Siirry suoraan sisältöön

Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Koulutus on suunnattu akuutinhoitotyön tehtävissä toimiville ammattilaisille, sairaanhoitajille, ensihoitajille ja terveydenhoitajille.

Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi kehittyvässä kliinisessä asiantuntijuudessa ja akuutin hoitotyön lähiesimiestyössä, kuten vaativassa kliinisessä erityisosaamisessa, asiantuntijuuden kehittämisessä, näyttöön perustuvassa toiminnassa, simulaation käytössä osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä.

Täydentävän osaamisen saat hankittua koko Xamkin Master Schoolin yhteisestä, monialaisesta täydentävän osaamisen opintotarjonnasta. Valintojesi kautta voit painottaa kehittämis- tai johtamisosaamista omien tavoitteidesi mukaan. Mahdolliset valittavat opintojaksot liittyvät mm. potilasturvallisuuskulttuuriin, hoitotyön laatuun, ammatilliseen viestintään ja potilasohjaukseen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, kliinisten erityisasiantuntijoiden luento-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, verkkoympäristössä opiskelu, ainutlaatuisessa simulaatio-oppimisympäristössä harjoittelu, käytännön työ sekä teorian ja käytännön integroivat oppimistehtävät muodostavat innostavan ja laadukkaan kokonaisuuden.

Opintojen alussa osaaminen rakentuu tutkintokohtaisen kaikille yhteisen ydinosaamisen kautta. Opintojen edetessä lisääntyy Master Schoolin täydentävän osaamisen merkitys henkilökohtaisen osaamisen rakentumisessa.

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin kehittymistarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla.
Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä osaamisen kehittymisprosesseja edistetään eri koulutusalojen, myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

Ydinosaaminen 40 op
• Kehittyvä kliininen asiantuntijuus
• Lähiesimiestyö
Täydentävä osaaminen 20 op
• Tutkimus- ja kehittämisopinnot
• Viestintätaidot
• Johtamisopinnot
• Ajankohtaiset teemat
Opinnäytetyö 30 op

Opintojen tavoite

Akuutin hoitotyön ylempi AMK-tutkinto on laaja-alainen ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa sinulle valmiudet toimia kliinisen asiantuntijan tehtävissä, esimiestyössä sekä kehittämistehtävissä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Master Schoolissa toteutettavat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on kehitetty työelämäläheisiksi tutkinnoiksi erotukseksi yliopistojen teoreettisemmista maisteritutkinnoista.

Akuutti hoitotyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinto-opiskelijoiden omat työpaikat ovat koulutuksen keskeisin työelämäyhteys. Sekä erilaiset opintojaksojen tehtävät että opinnäytetyö on mahdollista kiinnittää opiskelijan työpaikan tarpeisiin.
Työelämäläheisyys näkyy kumppaneiden aktiivisena osallistumisena koulutuksen eri vaiheissa. Akuutti hoitotyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinnon opetushenkilöstö on osana laajaa kansallista sekä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa.

Master School perustuu siihen, että opiskelija löytää tutkimus- ja kehittämistoiminnan imun opintojen alusta lähtien. Tavoitteena on, että opinnot rakentuvat strategisten tutkimus- ja kehittämiskysymysten tai innovaatioiden ja omien kehittymistarpeiden ympärille.
Tutkimus- ja kehittämiskysymykset voivat liittyä opiskelijan omaan taustaorganisaatioon, oman alan kehittämiseen tai laajempaan korkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tai alueen strategisiin haasteisiin.

Akuutti hoitotyön kehittäminen ja johtaminen ylempi AMK-koulutuksessa osa opintojaksojen toteutuksista on integroitu alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskeluaika on noin 1,5-2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Xamkin Kotkan kampus. Lähiopetusta on keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja voit halutessasi kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyön työpaikkasi kehittämiseen.

Opiskele joustavasti
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opintojen ohjaus
Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opintosihteerien, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.
Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.
BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Tehtävänäsi voi olla:
• erilaiset esimiestehtävät
• erilaiset akuutti hoitotyön asiantuntijatehtävät
• projekti-/hankepäällikön tehtävät

Tehtävänimikkeitä
• Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja
• Osastonhoitaja, palveluesimies, hoitotyön johtaja
• Suunnittelija, kehittämispäällikkö

Akuuttihoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(AHKT23SY)
Akuuttihoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(AHKT22SY)
Akuuttihoitotyö, yamk
Tunnus
(AHKT21SY)
Akuuttihoitotyö, yamk
Tunnus
(AHKT20SY)
Akuuttihoitotyö, yamk
Tunnus
(AHKT19SY)
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anita Näslindh-Ylispangar
 • Niina Ervaala
Vastuuopettaja

Anita Näslindh-Ylispangar

Ryhmät
 • AHKT22SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

• Tiedät henkilöstöjohtamisen perustan.
• Tiedät henkilöstöjohtamisen merkityksen organisaation, yksikön tuloksellisuuden ja työelämän laadun näkökulmasta.
• Sovellat osaamistasi henkilöstön osaamisen, työmotivaation ja hyvinvoinnin edistämisessä.
• Toteutat esimiestyötä työlainsäädännön ja henkilöstöjohtamista ohjaavien lakien ja sopimusten mukaan.

