Siirry suoraan sisältöön

Yhteisöpedagogikoulutus

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
yhteisöpedagogi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Yhteisöpedagogikoulutuksen kokonaisuus (210 op) koostuu 180 opintopisteen (op) ydinosaamisesta ja 30 op valinnaisista opintokokonaisuuksista eli täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit, kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja kasvatuksellisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen arkeen ja elämänlaatuun.

Keskeisiä aiheita opinnoissasi ovat pedagogista, yhteisöllistä, yhteiskunnallista ja vaikuttamis- ja kehittämisosaamista edistävät opintokokonaisuudet.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen ydinosaamisessa (180 op) opiskelet muun muassa:
• ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuva ohjaaminen
• nuorisokasvatuksen pedagogisia menetelmiä, esim. kulttuuriset ja luovat menetelmät, osallisuutta edistävät menetelmät, erityispedagogiikka, mediakasvatus, liikuntakasvatus
• nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista
• yhteistyö- ja organisointitaitoja
• syrjäytymisen ehkäisemistä
• suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen ydinosaamisessa (180 op) opiskelet muun muassa:
• ryhmä- ja yksilöohjaamisen taitoja, myös verkossa tapahtuva ohjaaminen
• osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia pedagogisia menetelmiä, esim. taide- ja luontolähtöiset menetelmät, osallistavat menetelmät, seikkailukasvatus
• sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen edistämistä esim. ympäristö- ja luontokasvatus, demokratiakasvatus, globaalikasvatus, kulttuurikasvatus
• yksilöiden ja ryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista, esim. mediavaikuttaminen
• yhteistyö- ja organisointitaitoja
• suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista.

Täydentävässä osaamisessa (30 op) voit syventää ja/tai laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin ja nuorisotyön syventäviin työmuotoihin.

Opintojen rakenne:
• ydinosaaminen 135 op
• täydentävä osaaminen 30 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö
Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä


Opintojen tavoite

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijatehtävissä eri-ikäisten ihmisten ja yhteisöjen parissa esimerkiksi kasvu- ja osallisuusyhteisöissä, järjestö- ja nuorisotyössä, vapaa-ajan toiminnassa tai yhteiskunnan vaikuttamisfoorumeilla.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen ammattilainen ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittäjä.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen suoritettuasi olet kasvatuksen, ohjauksen ja vaikuttamisen ammattilainen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäjä. Kasvatus- ja kehittämistyössä pystyt hyödyntämään sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen kohdentuvaa erityisosaamistasi.

Yhteisöpedagogi, nuorisokasvatus ja nuorisotyö -koulutuksen tavoitteet:
• Tunnistat nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntymekanismit sekä yhteiskunnalliset muutokset.
• Tunnistat nuorisokasvatuksen keskeiset kasvatukselliset, ohjaukselliset ja osallisuutta tukevat menetelmät ja osaat hyödyntää niitä yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvun ja oppimisen tukemisessa.
• Hallitset kohtaavan työotteen.
• Ymmärrät nuorten elämää ja nuoruuden ilmiöitä.
• Osaat toimia nuorisokasvatuksen monialaisissa toimintaympäristöissä yhdessä toisten toimijoiden kanssa ja ymmärrät heidän toimintaperiaatteensa.
• Osaat kehittää oma työtäsi, työyhteisöäsi ja ammattialaasi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja.

Yhteisöpedagogi, ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -koulutuksen tavoitteet:
• Ymmärrät yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sekä yksilöiden ja ryhmien hyvinvoinnin, että yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta.
• Osaat edistää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
• Osaat tukea yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvua, oppimista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta hyödyntämällä ohjauksellisia, kasvatuksellisia ja osallisuutta edistäviä menetelmiä sekä kestävän kehityksen erityisosaamistasi.
• Osaat toimia yhteisöjen kehittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana käyttämällä erilaisia vaikuttamistyön menetelmiä ja viestintäkanavia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja työelämän oppimisympäristöt ja kehittämistarpeet ovat läsnä opiskelujesi arjessa. Pääset työstämään aitoja työelämän tehtäviä osana opintojasi, joiden kautta saat entistä parempia valmiuksia työelämässä toimimiseen ja pääset luomaan työllistymistä edistäviä verkostoja jo opintojen aikana.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa tehdään yhteistyötä saman alan korkeakoulujen kanssa. Kansainvälisistä opinnoista ja yhteistyökorkeakouluista voit lukea lisää tietoa kohdasta "Kansainvälistyminen".

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on osa Xamkin tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen. Toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Juvenia toteuttaa nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä tarjoaa koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Juvenia tuottaa sisältöä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetukseen tarjoten opiskelijoille mm. opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja.

Uramahdollisuudet

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyön, vapaa-aikatoiminnan ja järjestötyön kentillä. Näitä valmiuksia voit hyödyntää myös toimiessasi eri ikäisten ihmisten kanssa.

Yhteisöpedagogit työskentelevät:
• kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä)
• kuntien ja maakuntien hyvinvointityössä (esim. kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävä työ)
• alue- ja osallisuustyössä
• järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- projekti- ja johtotehtävät)
• lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)
• kouluissa ja oppilaitoksissa (esim. koulunuorisotyössä)
• kirjastoissa (esim. mediakasvattajina)
• matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamot)
• työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
• yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)
• erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä
• digitaalisessa nuorisotyössä (esim. esim. verkkonuorisotyössä eEtsivä)
• kansainvälisissä järjestö- ja nuorisotyön organisaatioissa
• ympäristökasvatuksen kehittämisessä (esim. järjestöissä ja projekteissa)
• yhteisöjen kehittämistehtävissä (esim. järjestöissä)
• vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä (esim. asukastyössä ja yhteisöohjaajina)
• kulttuurisessa nuorisotyössä (esim. tapahtumissa)
• monikulttuurisissa tehtävissä
• yhteisömanagerin tehtävissä

Yhteisöpedagogin tehtävänimikkeitä voivat olla:
• alue- ja osallisuuskoordinaattori
• etsivä nuorisotyöntekijä
• globaalikasvatuksen suunnittelija
• hanketyöntekijä
• hyvinvointikoordinaattori
• järjestöassistentti
• järjestötyöntekijä
• järjestökoordinaattori
• järjestösihteeri
• kasvatusohjaaja
• kehittäjä (esim. urheiluseuran kehittäjä)
• koordinaattori
• koulunuorisotyöntekijä
• kouluttaja
• mediakasvattaja
• nuoriso-ohjaaja
• nuorisotyöntekijä
• nuorisopalvelujen päällikkö
• ohjaaja
• palveluohjaaja
• projektipäällikkö
• sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja
• suunnittelija
• TKI-asiantuntija (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta)
• toiminnanjohtaja
• vapaaehtoistoiminnan asiantuntija
• verkostoasiantuntija
• yhteisömanageri
• yhteisöohjaaja
• yksilövalmentaja

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä, vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

Koulutuksen oppimisympäristöt

Lähiopetuksessa opiskelet monipuolisissa oppimisympäristöissä, esim. luokkatilasta luontoon sekä luoviin ja digitaalisiin ympäristöihin. Yhteisöpedagogikoulutuksen laaja työelämäverkosto toimii keskeisenä oppimisympäristönä ja mahdollistaa sinulle monipuolisen verkostoitumisen jo opintojen aikana. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskellen.

Sinun on mahdollista suorittaa opintojaksoja ja harjoitteluita tai tehdä opinnäytetyösi Xamkissa toimivassa ja yhteisöpedagogikoulutuksen kanssa kiinteää yhteistyötä tekevässä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa. Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen hanketoiminnan avulla. Toiminta keskittyy yhteisöpedagogin osaamisen kannalta keskeisiin nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Juvenian alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot avaavat sinulle runsaasti mahdollisuuksia erityisesti tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen sekä kansainvälistymiseen.

Yhteisöpedagogi, (nuorisokasvatus ja nuorisotyö), monimuotototeutus
Tunnus
(YPKV24KM)
Yhteisöpedagogi, (nuorisokasvatus ja nuorisotyö), monimuotototeutus
Tunnus
(YPKV23KVM)
Yhteisöpedagogi, monimuoto
Tunnus
(YPKV22KM)
Yhteisöpedagogi, monimuoto
Tunnus
(YPKV21KM)
Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuopettaja

Sari Miettinen

Ryhmät
 • YPMI24KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Tiedostat arvopohjan, jolle arvostava kohtaaminen perustuu.
Ymmärrät ammatillisen vuorovaikutuksen peruslähtökohtia ja vahvistat ohjaustyössä tarvittavaa vuorovaikutusosaamistasi.
Tunnistat aidon dialogin piirteitä ja osaat hyödyntää dialogista otetta työssäsi.

Sisältö

Mistä tekijöistä ammatillinen vuorovaikutus ja arvostava kohtaaminen rakentuvat?
Miten dialogi eroaa tavallisesta keskustelusta?
Miten yhteisöpedagogina voit hyödyntää digitaalisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita?
Millaisia taitoja tarvitaan ohjattavan kohtaamiseen kasvokkaisessa ja digitaalisessa työssä?

Opiskelumateriaali

Aaltola, E. 6 Keto S. 2020. Empatia. Myötäelämisen tiede.
Häkili, J. , Kallio, K. P. & Korkiamäki, R.(toim.) Myönteinen tunnistaminen.
Muu opettajan opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
luentoa, harjoitteita, ykislö- ja ryhmätehtäviä, opintojaksolla tehdään mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisia harjoitteita työelämäkumppaneiden kanssa.
Opintoja nopeuttava väylä:
itsenäinen suoritus, johon ohjeet saa vastuuopettajalta
Työelämään integoitu väylä:
vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava suoritustapa, joka edellyttää oman työelämäkytköksen

TKI ja työelämäyhteistyö

Nuoren kohtaamista pyritään opintojaksolla harjoittelemaan yhdessä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:
n. 50 tuntia lähiopetusta ja 85 tuntia yksilö- ja ryhmätyöskentelyä

Itsenäinen suoritus: Noin 135 tuntia itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan tekemä arviointi, joka perustuu pääasiallisesti kirjallisiin tehtäviin.
Itse- ja ryhmäarviointi.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuopettaja

Pekka Pennanen

Ryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintojakson opettajaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan oppimisväylän vaihtoehdon selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä. Lähiopetuksen määrä tällä opintojaksolla on noin 60 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti, suullinen esitys, kirjallinen testi. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Pennanen
Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintojakson opettajaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan oppimisväylän vaihtoehdon selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä. Lähiopetuksen määrä tällä opintojaksolla on noin 60 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti, suullinen esitys, kirjallinen testi. Opintojakso päättyy vuosi sen alkamisesta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanna Aronen
Ryhmät
 • YPKV24KM
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Aika ja paikka

Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen englanninkielisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson kirjallinen tentti kurssin lopussa. Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä, joka koostuu tunneista sekä itsenäisistä ja ryhmätehtävistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso keskittyy yhteisöpedagogien alakohtaiseen sanastoon ja viestintätilanteisiin. Lähi- ja verkkotapaamisissa pääpaino on suullisessa kommunikoinnissa ja sanastovaraston laajentamisessa; verkkotehtävät kehittävät työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja ja oman alan sanastoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset ja ryhmätehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus ja tunneille osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d) toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.
Arvioinnissa huomioidaan myös eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset ja niistä johdetut kansalliset amk-
taitotasokuvaukset sekä englannin suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
Vastuuopettaja

Minna Lampinen

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi-opintojaksosta on olemassa myös monialainen verkkototeutus, joka toteutetaan kesäopintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on oikeus tenttiä opintojakso sitten kun kurssin tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävänpalautuksia ei oteta vastaan enää toteutusajan jälkeen, ellei asiasta ole sovittu opettajan kanssa etukäteen.
Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan ajankohtina, jotka sovitaan opintojakson alussa.
Opiskelijan velvollisuus on huolehtia että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan, mikäli niihin on tarvetta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
Ryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsin opintojaksosta on olemassa myös monialainen verkkototeutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelija tenttii opintojakson sisällön opintojakson toteutusaikana. Tenttiin osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja tehtävien suorittamista hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.

Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan ajankohtina, jotka sovitaan opintojakson alussa. Opiskelijan velvollisuus on huolehtia, että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta teemasta: Jag som studerande (studier och utbildning), Mot arbetslivet (arbetspraktik och arbetserfarenhet, att söka jobb, olika yrken och arbetsuppgifter inom branschen, arbetsmiljöer) sekä Min bransch (alakohtaiset, ajankohtaiset aiheet). Sekä suullisen kielitaidon että kirjallisen kielitaidon kokeessa testataan edellä mainitut aiheet.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Minna Lampinen
Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät on palautettava toteutusaikana. Kirjallinen tentti ja suullinen koe pidetään opintojakson aikana, ja ensimmäinen kirjallinen uusinta opintojakson päättyessä. Toinen kirjallinen uusinta järjestetään tarvittaessa seuraavan lukukauden alussa sopimuksen mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö

--

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan kurssin aikana kirjallisin ja suullisin tehtävin ja lopuksi testataan kirjallisella tentillä ja suullisella kokeella.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritukset:

-opintojakson aloitus- ja päätöskerta kampuksella, muuten opetus Teamsissa
-Learnissa suoritettavat harjoitustehtävät ja Learniin palautettavat itsenäiset tehtävät
-kirjallinen koe (luokassa)
-suullinen koe (Teamsissa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

15.01.2024 - 10.11.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Laura Pulkkinen
Vastuuopettaja

Laura Pulkkinen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Opintojakson neljää eri teemaa lähestytään teorian ja käytännön vuorovaikutustilanteiden hallinnan kautta. Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin.

Sisältö

Opintojakson teemat:
1: Dialogi työkaluna - taitavan vuorovaikutuksen perusta
2: Tunnetaidot ja temperamentti– miten tunteet ja temperamenttien erot vaikuttavat meihin ja toimintaamme
3: Palautetaidot ja itsereflektio – palautteen antaminen ja vastaanottaminen
4: Konfliktitilanteiden taitava käsittely ja työyhteisösovittelun prosessi

Opiskelumateriaali

Materiaali koostuu Learn alustalta löytyvistä esityksistä, sähköisistä linkeistä ja niihin yhdistetyistä tehtävistä.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Opintojakson neljää eri teemaa lähestytään teorian ja käytännön vuorovaikutustilanteiden hallinnan kautta. Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin.

• Opiskelu on itsenäistä työskentelyä ja jokainen voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti
• Opintojaksolla ei ole liveluentoja tai ryhmätöitä
• Opintojakson neljä eri moduulia suositellaan opiskeltavaksi suositellussa järjestyksessä
• Kaikki materiaali on avoinna koko opintojakson ajan

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 4 op eli 108 tuntia opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

1: Dialogi työkaluna - taitavan vuorovaikutuksen perusta
2: Tunnetaidot ja temperamentti– miten tunteet ja temperamenttien erot vaikuttavat meihin ja toimintaamme
3: Palautetaidot ja itsereflektio – palautteen antaminen ja vastaanottaminen
4: Konfliktitilanteiden taitava käsittely ja työyhteisösovittelun prosessi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien opintojakson oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Lisätiedot

Tämä on Xamk Pulsen opintojakso.
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tähän koulutukseen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuopettaja

Tommi Pantzar

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyspedagogisia kokonaisuuksia.
Osaat toimia elämyspedagogisen toiminnan ohjaajana valitsemallasi työelämäkentällä ja pystyt esittämään teoreettisia ja pedagogisia perusteluja valitsemallesi toiminnalle.
Osaat valita ryhmälle ja toimintaan sopivia reflektointimenetelmiä. Kehityt laji- ja menetelmätaidoissasi.

Sisältö

Miten suunnittelet elämyspedagogisen kokonaisuuden ja mikä on ohjaajan rooli prosessin eri vaiheissa?
Miksi kokemus tulee käsitellä ja millaisilla reflektoinnin keinoilla voit tukea kasvua ja kehitystä?
Millaisia elämyspedagogisia sovellutuksia ja ympäristöjä voit käyttää yhteisöpedagogin työssä?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learn alustalla sekä tukikirjallisuus:
Gilbertson, K. & Bates, T., McLauglin, T. & Ewert, A. 2006. Outdoor education.Methods and strategies. Champaign: Human Kinetics.
Karppinen, S. & Latomaa, T. 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Suomalainen seikkailupedagogiikka. Lapin yliopistokustannus.
Latomaa, T. & Karppinen S. 2010. Seikkaillen elämyksiä II Elämyksen käsitehistoriaa ja käytänötöä. Lapin yliopistokustannus
Karppinen, S. & Latomaa, T. 2007. Seikkaillen elämyksiä. Näkökulmia seikkailukasvatuksen teoriaan ja käytäntöön. Lapin yliopistokustannus.
Kokljuschkin, M. 1999. Seikkailuun! varhaiskasvatuksen seikkailukirja. Kirjayhtymä.
Luckner, J. & Nadler, R. 1997. Processing the Experience. Strategies to Enhance and Generalize Learning. Kendall/Hunt Publishing.
Keskinen, K. 2015. Seikkailijasta seikkailukasvattajaksi. Seikkailukasvatus ammattina. Kustannustalo Aavas oy.
Kivelä, V. & Lempinen, J. 2009. Arki hallintaan, nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen. KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry.
Michl, W. 2009. Erlebnispädagogik. München:Rainhardt.
Pike, E. & Beams, S. (ed.) 2013. Outdoor Adventure and Social Theory. London: Routledge.
Priest, S. & Gass, M. 1997. Effective Leadership in Adventure Education. Human Kinetics.
Räty, K. 2011. Elämyspedagoginen ohjaaminen. Ajatuksia kokemuksellisesta oppimisesta. Lahti: Outward Bound Finland ry.
Telemäki, M. 1998. Johdatus seikkailukasvatuksen teoriaan. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö.
Telemäki, M. & Bowles, S. 2001. Seikkailukasvatuksen teoria ja käytäntö, osa 1. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutus-laitoksen julkaisuja.
Virtanen, V-M. 2011. Korkeita vuoria ja suuria kokemuksia. Seikkailutoimintaa perhe- ja ryhmäkuntoutuksessa. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Lasten ja nuorten kuntoutumissäätiö

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Mikkelin kampuksella.

Opintojaksolla perehdytään elämyspedagogiseen ohjaukseen lähitunneilla ja demonstraatioiden avulla opintojakson alussa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa elämyspedagogista ohjauksta valitussa työelämäympäristössä pienryhmissä.

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkkosuorituksena. Tällöin edellytetään, että opiskelijalla on oma työelämäkumppani, johon ympäristöön hän voi oman ohjausprojektinsa suunnitella. Tarkemmat tiedot opintojakson opettajalta ja Learn alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lähiopetuksessa mukana oleville on tarjolla valmiita työelämäyhteistyökumppaneita, Urheilupuiston koulu, Kulttuuripaja Kajo ja Xamk Sport. Urheilupuiston koulun luontoliikunnan opintojaksolla olemme mukana koko kevään toteuttamassa yläkoululaisille elämyksellistä ja koulun kasvatustavoitteet täyttävää toimintaa yhteistyössä opintojakson opettajan kanssa. Kulttuuripaja Kajon kanssa toteutamme matalan kynnyksen luontotoimintaa 18-35 vuotiaille nuorille. Xamk Sportin hankkeen kanssa pistämme pystyy Mikkelin kampukselle luontoliikunta vuoron, jonka tavoitteet ja sisällön me tuotamme maalis-huhtikuussa. Mikäli sinulla on oma yhteisö, jossa voit toteuttaa ohjausosuudet, voit neuvotelloa siitä kurssin opettajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Tammi-helmikuu: johdantoluennot ja harjoitukset
Helmikuun loppu - huhtikuun puoliväli: työelämäprojektien suunnittelu ja toteutus, joitakin yhteisiä tapaamisia
Huhtikuun loppu: omien projektien esittely ja kokemuksen raportointi.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälisyysviikon vierailevia luennoitsijoita ja mahdollisuuksien mukaan myös etävierailuja tunneilla kansainvälisistä yhteistyökorkeakouluistamme.

Koko opiskelijaryhmämme on toteuttamassa kansainvälisyysviikon Outdoor -päivää 13.3. Susiniemessä kansainvälisille vieraillemme englanniksi.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso koostuu teoriaosasta 2op, toiminnallisesta osasta 1op ja omasta ohjausprojektista 2op. Tarkemmat sisällöt saat Learn alustalta.

Lisätietoja opiskelijoille

Huomioi, että opintojakso Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen (tai vastaavat tiedot) oltava suoritettuna ennen tätä kurssia. Elämyspedagogisen ohjauksen opintojakson ohjauksellisessa osuudessa hyödynnetään seikkailukavatuksen kurssin sisältöjä ja kokemuksia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5.
Toteutustapa: opettajan arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen -opintojakso 5op (tai vastaavat tiedot) oltava suoritettuna ennen tätä kurssia.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuopettaja

Tommi Pantzar

Ryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyspedagogisia kokonaisuuksia.
Osaat toimia elämyspedagogisen toiminnan ohjaajana valitsemallasi työelämäkentällä ja pystyt esittämään teoreettisia ja pedagogisia perusteluja valitsemallesi toiminnalle.
Osaat valita ryhmälle ja toimintaan sopivia reflektointimenetelmiä. Kehityt laji- ja menetelmätaidoissasi.

Sisältö

Miten suunnittelet elämyspedagogisen kokonaisuuden ja mikä on ohjaajan rooli prosessin eri vaiheissa?
Miksi kokemus tulee käsitellä ja millaisilla reflektoinnin keinoilla voit tukea kasvua ja kehitystä?
Millaisia elämyspedagogisia sovellutuksia ja ympäristöjä voit käyttää yhteisöpedagogin työssä?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learn alustalla sekä tukikirjallisuus:
Gilbertson, K. & Bates, T., McLauglin, T. & Ewert, A. 2006. Outdoor education.Methods and strategies. Champaign: Human Kinetics.
Karppinen, S. & Latomaa, T. 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Suomalainen seikkailupedagogiikka. Lapin yliopistokustannus.
Latomaa, T. & Karppinen S. 2010. Seikkaillen elämyksiä II Elämyksen käsitehistoriaa ja käytänötöä. Lapin yliopistokustannus
Karppinen, S. & Latomaa, T. 2007. Seikkaillen elämyksiä. Näkökulmia seikkailukasvatuksen teoriaan ja käytäntöön. Lapin yliopistokustannus.
Kokljuschkin, M. 1999. Seikkailuun! varhaiskasvatuksen seikkailukirja. Kirjayhtymä.
Luckner, J. & Nadler, R. 1997. Processing the Experience. Strategies to Enhance and Generalize Learning. Kendall/Hunt Publishing.
Keskinen, K. 2015. Seikkailijasta seikkailukasvattajaksi. Seikkailukasvatus ammattina. Kustannustalo Aavas oy.
Kivelä, V. & Lempinen, J. 2009. Arki hallintaan, nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen. KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry.
Michl, W. 2009. Erlebnispädagogik. München:Rainhardt.
Pike, E. & Beams, S. (ed.) 2013. Outdoor Adventure and Social Theory. London: Routledge.
Priest, S. & Gass, M. 1997. Effective Leadership in Adventure Education. Human Kinetics.
Räty, K. 2011. Elämyspedagoginen ohjaaminen. Ajatuksia kokemuksellisesta oppimisesta. Lahti: Outward Bound Finland ry.
Telemäki, M. 1998. Johdatus seikkailukasvatuksen teoriaan. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö.
Telemäki, M. & Bowles, S. 2001. Seikkailukasvatuksen teoria ja käytäntö, osa 1. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutus-laitoksen julkaisuja.
Virtanen, V-M. 2011. Korkeita vuoria ja suuria kokemuksia. Seikkailutoimintaa perhe- ja ryhmäkuntoutuksessa. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Lasten ja nuorten kuntoutumissäätiö

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso toteutetaan monimuotototeutuksena Kouvolan kampuksella. Opintojakso koostuu kahdesta lähipäivästä Kouvolan kampuksella (17.1.2024 ja 27.3.2024) sekä itsenäisestä ohjausprojektista. Opintojakson ensimmäisenä lähipäivänä perehdytään elämyspedagogiseen ohjaukseen teorian ja käytännön harjoitusten avulla. Kevään aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa elämyspedagogisen ohjauksen valitussa työelämäympäristössä. Opiskelija etsii oman työelämäkumppanin, johon ympäristöön hän voi oman ohjausprojektinsa suunnitella ja toteuttaa. Toisena lähipäivänä esitellään ja vertaisarvioidaan omat toteutukset tai toteutussuunnitelmat, mikäli toteutus on myöhemmin keväällä/kesällä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkkosuorituksena. Tarkemmat tiedot opintojakson opettajalta ja Learn alustalta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Monimuotototeutus on automaattisesti integroitu työelämään. Voit toteuttaa tämän omalla työpaikalla, mikäli elämyspedagoginen ohjaus soveltuu työnkuvaasi (vaatii ohjattavan ryhmän).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutus vaatii, että etsit itsellesi työelämäkumppanin, johon suunnittelet ja toteutat ohjausprojektin yhdessä kyseisen yhteisön ohjaajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Tarkemmat tiedot Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Voit halutessasi toteuttaa projektin monikulttuurisessa ympäristössä.

Opiskelijan työmäärä

Lähipäiviin osallistuminen ja niihin liittyvät tehtävät 1op
Ennakkotehtävä 2op
Oma projekti 2op

Yksi opintopiste vastaa noin 27h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetuksessa saat valmiuksia elämyspedagogisen toiminnan suunnittelua ja ohjausta varten sekä tutustut kokemuksen käsittelyn menetelmiin.
Ennakkotehtävässä syvennyt teemaan annettujen materiaalien avulla ja kirjoitat omaa ohjausprojektiasi hydyttävän kirjallisen tuotoksen elämyspedagoisesta ohjauksesta.
Oman projektin suunnittelu ja toteutus
Oman projektin tai projektisuunnitelman esittely ja arviointi toisena lähipäivänä.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävyysehto: seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen -opintojakso (tai vastaavat tiedot) tulee olla suoritettuna ennen tätä kurssia. Voit tässä hyödyntää sillä kurssilla tehtyä suunnitelmaa ja toteuttaa sen.

