Siirry suoraan sisältöön

Naprapaattikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
naprapaatti (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Naprapaatti, päivätoteutus
Tunnus
(NAKT24SP)
Naprapaatti, päivätoteutus
Tunnus
(NAKT22SP)
Naprapaatti, päivätoteutus
Tunnus
(NAKT20SP)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Opettaja 3 Yhteiset opinnot
 • Mira Kettunen
Ryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Taina Lehtonen
Ryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt biokemian perusteisiin ja elimistön biokemiaan.

Vahvistat anatomista osaamistasi

Tunnet tavallisimmat kliiniskemialliset laboratoriotutkimukset ja ymmärrät tavallisimpien kliiniskemiallisten tutkimusten biokemiallisen ja fysiologisen taustan sekä kliinisen käyttötarkoituksen.

Osaat kuvata solun ja kudosten rakennetta ja toimintaa.

Ymmärrät histologian kannalta ihmiskehon eri kudostyyppien rakennetta, ja sen vaikutusta esimerkiksi kyseisen kudoksen paranemisominaisuuksiin.

Osaat omaksua luonnontieteellistä tietoa ja pystyt seuraamaan oman ammattialasi kehitystä.

Osaat soveltaa tietoa biokemiasta omaan ammattialaasi.

Sisältö

Miten elimistön biokemiallinen toiminta rakentuu ja mitä tutkimuskohteita biokemialla on?

Miten biokemiallinen tutkimus voi täydentää omaa ammattiosaamistasi?

Miten eri kudostyyppien rakenne vaikuttaa niiden ominaisuuksiin?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on Learnissa. Suosittelen käyttämään lisämateriaalina kirjoja:
Heino, Jyrki & Vuento, Matti: Biokemia ja solubiologia. SanomaPro. Helsinki. 2020
Tapana, Pentti: Elävä solu. Gaudeamus. 2010

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetusta keväällä ja syksyllä) ja harjoituksia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei tällä jaksolla toteudu

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson suoritus tehdään Learnin tenttinä lähiopetuksessa. Osallistuminen sytologian ja histologian laboraatioihin pakollista.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän jaksoon

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Biokemian osalta tutustutaan elimistön tärkeimpiin biomolekyyleihin.
Solubiologiassa käsitellään solun rakenne ja toiminta. Erityisesti solun energiatalous ja proteiinisynteesi.
Histologiassa opetellaan tunnistamaan eri kudostyypit mikroskooppinäytteistä niiden tunnusomaisten rakenteiden perusteella ja tutustutaan erityisesti lihaskudoksen, luustokudoksen ja sidekudoksen ominaisuuksiin.

Lisätietoja opiskelijoille

taina.lehtonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteet esitellään tarkemmin Learnissa. Opintojakson suoritus tehdään Learnin tenttinä. Osallistuminen sytologian ja histologian laboraatioihin pakollista.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Niko Leinonen
Ryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Hallitset tuki- ja liikuntaelimistön biomekaniikkaa soveltuvin osin.

Osaat ihmiskehon biomekaanisen toiminnan etenkin osteokinematiikan ja artrokinematiikan osalta ammatin vaatimalla tasolla.

Osaat analysoida kehon biomekaanisia ilmiöitä ja soveltaa osaamistasi kliinisessä työssä.

Sisältö

Mitä peruskäsitteitä biomekaniikassa käytetään tuki- ja liikuntaelinrakenteiden toiminnassa?

Miten tarkastelen kehon liikettä ja toimintaa niin, että ymmärrän sen mekaaniselta kannalta?

Miten sovellan biomekaniikkaa tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tutkimisessa?

Miten voin hyödyntää biomekaniikkaa etiologiselta ja hoidolliselta kannalta?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Niko Leinonen
 • TH Opettaja
Vastuuopettaja

Marja Turkki

Ryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Hallitset ortopedian perusteet ja ortopedisen tutkimisen perusperiaatteet.

Hallitset teoreettisten tietojen soveltamisen kliinisen erotusdiagnostiikan perustaksi.

Tunnet ortopediset toimenpiteet ammatin vaatimalla tavalla sekä perehdyt moniammatilliseen yhteistyöhön.

Osaat soveltuvin osin ortopediset testit ja kliinisen tutkimisen, sekä osaat hyvän konsultaatiokäytännön.

Osaat perustiedot neurologisten sairauksien ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien yhteneväisyyksistä.

Hallitset teoreettiset tiedot kliinisen erotusdiagnostiikan osaamisen perustaksi.

Osaat tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta neurologisen tutkimuksen, sekä soveltuvin osin neurologiaan kuuluvan erotusdiagnostiikan.

Sisältö

Mikä on tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidollinen lähestymistapa ortopediassa?

