Siirry suoraan sisältöön

Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Akuutin hoitotyön ylempi AMK-tutkinto on laaja-alainen ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa sinulle valmiudet toimia kliinisen asiantuntijan tehtävissä, esimiestyössä sekä kehittämistehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on suunnattu akuutinhoitotyön tehtävissä toimiville ammattilaisille, sairaanhoitajille, ensihoitajille ja terveydenhoitajille.

Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi kehittyvässä kliinisessä asiantuntijuudessa ja akuutin hoitotyön lähiesimiestyössä, kuten vaativassa kliinisessä erityisosaamisessa, asiantuntijuuden kehittämisessä, näyttöön perustuvassa toiminnassa, simulaation käytössä osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä.

Täydentävän osaamisen saat hankittua koko Xamkin Master Schoolin yhteisestä, monialaisesta täydentävän osaamisen opintotarjonnasta. Valintojesi kautta voit painottaa kehittämis- tai johtamisosaamista omien tavoitteidesi mukaan. Mahdolliset valittavat opintojaksot liittyvät mm. potilasturvallisuuskulttuuriin, hoitotyön laatuun, ammatilliseen viestintään ja potilasohjaukseen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, kliinisten erityisasiantuntijoiden luento-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, verkkoympäristössä opiskelu, ainutlaatuisessa simulaatio-oppimisympäristössä harjoittelu, käytännön työ sekä teorian ja käytännön integroivat oppimistehtävät muodostavat innostavan ja laadukkaan kokonaisuuden.

Opintojen alussa osaaminen rakentuu tutkintokohtaisen kaikille yhteisen ydinosaamisen kautta. Opintojen edetessä lisääntyy Master Schoolin täydentävän osaamisen merkitys henkilökohtaisen osaamisen rakentumisessa.

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin kehittymistarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla.
Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä osaamisen kehittymisprosesseja edistetään eri koulutusalojen, myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

Ydinosaaminen 40 op
• Kehittyvä kliininen asiantuntijuus
• Lähiesimiestyö
Täydentävä osaaminen 20 op
• Tutkimus- ja kehittämisopinnot
• Viestintätaidot
• Johtamisopinnot
• Ajankohtaiset teemat
Opinnäytetyö 30 op

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskeluaika on noin 1,5-2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Xamkin Kotkan kampus. Lähiopetusta on keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja voit halutessasi kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyön työpaikkasi kehittämiseen.

Opiskele joustavasti
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opintojen ohjaus
Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opintosihteerien, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.
Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.
BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Tehtävänäsi voi olla:
• erilaiset esimiestehtävät
• erilaiset akuutti hoitotyön asiantuntijatehtävät
• projekti-/hankepäällikön tehtävät

Tehtävänimikkeitä
• Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja
• Osastonhoitaja, palveluesimies, hoitotyön johtaja
• Suunnittelija, kehittämispäällikkö

TKI ja työelämäyhteistyö

Master Schoolissa toteutettavat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on kehitetty työelämäläheisiksi tutkinnoiksi erotukseksi yliopistojen teoreettisemmista maisteritutkinnoista.

Akuutti hoitotyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinto-opiskelijoiden omat työpaikat ovat koulutuksen keskeisin työelämäyhteys. Sekä erilaiset opintojaksojen tehtävät että opinnäytetyö on mahdollista kiinnittää opiskelijan työpaikan tarpeisiin.
Työelämäläheisyys näkyy kumppaneiden aktiivisena osallistumisena koulutuksen eri vaiheissa. Akuutti hoitotyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinnon opetushenkilöstö on osana laajaa kansallista sekä kansainvälistä asiantuntijaverkostoa.

Master School perustuu siihen, että opiskelija löytää tutkimus- ja kehittämistoiminnan imun opintojen alusta lähtien. Tavoitteena on, että opinnot rakentuvat strategisten tutkimus- ja kehittämiskysymysten tai innovaatioiden ja omien kehittymistarpeiden ympärille.
Tutkimus- ja kehittämiskysymykset voivat liittyä opiskelijan omaan taustaorganisaatioon, oman alan kehittämiseen tai laajempaan korkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tai alueen strategisiin haasteisiin.

Akuutti hoitotyön kehittäminen ja johtaminen ylempi AMK-koulutuksessa osa opintojaksojen toteutuksista on integroitu alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Akuuttihoitotyö, ylempi amk
Akuuttihoitotyö, ylempi amk
Akuuttihoitotyö, yamk
Akuuttihoitotyö, yamk
Akuuttihoitotyö, yamk
Akuuttihoitotyö, yamk
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hannu Salonen
 • Aki Viipuri
Vastuuhenkilö

Hannu Salonen

Opiskelijaryhmät
 • AHKT21SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

Tunnet monipuolisesti alan ajankohtaisia näkökulmia ja osaat hyödyntää niitä arjen johtamisen kehittämisessä

Sisältö

Mitä ovat akuuttihoidon ajankohtaiset alueelliset, kansalliset ja kansainväliset teemat?
Miten hyödynnät ennakointi- ja ajankohtaistietoa arjen johtamisen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetusmateriaali annetaan opintojakosn alussa ja lisätään learniin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelmäyhteistyö lisätään lukujärjestyksiin tarvittaessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Virpi Maijala
Vastuuhenkilö

Virpi Maijala

Opiskelijaryhmät
 • AHKT22SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

- ymmärrät esimiehen keskeisen roolin näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä ja edistäjänä
- osaat tarkastella tekijöitä, jotka luovat esteitä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle
- osaat saattaa parhaan mahdollisen näytön toiminnaksi
- osaat varmistaa näyttöön perustuvat käytännöt
- osaat arvioida näytön käytön vakiinnuttamista sekä näytön tuloksia