Opintojakson ohjauksellinen osuus on mahdollista toteuttaa perustellusta syystä myös kesän aikana. Tällöin toteutuksen arviointi ja opintopisteiden saaminen siirtyy elokuun loppuun.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5.
Arviointikriteerit:
a. Osaat käyttää asiantuntevasti elämyspedagogiikan ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
b. Osaat arvioida käyttämiäsi alan tietolähteitä kriittisesti.
c. Osaat työskennellä ryhmän jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata elämyspedagogisen ohjauksen haasteita.
d. Osaat arvioida elämyspedagogista ohjausta kohderyhmätilanteissa.
g. Osaat soveltaa kriittisesti seikkailukasvatusalan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Toteutustapa: opettajan arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen -opintojakso 5op (tai vastaavat tiedot) oltava suoritettuna ennen tätä kurssia.

Ilmoittautumisaika

22.01.2024 - 31.10.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teea Lång
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! Learn-alustan tehtävät on suoritettava ennen kontaktitunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Sisältö

Osaat eritellä lasten ja nuorten erityisen tuen taustalla olevia tekijöitä.
Osoitat perehtyneisyyttä nuorisotyön erilaisiin työympäristöihin ja toimintamuotoihin (esim erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja lastensuojelutyö) saaden valmiuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työskentelemiseen.
Tiedät lapsia ja nuoria koskevan lainsäädännön merkityksen lapsen ja nuoren oikeuksien vahvistajana.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla jaettavan materiaalin lisäksi opintojaksolla hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:
Etsivän nuorisotyön käsikirja
Puuronen, A, 2022. Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – Näkökulmia käytännön työstä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 70.
Saastamoinen, Kati. 2010. Lapsen asema sijaishuollossa – Käsikirja arjen toimintaan. Edita. Helsinki

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu, lukupiirityöskentely. Opintojaksoon liittyy sekä ennakkotehtäviä (mm erityisen tuen syntymekanismeihin kiinnittyvä ennakkotehtävä sekä lastensuojelun kysymyksiin kiinnittyvä ennakkotehtävä) sekä sosiaalisen nuorisotyön kentälle kiinnittyviä tehtäviä (mm etsivä nuorisotyö). Opintojaksolla vierailee yhteisöpedagogeja, jotka työskentelevät sosiaalisessa nuorisotyössä.
Edeltävyysehto: Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5 op opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettuna

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Itsenäinen suoritusvaihtoehto tarkoittaa 5 op laajuisen oppimistehtävän suorittamista. Oppimistehtävä (5 op) kiinnittyy opintojakson sisällöllisiin teemoihin:
Erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvä lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous. Oppimistehtävän saat vastuuopettajalta pyydettäessä. Työhön integroinnin mahdollisuudesta tulee erikseen neuvotella vastuuopettajan kanssa.
Edeltävyysehto: Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5 op opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettuna

TKI ja työelämäyhteistyö

Sosiaalisessa nuorisotyössä työskentelevät yhteisöpedagogit vierailevat opintojakson lähiopetustunneilla.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisimmistä sisältöalueista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärän jakautuu siten, että lähiopetusta on 50-55 tuntia ja itsenäistä opiskelua 80 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen, oppimistehtävän tekeminen, lukupiirityöskentelyyn osallistuminen sekä tentin hyväksytty suorittaminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson teemoihin (erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvän lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous) kiinnittyvän oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä (5) op - opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.09.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Sisältö

Osaat eritellä lasten ja nuorten erityisen tuen taustalla olevia tekijöitä.
Osoitat perehtyneisyyttä nuorisotyön erilaisiin työympäristöihin ja toimintamuotoihin (esim erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja lastensuojelutyö) saaden valmiuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työskentelemiseen.
Tiedät lapsia ja nuoria koskevan lainsäädännön merkityksen lapsen ja nuoren oikeuksien vahvistajana.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla jaettavan materiaalin lisäksi opintojaksolla hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:
Etsivän nuorisotyön käsikirja, 2022.
Puuronen, A, 2013. Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – Näkökulmia käytännön työstä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 70.
Kohdennettuun nuorisotyöhön kiinnittyvät tutkimukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (2 lähiopetuspäivää). Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu ja ryhmissä tapahtuva työskentely. Opintojaksoon liittyy sekä ennakkotehtäviä (mm lastensuojelun ennakkotehtävä) sekä sosiaalisen nuorisotyön kentälle kiinnittyviä tehtäviä (mm etsivä nuorisotyö).
Opintojakson voit suorittaa myös itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, jonka ohjeet saat opintojakson vastuuopettajalta (ks. opintoja nopeuttava väylä).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän (5 op), joka kiinnittyy opintojakson sisällöllisiin teemoihin: Erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvä lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous. Itsenäinen suoritustavan oppimistehtävä on saatavilla 20.9.2023 alkaen vastuuopettajalta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet opintojakson sisältöalueisiin kiinnittyvässä työympäristössä, voit suorittaa oppimistehtävät työhösi liittyen. Tästä vaihtoehdosta tulee neuvotella opintojakson vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sisältöalueilla (Erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvä lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous) on vahva työelämäorientaatio. Kaikki opintojakson sisältöalueet peilautuvat alan konkreettisiin työtehtäviin.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus 16 tuntia. Oppimistehtävien (kolme kappaletta) suorittaminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen, oppimistehtävien tekeminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson teemoihin (erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvän lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous) kiinnittyvän oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä (5) op - opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti erityispedagogiikan käsitteitä.

Osoitat perehtyneisyytesi erityistä tukea tarvitsevien nuorten ryhmiin.

Osaat reflektoida ryhmiin kiinnittyvää tietoa hyödyntäen sitä yksilöiden / ryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa.

Osaat yhdistää lastensuojeluosaamista erityispedagogiikkaan.

Sisältö

Mitkä ovat erityispedagogiset käsitteet ja erityispedagogiikan kehityslinjat?

Millaisten erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kanssa nuorisokasvatuksessa työskennellään ja millaisia pedagogisia menetelmiä hyödynnetään?

Miten lastensuojeluosaaminen niveltyy osaksi erityispedagogista osaamista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan ja ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.
Oheismateriaalina käytetään seuraavaa kirjallisuutta:
Hännikäinen-Uutela, A-L. 2004. Uudelleen juurtuneet. Yhteisökasvatus vaikeasti päihderiippuvaisten narkomaanien kuntoutuksessa. Jyväskylän yliopisto.
Kaipio, K. (1999 tai uusin painos) Kasvattava yhteisö. Jyväskylä: Gummerus
Kaipio, K. 2005. Antakaa meille mahdollisuus. Johdatus nuorten yhteisökasvatukseen. Jyväskylän koulutuskeskus oy.
Moberg, S.; Hautamäki, J.; Kivirauma, J.; Lahtinen, U.; Savolainen, H.; Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
Oja, S. 2012. Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, sekä opintojaksoon kytkeytyvistä oppimistehtävistä (2 oppimistehtävää.)
Opintojakson sisällön teemoja käsitellään monipuolisia menetelmiä hyödyntäen (esim luento, ryhmissä tapahtuva työskentely, opetuskeskustelu sekä yhteiset harjoitukset). Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / työhön integroitu väylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.
Opintoja nopeuttava / työhön integroitu väylä kiinnittyy opintojakson keskeisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy 1 op tki-yhteistyötä. Tämä toteutetaan yhteistyössä yhteisökasvatuksen menetelmää hyödyntävän organisaation kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson viimeisellä lähiopetuskerralla on tentti keskeisistä sisältöalueista.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus n.50 tuntia, itsenäinen työskentely (2 oppimistehtävää ja tentti)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Oppimistehtävien (2 kpl) hyväksytty suorittamien sekä opiskelumateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittamien.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson sisällöllisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä) pohjautuvan oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

07.11.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti erityispedagogiikan käsitteitä.

Osoitat perehtyneisyytesi erityistä tukea tarvitsevien nuorten ryhmiin.

Osaat reflektoida ryhmiin kiinnittyvää tietoa hyödyntäen sitä yksilöiden / ryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa.

Osaat yhdistää lastensuojeluosaamista erityispedagogiikkaan.

Sisältö

Mitkä ovat erityispedagogiset käsitteet ja erityispedagogiikan kehityslinjat?

Millaisten erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kanssa nuorisokasvatuksessa työskennellään ja millaisia pedagogisia menetelmiä hyödynnetään?

Miten lastensuojeluosaaminen niveltyy osaksi erityispedagogista osaamista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan ja ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.
Oheismateriaalina käytetään seuraavaa kirjalllisuutta:
Hännikäinen-Uutela, A-L. 2004. Uudelleen juurtuneet. Yhteisökasvatus vaikeasti päihderiippuvaisten narkomaanien kuntoutuksessa. Jyväskylän yliopisto.
Kaipio, K. (1999 tai uusin painos) Kasvattava yhteisö. Jyväskylä: Gummerus
Kaipio, K. 2005. Antakaa meille mahdollisuus. Johdatus nuorten yhteisökasvatukseen. Jyväskylän koulutuskeskus oy.
Moberg, S.; Hautamäki, J.; Kivirauma, J.; Lahtinen, U.; Savolainen, H.; Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
Oja, S. 2012. Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, sekä opintojaksoon kytkeytyvistä oppimistehtävistä (2 oppimistehtävää.)
Opintojakson sisällön teemoja käsitellään monipuolisia menetelmiä hyödyntäen (esim luento, ryhmissä tapahtuva työskentely, opetuskeskustelu sekä yhteiset harjoitukset)

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, joka kiinnittyy opintojakson keskeisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä). Itsenäinen suoritusvaihtoehto on saatavilla 2.10.2023 alkaen. Saat itsenäisen suoritusvaihtoehdon lähettämällä pyynnön sähköpostitse opintojakson vastuuopettajalle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy 1 op tki-yhteistyötä. Tämä toteutetaan yhteistyössä yhteisökasvatuksen menetelmää hyödyntävän organisaation kanssa yhteiskunnallisen tilanteen niin salliessa.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus ( 2x 8h lähiopetuspäivät)
Itsenäinen työskentely (2 oppimistehtävää)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältyy 2. asteen jatkoväyläopintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Oppimistehtävien (2 kpl) hyväksytty suorittamien
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson sisällöllisiin teemoihin (erityispedagogisten ilmiöiden tunnistaminen ja kohdennettu pedagogiikka, erityispedagogiikan keskeiset käsitteet, erityispedagogiikan kehityslinjojen tunnistaminen, lastensuojelu osana erityispedagogiikkaa sekä yhteisökasvatus erityisryhmien ohjausmenetelmänä) pohjautuvan oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Sirpa Räikkönen

Ryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Hahmotat kasvatuksen merkityksen kestävän kehityksen, moninaisuuden, ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdessä elämisen taitojen rakentamisessa.
Hahmotat kestävän kehityksen globaaleja tavoitteita sekä niiden näyttäytymistä kansallisesti ja paikallisesti.
Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
Ymmärrät teoreettisesti millaisia erilaisia lähestymistapoja yhteiskunnilla on suhtautua kulttuuriseen monimuotoisuuteen
Osaat hyödyntää erilaisia globaalikasvatuksen menetelmiä.
Hahmotat erilaisia kansainvälistymistä edistäviä rahoituslähteitä ja liikkuvuusohjelmia.

Sisältö

Mitkä ovat monikulttuurisen työn taustat ja tavoitteet?
Mitä on globaalikasvatus ja kuinka sitä toteutetaan?
Millaisia erilaisia tapoja yhteiskunnilla on lähestyä kulttuurista moninaisuutta?
Miten ihmisoikeuskysymykset näkyvät globaalisti ja kansallisesti?
Miten voidaan edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa?
Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajan kotoutumiseen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen?
Millaisia rahoituslähteitä sekä liikkuvuusohjelmia on mahdollista hyödyntää kansainvälistymisen edistämiseksi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. THL:n maahanmuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutusmateriaalia.
Globaalikasvatusmateriaali
Yhdenvertaisuuslaki
Erasmus+- ohjelma
Kestävän kehityksen materiaali esim. Rank a Brand- suomalaisten vaatebrändien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyön raportti 2020
Paneelitenttiin liittyy artikkeleita, jotka käsittelevät kurssin keskeisiä sisältöjä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan ihmisoikeustyötä ja kansainvälisyyskasvatuksen menetelmiä. Tutustutaan ihmisoikeusjärjestöjen toimintaan ja millä tavoin he toimintaa edistää. Yhdenvertaisuus meillä ja muualla. Tutustutaan kestävään kehitykseen ja kansainvälisen nuorisotyön rahoituskanaviin esim. Erasmus+-ohjelma. Tiedostetaan monikulttuurisuuden tilanne yhteiskunnassa. Aiheina mm. kototutumisen haasteet ja mahdollisuudet. Tutustutaan globaalikasvatukseen yleensä.
Opintojakso koostuu luennoista, oppimistehtävistä, vierailijoista, tapahtumista ja opintomatkasta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee eri toimintatahojen edustajia kertomassa omasta toiminnastaan.
Yhteistyötä tehdään mm. Rauhanliitto ry ja Monikulttuurikeskus Mimosan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla toteutetaan paneelitentti, joka perustuu aihealueen artikkeleihin ja tutkimuksiin.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 h työmäärää. Lähiopetusta 45-55 h ja itsenäistä opiskelua 80-90 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon kuuluu opintomatka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suoritus.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Sirpa Räikkönen

Ryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Hahmotat kasvatuksen merkityksen kestävän kehityksen, moninaisuuden, ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdessä elämisen taitojen rakentamisessa.
Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
Osaat toimia moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan edistäjänä.
Osaat hyödyntää erilaisia globaalikasvatuksen menetelmiä.
Hahmotat erilaisia kansainvälistymistä edistäviä rahoituslähteitä ja liikkuvuusohjelmia nuorisoalalla.

Sisältö

Mitkä ovat monikulttuurisen työn taustat ja tavoitteet?
Mitä on globaalikasvatus ja kuinka sitä toteutetaan?
Miten voidaan edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa?
Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajan kotoutumiseen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen?
Millaisia rahoituslähteitä sekä liikkuvuusohjelmia on mahdollista hyödyntää kansainvälistymisen edistämiseksi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. THL:n maahanmuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutusmateriaalia.
Globaalikasvatusmateriaali
Yhdenvertaisuuslaki
Erasmus+- ohjelma
Kestävän kehityksen materiaali esim. Rank a Brand- suomalaisten vaatebrändien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyön raportti 2020
Paneelitenttiin liittyy artikkeleita, jotka käsittelevät kurssin keskeisiä sisältöjä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan ihmisoikeustyötä ja kansainvälisyyskasvatuksen menetelmiä. Tutustutaan ihmisoikeusjärjestöjen toimintaan ja millä tavoin he toimintaa edistää. Yhdenvertaisuus meillä ja muualla. Tutustutaan kestävään kehitykseen ja kansainvälisen nuorisotyön rahoituskanaviin (Erasmus+-ohjelma). Käydään läpi kotoutumisprosessi ja tutustutaan globaalikasvatukseen yleensä.
Opintojakso koostuu luennoista, oppimistehtävistä, vierailijoista, tapahtumista ja opintomatkasta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina mikäli haluat nopeuttaa opintojasi. Opintojen nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päivätoteutuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan kun nopeutussuunnitelma on tehty.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee eri toimintatahojen edustajia kertomassa omasta toiminnastaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla toteutetaan paneelitentti, joka perustuu aihealueen artikkeleihin ja tutkimuksiin.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 h työmäärää. Lähiopetusta 45-55 h ja itsenäistä opiskelua 80-90 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon kuuluu opintomatka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suoritus.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Sirpa Räikkönen

Ryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Hahmotat kasvatuksen merkityksen kestävän kehityksen, moninaisuuden, ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdessä elämisen taitojen rakentamisessa.
Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
Osaat toimia moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan edistäjänä.
Osaat hyödyntää erilaisia globaalikasvatuksen menetelmiä.
Hahmotat erilaisia kansainvälistymistä edistäviä rahoituslähteitä ja liikkuvuusohjelmia nuorisoalalla.

Sisältö

Mitkä ovat monikulttuurisen työn taustat ja tavoitteet?
Mitä on globaalikasvatus ja kuinka sitä toteutetaan?
Miten voidaan edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa?
Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajan kotoutumiseen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen?
Millaisia rahoituslähteitä sekä liikkuvuusohjelmia on mahdollista hyödyntää kansainvälistymisen edistämiseksi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. THL:n maahanmuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutusmateriaalia
Paloma- koulutus, osa 1. THL
Globaalikasvatusmateriaali
Agenda- 2030- kestävän kehityksen tavoitteet
Yhdenvertaisuuslaki
Erasmus+- ohjelma ja kansainvälinen nuorisotyö
Kestävän kehityksen materiaali esim. Rank- a brand - suomalaisen vaaebrändien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyö ja sen läpinäkyvyys

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävissä on hyötyä työelämäkontakteista tai kokemuksista opintojakson aihealueista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkkokurssi hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuopettaja

Lassi Pöyry

Ryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Ymmärrät hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen luonteen.
Tunnistat hyvinvoinnin kysymyksiä eri konteksteissa.
Hahmotat hyvinvoinnin edistämisen keinoja.

Sisältö

Millaisista osatekijöistä hyvinvointi koostuu?
Millaisia hyvinvoinnin haasteita meillä on kohdattavana?
Miten hyvinvointia voidaan tukea?

Opiskelumateriaali

Materiaali jaetaan opintojakson Learn-alustan kautta syksyllä 2023.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu aktiivisesta osallistumisesta lähiopetukseen, luennoista, oppimistehtävistä ja itsenäisestä sekä ryhmätyöskentelystä.
Valittuun hyvinvoinnin osa-alueeseen vaikuttaminen valitussa toimintaympäristössä / kohderyhmän kanssa.

Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI-yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan Juvenian hankkeiden kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu tentti ja työelämätehtävän suunnittelu, toteutus, raportointi ja arviointi.

Opiskelijan työmäärä

Opetus (teoria + harjoitukset): 3h x 13 vkoa = 39 h (vkot 36-49)
Työelämätehtävä: 2h x 6 vkoa = 12 h (vkot 44-49)

Toteutuksen osien kuvaus

Luentoja, harjoituksia, työelämään kytkeytyvä työelämätehtävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
- toimia hyvinvoinnin edistämiseksi keskeisten asiakkaiden, toimijoiden ja kohderyhmien kanssa.
- huomioida alan eettiset periaatteet hyvinvoinnin edistämisessä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnoissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arvioinnin kriteerejä.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI24KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat käyttää ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyvää peruskäsitteistöä.
Tunnistat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen ja kehityksen kontekstien merkityksen ihmisen kasvussa ja kehityksessä.
Osoitat perehtyneisyytesi eri elämänvaiheiden psykologiseen kehitykseen.

Sisältö

Mitkä ovat yksilön kasvuun ja kehitykseen liittyvät peruskäsitteet?
Miten yksilön ja ympäristön vuorovaikutus ja kehityksen kontekstit ovat yhteydessä ihmisen kasvuun ja kehitykseen?
Miten ihmisen psykologisen kehityksen lainalaisuudet jäsentyvät?

Opiskelumateriaali

Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia.
Lehtinen, E. ym. 2007. Kasvatuspsykologia.
Lyytinen, P. ym. 2008. Näkökulmia kehityspsykologiaan.
Nurmi, J-E. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys.
Salokoski, T & Mustonen, A. 2007. Media identiteetin rakentajana.
Vehkalahti, K & Suurpää, L. 2014. Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään.

Lisäksi oppimistehtävään linkitetty materiaali, joka vaihtelee opiskelijan tekemien valintojen mukaisesti.
Vaihtoehtoiset oppimistehtävät ovat seuraavat:
Lapsuus elämänvaiheena
Nuoruus elämänvaiheena
Aikuisuus elämänvaiheena

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu sekä yhteistoiminnallinen oppiminen. Opintojakson aikana työstetään yhteistoiminnallisella menetelmällä oppimistehtävä, jonka teeman opiskelija voi valita eri vaihtoehdoista. Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelija valitsee vaihtoehtoisista oppimistehtävistä häntä kiinnostavan vaihtoehdon, jolloin hän mahdollisesti jalkautuu eri työelämän konteksteihin.

Tentit ja muut määräajat

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu seuraavasti:
Lähiopetus n 45-48 tuntia
Itsenäinen työskentelyn 85 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmällä toteutetun oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen. Luentomateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittaminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Kirjatentin (Nurmi, J-E; Ahonen, T; Lyytinen, H. ym (2014, tai uusin painos) Ihmisen psykologinen kehitys.) hyväksytty suorittaminen. Tämä vaihtoehto edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Ymmärrät peruskäsitteiden segregaatio, integraatio ja inkluusio sisällöt.
Ymmärrät inklusiivisen ajattelutavan pääperiaatteet.
Osoitat perehtyneisyytesi erityistä tukea tarvitseviin ryhmiin ja osaat hyödyntää osallistavia pedagogisia menetelmiä erilaisten yksilöiden ja ryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa.
Perehdyt yhteisökasvatukseen osallistavana menetelmänä.

Sisältö

Mitä segregaatio, integraatio ja inkluusio tarkoittavat?
Mitkä ovat inklusiivisen ajattelutavan pääperiaatteet?
Millaisia erityistä tukea tarvitsevia ryhmiä yhteisöpedagogin työkentällä on ja millaisia osallistavia menetelmiä yksilöitä ja ryhmiä kohdatessa ja ohjatessa voidaan hyödyntää?
Millainen menetelmä yhteisökasvatus on?

Opiskelumateriaali

Inkluusioon kytkeytyvät artikkelit:

Ruohonen, K. 2021. Urheilun vaikutus romanien inkluusioon Suomessa. Jyväskylän yliopisto.

Pekkola, N. & Tervonen, T. 2022. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu.

Saarinen, M. & Takala, M. 2016. Draama osallisuuden innoittajana - nuorten kokemuksellinen oppimisprosessi. Helsingin yliopisto

Savilaakso, I. 2021. Green Care -menetelmät lasten ja nuorten osallisuuden mahdollistajana. Itä-Suomen Yliopisto.

Yhteisökasvatukseen Learn-alustalle linkitetty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, sekä opintojaksoon itsenäisesti työstettävästä oppimistehtävästä, jonka esittelet pienryhmäsi jäsenille. Opintojakson sisällön teemoja käsitellään monipuolisia menetelmiä hyödyntäen (esim luento, ryhmissä tapahtuva työskentely, opetuskeskustelu sekä yhteiset harjoitukset). Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / työhön integroitu väylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.
Opintoja nopeuttava / työhön integroitu väylä kiinnittyy opintojakson keskeisiin teemoihin (Käsitteet segregaatio, integraatio ja inkluusio, inklusiivisen ajattelutavan pääperiaatteet, erityistä tukea tarvitsevat ryhmät ja yhteisöpedagogin työkentällä käytettävät osallistavat menetelmät, yhteisökasvatus osallistavana menetelmänä )

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän asiantuntijoita.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus n.50 tuntia, itsenäinen työskentely (oppimistehtävä ja tentti)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Oppimistehtävän hyväksytty suorittamien sekä tehtävän esitteleminen osana pienryhmän toimintaa. Opiskelumateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittamien.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson sisällöllisiin teemoihin (ks nopettajien väylä) pohjautuvan oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Materiaalit ilmoitetaan osioittain kurssialustalla.
Muutokset ovat mahdollisia.
Lisäksi / korvaavana opettajan ilmoittama kirja- ja artikkelimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Hahmotat työyhteisöjä yleisesti jäsentävän käsitteistön sekä organisoinnin ja resursoinnin periaatteet.
Osaat hahmottaa ja jäsentää organisaatioiden toimintaa kuvaavia piirteitä. Tunnet johtamisen historian kehityskulkua sekä erilaisia nykyisiä malleja.
Tunnet johtamisen eri ulottovuuksia ja sovellat niitä omaan toimintaasi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Oma observointi- ja raportointityö. Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali

TKI ja työelämäyhteistyö

Yksilölliset tehtävät työelämän esimerkeistä.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien yms. aikataulut ilmoitetaan opintojakson alussa Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset ja monikulttuuriset esimerkit työyhteisöistä.

Opiskelijan työmäärä

27h/op.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensimmäisessä osiossa perehdytään tehtävätyöskentelyn kautta itsensä johtamisen ydintaitoalueisiin.
Toisessa osiossa perehdytään eri johtamistyyleihin ja -paradigmoihin sekä johtamisen teorioihin.
Kolmannessa osiossa Sen perehdytään työyhteisön toiminnan analyysiin ja sen toimivuuden kehittämiseen.
Neljännessä osuudessa perehdytään esimiehen tyypillisiin tehtäviin ja työkaluihin kuten motivointiin, palautteen antamiseen, kannustamiseen sekä rekrytointiin.
Lisäksi tarkastellaan johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa.
ja pohditaan, mitä on ammatillinen käyttäytyminen johtamis- ja alaisroolissa ja ratkaistaan työyhteisön kiperiä casetilanteita kehittävällä otteella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tehdään tehtävätyöskentelystä siten,
että hyväksyttyjen suoritusten arviointi toteutuu sisällöllisten ja ammatillisen toiminnan näkökohtien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit (kirjat, luennot artikkelit tms.) ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
• opettajan kanssa sovitaan osaamista täydentävien tehtävien laajuudesta ja suorittamisesta

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle tai tehdä teemakokonaisuuksia itsenäisinä tehtävinä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustuminen tehtävien puitteissa esihenkilöasemassa olevien henkilöiden työnkuvaan.

Tentit ja muut määräajat

Eri teemoihin liittyvien tehtävien palauttaminen opintojakson aikana Learnissa annettujen määräaikojen sisällä.

Kansainvälinen yhteistyö

Esimerkkejä kansainvälisistä esihenkilökäytännöistä.

Opiskelijan työmäärä

27 h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Teemat
- itsensä johtaminen
- johtamisen teoriat ja tyylisuunnat
- työyhteisötaidot
- esihenkilötyö
- esihenkilö muuttuvassa työelämässä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan teemoittaisien tehtävien perusteella

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Materiaalit ilmoitetaan osioittain kurssialustalla.
Muutokset ovat mahdollisia.
Lisäksi / korvaavana opettajan ilmoittama kirja- ja artikkelimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Hahmotat työyhteisöjä yleisesti jäsentävän käsitteistön sekä organisoinnin ja resursoinnin periaatteet.
Osaat hahmottaa ja jäsentää organisaatioiden toimintaa kuvaavia piirteitä. Tunnet johtamisen historian kehityskulkua sekä erilaisia nykyisiä malleja.
Tunnet johtamisen eri ulottovuuksia ja sovellat niitä omaan toimintaasi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Oma observointi- ja raportointityö. Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava tehtävämateriaali

TKI ja työelämäyhteistyö

Yksilölliset tehtävät työelämän esimerkeistä.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien yms. aikataulut ilmoitetaan opintojakson alussa Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset ja monikulttuuriset esimerkit työyhteisöistä.