Millainen on ortopedinen hoito ja diagnostiikka tuki-ja liikuntaelinsairauksissa?

Millaista on kuntoutus ortopedisen kirurgian leikkauksen jälkeiseen eri potilasryhmillä?

Mitä ovat neurologian erikoisalan perusteet?

Minkälaisia ovat neurologisten sairauksien oirekuvat ja kliinisen arvioinnin perusteet?

Miten huomioin neurologisen statuksen osana erotusdiagnostiikkaa kliinisessä työssä?

Opiskelumateriaali

Löytyy Learn-alustalta opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei tällä opintojaksolla.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitettu opintojakson Learn-alustalla.

Toteutuksen osien kuvaus

Verkossa tapahtuva itsenäinen opiskelu sekä asiantuntijaluennot (ortopedi & neurologi). Luennoilla 100% läsnäolopakko. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin, kun luennoitsijoiden ohjelma tarkentuu.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
Ryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt radiologisiin tutkimusmenetelmiin.

Osaat hahmottaa anatomisia rakenteita radiologisista tutkimuksista sekä ymmärrät radiologisen diagnostiikan perusteita erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön osalta.

Opit arvioimaan radiologisia ja kliinisiä tutkimuslöydöksiä keskenään sekä vertailemaan löydösten mahdollista korrelaatiota toisiinsa.

Sisältö

Miten voit hyödyntää eri kuvantamistutkimuksia tuki- ja liikuntaelinsairauksin diagnostiikassa ?

Miten käytät radiologiaa osana diagnostiikkaa?

Mitä ovat tyypilliset kuvantamistutkimusten löydökset tuki- ja liikuntaelinsairauksissa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Ville Virta
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän ja sen merkityksen suomalaisten hyvinvointiin.
Ymmärrät asiakkaan oikeudet ja osallisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä.
Tunnet asiakkaan arkeen ja kuntoutumisen prosessiin vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä.
Tunnet keinoja edistää asiakkaan osallistumista kuntoutumisprosessin eri vaiheisiin.
Tunnet keinoja toimia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla kuntoutumisen edistämiseksi hyödyntäen asiakkaan elinympäristöä ja moniammatillisia kuntoutuspalveluja.

Sisältö

Miten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut on järjestetty ja rahoitettu Suomessa?
Mikä on palveluiden merkitys ja miten ne vaikuttavat väestön hyvinvointiin?
Miten kuntoutumisprosessia voidaan edistää palveluohjauksen keinoin?
Mitä ovat asiakkaan oikeudet ja osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä?
Miten tunnistat asiakkaan arkeen ja kuntoutumiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä?
Miten edistät asiakkaan osallistumista hänen arkeaan tukevan kuntoutumisen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (sis. mm. ICF, GAS)?

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskeluun liittyviä aineistoja ja linkkejä. Oppimistehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää yksillö- ja paritehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua sekä muiden opiskelijoiden tehtävien opiskelua ja vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät oman aikataulusi mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / Monimuotoisesti opiskelevat:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautuksille on tietyt määräajat, joista opiskleija saa tiedon opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h opiskleijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus on jaettu tehtävien mukaisesti kolmeen osuuteen.
Tehtävä 1. haastattelutehtävä kuntoutumisprosessista.
Tehtävä 2. verkkokeskustelutehtävä palvelujärjestelmästä.
Tehtävä 3. esitys-tehtävä kuntoutusalan asiantuntijaosaamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. Osaat käyttää keskeisiä tietolähteitä
b. Osaat käyttää johdonmukaisesti aiheeseen liittyviä ammattikäsitteitä.
f. osaat toimia pienryhmän jäsenenä osaamistasi jakaen ja rakentavasti muita tehtäviä kommentoiden.
g. Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tehtävä 1 arvioidaan numeerisesti, tehtävät 2 ja 3 arvioidaan hyväksytty - hylätty (/täydennettävä)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Marja Turkki
Vastuuopettaja

Petteri Koski

Ryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Harjaannut tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikkaan teoriassa.

Hallitset tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikkaa soveltuvin osin

Osaat soveltaa anatomista, fysiologista ja biomekaanista osaamistasi kliinisessä pehmytkudosten, sekä raaja- ja selkärangan nivelten diagnostiikassa.

Pyrit hyvään kliiniseen päättelyyn teoriatietojesi pohjalta ja kykenet tekemään hoitoon vaikuttavia johtopäätöksiä.

Harjaannut huomioimaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti, ja ottamaan eri tilanteet huomioon diagnostiikassa.

Sisältö

Miten syvennät osaamistasi pehmytkudosrakenteiden diagnostiikassa?