Sisältö

- mikä on esimiehen rooli näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä ja edistäjänä
- mitkä tekijät luovat esteitä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle
- miten saatat parhaan mahdollisen näytön toiminnaksi
- miten varmistat näyttöön perustuvan toiminnan käytännöt
- miten arvioit näytön käytön vakiinnuttamista ja näytön tuloksia
- miten hyödynnät tietoa ammatillisessa päätöksenteossa ja johtamisessa

Opiskelumateriaali

Bianchi, M., Bagnasco, A., Bressan, V. A. (2018) Review of the role of nurse leadership in promoting and sustaining evidence-based practice. Journal of Nursing Management; 26: 918–932. 
Birken, S., Clary, A., Tabriz, A. A., Turner, K., Meza, R., Zizzi, A., Larson, M., Walker, J., Charns, M. (2018) Middle managers´ role in implementing evidence-based practices in health care: a systematic review. Implementation Science; 13: 1-14. 
Friesen-Storms, J. H. H., M., Moser, A., van der Loo, S., Beurskens, A. J. H. M. & Bours, G. J. J. W. (2014) Systematic implementation of evidence-based practice in clinical nursing setting: a participatory action research project. Journal of Clinical Nursing 24, 57-68.  
Häggman- Laitila, A. (2009) Näyttöön perustuva hoitotyö: systemaattinen katsaus implementointiin. Hoitotiede 21 (4), 24-258. 
Korhonen, A., Jylhä, V., Korhonen, T. & Holopainen, A. (2018) Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö & Skhole, Nordestedt  
Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., Fineout-Overholt, E., & Long, L. E. (2014) The establishment of evidence-based practice competencies for practicing registered nurses and advanced practice nurses in real-world clinical settings: Proficiencies to improve healthcare quality, reliability, patient outcomes, and costs. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 11(1), 5-15.   
Stetler, C. B., Ritchie, J. A., Rycroft-Malone, J. & Charns, M. P. (2014) Leadership for evidence-based practice: strategic and functional behaviors for institutionalizing EBP. Worldviews Evidence Based Nursing, 11, 219-226.  
Taylor, N., Clay-Williams, R., Hodgen, E., Braithwaite, J. & Groene, O. (2015) High performing hospitals: A qualitative systematic review of associated factors and practical strategies for improvement. BMC Health Services Research, 15 (244), 2-22. 
Turpeinen, M. & Koskela I. (2017) Onko pakko? Onko mahdollista? Osataanko? Halutaanko? Uutta toimintamallia käyttöönottamassa organisaation muutostilanteessa. Hallinnon Tutkimus 36 (3), 197-212.
Opintojakson alussa esitettävä ajankohtainen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäisesti kirjallisten tehtävien tekeminen.
Opintojakson toteutusaikana ohjaukseen osallistuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen tehtävä toteutetaan yhteistyössä opiskelijan työyksikön kanssa

Tentit ja muut määräajat

Kirjallisen lopputehtävän palautus 30.11.2022 mennessä

Opiskelijan työmäärä

135h jakautuu seuraavasti: luennot 7h, väliohjaus 7h, seminaari 7h. Itsenäinen työskentely 114h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hannu Salonen
Vastuuhenkilö

Hannu Salonen

Opiskelijaryhmät
 • AHKT21SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Opiskelumateriaali

Opintomateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa sekä lisätään learniin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso linkittyy opiskelijoiden omiin työelmäkontakteihin

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Simulaatio-oppimismentelmään liittyvä yksilötehtävä (learn) arvioidaan.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Niina Ervaala
Vastuuhenkilö

Niina Ervaala

Opiskelijaryhmät
 • AHKT22SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

- Ymmärrät hoitotyön ympäristöissä tapahtuvien tutkimusten ja kehittämistöiden erityispiirteet, lähtökohdat ja prosessit
- Hallitset systemaattisen tiedonhaun osana näyttöön perustuvaa toimintaa ja tutkimus- ja kehittämistyötä
- Osaat hyödyntää eri tutkimusmenetelmiä erilaisissa tutkimus- ja kehittämistöissä
- Osaat arvioida tutkimustiedon luotettavuutta, eettisyyttä ja hyödynnettävyyttä tutkimus- ja kehittämistöissä
- Osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön erityispiirteitä, lähtökohtia ja prosesseja opinnäytetyön prosessin eri vaiheissa

Sisältö

- Hoitotyön ympäristössä tapahtuvan tutkimuksen filosofiset lähtökohdat, lainsäädäntö ja etiikka
- Systemaattinen tiedonhaun prosessi
- Tutkimus- ja kehittämistyön prosessit ja menetelmät

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali annetaan luentojen yhteydessä (Learn)
Lisäkirjallisuus:
- Kankkunen P, Vehviläinen-Julkunen K. 2017. Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro.
- Stolt M, Axelin A, Suhonen R (toim.). 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turun yliopisto, hoitotieteen laitoksen julkaisuja A:73/2016.
- Gray J, Grove S. 2020. Burns and Grove's The Practice of Nursing Research 9th edition, Elsevier.
- Muu hoitotieteellinen menetelmäkirjallisuus ja -artikkelit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistuminen
Ryhmä- ja itsenäisen tehtävän tekeminen ja esittäminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävänä opiskelija toteuttaa työelämäyhteistyössä tutkimussuunnitelman.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä:
- Luennot ja pienryhmätyöskentely 40 tuntia
- Itsenäinen työskentely 95 tuntia (sis. oppimistehtävän)

Arviointiasteikko

1-5