Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
ensihoitaja (ylempi AMK)
fysioterapeutti (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
jalkaterapeutti (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen lähtökohtana on monitieteinen ja monialainen näkökulma, jossa korostuvat toimintaympäristön muutoksista tulevat kehittämistarpeet. Opiskelussa korostuvat kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky, itseohjautuvuus, aloitteellisuus ja yhteistyötaidot.

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Syventäviä ammattiopintoja (40 op) ovat
- Terveys- ja hyvinvointipolitiikan linjaukset ja lähtökohdat
- Sosiaali- ja terveysalan viestintä
- Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät
- Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen
- Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen
- Talousjohtaminen lähiesimiestyössä
- Uudistumisen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
- Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen

Täydentävän osaamisen opintoja (20 op) voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Xamkin monialaisesta tarjonnasta. Tarjonta jäsentyy neljän moduulin kautta: tutkimus- ja kehittäminen, johtaminen ja yrittäjyys, digitaalisuus, tieto ja verkostot sekä kansainvälinen työympäristö.

Opinnäytetyö (30 op) on luonteeltaan työelämälähtöinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisön kehittämiseen tai työelämän/ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Opintojen tavoite

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -YAMK-tutkinnon avulla voit päivittää, syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankittua asiantuntijuuttasi. Näkemyksesi syventyy uudistuvista sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöistä ja niiden yhteiskunnallisista kytkennöistä. Lisäksi saat valmiudet asiakaslähtöisten palvelujen ja työelämän tutkimukselliseen kehittämiseen. Osaat työskennellä myös monialaisissa verkostoissa ja johtaa kehittämishankkeita työyhteisöissä. Osaat toimia lähiesimiestehtävissä tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.

YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Poikkeuksena tästä sosiaalityöntekijän tehtäviin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua työyhteisön, ammattialasi tai työelämän kehittämistoimintaan integroimalla opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä työelämään. Myös opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistyö.

Osa oppimistehtävistäsi ja/tai opinnäytetyösi voi kytkeytyä Xamkin tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Koulutuksessa voidaan hyödyntää TKI- ja työelämänasiantuntijoita liittyen opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin.

Myös sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden näkökulma on tärkeä, kun opinnoissa ideoidaan, kokeillaan ja mallinnetaan uusia sosiaali- ja terveysalan palveluja ja toimintatapoja.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-3 päivää kerran kuukaudessa ja se ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Opintojaksojen oppimistehtävät linkittyvät opiskelijan työelämään. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö. Opinnäytetyö käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana ideointivaiheella, ja opinnäytetyöskentelyä voit jatkaa vielä kolmantena lukuvuotena.

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä. Kaikki erilaisissa ympäristöissä hankittu osaaminen on arvokasta ja tarkoituksena on, että se on mahdollisuus tehdä näkyväksi osaamisen tunnistamisprosessin kautta.

Esimerkki ensimmäisen lukukauden opiskelusta: Ydinopintoja 15 op:tä (1 op vastaa 27 tunnin työmäärää), opinnäytetyön ideointi sekä täydentäviä Master School -opintoja 5 op.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit toimia lähijohtajana kuten esim. lähiesihenkilönä, osastonhoitajana, tiimipäällikkönä, tiimivastaavana tai asiantuntijana erilaisissa projekteissa ja kehittämistehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua ammatilliseen opettajakoulutukseen pedagogisiin opettajaopintoihin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen. Campus Online on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen opintotarjonta, josta voit valita YAMK-opintoja ja sisällyttää niitä omaan tutkintoosi. Johtamisen opinnoissa hyödynnetään myös simulaatio-oppimisympäristöä.

Lähiopetusjaksojen välillä opiskelet itsenäisesti ja pienryhmissä verkko-oppimisalustaa hyödyntäen.

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
Tunnus
(SJMI22KY)
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
Tunnus
(SJSA21KY)
Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Leila Pekonen
 • Anna Makkonen
Vastuuopettaja

Anna Makkonen

Ryhmät
 • SJSA23SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat johtamisajattelun kehittymisen vaiheet ja niiden vaikutukset nykypäivän johtamiseen.
Osaat johtajuuden ja johtamisosaamisen keskeiset periaatteet ja miten kehität niitä.    
Osaat arvioida ja määritellä omaa johtamisosaamistasi, tunnistat siihen liittyviä kehittymistarpeita. 
Osaat tehdä oman johtajuuden kehittymissuunnitelman huomioiden itsensä johtamisen näkökulma. 
Osaat jäsentää toimintaympäristösi yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja niiden vaikutuksia johtamiseen.
Osaat johtaa ja edistää työyhteisön työhyvinvointia.
Osaat keskeisen työlainsäädännön ja sen merkityksen johtamisen näkökulmasta.
Osaat soveltaa oman alasi arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita johtamisen ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta.

