Siirry suoraan sisältöön

Naprapaattikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
naprapaatti (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Naprapaatti, päivätoteutus
Naprapaatti, päivätoteutus
Naprapaatti, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Taina Lehtonen
Vastuuhenkilö

Taina Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Saavutat ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sellaisen ymmärtämiseen perustuvan kokonaiskäsityksen, että pystyt tietojasi soveltamalla perustelemaan toimintasi hoitotyössä ja terveyden edistämisessä.
Ymmärrät elinjärjestelmien toiminnan.
Ymmärrät sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
Ymmärrät kivun fysiologiaa, eri kudosten kipuherkkyyttä, kivun kokemista.

Sisältö

Millainen on verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen, virtsanerityksen, lisääntymisen, tuki- ja liikuntaelimistön, aistien, hermoston, hormonierityksen ja ihon rakenne, toiminta ja säätely?
Miten elinjärjestelmä toimii?
Mitä ovat sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä?
Mitä on kivun fysiologia, eri kudosten kipuherkkyys, kivun kokeminen?

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista suorittaa omaan tahtiin opiskellen.

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskelumateriaalia, tehtäviä ja opetusnauhoitteita , joita kannattaa ensisijaisesti hyödyntää koska niihin on koottu keskeinen opiskeltava aines.
Opintojakson aiheisiin laajemmin syventyessään voi käyttää mitä tahansa ammattikorkeakoulun tasoista anatomian ja fysiologian oppikirjaa.
Suosittelen: Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti: Anatomia ja fysiologia- Rakenteesta toimintaan. (Uusin painos – myös vanhemmat painokset käyvät) Sanoma Pro Oy (ISBN 978-952-63-5311-1)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan Learnissa ja opintojaksoon liittyy viikoittain vuorovaikutteista opetusta ja ohjausta verkossa Adobe Connect järjestelmän kautta toteutettuna webinaareina. Webinaarit ovat aikaan sidottuja ja työjärjestykseen merkittyjä. Niihin voi osallistua kotikoneelta ja ne äänitetään, joten niitä voi katsoa nauhoitteena ellei pääse osallistumaan kyseisenä ajankohtana.
Opintojaksoon kuuluu palautettavia tehtäviä ja oppimistenttejä Learnissa sekä lopputentti. Tenttien ajankohdat voi itse sopia/ määrittää.
Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta on esitetty Learnissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa omaan tahtiin opiskellen.


Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojaksolla ei ole käytössä työhön integroitu opintoväylä koska opintojakson opintoaines on soveltavalla tasolla esille tulevaa työelämässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien , oppimistenttien ja lopputentin aikataulutus on esittetty Learn alustalla ja sinä noudatetaan tutkintosäännön määräyksiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole erityistä kansainvälisen yhteistyön tavoitetta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija voi vaikuttaa omaan työmääräänsä koska opintojaksolla voi opiskella omalla tahdillaan. Learnin materiaalit ovat käytettävissä jatkuvasti opetusnauhoitteineen ja opiskelija voi hyödyntää useiden toteutusten opetuksia.

Lisätietoja opiskelijoille

taina.lehtonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu oppimistentteihin ja lopputenttiin. Lisäksi tulee opiskelijan palauttaa määräajassa Learnissa palautettavaksi merkityt tehtävät.
Arviointikriteerit on esitetty Learnissa.

Hylätty (0)

