Siirry suoraan sisältöön

Naprapaattikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
naprapaatti (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Naprapaatti, päivätoteutus
Naprapaatti, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Tarmo Ahvenainen
Vastuuhenkilö

Tarmo Ahvenainen

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei erillisiä yksilöllisiä oppimisväyliä. Jos opiskelija kokee osaavansa opintojakson sisällön, hän voi hakea näyttömenettelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sisältö nivoutuu alan työelämätilanteisiin.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitava suullinen esitys ja kirjallinen tentti.

Opiskelijan työmäärä

5 op= 135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu suulliseen esitykseen ja kirjalliseen kokeeseen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Taina Lehtonen
Vastuuhenkilö

Taina Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Saavutat ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sellaisen ymmärtämiseen perustuvan kokonaiskäsityksen, että pystyt tietojasi soveltamalla perustelemaan toimintasi hoitotyössä ja terveyden edistämisessä.
Ymmärrät elinjärjestelmien toiminnan.
Ymmärrät sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
Ymmärrät kivun fysiologiaa, eri kudosten kipuherkkyyttä, kivun kokemista.

Sisältö

Millainen on verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen, virtsanerityksen, lisääntymisen, tuki- ja liikuntaelimistön, aistien, hermoston, hormonierityksen ja ihon rakenne, toiminta ja säätely?
Miten elinjärjestelmä toimii?
Mitä ovat sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä?
Mitä on kivun fysiologia, eri kudosten kipuherkkyys, kivun kokeminen?

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista suorittaa omaan tahtiin opiskellen.

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskelumateriaalia, tehtäviä ja opetusnauhoitteita , joita kannattaa ensisijaisesti hyödyntää koska niihin on koottu keskeinen opiskeltava aines.
Opintojakson aiheisiin laajemmin syventyessään voi käyttää mitä tahansa ammattikorkeakoulun tasoista anatomian ja fysiologian oppikirjaa.
Suosittelen: Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti: Anatomia ja fysiologia- Rakenteesta toimintaan. (Uusin painos – myös vanhemmat painokset käyvät) Sanoma Pro Oy (ISBN 978-952-63-5311-1)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan Learnissa ja opintojaksoon liittyy viikoittain vuorovaikutteista opetusta ja ohjausta verkossa Adobe Connect järjestelmän kautta toteutettuna webinaareina. Webinaarit ovat aikaan sidottuja ja työjärjestykseen merkittyjä. Niihin voi osallistua kotikoneelta ja ne äänitetään, joten niitä voi katsoa nauhoitteena ellei pääse osallistumaan kyseisenä ajankohtana.
Opintojaksoon kuuluu palautettavia tehtäviä ja oppimistenttejä Learnissa sekä lopputentti. Tenttien ajankohdat voi itse sopia/ määrittää.
Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta on esitetty Learnissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa omaan tahtiin opiskellen.


Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojaksolla ei ole käytössä työhön integroitu opintoväylä koska opintojakson opintoaines on soveltavalla tasolla esille tulevaa työelämässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien , oppimistenttien ja lopputentin aikataulutus on esittetty Learn alustalla ja sinä noudatetaan tutkintosäännön määräyksiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole erityistä kansainvälisen yhteistyön tavoitetta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija voi vaikuttaa omaan työmääräänsä koska opintojaksolla voi opiskella omalla tahdillaan. Learnin materiaalit ovat käytettävissä jatkuvasti opetusnauhoitteineen ja opiskelija voi hyödyntää useiden toteutusten opetuksia.

Lisätietoja opiskelijoille

taina.lehtonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu oppimistentteihin ja lopputenttiin. Lisäksi tulee opiskelijan palauttaa määräajassa Learnissa palautettavaksi merkityt tehtävät.
Arviointikriteerit on esitetty Learnissa.