Sisältö

Miten johtamisajattelu on kehittynyt ja miten vaikuttaa tänään? 
Mitä johtajuus ja johtamisosaaminen tarkoittaa ja miten voit niitä kehittää? 
Miten arvioit ja kehität omaa johtamisosaamista, itsesi johtamista ja niihin liittyviä kehittymistarpeita? 
Mitä johtajuuden kehittymissuunnitelma sisältää ja miten teet sen? 
Millaisia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja vaikutuksia toimintaympäristösi johtamiseen liittyy? 
Miten johdat ja edistät työyhteisön hyvinvointia?
Mikä on keskeistä työlainsäädännössä ja mikä merkitys sillä on johtamisesi näkökulmasta?
Mitä arvoja ja periaatteita omaan alaasi liittyy johtamisen ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu kontaktitunneille väli- ja tuntitehtävineen. Opintojakson info ja orientaatio voi toteutua kampuksella. Tämän jälkeen lukujärjestyspohjaisesti tunnit Teamsin välityksellä.. Itsenäistä opiskelua oppimistehtävien muodossa.

Osaamisen tunnistamiseen (HOT) liittyvissä asioissa ole yhteydessä opettajaan viimeistään heti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla suoritetaan työelämäläheisiä oppimistehtäviä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Työmäärän jakautuminen informoidaan opintojakson alkaessa ja kirjataan Learn alustalle.

Toteutuksen osien kuvaus

Kontaktiopetuksen määrä 1 op (sisältää ennakko- ja välitehtävät).
Oppimistehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus toteutuu Teamsin välityksellä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 28.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Perttu Noponen
 • Anna Makkonen
Ryhmät
 • SJMI24KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat johtamisajattelun kehittymisen vaiheet ja niiden vaikutukset nykypäivän johtamiseen.
Osaat johtajuuden ja johtamisosaamisen keskeiset periaatteet ja miten kehität niitä.    
Osaat arvioida ja määritellä omaa johtamisosaamistasi, tunnistat siihen liittyviä kehittymistarpeita. 
Osaat tehdä oman johtajuuden kehittymissuunnitelman huomioiden itsensä johtamisen näkökulma. 
Osaat jäsentää toimintaympäristösi yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja niiden vaikutuksia johtamiseen.
Osaat johtaa ja edistää työyhteisön työhyvinvointia.
Osaat keskeisen työlainsäädännön ja sen merkityksen johtamisen näkökulmasta.
Osaat soveltaa oman alasi arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita johtamisen ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta.

Sisältö

Miten johtamisajattelu on kehittynyt ja miten vaikuttaa tänään? 
Mitä johtajuus ja johtamisosaaminen tarkoittaa ja miten voit niitä kehittää? 
Miten arvioit ja kehität omaa johtamisosaamista, itsesi johtamista ja niihin liittyviä kehittymistarpeita? 
Mitä johtajuuden kehittymissuunnitelma sisältää ja miten teet sen? 
Millaisia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja vaikutuksia toimintaympäristösi johtamiseen liittyy? 
Miten johdat ja edistät työyhteisön hyvinvointia?
Mikä on keskeistä työlainsäädännössä ja mikä merkitys sillä on johtamisesi näkökulmasta?
Mitä arvoja ja periaatteita omaan alaasi liittyy johtamisen ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta?