Opiskelijalla on suuria vaikeuksia perustietojen hallinnassa eikä opitun soveltaminen onnistu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee peruselintoimintojen fysiologian ja anatomian. Hänellä on selviä vaikeuksia soveltaa tietojaan ja elinjärjestelmien väliset yhteydet eivät hahmotu. Opiskelija tunnistaa elimistön perusrakenteet vain yksinkertaisista ja ennestään tutuista kuvista ja malleista. Opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää elimistön toiminnan säätelyn lainalaisuuksia. Opiskelija on palauttanut tehtävät annetussa määräajassa ja suorittanut opintojakson tentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee peruselintoimintojen fysiologian ja anatomian. Hän osaa soveltaa tietojaan mutta hänellä on vielä vaikeuksia hahmottaa elinjärjestelmien välisia yhteyksiä. Opiskelija hahmottaa anatomiset rakenteet kolmiuloitteisesti mutta hänellä on vaikeuksia tehdä päätelmiä rakenteista uudessa kontekstissa. Opiskelija hallitsee elinjärjestelmien säätelyn perusperiaatteet. Opiskelija on palauttanut tehtävät annetussa määräajassa ja suorittanut opintojakson tentit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti peruselintoimintojen fysiologian ja anatomian. Hän osaa soveltaa tietojaan ja näkee elinjärjestelmien väliset yhteydet sujuvasti. Opiskelija hahmottaa anatomiset rakenteet kolmiuloitteisesti ja kykenee tekemään päätelmiä rakenteista perustietojensa varassa haastavissakin uusissa kontekteissa. Opiskelija kykenee tarkastelemaan elintoimintoja ja niiden säätelyä useista näkökulmista. Opiskelija on palauttanut tehtävät annetussa määräajassa ja suorittanut opintojakson tentit.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
 • shktvirtuaali
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat yleisimmät kirurgiset, pediatriset, psykiatriset, dermatologiset, venerologiset, geriatriset, gynekologiset, odontologiset, otolaryngologiset, reumatologiset ja sisätautiset sairaudet.

Osaat muiden kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksien merkityksen kliinisessä työssä.

Osaat kyseiseltä osin potilaan konsultoinnin terveydenhuoltojärjestelmässämme.

Sisältö

Miten syvennät teoriatietoasi tautiopista?

Miten sovellat tautiopin teoriatietoa kliiniseen työhön?

Opiskelumateriaali

Kerrotaan Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Asiantuntijaluennoitsijan pitämät luennot on aikataulutettu lukujärjestykseen, joten opintojakso etenee sen mukaan. Opintojaksoon kuuluvan verkossa suoritettavan osuuden voi aikatauluttaa yksilöllisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Määritellään opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat työskennellä vastuullisesti moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä.

Osaat soveltaa oppimiasi kliinisiä tutkimusmenetelmiä käytännön potilastyöhön.

Osaat soveltaa oppimiasi manuaalisia hoitotekniikoita käytännön potilastyöhön.

Opit lisää kliinisiä, manuaalisia taitoja.

Harjoittelet potilastietojen kirjaamista potilastietojärjestelmään.

Sisältö

Miten tutkin potilaan järjestelmällisesti?

Miten valitsen yksilöllisen hoitopolun?

Miten sovellan vaivatta anatomian ja diagnostiikan osaamistani käytännössä?

Opiskelumateriaali

Learnissa ilmoitettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista, koska opintojaksolla paljon käytännön harjoituksia

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppilaitoksen klinikalla suoritettava opiskelijavastaanotto

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Ville Virta
Vastuuhenkilö

Merja Reunanen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän ja sen merkityksen suomalaisten hyvinvointiin.
Ymmärrät asiakkaan oikeudet ja osallisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä.
Tunnet asiakkaan arkeen ja kuntoutumisen prosessiin vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä.
Tunnet keinoja edistää asiakkaan osallistumista kuntoutumisprosessin eri vaiheisiin.
Tunnet keinoja toimia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla kuntoutumisen edistämiseksi hyödyntäen asiakkaan elinympäristöä ja moniammatillisia kuntoutuspalveluja.

Sisältö

Miten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut on järjestetty ja rahoitettu Suomessa?
Mikä on palveluiden merkitys ja miten ne vaikuttavat väestön hyvinvointiin?
Miten kuntoutumisprosessia voidaan edistää palveluohjauksen keinoin?
Mitä ovat asiakkaan oikeudet ja osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä?
Miten tunnistat asiakkaan arkeen ja kuntoutumiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä?
Miten edistät asiakkaan osallistumista hänen arkeaan tukevan kuntoutumisen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (sis. mm. ICF, GAS)?

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskeluun liittyviä aineistoja ja linkkejä. Oppimistehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää yksillö- ja paritehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua sekä muiden opiskelijoiden tehtävien opiskelua ja vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät oman aikataulusi mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / Monimuotoisesti opiskelevat:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus on jaettu tehtävien mukaisesti kolmeen osuuteen.
Tehtävä 1. haastattelutehtävä kuntoutumisprosessista.
Tehtävä 2. verkkokeskustelutehtävä palvelujärjestelmästä.
Tehtävä 3. Esitys-tehtävä kuntoutusalan asiantuntijaosaamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
 • Taina Lehtonen
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt mikrobiologian ja immunologian perusteisiin.

Vahvistat solubiologian osaamistasi.