Hylätty (0)

Opiskelijalla on suuria vaikeuksia perustietojen hallinnassa eikä opitun soveltaminen onnistu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee peruselintoimintojen fysiologian ja anatomian. Hänellä on selviä vaikeuksia soveltaa tietojaan ja elinjärjestelmien väliset yhteydet eivät hahmotu. Opiskelija tunnistaa elimistön perusrakenteet vain yksinkertaisista ja ennestään tutuista kuvista ja malleista. Opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää elimistön toiminnan säätelyn lainalaisuuksia. Opiskelija on palauttanut tehtävät annetussa määräajassa ja suorittanut opintojakson tentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee peruselintoimintojen fysiologian ja anatomian. Hän osaa soveltaa tietojaan mutta hänellä on vielä vaikeuksia hahmottaa elinjärjestelmien välisia yhteyksiä. Opiskelija hahmottaa anatomiset rakenteet kolmiuloitteisesti mutta hänellä on vaikeuksia tehdä päätelmiä rakenteista uudessa kontekstissa. Opiskelija hallitsee elinjärjestelmien säätelyn perusperiaatteet. Opiskelija on palauttanut tehtävät annetussa määräajassa ja suorittanut opintojakson tentit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti peruselintoimintojen fysiologian ja anatomian. Hän osaa soveltaa tietojaan ja näkee elinjärjestelmien väliset yhteydet sujuvasti. Opiskelija hahmottaa anatomiset rakenteet kolmiuloitteisesti ja kykenee tekemään päätelmiä rakenteista perustietojensa varassa haastavissakin uusissa kontekteissa. Opiskelija kykenee tarkastelemaan elintoimintoja ja niiden säätelyä useista näkökulmista. Opiskelija on palauttanut tehtävät annetussa määräajassa ja suorittanut opintojakson tentit.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
 • shktvirtuaali
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat yleisimmät kirurgiset, pediatriset, psykiatriset, dermatologiset, venerologiset, geriatriset, gynekologiset, odontologiset, otolaryngologiset, reumatologiset ja sisätautiset sairaudet.

Osaat muiden kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksien merkityksen kliinisessä työssä.

Osaat kyseiseltä osin potilaan konsultoinnin terveydenhuoltojärjestelmässämme.

Sisältö

Miten syvennät teoriatietoasi tautiopista?

Miten sovellat tautiopin teoriatietoa kliiniseen työhön?

Opiskelumateriaali

Kerrotaan Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Asiantuntijaluennoitsijan pitämät luennot on aikataulutettu lukujärjestykseen, joten opintojakso etenee sen mukaan. Opintojaksoon kuuluvan verkossa suoritettavan osuuden voi aikatauluttaa yksilöllisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Määritellään opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat työskennellä vastuullisesti moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä.

Osaat soveltaa oppimiasi kliinisiä tutkimusmenetelmiä käytännön potilastyöhön.

Osaat soveltaa oppimiasi manuaalisia hoitotekniikoita käytännön potilastyöhön.

Opit lisää kliinisiä, manuaalisia taitoja.

Harjoittelet potilastietojen kirjaamista potilastietojärjestelmään.

Sisältö

Miten tutkin potilaan järjestelmällisesti?

Miten valitsen yksilöllisen hoitopolun?

Miten sovellan vaivatta anatomian ja diagnostiikan osaamistani käytännössä?

Opiskelumateriaali

Learnissa ilmoitettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista, koska opintojaksolla paljon käytännön harjoituksia

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppilaitoksen klinikalla suoritettava opiskelijavastaanotto

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina.

Tunnistat kehittämistarpeita itsessäsi, työssäsi ja ammattikunnassasi.

Opit soveltamaan oppimaasi tietoa yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti.

Sisältö

Miten sovellat teoriaosaamista käytäntöön?

Miten syvennät kliinistä päättelyä potilaan hoidon ohjelmoinnin perustaksi?

Kuinka syvennät diagnostiikan ja hoitomenetelmien tietoja ja taitoja naprapaattina?

Minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähiopetukseen sekä opiskelijaklinikkatoimintaan.

Määräajassa suoritetut tehtävät ja tentit.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
 • TH Opettaja
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt kivun syntymekanismeihin ja kivun esiintymiseen ja kokemiseen kehon eri rakenteissa ja patologisissa tiloissa.

Osaat potilasta tutkiessasi arvioida kipumekanismeja.

Tunnet yleisimmät kivunhoitomenetelmät ja osaat työssäsi käytössä olevat kivunhoitomenetelmät.

Tunnet tyypillisimmät perussairauksiin käytettävät lääkehoidon toimintakäytänteet, lääkkeet sekä niiden vaikutusmekanismit.

Tunnet tyypillisimmät tule-sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit.

