Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Information Technology

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Information Technology -koulutuksessa opiskelet tietoverkkojen toimintaa ja hallinnointia sekä nykyaikaisia palvelinympäristöjä.
Koulutuksessa opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman tietoverkon. Osaat ylläpitää tietojärjestelmiä ja palvelimia. Opintojen loppuvaiheessa nämä teemat kootaan yhteen, ja osaat rakentaa IoT-järjestelmän palveluineen ja ymmärrät niiden merkityksen ja mahdollisuudet globaalissa taloudessa.
Opit myös ohjelmointia, jotta voit tuottaa palveluita ja varmistaa niiden toimivuuden. Halutessasi voit myös sisällyttää ohjelmointia opintoihisi enemmänkin. Valinnaisissa opinnoissa voit suunnata opintojasi omien kiinnostuksen kohteidesi ja vahvuuksiesi mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Opintosi koostuvat moduuleista, jotka ovat noin kolmen opintojakson eli 15 opintopisteen kokonaisuuksia. Toisaalta opintosi etenevät vuositeemojen mukaisesti.
• ydinosaaminen 180 op, sisältäen työharjoittelun 15 op (3 kk) ja opinnäytetyön 15 op
• täydentävä osaaminen 60 op sisältäen työharjoittelun 15 op (3 kk) ja vapaasti valittavat opinnot 15 op

Ensimmäisenä vuonna perehdyt työelämän vaatimuksiin tietotekniikan tukitehtävien näkökulmasta. Saat käytännön osaamista tietokonelaitteistoista, tietoliikenneverkoista, käyttöjärjestelmistä ja tietoturvasta. Lisäksi opit ohjelmoinnin perusteita ja opiskelet ammattiaineita tukevia taitoja, kuten englantia, fysiikkaa ja matematiikkaa.

Toisena vuonna opit hallitsemaan tietoliikenneverkkojen käytännön toteutuksen sekä verkkolaitteiden asennukset ja konfiguroinnit yritysympäristön näkökulmasta. Lisäksi tutustut nykyaikaisiin palvelin- ja datakeskusympäristöihin sekä niissä tarvittaviin palveluihin ja aloitat IoT-järjestelmiin perehtymisen. Samalla kehität myös ohjelmointitaitojasi. Ammattiaineiden lisäksi osaamista vahvistetaan tietoverkkojen toimintaan ja ohjelmointiin liittyvillä matematiikan kursseilla.

Kolmantena vuonna keskitytään syvempään tietoturvaosaamiseen sekä palveluiden toteuttamiseen palvelin- ja IoT-ympäristössä. Lisäksi kehitetään projektinhallintataitoja, minkä jälkeen osaat liittää oppimaasi yhteen erilaisissa projekteissa.

Neljäntenä vuonna on vuorossa opinnäytetyö, joka on 15 opintopisteen laajuinen suoritus ja kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain. Harjoittelun voit ajoittaa sopivaan kohtaan opintojesi aikana 2 kuukauden pituisina jaksoina tai yhtenä pidempänä jaksona.

Ammattiopinnoissa opinnot painottuvat tietoverkkojen sekä nykyaikaisten palvelinympäristöjen ja datakeskusten toimintaan. Osaat rakentaa tietoturvallisen verkkoympäristön ja toteuttaa siinä tarvittavat palvelut. Lisäksi saat kokemusta IoT-järjestelmien toteutuksesta ja osaat rakentaa niihin kuuluvat yhteydet ja palvelut. Järjestelmän toimivuuden varmistamiseen tarvitset myös ohjelmointitaitoja.
Opintojen loppuvaiheessa suoritat valitsemiasi erikoisaiheita omien kiinnostuksen kohteidesi ja vahvuuksiesi mukaisesti.