Opiskelumateriaali

Informoidaan opintojakson alkaessa LEARN-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskeluasi rytmittää ryhmätapaamiset, verkkokeskustelut ja itsenäiset oppimistehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät kytkeytyvät työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien määräajat LEARN-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 1 op
Itsenäinen ja pienryhmässä tapahtuva opiskelu 4 op

Yhteensä noin 135h opiskelijan työtä (5op)

Toteutuksen osien kuvaus

Ennakkotehtäviä, artikkelitehtävä, pienryhmätehtäviä ja kirjallinen opintojaksoa kokoava lopputehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson lähiopetus toteutetaan kontaktiopetuksena ja TEAMSissä.
Opettajat Anna Makkonen (anna.makkonen@xamk.fi) ja Perttu Noponen (perttu.j.noponen@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Tiia Laukkanen
Vastuuopettaja

Päivi Lifflander

Ryhmät
 • SJSA23SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat hankkia tietoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluja ja menetelmiä asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta eri toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä.
Osaat soveltaa laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat uudistaa ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista ja integroivaa johtamista

Sisältö

Miten hankit sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoa koskevaa tietoa asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta ja arvioit sitä?
Miten sovellat arvioinnin ja ketterän kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten uudistat ja toteutat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista ja integroivaa johtamista?
Miten hyödynnät ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on kuvattu oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu väylä: oppimistehtäviä voi soveltaa työtehtäviisi.

Osaamisen tunnistaminen: aikaisemmalla YAMK-tasoisella suorituksella voit hakea hyväksilukua. Ole yhteydessä vastuuopettajaan ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksella voi olla työelämäyhteistyötä asiantuntijavierailuina.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät ja niiden määräajat on kuvattu oppimisalustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Opiskelumateriaalissa on myös englanninkielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia. Opiskelijan on mahdollisuus työskennellä niin, että kuormitus jakaantuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen tarvittava informaatio on kuvattu oppimisalustalla. Opettajina toimivat Johanna Hirvonen ja Päivi Lifflander.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä ja itsenäistä opiskelua. Kaikki osiot tulee olla suoritettuna ennen opintojakson toteutusajan päättymistä.

Arviointi on YAMK-kriteerien mukaista. Välitehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävää/hylätty -kriteeristöllä ja hyväksytty taso on T1. Lopputehtävä arvioidaan numeraalisesti ja hyväksytty arviointi on 1-5.

Esitietovaatimukset

Terveys- ja hyvinvointipolitiikan lähtökohdat ja linjaukset 5 op
Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiina Luukkainen
 • Veli-Matti Malinen
Vastuuopettaja

Veli-Matti Malinen

Ryhmät
 • SJSA22SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Tunnistat viestinnän ja vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaat soveltaa niitä omaan työhösi ja asiakaslähtöisten
palvelujen markkinoinnissa. 
Osaat arvioida ja syventää omia suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojasi sekä suomen että englannin kielellä. 
Osaat arvioida ja kehittää monialaista työyhteisö- ja muutosviestintää sekä suomen että englannin kielellä. 
Kykenet kansainväliseen viestintään työtehtävissäsi ja toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Millaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön työvälineitä on olemassa ja miten sovellat niitä
työssäsi? 
Miten arvioit ja kehität työyhteisö- ja muutosviestintää? 
Miten toteutat asiakaslähtöisten palvelujen markkinointia? 
Miten arvioit ja käytät alasi suomenkielistä ja englanninkielistä lähdemateriaalia työsi kehittämisessä? 
Miten työyhteisössäsi tiedotetaan ja tehdään osaamista näkyväksi suullisesti ja kirjallisesti suomen ja englannin kielellä?
Miten viestitään onnistuneesti työyhteisön neuvottelu- ja ristiriitatilanteissa?

Opiskelumateriaali

Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen verkkovälitteiseen opetukseen ja ohjaukseen, sekä teet opettajien ohjeistamia tehtäviä.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Omaan työhön kytketyt tehtävät ja harjoitukset

Tentit ja muut määräajat

ilmoitetaan Learnissa

Opiskelijan työmäärä

5 op koostuu suullisista ja kirjallisista tehtävistä

Toteutuksen osien kuvaus

3 op suomenkielistä suullista ja kirjallista viestintää ja 2 op englanninkielistä suullista ja kirjallista viestintää

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiina Luukkainen
 • Veli-Matti Malinen
Vastuuopettaja