Tunnet tyypillisimmät kivun hoitoon käytettävät lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit.

Sisältö

Miten kipuaistimus syntyy?

Miten kipu luokitellaan?

Miten kipua voidaan lievittää?

Mitä lääkkeettömiä kivun hoitomuotoja on?

Miten eri lääkkeet toimivat?

Opiskelumateriaali

Kalso, E. ym. Kipu. (E-kirjana Duodecim Oppiportissa)
Ruskoaho, H. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia (E-kirjana Duodecim Oppiportissa)

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakso alussa

Toteutuksen osien kuvaus

Kipufysiologian asiantuntijaluennot: Anestesiologian erikoislääkäri Timo Koponen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Ville Virta
Vastuuhenkilö

Merja Reunanen

Opiskelijaryhmät
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän ja sen merkityksen suomalaisten hyvinvointiin.
Ymmärrät asiakkaan oikeudet ja osallisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä.
Tunnet asiakkaan arkeen ja kuntoutumisen prosessiin vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä.
Tunnet keinoja edistää asiakkaan osallistumista kuntoutumisprosessin eri vaiheisiin.
Tunnet keinoja toimia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla kuntoutumisen edistämiseksi hyödyntäen asiakkaan elinympäristöä ja moniammatillisia kuntoutuspalveluja.

Sisältö

Miten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut on järjestetty ja rahoitettu Suomessa?
Mikä on palveluiden merkitys ja miten ne vaikuttavat väestön hyvinvointiin?
Miten kuntoutumisprosessia voidaan edistää palveluohjauksen keinoin?
Mitä ovat asiakkaan oikeudet ja osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä?
Miten tunnistat asiakkaan arkeen ja kuntoutumiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä?
Miten edistät asiakkaan osallistumista hänen arkeaan tukevan kuntoutumisen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (sis. mm. ICF, GAS)?

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskeluun liittyviä aineistoja ja linkkejä. Oppimistehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää yksillö- ja paritehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua sekä muiden opiskelijoiden tehtävien opiskelua ja vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät oman aikataulusi mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / Monimuotoisesti opiskelevat:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus on jaettu tehtävien mukaisesti kolmeen osuuteen.
Tehtävä 1. haastattelutehtävä kuntoutumisprosessista.
Tehtävä 2. verkkokeskustelutehtävä palvelujärjestelmästä.
Tehtävä 3. Esitys-tehtävä kuntoutusalan asiantuntijaosaamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Ville Virta
Opiskelijaryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän ja sen merkityksen suomalaisten hyvinvointiin.
Ymmärrät asiakkaan oikeudet ja osallisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä.
Tunnet asiakkaan arkeen ja kuntoutumisen prosessiin vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä.
Tunnet keinoja edistää asiakkaan osallistumista kuntoutumisprosessin eri vaiheisiin.
Tunnet keinoja toimia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla kuntoutumisen edistämiseksi hyödyntäen asiakkaan elinympäristöä ja moniammatillisia kuntoutuspalveluja.

Sisältö

Miten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut on järjestetty ja rahoitettu Suomessa?
Mikä on palveluiden merkitys ja miten ne vaikuttavat väestön hyvinvointiin?
Miten kuntoutumisprosessia voidaan edistää palveluohjauksen keinoin?
Mitä ovat asiakkaan oikeudet ja osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä?
Miten tunnistat asiakkaan arkeen ja kuntoutumiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä?
Miten edistät asiakkaan osallistumista hänen arkeaan tukevan kuntoutumisen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (sis. mm. ICF, GAS)?

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskeluun liittyviä aineistoja ja linkkejä. Oppimistehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää yksillö- ja paritehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua sekä muiden opiskelijoiden tehtävien opiskelua ja vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät oman aikataulusi mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / Monimuotoisesti opiskelevat:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautuksille on tietyt määräajat, joista opiskleija saa tiedon opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h opiskleijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus on jaettu tehtävien mukaisesti kolmeen osuuteen.
Tehtävä 1. haastattelutehtävä kuntoutumisprosessista.
Tehtävä 2. verkkokeskustelutehtävä palvelujärjestelmästä.
Tehtävä 3. Esitys-tehtävä kuntoutusalan asiantuntijaosaamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. Osaat käyttää keskeisiä tietolähteitä
b. Osaat käyttää johdonmukaisesti aiheeseen liittyviä ammattikäsitteitä.
f. osaat toimia pienryhmän jäsenenä osaamistasi jakaen ja rakentavasti muita tehtäviä kommentoiden.
g. Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tehtävä 1 arvioidaan numeerisesti, tehtävät 2 ja 3 arvioidaan hyväksytty - hylätty (/täydennettävä)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
Vastuuhenkilö