Sisältö

• Mitä on strateginen henkilöstöjohtaminen?
• Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen prosessit?
• Mikä on keskeinen lainsäädäntö esimiestyössä?
• Miten toteutetaan henkilöstön osaamisen kehittäminen?
• Miten edistetään työhyvinvointia?
• Miten itsensä johtaminen toteutuu esimiestyössä?

Opiskelumateriaali

Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.
Saatavilla myös e-kirja

Laaksonen H. & Ollila S. 2017. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Helsinki:Edita.
Saatavilla myös e-kirja

Työ-ja elinkeinoministeriö, 2021. Työolobarometri 2020 – ennakkotiedot. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työelämä 2021:18. ISBN pdf: 978-952-327-753-3

Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. 2015. Are we there yet? What's next for HR? Human Resource Management Review, 25(2), 188-204.
https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.004

Muu ajankohtainen materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäisesti kirjallisten tehtävien tekeminen.
Opintojakson toteutusaikana suulliseen kokeeseen osallistuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen tehtävä toteutetaan yhteistyössä opiskelijan työyksikön kanssa

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 32h, itsenäinen opiskelu 103h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hannu Salonen
 • Aki Viipuri
Vastuuopettaja

Hannu Salonen

Ryhmät
 • AHKT21SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

• Tunnet monipuolisesti alan ajankohtaisia näkökulmia ja osaat hyödyntää niitä arjen johtamisen kehittämisessä

Sisältö

• Mitä ovat akuuttihoidon ajankohtaiset alueelliset, kansalliset ja kansainväliset teemat?
• Miten hyödynnät ennakointi- ja ajankohtaistietoa arjen johtamisen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetusmateriaali annetaan opintojakosn alussa ja lisätään learniin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelmäyhteistyö lisätään lukujärjestyksiin tarvittaessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Joonas Lahelma
 • Niina Ervaala
Vastuuopettaja

Joonas Lahelma

Ryhmät
 • AHKT22SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

• Osaat kuvata toimintaympäristön muutospaineet ja analysoida niiden vaikutuksia tarvittavaan hoitotyön johtamisosaamiseen.
• Sovellat tietoa yhteiskunnan muutoksista toiminnan suunnittelussa.
• Tunnistat turvallisen potilashoidon ja henkilöstöturvallisuuden edellytykset ja osaat analysoida niiden merkitystä johtamistoiminnan kehittämistarpeiden kannalta.
• Osaat arvioida johtamistoiminnan eettisiä kysymyksiä.
• Osaat analysoida toiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Sisältö

• Miten sosiaali- ja terveysalan talous- ja ohjausjärjestelmät ohjaavat palvelujen tuottamista?
• Mitkä lait velvoittavat ja ohjaavat toiminnan suunnittelua?
• Miten strategian määrittelemät tavoitteet implementoidaan käytännön hoitotyössä?
• Mitä keinoja laadun ja tuottavuuden arviointiin ja kehittämiseen käytetään?
• Mitä hoitotyön johtamisen etiikalla tarkoitetaan?
• Miten näyttöön perustuva johtaminen ja näyttöön perustuva hoitotyö vaikuttavat työyksikön laatuun ja tuottavuuteen?

Opiskelumateriaali

Laaksonen, H., Laitinen, H. & Hiilamo, H. (toim.) 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Sanoma Pro. Saatavana myös e-kirjana

Auvinen, T. & Lämsä, A-M. 2020. Henkilöstöjohtamisen trendit digitalisoituvassa toimintaympäristössä. EJBO Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol25_no1_pages_14-26.pdf

Muu ajankohtainen materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäisesti kirjallisten tehtävien tekeminen.
Seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja suullisen esityksen pitäminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso totetuu yhteistyössä opiskelijan työpaikan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Sinikka Tuomikorpi
Vastuuopettaja

Niina Ervaala

Ryhmät
 • AHKT22SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

• Tiedät ja osaat soveltaa akuuttihoitotyön tiedollista, taidollista, eettistä ja laillista tietoperustaa kliinisessä asiantuntijuudessa.
• Tiedät akuuttihoitotyön kliinisen asiantuntijuuden tehtävät, roolit ja merkityksen sosiaali- ja terveysalalla.
• Osaat arvioida kriittisesti asiantuntijuuttasi ja kehittää sitä.
• Osaat kehittää ja arvioida omaa toimintaasi asiantuntijana moniammatillisen työyhteisön ja verkostojen jäsenenä.
• Tiedät akuuttihoitotyön erityispiirteet ja osaat huomioida ne hoitotyössä.