Veli-Matti Malinen

Ryhmät
 • SJSA23SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat viestinnän ja vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaat soveltaa niitä omaan työhösi ja asiakaslähtöisten
palvelujen markkinoinnissa. 
Osaat arvioida ja syventää omia suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojasi sekä suomen että englannin kielellä. 
Osaat arvioida ja kehittää monialaista työyhteisö- ja muutosviestintää sekä suomen että englannin kielellä. 
Kykenet kansainväliseen viestintään työtehtävissäsi ja toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Millaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön työvälineitä on olemassa ja miten sovellat niitä
työssäsi? 
Miten arvioit ja kehität työyhteisö- ja muutosviestintää? 
Miten toteutat asiakaslähtöisten palvelujen markkinointia? 
Miten arvioit ja käytät alasi suomenkielistä ja englanninkielistä lähdemateriaalia työsi kehittämisessä? 
Miten työyhteisössäsi tiedotetaan ja tehdään osaamista näkyväksi suullisesti ja kirjallisesti suomen ja englannin kielellä?
Miten viestitään onnistuneesti työyhteisön neuvottelu- ja ristiriitatilanteissa?

Opiskelumateriaali

Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen verkkovälitteiseen opetukseen ja ohjaukseen, sekä teet opettajien ohjeistamia tehtäviä.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Omaan työhön kytketyt tehtävät ja harjoitukset.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

5 op koostuu suullisista ja kirjallisista tehtävistä.

Toteutuksen osien kuvaus

3 op suomenkielistä suullista ja kirjallista viestintää ja 2 op englanninkielistä suullista ja kirjallista viestintää.

Syksy 2023: 2h: Xamkin kirjoittamisen käytänteet

Syksy 2024: Varsinainen opintojakso toteutuu

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Perttu Noponen
 • Anna Makkonen
Vastuuopettaja

Perttu Noponen

Ryhmät
 • SJSA23SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat palvelutuotannon toiminnan rahoituksen periaatteet hyvinvointipalvelujen näkökulmasta.

Osaat jäsentää liiketoimintastrategian osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa.

Osaat laatia yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seurata sen toteutumista.
Osaat arvioida ja kehittää yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta.
Osaat hankintalainsäädännön periaatteet.

Sisältö

Miten hyvinvointipalvelut rahoitetaan?
Miten liiketoimintastrategia toteutuu ja varmistetaan osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa?
Miten laadit yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seuraat sitä?
Miten arvioit ja kehität yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta? Miten toteutat pienhankintojen kilpailutuksen?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen kontaktiopetukseen Teamsissa lukujärjestyksen mukaisesti. Itsenäinen opiskelu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävät integroituvat työelämään.Asiantuntijat vierailut mahdollisia lähipäivissä.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut tehtävät. Osoitetaan erikseen opintojakson Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5op (=135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Hyvinvointipalveluiden rahoitus 1op
Liiketoimintastrategia 1op
Tuottavuus ja taloudellisuus 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson lähiopetus toteutetaan TAEMSissä.
Opettajat Perttu Noponen (perttu.j.noponen@xamk.fi) ja Tiia Laukkanen (tiia.laukkanen@xamk.fi).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Esitietovaatimukset

Terveys- ja hyvinvointipolitiikan lähtökohdat ja linjaukset
Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Maijaterttu Tiainen
 • Tarja Turtiainen
 • Johanna Hirvonen
Vastuuopettaja

Tarja Turtiainen

Ryhmät
 • SJSA23SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kuvata toimintaympäristön yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja niiden kytkentöjä hyvinvointi- ja
terveyspolitiikan muutoksiin ja strategisiin linjauksiin kansallisella ja Euroopan Unionin tasolla. 
Osaat soveltaa ajankohtaista terveys- ja hyvinvointipoliittista tietoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa.
Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden eettisiä vaikutuksia ottaen huomioon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat
sekä niihin sisältyvät arvoristiriidat. 
Osaat seurata ja ennakoida oman alasi tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Sisältö

Mitä on politiikkaa ja palvelujen tuottamista ohjaava keskeinen terveys- ja hyvinvointitieto?
Mitä ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja haasteet ja niiden yhteys on hyvinvointi- ja terveyspolitiikan linjauksiin ja muutoksiin?
Mitä kuuluu poliittishallinnolliseen suunnitteluun, ohjaukseen ja päätöksentekoon ja miten ne vaikuttavat hyvinvointi- ja terveyspolitiikan linjauksiin ja muutoksiin?
Mitä on lainsäädännöllinen ja eettinen perusta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja millä tavalla ne ohjaavat toiminnan suunnittelua ja kehittämistä?  Mitä on kansainvälistyvä sosiaalipolitiikka ja terveydenhuolto EU:ssa ja mitkä ovat sen vaikutukset palvelujärjestelmään ja palveluiden tuottamiseen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus 20h, verkkotehtävä, tentti ja itsenäinen opiskelu

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävä integroituu työelämään. Työelämän asiantuntijoiden luentoja.