Petteri Koski

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt fyysisen aktiviteetin ja kilpaurheilun terveysvaikutuksiin ja niiden vaikutuksiin urheilijan suorituskykyyn.

Ymmärrät ja osaat selittää fyysisen aktiviteetin ja kilpaurheilun aikaansaamia muutoksia muun muassa aineenvaihdunnassa sekä lihasten ja hermoston toiminnassa.

Perehdyt fyysisen suorituskyvyn arviointiin ja mittaamiseen sekä tunnet näyttöön perustuvia terveysliikuntasuosituksia.

Osaat arvioida ja suunnitella kilpaurheiluun tähtäävää harjoittelua soveltuvin osin.

Sisältö

Miten fyysinen rasitus vaikuttaa aineenvaihduntaan, sekä sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan?

Miten fyysinen rasitus vaikuttaa hermostoon ja umpieritysrauhasten toimintaan?

Miten fyysistä suorituskykyä voidaan kehittää ja ylläpitää?

Miten erilaisilla harjoitusmenetelmillä voidaan vaikuttaa fyysiseen kuntoon ja suorituskykyyn?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

Lisätietoja opiskelijoille

Osa opetuksesta järjestetään Kotkan testausasemalla.

Luennoilla 80% läsnäolopakko

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
 • Taina Lehtonen
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt mikrobiologian ja immunologian perusteisiin.

Vahvistat solubiologian osaamistasi.

Ymmärrät hygienian merkityksen hoitotyössä.

Tutustut epidemiologiaan ja epidemiologiseen tutkimukseen.

Osaat soveltaa mikrobiologian ja epidemiologian tietoja työssäsi terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi naprapaatin ammatissa.

Sisältö

Mitä ovat elimistön puolustusjärjestelmät?

Mitä tarkoittavat bakteriologia, virologia, mykologia, parasitologia?

Mitä tarkoitetaan tartuntatautilainsäädännöllä ja miten tartuntoja voidaan ehkäistä?

Mitä ovat epidemiologian ja epidemiologisen tutkimuksen perusteet?

Opiskelumateriaali

Mikrobiologian materiaali esitellään opetuksen Learn sivulla, jonne opettaja lähettää kutsun niille, jotka ovat ilmoittautuneet jaksolle.

Epidemiologian opintomateriaali annetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikrobiologian osuuden voi suorittaa verkossa kokonaan jolloin oman etenemisen nopeuteen voi vaikuttaa.
Mikrobiologian opetus toteutuu 14.11 - 18.12.2022 välillä verkko-opetuksena.

Epidemiologian osuus suoritetaan osittain verkossa, ja osittain lähiopetuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla.

Tentit ja muut määräajat

MIkrobiologian tentti suoritetaan Learn opiskelualustalla.

Epidemiologian osuudessa yksilö- ja paritehtävät.

Opiskelijan työmäärä

Mikrobiologia 2,5 op. Vastaa opiskelijan työtä 67,5 tuntia
Epidemiologia 2,5 op

Toteutuksen osien kuvaus

Mikrobiologian osuudessa tutustutaan sieniin, alkueläimiin, loisiin, viruksiin ja bakteereihin ihmiselle tauteja aiheuttavina eliöinä.

Epidemiologian osuudessa tutustutaan epidemiologiaan tieteenalana, epidemiologisen tutkimuksen käsitteisiin sekä epidemiologisen tutkimuksen menetelmiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikrobiologia: taina.lehtonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Mikrobiologian osan tentti Learnissa. Useita eri tyyppisiä kysymyksiä, myös selittävän tyypin kysymyksiä, jotka opettaja arvioi. Arvioinnissa vastauksen oikeellisuus ja vastauksen loogisuus sekä kattavuus ovat arvioinnin perusteita.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, sekä biokemiasta, solubiologiasta ja histologiasta.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikkaan teoriassa.

