Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Opinnot suoritettuasi osaat ohjata ja kehittää logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet eri tyyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida asiakkaan tarpeiden, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi.

Osaamistasi ovat logistiikkaprosessien suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Osaat huomioida turvallisuuden, vastuullisuuden ja kansainvälisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset sekä digitalisaation ja uuden teknologian tuomat mahdollisuudet. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot korostuvat logistisessa toimintaverkostossa.
Logistiikan erityisosaamista voit hankkia itsellesi muun muassa hankinnan ja innovaatioiden aloilta.

Xamkin logistiikan koulutus tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa mahdollistaen yritysvierailut ja vierailevat luennoitsijat. Yritysyhteistyö helpottaa sinua löytämään itsellesi opinnäytetyötoimeksiantoja ja työharjoittelupaikkoja.

Laajasta teknis-kaupallisesta koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia monipuolisesti erilaisissa logistiikan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Logistiikan alalla pääset näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten toimitusverkostojen pariin.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan logistiikan koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op). Koulutus koostuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen kokonaisuuksista. Täydennät osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla.

Ydinosaamisen opinnoissa (120 op) perehdyt logistiikan eri osa-alueisiin. Opintoihin sisältyvät myös yleiset työelämävalmiudet, johtamistaidot ja yrittäjyysosaaminen sekä kieliopinnot.

Täydentävän osaaminen opinnoissa (75 op) syvennät liiketoimintaosaamistasi, taloudellista ajattelutapaasi sekä logistiikkaprosessin hallinnan taitoja. Saat erityisosaamista logistiikan hallinnan, e-liiketoiminnan ja toimitusketjujen alalta. Opintojen aikana hankitut tiedot ja taidot kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Vapaasti valittavissa opinnoissa (15 op) voit täydentää logistista osaamistasi. Voit valita opintoja älykkään logistiikan, digitalisaation, yrittäjyyden ja innovaatioiden alalta.
Keskeinen osa koulutusta ovat laajat, osittain ammattiaineisiin liitetyt kieliopinnot, case-tehtävät ja ryhmätyöt.

Tärkeimpiä asioita, joita koulutuksen aikana opit ovat
• liiketoiminnan prosessien ja lainalaisuuksien ymmärtäminen
• yrityksen talouden suunnittelu ja hallinta
• logistiikan operatiivisten toimintojen tuntemus
• logistiikkaprosessien suunnittelu
• toimitusketjun suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus on pääasiassa lähiopetusta Xamkin Kotkan kampuksella. Osan opinnoista voi tehdä verkkototeutuksina.

Opintojen alkuvaiheessa kanssasi tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja elämäntilanteesi. Aikaisemmin suorittamasi opinnot tai osaamisesi voidaan soveltuvin osin huomioida opinnoissasi, kun haet osaamisesi tunnustamista (HOT) oman koulutuksesi opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisessa osaamisessa. Hyväksiluettavan osaamisen olet voinut saavuttaa aiemmilla opintosuorituksilla tai muulla tavoin, esimerkiksi työssä.

Opinnoissasi hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Perinteisen kontaktiopetuksen lisäksi opintoihisi sisältyy muun muassa itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tenttejä, ryhmätyöskentelyä sekä verkko-opintoja. Harjoittelun myötä työelämä on mukana koulutuksessa koko opintojesi ajan.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opintopalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Liiketoiminnan logistiikan koulutuksen suoritettuasi voit toimia monenlaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan liiketoiminnan ja logistiikan tuntemusta. Logistiikkatradenomit työllistyvät tyypillisesti toimitusketjun eri osa-alueiden asiantuntijoiksi ja esimiehiksi.

Koulutus tarjoaa hyvät valmiudet suunnittelun, kehittämisen, ohjaamisen ja johtamisen eri tehtäviin. Logistiikkatradenomina voit sijoittua myös laadunhallinnan, asiakaspalvelun tai hallinnon työtehtäviin yrityksissä, kuntien ja valtion palveluksessa.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat muun muassa
• hankintapäällikkö
• huolitsija
• kuljetuspäällikkö
• kuljetussuunnittelija
• logistiikkapäällikkö
• myyntipäällikkö
• ostaja
• tuotannonsuunnittelija
• varastoesimies

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamk tekee yhteistyötä yritysten kanssa mahdollistaen erilaisia projekteja, yritysvierailuja ja vierailevia luennoitsijoita. Yritysyhteistyö helpottaa opinnäytetyö- ja työharjoittelupaikkojen löytämistä.