Opiskelijan työmäärä

27h/op.

Toteutuksen osien kuvaus

Ensimmäisessä osiossa perehdytään tehtävätyöskentelyn kautta itsensä johtamisen ydintaitoalueisiin.
Toisessa osiossa perehdytään eri johtamistyyleihin ja -paradigmoihin sekä johtamisen teorioihin.
Kolmannessa osiossa Sen perehdytään työyhteisön toiminnan analyysiin ja sen toimivuuden kehittämiseen.
Neljännessä osuudessa perehdytään esimiehen tyypillisiin tehtäviin ja työkaluihin kuten motivointiin, palautteen antamiseen, kannustamiseen sekä rekrytointiin.
Lisäksi tarkastellaan johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa.
ja pohditaan, mitä on ammatillinen käyttäytyminen johtamis- ja alaisroolissa ja ratkaistaan työyhteisön kiperiä casetilanteita kehittävällä otteella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tehdään tehtävätyöskentelystä siten,
että hyväksyttyjen suoritusten arviointi toteutuu sisällöllisten ja ammatillisen toiminnan näkökohtien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat toimia vapaaehtoistyössä ja tiedät, kuinka yhdistys perustetaan.
Tunnistat järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden johtamis- ja toimintatavat.
Hahmotat yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan lainsäädännön.
Hahmotat vapaaehtoistoiminnan varainhankintaan liittyvät toiminnot.
Osaat verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.
Ymmärrät yhdistyksien, järjestöjen ja säätiöiden yhteiskunnallisen, yrittäjyyttä lisäävän ja työllistävän merkityksen.

Sisältö

Miten järjestöt, yhdistykset ja säätiöt perustetaan ja miten ne toimivat?
Millainen lainsäädäntö ohjaa yhdistyksiä ja säätiöitä ja miten päätöksenteko niissä toteutuu?
Miten yhteisöpedagogi innostaa ja aktivoi vapaaehtoistoimijoita?
Miten eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa verkostoidutaan?
Miten järjestöjä ja vapaaehtoistyötä johdetaan?
Miten varainhankinta ja talouden seuranta toimivat järjestöissä?
Mitä palveluja erilaiset järjestöt tuottavat?

Opiskelumateriaali

Yhdistyslaki
Syliä tähteeksi: Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä: Petri Paju 2017
Mäenpää, Pasi; Faehnle, Maija 2021: Neljäs sektori — Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa. (osia kirjasta).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojaksolla tarkastellaan vapaaehtoistoimintaa teorian sekä käytännön näkökulmista. Lisäksi tutustutaan laajaan kattaukseen erilaisia kansalaisjärjestöjä ja otetaan haltuun yhdistyksen perustamiseen, toimintaan ja hallinnointiin liittyviä laki- ja käytännön asioita. Opintojaksolla kerrataan kokouskäytännöt, tutustutaan kampanjointityön käytänteisiin sekä harjoitellaan rahoitushakemuksen laatimista. Järjestäytyneen yhdistystoiminnan lisäksi pohditaan neljännen sektorin käsitettä ja sen toimintaa. Opintojakso koostuu luennoista, vapaaehtoistoiminnan kokeilusta sekä oppimistehtävistä. Opintojaksolta toteutetaan opintomatka.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Työhön itegroitu oppimiväylä:
Jos toimit kansalaisjärjestössä, voit suorittaa osan opintojaksosta tähän yhdistetynä. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Joulukuussa opintojaksolla toteutetaan vapaaehtoistoiminnan kokeilu mikkeliläisissä
yhteisöissä. Lisäksi opintojaksolta toteutetaan opintomatka.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää. Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, vapaaehtoistyökokeilu 1op, avustushakemuskokeilu 1 op, oman yhdistyksen perustamiskokeilu 1op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintomatka 9.11.2023.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPKV24KM
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat toimia vapaaehtoistyössä ja tiedät, kuinka yhdistys perustetaan.
Tunnistat järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden johtamis- ja toimintatavat.
Hahmotat yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan lainsäädännön.
Hahmotat vapaaehtoistoiminnan varainhankintaan liittyvät toiminnot.
Osaat verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.
Ymmärrät yhdistyksien, järjestöjen ja säätiöiden yhteiskunnallisen, yrittäjyyttä lisäävän ja työllistävän merkityksen.

Sisältö

Miten järjestöt, yhdistykset ja säätiöt perustetaan ja miten ne toimivat?
Millainen lainsäädäntö ohjaa yhdistyksiä ja säätiöitä ja miten päätöksenteko niissä toteutuu?
Miten yhteisöpedagogi innostaa ja aktivoi vapaaehtoistoimijoita?
Miten eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa verkostoidutaan?
Miten järjestöjä ja vapaaehtoistyötä johdetaan?
Miten varainhankinta ja talouden seuranta toimivat järjestöissä?
Mitä palveluja erilaiset järjestöt tuottavat?

Opiskelumateriaali

Yhdistyslaki
Neljäs sektori Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa: Mäenpää, Faene 2021
Järjestöt valokeilassa - Järjestöt organisaatioina, toimijoina ja tutkimuskohteina: Kimmo Lind & Pekka Kaunismaa (toim.) 2022
Kansalaiset, toimikaa! Kansalaistoiminta 2020-luvulla: Mari Tapio (toim.); Anneliina Wevelsiep (toim.) Sivistysliitto Kansalaisfoorumi 2022
Learn alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää lähiopetusta 16 tuntia (3 verkko-/lähiopetuskertaa) ja itsenäistä työskentelyä 119 tuntia
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, ja opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan. Opintojakso on mahdollista suorittaa 1.2. alkaen.

Työhön integroitu oppimiväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä voit suorittaa järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5 op työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson yhden tehtävän kohdalla on mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Verkko-/lähitoteutuksen päivät ovat:
* 6.2. (Teams-opetus 8 h), 15.3. (lähiopetus Kouvolassa 4 h) ja 12.4. (Teams-opetus 4 h)
* 13.3. lähiopetuskerralla pidetään paneelikeskustelut järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevista julkaisuista (1-3)
* 8.4. Verkko-opetuskerralla pidetään paneelikeskustelut järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevista julkaisuista (4-5)

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 16 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Elina Ylönen
 • Katri Schadewitz
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Ymmärrät kansalaisuuden käsitteen ja tiedät kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet
Osaat toimia vapaaehtoistoiminnassa ja tiedät, kuinka yhdistys perustetaan.
Hahmotat järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden johtamis- ja toimintatavat sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä.
Osaat innostaa eri yksilöitä ja ryhmiä aktiivisiksi toimijoiksi.
Osaat suunnitella ja toteuttaa vaikuttajaviestintää
Tunnistat vapaaehtoistoimintaa koskevat haasteet ja niiden ratkaisuyrityksiä.

Sisältö

Mitä aktiivinen kansalaisuus on tekoina?
Miten järjestöt, yhdistykset ja säätiöt perustetaan ja miten ne toimivat?
Millainen lainsäädäntö ohjaa yhdistyksiä ja säätiöitä ja miten päätöksenteko niissä toteutuu?
Miten järjestöjä ja vapaaehtoistyötä johdetaan ja rahoitetaan?
Miten vapaaehtoisia motivoidaan, innostetaan ja sitoutetaan toimintaan?
Kuinka toteutetaan kampanjointia ja vaikuttavaa viestintää?
Mitä brändityö on ja miten sitä voi hyödyntää järjestötyössä/kansalaistoiminnassa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on ilmoitetaan Lean-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää lähiopetusta 45 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 90 tuntia
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, ja opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.”

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä voit suorittaa järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5 op työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Perehdytään Luontoliiton kampanjointiin ja vaikuttavaan viestintään, kehitetään Luontoliiton toimintaa Etelä-Savon alueella.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon liittyy opintomatka Helsinkiin

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus 2 op, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät 3 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia

2. Opintoja nopeuttava väylä:
Oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
 • Sari Miettinen
 • Laura Hokkanen
 • Mirka Lähdeniemi
 • Katja Komonen
Vastuuopettaja

Mirka Lähdeniemi

Ryhmät
 • YPMI24KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Ymmärrät kestävän kehityksen globaalin merkityksen.
Tunnistat alueellisen ja paikallisen tarpeen ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden tukemiseen.
Tunnet menetelmiä ja lähestymistapoja yksilöiden ja yhteisöjen kestävän kehityksen tukemiseen.

Sisältö

Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan?
Millaisia globaaleja haasteita ihmiskunnalla on käsillä ja miten ne näkyvät paikallisesti?
Millaista muutosta tarvitaan, jotta turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet?
Millaisia menetelmiä on käytössä yksilöiden ja yhteisöjen kestävän kehityksen tukemiseen?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalia on Learn -alustalla, tämän lisäksi

Tenttikirja:
Halonen, T., Korhonen-Kurki, K., Niemelä J., Pietikäinen J. (toim.) 2022. Kestävyyden avaimet. Kestävyystieteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon. Gaudeamus.

Lisämateriaalia:
Laakso S. & Aro R. (toim.) 2022. Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Gaudeamus.

Heikkilä, Maija. Kuinka Maailma Pelastetaan?: Kohti Kestävämpää Tulevaisuutta. Helsinki: Gaudeamus, 2021.

Turunen, S. 2019. Luonto ihmisen aikakaudella. Into Kustannus Oy.

Virtanen, M. 2019. Ilmastopaniikki. Hoito-opas. 2. painos. Jyväskylä: Docendo Oy.

Massa, I. 2014. Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.

Lummaa K., Rönkä M. & Vuorisalo T. (toim.) 2012 Monitieteinen ympäristötutkimus. Helsinki: Gaudeamus.

Valkonen, J. (toim.) 2010. Ympäristösosiologia. Helsinki: WSOY.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso suoritettaan osallistumalla aktiivisesti lähiopetukseen, joka koostuu luento-opetuksesta, opintomatkasta, erilaisten oppimistehtävien ja ryhmätehtävien tekemisestä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan opintomatka Nuorisokeskus Anjalaan tutustumaan miten kestävän kehityksen edistämistä toteutetaan ko. ympäristössä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintomatka Nuorisokeskus Anjalaan 4.-5.4.2024

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien ja harjoituksien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi didaktiikan perusteisiin, erityisesti koulutussuunnitteluun, eri työtapojen käyttöön koulutustilanteissa sekä koulutuksen arviointiin nuorisotyön eri toimintamuodoissa

Sisältö

Mitä on didaktiikka?
Miten koulutustapahtuma suunnitellaan?
Miten koulutustapahtuma toteutetaan ja arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Jyrhämä, R.; Hellstöm, M.; Uusikylä,K.; Kansanen, P.2016 Opettajan didaktiikka. PS kustannus.
Saloviita, T. 2007. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Juva: PS-kustannus.
Vuorinen, J.2005. Tuhat tapaa opettaa – menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Novus oy.
Uusikylä, K. & Atjonen, P.2007. Didaktiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Opintojaksolla perehdytään didaktiikan perusteisiin, erityisesti koulutussuunnitteluun, eri työtapojen käyttöön koulutustilanteissa sekä koulutuksen arviointiin nuorisotyön ja kansalaistoiminnan kentällä. Opintojaksolla käytetään monipuolisia työskentelytapoja. Tällä opintojaksolla pääset toteuttamaan aidon koulutustilaisuuden ja saat näin ollen arvokasta kokemusta kouluttajana toimimisesta. Voit suorittaa osan opintojakson tehtävistä valitsemassasi työpaikassa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Tällöin otat opintojakson teoreettisen viitekehyksen haltuusi. Suunnittelet koulutustapahtuman valitusta teemasta ja toimit itse kouluttajana aidossa työelämäkontekstissa, jolloin suunnittelet, toteutat ja arvioit pitämääsi koulutusta. Toteutuksen määrittämiseksi ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyen opiskelija tuottaa toteuttamiskelpoisen koulutustapahtuman suunnitelman, joka toteutetaan opiskelijan valinnan mukaisesti aidossa työelämäkontekstissa.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus n 40 tuntia
Itsenäinen työskentely (oppimistehtävä, koulutustapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen, koulutustapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Anne Ulmanen
Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tunnistat eri terapiasuuntauksia.
Osaat kriisi-interventioiden toimintamallien perusteet.
Osaat toimia tukea antavasti vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa.
Tunnistat kehon merkityksen traumatisoituneen ihmisen psyykkisen oirehtimisen yhteydessä.
Tunnistat PTSD:n ja osaat auttaa oireyhtymästä kärsivää ihmistä.
Osaat soveltaa erilaisia vuorovaikutuksellisia lähestymistapoja.
Osaat toimia dialogisesti haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Millaisia terapeuttisia lähestymistapoja tunnistat?
Mitä tarkoittavat kriisi-interventiot ja miten niitä toteutetaan?
Millainen on vakavasti traumatisoituneen auttamisprosessi?
Mitä tarkoittaa sensomotorinen kehoterapia?
Mitkä ovat PTSD:n oireet ja miten autat oireyhtymästä kärsivää ihmistä?
Mitä tarkoittaa dialogisuus, narratiivisuus ja reflektiivisyys asiakastyössä?
Millaisia lähestymistapoja tukea antavassa vuorovaikutuksessa käytetään?
Millaiset lähestymistavat edistävät dialogisuutta ja ongelmanratkaisua asiakastyössä?

Opiskelumateriaali

Learn alustalla on ohjeistettua materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinnot ovat kokonaan verkossa

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Kotikoe Learnissa. Kokeen voi uusia, kunnes vaadittu pistemäärä täyttyy.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 h = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

1. PSYKOTERAPIATERAPIASUUNTAUKSISTA
2. TRAUMATISOITUMINEN, PTSD JA DISSOSIAATIO
3. AUTTAMINEN JA YHTEISTYÖSUHDE
4. TYÖNTEKIJÄN JAKSAMINEN

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Automatisoitu arviointi

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuopettaja

Lassi Pöyry

Ryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta.
Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä.
Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö

Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta?
Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi?
Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi?
Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Opiskelumateriaali

Jaakkola, Liukkonen &; Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä. + muu opettajan jakama materiaali ja luennot
Tukimateriaalia:
- Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
- Rovio, E.; Lintunen, T. & Salmi, O. (toim.) Ryhmäilmiöt liikunnassa. 2009. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 163.
- Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
- Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
- Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus toteutetaan kahtena lähiopetuspäivänä (yht. 16h) Kouvolan kampuksella.
Lähiopetuksen 1 op (sis. ennakkotehtävän) ohella opiskelija toteuttaa itsenäisesti (4op) joko teoreettisen tai työelämään integroidun tehtävän.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista tehdä kokonaan itsenäisesti. Ole tällöin yhteydessä etukäteen lassi.poyry@xamk.fi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään Juvenian liikuntakasvatuksen projekteja sekä opiskelijoiden omia työelämäkyköksiä.

Tentit ja muut määräajat

Lähiopetuspäivien lisäksi opiskelijalle tulee 3 erillistä tehtävää, jotka rytmittyvät lähipäivien välille, noin 1kk välein.
Viimeisen tehtävän palautuspäivämäärä tulee olemaan marraskuun 2023 viimeisellä viikolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät n. 1 op = 27h, itsenäinen työskentely ja osuus 4op = 108h

Toteutuksen osien kuvaus

Lähipäivät koostuvat luennoista ja työskentelystä luokassa sekä muutamista toiminnallisista harjoituksista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen kriteerejä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ryhmien ohjaamisesta.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuopettaja

Lassi Pöyry

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta.
Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä.
Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö

Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta?
Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi?
Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi?
Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Opintojakson luentojen ja demojen materiaalit opettaja jakaa lähijaksolla.

Keskeinen teos:
Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä.
(Kirjasta voi hyödyntää myös vanhempaa painosta 2013.)
Tukimateriaalia:
- Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.)Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
- Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
- Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
- Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, tentistä ja ohjaustehtävistä.
Työskentelytapoja ovat: Demonstraatio, Luento, Ohjatut harjoitukset, Raportin kirjoittaminen, Tenttiin lukeminen ja muu lukeminen.
Teorialuennoilla perehdytään erityisesti liikuntamotivaation rakentumiseen sekä liikkumattomuuden problematiikkaan.
Käytännön toiminnallisilla demoilla liikutaan myös itse.
Opintojakso toteutetaan Saimaa Stadiumia hyödyntäen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskeiljavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollisuus suorittaa itsenäisesti työelämään tai esimerkiksi urheiluseuratyöskentelyyn liittäen. Ota yhteys vastuuopettajaan (lassi.poyry@xamk.fi).

TKI ja työelämäyhteistyö

Hankeyhteistyö mahdollinen Juvenian liikuntahankkeiden kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu tentti puolessa välissä opintoja.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin:
Lähiopetus 2 op, tentti 2 op ja ohjauksellinen tehtävä 1 op

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla käydyn teorian lisäksi hyödynnämme Stadiumin mahdollisuuksia ja vastaamme työelämän tarpeisiin ideoimalla uusia toteutusmalleja ihmisten aktivointiin esimerkiksi Super Cornerissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on mahdollisuuksien mukaan myös joitakin teoriaa avaavia toiminnallisia osuuksia.
Näihin jokainen osallistuu yksilöllisten mahdollisuuksiensa mukaan.
Liikunnallinen suorittaminen ei ole opintojaksolla arvioitava tekijä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arviointikriteerejä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ryhmien ohjaamisesta.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuopettaja

Laura Hokkanen

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyviä peruskäsitteitä.


Tunnistat luovien ja kulttuuristen menetelmien vaikutukset nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä.


Osoitat perehtyneisyytesi luovien ja kulttuuristen menetelmien käyttöön.


Tunnistat eri taiteenlajien käyttömahdollisuudet nuoriso- ja yhteisötyössä.

Sisältö

Mitkä ovat luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyvät peruskäsitteet?


Miten luovilla ja kulttuurisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen?


Miten luovia ja kulttuurisia menetelmiä käytetään?


Miten eri taidelajeja ja menetelmiä käytetään nuoriso- ja yhteisötyössä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia teoksia:
Ihmisen huoltokirja. Hyvinvointia taiteesta, kulttuurista ja luonnosta. https://www.theseus.fi/handle/10024/475407

Laitinen, L. 2017. Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan kulttuuri- ja taidekasvatuksen muotoja, kuten sanataidetta, kulttuuriperintökasvatusta, taide-elämyksen käsikirjoittamista ja kulttuurisen nuorisotyön menetelmiä. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista ja oppimistehtävistä. Opintojaksolta toteutetaan ohjausharjoitus sekä vieraillaan kulttuuri-, taide- ja luontolähtöistä kasvatusta toteuttavissa ympäristöissä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan ohjausharjoitus sekä vieraillaan Mikkelin Teatterissa.

Tentit ja muut määräajat

Syyskuun 2023 puoliväli - sanataideharjoituksen palautus.
Joulukuun toinen viikko - portfolion esittely pienryhmässä.
Kritiikin palautus joulukuu 2023.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää. Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, kritiikin tuottaminen 0,5 op, portfolio 1,5op, ohjaustuokio 0,5op ja sanataideharjoitus 0,5op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuopettaja

Laura Hokkanen

Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyviä peruskäsitteitä.


Tunnistat luovien ja kulttuuristen menetelmien vaikutukset nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä.


Osoitat perehtyneisyytesi luovien ja kulttuuristen menetelmien käyttöön.


Tunnistat eri taiteenlajien käyttömahdollisuudet nuoriso- ja yhteisötyössä.

Sisältö

Mitkä ovat luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyvät peruskäsitteet?


Miten luovilla ja kulttuurisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen?


Miten luovia ja kulttuurisia menetelmiä käytetään?


Miten eri taidelajeja ja menetelmiä käytetään nuoriso- ja yhteisötyössä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia teoksia:
Ihmisen huoltokirja. Hyvinvointia taiteesta, kulttuurista ja luonnosta. https://www.theseus.fi/handle/10024/475407

Laitinen, L. 2017. Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tarkastellaan kulttuuri- ja taidekasvatuksen muotoja, kuten sanataidetta, kulttuuriperintökasvatusta, taide-elämyksen käsikirjoittamista ja kulttuurisen nuorisotyön menetelmiä. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista ja oppimistehtävistä. Opintojaksolla toteutetaan ohjausharjoitus sekä muotoilukasvatusta ja tarinallisuutta hyödyntävä tuotos.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan saadaksesi avain oppimisympäristöön.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluu ohjausharjoitus, joka ideaalitilanteessa toteutetaan työelämän kontekstissa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson sanataideharjoitus tulee palauttaa 31.1.2024 mennessä. Lisäksi 2 tunneilla ohjeistettua oppimistehtävää tulee palauttaa 31.5. mennessä.

Itsenäisen suoritustavan 5 tehtävän palautukset tulee suorittaa 31.5.2024 mennessä.

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 1op, portfolio 1,5 op, elämystuokion järjestäminen 1,5 op ja sanataideharjoitukset 1 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. itsenäisellä verkkokurssilla
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Sosionomikoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Sirpa Gardemeister

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

opiskelija: -tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset -tuntee lääkehoidon prosessin -hallitsee yleisimmät lääkemuodot ja lääkitsemistavat -pystyy toteuttamaan turvallisesti ja aseptisesti potilaan/asiakkaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa -pystyy antamaan potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset, virheettömät lääkeannokset -hallitsee peruslääkematematiikan -tunnistaa ja osaa huomioida lääkkeiden vaikutukset sekä tiedottaa niistä -

Sisältö

Lääkehoitoa koskevat säädökset ja niissä osoitetut lääkehoitoa toteuttavan hoitajan oikeudet ja velvollisuudet Lääkehoidon prosessi sekä laitos- että avohoidossa Lääkemuodot ja lääkitsemistavat Potilaan/asiakkaan lääkehoidon toteuttaminen turvallisesti ja aseptisesti oman työtehtävän edellyttämässä laajuudessa Potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaisten, virheettömien lääkeannosten antaminen Peruslääkematematiikka Yleisimmät lääkkeiden haitalliset, yhteis- ja sivuvaikutukset sekä niistä tiedottaminen Lääkkeiden annostaminen p.o. ja s.c. Opintojaksoon sisältyy laboraatioita 4 h, joiden aikana on harjoiteltu lääkehoidon aseptiikka lääkeannosten jakelu ristikkotarjottimelle sekä dosettiin Pharmaca Fennican/sfinx-pharaon käyttö s.c.injektion antaminen

Opiskelumateriaali

Verkko-materiaali + lääkehoidon lähihoitajatason oppikirja, Esim Saano & Taam-Ukkonen, Turvallinen lääkehoito, Sanomapro TAI Thurman & Sinisalo, Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä, Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja kontaktiopetukseen yhden kerran kahdesta vaihtoehtopäivästä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa hyvän pohjan lääkehoidon toteuttamiselle työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on verkkotenttejä sekä Examissa suoritettava varsinainen tentti. Uusintamahdollisuuksia on kaksi erikseen ilmoitettavina ajanjaksoina.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

3 x 27 tuntia jakautuen verkko-osioon ja käytännön harjoitteisiin. Kontaktiopetusta on yhtenä päivänä noin 3 tuntia, ja siihen on velvoite osallistua. Lähitunnit sijoittuvat marraskuun alkuun, ja siihen on tarjolla kaksi vaihtoehtopäivää. Opiskelija osallistuu niistä jompaankumpaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelija suorittaa verkko-opiskeluosuuden välitentteineen, ja osallistuu hyväksyttyjen tenttien ( 80%) jälkeen käytännön harjoitteisiin. Opintojakson lopputentin voi tehdä myös harjoitusten jälkeen.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkomateriaali on suoritettava ennen käytännön harjoituksia.

Opintojakso antaa pohjan työyksikössä suoritettavalle lääkkeenjakoluvalle. Opintojakso ei siis itsessään ole lääkkeenjakolupa, vaan työyksikkö järjestää lisäksi näytöt lääkkeenjaosta sekä injektioista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hväksytysti suoritetut teoria- ja lääkematematiikan verkkotentit sekä laborointeihin osallistuminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija:
-tunnistaa lääkehoitoa koskevat säädökset, lääkehoitoon liittyvät käsitteet ja lääkehoidon prosessin
-hallitsee yleisimmät lääkemuodot ja lääkitsemistavat
-osaa toteuttaa turvallisesti ja aseptisesti asiakkaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
-osaa antaa potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset, virheettömät lääkeannokset
-osaa toimia vastuullisesti työyksikössä lääkehoidon osalta

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuopettaja

Laura Hokkanen

Ryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää nuorille soveltuvia mediakasvatuksen menetelmiä ja työtapoja.
Osaat edistää nuorten hyvinvointia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
Osaat arvioida mediatekstien vaikutuspyrkimyksiä sekä tukea nuoren omia mahdollisuuksia vaikuttaa mediassa.

Sisältö

Millaisia menetelmiä voidaan käyttää mediakasvatuksen ja digitaalisen hyvinvoinnin edistämisessä?
Miten nuorten monilukutaitoja voidaan kehittää?
Miten osallisuutta ja vaikuttamista voidaan toteuttaa mediakasvatuksen avulla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja kirjallisuus jaetaan tunnilla. Elokuvakasvatuksen tehtävässä hyödynnetään seuraavia teoksia: Elokuvakasvatuksen opas. Toim. Marjo Kovanen & työryhmä. Koulukino 2013. Sekä Bergala, Alain 2013. Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. Nuorisotutkimusverkosto.

Opiskelija lukee opintojaksolla omavalintaisen kaunokirjallisen teoksen tai tietokirjan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan mediakasvatusta monilukutaitojen, mediavaikuttamisen, elokuvakasvatuksen ja lukuinnostamisen painotuksilla. Samalla mediakasvatusta tarkastellaan ilmaisullisena, teknologiakasvatuksellisena, yhteiskunta- ja kulttuurikriittisenä sekä suojelullisena näkökulmana. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista sekä projektityöstä. Kurssilla tuotetaan videoita.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona, josta voit olla suoraan yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan mediakasvatuksellinen työelämäprojekti osana yökirjasto-tapahtumaa.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijan valitsema kaunokirjallinen teos tulee olla luettuna viikon 50 oppitunteihin mennessä. Yökirjastotapahtuma toteutetaan viikolla 47.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu luennoista, harjoitteista, projektityöstä ja kotitehtävistä. Opintopisteet kertyvät lähiopetuksesta (2op), kirjan lukemisesta (1op), some-tehtävästä (1op) ja projektista (1op).