Osaat soveltaa anatomian ja fysiologian osaamistasi osana tuki- ja liikuntaelimistön pehmytkudosten kliinistä diagnostiikkaa.

Opit tekemään kliinistä päättelyä teoriatietojesi pohjalta ja opettelet tekemään hoitoon vaikuttavia päätöksiä.

Osaat havainnoida potilaan käyttäytymistä ja liikkumista vastaanottotilanteessa, ja harjoittelet anamneesin tekemistä

Sisältö

Miten sovellan oppimaani anatomian ja fysiologian teoriatietoa kliiniseen diagnostiikkaan?

Mitä johtopäätöksiä voin tehdä tekemäni kliinisen tutkimuksen perusteella?

Mitä huomioin asiakasta haastatellessani, jotta saan mahdollisimman kattavan kuvan hänen terveydentilastaan?

Mitä otan huomioon tehdessäni hoitomenetelmän valintaan vaikuttavia päätöksiä?

Opiskelumateriaali

Reiman: Orthopedic Clinical Examination.
Muut opintojaksolla annettavat materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

EI tällä opintojaksolla.

Tentit ja muut määräajat

Tenttiaika näkyy Learnissa

Opiskelijan työmäärä

5x27h= 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Luennoilla 80% läsnäolopakko

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähiopetukseen sekä tentti

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
 • Niko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitomenetelmien teoriaan ja käytäntöön.

Opettelet asiakkaan asianmukaista huomioon ottamista tutkimus- ja hoitotilanteissa.

Osaat pehmytkudosten hoitotekniikoita naprapatiassa.

Osaat arvioida omaa oppimistasi käytännön taidoissa.

Opettelet huomioimaan omaa työergonomiaasi hoitotilanteissa

Sisältö

Mitä pehmytkudosten hoitomenetelmiä naprapatiassa käytetään?

Mitä perusteita hoitomenetelmien valinnalle voidaan esittää?

Miten huomioit asiakkaan tutkimus- ja hoitotilanteessa?

Miten huomioit oman työasentosi hoitotilanteessa?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Koulutetun hierojan ammattitutkinnolla voit hakea opintojakson osittaista (5op) hyväksilukua. Tämä osuus suoritetaan silloin näyttökokeella. Toimita tutkintotodistus OVA:lle hakeaksesi osittaista hyväksilukua opintojaksosta.

Toinen osuus (5op) on kaikille pakollinen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutetaan hierontaharjoittelu opiskelijaklinikalla.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävä- ja tenttiajat näkyvät Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

5x27h = 135h + 5x27h=135h

Toteutuksen osien kuvaus

Osa 1: Hierontatekniikat
Osa 2: Lihasvenytystekniikat

Lisätietoja opiskelijoille

Luennoilla 80% läsnäolopakko

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hierontatekniikoiden osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumisen lähiopetukseen sekä ohjeen mukaan suoritetun asiakashierontajakson.

Lihasvenytystekniikoiden osuus arvioidaan asteikolla 0-5. Osion osaamisen arviointi käytännön tentissä keväällä 2023.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Muodostat käsityksen naprapatiasta, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimus-, hoito- ja ennaltaehkäisymenetelmistä.

Hallitset perustiedot naprapatian sijoittumisesta terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimikenttään.

Ymmärrät naprapatialle tyypillistä kansainvälistä terminologiaa ja käsitteitä, sekä naprapatian perusteita.

Ymmärrät näyttöön perustuvan tiedon merkityksen naprapaatin ammatissa.

Sisältö

Mitä naprapatia on?

Mitä näyttöön perustuva lääketiede ja näyttöön perustuva toiminta on?

Missä naprapaatti voi työskennellä?

Minkälaista terminologiaa naprapatiassa käytetään?

Millainen on eri tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintyminen?

Minkälaisia ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä toteutuksella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Järjestetään lähiopetuksena heti syyslukukauden alussa.