Tentit ja muut määräajat

Määräaikana palautettu verkkotehtävä. Tenttiajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135h, jossa lähiopetus 20h, verkkotehtävä ja itsenäinen opiskelu 115h.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetus 20h, verkkotehtävä, tentti ja itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävä 2 op: 1 - 5
Yksilötentti: 2 op: 1 - 5

Arviointikehikko on opintojakson LEARN -alustalla.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 28.01.2024

Ajoitus

14.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tarja Turtiainen
 • Tuula Tarhonen
Ryhmät
 • SJMI24KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kuvata toimintaympäristön yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja niiden kytkentöjä hyvinvointi- ja
terveyspolitiikan muutoksiin ja strategisiin linjauksiin kansallisella ja Euroopan Unionin tasolla. 
Osaat soveltaa ajankohtaista terveys- ja hyvinvointipoliittista tietoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa.
Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden eettisiä vaikutuksia ottaen huomioon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat
sekä niihin sisältyvät arvoristiriidat. 
Osaat seurata ja ennakoida oman alasi tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Sisältö

Mitä on politiikkaa ja palvelujen tuottamista ohjaava keskeinen terveys- ja hyvinvointitieto?
Mitä ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja haasteet ja niiden yhteys on hyvinvointi- ja terveyspolitiikan linjauksiin ja muutoksiin?
Mitä kuuluu poliittishallinnolliseen suunnitteluun, ohjaukseen ja päätöksentekoon ja miten ne vaikuttavat hyvinvointi- ja terveyspolitiikan linjauksiin ja muutoksiin?
Mitä on lainsäädännöllinen ja eettinen perusta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja millä tavalla ne ohjaavat toiminnan suunnittelua ja kehittämistä?  Mitä on kansainvälistyvä sosiaalipolitiikka ja terveydenhuolto EU:ssa ja mitkä ovat sen vaikutukset palvelujärjestelmään ja palveluiden tuottamiseen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus 20h, pienryhmätehtävä, yksilötentti ja itsenäinen opiskelu

Osaamisen tunnistaminen: aikaisemmalla YAMK-tasoisella suorituksella voit hakea hyväksilukua. Ole yhteydessä vastuuopettajaan ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävä integroituu työelämään. Opintojaksoon sisältyy työelämän asiantuntijoiden luentoja.

Tentit ja muut määräajat

Määräaikana palautettu pienryhmätehtävä. Tenttiajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135h, jossa lähiopetus 20h, pienryhmätehtävä ja itsenäinen opiskelu 115h.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetus 20h, pienryhmätehtävä, tentti ja itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennot 1 op: hyväksytty / hylätty / täydennettävä
Pienryhmätehtävä 2 op: 1 - 5
Yksilötentti: 2 op: 1 - 5

Arviointikehikko on opintojakson LEARN -alustalla.

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tarja Turtiainen
 • Kati Vapalahti
Vastuuopettaja

Tarja Turtiainen

Ryhmät
 • SJSA23SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kuvata ja hallitset laaja-alaisesti tutkivaan kehittämiseen liittyvät käsitteet, prosessit ja lähestymistavat. 
Osaat etsiä, arvioida ja soveltaa oman alasi relevanttia tietoa ja tietolähteitä. 
Tunnet erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen menetelmiä ja osaat soveltaa niitä perustellen työelämän toimintojen ja ammattialan tutkimuksellisessa
kehittämisessä.
Tunnet tutkimuseettiset ja luotettavuuden periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti.

Sisältö

Miten tutkivan kehittämisen prosessi etenee ja millaisiin lähestymistapoihin se perustuu? 
Miten teet tiedonhakua systemaattisesti ja miten arvioit tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta?
Miten kokoat kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ja teet tuloksista synteesiä?
Millaisia tutkivan kehittämisen ajankohtaisia lähestymistapoja voit käyttää sosiaali- ja terveysalalla?
Millaisia laadullisen, määrällisen ja ketterän kehittämisen aineistonkeruumenetelmiä sekä analyysimenetelmiä voit käyttää tutkivassa kehittämisessä
Mitä ovat tutkimuseettiset periaatteet ja miten otat ne huomioon tutkivassa kehittämisessä?
Miten varmistat tutkimuksen luotettavuus tutkivan kehittämisen eri vaiheissa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa esiteltävä materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäinen oppimistehtävä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Omassa työyhteisössä tai muussa sote-alan yhteisössä toteutettava menetelmäkokeilu ja omaan, työelämälähtöiseen opinnäytetyöhön liitettävä lopputehtävä. Hankeyhteistyö.