Sisältö

• Miten vahvistat akuuttihoitotyön tietoperustaasi ja sovellat sitä kliinisessä asiantuntijuudessa?
• Mitkä ovat akuuttihoitotyön kliinisen asiantuntijuuden tehtävät ja roolit sosiaali- ja terveysalalla?
• Miten arvioit ja kehität omaa asiantuntijuuttasi?
• Miten reflektoit ja kehität omaa toimintaasi moniammatillisessa työyhteisössä ja verkostoissa?
• Mitä ovat akuuttihoitotyön erityispiirteet?
• Miten huomioit akuuttihoitotyön erityispiirteet hoitotyössäsi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Virpi Maijala
Vastuuopettaja

Virpi Maijala

Ryhmät
 • AHKT22SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

• Ymmärrät esimiehen keskeisen roolin näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä ja edistäjänä
• Osaat tarkastella tekijöitä, jotka luovat esteitä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle
• Osaat saattaa parhaan mahdollisen näytön toiminnaksi
• Osaat varmistaa näyttöön perustuvat käytännöt
• Osaat arvioida näytön käytön vakiinnuttamista sekä näytön tuloksia

Sisältö

• Mikä on esimiehen rooli näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä ja edistäjänä?
• Mitkä tekijät luovat esteitä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle?
• Miten saatat parhaan mahdollisen näytön toiminnaksi?
• Miten varmistat näyttöön perustuvan toiminnan käytännöt?
• Miten arvioit näytön käytön vakiinnuttamista ja näytön tuloksia?
• Miten hyödynnät tietoa ammatillisessa päätöksenteossa ja johtamisessa?

Opiskelumateriaali

Bianchi, M., Bagnasco, A., Bressan, V. A. (2018) Review of the role of nurse leadership in promoting and sustaining evidence-based practice. Journal of Nursing Management; 26: 918–932. 
Birken, S., Clary, A., Tabriz, A. A., Turner, K., Meza, R., Zizzi, A., Larson, M., Walker, J., Charns, M. (2018) Middle managers´ role in implementing evidence-based practices in health care: a systematic review. Implementation Science; 13: 1-14. 
Friesen-Storms, J. H. H., M., Moser, A., van der Loo, S., Beurskens, A. J. H. M. & Bours, G. J. J. W. (2014) Systematic implementation of evidence-based practice in clinical nursing setting: a participatory action research project. Journal of Clinical Nursing 24, 57-68.  
Häggman- Laitila, A. (2009) Näyttöön perustuva hoitotyö: systemaattinen katsaus implementointiin. Hoitotiede 21 (4), 24-258. 
Korhonen, A., Jylhä, V., Korhonen, T. & Holopainen, A. (2018) Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö & Skhole, Nordestedt  
Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., Fineout-Overholt, E., & Long, L. E. (2014) The establishment of evidence-based practice competencies for practicing registered nurses and advanced practice nurses in real-world clinical settings: Proficiencies to improve healthcare quality, reliability, patient outcomes, and costs. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 11(1), 5-15.   
Stetler, C. B., Ritchie, J. A., Rycroft-Malone, J. & Charns, M. P. (2014) Leadership for evidence-based practice: strategic and functional behaviors for institutionalizing EBP. Worldviews Evidence Based Nursing, 11, 219-226.  
Taylor, N., Clay-Williams, R., Hodgen, E., Braithwaite, J. & Groene, O. (2015) High performing hospitals: A qualitative systematic review of associated factors and practical strategies for improvement. BMC Health Services Research, 15 (244), 2-22. 
Turpeinen, M. & Koskela I. (2017) Onko pakko? Onko mahdollista? Osataanko? Halutaanko? Uutta toimintamallia käyttöönottamassa organisaation muutostilanteessa. Hallinnon Tutkimus 36 (3), 197-212.
Opintojakson alussa esitettävä ajankohtainen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäisesti kirjallisten tehtävien tekeminen.
Opintojakson toteutusaikana ohjaukseen osallistuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen tehtävä toteutetaan yhteistyössä opiskelijan työyksikön kanssa

Tentit ja muut määräajat

Kirjallisen lopputehtävän palautus 30.11.2022 mennessä

Opiskelijan työmäärä

135h jakautuu seuraavasti: luennot 7h, väliohjaus 7h, seminaari 7h. Itsenäinen työskentely 114h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Katri Rissanen
 • Niina Ervaala
Vastuuopettaja