Toteutuksen osien kuvaus

Perehdytään naprapatiaan ja naprapatian historiaan, naprapatiassa käytettäviin diagnostiikka- ja hoitomenetelmiin, sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Harjoitellaan opinnoissa tarvittavaa tieteellisen tiedon hakua ja tieteellisten artikkeleiden lukemista. Pohditaan naprapaatin ammatti-identiteetin rakentumista opiskelun aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo luennoilla, hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentit.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt keskushermoston rakenteisiin ja sen toimintaan sekä hermoston toimintaan suhteessa muuhun kehon anatomiaan.

Osaat ja hallitset keskushermoston merkityksen tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan kannalta ja osaat hyödyntää oppimaasi jatko-opinnoissa.

Ymmärrät hermokudoksissa tapahtuvia muutoksia ja osaat soveltaa muutoksien vaikutusta ja merkitystä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimisessa ja hoidossa.

Sisältö

Miten hermokudos ja hermosto rakentuvat?

Mitä ovat keskus- ja ääreishermoston toiminnan periaatteet?

Mikä merkitys ääreishermostolla on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan, ja sen tutkimisen kannalta?

Opiskelumateriaali

Standring: Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice
Sand, O. ym. Ihminen. Fysiologia ja anatomia. Helsinki: Sanoma Pro.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla.

Tentit ja muut määräajat

Tenttiajankohdat näkyvillä Learnissa sekä lukujärjestyksessä.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27h = 135h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Luennoilla 80% läsnäolopakko

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, arviointi 0-5

Esitietovaatimukset

Anatomia
Fysiologia

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Taina Lehtonen
Vastuuhenkilö

Taina Lehtonen

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet eri sairauksien syntymekanismeja ja erilaisten patologisten tilojen kehityskulkua.

Osaat soveltuvin osin tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien syntymekanismeja.

Tunnet erilaisten patologisten tilojen luokittelun.

Osaat soveltuvin osin eri sairauksien ja tilojen tutkimus- ja hoitosuositukset.

Sisältö

Miten kehon patologiset mekanismit toimivat?

Mikä merkitys patologisilla ilmiöillä on tuki- ja liikuntaelimistön kannalta?

Miten eri sairaudet kehittyvät patogeneesin ja etiologian kannalta?

Mitä patogeneesistä ja etiologiasta on ymmärrettävä sairauksien hoidon ja ennaltaehkäisyn kannalta?

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa myös nopeammin kuin se on suunniteltu etenemään. Tällöin itsenäinen osuus korostuu tiedonhankinnassa.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on esitelty Learnissa.
Lisäksi voi lukea kirjallisuutta.
Yleispatologian suomenkielisiä kirjoja:
Lehtonen, Mari ; Karttunen, Tuomo: MIKÄ VAIVAA? Tautiopin perusteet. Edita 2010.
Tuomo Karttunen, Katri Vuopala, Ylermi Soini: TAUTIOPPI. Edita 2005. (Vanhempi, mutta parempi versio samasta aiheesta samalta kustantajalta)
Laajempi kirja aiheesta on
Mäkinen, Markus ; Carpen, Olli ; Kosma, Veli-Matti ; Lehto, Veli-Pekka ; Paavonen, Timo ; Stenbäck, Frej: PATOLOGIA. Duodecim 2012 (päivitetty verkkoon 2021). (Tämä on luettavissa myös Oppiportissa digiversiona)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla käsitellään yleispatologian aiheita: tautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä, kehon sopeutumista tauteja aiheuttaviin tekijöihin, tulehdusta, paranemista, kasvaimia, puolustusjärjestelmän häiriöitä ja verenkiertoelimistön häiriötiloja.
Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija voi suorittaa jakson omalla aikataulullaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole työhön integroitua väylää tällä jaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole mahdollinen tällä jaksolla

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on käytössä Learnin arviointi: osatentit ja lopputentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole tällä opintojaksolla oleellinen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä tällä opintojaksolla on 5 op joka vastaa 27 tuntia x 5 työmäärää. Työmäärä riippuu kuitenkin opiskelijan opiskelutehosta ja aiemmista opinnoista. Aiemmat opinnot (anatomiasta ja fysiologiasta) helpottavat opiskelua jaksolla.

Toteutuksen osien kuvaus

Ei ole osia

Lisätietoja opiskelijoille

Kysymykset jaksosta voi lähettää taina.lehtonen@xamk.fi
Opettaja lähettää keväällä 2023 ohjeet opintojakson opiskelijoille jotka ovat ilmoittautuneet opintojaksolle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi on Learnissa olevien tenttien suorittaminen. Välitenteissä suoritusaikaa ei ole rajattu ja niissä onkin tarkoitus opiskella aiheita. Lopputentissä on rajattu suoritusaika.
Arvioinnissa testataan ilmiöiden ja käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä.