Tentit ja muut määräajat

Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäinen oppimistehtävä. Ajastetut tehtävät

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 työtuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäinen oppimistehtävä. Ajastetut tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan lopputehtävä (2 op) arvosananlla 1-5 / täydennettävä; muut tehtävät hyv. / täyd. Learn-alustalla olevien kriteerien mukaisesti.

Hylätty (0)

Metodikirjallisuuden etsimisessä ja arvioimisessa on puutteita.
Innovatiivisissa kehittämismenetelmissä ongelman ratkaisussa puutteita.
Metodologisten valintojen perusteleminen puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat etsiä laaja-alaisesti metodikirjallisuutta ja arvioida sitä erilaisissa tutkimus- ja kehittämisprosesseissa
Osaat ratkaista ongelmia käyttäen innovatiivisia kehittämismenetelmiä
Osaat valita ja perustella oman opinnäytetyösi metodologisia valintoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat hankkia tietoa ja arvioida kriittisesti erilaisia kehittämis- ja tutkimusorientaatioita ja menetelmiä sekä niiden tuottamia tuloksia
Osaat ratkaista vaativia ongelmia käyttäen innovatiivisia kehittämismenetelmiä
Osaat valita ja perustella kriittisesti oman opinnäytetyösi metodologisia valintoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat arvioida ja soveltaa tuloksellisesti erilaisia kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa uusia näkökulmia tuottaen
Osaat ratkaista luovasti monimutkaisia ongelmia käyttäen innovatiivisia kehittämismenetelmiä
Osaat valita luovasti ja innovatiivisesti oman opinnäytetyösi metodologisia tehtäviä

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 28.01.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tarja Turtiainen
 • Kati Vapalahti
Ryhmät
 • SJMI24KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kuvata ja hallitset laaja-alaisesti tutkivaan kehittämiseen liittyvät käsitteet, prosessit ja lähestymistavat. 
Osaat etsiä, arvioida ja soveltaa oman alasi relevanttia tietoa ja tietolähteitä. 
Tunnet erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen menetelmiä ja osaat soveltaa niitä perustellen työelämän toimintojen ja ammattialan tutkimuksellisessa
kehittämisessä.
Tunnet tutkimuseettiset ja luotettavuuden periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti.

Sisältö

Miten tutkivan kehittämisen prosessi etenee ja millaisiin lähestymistapoihin se perustuu? 
Miten teet tiedonhakua systemaattisesti ja miten arvioit tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta?
Miten kokoat kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ja teet tuloksista synteesiä?
Millaisia tutkivan kehittämisen ajankohtaisia lähestymistapoja voit käyttää sosiaali- ja terveysalalla?
Millaisia laadullisen, määrällisen ja ketterän kehittämisen aineistonkeruumenetelmiä sekä analyysimenetelmiä voit käyttää tutkivassa kehittämisessä
Mitä ovat tutkimuseettiset periaatteet ja miten otat ne huomioon tutkivassa kehittämisessä?
Miten varmistat tutkimuksen luotettavuus tutkivan kehittämisen eri vaiheissa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa esiteltävä materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäinen oppimistehtävä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Omassa työyhteisössä tai muussa sote-alan yhteisössä toteutettava menetelmäkokeilu ja omaan, työelämälähtöiseen opinnäytetyöhön liitettävä lopputehtävä. Hankeyhteistyö.

Tentit ja muut määräajat

Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäinen oppimistehtävä. Ajastetut tehtävät

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 työtuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäinen oppimistehtävä. Ajastetut tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan lopputehtävä (2 op) arvosananlla 1-5 / täydennettävä; muut tehtävät hyv. / täyd. Learn-alustalla olevien kriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tarja Turtiainen
 • Perttu Noponen
Vastuuopettaja

Tarja Turtiainen

Ryhmät
 • SJSA23SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tunnistaa yhteiskunnallisesta muutoksesta johtuvia muutostarpeita omalla alallasi.
Osaat hyödyntää kokeilukulttuurin periaatteita uudistuvassa toimintaympäristössä ja työyhteisössäsi.
Osaat soveltaa uudistavan, valmentavan, tietojohtamisen periaatteita toimintaympäristön ja työyhteisösi muutoksissa.
Osaat hyödyntää yksilön oppimista, kehittymistä ja asiantuntemusta innovaatiojohtamisessa.