Työelämälähtöiset projektit kehittävät tietojasi, taitojasi ja asenteitasi ja näin kasvattavat osaamistasi. Elinkeinoelämään tutustumisen lisäksi yhteistyö tuo sinulle yhteyksiä alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI) sinulla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja eri opiskelijoiden kanssa.

Double Degree in Business Logistics
Double Degree in Business Logistics

Liiketoiminnan logistiikka, monimuotototeutus
Double Degree in Business Logistics
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 20.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Lassi Leppänen
Vastuuhenkilö

Lassi Leppänen

Opiskelijaryhmät
 • LLKT20SP
  Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät hankintastrategian merkitysen
Tunnet hankinnan organisoinnin periaatteet ja ymmärrät eri mallien hyödyt ja haasteet
Ymmärrät miten hankinnalla voi vaikuttaa yrityksen tuloksellisuuteen ja kilpailukykyyn
Sinulla on työkalut toiminnan kehittämiseen ja muutoksen johtamiseen

Sisältö

Mitä hankintastrategiassa tulee huomioida?
Mitkä ovat hankinnan organisointimallien hyvät ja huonot puolet?
Miten toimittajayhteistyötä kehitetään?
Miten hankinnan toimintaa kehitetään ja muutosta johdetaan?

Opiskelumateriaali

Kurssikirjana Kari Iloranta, Hanna Pajunen-Muhonen: Hankintojen johtaminen - ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan Kaikki painokset käyvät, suositus on 2012, 2015 tai 2018 painos. (ei saatavilla e-kirjana)

Muu kurssimateriaali kuvattu tarkemmin Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Sovittava ohjaajan kanssa ennalta. Opiskelija suunnittelee oman väylänsä kurssin tavoitteiden, sisällön, arviointimenetelmien ja Xamkin arviointimatriisin pohjalta. Suunnitelman tulee sisältää tehtävät ja niiden arviointiperusteet. Yksilöllisessä oppimisväylässä oppimispäiväkirjan pitäminen on pakollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutuksella ei ole erillisiä osia.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki tehtävät on palautettava ja tentit tehtävä kurssin aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin. Arvioinnit eivät pyöristy ylöspäin:

Vähintään 90 % on K5 eli kiitettävä suoritus.
Vähintään 80 %, mutta alle 90 % on H4 hyvä
Vähintään 70 %, mutta alle 80 % on H3 hyvä
Vähintään 60 %, mutta alle 70 % on T2 tyydyttävä
Vähintään 50 %, mutta alle 60 % on T1 tyydyttävä

Alle 50 % on hylätty

Opiskelija osaa
- arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti
- työskennellä innovatiivisesti ja itsenäisesti asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä luovasti päätellä ja ratkaista ammattialan ongelmia
- edistää ja kehittää toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
- arvioida ja kehittää malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Esitietovaatimukset

Perustiedot yritystoiminnasta, logistiikasta ja hankinnasta Basics of business, logistics and purchasing

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Eeva Ala-Krekola
Vastuuhenkilö

Eeva Ala-Krekola

Opiskelijaryhmät
 • LLKT22SD
  Double Degree in Business Logistics
 • LOKT22SD
  Double Degree in Logistics Engineering
 • LOKT20SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet laajasti älylogistiikan sovellusalueiden ratkaisuja
Tiedät logistiikan operatiivisen, taktisen ja strategisen tason ICT-järjestelmien toimintaperiaatteet sekä mahdolliset hyödyt ja rajoitteet
Pystyt arvioimaan uusien teknologioiden mahdollisia vaikutuksia älylogistiikan ratkaisuihin

Sisältö

Millaisia älylogistiikan ratkaisuja on eri sovellusalueilla?
Millaisia toimintaperiaatteita logistiikan ICT-ratkaisuilla on?
Mitä hyötyjä ja rajoitteita logistiikan ICT-ratkaisuilla on?
Miten kehittyvät teknologiat tulevat mahdollisesti vaikuttamaan älylogistiikassa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä

Yksilölliset oppimisväylät

Jos opiskelija haluaa käyttää yksilöllistä oppimisväylää, opiskelija laatii kurssin tavoitteet täyttävän kirjallisen suunnitelman yksilöllisestä toteutuksesta ja hyväksyttää sen ensin kurssin opettajalla ja sen jälkeen työpaikallaan. Kurssin yksilöllistämisestä on sovittava opettajan kanssa ennen kurssin alkua.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä

Opiskelijan työmäärä

5 op / 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Tuula Kuparinen
Vastuuhenkilö

Tuula Kuparinen

Opiskelijaryhmät
 • LLKT22SD
  Double Degree in Business Logistics
 • LOKT22SD
  Double Degree in Logistics Engineering
 • LOKT20SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät asiakaslähtöisen palvelumuotoilun periaatteet.
Ymmärrät asiakas/tarvelähtöisen palvelujen erilaistamisen merkityksen logistiikkapalveluita kehitettäessä ja tarjottaessa.

Sisältö

Mitä tarkoittaa logistiikan palvelumuotoilu?
Mikä on palvelumuotoilun lähtökohta?
Miten palveluita erilaistetaan asiakkaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan työmäärä

Luennot, 12,5 h
Itsenäinen työskentely, 122,5 h

Toteutuksen osien kuvaus

Luennot
Ryhmätehtävä; logistiikan palvelumuotoilu-projekti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävä = logistiikan palvelumuotoiluprojekti on 100% opintojakson arvosanasta

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Tuula Kuparinen
Vastuuhenkilö

Tuula Kuparinen

Opiskelijaryhmät
 • LLKT20SP
  Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät asiakaslähtöisen palvelumuotoilun periaatteet.
Ymmärrät asiakas/tarvelähtöisen palvelujen erilaistamisen merkityksen logistiikkapalveluita kehitettäessä ja tarjottaessa.

Sisältö

Mitä tarkoittaa logistiikan palvelumuotoilu?
Mikä on palvelumuotoilun lähtökohta?
Miten palveluita erilaistetaan asiakkaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin opintojakson Learn-alustalla

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä

Opiskelijan työmäärä

Luennot 12,5 h
Itsenäinen työskentely 122,5 h

Toteutuksen osien kuvaus

Luennot
Logistiikan palvelumuotoilu -projektityö (ryhmätehtävä)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Logistiikan palvelumuotoilu -projektityö (ryhmätehtävä) on 100% opintojakson arvosanasta.

Esitietovaatimukset

Asiakaslähtöinen markkinointi Customer-Oriented Marketing

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Antti Laakso
Vastuuhenkilö

Antti Laakso

Opiskelijaryhmät
 • LLKT22SV
  Logistiikka, tradenomitutkinto, verkkototeutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Opiskelumateriaali

Verkkoluennot (tallenteet), luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu harjoitustehtäviä ja tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Minna Porasmaa
 • Sami Norrbacka
Vastuuhenkilö

Minna Porasmaa

Opiskelijaryhmät
 • LLKT20SP
  Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Learnissä olevat ja tunneilla läpikäytävät materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Muutamia fasilitoivia etäopetuskertoja, itsenäisesti toteutettavia aiheeseen (ja parhaassa tapauksessa omaan opinnäytetyöhön) liittyviä harjoitustehtäviä. Opintojakson tavoitteena on tukea ja edesauttaa opinnäytetyöprosessin aloitusta ja opinnäytetyön kirjoittamista.

Opintojaksolle on hyvä osallistua siinä vaiheessa, kun oma opinnäytetyö ja/tai sen aloittaminen on ajankohtainen/-sta. Opintojaksolle voivat osallistua muutkin kuin ryhmän LLKT20SP logistiikan opiskelijat, mikäli opinnäytetyön kirjoittaminen on alkamassa/suunnitteilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Linkitys yritysmaailmaan opinnäytetyöaiheiden kautta.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, opintojakso arvioidaan palautettujen harjoitustehtävien perusteella.

Toteutuksen osien kuvaus

Etäopetus Teamsin välityksellä
Itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM! Verkkokurssi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan palautettujen harjoitustehtävien perusteella. Hyväksytyn arvosanan saadakseen kaikkien tehtävien tulee olla palautettu hyväksyttyinä.