Hylätty (0)

Suomeksi
Opiskelija ei ole suorittanut kaikkia osatenttejä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suomeksi
Opiskelija on suorittanut kaikki osatentit ja saavuttanut pisteistä 40- 60%

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomeksi
Opiskelija on suorittanut kaikki osatentit ja saavuttanut pisteistä 60 - 90%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki osatentit ja saavuttanut pisteistä 90 - 100%

Esitietovaatimukset

Anatomia
Fysiologia

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt ihmiseen fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena, sekä yksilön persoonallisuuteen ja toimintaan vaikuttaviin tekijöihin.

Perehdyt ihmisen elinikäiseen henkiseen kasvuun, kasvatukseen ja oppimiseen.

Tutustut opetusta ja yksilön ohjaamista määrittäviin periaatteisiin ja menetelmiin.

Saat valmiuksia monimuotoiseen itsensä kehittämiseen.

Sisältö

Miten kasvatustiede ja oppimiskäsitykset vaikuttavat naprapaatin suorittamiin ohjaustapahtumiin potilastyössä?

Miten tärkeitä vuorovaikutustaidot ovat potilastyössä?

Miten voidaan hahmottaa ja huomioida terapiasuhteen rinnakkaisilmiöitä?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista, koska opintojaksolla paljon käytännön harjoituksia

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei mahdollista tällä opintojaksolla

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista.
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki julkisista hankinnoista.

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

2 x 27h =54h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Hallitset kattavasti tuki- ja liikuntaelimistön anatomian sekä teoriassa että käytännössä.

Osaat soveltaa tietoasi myös toiminnallisesti, liikkuvaan ihmiseen.

Hallitset mekaanisen ajattelun anatomisten rakenteiden osalta, ja osaat hahmottaa rakenteiden toiminnallisen yhteyden.

Tunnistat tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinongelmiin yhteydessä olevat anatomiset rakenteet, ja osaat selittää ongelmien syntymekanismeja.

Osallistut käytännön anatomian opiskeluun anatomisessa ruumiinavauksessa 6. ja 8. lukukauden aikana.

Sisältö

Miten ihmisen luusto rakentuu?

Miten ihmisen tukiranka rakentuu?

Miten ihmisen nivelet rakentuvat?

Miten ihmisen lihasjärjestelmä rakentuu?

Miten luusto-lihasjärjestelmä toimii ihmisen liikkuessa?

Opiskelumateriaali

Susan Standring: Gray's anatomy. 2015. The anatomical basis of clinical practice. Elsevier Health Sciences. TAI UUDEMPI!
ISBN: 9780702052309

Luennoilla erikseen annettavat materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso etenee pääosin lähiopetuksena (80% läsnäolopakko) sisältäen paljon käytännön harjoituksia, joten yksilölliset oppimisväylät eivät mahdollistu. Osatenttien suorittaminen Examissa puolestaan onnistuu oman aikataulun mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Osatentit Examissa opintojakson alussa annettua aikataulua joustavasti noudattaen.

Opiskelijan työmäärä

10 op X 27h opiskelijan työtä = 270h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus jaetaan luuston, lihasten ja nivelten anatomiaan.

Teoreettista tietoa havainnollistetaan opintojen alusta asti myös käytännössä.

Opintojaksoon sisältyy: anatominen ruumiinavaus I ja anatominen ruumiinavaus II. (Suoritetaan Turun yliopiston anatomian laitoksella kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden keväällä).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit
Osallistuminen lähiopetukseen

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät osaamista potilaslähtöisessä vastaanottotyössä erilaisissa työyhteisöissä.

Syvennät ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaitoja itsenäisesti yhdessä tutkimus- ja hoitomenetelmien harjoittelun kanssa.

Osaat käyttää tutkittua tietoa työssäsi ja kykenet hyödyntämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, yhdistelemään hankittuja tietoja ja siirtämään tietoja käytännön potilastyöhön.

