperustaasi eri ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten henkilöiden näkökulmista. Vahvistat asiantuntijuuttasi myös näyttöön perustuvien seksuaaliterveyden edistämisen toimintamallien, käytänteiden ja ammattialan kehittämisessä. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä esihenkilötyössä sosiaali – ja terveydenhuollon organisaatioissa, kolmannella sektorilla ja yrittäjänä.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, ja voit suorittaa opinnot työn ohella. Opintojen alussa asiantuntijuus rakentuu tutkintokohtaisen kaikille yhteisen ydinosaamisen kautta. Opintojen edetessä lisääntyy Master Schoolin täydentävien opintojen merkitys henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymisessä.

Master Schoolissa oppiminen ja osaaminen syventyy niin yksilöllisten kuin yhteisöllisten prosessien kautta. Näitä prosesseja edistetään mielekkäillä työelämään kiinnittyvillä monialaisilla opintojaksoilla ja myös niin, että opintojen suorittamisessa huomioidaan yksilöllinen oppimispolku.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen tunnistamisesta ja tunnustamisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Ydinosaaminen 40 op

Seksuaaliterveyden edistämisen tietoperusta 20 op
- Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys muuttuvassa maailmassa
- Seksuaaliterveyden edistämisen erityiskysymykset hoitotyössä 1
- Seksuaaliterveyden edistämisen erityiskysymykset hoitotyössä 2
- Tutkimus ja kehittäminen

Seksuaaliterveyden edistämisen asiantuntijuus 20 op
- Kehittyvä seksuaaliterveyden asiantuntijuus
- Seksuaaliterveyden edistämisen menetelmät ja interventiot
- Asiakaslähtöisten seksuaaliterveyttä edistävien palveluiden kehittäminen
- Projekti seksuaaliterveyden palveluiden kehittämisessä

Täydentävä osaaminen 20 op
- Johtaminen ja yrittäjyys
- Kansainvälinen työympäristö
- Digitaalisuus, tieto ja verkostot

Opinnäytetyö 30 op

Opintojen toteutus

Mikkelissä syyskuussa alkava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena niin, että koulutuksen aloituspäivät toteutuvat paikan päällä Mikkelin kampuksella. Ydinopintojen toteutus sisältää pääosin verkossa tapahtuvaa työskentelyä, mutta ensimmäisinä lukukausina voi myös olla kampuksella toteutettavia lähiopetuspäiviä. Muita lähiopetuspäiviä voi olla noin 2–4 päivää muina lukukausina. Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.

Ydinopintojen verkossa tapahtuva opiskelu voi sisältää verkkoluentoja, itsenäisiä tehtäviä, ryhmätöitä tai erilaisia seminaarityyppisiä tapaamisia, mitkä ilmoitetaan ryhmäkohtaisessa lukujärjestyksessä. Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin kaksi vuotta.

Täydentäviä Master Schoolin opintoja toteutetaan kaikilla Xamkin kampuksilla, joita on Mikkelin lisäksi Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina. Opiskelijan työmäärä on 1 op= 27 h (sisältäen kontaktiopetuksen, itsenäisen opiskelun, oppimistehtävät sekä tentit. Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät oppimistehtävät muodostavat laadukkaan kokonaisuuden. Oppimistehtävät voit linkittää työtehtäviisi soveltuvin osin.


Opiskele joustavasti 

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.  

Seksuaaliterveyden asiantuntija, ylempi
Tunnus
(STAMI24SY)
Ajoitus 13.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus STA0FC37-3001 Ryhmät STAMI24SY
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus STA0FC35-3001 Ryhmät STAMI24SY
Ajoitus 13.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus STA0FC38-3001 Ryhmät STAMI24SY
Ajoitus 05.09.2024 - 08.11.2024 Toteutuksen tunnus STA0EV66-3001 Ryhmät STAMI24SY
Ajoitus 01.11.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus STA0EV67-3001 Ryhmät STAMI24SY
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus STA0EV68-3001 Ryhmät STAMI24SY
Ajoitus 23.01.2025 - 02.06.2025 Toteutuksen tunnus STA0FC36-3001 Ryhmät STAMI24SY
Ajoitus 04.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KA00EL83-3003 Ryhmät STAMI24SY