Järjestämme suuren osan opinnoista Microsoft- ja Cisco-akatemiaohjelmien kautta. Tällä tavalla opiskelijamme saavat opintojen aikana useita Microsoft- ja Cisco-sertifikaatteja. Sertifikaatit ovat tärkeä tapa erottua muista työnhakijoista ensimmäistä IT-alan työpaikkaa etsittäessä.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Information technology -koulutuksessa ei ole varsinaista suuntautumista. Opintojen loppuvaiheessa voit koota 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden valinnaisia opintojaksoja ja painottaa aiheita omien kiinnostuksen kohteidesi mukaisesti. Voit opiskella yhden lukukauden tai lukuvuoden jossakin yhteistyökorkeakoulussamme.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Information Technology -koulutusohjelma toteutetaan päiväopintoina Xamkin Mikkelin kampuksella. Koulutuksen käytössä ovat ajantasaiset oppimisympäristöt ja laitteet.

Uramahdollisuudet

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä monipuoliselle IT-alalle. Tietoverkkojen ja palveluiden rooli yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Uusille ihmisten elämää tukeville älykkäille ratkaisuille on kysyntää. Erityisesti IoT on kasvava toimiala, ja sen odotetaan mullistavan liiketoimintaa.

Tietotekniikkaa hyödynnetään kaikilla aloilla, ja käytännössä IT-ammattilaisen uramahdollisuudet ovat erittäin laajat. Moni opiskelijamme on työllistynyt ohjelmointitehtäviin. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi palvelimien ylläpito tai palveluiden toteuttaminen, modernissa datakeskusympäristössä toimiminen, tietoliikenneverkkojen suunnittelu, hallinta ja ylläpito, IoT-ympäristöön liittyvien palveluiden toteuttaminen tai it-konsultointi.

Työtehtäviä voivat olla:
• IT-asiantuntija
• IT-konsultti
• IoT-suunnittelija
• järjestelmäasiantuntija
• ohjelmistoasiantuntija
• ohjelmistosuunnittelija
• palveluneuvoja
• projektipäällikkö
• tietohallintopäällikkö
• tietoliikenneasiantuntija
• tietotekniikka-asiantuntija

TKI ja työelämäyhteistyö

Information Technology –koulutus on rakennettu vastaamaan työelämän tarpeisiin. Opinnoissa hieman edettyäsi sinulla on mahdollisuuksia osallistua Xamkin tutkimusprojekteihin ja muihin työelämälähtöisiin projekteihin. Opinnäytetyö on parhaimmillaan jonkin yrityksen tarpeeseensa tilaama (selvitys)työ

Koulutuksen oppimisympäristöt

Information Technology -koulutus järjestetään modernissa oppimisympäristössä, jossa hyödynnetään alan suurten toimijoiden akatemiayhteistyötä. Teemme yhteistyötä muun muassa Microsoftin ja Ciscon kanssa, mikä mahdollistaa kansainvälisesti tunnustettujen sisältöjen ja sertifikaattien suorittamisen.

Cisco-verkkoluokassamme opiskelijat voivat rakentaa erittäin monipuolisia verkkoympäristöjä ja oppia verkkolaitteiden hallintaa käytännössä. Hyödynnämme myös virtuaalisia ympäristöjä, joissa voimme harjoitella suurempien ja monimutkaisempien kokonaisuuksien hallintaa. Käytössämme on nykyaikainen palvelinympäristö, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan myös datakeskusten rakenteeseen ja hallintaan liittyviä asioita.

Information technology, full-time studies
Information technology, full-time studies
Information technology, full-time studies
Information technology, full-time studies
Information technology, full-time studies
Information technology, full-time studies
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuhenkilö

Matti Juutilainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat optimoidat tietoliikenneverkon toimintaa edistyneillä protokollilla ja määrityksillä.
Osaat ratkaista monimutkaisempia verkkojen vikatilanteita.
Ymmärrät ohjelmallisesti määritettyjen verkkojen toimintaperiaatteen.
Osaat kehittää ja automatisoida verkon toimintaa ohjelmointimenetelmiä käyttäen.

Sisältö

Miten määritellä edistyneitä ominaisuuksia tietoliikenneprotokollien, kuten OSPF, EIGRP, STP, eBGP, SPAN ja Netflow, avulla?
Kuinka tehdä vianmäärityksiä monimutkaisemmissa tietoliikenneverkoissa?
Mitä SDN tarkoittaa ja kuinka sitä hyödynnetään verkon hallinnassa?
Kuinka automatisoida verkon toimintaa Python-ohjelmointikielen avulla?