Osaat kommunikoida työyhteisössä ja toimit aktiivisesti erilaisissa työtilanteissa sekä osaat hankkia konsultaatioapua työyhteisön jäseniltä.

Sisältö

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaslähtöisesti tutkimus- ja hoitomenetelmien kokonaisuuksia.

Osaat ratkaista ongelmia ja tehdä itsenäisiä päätöksiä potilastyössä.

Hallitset hyvät vuorovaikutustaidot työskennellessäsi moniammatillisissa ryhmissä, sekä potilastyössä.

Opiskelumateriaali

-

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on mahdollista suorittaa yksilöllisesti opiskelijalle sopivana ajankohtana (lomat), ellei harjoittelupaikkaa onnistu saamaan opintojaksolle ajoitetuille viikoille. Tästä sovitaan aina opiskelija- ja harjoittelupaikkakohtaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan työelämäyhteistyössä, alan toimipaikoissa ja yrityksissä.

Tentit ja muut määräajat

Varsinainen toteutusajankohta keväällä 2023 on viikoilla 10, 11, 12 ja 13.

Kansainvälinen yhteistyö

Harjoittelu on mahdollista tietyin ehdoin suorittaa myös ulkomailla. Harjoittelupaikka on hankittava itse.

Opiskelijan työmäärä

135h. Sisältää harjoittelussa tehdyn työajan sekä opintojaksoon liittyvät kirjalliset tehtävät.

Harjoittelupaikassa toteutettava työaika sovittavissa harjoittelun ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun seuranta ja arviointi toteutetaan Workseed-alustalla.

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suortitettu Työelämäharjoittelu I

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Leena Griinari
Vastuuhenkilö

Leena Griinari

Opiskelijaryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja -aineistot annetaan kurssilla. Materiaali on pääsääntöisesti Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson verkkototeutus alkaa kunkin lukukauden alussa (3 kertaa lukuvuodessa). Opiskelu verkko-opintojakson aikataulun mukaisesti. Opintojakson verkkototeutuksen ihannemitoitus on 13 viikkoa.
Opiskelija aikatauluttaa työskentelynsä haluamallaan tavalla ja suorittaa opintojakson mahdollisesti 13 viikon ihannemitoitusta nopeammin, kuitenkin niin, että opintojakson osiot pyritään suorittamaan niille asetetussa järjestyksessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Toteutus sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä sekä kaksi tunneilla pidettää tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 134 opiskelijan työtuntia. Tästä aikaan ja paikkaan sidottua opiskelua on n. 33 - 35 tuntia. Loput on harjoituksia ja eteopiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

1. Esiintymistaito 1,5 op

2. Työelämän kirjoittaminen 1 op

3. Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 0,5 op

4. Tutkimuskirjoittaminen 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Viestintätaidot tulee olla suoritettuna ennen kuin voi ryhtyä tekemään tutkimusmenetelmäopintoja, mahdollista kolmannen vuoden syventävää opintoa/seminaarityötä ja ennen kaikkea opinnäytetyötä.

Viestintätaidot-kurssille osallistuminen edellyttää B2-kielitaitoa, ellei äidinkieli ole suomi.

leena.griinari@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1): hylätty (0). Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Aktiivinen osallistuminen tarkoittaa seuraavaa: Opiskelija on läsnä opintojakson lähiopetuksessa, ellei opintojakson toteutuksen kuvauksessa toisin ohjeisteta. Kieltenopettajat pitävät läsnäolorekisteriä lähiopetukseen osallistumisesta.

Opintojaksoa, joka on hylätty poissaolojen takia, ei voi tenttiä, vaan opetukseen on osallistuttava uudelleen. Opiskelija ottaa osaa opettajan ohjeistamiin aktiviteetteihin lähiopetuksessa. Opiskelija tekee koti- ja etätehtävät opettajan antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Jo aikaisemmin yrittäjänä toimineella ei ole pakollista osallistumista luennoille. Opintojakso on mahdollista suorittaa nopeutetusti tehtävät suorittamalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kevään työelämäharjoittelujaksolla tehtävä yrittäjyyteen liittyvä tehtävä.

Tentit ja muut määräajat

Tehtäväpalautusten määräajat näkyvillä Learnissa

Opiskelijan työmäärä

3 op kokonaisuus, eli 3 x 27h = 81h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luennoille, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.