Ymmärrät hygienian merkityksen hoitotyössä.

Tutustut epidemiologiaan ja epidemiologiseen tutkimukseen.

Osaat soveltaa mikrobiologian ja epidemiologian tietoja työssäsi terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi naprapaatin ammatissa.

Sisältö

Mitä ovat elimistön puolustusjärjestelmät?

Mitä tarkoittavat bakteriologia, virologia, mykologia, parasitologia?

Mitä tarkoitetaan tartuntatautilainsäädännöllä ja miten tartuntoja voidaan ehkäistä?

Mitä ovat epidemiologian ja epidemiologisen tutkimuksen perusteet?

Opiskelumateriaali

Mikrobiologian materiaali esitellään opetuksen Learn sivulla, jonne opettaja lähettää kutsun niille, jotka ovat ilmoittautuneet jaksolle.

Epidemiologian opintomateriaali annetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikrobiologian osuuden voi suorittaa verkossa kokonaan jolloin oman etenemisen nopeuteen voi vaikuttaa.
Mikrobiologian opetus toteutuu 14.11 - 18.12.2022 välillä verkko-opetuksena.

Epidemiologian osuus suoritetaan osittain verkossa, ja osittain lähiopetuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla.

Tentit ja muut määräajat

MIkrobiologian tentti suoritetaan Learn opiskelualustalla.

Epidemiologian osuudessa yksilö- ja paritehtävät.

Opiskelijan työmäärä

Mikrobiologia 2,5 op. Vastaa opiskelijan työtä 67,5 tuntia
Epidemiologia 2,5 op

Toteutuksen osien kuvaus

Mikrobiologian osuudessa tutustutaan sieniin, alkueläimiin, loisiin, viruksiin ja bakteereihin ihmiselle tauteja aiheuttavina eliöinä.

Epidemiologian osuudessa tutustutaan epidemiologiaan tieteenalana, epidemiologisen tutkimuksen käsitteisiin sekä epidemiologisen tutkimuksen menetelmiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikrobiologia: taina.lehtonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Mikrobiologian osan tentti Learnissa. Useita eri tyyppisiä kysymyksiä, myös selittävän tyypin kysymyksiä, jotka opettaja arvioi. Arvioinnissa vastauksen oikeellisuus ja vastauksen loogisuus sekä kattavuus ovat arvioinnin perusteita.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, sekä biokemiasta, solubiologiasta ja histologiasta.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Muodostat käsityksen naprapatiasta, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimus-, hoito- ja ennaltaehkäisymenetelmistä.

Hallitset perustiedot naprapatian sijoittumisesta terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimikenttään.

Ymmärrät naprapatialle tyypillistä kansainvälistä terminologiaa ja käsitteitä, sekä naprapatian perusteita.

Ymmärrät näyttöön perustuvan tiedon merkityksen naprapaatin ammatissa.

Sisältö

Mitä naprapatia on?

Mitä näyttöön perustuva lääketiede ja näyttöön perustuva toiminta on?

Missä naprapaatti voi työskennellä?

Minkälaista terminologiaa naprapatiassa käytetään?

Millainen on eri tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintyminen?

Minkälaisia ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä toteutuksella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Järjestetään lähiopetuksena heti syyslukukauden alussa.

Toteutuksen osien kuvaus

Perehdytään naprapatiaan ja naprapatian historiaan, naprapatiassa käytettäviin diagnostiikka- ja hoitomenetelmiin, sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Harjoitellaan opinnoissa tarvittavaa tieteellisen tiedon hakua ja tieteellisten artikkeleiden lukemista. Pohditaan naprapaatin ammatti-identiteetin rakentumista opiskelun aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo luennoilla, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt ihmiseen fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena, sekä yksilön persoonallisuuteen ja toimintaan vaikuttaviin tekijöihin.

Perehdyt ihmisen elinikäiseen henkiseen kasvuun, kasvatukseen ja oppimiseen.

Tutustut opetusta ja yksilön ohjaamista määrittäviin periaatteisiin ja menetelmiin.

Saat valmiuksia monimuotoiseen itsensä kehittämiseen.

Sisältö

Miten kasvatustiede ja oppimiskäsitykset vaikuttavat naprapaatin suorittamiin ohjaustapahtumiin potilastyössä?

Miten tärkeitä vuorovaikutustaidot ovat potilastyössä?