Lisätietoja opiskelijoille

Työviikkopohjaiseen oppimisväylään kuuluu yksi yötoteutus viikolla 47.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuopettaja

Laura Hokkanen

Ryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää nuorille soveltuvia mediakasvatuksen menetelmiä ja työtapoja.
Osaat edistää nuorten hyvinvointia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
Osaat arvioida mediatekstien vaikutuspyrkimyksiä sekä tukea nuoren omia mahdollisuuksia vaikuttaa mediassa.

Sisältö

Millaisia menetelmiä voidaan käyttää mediakasvatuksen ja digitaalisen hyvinvoinnin edistämisessä?
Miten nuorten monilukutaitoja voidaan kehittää?
Miten osallisuutta ja vaikuttamista voidaan toteuttaa mediakasvatuksen avulla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja kirjallisuus jaetaan tunnilla. Elokuvakasvatuksen tehtävässä hyödynnetään seuraavia teoksia: Elokuvakasvatuksen opas. Toim. Marjo Kovanen & työryhmä. Koulukino 2013. Sekä Bergala, Alain 2013. Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. Nuorisotutkimusverkosto.

Opiskelija lukee opintojaksolla omavalintaisen kaunokirjallisen teoksen tai tietokirjan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan mediakasvatusta monilukutaitojen, mediavaikuttamisen, elokuvakasvatuksen ja lukuinnostamisen painotuksilla. Samalla mediakasvatusta tarkastellaan ilmaisullisena, teknologiakasvatuksellisena, yhteiskunta- ja kulttuurikriittisenä sekä suojelullisena näkökulmana. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista sekä projektityöstä. Kurssilla tuotetaan videoita.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan mediakasvatuksellinen projekti valtakunnalliselle Mediataitoviikolle 5.-11.2.2024.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijan valitsema kaunokirjallinen teos tulee olla luettuna viikon 11 oppitunteihin mennessä. Mediataitoviikolle 5.-11.2.2024 toteutetaan projekti, jota valmistellaan tuntien aikana. Sosiaalisen median oppimistehtävä on palautettava 17.3. mennessä.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu luennoista, harjoitteista, projektityöstä ja kotitehtävistä. Opintopisteet kertyvät lähiopetuksesta (2op), kirjan lukemisesta (1op), some-tehtävästä (1op) ja projektista (1op).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuopettaja

Mirka Lähdeniemi

Ryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää nuorille soveltuvia mediakasvatuksen menetelmiä ja työtapoja.
Osaat edistää nuorten hyvinvointia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
Osaat arvioida mediatekstien vaikutuspyrkimyksiä sekä tukea nuoren omia mahdollisuuksia vaikuttaa mediassa.

Sisältö

Millaisia menetelmiä voidaan käyttää mediakasvatuksen ja digitaalisen hyvinvoinnin edistämisessä?
Miten nuorten monilukutaitoja voidaan kehittää?
Miten osallisuutta ja vaikuttamista voidaan toteuttaa mediakasvatuksen avulla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali learnissa. Kirjallisuus:
Medianuoruus – opas aikuisille. 2019. Takala & Takala. Mediakasvatusseura.
Monimuotoinen mediakasvatus. 2016. Toim. Pekkala, Salomaa, Spišák, Ruokamo. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.
Elokuvakasvatuksen tehtävässä hyödynnetään seuraavia teoksia: Elokuvakasvatuksen opas. Toim. Marjo Kovanen & työryhmä. Koulukino 2013. Sekä Bergala, Alain 2013. Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. Nuorisotutkimusverkosto.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tarkastellaan mediakasvatusta monilukutaitojen, mediavaikuttamisen, elokuvakasvatuksen ja lukuinnostamisen painotuksilla. Samalla mediakasvatusta tarkastellaan ilmaisullisena, teknologiakasvatuksellisena, yhteiskunta- ja kulttuurikriittisenä sekä suojelullisena näkökulmana. Opintojakso koostuu teoriatehtävistä, menetelmäharjoituksista sekä mediakasvatuksen ohjausprojektista. Opintojakso sisältää myös tallennettuja verkkoluentoja, joiden aikana saat johdannon tehtävien aihepiireihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mediakasvatustuksen ohjausharjoitus suoritetaan työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkko-oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvää peruskäsitteistöä.


Tunnistat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen ja kehityksen kontekstien merkityksen nuoren kasvussa ja kehityksessä.


Osoitat perehtyneisyytesi nuoruuden psykologiseen kehitykseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvät peruskäsitteet?


Miten yksilön ja ympäristön vuorovaikutus ja kehityksen kontekstit ovat yhteydessä nuoren kasvuun ja kehitykseen?


Miten nuoruuden psykologisen kehityksen lainalaisuuden jäsentyvät?

Opiskelumateriaali

Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia.
Lehtinen, E. ym. 2007. Kasvatuspsykologia.
Lyytinen, P. ym. 2008. Näkökulmia kehityspsykologiaan.
Nurmi, J-E. ym. 2023. Ihmisen psykologinen kehitys.
Salokoski, T & Mustonen, A. 2007. Media identiteetin rakentajana.
Vehkalahti, K & Suurpää, L. 2014. Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu sekä yhteistoiminnallinen oppiminen. Opintojakson aikana työstetään yhteistoiminnallisella menetelmällä nuoren kasvuun ja kehitykseen kiinnittyvä oppimistehtävä. Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa. Opintojakson itsenäinen suorittaminen tarkoittaa oppimistehtävän suorittamista sekä seuraavan teoksen tenttimistä:
Nurmi, J-E; Ahonen, T; Lyytinen, H. ym (2014, tai uusin painos) Ihmisen psykologinen kehitys. Itsenäisen suoritusvaihtoehdon oppimistehtävän saat vastuuopettajalta opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa työhön integroidusti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson keskiössä on nuoruuden elämänvaihe.
Opintojakson tuottama elämänvaiheen ymmärrys on työelämäkontekstin ydintä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu seuraavasti:
Lähiopetus n 45-48 tuntia
Itsenäinen työskentelyn 85 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmällä toteutetun oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Luentomateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittaminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Kirjatentin (Nurmi, J-E; Ahonen, T; Lyytinen, H. ym (2014, tai uusin painos) Ihmisen psykologinen kehitys.) hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Virva Korpinen
Vastuuopettaja

Virva Korpinen

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tiedostat kasvokkaisen ja digitaalisen vuorovaikutuksen peruslähtökohtia.
Ymmärrät kokonaisvaltaisen ja tasavertaisen kohtaamisen merkityksen nuoren tukemisessa.
Tunnistat aidon dialogin piirteitä ja osaat hyödyntää sitä kasvokkaisessa ja digitaalisessa kohtaamisessa.

Sisältö

Mistä tekijöistä rakentuvat kasvokkainen ja digitaalinen vuorovaikutus sekä arvostava kohtaaminen?
Millaisia haasteita liittyy nuoren kohtaamiseen?
Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
Miten nuorisotyössä voidaan hyödyntää digitaalisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita?

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen ilmoittama materiaali. Opintojaksolla hyödynnetään mm. teosta Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen. (Jaana Fedotoff, Heidi Leppäkari & Päivi Timonen (toim.) 2016), joka on vapaasti verkosta ladattavissa. Tämän lisäksi teet aktiivista tiedonhankintaa oppimistehtävien ohjeissa annetulla tavalla ja käytät hankkimiasi verkkolähteitä tehtävissäsi Xamkin opiskelukirjoittamisen ohjeiden mukaisesti.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tutustutaan luentojen, harjoitusten ja erilaisten oppimateriaalien avulla vuorovaikutuksen peruslähtökohtiin, dialogiin ja nuoren kohtaamisen perusteisiin. Opintojaksolla tehdään käytännön harjoituksia kohtaamisen tilanteista kasvokkaisessa ja verkko-ohjauksessa sekä pohditaan, mistä tekijöistä rakentuu hyvä vuorovaikutus ja millaisia haasteita liittyy nuoren kohtaamiseen. Opiskelu työviikkopohjaisella oppimisväylällä sisältää lähiopetusta ja se on ryhmämuotoista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Halutessasi suorittaa opintojakson työhön integroituna, ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan ja sovi asiasta hänen kanssaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana kohtaat ja ohjaat nuoria verkossa työelämäyhteistyötahomme ylläpitämässä digitaalisessa ohjaus- tai neuvontapalvelussa. Työskentely toteutetaan parityönä tai peinryhmissä ja nuorisoalan ammattilaiset tukevat työskentelyä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson aikataulut löydät koosteena opintojaksoalustalta (Learn), jonne saat avaimen sekä perehdytyksen ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus: n 135 tuntia (5 op) opiskelijan työtä, josta lähiopetuksen määrän on n. 50 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojen hyväksytty suorittaminen edellyttää tunnilla kerrottujen tehtävien tekemistä hyvksytysti. Tehtävien kuvaukset ja niiden arviointkriteerit kerrotaan ensimmäisellä lähitunnilla.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Ymmärrät nuorisokasvatuksen historiallisen kehityskulun sekä työtä ohjaavat teoreettiset ja kasvatukselliset lähtökohdat, tavoitteet, sisällöt ja arvot.

Osaat tarkastella nuorisokasvatusta osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kehystä.

Osaat tunnistaa nuorisokasvatuksen ajankohtaisia haasteita.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen historian keskeisimmät kehityspiirteet?

Millaisia teoreettisia ja kasvatuksellisia lähtökohtia, arvoja ja tavoitteita nuorisokasvatuksessa on?

Mikä on nuorisokasvatuksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Lähiopetuksen määrä on 50 tuntia.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tätä opintojaksoa ei voi integroida työhön. Vaihtoehtoinen suoritustapa on tehdä kurssi itsenäisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.
Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan kun nopeuttamisuunnitelma on tehty.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan nuorisoalan toimijoihin (esimerkiksi Kouvolan nuorisopalvelut), lisäksi tunneilla vierailee nuorisoalan toimijoita, jotka esittelevat eri työmuotoja tai nuorisoalan organisaatioita.

Opintojaksolla toteututkseen kuuluu myös yhteistyö MIni-Mikkeli- tapahtuman kanssa sekä osallistuminen Into-päivien ohjelmaan 20.-21.3. Mikkelissä Kongressitalo Mikaelissa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon liittyy xxx opintomatka, joka toteutetaan viikolla xxxx
MiniMikkeli- tapahtuman (6-luokkalaisille suunnattu) toimintapisteiden suunnittelu ja ohjaus vko 14-15, to-ke 4.-10.4
Into-päivät 20.-21.3. Kongressitalo Mikaelissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 85 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPKV24KM
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Ymmärrät nuorisokasvatuksen historiallisen kehityskulun sekä työtä ohjaavat teoreettiset ja kasvatukselliset lähtökohdat, tavoitteet, sisällöt ja arvot.

Osaat tarkastella nuorisokasvatusta osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kehystä.

Osaat tunnistaa nuorisokasvatuksen ajankohtaisia haasteita.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen historian keskeisimmät kehityspiirteet?

Millaisia teoreettisia ja kasvatuksellisia lähtökohtia, arvoja ja tavoitteita nuorisokasvatuksessa on?

Mikä on nuorisokasvatuksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys?

Opiskelumateriaali

Hoikkala T. & Sell A. toim. (2014).Nuorisotyötä on tehtävä : menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Nuorisotutkimusverkosto /Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76.
Kiilakoski T. & Kinnunen V. & Djupsund R. (2015). Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 5, Nuorisotutkimusverkosto /Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 169
Nieminen, Juha (1998). Nuorisossa tulevaisuus - suomalaisen nuorisotyön historia. Lasten Keskus Oy.
Nivala E. & Saastamoinen M. toim. (2010) Nuorisokasvatuksen teoria. Perusteita ja puheenvuoroja. Nuorisotutkimusseura ry.
Muu opettajan määrittelemä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lähiopetukseen ja erilaisten oppimistehtävien tekemisellä. Opintojakso sisältää lähiopetusta 12 tuntia, (2 verkko- ja lähiopetuskertaa). Mikäli et pysty sitoutumaan lähiopetukseen, valitse vaihtoehtoinen suoritustapa (opintoja nopeuttava oppimisväylä). Opintojakson Learn-alusta aukeaa 8.4.

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Itsenäinen suoritusvaihtoehto on mahdollista suorittaa 4.3. alkaen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tätä opintojaksoa ei voi integroida työhön. Vaihtoehtoinen suoritustapa on tehdä kurssi itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Verkko-/lähitoteutuksen päivät ovat:
* 9.4. (Teams-opetus 6 h)
* 7.5. (lähiopetus Kouvolassa 6 h)

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 12 tuntia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä 123 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Sirpa Räikkönen

Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt.

Ymmärrät nuoriso- ja järjestötyön ohjausjärjestelmät ja työmuodot.

Sisältö

Miten nuorisokasvatuksen työkenttä organisoituu?

Miten nuorisolaki ohjaa nuorisokasvatuksen toimintaympäristöjä?

Miten nuorisotyön toimialaa rahoitetaan?

Millaisia työmuotoja nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä käytetään?

Opiskelumateriaali

Nuorisolaki
Valtion nuorisotyön budjetti 2023
Ajankohtainen nettiaineisto
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä tai kunnallisessa nuorisotyössä voit suorittaa opintojakson työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävissä voit hyötyä työelämäyhteistyöstä tai kontakteista työelämään.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkkokurssi hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Sirpa Räikkönen

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnet nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt.

Ymmärrät nuoriso- ja järjestötyön ohjausjärjestelmät ja työmuodot.

Sisältö

Miten nuorisokasvatuksen työkenttä organisoituu?

Miten nuorisolaki ohjaa nuorisokasvatuksen toimintaympäristöjä?

Miten nuorisotyön toimialaa rahoitetaan?

Millaisia työmuotoja nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä käytetään?

Opiskelumateriaali

Nuorisolaki
Valtion budjetti 2024.
Ajankohtainen nettiaineisto
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Nuorisokasvatuksen lähtökohtia -opintojakson kanssa. Opintojakso sisältää lähiopetusta 45-55 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 80-90 tuntia. Opintojaksolla on tentti, joka on yhteinen Nuorisokasvatuksen lähtökohtia opintojakson kanssa.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina mikäli haluat nopeuttaa opintojasi. Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan kun nopeutussuunnitelma on tehty.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä tai kunnallisessa nuorisotyössä voit suorittaa opintojakson työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämän edustajien kanssa.
Toteutetaan opintomatka ja useita vierailijoita osallistuu lähiopetukseen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yhteinen tentti nuorisokasvatuksen lähtökohtia -
opintojakson kanssa. Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia. Tästä lähiopetusta on n. 45-55 tuntia ja loput 90-80 tuntia on itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyy opintomatka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuopettaja

Pekka Penttinen

Ryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida ammattialan kehittämistarpeita yhdessä työ- ja kohderyhmien kanssa.
Osaat valita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaiset kehittämismenetelmät kehittämistehtävän ratkaisemiseen ja perustella valintasi.
Tunnet ammattialasi laatu- ja arviointityön käytäntöjä.
Osaat suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida nuorisokasvatuksen työkenttään liittyvän kehittämis- ja muutosprosessin.

Sisältö

Mitä on nuorisokasvatuksen kehittämistoiminta?
Mikä on laatu- ja arviointityön merkitys nuorisoalan kehittämisessä?
Mitä ovat nuorisokasvatuksessa käytettävät kehittämismenetelmät ja miten niitä sovelletaan kehittämisprosessin eri vaiheissa?
Miten tutkimustietoa kerätään ja hyödynnetään kehittämistoiminnassa?
Miten kehittämisprosessi etenee muutosprosessina?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali muodostuu kehittämistoiminnan teoreettisesta sekä kehittämisen kohteena olevaa ilmiötä koskevasta kirjallisuudesta. Osa lähdemateriaalista on löydettävissä opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään luento-opetuksen, ryhmätyöskentelyn ja case-työskentelyn avulla kehittämisprosessiin sekä erilaisiin kehittämismenetelmiin. Opintojakso tukee myös kehittämistyyppisen opinnäytetyön toteutusta.
Opintojakso käynnistyy teoreettisella osuudella, jonka jälkeen opittua sovelletaan ja hyödynnetään työelämän kehittämishankkeissa tai niiden suunnittelussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksolla on itsenäinen suoritusvaihtoehto, jonka avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja. Oppimistehtävät löytyvät Learn-alustalta. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna kehittämistehtävänä. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa TKI-toimintaan integroituna Juveniassa.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijan työmäärä kaikkiaan 135 tuntia, josta luento-opetusta ja harjoituksia 48 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus alkaa viikolla 37 ja päättyy viikolla 50

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kehittämismenetelmien soveltaminen tehtävien avulla kehittämisympäristöön tai opinnäytteeseen TAI työskentely kehittämisprosessissa sekä kehittämistä koskevan toiminnan raportointi.

Esitietovaatimukset

Projektit työmuotona 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuopettaja

Pekka Penttinen

Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida ammattialan kehittämistarpeita yhdessä työ- ja kohderyhmien kanssa.
Osaat valita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaiset kehittämismenetelmät kehittämistehtävän ratkaisemiseen ja perustella valintasi.
Tunnet ammattialasi laatu- ja arviointityön käytäntöjä.
Osaat suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida nuorisokasvatuksen työkenttään liittyvän kehittämis- ja muutosprosessin.

Sisältö

Mitä on nuorisokasvatuksen kehittämistoiminta?
Mikä on laatu- ja arviointityön merkitys nuorisoalan kehittämisessä?
Mitä ovat nuorisokasvatuksessa käytettävät kehittämismenetelmät ja miten niitä sovelletaan kehittämisprosessin eri vaiheissa?
Miten tutkimustietoa kerätään ja hyödynnetään kehittämistoiminnassa?
Miten kehittämisprosessi etenee muutosprosessina?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali muodostuu kehittämistoiminnan teoreettisesta sekä kehittämisen kohteena olevaa ilmiötä koskevasta kirjallisuudesta. Osa lähdemateriaalista on löydettävissä opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään kontaktiopetuksen, ryhmätyöskentelyn ja case-työskentelyn avulla kehittämisprosessiin sekä erilaisiin kehittämismenetelmiin. Opintojakso tukee myös kehittämistyyppisen opinnäytetyön toteutusta.
Opintojakso käynnistyy teoreettisella osuudella, jonka jälkeen opittua sovelletaan ja hyödynnetään työelämän kehittämishankkeissa tai niiden suunnittelussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksolla on itsenäinen suoritusvaihtoehto, jonka avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja. Oppimistehtävät löytyvät Learn-alustalta. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna kehittämistehtävänä. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollista tehdä TKI-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta luento-opetusta 26 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuksen ajankohdat:

- ke 6.9. klo 12.00 - 17.00 lähiopetus
- ti 3.10. klo 8.00 - 12.00 verkko-opetus
- ke 8.11. klo 12.00 - 17.00 lähiopetus
- ti 7.12. klo 12.00 - 16.00 verkko-opetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kehittämismenetelmien soveltaminen tehtävien avulla kehittämisympäristöön tai opinnäytteeseen TAI työskentely kehittämisprosessissa sekä kehittämistä koskevan toiminnan raportointi.

Esitietovaatimukset

Projektit työmuotona 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuopettaja

Pekka Penttinen

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida ammattialan kehittämistarpeita yhdessä työ- ja kohderyhmien kanssa.
Osaat valita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaiset kehittämismenetelmät kehittämistehtävän ratkaisemiseen ja perustella valintasi.
Tunnet ammattialasi laatu- ja arviointityön käytäntöjä.
Osaat suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida nuorisokasvatuksen työkenttään liittyvän kehittämis- ja muutosprosessin.

Sisältö

Mitä on nuorisokasvatuksen kehittämistoiminta?
Mikä on laatu- ja arviointityön merkitys nuorisoalan kehittämisessä?
Mitä ovat nuorisokasvatuksessa käytettävät kehittämismenetelmät ja miten niitä sovelletaan kehittämisprosessin eri vaiheissa?
Miten tutkimustietoa kerätään ja hyödynnetään kehittämistoiminnassa?
Miten kehittämisprosessi etenee muutosprosessina?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali muodostuu kehittämistoiminnan teoreettisesta sekä kehittämisen kohteena olevaa ilmiötä koskevasta kirjallisuudesta. Osa lähdemateriaalista on löydettävissä opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään luento-opetuksen, ryhmätyöskentelyn ja case-työskentelyn avulla kehittämisprosessiin sekä erilaisiin kehittämismenetelmiin. Opintojakso tukee myös kehittämistyyppisen opinnäytetyön toteutusta.
Opintojakso käynnistyy teoreettisella osuudella, jonka jälkeen opittua sovelletaan ja hyödynnetään työelämän kehittämishankkeissa tai niiden suunnittelussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksolla on itsenäinen suoritusvaihtoehto, jonka avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja. Oppimistehtävät löytyvät Learn-alustalta. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna kehittämistehtävänä. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa TKI-toimintaan integroituna Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta luento-opetusta ja harjoituksia 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kehittämismenetelmien soveltaminen oppimistehtävien avulla kehittämisympäristöön tai opinnäytteeseen TAI työskentely kehittämisprosessissa sekä kehittämistä koskevan toiminnan raportointi. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Projektit työmuotona 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat nuorisokulttuurien historiallisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden suhteen erilaisten yhteisöjen ja alakulttuurien synnyssä.
Osaat analysoida ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä.
Osaat käyttää nuoruutta käsittelevää historiallista ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Sisältö

Millaisia liikkeitä ja kehityskulkuja sisältyy nuorisokulttuurien historiaan?
Miten alakulttuurit ja nuoruuden ilmiöt ovat näkyneet eri aikoina?
Miten eri aikojen nuorisotutkimus näkee nuoren yhteiskunnan jäsenenä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama ja Learnista -alustalta löytyvä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Tarkastelet nuorisokulttuurien historiallisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia yhdessä ryhmäsi kanssa. Havaitset ja analysoit ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä. Tutustut nuoruutta käsittelevään historialliseen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona.

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Oman osaamisen tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen alalla raportein ja/tai näytöin. Opettajan antama tapauskohtainen lisätehtävä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Nuorisokulttuurin kehityskaaret ja tulevaisuuden näkymät kulttuurisesti, alueellisesti ja taloudellisesti.

Tentit ja muut määräajat

Pienryhmien tehtävien ja tuotosten aikataulutus Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Nuorisokulttuurit meillä ja muissa kulttuureissa.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot opiskelijoille Learnin kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähiopetukseen sekä tehtävien suorittamiseen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnistat nuorisokulttuurien historiallisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden suhteen erilaisten yhteisöjen ja alakulttuurien synnyssä.
Osaat analysoida ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä.
Osaat käyttää nuoruutta käsittelevää historiallista ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Sisältö

Millaisia liikkeitä ja kehityskulkuja sisältyy nuorisokulttuurien historiaan?
Miten alakulttuurit ja nuoruuden ilmiöt ovat näkyneet eri aikoina?
Miten eri aikojen nuorisotutkimus näkee nuoren yhteiskunnan jäsenenä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama ja Learnista löytyvä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

• Työviikkopohjainen oppimisväylä
Tarkastelet nuorisokulttuurien historiallisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia yhdessä ryhmäsi kanssa. Havaitset ja analysoit ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä. Tutustut nuoruutta käsittelevään historialliseen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Edellä mainitut asiat opettajan kanssa toteutuksista ja aikatauluista sopien itsenäistä työskentelyä hyödyntäen.

• Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Oman osaamisen tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen alalla raportein ja/tai näytöin. Opettajan antama tapauskohtainen lisätehtävä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Nuorisokulttuurin kehityskaaret ja tulevaisuuden näkymät kulttuurisesti ja taloudellisesti.

Tentit ja muut määräajat

Pienryhmien tekemät oppimistehtävät 17.3. mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Nuorisokulttuurit meillä ja muissa kulttuureissa.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Nuorsikulttuurien ilmeneminen eri osa-alueilla (muoti, musiikki, elokuvat, kieli, nuoruuden vaihtuvat ilmiöt jne.)

Lisätietoja opiskelijoille

Teemoittain ryhmätöinä toteutettavat tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien ja osallistumisen arviointi.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuopettaja

Mirka Lähdeniemi

Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnistat nuorisokulttuurien historiallisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden suhteen erilaisten yhteisöjen ja alakulttuurien synnyssä.
Osaat analysoida ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä.
Osaat käyttää nuoruutta käsittelevää historiallista ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Sisältö

Millaisia liikkeitä ja kehityskulkuja sisältyy nuorisokulttuurien historiaan?
Miten alakulttuurit ja nuoruuden ilmiöt ovat näkyneet eri aikoina?
Miten eri aikojen nuorisotutkimus näkee nuoren yhteiskunnan jäsenenä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla opiskelija valitsee yhden seuraavista teoksista verkkotenttiin:
Johann Wolfgang von Goethe: Nuoren Wertherin kärsimykset.
J. D. Salinger: Sieppari ruispellossa.
Anna-Leena Härkönen: Häräntappoase.
Anja Kauranen: Sonja O. kävi täällä.
Nadja Summanen: Rambo.
Vilja-Tuulia Huotarinen Valoa valoa valoa
Lisäksi verkkotehtävien yhteydessä on mainittu suositellut teokset.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkkokurssi jakautuu erilaisiin teema-alueisiin, jotka suoritettuasi olet tutustunut nuoruuden historiaan, erilaisiin vallalla olleisiin nuorisokulttuureihin, 2000-luvulla yleistyneeseen mediakulttuurin nousuun, nuoruuden yleisivistävään osioon sekä vapaavalintaiseen syventymisteemaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sisällä ei suunnitelmallista TKI-yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 27h työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkko-oppimistehtävien (6kpl) hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnistat nuorten hyvinvoinnin rakentumiseen vaikuttavat yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja rakenteet.


Tunnistat sosiaalisten ongelmien syntymekanismit samoin kuin syrjäytymisen riskitekijät ja suojaavat mekanismit.


Hahmotat nuorten hyvinvoinnin kokonaistilanteen yhteiskunnassamme.


Osaat arvioida nuorisokasvatuksen mahdollisuuksia ja roolia nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö

Mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan?

Miten lähiyhteisöt, asuinalue, sukupuoli, sosiaalinen ja kulttuurinen tausta vaikuttavat hyvinvointiin?

Miten yhteiskunnallinen konteksti estää tai edistää hyvinvoinnin rakentumista?

Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen?

Mitä ongelmia syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla?

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen mahdollisuudet tukea nuorten hyvinvoinnin rakentumista?