Mitä huomioit raajanivelten, sekä selkärangan nivelten diagnostiikan perusosaamisessa?

Miten huomioit asiakkaan kokonaisvaltaisesti kliinisessä diagnostiikassa?

Miten asiakkaan ohjaaminen ja vuorovaikutus vaikuttavat tutkimustilanteen sujuvuuteen ja luotettavuuteen?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla opittuja asioita harjoitellaan opiskelijaklinikkatoiminnassa.

Tentit ja muut määräajat

Määritellään opintojakson alussa

Toteutuksen osien kuvaus

Raajanivelet & Rangan nivelet

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Naprapatian diagnostiikka I

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Ryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikan teoriaosaamista.

Osaat soveltaa anatomista, fysiologista, biomekaanista sekä patoanatomista että –fysiologista osaamista kliinisessä pehmytkudosten, raaja- ja selkärangan nivelten diagnostiikassa.

Syvennät kliiniseen päättelyn taitoja ja osaat arvioida itsenäisesti potilaan tilaa.

Kykenet tekemään hoitoon vaikuttavia itsenäisiä johtopäätöksiä ja toteuttamaan niitä.

Osaat jo hyvin huomioida erotusdiagnostiikan osana potilaan tutkimista.

Sisältö

Miten huomioin potilaan tilanteen kokonaisvaltaisesti?

Miten huomioin erotusdiagnostiikan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kliinisessä tutkimuksessa?

Miten teen itsenäisen hoitopäätöksen potilaan esitietoihin ja kliiniseen tutkimukseeni perustuen?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Marja Turkki
 • Niko Leinonen
Vastuuopettaja

Marja Turkki

Ryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat soveltaa pehmytkudosten hoitotekniikoita käytännössä.

Perehdyt raaja- ja selkärangan nivelten hoitotekniikoihin.

Perehdyt termisten hoitojen ja elektroterapian perusteisiin.

Osaat hyödyntää naprapatian hoitotekniikoita soveltuvin osin potilastyössä.

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina tähän mennessä oppimasi pohjalta.

Osaat työskennellä vastuullisesti moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä.

Harjaannut soveltamaan teoriaosaamista käytäntöön ja kliiniseen päättelykykyyn

Sisältö

Miten suunnittelet tutkimus- ja hoitokokonaisuuden teoriaosaamiseesi pohjautuen?

Miten perustelet hoitopäätöksesi?

Minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa?

Mitä manuaalisia ja elektroterapian hoitomuotoja osaat tähän asti oppimasi perusteella käyttää osana kokonaisvaltaista hoitotilannetta?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla opittuja asioita harjoitellaan opiskelijaklinikkatoiminnan yhteydessä.

Toteutuksen osien kuvaus

Raajanivelet & Rangan nivelet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriaosaaminen 0-5
Käytännön osaaminen 0-5

Esitietovaatimukset

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu I

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Marja Turkki
 • Niko Leinonen
Ryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Harjaannut lisää manuaalisen terapian hoitotekniikoiden toteuttamiseen.

Tunnet naprapatian hoitomenetelmien pääperiaatteet sekä hoitomenetelmien aiheet ja vasta-aiheet.

Osaat arvioida hoitomenetelmien vaikuttavuutta eri potilasryhmillä.

Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina.

Sisältö

Miten sovellat teoriaosaamista käytäntöön?

Miten sovellat kliinistä päättelyä potilaan hoidon ohjelmoinnin perustaksi?

Kuinka syvennät diagnostiikan ja hoitomenetelmien tietoja ja taitoja?

Miten ymmärrät minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu II

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Marja Turkki
 • Niko Leinonen
Vastuuopettaja

Marja Turkki

Ryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat asettaa tavoitteita ja toimia suunnitelmallisesti ihmisarvoa kunnioittaen erilaisissa hoitoympäristöissä ja moniammatillisissa työryhmissä.

Osaat kokonaisuuksia potilaan tutkimus- ja hoitoprosessissa tähän asti oppimasi perusteella.

Osaat tehdä itsenäisiä päätöksiä vastuualueensa rajoissa ja osaa toimia oman alueensa vastuullisena asiantuntijana potilaan eduksi.

Kehität oman alasi asiantuntijuutta yhdessä kriittisen havainnoinnin kanssa.

Sisältö

Miten syvennät kliinistä päättelyä syventäminen pehmytkudosten ja raajanivelten diagnostiikan ja hoitomenetelmien osalta kliinisessä työssä?

Miten syvennät kliinistä päättelyä selkäsairauksien diagnostiikan ja hoitomenetelmien osalta naprapatian menetelmin?

Miten edelleen syvennät vuorovaikutustaitojani ammattiin liittyvässä kommunikaatiossa eri ammattiryhmien välillä?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

Opittuja asioita harjoitellaan opiskelijaklinikkatoiminnassa.

Tentit ja muut määräajat

Annetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Vieraileva luennoitsija Ruotsista (Naprapathögskola) viikolla 46.

Toteutuksen osien kuvaus

Raaja-ja rankanivelten syventävä osaaminen.
Huimauspotilaan tutkiminen ja hoito.
Leukanivelen diagnostikka ja manuaalinen terapia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi teoria- ja käytännön tentillä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
 • Marja Turkki
Ryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat asettaa tavoitteita ja toimia suunnitelmallisesti ihmisarvoa kunnioittaen erilaisissa hoitoympäristöissä ja moniammatillisissa työryhmissä.

Hallitset kokonaisuuksia eri potilasryhmien tutkimus- ja hoitoprosessissa.

Osaat tehdä itsenäisiä päätöksiä vastuualueesi rajoissa.

Osaat toimia oman alueesi vastuullisena asiantuntijana potilaan eduksi.

Selvennät oman alan asiantuntijuutta rinnan kriittisen havainnoinnin kanssa.

Sisältö

Miten syvennän kliinistä päättelyä?

Miten toteutan tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon ohjelmointia?

Miten toteutan hoidon arviointia ja seurantaa?

Miten hyödynnän kuntoutusalan moniammatillisen verkoston osaamista potilaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Ryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Harjaannut toimimaan työyhteisössä oman alasi asiantuntijana, sekä osana moniammatillista verkostoa.

Osaat kliinistä diagnostiikkaa pehmytkudosten osalta.

Osaat asettaa tavoitteita ja toimia suunnitelmallisesti niiden saavuttamiseksi.

Osaat ihmisarvoa kunnioittaen suunnitella kokonaisuuksia potilaan tutkimus- ja hoitoprosessissa tähän asti oppimasi perusteella.

Osaat tehdä itsenäisiä päätöksiä vastuualueesi rajoissa, ja toimia oman alueesi vastuullisena asiantuntijana potilaan eduksi.

Osaat havainnoida kriittisesti oman asiantuntijuutesi kehittymistä; sen vahvuuksia sekä kehittämiskohteita.

Sisältö

Miten toimin osana työyhteisöä?

Miten sovellan oppimaani käytännön kliiniseen diagnostikkaan ja hoitotilanteisiin?

Miten luon luottamusta herättävän vastaanottotilanteen todellisessa potilastilanteessa?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Tähän asti oppimasi teoria- ja käytännön taidot.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Ryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät osaamista potilaslähtöisessä vastaanottotyössä erilaisissa työyhteisöissä.

Syvennät ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaitoja itsenäisesti yhdessä tutkimus- ja hoitomenetelmien hallinnan kanssa.

Osaat käyttää tutkittua tietoa työssäsi ja kykenet hyödyntämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, yhdistelemään hankittuja tietoja ja siirtämään tietoja käytännön potilastyöhön.

Osaat kommunikoida työyhteisössä ja toimit aktiivisesti erilaisissa työtilanteissa.

Osaat hankkia konsultaatioapua työyhteisön jäseniltä ja sen ulkopuolelta sekä antaa itse konsultaatioapua.

Sisältö

Miten tutkimus- ja hoitotilanteet toteutetaan potilaslähtöisesti?

Miten toteutan erilaisia hoitopolkuja ihmisarvoa kunnioittaen?

Miten suunnittelen ja ohjeista potilaan mahdollisen jatkohoidon?

Miten huolehdin jatkuvan oppimisen ja itseni kouluttamisen toteutumisesta ammatissani?

Opiskelumateriaali

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suoritettu Työelämäharjoittelu II

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Petteri Koski
Ryhmät
 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt tyypillisimpiin liikunta- ja urheiluvammoihin.

Ymmärrät ja osaat selittää liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja, paranemisprosesseja ja tunnet vammojen ennaltaehkäisyn periaatteita.

Perehdyt pääpiirteittäin urheilijan terveydenhuoltoon liittyviin erilliskysymyksiin.

Perehdyt urheilijan ravitsemussuosituksiin, sekä siihen miten ravitsemuksella voidaan vaikuttaa fyysiseen suorituskykyyn ja kehittymiseen.

Sisältö

Mitä ovat tyypillisimpien urheiluvammojen syntymekanismit?

Minkälaisia ovat urheiluvammojen paranemisprosessit?

Miten urheiluvammoja voidaan kuntouttaa ja ennaltaehkäistä?

Miten urheiluvammat vaikuttavat urheilijan suorituskykyyn?

Miten urheilijan ravitsemus vaikuttaa fyysiseen suorituskykyyn?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Anatomia
Fysiologia
Naprapatian diagnostiikka I