Miten voidaan hahmottaa ja huomioida terapiasuhteen rinnakkaisilmiöitä?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista, koska opintojaksolla paljon käytännön harjoituksia

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei mahdollista tällä opintojaksolla

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Hallitset kattavasti tuki- ja liikuntaelimistön anatomian sekä teoriassa että käytännössä.

Osaat soveltaa tietoasi myös toiminnallisesti, liikkuvaan ihmiseen.

Hallitset mekaanisen ajattelun anatomisten rakenteiden osalta, ja osaat hahmottaa rakenteiden toiminnallisen yhteyden.

Tunnistat tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinongelmiin yhteydessä olevat anatomiset rakenteet, ja osaat selittää ongelmien syntymekanismeja.

Osallistut käytännön anatomian opiskeluun anatomisessa ruumiinavauksessa 6. ja 8. lukukauden aikana.

Sisältö

Miten ihmisen luusto rakentuu?

Miten ihmisen tukiranka rakentuu?

Miten ihmisen nivelet rakentuvat?

Miten ihmisen lihasjärjestelmä rakentuu?

Miten luusto-lihasjärjestelmä toimii ihmisen liikkuessa?

Opiskelumateriaali

Susan Standring: Gray's anatomy. 2015. The anatomical basis of clinical practice. Elsevier Health Sciences. TAI UUDEMPI!
ISBN: 9780702052309

Luennoilla erikseen annettavat materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso etenee pääosin lähiopetuksena sisältäen paljon käytännön harjoituksia, joten yksilölliset oppimisväylät eivät mahdollistu. Osatenttien suorittaminen Examissa puolestaan onnistuu oman aikataulun mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Osatentit Examissa opintojakson alussa annettua aikataulua joustavasti noudattaen.

Opiskelijan työmäärä

10 op X 27h opiskelijan työtä = 270h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus jaetaan luuston, lihasten ja nivelten anatomiaan.

Teoreettista tietoa havainnollistetaan opintojen alusta asti myös käytännössä.

Opintojaksoon sisältyy: anatominen ruumiinavaus I ja anatominen ruumiinavaus II. (Suoritetaan Turun yliopiston anatomian laitoksella kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden keväällä).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit
Osallistuminen lähiopetukseen

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Leena Griinari
Vastuuhenkilö

Leena Griinari

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja -aineistot annetaan kurssilla. Materiaali on pääsääntöisesti Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson verkkototeutus alkaa kunkin lukukauden alussa (3 kertaa lukuvuodessa). Opiskelu verkko-opintojakson aikataulun mukaisesti. Opintojakson verkkototeutuksen ihannemitoitus on 13 viikkoa.
Opiskelija aikatauluttaa työskentelynsä haluamallaan tavalla ja suorittaa opintojakson mahdollisesti 13 viikon ihannemitoitusta nopeammin, kuitenkin niin, että opintojakson osiot pyritään suorittamaan niille asetetussa järjestyksessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Toteutus sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä sekä kaksi tunneilla pidettää tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 134 opiskelijan työtuntia. Tästä aikaan ja paikkaan sidottua opiskelua on n. 33 - 35 tuntia. Loput on harjoituksia ja eteopiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

1. Esiintymistaito 1,5 op

2. Työelämän kirjoittaminen 1 op

3. Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 0,5 op

4. Tutkimuskirjoittaminen 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Viestintätaidot tulee olla suoritettuna ennen kuin voi ryhtyä tekemään tutkimusmenetelmäopintoja, mahdollista kolmannen vuoden syventävää opintoa/seminaarityötä ja ennen kaikkea opinnäytetyötä.

Viestintätaidot-kurssille osallistuminen edellyttää B2-kielitaitoa, ellei äidinkieli ole suomi.

leena.griinari@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1): hylätty (0). Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Aktiivinen osallistuminen tarkoittaa seuraavaa: Opiskelija on läsnä opintojakson lähiopetuksessa, ellei opintojakson toteutuksen kuvauksessa toisin ohjeisteta. Kieltenopettajat pitävät läsnäolorekisteriä lähiopetukseen osallistumisesta.

Opintojaksoa, joka on hylätty poissaolojen takia, ei voi tenttiä, vaan opetukseen on osallistuttava uudelleen. Opiskelija ottaa osaa opettajan ohjeistamiin aktiviteetteihin lähiopetuksessa. Opiskelija tekee koti- ja etätehtävät opettajan antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.