Opiskelumateriaali

Materiaali learn -alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu aktiivisesta osallistumisesta lähiopetukseen, luennosta, oppimistehtävistä ja itsenäisestä sekä ryhmätyöskentelystä
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisillä tehtävillä. Tarkemmat tiedot saa vastuuopettajalta.
Työhön integroitava väylä: Suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä: noin 42 tuntia lähiopetusta, 93 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Opintoja nopeuttava väylä: 135 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu asteikolla 1-5. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPKV24KM
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnistat nuorten hyvinvoinnin rakentumiseen vaikuttavat yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja rakenteet.


Tunnistat sosiaalisten ongelmien syntymekanismit samoin kuin syrjäytymisen riskitekijät ja suojaavat mekanismit.


Hahmotat nuorten hyvinvoinnin kokonaistilanteen yhteiskunnassamme.


Osaat arvioida nuorisokasvatuksen mahdollisuuksia ja roolia nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö

Mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan?

Miten lähiyhteisöt, asuinalue, sukupuoli, sosiaalinen ja kulttuurinen tausta vaikuttavat hyvinvointiin?

Miten yhteiskunnallinen konteksti estää tai edistää hyvinvoinnin rakentumista?

Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen?

Mitä ongelmia syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla?

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen mahdollisuudet tukea nuorten hyvinvoinnin rakentumista?

Opiskelumateriaali

Learn alustalta löytyvä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Tarvittava materiaali ja tehtävät löytyvät Learn -verkkoalustalta. Avaimen verkkoalustalle saa vastuuopettajalta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Tarvittava materiaali ja tehtävät löytyvät Learn -verkkoalustalta. Avaimen verkkoalustalle saa vastuuopettajalta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Tarvittava materiaali ja tehtävät löytyvät Learn -verkkoalustalta. Avaimen verkkoalustalle saa vastuuopettajalta. Tehtävä on mahdollista nivoa työelämän soveltuviin ympäristöihin .

TKI ja työelämäyhteistyö

Ks. työhön integroitu oppimisväylä

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan suorittama arviointi tehtävistä + itsearviointi.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuopettaja

Mirka Lähdeniemi

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat jäsentää ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön tavoitteita, toimintamuotoja ja mahdollisuuksia.
Osaat kuvata ja etsiä tietoa lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä vahvistavista ja haavoittavista tekijöistä.
Osaat toimia lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyden palveluverkostossa yhteisöpedagogina.
Osaat yhteisöpedagogina kohdata lapsia ja nuoria päihde- ja mielenterveyden haittojen ehkäisyn ja muutostarpeen näkökulmasta.

Sisältö

Mistä lasten ja nuorten mielenterveys ja päihteetön elämä rakentuvat?
Mitkä ovat lasten ja nuorten yleisimmät päihteidenkäytön ja mielenterveyden häiriöt ja niihin kohdennetut tukimuodot?
Millaisilla toimintatavoilla lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä voidaan edistää ja miten niihin voidaan vaikuttaa?
Millaisilla työtavoilla voit yhteisöpedagogina tukea lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyä sekä muutostarvetta ja -valmiutta?

Opiskelumateriaali

Erkko & Hannukkala 2013: Mielenterveys voimaksi. Käsikirja nuorisotyön ammattilaisille. Suomen mielenterveysseura.
Normann, Odell, Tapio & Vuohelainen 2018. Ehkäisevä päihdetyö – hyppää kyytiin!
Kylmäkoski, Pylkkänen & Viitanen (toim.) 2010: Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön.
Maunu (2012): Ryyppäämällä ryhmäksi. Ehkäisevän päihdetyön karttalehtiä nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuureihin.
Soikkeli, Salasuo, Puuronen & Piispa (2011): Se toimii sittenkin – kuinka päihdevalistuksesta saa selvää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetus koostuu luento-opetuksesta, vierailijakäynneistä sekä yhteistoiminnallisesta oppimisesta.
Opinjaksolla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työelämäyhteistyötä nuorten mielenterveyden edistämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi toteuttaa integroituna työelämään. Tämä edellyttää aiheen kannalta (ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyden tukeminen) soveltuvaa ympäristöä. Asiasta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lähitoteutusvaihtoehdossa toteutetaan mahdollisesti yhteistyötä työelämän kanssa. Työelämävierailijoita.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien määräajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

n 50 h lähiopetusta ja 85 tuntia itsenäistä- ja/tai ryhmätyöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä: arvioinnissa huomioidaan kirjalliset tehtävät sekä aktiivinen osallistuminen tiimityöskentelyyn sekä mahdolliseen työelämäyhteistyön edistämiseen.
Työhön integroitu väylä: arviointi tapahtuu opettaja, työelämä, opiskelija(t) kolmikantana
Opintoja nopeuttava väylä: itsenäiset tehtävät opettajan arvioimana + itsearviointi

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuopettaja

Mirka Lähdeniemi

Ryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat jäsentää ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön tavoitteita, toimintamuotoja ja mahdollisuuksia.
Osaat kuvata ja etsiä tietoa lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä vahvistavista ja haavoittavista tekijöistä.
Osaat toimia lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyden palveluverkostossa yhteisöpedagogina.
Osaat yhteisöpedagogina kohdata lapsia ja nuoria päihde- ja mielenterveyden haittojen ehkäisyn ja muutostarpeen näkökulmasta.

Sisältö

Mistä lasten ja nuorten mielenterveys ja päihteetön elämä rakentuvat?
Mitkä ovat lasten ja nuorten yleisimmät päihteidenkäytön ja mielenterveyden häiriöt ja niihin kohdennetut tukimuodot?
Millaisilla toimintatavoilla lasten ja nuorten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä voidaan edistää ja miten niihin voidaan vaikuttaa?
Millaisilla työtavoilla voit yhteisöpedagogina tukea lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyä sekä muutostarvetta ja -valmiutta?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalta löytyvä materiaali ja opiskelijan itsenäisesti etsimä materiaali.
Erkko & Hannukkala 2013: Mielenterveys voimaksi. Käsikirja nuorisotyön ammattilaisille. Suomen mielenterveysseura.
Normann, Odell, Tapio & Vuohelainen 2018. Ehkäisevä päihdetyö – hyppää kyytiin!
Kylmäkoski, Pylkkänen & Viitanen (toim.) 2010: Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön.
Maunu (2012): Ryyppäämällä ryhmäksi. Ehkäisevän päihdetyön karttalehtiä nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuureihin.
Soikkeli, Salasuo, Puuronen & Piispa (2011): Se toimii sittenkin – kuinka päihdevalistuksesta saa selvää.

Yksilölliset oppimisväylät

1) Lähiopetukseen osallistuminen kahtena lähipäivänä sekä näiden välissä suoritettavat itsenäiset tehtävät. Lähiopäivät koostuu luento-opetuksesta, vierailijakäynneistä sekä yhteistoiminnallisesta oppimisesta.
2) Itsenäinen suoritustapa, johon lisätietoa antaa vastuuopettaja

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävät nivoutuvat työelämään nuorten ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen parissa.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus: 16 tuntia lähiopetusta, 119 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Itsenäinen vaihtoehto: 135 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opettajan tekemään arviointiin kirjallisten tehtävien perusteella sekä opiskelijan itsearviointiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Maija-Sisko Kauppila

Ryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä nuorten palvelujärjestelmän kokonaisuuden.
Tiedät miten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat määritellä kunnan ja aluehallinnon tehtävät nuorten hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.
Tiedät kunnallishallinnon ja hyvän hallinnon periaatteet.
Osaat toimia monialaisissa verkostoissa.
Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä, arvioida tietolähteitä ja tiedon luotettavuutta kriittisesti sekä käsitellä digitaalista tietoa.

Sisältö

Mitä nuorten monialaiseen palvelujärjestelmään kuuluu?
Miten ohjaus- ja palveluverkostot edistävät nuorten hyvinvointia?
Millaisissa rooleissa yhteisöpedagogi toimii nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa?
Miten lainsäädäntö ohjaa kunnallista ja alueellista palvelutuotantoa?
Miten kunnallinen päätöksentekojärjestelmä toimii?
Miten yhteisöpedagogi hyödyntää toimialan tietovarantoja?

Opiskelumateriaali

Ammattialan ajankohtainen lainsäädäntö ja tilastoaineisto.
Berg, P. & Myllyniemi, S. (toim.) 2021. Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, nro 67.
Gissler, M. & Kekkonen, M. & Känkänen, P. (toim.) 2018. Nuoret palveluiden pauloissa - Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. THL:n, Nuorisotutkimusverkoston ja Valtion nuorisoneuvoston kirjasarja 12.vuosijulkaisu.
Määttä, Mirja & Piiroinen, Miikka. 2022. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan anti ja näkymät kunnan monialaisessa yhteistyössä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Purhonen, Kirsi (2017). Ammattien rajapinnoilla ja kolmannen työn äärellä. Suomen Kulttuurirahasto.
Sallinen, S. & Majoinen, K. & Seppälä, J. & Eskelinen L. toim. (2017 ). Toimiva kunta. Hyvinvointi! Sivistystä! Elinvoimaa. Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Muu opetusmateriaali saatavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisena oppimisena, jossa lähitunneille osallistuminen on prosessin onnistumisen kannalta välttämätön. Mikäli et pysty sitoutumaan lähiopetukseen, valitse vaihtoehtoinen suoritustapa (opintoja nopeuttava oppimisväylä).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet Ohjaamossa tai vastaavassa matalan kynnyksen palvelussa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailijoita eri palvelujärjestelmistä.
Mahdollinen opintomatka.
Jos opiskelet osana Juvenia Akatemia toimintaa voit liittää opintojakson osaksi tätä kokonaisuutta. Voit suorittaa opintojakson osallistumalla kevätlukukauden ajan (vähintään 15 op) Juvenia Akatemian työskentelyyn. Lisätietoja työskentelystä antaa Jaana Poikolainen (Juvenia), Katja Komonen (yhteisöpedagogikoulutus) ja Sari Miettinen (yhteisöpedagogikoulutus).

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu kunnallishallintoon ja hyvän hallinnon periaatteisiin liittyvä tentti.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta n. 52 oppituntia ja opintomatka, itsenäisen työn osuus n. 73 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista yhteistoiminnalliseen oppimisprosessiin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- kuntatrivian hyväksytty suorittaminen
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- kuntatentti
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Esitietovaatimukset

Edellytetään Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt –opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Maija-Sisko Kauppila

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä nuorten palvelujärjestelmän kokonaisuuden.
Tiedät miten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat määritellä kunnan ja aluehallinnon tehtävät nuorten hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.
Tiedät kunnallishallinnon ja hyvän hallinnon periaatteet.
Osaat toimia monialaisissa verkostoissa.
Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä, arvioida tietolähteitä ja tiedon luotettavuutta kriittisesti sekä käsitellä digitaalista tietoa.

Sisältö

Mitä nuorten monialaiseen palvelujärjestelmään kuuluu?
Miten ohjaus- ja palveluverkostot edistävät nuorten hyvinvointia?
Millaisissa rooleissa yhteisöpedagogi toimii nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa?
Miten lainsäädäntö ohjaa kunnallista ja alueellista palvelutuotantoa?
Miten kunnallinen päätöksentekojärjestelmä toimii?
Miten yhteisöpedagogi hyödyntää toimialan tietovarantoja?

Opiskelumateriaali

Ammattialan ajankohtainen lainsäädäntö ja tilastoaineisto.
Purhonen, Kirsi (2017). Ammattien rajapinnoilla ja kolmannen työn äärellä. Suomen Kulttuurirahasto.
Sallinen, S. & Majoinen, K. & Seppälä, J. & Eskelinen L. toim. (2017 ). Toimiva kunta. Hyvinvointi! Sivistystä! Elinvoimaa. Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Valtioneuvosto (2023). Hallitusohjelma. Vahva ja välittävä Suomi.
Muu opetusmateriaali saatavissa Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisena oppimisena, jossa lähitunneille osallistuminen on prosessin onnistumisen kannalta välttämätön. Mikäli et pysty sitoutumaan lähiopetukseen, valitse vaihtoehtoinen suoritustapa (opintoja nopeuttava oppimisväylä).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet Ohjaamossa tai vastaavassa matalan kynnyksen palvelussa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailijoita eri palvelujärjestelmistä (esim. TE-palvelut, Kela, Ohjaamo, Kuntaliitto).
Mahdollinen opintomatka.
Jos opiskelet osana Juvenia Akatemia toimintaa voit liittää opintojakson osaksi tätä kokonaisuutta. Voit suorittaa opintojakson osallistumalla kevätlukukauden ajan (vähintään 15 op) Juvenia Akatemian työskentelyyn. Lisätietoja työskentelystä antaa Jussi Ronkainen (Juvenia), Katja Komonen (yhteisöpedagogikoulutus) ja Sari Miettinen (yhteisöpedagogikoulutus).

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu kunnallishallintoon ja hyvän hallinnon periaatteisiin liittyvä tentti.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta n. 52 oppituntia ja opintomatka, itsenäisen työn osuus n. 73 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista yhteistoiminnalliseen oppimisprosessiin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- kuntatrivian hyväksytty suorittaminen
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- kuntatentti
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Esitietovaatimukset

Edellytetään Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt –opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

12.02.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Maija-Sisko Kauppila

Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä nuorten palvelujärjestelmän kokonaisuuden.
Tiedät miten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat määritellä kunnan ja aluehallinnon tehtävät nuorten hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.
Tiedät kunnallishallinnon ja hyvän hallinnon periaatteet.
Osaat toimia monialaisissa verkostoissa.
Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä, arvioida tietolähteitä ja tiedon luotettavuutta kriittisesti sekä käsitellä digitaalista tietoa.

Sisältö

Mitä nuorten monialaiseen palvelujärjestelmään kuuluu?
Miten ohjaus- ja palveluverkostot edistävät nuorten hyvinvointia?
Millaisissa rooleissa yhteisöpedagogi toimii nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa?
Miten lainsäädäntö ohjaa kunnallista ja alueellista palvelutuotantoa?
Miten kunnallinen päätöksentekojärjestelmä toimii?
Miten yhteisöpedagogi hyödyntää toimialan tietovarantoja?

Opiskelumateriaali

Ammattialan ajankohtainen lainsäädäntö ja tilastoaineisto.
Purhonen, Kirsi (2017). Ammattien rajapinnoilla ja kolmannen työn äärellä. Suomen Kulttuurirahasto.
Sallinen, S. & Majoinen, K. & Seppälä, J. & Eskelinen L. toim. (2017 ). Toimiva kunta. Hyvinvointi! Sivistystä! Elinvoimaa. Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Valtioneuvosto (2023). Hallitusohjelma. Vahva ja välittävä Suomi.
Muu opetusmateriaali saatavissa Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisena oppimisena, jossa lähitunneille osallistuminen on prosessin onnistumisen kannalta välttämätön. Mikäli et pysty sitoutumaan lähiopetukseen, valitse vaihtoehtoinen suoritustapa (opintoja nopeuttava oppimisväylä).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan. Tehtävät saa helmikuun alusta alkaen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet Ohjaamossa tai vastaavassa matalan kynnyksen palvelussa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutukseen kuuluu kunnallishallintoon ja hyvän hallinnon periaatteisiin liittyvä tentti.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus 16 tuntia, opiskelijan itsenäistä työskentelyä 119 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista yhteistoiminnalliseen oppimisprosessiin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- tentti
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- tentti
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Esitietovaatimukset

Edellytetään Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt –opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat kohdata ihmisiä erilaisissa toiminnoissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti ohjaajana ryhmän tai henkilön kanssa.
Kehität valmiuksiasi vuorovaikutuksessa ja ryhmätoiminnassa.
Kehityt ohjauksen suunnittelutaidoissasi ja osaat arvioida omaa toimintaasi ohjaajana

Sisältö

Millaisia valmiuksia tarvitset ihmisten kohtaamiseen?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit tavoitteellista toimintaa kohderyhmän tarpeet huomioiden?
Miten syvennät vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi?
Millaista osaamista tarvitset intensiivisen ja tavoitteellisen toiminnan ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelu on mahdollista suorittaa joko leiritoiminnassa tai ohjaamalla säännöllisesti yksittäistä ryhmää jossakin opiskelijan itse valitsemassa nuorisokasvatuksen toimintaympäristössä. Eri suoritustapoja on mahdollisuus myös yhdistää. Harjoittelun suorittamisessa on tärkeää, että siihen sisältyy tavoitteellinen yhtäjaksoinen työskentely yksittäisen ryhmän kanssa.

Harjoitteluprosessiin kuuluu harjoitteluvalmennukseen osallistuminen (helmikuu ja huhtikuu) sekä harjoittelun purku (syyskuu).

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Opiskelijan työmäärä

Harjoitteluun käytettävät työtunnit 108h, suunnittelu ja raportointi 27h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluun liittyvien asiakirjojen toimittaminen sekä harjoittelun hyväksyttäväksi suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuopettaja

Mirka Lähdeniemi

Ryhmät
 • YPMI24KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat kohdata ihmisiä erilaisissa toiminnoissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti ohjaajana ryhmän tai henkilön kanssa.
Kehität valmiuksiasi vuorovaikutuksessa ja ryhmätoiminnassa.
Kehityt ohjauksen suunnittelutaidoissasi ja osaat arvioida omaa toimintaasi ohjaajana

Sisältö

Millaisia valmiuksia tarvitset ihmisten kohtaamiseen?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit tavoitteellista toimintaa kohderyhmän tarpeet huomioiden?
Miten syvennät vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi?
Millaista osaamista tarvitset intensiivisen ja tavoitteellisen toiminnan ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelu on mahdollista suorittaa joko leiritoiminnassa tai ohjaamalla säännöllisesti yksittäistä ryhmää jossakin opiskelijan itse valitsemassa toimintaympäristössä. Eri suoritustapoja on mahdollisuus myös yhdistää. Harjoittelun suorittamisessa on tärkeää, että siihen sisältyy tavoitteellinen yhtäjaksoinen työskentely yksittäisen ryhmän kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelu toteutetaan kevät / kesä 2024 aikana. Harjoittelun laajuus on 5 op (= 135 tuntia opiskelijatyötä)
maks. 1 op (= 27 tuntia) suunnittelu-, organisointi- ja hallintotehtäviä.
1 op = 27 tunnin työmäärä
Leirillä yövytään: 1 leirivuorokausi = 16 tuntia
Päiväleiri: todelliset työtunnit
Päiväkirja tehdyistä tunneista ja työtehtävistä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso merkitään hyväksytyksi kun jakso on toteutettu, kaikki harjoitteluasiakirjat palautettu ja harjoittelukokemuksen purkutilaisuus suoritettu.

Ajoitus

02.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
Vastuuopettaja

Maija-Sisko Kauppila

Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat kohdata ihmisiä erilaisissa toiminnoissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti ohjaajana ryhmän tai henkilön kanssa.
Kehität valmiuksiasi vuorovaikutuksessa ja ryhmätoiminnassa.
Kehityt ohjauksen suunnittelutaidoissasi ja osaat arvioida omaa toimintaasi ohjaajana

Sisältö

Millaisia valmiuksia tarvitset ihmisten kohtaamiseen?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit tavoitteellista toimintaa kohderyhmän tarpeet huomioiden?
Miten syvennät vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi?
Millaista osaamista tarvitset intensiivisen ja tavoitteellisen toiminnan ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelu on mahdollista suorittaa joko leiritoiminnassa tai ohjaamalla säännöllisesti yksittäistä ryhmää jossakin opiskelijan itse valitsemassa nuorisokasvatuksen toimintaympäristössä. Eri suoritustapoja on mahdollisuus myös yhdistää. Harjoittelun suorittamisessa on tärkeää, että siihen sisältyy tavoitteellinen yhtäjaksoinen työskentely yksittäisen ryhmän kanssa. Ohjausharjoittelun toteutuksesta sovitaan opiskelijavastaavan kanssa hops-keskustelujen yhteydessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Opiskelijan työmäärä

Harjoitteluun käytettävät työtunnit 108h, suunnittelu ja raportointi 27h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluun liittyvien asiakirjojen toimittaminen sekä harjoittelun hyväksyttäväksi suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään Opinto -ja urasuunnitteluun rakennettua Learn ympäristöä, jolle on linkitetty opintojen käynnistymistä hyödyttävä materiaali.
Tämä Learn-alusta tulee olemaan opiskeluryhmän käytössä koko opiskelun ajan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opinto -ja urasuunnittelu koostuu kolmesta osakokonaisuudesta, joista ensimmäinen on Johdatus amk-opintoihin ( 2op) toteutetaan syksyllä 2023. Opintojaksolla perehdytään yhdessä seuraaviin asioihin:
-Vastuullinen toimiminen opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
-Omien oppimistavoitteiden asettaminen ja henkilökohtaisen opinto- ja urapolun rakentaminen, opintojen edistymisen seuranta ja oman oppimisen arviointi.
Osana Johdatus amk-opintoihin kirjoitat henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) ja osallistut HOPS-keskusteluun, jossa opinnot ajoitetaan Peppiin.

Opinto ja -urasuunnittelun toinen osakokonaisuus (Ammattialan tuntemus 2 op) suositellaan suoritettavan lähiopetuksena. Opintojakso toteutetaan keväällä 2024. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, haastattelut, oman osaamisidentiteetin pohtiminen ja tehtävän kirjoittaminen. Opintojaksolla vierailee yhteisöpedagogeja, joita opintojakson opiskelijat haastattelevat. Osana Ammattialan tuntemus -opintoihin kirjoitat henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) ja osallistut HOPS-keskusteluun, jossa opinnot ajoitetaan Peppiin.

Opinto-ja urasuunnittelun kolmas osakokonaisuus (Ammattietiikka 1 op) toteutetaan keväällä 2025.
Lähiopetuksen sisältöjä (ammattieettinen pohdinta) toteutetaan pienryhmissä sekä yhteisillä luennoilla. Luentoihin ja opintojaksolla esiteltävään materiaaliin liittyen opiskelija tuottaa ammattieettisen ohjeistuksensa (oppimistehtävä). Osana opintoihin kirjoitat henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) ja osallistut HOPS-keskusteluun, jossa opinnot ajoitetaan Peppiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinto- ja urasuunnittelun keskiössä on oman osaamisidentiteetin pohtiminen ja rakentuminen. Kunkin osakokonaisuuden sisältöalueita työstetään ja peilataan oman ammattialan sisältöihin. Alan ammattilaiset ovat kiinteä osa opintojakson toteutusta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Johdatus amk-opintoihin : Lähiopetus n 25 tuntia. Hopsin kirjoittaminen ja Hops-keskusteluun osallistuminen.
Ammattialan tuntemus: Lähiopetus n 20 tuntia. Itsenäinen työskentely (osaamisidentiteettitehtävä ja haastattelutehtävä).
Ammattietiikka: Lähiopetus n 8 h. Itsenäinen työskentely (oppimistehtävä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetukseen osallistuminen, Hopsin kirjoittaminen, Hops-keskusteluun osallistuminen ja opintojen ajoittaminen peppiin (Hyväksytty hops)

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuopettaja

Lassi Pöyry

Ryhmät
 • YPMI24KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään Opinto -ja urasuunnitteluun rakennettua Learn ympäristöä, jolle on linkitetty opintojaksolla hyödynnettävä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinto -ja urasuunnittelu koostuu kolmesta osakokonaisuudesta, joista ensimmäinen on Johdatus amk-opintoihin ( 2op)
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Opintojaksolla perehdytään yhdessä seuraaviin asioihin:
-Vastuullinen toimiminen opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
-Omien oppimistavoitteiden asettaminen ja henkilökohtaisen opinto- ja urapolun rakentaminen, opintojen edistymisen seuranta ja oman oppimisen arviointi.
Osana Johdatus amk-opintoihin kirjoitat henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) ja osallistut HOPS-keskusteluun, jossa opinnot ajoitetaan Peppiin.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Opinto -ja urasuunnittelun ensimmäinen osakokonaisuus (Johdatus amk-opintoihin 2 op) suositetaan suoritettavan työviikkopohjaisen toteutuksen (=lähiopetus) mukaisesti, koska ko sisältöalueita ei ole mahdollista suorittaa osana työtehtäviä.
Opintoja nopeuttava väylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Opinto ja -urasuunnittelun toinen osakokonaisuus on Ammattialan tuntemus 2 op
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, haastattelut, artikkelitehtävät. Opintojaksolla vierailee yhteisöpedagogeja, joita opintojakson opiskelijat haastattelevat.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso suositellaan suoritettavan työviikkopohjaisen suunnitelman mukaisesti (= lähiopetus).
Opintoja nopeuttava väylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Opinto-ja urasuunnittelun kolmas osakokonaisuus on Ammattietiikka 1 op
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Lähiopetuksen sisältöjä (ammattieettinen pohdinta) toteutetaan pienryhmissä sekä yhteisillä luennoilla. Luentoihin ja opintojaksolla esiteltävään materiaaliin liittyen opiskelija tuottaa ammattieettisen ohjeistuksensa (oppimistehtävä)
Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso suositellaan suoritettavan työviikkopohjaisen toteutuksen mukaisesti (= lähiopetus).
Opintoja nopeuttava väylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän asiantuntijoita, joita opiskelijat haastattelevat.

Opiskelijan työmäärä

Johdatus amk-opintoihin :Lähiopetus n 25 tuntia. Hopsin kirjoittaminen ja Hops-keskusteluun osallistuminen.
Ammattialan tuntemus: Lähiopetus n 20 tuntia. Itsenäinen työskentely (artikkelitehtävät ja haastattelutehtävä).
Ammattietiikka: Lähiopetus n 8 h. Itsenäinen työskentely (oppimistehtävä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetukseen osallistuminen, Hopsin kirjoittaminen, Hops-keskusteluun osallistuminen ja opintojen ajoittaminen peppiin (Hyväksytty hops)

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 65

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
Vastuuopettaja

Maija-Sisko Kauppila

Ryhmät
 • YPKV24KM
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (Kouvolan kampus ja Teams) kolmen lukukauden aikana. Ensimmäisen lukukauden teemana on johdatus amk-opintoihin, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops) sekä ammattialan tuntemus (3 op). Toisen lukukauden teemana on ammattietiikka (1 op). Kolmannen lukukauden teemana on urasuunnittelu (1 op).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan yhteisöpedagogin työpaikkoihin sekä ammattialan hankkeisiin esim. Juvenian kautta.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 25 tuntia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä110 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hopsin laadinta ja hops-keskusteluun osallistuminen. Ammattietiikan ja urasuunnitteluun liittyvien tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
 • Laura Hokkanen
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Ymmärrät suomalaisen kansalaistoiminnan historian ja kehityskulun.
Ymmärrät kansalaisyhteiskunnan käsitteen ja hahmotat kansalaisyhteiskunnan toimijoita.
Tunnistat osallisuuteen ja aktivismiin liittyvät käsitteet.
Hahmotat aktivismiin johtavat tekijät sekä aktivismin erilaisia toteutustapoja.