Opiskelumateriaali

Advanced networking topics. Material will be announced in the course kick-off.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course consists of lectures (not compulsory but highly recommended), home assignments (help to understand the theory), labs (practical tasks to learn configuring the devices) and exams.
Työhön integroitu oppimisväylä:
The required exams can be done at certain times, agreed with the teacher. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the IT course kick-off.

Opiskelijan työmäärä

Total work amount is 135 hours, from which 55 hours is lectures/work under teacher supervision and 80 hours is self-study and home assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on practical tasks, labs and exams.

Esitietovaatimukset

Scaling networks

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Minna Lampinen
Vastuuhenkilö

Minna Lampinen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.
Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät on palautettava toteutusaikana. Kirjallinen tentti ja suullinen koe pidetään opintojakson aikana ja ensimmäinen uusintatentti opintojakson päättyessä. Toinen uusintatentti järjestetään tarvittaessa seuraavan lukukauden alussa sopimuksen mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö

--

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta teemasta, Jag som studerande, Mot arbetslivet ja Min bransch, joita harjoitellaan kirjallisin ja suullisin tehtävin opintojakson aikana ja testataan opintojakson lopussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritukset:

-opetukseen osallistuminen (luokkaopetus ja /tai Teams-tunnit)
-luokassa ja Learnissa suoritettavat harjoitustehtävät
-Learniin palautettavat itsenäiset tehtävät
-kirjallinen koe (luokassa / Learnissa)
-suullinen koe (Teamsissa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ajoitus

15.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Miia Liukkonen
Vastuuhenkilö

Miia Liukkonen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 250 paikkaa
CampusOnline opiskelijoille 250 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Learning tasks, assignments and short exams will be evaluated in pass/fail (to be supplemented) scale. The course assessment: pass/fail.

Esitietovaatimukset

Basic computer skills.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuhenkilö

Matti Juutilainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet modernin datakeskusympäristön rakenteen ja toimintaperiaatteen.
Osaat asentaa ja konfiguroida Windows- ja Linux-palvelinkäyttöjärjestelmän verkkoympäristössä tarvittavine rooleineen ja palveluineen.

Sisältö

Kuinka nykyaikaiset energiatehokkaat datakeskukset toimivat?
Kuinka varmistetaan palvelinympäristön vikasietoisuus?
Millaisia erityispiirteitä datakeskusten tietoliikenneverkoissa on?
Kuinka palvelinkäyttöjärjestelmiä ja palveluita asennetaan, konfiguroidaan ja monitoroidaan?

Opiskelumateriaali

Provided in the course.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments.

Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the course.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 90 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pen and paper exam and labs.
To be settled at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Timo Mynttinen
Vastuuhenkilö

Timo Mynttinen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Opit käyttämään tietokantaobjekteja hyödyntämällä sekä konsolin käyttöliittymää että DBMS:n nykyaikaista graafista käyttöliittymää.
Opit työskentelemään korkeammalla abstraktiotasolla luomalla tietokantaobjekteja käsitteleviä sovelluksia.

Sisältö

Mistä rakenteellisista osasista tietokantaympäristö koostuu?
Miten käytät ja muutat tietokannan taulujen sisältöjä sovelluksestasi käsin?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla julkaistut diat, tämän lisäksi nettimateriaali. Yksityiskohdat selviävät opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut viikottaisiin tapaamisiin lukujärjestyksen mukaisesti. Kunakin opetusviikkona käsitellään tyypillisesti yksi aihepiiri ja ratkotaan ohjatusti yksi aiheeseen liittyvä harjoitustehtävä. Käytät omaa aikaasi palautettavien tehtävien ratkaisemiseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä, 0 op.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op ja se tarkoittaa sinulle 135 h työskentelyä. Osan vietät luokkamuotoisessa ympäristössä, ja osan käytät harjoitustehtävien ratkomiseen ja tenttiin valmistautumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustyöt arvioidaan skaalalla hyväksytty/hylätty. Opintojakson loppupäässä on yksi tentti. Arvioinnin yksityiskohdat selviävät opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Introduction to programming

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Timo Hynninen
Vastuuhenkilö

Timo Hynninen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet edistyneitä ohjelmointitekniikoita ja osaat käyttää suunnittelumalleja.
Tunnet suunnittelumallit ja niiden käyttötarkoitukset.
Osaat soveltaa malleja ohjelmoinnissa ja kuvata ohjelman rakenteen UML-kielellä.