Sisältö

Miten sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö muuttuu tulevaisuudessa?
Miten hyödynnät kokeilukulttuurin periaatteita uudistuvassa toimintaympäristössä ja työyhteisössä?
Miten sovellat uudistavan, valmentavan, tietojohtamisen periaatteita muutoksissa?
Mitä on innovaatiojohtaminen ja miten voit hyödyntää sen periaatteita?

Opiskelumateriaali

Informoidaan opintojakson alkaessa LEARN-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskeluasi rytmittää ryhmätapaamiset, verkkokeskustelut ja itsenäiset oppimistehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät kytkeytyvät työelämään. TKI-asiantuntijaluento.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä
Oppimistehtävien määräajat LEARN-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 1 op
Itsenäinen opiskelu 4 op

Yhteensä noin 135h opiskelijan työtä (5op)

Toteutuksen osien kuvaus

Ennakkotehtäviä, artikkelitehtävä, aivoriihitehtävä, kirjallinen arvioitava opintojaksoa kokoava lopputehtävä ja verkkokeskusteluun osallistuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Perustuu Xamkin yamk opiskelijoiden arviointikehikkoon, informoidaan tarkemmin opintojakson alkaessa Learn-alustalla.

Esitietovaatimukset

Terveys- ja hyvinvointialan lähtökohdat ja linjaukset
Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Perttu Noponen
 • Anna Makkonen
Vastuuopettaja

Anna Makkonen

Ryhmät
 • SJSA22SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkityksen verkostojen johtamisessa.  
Osaat luoda lähtökohdat ihmisten ja organisaatioiden väliselle vuorovaikutukselle ja kumppanuudelle aidossa dialogissa. 
Osaat organisoida projekteja, jotka tukevat toimijoiden innostusta, motivaatioita ja sitoutumista kohti yhteistä päämäärää.
Osaat hankkia ja arvioida tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen.
Osaat johtaa kumppanuuksia ja monikulttuurisia asiakkuuksia yrittäjämäisesti.
Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia asiakkuuksien syventämisessä osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten toteutat on tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen merkitystä verkostojen johtamisessa? 
Miten toteutat ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta aidossa dialogissa? 
Miten organisoit innostusta, motivaatioita ja sitoutumista tukevia projekteja kohti yhteistä päämäärää?
Miten hankit ja arvioit tietoa monikanavaisten asiakkuuksien johtamiseen?   
Miten johdat kumppanuuksia ja monikulttuuria asiakkuuksia yrittäjämäisesti? 
Miten suunnittelet ja toteutat markkinointia asiakkuuksien syventämisessa osana strategista johtamista?

Opiskelumateriaali

Järvensivu, T. 2020. Verkostojen johtaminen. Opi ja etene yhdessä. Books on Demand. Saatavissa myös e-kirjana.
Grönroos, C. 2020. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum. Luvut 2 ja 14. Saatavissa myös e-kirjana.

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylä: Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen verkkovälitteiseen lähiopetukseen ja ohjaukseen, jossa on verkostoon liittyviä harjoitteita ja keskusteluja, ryhmä- ja yksilötehtäviä. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailut työelämäyhteistyönä ja/tai TKI-projektiyhteistyönä on mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät tullaan kertomaan oppimisalustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, joka muodostuu verkkovälitteisen lähiopetuksen 20 tunnista sekä opiskelijan itsenäisestä työskentelystä pienryhmissä ja yksin yhteensä 115 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Verkostojen ja asiakkuuksien johtamisen tietoperusta 1 op.
Verkostojen ja asiakkuuksien johtamisen haastattelutehtävä 1 op.
Verkostojen ja asiakkuuksien hallinnan kehittämissuunnitelma 3 op

Lisätietoja opiskelijoille

Anna Makkonen. S-posti: etunimi.sukunimi@xamk.fi
Perttu Noponen. S-posti:etunimi.j.sukunimi@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
f) työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä