Siirry suoraan sisältöön

Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Koulutus on suunnattu akuutinhoitotyön tehtävissä toimiville ammattilaisille, sairaanhoitajille, ensihoitajille ja terveydenhoitajille.

Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi kehittyvässä kliinisessä asiantuntijuudessa ja akuutin hoitotyön lähiesimiestyössä, kuten vaativassa kliinisessä erityisosaamisessa, asiantuntijuuden kehittämisessä, näyttöön perustuvassa toiminnassa, simulaation käytössä osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä.

Täydentävän osaamisen saat hankittua koko Xamkin Master Schoolin yhteisestä, monialaisesta täydentävän osaamisen opintotarjonnasta. Valintojesi kautta voit painottaa kehittämis- tai johtamisosaamista omien tavoitteidesi mukaan. Mahdolliset valittavat opintojaksot liittyvät mm. potilasturvallisuuskulttuuriin, hoitotyön laatuun, ammatilliseen viestintään ja potilasohjaukseen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, kliinisten erityisasiantuntijoiden luento-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, verkkoympäristössä opiskelu, ainutlaatuisessa simulaatio-oppimisympäristössä harjoittelu, käytännön työ sekä teorian ja käytännön integroivat oppimistehtävät muodostavat innostavan ja laadukkaan kokonaisuuden.

Opintojen alussa osaaminen rakentuu tutkintokohtaisen kaikille yhteisen ydinosaamisen kautta. Opintojen edetessä lisääntyy Master Schoolin täydentävän osaamisen merkitys henkilökohtaisen osaamisen rakentumisessa.

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin kehittymistarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla.
Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä osaamisen kehittymisprosesseja edistetään eri koulutusalojen, myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

Ydinosaaminen 40 op
• Kehittyvä kliininen asiantuntijuus
• Lähiesimiestyö
Täydentävä osaaminen 20 op
• Tutkimus- ja kehittämisopinnot
• Viestintätaidot
• Johtamisopinnot
• Ajankohtaiset teemat
Opinnäytetyö 30 op

Opintojen tavoite

Akuutin hoitotyön ylempi AMK-tutkinto on laaja-alainen ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa sinulle valmiudet toimia kliinisen asiantuntijan tehtävissä, esimiestyössä sekä kehittämistehtävissä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Master Schoolissa toteutettavat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on kehitetty työelämäläheisiksi tutkinnoiksi erotukseksi yliopistojen teoreettisemmista maisteritutkinnoista.

Akuutti hoitotyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinto-opiskelijoiden omat työpaikat ovat koulutuksen keskeisin työelämäyhteys. Sekä erilaiset opintojaksojen tehtävät että opinnäytetyö on mahdollista kiinnittää opiskelijan työpaikan tarpeisiin.
Työelämäläheisyys näkyy kumppaneiden aktiivisena osallistumisena koulutuksen eri vaiheissa. Akuutti hoitotyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinnon opetushenkilöstö on osana laajaa kansallista sekä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa.

Master School perustuu siihen, että opiskelija löytää tutkimus- ja kehittämistoiminnan imun opintojen alusta lähtien. Tavoitteena on, että opinnot rakentuvat strategisten tutkimus- ja kehittämiskysymysten tai innovaatioiden ja omien kehittymistarpeiden ympärille.
Tutkimus- ja kehittämiskysymykset voivat liittyä opiskelijan omaan taustaorganisaatioon, oman alan kehittämiseen tai laajempaan korkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tai alueen strategisiin haasteisiin.

Akuutti hoitotyön kehittäminen ja johtaminen ylempi AMK-koulutuksessa osa opintojaksojen toteutuksista on integroitu alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskeluaika on noin 1,5-2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Xamkin Kotkan kampus. Lähiopetusta on keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja voit halutessasi kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyön työpaikkasi kehittämiseen.

Opiskele joustavasti
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opintojen ohjaus
Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opintosihteerien, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.
Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.
BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Tehtävänäsi voi olla:
• erilaiset esimiestehtävät
• erilaiset akuutti hoitotyön asiantuntijatehtävät
• projekti-/hankepäällikön tehtävät

Tehtävänimikkeitä
• Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja
• Osastonhoitaja, palveluesimies, hoitotyön johtaja
• Suunnittelija, kehittämispäällikkö

Akuuttihoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(AHKT25SY)
Akuuttihoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(AHKT24SY)
Akuuttihoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(AHKT23SY)
Akuuttihoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(AHKT22SY)
Akuuttihoitotyö, yamk
Tunnus
(AHKT21SY)
Akuuttihoitotyö, yamk
Tunnus
(AHKT20SY)

Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus AH00DJ64-3006 Ryhmät AHKT23SY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AH00CU59-3006 Ryhmät AHKT22SY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AH00EA02-3004 Ryhmät AHKT23SY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AH00DJ66-3006 Ryhmät AHKT23SY
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus AH00CU55-3008 Ryhmät AHKT23SY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AH00EA03-3003 Ryhmät AHKT22SY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus AH00EA03-3004 Ryhmät AHKT23SY
Ajoitus 21.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus AH00DJ63-3006 Ryhmät AHKT23SY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AH00CU59-3007 Ryhmät AHKT23SY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AH00DJ65-3006 Ryhmät AHKT23SY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AH00EA02-3005 Ryhmät AHKT24SY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AH00DJ66-3007 Ryhmät AHKT24SY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AH00DJ63-3007 Ryhmät AHKT24SY