Katri Rissanen

Ryhmät
 • AHKT22SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

• Tiedät potilasturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön.
• Osaat kehittää akuuttihoitotyön potilasturvallisuuskulttuuria näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen.
• Tunnet CRM-ajattelun (Crisis Resource Managementin) ja osaat soveltaa käytäntöä omalla vastuualueellasi.
• Tiedät erilaisia potilasturvallisuutta parantavia menetelmiä ja toimintamalleja ja osaat soveltaa niitä.
• Tiedät turvallisen lääkehoidon toteuttamisen periaatteet sekä suunnittelun ja osaat soveltaa niitä.
• Osaat kehittää potilasturvallisuutta edistämällä moniammatillisen työyhteisön ja verkostojen hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Sisältö

• Miten kehität potilasturvallisuuskulttuuria näyttöön perustuvan tiedon avulla?
• Miten sovellat potilasturvallisuutta edistäviä toimintamalleja akuuttihoitotyössä?
• Miten edistät moniammatillisen työyhteisön ja verkostojen yhteistyötä ja vuorovaikutusta?

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama verkko-oppimisympäristö

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu etänä teamsin välityksellä sekä lähiopetuksena simulaatiopäivänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Valmistautuminen teamsin välityksellä käytävään väittelyyn/paneelikeskusteluun.
Kirjallisen parityön tekeminen.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5x 27h

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

katri.rissanen@xamk.fi

Opettaja lisää sinut opintojakson learniin ja lähettää opintojakson aloituksesta viestin.
Opintojakson info-video löytyy learnista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
c. arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu kirjallisen parityön perusteella. Väittelyllä tai paneelikeskustelulla on arvosanaa korottava vaikutus.
Arviointiperusteet löytyvät learnista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hannu Salonen
Vastuuopettaja

Hannu Salonen

Ryhmät
 • AHKT21SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

• Osaat hyödyntää simulaatiota akuutti hoitotyön ammattitaidon arvioinnissa ja kehittämisessä
• Osaat hyödyntää simulaatio-oppimista oman akuutti hoitotyön ammattitaidon kehittymisessä

Sisältö

• Miten käytät simulaatiota ammattitaidon arvioinnissa?
• Miten rakennat ja toteutat simuloidun oppimistilanteen?
• Miten kehität osaamistasi simulaation avulla?

Opiskelumateriaali

Opintomateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa sekä lisätään learniin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso linkittyy opiskelijoiden omiin työelmäkontakteihin

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Simulaatio-oppimismentelmään liittyvä yksilötehtävä (learn) arvioidaan.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Niina Ervaala
Vastuuopettaja

Niina Ervaala

Ryhmät
 • AHKT22SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

• Ymmärrät hoitotyön ympäristöissä tapahtuvien tutkimusten ja kehittämistöiden erityispiirteet, lähtökohdat ja prosessit
• Hallitset systemaattisen tiedonhaun osana näyttöön perustuvaa toimintaa ja tutkimus- ja kehittämistyötä
• Osaat hyödyntää eri tutkimusmenetelmiä erilaisissa tutkimus- ja kehittämistöissä
• Osaat arvioida tutkimustiedon luotettavuutta, eettisyyttä ja hyödynnettävyyttä tutkimus- ja kehittämistöissä
• Osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön erityispiirteitä, lähtökohtia ja prosesseja opinnäytetyön prosessin eri vaiheissa

Sisältö

• Mitä ovat hoitotyön ympäristössä tapahtuvan tutkimuksen filosofiset lähtökohdat, lainsäädäntö ja etiikka?
• Miten toteutat systemaattinen tiedonhaun?
• Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit tutkimus- ja kehittämistyön menetelmällisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali annetaan luentojen yhteydessä (Learn)
Lisäkirjallisuus:
- Kankkunen P, Vehviläinen-Julkunen K. 2017. Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro.
- Stolt M, Axelin A, Suhonen R (toim.). 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turun yliopisto, hoitotieteen laitoksen julkaisuja A:73/2016.
- Gray J, Grove S. 2020. Burns and Grove's The Practice of Nursing Research 9th edition, Elsevier.
- Muu hoitotieteellinen menetelmäkirjallisuus ja -artikkelit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistuminen
Ryhmä- ja itsenäisen tehtävän tekeminen ja esittäminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävänä opiskelija toteuttaa työelämäyhteistyössä tutkimussuunnitelman.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä:
- Luennot ja pienryhmätyöskentely 40 tuntia
- Itsenäinen työskentely 95 tuntia (sis. oppimistehtävän)

Arviointiasteikko

1-5