Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Taiteet ja kulttuuriala)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
muotoilija (ylempi AMK)
artenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Opintojen tavoite

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa syntyy uutta liiketoimintaa, jossa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan osaaminen palvelumuotoiluun ja kulttuuriasiantuntijuuteen.Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle syntyy koulutuksessa asiantuntijuutta kulttuurin ja taiteen soveltamisesta sekä hyödyntämisestä asiakaslähtöiseen hyvinvointityöhön eri konteksteissa. Palvelumuotoilu tähtää hyvään asiakaskokemukseen.

Valmistuttuasi työskentelet suuntautumisesi mukaan hyvinvointipalvelujen asiantuntijana ja tuottajana julkisella sektorilla tai kulttuurihyvinvointia tarjoavan yrityksen palveluksessa esimiestehtävissä tai tiiminvetäjänä.

Kulttuurihyvinvoinnin ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu
• sosiaali- ja terveysalan
• kuntoutuksen
• kasvatuksen
• muotoilun
• taide- ja artenomialojen
kehittämisen ammattilaisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja saada uutta näkökulmaa työhönsä.

Osaamisesi kehittyy käytännön toimeksiannoissa, joissa taustateoriaa hyödynnetään aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa. Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Koulutuksen sisältö

Palvelumuotoilu YAMK -tutkintoon johtava koulutuslinja (60 op)

YDINOSAAMINEN 50 op
Kulttuurihyvinvointi ja palvelumuotoilu 20 op
Kulttuurihyvinvoinnin teoreettinen tausta 5op
Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet 5op
Hyvinvointipalveluiden asiakasymmärrys 5op
Tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden konseptointi 5op
Opinnäytetyö 30op
Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi
Täydentävä osaaminen 10op


Täydentävän osaamisen opinnot 20 op voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista: kehittämis- ja tutkimusmenetelmät, johtaminen ja yrittäjyys, kansainväliset työympäristöt sekä digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö 30 op. Se voi liittyä oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Kulttuurihyvinvointi, yamk, 60op
Kulttuurihyvinvointi, yamk, 60op
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Taiteet ja kulttuuriala)
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)
Opettaja
 • Miia Heikkinen
 • Kati Vapalahti
 • Katariina Silvola
Vastuuhenkilö

Katariina Silvola

Opiskelijaryhmät
 • KUSKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, yamk
 • KUMKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, muotoilija, yamk

Tavoitteet

Tutustut erilaisiin luoviin menetelmiin.
Tunnistat yksilöllisen taidesuhteen ja kokemuksellisuuden vaihtelun.

Sisältö

Miten leikillisellä ja luovalla asenteella, liikkumisella ja luontokokemuksilla edistetään hyvinvointia?
Miten huomioit taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden, esteettömyyden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden?

Opiskelumateriaali

Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Sovi näyttömahdollisuudesta 16.9. mennessä opettajien kanssa. Pohjalla kulttuurihyvinvointiin liittyvä harrastuneisuus tai työ ja perustelut jakson tavoitteiden täyttymisestä. Soveltuu pääasiassa khv muotoilija, yamk opiskelijoille täydentäviin opintoihin.

Huom! Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään lähiopetukseen osallistumista 2/3 pv:stä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Taiteet ja kulttuuriala)
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Sanna Haapanen
Vastuuhenkilö

Tuija Suikkanen-Malin

Opiskelijaryhmät
 • KUSKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, yamk
 • KUMKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, muotoilija, yamk

Tavoitteet

Tunnet palvelumuotoilun keskeiset käsitteet.
Osaat tunnistaa palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä.
Osaat mitata palvelukokemusta ja tutkia sitä määrällisin sekä laadullisin menetelmin.

Sisältö

Mitä ovat palvelumuotoilun keskeiset käsitteet?
Millaiset tekijät vaikuttavat palvelukokemuksen syntymiseen?
Kuinka palvelukokemusta voidaan tutkia?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa määriteltävä kirjallisuus ja luentomateriaalit sekä linkit opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö.
Mahdollisuus suorittaa opintojakso myös TKI-akatemiamallinnuksen kautta (arviointimerkintä tällöin hyväksytty). Ota yhteys vastuuopettajaan ennen opintojakson aloitusta.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Kulttuurihyvinvoinnin teoreettinen tausta
Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Taiteet ja kulttuuriala)
 • Kulttuurihyvinvoinnin koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)
Opettaja
 • Marjo Suviranta
Vastuuhenkilö

Marjo Suviranta

Opiskelijaryhmät
 • KUSKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, yamk
 • KUMKV22KY
  Kulttuurihyvinvointi, muotoilija, yamk

Tavoitteet

Osaat määritellä tulevaisuuden hyvinvointipalvelun konseptille tavoitteet ja reunaehdot tutkimusten pohjalta.
Osaat hyödyntää ideointimenetelmiä innovatiivisesti ja laaja-alaisesti konseptin kehittämisessä.
Osaat tehdä näkyväksi suunnittelua, arvioida sitä ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sisältö

Miten suunnittelet ja toteutat kulttuurihyvinvointipalvelukonseptin valittuun tehtäväkenttään?
Kuinka analysoit ja perustelet eri vaiheiden valinnat?
Miten esittelet suunnitellun palvelukonseptin sidosryhmille?

Opiskelumateriaali

Konseptointi, konseptisuunnittelu ja konseptimuotoilu
Keinonen, T. & Jääskö, V. (toim.) 2004 Tuotekonseptointi. Helsinki:
Teknologiainfo Teknova Oy
Kettunen, T. 2001. Muodon palapeli. Helsinki: WSOY
Koivisto, M. 2007. Mitä palvelumuotoilu on? -Muotoilun hyödyntäminen palvelumuotoilun suunnittelussa. Taiteen maisterin lopputyö.
Kokkonen, V. Kuuva, M., Leppimäki, S., Lähteinen, V., Meristö, T., Piira, S. & Sääskilahti, M.2005.
Visioiva tuotekonseptointi. Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy
Miettinen, S. (toim.) Palvelumuotoilu menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy, 105-121
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. & Smith, A. 2014.
Value Proposition Design. How to create products and services customer want. New Jersey: John Wiley & Sons Inc
Stickdorn, M. & Schneider, J. (EDS.) 2012. This is service design thinking. Basics -Tools - Cases. Amsterdam: BIS Publishers
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu
Ulrich ja Eppinger 2012 mallit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtäviä voi tehdä työelämäyhteistyönä, esimerkiksi omaan työhön liittyen.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Esitietovaatimukset

Kulttuurihyvinvoinnin teoreettinen tausta
Kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja mahdollisuudet
Hyvinvointipalveluiden asiakasymmärrys