Sisältö

Kuinka yksilöt ja yhteisöt voivat vaikuttaa asioihin ja olla osana muutosta?
Miten kansalaistoimintaa määritellään?
Miten osallisuus ja aktivismi määritellään?
Mikä saa ihmiset toimimaan yhdessä muutoksen mahdollistamiseksi?
Millaisia teoreettisia ja kasvatuksellisia lähtökohtia, arvoja ja tavoitteita kansalaistoiminnassa on?
Millainen arvopohja ohjaa yhteisöpedagogia ihmisten kohtaamisessa ja osallisuuden kokemuksen rakentamisessa?
Mikä on kansalaisvaikuttamisen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan osallisuutta ja aktivismia teorian sekä käytännön näkökulmista. Lisäksi tutustutaan suomalaisen kansalaistoiminnan historiaan, nykypäivän aktivismin muotoihin, teemoihin ja toimintamenetelmiin. Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojaksoon kuuluu opintomatka ja kansalaistapahtuman suunnittelu. Lähiopetusta on yhteensä 45 tuntia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa. Verkko-opinnot toteutetaan ajalla 4.9.-15.2. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaistoiminnan kentällä kampanjointi- ja vaikuttamistoiminnassa, voit suorittaa osan opintojaksosta tähän yhdistettynä. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan. Ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksen Tori-tapahtuman toteutus yhteistyössä kansalaistoimijoiden kanssa 24.11.

Tentit ja muut määräajat

Opintomatka Kouvolaan torstaina 4.10.
Mahdollisuuksien Tori perjantaina 24.11.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää. Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2 op, Mahdollisuuksien Tori-tapahtuma 1,5 op, kirjallinen työ 1,5 op

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuopettaja

Laura Hokkanen

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät pelaamista ja siihen liittyviä ilmiöitä osana kulttuuria ja yhteiskuntaa
Osaat tarkastella pelaamista kasvatuksellisesta näkökulmasta tunnistaen pelaamisen myönteiset vaikutukset
Osaat tunnistaa ongelmapelaamisen merkkejä ja ehkäistä ongelmapelaamisen haittoja.
Osaat arvioida pelien ja pelillistämisen mahdollisuuksia nuorisotyössä
Osaat muotoilla nuorisotyön sisällöille pelillisiä ja visualisointiin pohjautuvia toteutustapoja
Tiedät nuorisotyön kannalta pelillistämiselle käyttökelpoisia digitaalisia alustoja ja ympäristöjä
Osaat edistää pelaamiseen liittyvien ikäraja-, tekijänoikeus- ja tietoturvanäkökulmien toteutumista

Sisältö

Mitä peli, pelillisyys ja pelillistäminen tarkoittavat?
Miten pelikasvatuksen avulla voidaan tukea nuoren positiivista suhdetta pelaamiseen?
Miten pelillisyyden avulla voidaan visualisoida nuorisotyön sisältöjä, työmuotoja ja prosesseja?
Millaisia hyötyjä pelillistämällä voidaan nuorisotyössä saavuttaa?
Miten voidaan tunnistaa ongelmapelaamista ja löytää oikeita tapoja puuttua siihen?

Opiskelumateriaali

Jokaisen viikon tehtäväksiantoa varten opiskelija saa tutustuttavakseen taustamateriaalin video- ja tekstimuodossa Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on rakennettu lukukauden mittaiseksi peliksi, jossa edetään pienryhmissä viikoittaisten työelämän tehtäväksiantojen mukaan. Samalla tarkastellaan pelikasvatuksen erilaisia toteutusmuotoja yhteistoiminnallisesti. Ennen kunkin viikon lähiopetusta opiskelija saa tutustuttavakseen uuden tehtäväksiannon ja siihen liittyvän teoria- sekä vinkkiosion. Lähiopetuksessa keskitytään toiminnalliseen pienryhmätyöskentelyyn, jota ohjaa ja tukee opettaja. Opintojakson teemat jakaantuvat seuraavasti: pihapelit, koodaus, kaupunkiseikkailu, robotiikka, lisätty todellisuus ja pakopelit, digitaalinen pelaaminen, lautapelit, pelihaitat, roolipelaaminen sekä maker-kulttuuri ja pelijamit.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Englanniksi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ratkotaan viikoittain työelämän toimeksiantoja pelikasvatuksen menetelmin.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Työviikkopohjaiseen oppimisväylään kuuluu yksi yötoteutus viikolla 47.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Ilmoittautumisaika

09.01.2024 - 03.11.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tällä kurssilla tutustumme nuoriso- ja populaarimusiikin historiaan ja sen
vaiheisiin eri nuorisokulttuurien ja yhteiskunnallisten murrosten kuvaajana.

Sisältö

Nuorisomusiikki - jee-jee musiikki, räminä, meteli,
hippimusa, purkka, jytä, punkki, räppi – on aina ollut ja tulee todennäköisesti olemaankin
osa nuorisokulttuureita. Kuten eräs asiantuntija (=nuori) sanoi: ”Musa on
silloin hyvää, kun mutsi ei tajuu.”

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama opiskeltava aineisto Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Eteneminen opintojaksolla omaan tahtiin, kaikki suoritukset tulee olla tehtynä opintojakson viimeiseen päivään mennessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esimerkit alan yrityksistä.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentit osa-alueittain.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset esimerkit musiikkilajeista ja tuotannoista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Kotimaisen musiikin historia ja ilmiöt.
Länsimaisen populaarikulttuurin kehitys.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot Learn-alustan kautta.

Tämä on Xamk Pulsen tarjontaan sisältyvä opintojakso, johon on varattu 10 paikkaa Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learn-tenttien hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Tunnistat projektityön työvaiheet ja sen eri osa-alueet.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin.
Osaat etsiä projektille oikeanlaisen rahoituslähteen.
Osaat määritellä projektiryhmän eri osallistujien työtehtävät ja vastuut.
Osaat ideoida uusia tuotteita ja palveluja yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti.
Hahmotat taloudenhallinnan eri osa-alueiden merkityksen projekteissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti projektitiimin jäsenenä.

Sisältö

Mitkä ovat projektin eri vaiheet?
Miten projekti suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan?
Miten projektille löydetään oikeanlainen rahoitus.
Miten projektiryhmän työtehtävät jakautuvat?
Mitkä asiat projektityön taloudenhallintaan liittyvät?
Mitä työyhteisöosaamista projektityössä tarvitaan?

Opiskelumateriaali

Mäntyneva, M. Hallittu projekti. Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. 2016.
STEA:n, ESR:n ja EAKR:n verkkomateriaalit ja avustusoppaat
Learn -alustalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson laajuus on 5 op sisältäen lähiopetusta yhteensä 46 tuntia ja pienryhmätyöskentelyä (Into-päivät ja oppimistehtävät) 89 tuntia. Opintojakso toteutetaan 15 työviikon aikana.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, työskentely projektitiimissä Into-päivien järjestelyissä sekä tehtävien hyväksytty suorittaminen. Into-päivät pidetään Mikkelissä, kongressitalo Mikaelissa 20.-21.3. Lähiopetus (1-2 krt x 3 tuntia/vko).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskeluvastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet projektissa voit suorittaa opintojakson joko kokonaan tai osittain projektissasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojaksojen oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä tehdään INTO etsivä nuorisotyö- ja työpajatoiminta ry./ osaamiskeskus

Tentit ja muut määräajat

Into -päivien toteutus 20.-21.3.2023 Mikkelissä, kongressikeskus Mikaelissa

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 op (135h), josta lähiopetusta on 2 op. Into-päiviin liittyvä työskentely 1,5 op. Oppimistehtävät ja harjoitteet 1,5 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:

1. Työviikkopohjaisessa toteutuksessa
-aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja Into-päiviin liittyvä työskentely
-oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen
-itse-/ryhmäarviointi

2. Opintoja nopeuttava väylä
-oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

3. Työhön integroitu oppimiväylä
-hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
 • Katri Schadewitz
 • Jaakko Pitkänen
 • Mirka Lähdeniemi
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnistat projektityön työvaiheet ja sen eri osa-alueet.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin.
Osaat määritellä projektiryhmän eri osallistujien työtehtävät ja vastuut.
Osaat ideoida uusia tuotteita ja palveluja yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti.
Hahmotat taloudenhallinnan eri osa-alueiden merkityksen projekteissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti projektitiimin jäsenenä.

Sisältö

Mitkä ovat projektin eri vaiheet?
Miten projekti suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan?
Miten projektiryhmän työtehtävät jakautuvat?
Mitkä asiat projektityön taloudenhallintaan liittyvät?
Mitä työyhteisöosaamista projektityössä tarvitaan?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali (luennot, harjoitukset)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson laajuus on 5 op sisältäen lähiopetusta yhteensä 40 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 95 tuntia. Opintojakso toteutetaan 16 työviikon aikana.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, työskentely projektitiimissä ja oman projektin toteuttaminen sekä tentin hyväksytty suorittaminen.
Lähiopetus pienryhmissä(1-2 krt x 2 tuntia/vko) . Itsenäisten projektien työstäminen ja toteutus.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisellä tehtäväkokonaisuudella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysten, yhdistysten, julkisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa tehtävät käytännön projektit

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut Learnissa opintojakson alkaessa

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisten käytäntöjen esimerkit.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähiopetusta/ohjausta on 40 tuntia. Oman projektityöskentelyn osuus (suunnittelu, toteutus ja arviointi) on 2 pistettä eli n.54 tuntia.
.
27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Projektiryön perusteet, projektin suunnittelu ja raportointi.
Käytännön projektin toteuttaminen pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot ilmoitetaan opintojakon aikana pienryhmäohjauksien aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään itsearviointia, vertaisarviointia ja opettaja-arviointia.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuopettaja

Tommi Pantzar

Ryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat perustella seikkailun kasvatuksellisia menetelmiä ja ohjaajan roolia kokemuksellisen oppimisen teoreettisesta viitekehyksestä.

Tunnistat seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Tiedät seikkailutoiminnan turvallisuutta määrittelevät säädökset ja osaat soveltaa niitä oman ryhmänne tavoitteellisen seikkailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Millaiseen kasvatusfilosofiseen teoriapohjaan seikkailukasvatus tukeutuu?

Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia seikkailullinen ja elämyksellinen toiminta tarjoaa ja mitä se vaatii kasvattajalta?

Millaisia menetelmiä seikkailukasvatuksessa voidaan käyttää?

Miten seikkailutoimintaan liittyviä riskejä voidaan hallita?

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakamat verkkoluentotallenteet.
Learnissa olevat artikkelit.
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2010. Seikkaillen elämyksiä II. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Karppinen, S. ja Latomaa, T. (toim.) 2007. Seikkaillen elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovellutuksia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
Pulkamo, H. 2007. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: Vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä. Teoksessa Hoikkala, T. ja Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura. (496-520).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus painottuu käytännön harjoituksiin ja teoriaosaa soveltaviin demoihin/harjoituksiin. Teoriaopetus pitää sisällään lähi- ja verkkoluentoja sekä alan artikkelien lukemista. Opintojaksolla tehdään paljon toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla seikkailukasvatuksen menetelmäkirjo avautuu opiskelijalle. Opiskelija valitsee lisäksi yhden noin 2 vuorokauden mittaisen seikkailun, johon osallistuu. Näitä voivat olla esimerkiksi yöretki maastoon, kiipeily ja köysitoiminta, geokätköily yms. Toiminnallisiin seikkailuihin ilmoittautuminen opintojakson alussa Learn alustalla. Toiminnallisen osuuden jälkeen kokemus käsitellään ja pohditaan sovellusmahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa. Ilmoittautuminen kurssin opettajalle. Suoritusohjeet opintojakson learn alustalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI-yhteistyö mahdollista 2op laajuisesti itsenäisenessä verkkotehtävässä, jossa mahdollista perehtyä työpaikan mahdollisuuksiin käyttää seikkailukasvatusta organisaation tavoitteiden edistämisessä. Myös Juveni Akatemiassa tämän suorittaminen mahdollista. Lähiopetuksessa ei pakollista TKI-nivellystä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson etätehtävien viimeinen palautuspäivä kerrotaan Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopetus 2op joka jakaantuu lähiopetukseen ja itsenäisiin verkkotehtäviin. 54h.
Käytännön seikkailut ja niiden valmstelut 2op n. 8-16 opiskelijan pienryhmissä. 54h,
Seikkailun käsittely ja raportointi 1op. 27h

Toteutuksen osien kuvaus

Osa 1: teorian haltuunotto: verkkoluennot, H5P-tehtävät ja tentti, artikkelitehtävät.
Osa 2: oma seikkailukasvatuksellinen kokemus - käytännön seikkailu
Osa 3: kokemuksen käsittely ja soveltaminen yhteisöpedagogin työkentälle - raportti

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toiminnallisen luonteen vuoksi vahva suositus lähiopetukseen osallistumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähitunneilla ja Learn alustalla
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista Learn alustalla


Opintojakson arviointi jakautuu:

Teoriaosuus 3op (oppimistehtävät, tentti, artikkelitehtävät, tunti- ja learnnäytöt = 60% arvosanasta)
Käytännön sovellus 2op (seikkailun toteutus ja oma panostus/osaaminen + raportti omasta seikkailusta = 40 % arvosanasta)

Arviointikohteet:

Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointi toteutetaan asteikolla 0-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuopettaja

Tommi Pantzar

Ryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat perustella seikkailun kasvatuksellisia menetelmiä ja ohjaajan roolia kokemuksellisen oppimisen teoreettisesta viitekehyksestä.

Tunnistat seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Tiedät seikkailutoiminnan turvallisuutta määrittelevät säädökset ja osaat soveltaa niitä oman ryhmänne tavoitteellisen seikkailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Millaiseen kasvatusfilosofiseen teoriapohjaan seikkailukasvatus tukeutuu?

Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia seikkailullinen ja elämyksellinen toiminta tarjoaa ja mitä se vaatii kasvattajalta?

Millaisia menetelmiä seikkailukasvatuksessa voidaan käyttää?

Miten seikkailutoimintaan liittyviä riskejä voidaan hallita?

Opiskelumateriaali

Seikkailukasvatuksen ennakkotehtävänä artikkeli: Pulkamo, H. 2007. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: Vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä. Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura. (496-520). Löytyy Learn-alustalta.
Lähiopetuksessa käsiteltävä materiaali sekä muu aineisto ja linkit Learnissa.
Tallennetut verkkoluennot ja niihin linkittyvät tehtävät.
Seikkalukasvatukseen liittyvät artikkelit ja niihin liittyvä tehtävä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä (vahva suositus tähän):
Monimuotototeutus Kouvolassa syyslukukaudella 2023. Opintojaksoon kuuluu 1 maastopäivä (25.9.) ja teoriapäivä (26.9.). Maastopäivä toteutetaan Repoveden kansallispuistossa, johon liittyy ennakko- ja valmistelutehtäviä kaikille. Opiskelijat sopivat tänne keskenään kimppakyydit. Tästä lisätietoa ilmoittautuneille elokuun alkupuolella spostitse. Teoriapäivä toteutetaan Kouvolan kampuksella. Näiden lähipäivien avulla menetelmän käytäntö ja teoria nivelletään yhteen.
Lähiopetuksen jälkeisenä oppimistehtävänä perehdyt seikkailukasvatuksen teoriaan ja osoitat ymmärrystäsi mentelmän käytöstä yhteisöpedagogin työkentällä. Kokemuksellisena etätehtävänä on tutustua itsenäisesti geokätköilyyn seikkailukasvatuksen välineenä ja tutkia menetelmän käyttökelpoisuutta kasvatuksen välineenä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson etätehtäväosat on mahdollista suorittaa omaan työhön integroituina tehtävinä. Jos koet, että voit niveltää seikkailukasvatusteeman työpaikallesi, löydät ohjeet kurssin suorittamisesta työpaikallasi kurssin learn alustalta. Sovi vielä tarkemmin opettajan kanssa. Tehtävä saatavilla sen jälkeen kun opettaja on laittanut kurssin aloituksesta tietoa elokuun puolivälissä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä (suositellaan lähipäiviin osalliistumista, kurssin kokemuksellisuuden vuoksi):
Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkkoympäristössä, verkkoluentojen ja tehtävien avulla. Ohjeet itsenäiseen lyödät opintojakson Learn alustalta. Verkkototeutukseen voi ilmoittautua joustavasti, mutta opintojakson arviointi suoritetaan ainoastaan joulu- ja toukokuussa. Ajoita siis opintosi tämä huomioiden. Tehtävä saatavilla sen jälkeen kun opettaja on laittanut kurssin aloituksesta tietoa elokuun puolivälissä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista linkittää oman työn kehittämiseen monimuoto-opinnoissa etätehtävän osalta.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut palautuksille määritelty Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 1op ja itsenäisen opiskelun osuus on 4op
Itsenäinen verkko-opiskelu jakaantuu verkkoluentoihin 1op ja niihin liittyviin tehtäviin sekä valittuun seikkailukasvatuksen tai kokemuksellisen oppimisen teemaan syventymiseen, josta tuotetaan raportti 3op.
1op = noin 27h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

2 pv lähiopetusta, käytännön seikkailu 1pv Repovedellä ja teoriaa 1pv Kouvolan kampuksella.
Verkko-opintoina luentotallenteita, artikkeleita luettavaksi sekä niihin linkittyvä laajempi etätehtävä. Käytännön oma "seikkailu" geokätköillen ja sen raportti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toiminnallisen luonteen vuoksi suosittelen lämpimästi lähipäiviin osallistumista ja monimuotototeutuksen kokemuksellisen osuuden hyödyntämistä. Oman kokemuksen saaminen "kokemuksellisen oppimisen" -.kurssilla on ymmärrettävästi oleellinen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi jakautuu:

Ennakkotehtävä (hyväksytty/hylätty)
Teoriatehtävä (loppuarvioinnin painoarvo 3/5)
Käytännön sovellus (loppuarvioinnin painoarvo 2/5)

Arviointikohteet:

Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointi toteutetaan asteikolla 0-5.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tommi Pantzar
Vastuuopettaja

Tommi Pantzar

Ryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat perustella seikkailun kasvatuksellisia menetelmiä ja ohjaajan roolia kokemuksellisen oppimisen teoreettisesta viitekehyksestä.

Tunnistat seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Tiedät seikkailutoiminnan turvallisuutta määrittelevät säädökset ja osaat soveltaa niitä oman ryhmänne tavoitteellisen seikkailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Millaiseen kasvatusfilosofiseen teoriapohjaan seikkailukasvatus tukeutuu?

Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia seikkailullinen ja elämyksellinen toiminta tarjoaa ja mitä se vaatii kasvattajalta?

Millaisia menetelmiä seikkailukasvatuksessa voidaan käyttää?

Miten seikkailutoimintaan liittyviä riskejä voidaan hallita?

Opiskelumateriaali

Learnissa olevat luentotallenteet ja tehtävät.

Learnissa olevat artikkelit.

Tukimateriaali:
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2010. Seikkaillen elämyksiä II. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Karppinen, S. ja Latomaa, T. (toim.) 2007. Seikkaillen elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovellutuksia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
Kauppila, M-S. ja Ruotsalainen, J. 2007. Avartti nonformaalisen oppisen ympäristönä. Teoksessa Hoikkala, T. ja Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura.
Nieminen, J. 2007. Vastavoiman hahmo - nuorisotyön yleiset tehtävät, oppimisympäristöt ja eetos. Teoksessa Hoikkala, T. ja Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura.
Pulkamo, H. 2007. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: Vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä. Teoksessa Hoikkala, T. ja Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura. (496-520).

Opettajan opintojaksolla jakamat linkit, materiaalit ja tutkimukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.

Opintojakson aikana perehdyt seikkailun ja kokemuksen mahdollisuuksiin kasvun tukena. Lähitunneilla kokeillaan erilaisia seikkailullisia ja kokemuksellisia menetelmiä, joiden avulla seikkailukasvatuksen käytäntö ja välineet tulevat tutuiksi yhteisöjen kehittämisen ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Näitä ovat esim. lumikenkäily, kiipeily, geokätköily ja alaköysiradat. Vaihtoehtoisiin toiminnallisiin seikkailuihin ilmoittautuminen on opintojakson alussa Learn alustalla. Näitä ovat 2 vrk:n talviretki Repoveden kansallispuistoon tai 2vrk melontaretki vesiluontopolku Oravareitille. Toiminnallisen osuuden jälkeen kokemus käsitellään ja pohditaan sovellusmahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä. Teoriaopetus toteutetaan osin tallennettuina verkkoluentoina ja etätehtävinä sekä alan artikkeleita ja julkaisuija opiskellen. Verkkoluennot ovat kotitehtäviä ja niissä edetään kurssin muun ohjelman mukaisesti.

Opintojakso on mahdollista nopeuttaa opintojaan ja suorittaa kurssi verkko-opintoina, jos olet tästä sopinut opiskelijavastaavasi kanssa. Lisätietoja kurssin Learn alustalta opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tämä osuus on mahdollista opiskella myös Juvenia Akatemian työelämäprojekteissa, mikäli hakeudut siihen opiskelumuotoon.

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopetus 2op joka jakaantuu lähiopetukseen ja kotitehtävinä toteutettuihin luentoihin ja verkkotehtäviin. 54h.
Käytännön harjoitukset tunneilla sekä seikkailut ja niiden valmstelut 2op n. 6-14 opiskelijan pienryhmissä. 54h,
Seikkailun käsittely ja raportointi 1op. 27h

Toteutuksen osien kuvaus

Osa 1: teorian haltuunotto ja käytännön sovellukset lähitunneilla
Osa 2: oma seikkailukasvatuksellinen kokemus valintasi mukaan
- talviretki lumikengillä Repoveden kansallispuistoon 14.2.-15.2.
- melontaretki Oravareitti (vesiluontopolku) 6.-7.5. (huomioi ajankohta)
Osa 3: kokemuksen käsittely ja soveltaminen yhteisöpedagogin työkentälle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi jakautuu:
Teoriaosuus 3op (oppimistehtävät, tentti, artikkelitehtävät, tunti- ja learnaktiivisuus = 60% arvosanasta)
Käytännön sovellus 2op (seikkailun toteutus ja oma panostus/osaaminen + raportti omasta seikkailusta = 40 % arvosanasta)

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katri Schadewitz
Vastuuopettaja

Katri Schadewitz

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät ja osaat tukea nuorten seksuaalista kehitystä sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta
Osaat tunnistaa ja ehkäistä seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa
Osaat suunnitella ja toteuttaa nuorten seksuaalikasvatustunteja.
Tiedät mitkä ovat keskeisimmät nuoria askarruttavat seksuaalisuuden ja seksuaalisen kehityksen teemat

Sisältö

Mitä on seksuaalisuus?
Mitkä ovat seksuaalikasvatuksen osa-alueet?
Mitä ovat seksuaalioikeudet?
Miten yhdenvertaisuuslaki määrittää ihmisten oikeuksia?
Miten sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus näyttäytyy nuorten elämässä?
Miten seksuaalinen häirintä ja –väkivalta ilmenee?
Millaisia erilaisia menetelmiä seksuaalikasvatuksessa käytetään?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on jaossa opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. Lähiopetusta on yhteensä 45 tuntia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Verkko-opinnot toteutetaan ajalla 10.1.-30.4. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tätä opintojaksoa ei voi integroida työhön. Vaihtoehtoinen suoritustapa on tehdä kurssi itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lähiopetuksessa on mahdollista toteuttaa seksuaalikasvatustuntien pitämistä lasten tai nuorten kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähiopetusta on 48 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia

2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katja Luukkonen
 • Sari Miettinen
Vastuuopettaja

Sari Miettinen

Ryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat sosiaalipedagogiikan merkityksen ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa.
Osaat hyödyntää sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
Osaat edistää sosiaalipedagogiikan viitekehyksessä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Sisältö

Mitä on sosiaalipedagogiikka ja mikä on sen merkitys ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa?
Miten sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa voidaan hyödyntää erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä?
Miten sosiaalipedagogiikalla voidaan edistää ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia?

Opiskelumateriaali

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.
Sosiaalipedagogiset aikakauskirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, luento, oppimistehtävien tekeminen, tenttiin lukeminen ja muu lukeminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, mahdollinen vierailukäynti.


Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Itsenäinen oppimistehtävä. Tehtävän saa vastuuopettajalta.

Työhön integroitu oppimisväylä: Sovi erikseen vastuuopettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailukäyntejä/vierailijoita.
Mahdollisesti työelämän kanssa toteutettava pienimuotoinen projekti.

Tentit ja muut määräajat

Suomeksi
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen oppimisväylä: n. 50 h lähiopetusta + 85 h itsenäistä työskentelyä.
Itsenäinen suoritusvaihtoehto: n, 135 tuntia (5 op) opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat suoritukset: tehtävät ja tentti.
Sisältää myös itsearvioinnin. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuopettaja

Sari Miettinen

Ryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnistat sosiaalipedagogiikan merkityksen ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa.
Osaat hyödyntää sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
Osaat edistää sosiaalipedagogiikan viitekehyksessä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Sisältö

Mitä on sosiaalipedagogiikka ja mikä on sen merkitys ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa?
Miten sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa voidaan hyödyntää erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä?
Miten sosiaalipedagogiikalla voidaan edistää ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia?

Opiskelumateriaali

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.
Sosiaalipedagogiset aikakauskirjat

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, luento, oppimistehtävien tekeminen, tenttiin lukeminen ja muu lukeminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, mahdollisesti vierailukäynti ja osallistuminen työelämäprojektiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttava väylä toteutetaan itsenäisenä suoritusvaihtoehtona

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työviikkopohjaisella oppimisväylällä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan projekti työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Tenttiaika ja tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä: n. 50 tuntia lähiopetusta ja n. 85 tuntia itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus järjestetään 8.1. - 15.3. välisenä aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät: Tentti ja oppimistehtävät. Sitoutuminen työskentelyyn vaikuttaa arviointiin.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 12.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuopettaja

Sari Miettinen

Ryhmät
 • YPKV24KM
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnistat sosiaalipedagogiikan merkityksen ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa.
Osaat hyödyntää sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
Osaat edistää sosiaalipedagogiikan viitekehyksessä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Sisältö

Mitä on sosiaalipedagogiikka ja mikä on sen merkitys ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa?
Miten sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa voidaan hyödyntää erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä?
Miten sosiaalipedagogiikalla voidaan edistää ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia?

Opiskelumateriaali

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka, Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Gaudeamus.
muu aiheeseen liittyvä learn-alustalta löytyvä tai itsenäiesti etsittävä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

1) Lähiopetukseen sekä verkossa toteutettavaan kontaktiopetukseen osallistuminen.
2) Itsenäinen suoritusvaihtoehto.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvä kehittämistehtävä nivoutuu tiiviisti työelämään.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusvaihtoehto: 16 tuntia lähi- tai verkossa toteutettavaa kontaktiopetusta, 119 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Itsenäinen suoritusvaihtoehto: 135 tuntia itsenäinstä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan kirjallisiin tuotoksiin perustuva arviointi ja opiskelijan itsearviointi.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuopettaja

Laura Hokkanen

Ryhmät
 • YPMI24KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat käyttää taidekasvatukseen ja luontolähtöiseen toimintaan liittyviä peruskäsitteitä.
Osoitat perehtyneisyytesi taide- ja luontolähtöisten menetelmien käyttöön sekä niiden merkitykseen hyvinvoinnin osana.
Tunnistat taidekasvatuksen ja ja luontolähtöisten menetelmien käyttömahdollisuudet ohjaustyössä.

Sisältö

Mitkä ovat taidekasvatukseen ja luontolähtöiseen toimintaan liittyvät peruskäsitteet?
Miten luonto- ja taidelähtöisillä menetelmillä voidaan tukea hyvinvointia?
Miten taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä käytetään?
Miten taidekasvatusta ja luontolähtöisiä menetelmiä käytetään yksilöiden ja ryhmien ohjaustyössä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia teoksia:
Ihmisen huoltokirja. Hyvinvointia taiteesta, kulttuurista ja luonnosta. https://www.theseus.fi/handle/10024/475407

Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut - Opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81448/URNISBN9789515884305.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Laitinen, L. 2017. Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tarkastellaan luontolähtöisen toiminnan ja taidekasvatuksen muotoja, kuten sanataidetta, kulttuuriperintökasvatusta, ympäristötaidetta, valokuvausta, taide-elämyksen käsikirjoittamista ja luontosuhteen rakentamista luovien menetelmien avulla. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista ja oppimistehtävistä. Opintojaksolta toteutetaan ohjausharjoitus sekä osallistutaan Nuorisokeskus Anjalan opintomatkaan 4.-5.4.

Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan ympäristötaideteos, jossa tehdään yhteistyötä työelämän tilaajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Sanataideharjoitus tammikuun loppuun mennessä.
Nuorisokeskus Anjalan opintomatka 4.-5.4.
Ympäristötaidekokeilun esittely viikolla 17.
Digitarinan ja ohjausharjoituksen toteutus viikolle 16 mennessä.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, luova teksti 0,5 op, ympäristötaidekokeilu 1op, ohjaustuokio 0,5 op ja digitarina 1 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet kulttuurisen nuorisotyön ja tapahtumatuotannon ammattikäsitteet ja osaat käyttää niitä ammattimaisesti eri tilanteissa.
Tiedät kulttuurisen nuorisotyön vaikutukset nuoren identiteetin kehittymiseen kokemuksellisen oppimisen kautta.
Osaat tukea nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esille tuomista ja tarjota nuorille mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan ja projekteja kulttuurisen toiminnan saralla.
Tiedät tapahtumatuotantoon ja –turvallisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaat käyttää niitä johdonmukaisesti.
Osaat aikatauluttaa tapahtumatuotannon eri vaiheet, suunnitella tarvittavat logistiset ratkaisut, hahmottaa tapahtuman järjestämisen elementit ja prosessin, käyttää tapahtumasuunnittelun perustyövälineitä ja malleja, laatia innovatiivisen tapahtuman suunnitelman, analysoida tapahtuman riskejä, kannattavuutta, vastuullisuutta ja asiakaskokemuksia sekä toimia tapahtumatiimissä.

Sisältö

Mitä kulttuurinen nuorisotyö tarkoittaa ja mitä osa-alueita siinä on?
Miten kokemuksellinen oppiminen taiteellisten ja kulttuuristen menetelmien avulla vaikuttaa nuoren kasvuun ja identiteetin kehittymiseen?
Millaisia mahdollisuuksia on nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esilletuomiseksi digitaalisesti, esityksinä tai julkaisuina?
Mitä asioita tapahtumatuotantoon ja tapahtumaturvallisuuteen liittyy?
Mitkä ovat tapahtumatuotannon eri vaiheet ja tiimin jäsenten vastuut?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama ja ilmoittama materiaali Learn alustalla.

Huhtaniska, T. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. E-kirja. Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Hahmotat ja ymmärrät tapahtumatuotannossa käytettävän ammattisanaston ja termistön. Osaat jäsentää tapahtumatuottamisessa tarvittavat ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat. Osaat toimia vastuullisena suunnittelijana ja toimeenpanijana tuotantotiimissä ja ymmärrät aikataulutusten ja logististen ratkaisujen merkityksen.
Osaat valmistautua sopimusneuvotteluihin ja tunnet alan tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät asiat.
Tunnet alan tekniset vaatimukset ja osaat käyttää eri ammattialojen erikoisosaajia tarvittaessa.
Tunnet alan tärkeitä toimijoita ja osaat hahmottaa erilaiset mahdolliset sisällöt nuorten tapahtumille.
Tunnet kulttuurisen nuorisotyön toimijat.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona.

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava aikataulu ja mahdollisten raportien ja tehtävien määrä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Osaat löytää yhtymäkohtia oman harrasteesi/työsi kautta tapahtumatuotantoon ja hyödyntää olemassa olevia verkostojasi.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitusten tms. aikataulut Learnissa opintojakson alussa

Kansainvälinen yhteistyö

Esimerkkejä kansainvälisistä tapahtumista

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Kulttuurisen nuorisotyön historia.
Tapahtumatuotannon perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot ryhmän Learn alustan kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma) ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittavat täydentävät tehtävät.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • YPKV22KM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet kulttuurisen nuorisotyön ja tapahtumatuotannon ammattikäsitteet ja osaat käyttää niitä ammattimaisesti eri tilanteissa.
Tiedät kulttuurisen nuorisotyön vaikutukset nuoren identiteetin kehittymiseen kokemuksellisen oppimisen kautta.
Osaat tukea nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esille tuomista ja tarjota nuorille mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan ja projekteja kulttuurisen toiminnan saralla.
Tiedät tapahtumatuotantoon ja –turvallisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaat käyttää niitä johdonmukaisesti.
Osaat aikatauluttaa tapahtumatuotannon eri vaiheet, suunnitella tarvittavat logistiset ratkaisut, hahmottaa tapahtuman järjestämisen elementit ja prosessin, käyttää tapahtumasuunnittelun perustyövälineitä ja malleja, laatia innovatiivisen tapahtuman suunnitelman, analysoida tapahtuman riskejä, kannattavuutta, vastuullisuutta ja asiakaskokemuksia sekä toimia tapahtumatiimissä.

Sisältö

Mitä kulttuurinen nuorisotyö tarkoittaa ja mitä osa-alueita siinä on?
Miten kokemuksellinen oppiminen taiteellisten ja kulttuuristen menetelmien avulla vaikuttaa nuoren kasvuun ja identiteetin kehittymiseen?
Millaisia mahdollisuuksia on nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esilletuomiseksi digitaalisesti, esityksinä tai julkaisuina?
Mitä asioita tapahtumatuotantoon ja tapahtumaturvallisuuteen liittyy?
Mitkä ovat tapahtumatuotannon eri vaiheet ja tiimin jäsenten vastuut?

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama ja ilmoittama materiaali.

Huhtaniska, T. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. E-kirja. Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Hahmotat ja ymmärrät tapahtumatuotannossa käytettävän ammattisanaston ja termistön. Osaat jäsentää tapahtumatuottamisessa tarvittavat ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat. Osaat toimia vastuullisena suunnittelijana ja toimeenpanijana tuotantotiimissä ja ymmärrät aikataulutusten ja logististen ratkaisujen merkityksen.
Osaat valmistautua sopimusneuvotteluihin ja tunnet alan tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät asiat.
Tunnet alan tekniset vaatimukset ja osaat käyttää eri ammattialojen erikoisosaajia tarvittaessa.
Tunnet kulttuurisen nuorisotyön toimijat.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittavat itsenäiset tehtävät ja raportit

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava aikataulu ja mahdollisten raportien ja tehtävien määrä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteistyötahojen kanssa tehtävät tapahtumasuunnitelmat ja -toteutukset.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitusten tms. aikataulut Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Esimerkit kansainvälisistä käytännöistä.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Kulttuurisen nuorsityön historia.
Tapahtumatuotannon perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot tarvittaessa Learnin kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma) ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittavat täydentävät tehtävät.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Laura Hokkanen
Vastuuopettaja

Laura Hokkanen

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat käyttää taidekasvatuksen ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä.
Osoitat perehtyneisyytesi sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmien käyttöön.
Tunnistat kirjallisuuden ja sanataiteen tarpeet ja käyttömahdollisuudet.

Sisältö

Mitkä ovat taidekasvatukseen ja kirjallisuudentutkimukseen liittyvät peruskäsitteet?
Miten sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmiä käytetään?
Miten lukemista voidaan edistää ja tunnistaa sen käyttömahdollisuuksia?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. seuraavia teoksia:
Aerila, Juli-Anna & Kauppinen, Merja 2019. Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn.

Hokkanen, Laura 2015. Sosiaalinen kirjasto. Lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Avain.

Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina & Venho, Johanna. 2019. Runomatkaopas. Harjoituksia ja työpajoja lapsille. Aviador.

Timonen, Helena 2009. Omin sanoin. Elämän ja muutoksen tarinat vankilasta vapauteen. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-221-9/urn_isbn_978-952-219-221-9.pdf (Narratiivisuutta käsittelevät luvut)

Lisäksi osallistujat saavat heti opintojakson alussa opettajan jakaman artikkeliaineiston, josta suoritetaan testi opintojakson loppuun mennessä. Testiä voi kokeilla niin monta kertaa kuin haluaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojaksolla tutustutaan luentojen ja harjoitusten avulla kirjallisuuden ja sanataiteen hyödyntämismahdollisuuksiin ja tarpeisiin. Menetelmät ovat sovellettavissa monenlaisissa työtehtävissä ja vapaa-ajan toiminnoissa. Verkkokurssi koostuu sanataideharjoituksista, narratiiivisuutta hyödyntävästä digitaalisesta tarinankerronnasta, sosiokulttuurista lukemista hyödyntävästä elämystuokion suunnittelusta sekä kirjallisuuden merkitystä esittelevästä kirjallisuudentutkimuksesta, josta suoritetaan testi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen elämysosuus on ihanteellista suorittaa omassa työyhteisössä, mutta sen voi toteuttaa myös perheenjäsenille, ystäville tai tarpeen mukaan myös itselle.

Tentit ja muut määräajat

Yksi opintojakson tehtäväosuus on tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä. Tenttiaineistona on kokoelma artikkeleita, jotka käsittelevät lukuinnostamista, kirjallisuuden merkitystä kansalaistaitona, tyttöjen ja poikien välisen lukemisen eroja sekä lukukulttuurin muutoksia. Materiaali on ladattavissa opintojaksoalustalta ja se on vapaasti käytettävissä testin aikana. Testiä voi kokeilla niin monta kertaa kuin haluaa.

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen -tehtävään liittyy itse- ja vertaisarviointi, minkä vuoksi tehtävä tulee toteuttaa 15.11. mennessä ja arvioida kaksi itselle arpoutunutta palautusta aikavälillä 16.11.-29.11.2023.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Verkkoalustalla on nähtävissä tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on Xamk Pulsen opintojakso, johon on varattu 10 paikkaa Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Katja Komonen
Vastuuopettaja

Katja Komonen

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät tulevaisuustyöskentelyn lähtökohdat ja ennakoivan työotteen yhteiskunnallisen merkityksen.
Tunnet erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin tietolähteitä ja menetelmiä.
Osaat kerätä, analysoida, raportoida ja hyödyntää tulevaisuutta koskevaa tietoa niin nuoren hyvinvoinnin kuin laajemmin nuorisokasvatuksen toimialan kehittämiseksi

Sisältö

Miksi tulevaisuuden ennakointi on tärkeää?
Mitä on tulevaisuustyöskentely?
Millaista tulevaisuustietoa nuorisokasvatuksessa tarvitaan?
Mitä on ennakointitieto?
Mitä ovat ennakointimenetelmät?
Miten ennakoinnin menetelmillä ja osallistavilla menetelmiä voidaan kerätä ja rakentaa tulevaisuutta koskevaa tietoa.
Miten tulevaisuutta koskevaa tietoa voidaan analysoida, raportoida ja hyödyntää päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson alkaessa. Materiaali koostuu tulevaisuusajattelua, tulevaisuustietoa sekä tulevaisuustyöskentelyä ja sen menetelmiä koskevasta materiaalista.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson valitsemalla joko 1) työviikkopohjaisen oppimisväylän (lähiopetus) tai 2) opintoja nopeuttavan oppimisväylän (itsenäinen suoritustapa).

1) Työviikkopohjainen oppimisväylä
Lähiopetuksessa vahvistat tulevaisuusajatteluasi ja otat haltuun uusimmat tulevaisuustyöskentelyn menetelmät.

Opintojakso jakautuu viikoille 36-40 sijoittuviin tulevaisuusajattelua ja tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä koskeviin luentoihin (3h/vko) ja lähiopetuskerroilla tehtäviin pieniin toiminnallisiin harjoitteisiin (esim. trendispottaus, skenaariotyöskentely, backcasting) sekä viikoille 41-50 sijoittuvaan tulevaisuustyöskentelyyn (Futuret Fit) yksin, parin kanssa tai pienryhmässä. Pienryhmät muodostetaan opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Pienryhmätyöskentelyssä sovelletaan Futures Fit-menetelmää, jossa tunnistetaan ja kerätään tulevaisuussignaaleja, rakennetaan niiden perusteella trendikortteja ja tulevaisuustarinoita sekä pohditaan tulevaisuuskuvien aiheuttamia muutostarpeita ja toimenpiteitä nuorisokasvatuksen asiantuntijalle. Pienryhmätyöskentely voidaan kytkeä pienryhmän omien intressien ohella myös Juvenian sisältöihin ja hanketoimintaa. Työskentelyn tuloksena ja syntyy jokaisella opiskelijalle myös oma tulevaisuustyöskentelyn portfolio, jolla hän voi osoittaa tulevaisuustyökalujen hallintaansa.

2) Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Itsenäinen suoritusvaihtoehto on verkkototeutus, joka on mahdollista suorittaa myös kesäopintoina. Voit pyytää verkkototeutuksen kurssiavaimen opintojakson vastuuopettajalta (katja.komonen@xamk.fi)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian TKI-hankkeiden tai opiskelijan itse esittämän työelämätoimijan (esimerkiksi oma työyhteisö) kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson kaikki tehtävät tulee olla tehtyinä ja palautettuina viimeistään 15.12.2023. Mikäli jokin palautus puuttuu, arvioidaan opintojakso hylätyksi. Seuraavat uusintakerrat, jolloin palautuksia otetaan vastaan ovat:
- 15.1.2024
- 15.2.2024

Opintoja nopeuttava oppimiväylä:
Opintojakson tehtävien palautuajankohta sovitaan opettajan kanssa tehtävää pyydettäessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää seuraavaa:
- Aktiivista osallistumista lähiopetukseen
- Opetuskertojen välillä tehtävien kahden pienen tehtävän (materiaalien luku + trendispottaus) suorittamista
- Futures Fit-työskentelyn suorittamista. Tälle työskentelylle ilmoitetaan erilliset arviointikriteerit opintojakson alkaessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää
- verkkototeutukseen kuuluvien kuuden tehtävän suorittamista määräajassa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tarja Isokääntä
 • Pekka Penttinen
 • Katja Komonen
Vastuuopettaja

Katja Komonen

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Learn-alusta. Se on yhteinen tutkimusosaamisen ja tieteellisen viestinnän osioille. Työviikkopohjaisen väylän opiskelumateriaali ilmoitetaan kyseisellä Learn-alustalla opintojakson alkaessa. Opiskelumateriaali sisältää tutkimusmentelmäkirjallisuutta.

Lisäksi opintojakson opiskelumateriaalina toimii opiskelijan omaan opinnäytetyöhön liittyvä tutkimuskirjallisuus, jota opiskelija hakee itsenäisen tiedonhaun kautta. Vinkkejä tiedonhakuun annetaan opintojakson aikana.

Opintoja nopeuttavan väylän opiskelumateriaali ilmoitetaan kirjallisen tehtävänannon yhteydess.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op:n tieteellisen viestinnän osuuteen.

Työviikkopohjainen opiskeluväylä:

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Tutkimusosaamisen osuuden työviikkopohjainen väylä koostuu lähiopetuksesta sekä itsenäisestä tai parityöskentelystä. Lähiopetusta on 3-4 tuntia viikossa. Lähiopetus sisältää luentoja ja omaan opinnäytetyöhön pitkälti kytkeytyviä harjoitteita, joita tehdään tuntien aikana yksin/pienryhmissä.

Opintojakson aikana tehdään yksin tai parin kanssa seuraavat arvioitavat suoritukset:
- Tutkimusprosessiin perehtyminen kirjallisen materiaalin avulla sekä haastattelemalla opinnäytetyön tehnyttä henkilöä (noin 2 sivua).
- Oman opinnäytetyön teoreettinen viitekehys (noin 8 sivua).

Tieteellisen viestinnän osuus koostuu lähiopetuksesta sekä tehtävistä.

Opintoja nopeuttava väylä:

Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Tutkimusosaamisen osuuden tehtäväpaketin voit pyytää katja.komonen@xamk.fi. Tieteellisen viestinnän osuuden tehtäväpaketin voit pyytää tarja.isokaanta@xamk.fi.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI-yhteistyö tapahtuu opiskelijan opinnäytetyöhön kytkeytyvänä toimintana.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso päättyy 13.12.2023. Tällöin kaikki suoritukset tulee olla palautettuina. Opintojakson uusintakerrat tutkimusosaamisen ja tieteellisen viestinnän tehtävien palauttamisen osalta ovat:

- 31.12.2023
- 31.1.2024.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op tieteellisen viestinnän osuuteen.

Tutkimusosaamisen osuus jakautuu seuraavasti:
- 42 h luento-opetusta lukujärjestykseen merkittyinä aikoina 3 h viikossa.
- noin 8 h osallistumista opinnäytetyön esitysseminaariin viikolla 45.
- 58 h itsenäistä tai parityöskentelyä opintojakson kahden arvioitavan suorituksen parissa seuraavasti:
* tutkimusprosessiin tutustuminen
* opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta

Tieteellisen viestinnän osuuteen kuuluu 7 * 1,5 h opetusta lukujärjestykseen merkittyinä aikoina + tehtäviä, yhteensä 27 h.

Opintoja nopeuttava väylä sisältää 135 h itsenäistä työskentelyä tutkimusosaamisen sekä tieteellisen viestinnän tehtävien parissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä.

Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat sen suorittamisen viimeistään silloin kun aloitat opinnäytetyön ideointi- ja suunnitteluopintojakson.

Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu -opintojakson (5 op) hyväksyminen edellyttää seuraavia asioita:
- Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5op) opintojaksosta on suoritusmerkintä
Pepissä
- Opinnäytetyösuunnitelma on sisällöllisesti toteuttamiskelpoinen
- Työelämäkumppanin kanssa laadittu sopimuslomake on laadittu ja tallennettu Wihi-järjestelmään

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:

Tutkimusosaamisen (4 op) osuus arvioidaan 1-5. Osuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää määräajassa palautettuja suorituksia:

- Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (max 9 h poissaoloja)
- Tutkimusprosessiin perehtyminen kirjallisen materiaalin sekä opinnäytetyön tekijän haastattelun avulla (noin 2 sivua). Arviointi hyväksytty-hylätty.
- Oman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta (noin 8 sivua).
Arviointi 1-5.

Tieteellisen viestinnän osuus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Osuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää määräajassa palautettuja suorituksia ja aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Opintoja nopeuttava väylä
- Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen edellyttää määräajassa palautettuja tehtäviä. Arviointi 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Tarja Isokääntä
 • Pekka Penttinen
 • Katja Komonen
Vastuuopettaja

Katja Komonen

Ryhmät
 • YPMI22KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Learn-alusta. Se on yhteinen tutkimusosaamisen ja tieteellisen viestinnän osioille. Työviikkopohjaisen väylän opiskelumateriaali ilmoitetaan kyseisellä Learn-alustalla opintojakson alkaessa. Opiskelumateriaali sisältää tutkimusmentelmäkirjallisuutta.

Lisäksi opintojakson opiskelumateriaalina toimii opiskelijan omaan opinnäytetyöhön liittyvä tutkimuskirjallisuus, jota opiskelija hakee itsenäisen tiedonhaun kautta. Vinkkejä tiedonhakuun annetaan opintojakson aikana.

Opintoja nopeuttavan väylän opiskelumateriaali ilmoitetaan kirjallisen tehtävänannon yhteydessä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava väylä:

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti opettajilta saatavilla oppimistehtävillä / harjoituksilla. Tieteellisen viestinnän osalta ota tällöin yhteyttä Tarja Isokääntään, tutkimusosaamisen osalta Katja Komoseen.

Työhön integroitu väylä:
Ei ole käytössä tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI-yhteistyö tapahtuu opiskelijan opinnäytetyöhön kytkeytyvänä toimintana.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso päättyy 30.4.2024. Opintojakson uusintakerrat tutkimusosaamisen ja tieteellisen viestinnän tehtävien palauttamisen osalta ovat:

1.5.2024.
1.6.2024.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:

54 tuntia luento-opetusta, 8 h osallistumista opinnäytetyön esitysseminaariin viikolla 45, 73 tuntia itsenäistä työstentelyä.


Opintoja nopeuttava väylä sisältää 135 h itsenäistä työskentelyä tutkimusosaamisen sekä tieteellisen viestinnän tehtävien parissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op:n tieteellisen viestinnän osuuteen.

Tutkimusosaamisen osuus jakautuu seuraavasti:
- 42 h luento-opetusta lukujärjestykseen merkittyinä aikoina 3 h viikossa.
- noin 8 h osallistumista opinnäytetyön esitysseminaariin viikolla 45.
- 58 h itsenäistä tai parityöskentelyä opintojakson kahden arvioitavan suorituksen parissa seuraavasti:
* tutkimusprosessiin tutustuminen
* opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta

Tieteellisen viestinnän osuuteen kuuluu 7 * 1,5 h opetusta lukujärjestykseen merkittyinä aikoina + tehtäviä, yhteensä 27 h.

Opintoja nopeuttava väylä sisältää 135 h itsenäistä työskentelyä tutkimusosaamisen sekä tieteellisen viestinnän tehtävien parissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä.

Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat sen suorittamisen viimeistään silloin kun aloitat opinnäytetyön ideointi- ja suunnitteluopintojakson.

Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu -opintojakson (5 op) hyväksyminen edellyttää seuraavia asioita:
- Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5op) opintojaksosta on suoritusmerkintä
Pepissä
- Opinnäytetyösuunnitelma on sisällöllisesti toteuttamiskelpoinen
- Työelämäkumppanin kanssa laadittu sopimuslomake on laadittu ja tallennettu Wihi-järjestelmään
Englanniksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:

Tutkimusosaamisen (4 op) osuus arvioidaan 1-5. Osuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää määräajassa palautettuja suorituksia:

- Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (max 9 h poissaoloja)
- Tutkimusprosessiin perehtyminen kirjallisen materiaalin sekä opinnäytetyön tekijän haastattelun avulla (noin 2 sivua). Arviointi hyväksytty-hylätty.
- Oman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta (noin 8 sivua).


Tieteellisen viestinnän osuus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Osuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää määräajassa palautettuja suorituksia ja aktiivista osallistumista lähiopetukseen, max kaksi poissaolokertaa.

Opintoja nopeuttava väylä
- Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen edellyttää määräajassa palautettuja tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Markus Hamunen
 • Katja Komonen
Vastuuopettaja

Katja Komonen

Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Learn-alusta. Se on yhteinen tutkimusosaamisen ja tieteellisen viestinnän osioille. Työviikkopohjaisen väylän opiskelumateriaali ilmoitetaan kyseisellä Learn-alustalla opintojakson alkaessa. Opiskelumateriaali sisältää tutkimusmentelmäkirjallisuutta. Lisäksi opintojakson opiskelumateriaalina toimii opiskelijan omaan opinnäytetyöhön liittyvä tutkimuskirjallisuus, jota opiskelija hakee itsenäisen tiedonhaun kautta. Vinkkejä tiedonhakuun annetaan opintojakson aikana.

Opintoja nopeuttavan väylän opiskelumateriaali ilmoitetaan kirjallisen tehtävänannon yhteydessä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava väylä:

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti opettajilta saatavilla oppimistehtävillä / harjoituksilla. Tieteellisen viestinnän osalta ota tällöin yhteyttä Markus Hamuseen, tutkimusosaamisen osalta Katja Komoseen.

Työhön integroitu väylä:
Ei ole käytössä tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso kiinnittyy vahvasti opiskelijan omaan opinnäytetyöhön. Amk-opinnäytetyö on työelämälähtöinen, joten työelämäyhteistyö rakentuu opinnäytetyöhön liittyvän työelämätahon kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso alkaa 9.1.2024 ja päättyy lokakuussa 2024. Tällöin kaikki tehtävät tulee olla tehtyinä.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:
32 tuntia lähioopetusta, 102 tuntia itsenäistä työskentelyä.

135 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu neljän opintopisteen laajuiseen tutkimusosaamisen osuuteen ja yhden opintopisteen laajuiseen tieteellisen viestinnän osuuteen.

Tutkimusosaamisen osuus koostuu 32 tunnin lähiopetuksesta ja 76 tunnin itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetus koostuu luennoista ja tuntiharjoitteista. Itsenäinen työskentely pitää sisällään seuraavat suoritukset:
- Tutkimusprosessiin orientoiva ennakkotehtävä, joka tehdään aloituskerralle (2-3 sivua)
- Oman opinnäytetyön teoreettinen viitekehys, joka palautetaan lokakuussa (8-10 sivua)

Tieteellisen viestinnän osuus koostuu verkossa tehtävistä tehtävistä. Tehtäviä on 3 tai 4, ja ne ovat pienimuotoisia harjoitteita.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin käynnistymistä ja oman opinnäytetyön tekemistä. Opintojakso on siten tarpeen ajoittaa käynnistymään samaan aikaan Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu-opintojakson kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Tutkimusosaamisen osuus arvioidaan 1-5. Hyväksytty suorittaminen edellyttää
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen (max 8 tuntia poissaoloja) sekä
- opintojakson aloituskerralle laadittavan pienen ennakkotehtävän (noin 2-3 sivua) hyväksyttyä laatimista sekä
- oman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen (noin 8-10 sivua) hyväksyttyä laatimista

Tieteellisen viestinnän osasuoritus arvioidaan hyväksytty-hylätty.

Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy siten tutkimusosaamisen osasuorituksen arvosanasta. Kokonaisarvosanan saannin edellytyksenä on kuitenkin tieteellisen viestinnän tehtävien suorittaminen ajallaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksytysti laadittuja oppimistehtäviä ja niiden palauttamista annetussa aikataulussa

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Paula Ronkainen
Vastuuopettaja

Paula Ronkainen

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä sekä pari- ja ryhmätehtävistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Aihepiirit ja sanasto tehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti, raportti ja esitys. Ajat annetaan tunnilla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä = 135 tuntia, joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä, ryhmä- ja parityöskentelystä, tentistä, raportista ja esityksestä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, osallistuminen lähiopetukseen, tentti, kirjallinen raportti ja esitys.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Paula Ronkainen
Ryhmät
 • YPMI24KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä sekä pari- ja ryhmätehtävistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Aihepiirit ja sanasto tehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti, raportti ja esitys. Ajat annetaan tunnilla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä = 135 tuntia, joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä, ryhmä- ja parityöskentelystä, tentistä, raportista ja esityksestä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, osallistuminen lähiopetukseen, tentti, kirjallinen raportti ja esitys.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Markus Hamunen
Ryhmät
 • YPKV24KM
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kaikki opiskelumateriaalit ja tehtävänannot ovat verkkokurssin Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on yhteisöpedagogiopiskelijoille suunnattu Viestintätaitojen verkkototeutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

markus.hamunen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuopettaja

Lassi Pöyry

Ryhmät
 • YPMI23SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat määritellä yhteisöllisyyden ja käyttää ryhmädynamiikan peruskäsitteistöä.
Osaat kuvailla yhteisön vuorovaikutukseen liittyviä prosesseja ja tiedät menetelmiä erilaisten ryhmäprosessien tukemiseen.
Osaat suunnitella tavoitteellisen ohjauskokonaisuuden ja käyttää erilaisia ohjaustyylejä pienryhmää ohjatessasi.
Saat kokemuksia ryhmän ohjauksesta ja osaat eritellä vahvuuksiasi ja kehityshaasteitasi ohjaajana sekä arvioida erilaisia ohjaustilanteita.

Sisältö

Miten ryhmä, yhteisö ja yhteisöllisyys määritellään?
Miten ryhmä kehittyy?
Miten ryhmiä ja ryhmärooleja voidaan jaotella?
Millaisia menetelmiä voit käyttää ryhmädynamiikan kehittämiseen ja millaisia vaikutuksia niillä voit saada aikaan?
Mistä tekijöistä rakentuu hyvä ohjaustuokio?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit pienryhmän ohjaustilanteen?
Millaisia ohjaustyylejä voit käyttää pienryhmä ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Yhteisöllisyys:
Raina, L. 2022. Uusi yhteisöllisyys. Tampere: Books On demand. (TENTTIKIRJA, saatavana eKirjana)
Yhteisöllisyys liikkeessä. 2009. (toim.) Frilander K. & Vanhalakka-Ruoho, M. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 48.
Ryhmädynamiikka:
Pennington, D.C. 2005. Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus.
Niemistö, R. 2012. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Gaudeamus: Helsinki.
Kauppila, R. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-kustannus.
Kopakkala, A. 2005. Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita.
Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. 2010. Arjen sosiaalipsykologia. WSOYpro.
Ryhmien ohjaaminen:
Kalliola T., Kurki, A., Salmi, M. & Tamminen-Vesterbacka, T. 2010 Matkalla ohjaajuuteen. Helsinki: Kirjapaja.
Autio, T. & Kaski, S. 2005. Ohjaamisen taito. Edita.
Aalto, M. 2014. Minusta meiksi. Saarijärven Offset oy.
Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi. Turvallisen ryhmän rakentaminen. My Generation.
Kataja, J., Jaakkola, T. & Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle. Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. PS-kustannus.
Leskinen, E. 2010. Ryhmä toimimaan. Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. Ps-kustannus.
Salovaara, R. & Honkonen, T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. Ps-kustannus.
Toivakka, S. & Maasola, M. 2011. Itsetunto kohdalleen. Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Ps-kustannus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksossa on kolme pääteemaa: Yhteisöllisyys, ryhmädynamiikka ja ryhmien ohjaaminen:
Yhteisöllisyys ja ryhmädynamiikan osuus toteutetaan viikoilla 36 - 42. Alkuosa sisältää luentoja, harjoituksia (n.30h) ja tentin (kirja + luennot).
Ryhmien ohjaamisen osuus toteutetaan viikoilla 44 - 49. Ryhmien ohjaaminen sisältää luentoja, harjoituksia ja opiskelijoiden ohjausharjoituksia (n.40h) sekä omaa ohjaajana kehittymisen arviointia.

Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson ohjausosuus on mahdollista suorittaa työelämässä. Pääosin työelämäyhteistyö tulee mahdollisten asiantuntijavierailujen kautta. Ohjausharjoitukset toteutetaan omalle uudelle opiskeluryhmälle.

Tentit ja muut määräajat

Tentti toteutetaan viikolla 42.

Kansainvälinen yhteistyö

Kv-vieraat mahdollisia opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Alkuosa 2 op = tentti, lähiopetus ja harjoitukset
Loppuosa 3 op = teoriatunnit, ohjausharjoitukset ja itsearviointiraportti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arviointia.
Arvosana muodostuu tentistä, itsenäisistä tehtävistä opintojaksolla ja aktiivisesta - ryhmän oppimista edistävästä otteesta - opintojaksolla.
Arviointi toteutetaan opettajan arviointina.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuopettaja

Lassi Pöyry

Ryhmät
 • YPMI24KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Osaat määritellä yhteisöllisyyden ja käyttää ryhmädynamiikan peruskäsitteistöä.
Osaat kuvailla yhteisön vuorovaikutukseen liittyviä prosesseja ja tiedät menetelmiä erilaisten ryhmäprosessien tukemiseen.
Osaat suunnitella tavoitteellisen ohjauskokonaisuuden ja käyttää erilaisia ohjaustyylejä pienryhmää ohjatessasi.
Saat kokemuksia ryhmän ohjauksesta ja osaat eritellä vahvuuksiasi ja kehityshaasteitasi ohjaajana sekä arvioida erilaisia ohjaustilanteita.

Sisältö

Miten ryhmä, yhteisö ja yhteisöllisyys määritellään?
Miten ryhmä kehittyy?
Miten ryhmiä ja ryhmärooleja voidaan jaotella?
Millaisia menetelmiä voit käyttää ryhmädynamiikan kehittämiseen ja millaisia vaikutuksia niillä voit saada aikaan?
Mistä tekijöistä rakentuu hyvä ohjaustuokio?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit pienryhmän ohjaustilanteen?
Millaisia ohjaustyylejä voit käyttää pienryhmä ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Yhteisöllisyys:
Raina, L. 2022. Uusi yhteisöllisyys. Tampere: Books On demand.
Yhteisöllisyys liikkeessä. 2009. (toim.) Frilander K. & Vanhalakka-Ruoho, M. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 48.
Ryhmädynamiikka:
Jääskeläinen, L. 2022. Ryhmä toimivaksi.PS-Kustannus: Keuruu.
Pennington, D.C. 2005. Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus.
Niemistö, R. 2012. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Gaudeamus: Helsinki.
Kauppila, R. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-kustannus.
Kopakkala, A. 2005. Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita.
Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. 2010. Arjen sosiaalipsykologia. WSOYpro.
Ryhmien ohjaaminen:
Kalliola T., Kurki, A., Salmi, M. & Tamminen-Vesterbacka, T. 2010 Matkalla ohjaajuuteen. Helsinki: Kirjapaja.
Autio, T. & Kaski, S. 2005. Ohjaamisen taito. Edita.
Aalto, M. 2014. Minusta meiksi. Saarijärven Offset oy.
Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi. Turvallisen ryhmän rakentaminen. My Generation.
Kataja, J., Jaakkola, T. & Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle. Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. PS-kustannus.
Leskinen, E. 2010. Ryhmä toimimaan. Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. Ps-kustannus.
Salovaara, R. & Honkonen, T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. Ps-kustannus.
Toivakka, S. & Maasola, M. 2011. Itsetunto kohdalleen. Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Ps-kustannus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksossa on kolme pääteemaa: Yhteisöllisyys, ryhmädynamiikka ja ryhmien ohjaaminen:
Yhteisöllisyys ja ryhmädynamiikan osuus toteutetaan viikoilla 2 - 11. Alkuosa sisältää luentoja, harjoituksia (n.30h) ja tentin (kirja + luennot).
Ryhmien ohjaamisen osuus toteutetaan viikoilla 12 - 17. Ryhmien ohjaaminen sisältää luentoja, harjoituksia ja opiskelijoiden ohjausharjoituksia (n.40h) sekä omaa ohjaajana kehittymisen arviointia.

Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson ohjausosuus on mahdollista suorittaa työelämässä, mikäli opiskelijalla on jo ennestään kokemusta ja valmiuksia ohjaamiseen. Pääosin työelämäyhteistyö tulee mahdollisten asiantuntijavierailujen kautta. Ohjausharjoitukset toteutetaan omalle uudelle opiskeluryhmälle.

Tentit ja muut määräajat

Tentti toteutetaan viikolla 11.

Opiskelijan työmäärä

Alkuosa 2 op = tentti, lähiopetus ja harjoitukset
Loppuosa 3 op = teoriatunnit, ohjausharjoitukset ja itsearviointiraportti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arviointia.
Arvosana muodostuu tentistä, itsenäisistä tehtävistä opintojaksolla ja aktiivisesta - ryhmän oppimista edistävästä otteesta - opintojaksolla.
Arviointi toteutetaan opettajan arviointina.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Sirpa Räikkönen

Ryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Hahmotat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat.
Osaat toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Osaat edistää nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet?
Mitkä ovat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat?
Millaisia sisältöjä nuorten hyvinvointia ohjaavissa ohjelmissa on?
Mikä on nuorisopolitiikan merkitys nuorisokasvatuksessa?
Miten yhteisöpedagogi voi vaikuttaa nuorten hyvinvointia ohjaaviin rakenteisiin?
Miten hyödynnät nuorten vaikuttamiskanavia osallisuuden vahvistamisessa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetusmateriaali Learn-alustalla.
EU:n nuorisostrategia
Valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma 2020-2023
Nuorten osallisuudesta elinvoimaa
Nuorisobarometri

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus koostuu luennoista, yhteistoiminnallisesta oppimisesta sekä vierailijoista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi toteuttaa integroituna työelämään. Tämä edellyttää aiheen kannalta soveltuvaa ympäristöä. Asiasta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkkoympäristössä, josta löytyvät vaadittavat tehtävät ja materiaalia.
Opintojakson tunnuksen ja avaimen saat vastuuopettajalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 h työmäärää. Lähiopetusta 45-55 h ja itsenäistä opiskelua 80-90 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon kuuluu opintomatka, joka toteutetaan Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö opintojakson kanssa yhdessä.
Lisäksi opintojaksolla toteutetaan yhteistyötä Suomen Nuorisoseurojen kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Sirpa Räikkönen

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Hahmotat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat.
Osaat toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Osaat edistää nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet?
Mitkä ovat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat?
Millaisia sisältöjä nuorten hyvinvointia ohjaavissa ohjelmissa on?
Mikä on nuorisopolitiikan merkitys nuorisokasvatuksessa?
Miten yhteisöpedagogi voi vaikuttaa nuorten hyvinvointia ohjaaviin rakenteisiin?
Miten hyödynnät nuorten vaikuttamiskanavia osallisuuden vahvistamisessa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetusmateriaali Learn-alustalla.
EU:n nuorisostrategia
Valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma joka on silloin voimassa
Nuorten osallisuudesta elinvoimaa
Nuorisobarometri

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus koostuu luennoista, yhteistoiminnallisesta oppimisesta sekä vierailijoista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi toteuttaa integroituna työelämään. Tämä edellyttää aiheen kannalta soveltuvaa ympäristöä. Asiasta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkkoympäristössä, josta löytyvät vaadittavat tehtävät ja materiaalia.
Opintojakson tunnuksen ja avaimen saat vastuuopettajalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla avustetaan Uusi Koulu-seminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä osaamiskeskus Nuoskan kanssa

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 h työmäärää. Lähiopetusta 45-55 h ja itsenäistä opiskelua 80-90 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon kuuluu opintomatka, joka toteutetaan Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö opintojakson kanssa yhdessä.
Lisäksi opintojaksolla toteutetaan yhteistyötä alan ammattilasten kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
 • Sanna Heimonen
Vastuuopettaja

Sanna Heimonen

Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnistat yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Hahmotat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat.
Osaat toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Osaat edistää nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuorisopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet?
Mitkä ovat nuorisopolitiikan kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, tavoitteet ja ohjelmat?
Millaisia sisältöjä nuorten hyvinvointia ohjaavissa ohjelmissa on?
Mikä on nuorisopolitiikan merkitys nuorisokasvatuksessa?
Miten yhteisöpedagogi voi vaikuttaa nuorten hyvinvointia ohjaaviin rakenteisiin?
Miten hyödynnät nuorten vaikuttamiskanavia osallisuuden vahvistamisessa?

Opiskelumateriaali

Ajankohtaiset julkaisut ja nettilähteet teemoihin liittyen. Opintojakson opetusmateriaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kontaktiopetuspäivät koostuvat luennoista, yhteistoiminnallisesta oppimisesta sekä vierailijoista. Itsenäinen osuus oppimistehtävinä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkkoympäristössä, josta löytyvät vaadittavat tehtävät ja materiaalia.
Opintojakson tunnuksen ja avaimen saat vastuuopettajalta 11.3.alkaen. (aikataulua päivitetty opettajamuutoksesta johtuen).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi toteuttaa integroituna työelämään. Tämä edellyttää aiheen kannalta soveltuvaa työympäristöä. Asiasta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 16 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 119 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritus koostuu nuorisopolitiikan käsitteistöä, osallisuutta ja vaikuttamista sekä nuorisokasvatuksen toimintakenttää analysoivista tehtävistä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

02.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Hanne Salovaara-Pitkänen
Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI21KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Sovellat yhteisöpedagogin osaamista harjoittelussa, jonka tarkoitus on tukea ammatillisuutesi ydintä ja avata tietä työelämään

Sisältö

Miten yhteisöpedagogi voi hyödyntää tietojaan, taitojaan ja osaamistaan ammattialan kehittäjänä ja työyhteisön jäsenenä?
Miten arvioit omaa ammatillista kasvuasi yhteisöpedagogiksi?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelun toteutuksesta sovitaan opiskelijavastaavan kanssa hops-keskustelujen yhteydessä. Harjoittelun ohjaavan opettajan kanssa sovitaan harjoittelun yksityiskohdat osana harjoitteluun valmentautumisen prosessia.
Opiskelija osallistuu seuraaviin harjoitteluprosessin eri vaiheisiin:
Harjoitteluinfo
Harjoitteluun valmentava tapaaminen
Harjoittelun aikana ohjaava opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja hänen työpaikan ohjaajaansa
Harjoittelun päätyttyä harjoittelusta järjestetään purku

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Toteutuksen osien kuvaus

Sovellat yhteisöpedagogin osaamista harjoittelussa, jonka tarkoitus on tukea ammatillisuutesi ydintä ja avata tietä työelämään

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjausistuntoihin osallistuminen, harjoittelun hyväksytty suorittaminen, harjoitteluraportti

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

02.05.2024 - 20.10.2024

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Lassi Pöyry
Vastuuopettaja

Lassi Pöyry

Ryhmät
 • YPMI21SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Sovellat yhteisöpedagogin osaamista harjoittelussa, jonka tarkoitus on tukea ammatillisuutesi ydintä ja avata tietä työelämään

Sisältö

Miten yhteisöpedagogi voi hyödyntää tietojaan, taitojaan ja osaamistaan ammattialan kehittäjänä ja työyhteisön jäsenenä?
Miten arvioit omaa ammatillista kasvuasi yhteisöpedagogiksi?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat.Yhteisöpedagogikoulutuksen harjoittelut- alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelun toteutuksesta sovitaan opiskelijavastaavan kanssa hops-keskustelujen yhteydessä. Harjoittelun ohjaavan opettajan kanssa sovitaan harjoittelun yksityiskohdat osana harjoitteluun valmentautumisen prosessia.
Opiskelija osallistuu seuraaviin harjoitteluprosessin eri vaiheisiin:
Harjoitteluinfo
Harjoitteluun valmentava tapaaminen
Harjoittelun aikana ohjaava opettaja on yhteydessä opiskelijaan ja hänen työpaikan ohjaajaansa
Harjoittelun päätyttyä harjoittelusta järjestetään purku

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarkista, että aiemmat harjoittelut ovat hyväksytysti Pepissä. Tarvittaessa yhteys ko. harjoittelun ohjaavaan opettajaan.
Harjoittelun edellytyksenä on kerran opintojen aikana Xamkissa esitetty ja Peppiin kirjattu rikostaustaotteen esittäminen.
Harjoittelupaikka saattaa erikseen vaatia rikostaustaotteen esittämistä, johon opiskelijan tulee varautua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

02.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Maija-Sisko Kauppila
Vastuuopettaja

Maija-Sisko Kauppila

Ryhmät
 • YPKV23KVM
  Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Sovellat yhteisöpedagogin osaamista harjoittelussa, jonka tarkoitus on tukea ammatillisuutesi ydintä ja avata tietä työelämään

Sisältö

Miten yhteisöpedagogi voi hyödyntää tietojaan, taitojaan ja osaamistaan ammattialan kehittäjänä ja työyhteisön jäsenenä?
Miten arvioit omaa ammatillista kasvuasi yhteisöpedagogiksi?

Opiskelumateriaali

Harjoitteluun liittyvät asiakirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelun toteutuksesta sovitaan opiskelijavastaavan kanssa hops-keskustelujen yhteydessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan harjoittelutuntien määrä 405h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun hyväksytty suorittaminen.
Harjoitteluraportin kirjoittaminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Räikkönen
Vastuuopettaja

Sirpa Räikkönen

Ryhmät
 • YPMI23KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä)

Tavoitteet

Tunnet yhteisöpedagogin toimintaympäristöt ja hahmotat niissä tapahtuvat muutokset
Ymmärrät nuoriso- ja järjestötyön ohjausjärjestelmät ja työmuodot.

Sisältö

Miten yhteisöpedagogin työkenttä organisoituu?
Miten nuorisolaki ohjaa yhteisöpedagogien toimintaympäristöjä?
Miten nuorisotyön toimialaa rahoitetaan?
Millaisia työmuotoja yhteisöpedagogien toimintaympäristöissä käytetään?

Opiskelumateriaali

Nuorisolaki
Valtion budjetti 2023.
Ajankohtainen nettiaineisto
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää lähiopetusta 45-55 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 80-90 tuntia. Opintojaksolla on tentti.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, teemapäiviin sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina mikäli haluat nopeuttaa opintojasi. Opintoja nopeuttavalla väylällä opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti toisen opiskelijaryhmän mukana päiväopetuksessa tai itsenäisenä suoritusvaihtoehtona. Nopeuttaminen edellyttää opiskelijavastaavan kanssa tehtyä nopeuttamissuunnitelmaa. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan kun nopeutussuunnitelma on tehty.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet kansalaisjärjestössä tai kunnallisessa nuorisotyössä voit suorittaa opintojakson työpaikallasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Toteutetaan opintomatka ja useita vierailijoita osallistuu lähiopetukseen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on tentti. Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia. Tästä lähiopetusta on n. 45-55 tuntia ja loput 90-80 tuntia on itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyy mahdollinen opintomatka

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja teemapäiviin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttynä osaamisen näyttönä

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

20.03.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Jaakko Pitkänen
Vastuuopettaja

Jaakko Pitkänen

Ryhmät
 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnet organisaation arvot, strategian ja taloudellisen perustan
Osaat toimia yhteisöpedagogin monialaisissa toimintaympäristöissä
Osaat toimia työyhteisön jäsenenä organisaation tavoitteiden mukaisesti.
Osaat yhdistää erilaista osaamistasi, tietojasi ja taitojasi nuorisoalan kehittämiseksi.
Osaat toteuttaa harjoittelupaikalta vastuullesi annetun tai itse ideoimasi yksilöllisen tehtävän.

Sisältö

Miten toimit valitsemassasi yhteisöpedagogin toimintaympäristössä?
Millaisia valmiuksia tarvitset toimiaksesi työyhteisön jäsenenä?
Miten hyödynnät osaamistasi, tietojasi ja taitojasi?
Miten arvioit omaa kehittymistäsi yhteisöpedagogiopiskelijana?

Opiskelumateriaali

Ei erillistä opiskelumateriaalia.
Kaikki tarvittava materiaali löytyy Yhteisöpedagogikoulutuksen harjoittelut - learn alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ohjeet ja lomakkeet harjoittelua varten löydät Yhteisöpedagogikoulutuksen harjoittelut - Learnista. Kaikille pakollinen harjoitteluinfo pidetään marras-joulukuussa.

Harjoittelun purku pidetään viikolla 36 ja harjoittelumessut viikolla 45.

TKI ja työelämäyhteistyö

RYHMÄ: YPMI22SP
Harjoittelun ajankohta: 20.3.2023-31.8.2024 välisenä aikana n. 8 viikkoa (270 tuntia opiskelijatyötä). Huomioi harjoitteluajanjaksoa suunnitellessasi mahdolliset arkipyhät ja
harjoittelupaikan työajat tuntimäärän täyteen saamiseksi.
Tavoite
Osaat toimia yhteisöpedagogin monialaisissa toimintaympäristöissä, joissa julkinen, yksityinen ja kolmas
sektori kohtaavat. Osaat toimia työyhteisön jäsenenä organisaation tavoitteiden mukaisesti. Osaat
yhdistää erilaista osaamistasi, tietojasi ja taitojasi kansalaistoiminnan ja nuorisotyön kehittämiseksi. Osaat
toteuttaa harjoittelupaikalta vastuullesi annetun tai itse ideoimasi yksilöllisen tehtävän.
Edeltävä osaaminen
2022 syksyllä opintonsa aloittaneilta edellytetään hyväksyttävästi suoritettuja ydinosaamisen opintoja 97 op ennen harjoittelun alkamista. Tämä kirjataan harjoittelusopimuksen kohtaan ”Muut sovittavat asiat” lauseella: Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna opetussuunnitelman edellyttämä määrä ydinosaamisen opintoja.
Toteutus
Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt -harjoittelu toteutetaan sellaisessa kansalaisjärjestössä tai
nuoriso- alan organisaatiossa, joka mahdollistaa harjoittelutavoitteiden toteutumisen, tukee
opiskelijan ammatillista kasvua ja edesauttaa alalle työllistymistä. Harjoittelupaikkasi voi olla
esim. kunnallisen nuorisotyön toimija, nuorten elinolojen parantamishanke, kansalaistoiminnan
projekti, järjestö, koulu (mikäli harjoitteluun voidaan liittää nuorisotyön näkökulmia), tapahtuma,
nuorten työpaja, monikulttuurikeskus, kulttuurin ja taiteen tuottamiseen liittyvä projekti jne.
Harjoittelun ohjaus
Ohjaava opettaja valmentaa opiskelijaryhmän harjoittelujaksolle 1-2kk ennen harjoittelujakson alkua, on yhteydessä opiskelijaan ja hänen työelämän harjoittelunohjaajaansa harjoittelun aikana (ei kesäloman aikana), purkaa opiskelijaryhmän kanssa kokemukset harjoittelun päätyttyä ja arvioi opiskelijan tuottaman
harjoitteluraportin.
Harjoitteluun osallistuva opiskelija tekee harjoittelusopimuksen ja laatii
harjoittelusuunnitelman, jossa hän asettaa itselleen oppimistavoitteet yhdessä ohjaavan opettajan
kanssa ja mahdollisesti konsultoimalla työelämän harjoittelun ohjaajaa. Opiskelija tekee yhdessä
työelämän harjoittelunohjaajan kanssa oppimistavoitteiden saavuttamiseen tähtäävän
työsuunnitelman.
Työelämän harjoittelunohjaaja perehdyttää, ohjaa ja arvioi harjoittelijaa harjoittelujakson
aikana. Harjoittelun päätyttyä hän antaa kirjallisen arvioinnin opiskelijan harjoittelusta.

Tentit ja muut määräajat

Harjoittelun purku vko 36
Harjoittelumessut vko 45

Kansainvälinen yhteistyö

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.
Info asiasta syksyllä 2023.

Opiskelijan työmäärä

10 op = 270h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävä osaaminen
2022 syksyllä aloittaneilla opiskelijoilla tulee olla 97 op hyväksytysti suoritettuja ydinosaamisen opintoja ennen harjoittelun aloitusta.

Lisäksi harjoittelun aloittamisen edellytys on kerran opintojen aikana koulutusjohtajalle esitetty rikostaustaote.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty - Hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää:
1. Osallistumista harjoittelun infoon ja valmennukseen.
2. Rikostaustaotteen näyttämistä koulutusjohtajalle (kerran opintojen aikana).
3. Harjoittelusopimus ENNEN harjoittelun alkua.
4. Harjoittelusuunnitelma
5. Työsuunnitelma
6. Harjoitteluraportti ja tuntiseuranta liitteeksi.
7. Harjoittelun purku
8. Kommentit Yhteisöpedagogikoulutuksen harjoittelut -Learn-alustan wikiin omasta harjoittelukokemuksesta.

Esitietovaatimukset

Syksyllä opintonsa aloittaneilta edellytetään hyväksyttävästi suoritettuja ydinosaamisen opintoja 97 op ennen harjoittelun alkamista ja keväällä aloittaneilta opiskelijoilta 82 op.