Sisältö

Mitä ovat suunnittelumallit ja edistyneet ohjelmointitekniikat olio-ohjelmoinnin näkökulmasta?
Mitä suunnittelumalleja on olemassa?
Miten suunnittelumalli valitaan?
Miten suunnittelumalleja sovelletaan ohjelmoinnissa?
Miten suunnittelumallit ja koodin rakenne kuvataan UML-kielellä?

Opiskelumateriaali

Freeman & Robson. Head First Design Patterns. O'Reilly 2020.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään hyvää ohjelmointitaitoa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät reaalianalyysin, differentiaali- ja integraalilaskennan peruskäsitteistöä. Osaat derivoida ja integroida erilaisia funktioita tunnettujen menetelmien avulla. Osaat soveltaa differentiaali- ja integraalilaskentaa tekniikan alalla.

Sisältö

Kuinka reaaliluvut määritellään ja kuinka yhtälöitä sekä epäyhtälöitä ratkaistaan? Kuinka tasokäyriä määritellään ja mitkä ovat alkeisfunktioiden ominaisuudet? Mitä tarkoittaa jonojen ja sarjojen suppeneminen sekä kuinka niitä voi soveltaa tekniikan alalla. Kuinka derivaatta, integraalifunktio ja määrätty integraali määritellään? Millaisin menetelmin voidaan funktioita derivoida ja integroida? Kuinka monen tuntemattoman funktioita derivoidaan? Kuinka derivointia ja integrointia sovelletaan tekniikan alalla?

Opiskelumateriaali

To be settled at the course kick off.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot lukujärjestelmistä, logiikasta, joukoista ja Boolen algebroista

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Textbook: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 tai 1987. Course material provided by the lecturer.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

13.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 tai 1987. Oheismateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Tiina Kettunen
Vastuuhenkilö

Tiina Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • PTKT22SP
  Peliteknologiat, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Tiina Kettunen
Vastuuhenkilö

Tiina Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT22SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI23KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat laskea eri tavoin esitettyjen lukujen avulla
Osaat argumentoida pätevällä tavalla
Osaat yhdistellä joukkoja algebrallisesti

Sisältö

Kuinka lukuja esitetään eri lukujärjestelmissä ja kuinka niillä lasketaan?
Mitä tarkoittaa logiikka ja pätevä päättely?
Kuinka joukkoja ja relaatioita määritellään, yhdistetään ja kuvataan?
Mitä tarkoittaa abstrakti algebra, erityisesti Boolen algebra?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 tai 1987. Oheismateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

To be settled at the course kick off.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI21SV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • TKMI22KV
  Tietojenkäsittely, verkkototeutus

Tavoitteet

Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin

Sisältö

Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuhenkilö

Elina Halonen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hakea tietoa englanniksi oman alasi asianmukaisista lähteistä ja soveltaa sitä erilaisiin opiskelu- ja työtilanteisiin.
Osaat viestiä englanniksi suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alasi tilanteissa.

Sisältö

Miten haet tietoa alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten olet suullisessa vuorovaikutuksessa englanniksi ja laadit tekstejä työelämän tarpeisiin englanniksi?
Miten viestit työyhteisössä ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa?

Opiskelumateriaali

Material in Learn.

Yksilölliset oppimisväylät

Will be informed at the beginning of the course.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Will be informed at the beginning of the course.

Opiskelijan työmäärä

135 hours.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Will be informed at the beginning of the course.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuhenkilö

Matti Juutilainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät virtualisointi-, klusterointi- ja pilviympäristöjen teknisen rakenteen ja osaat hyödyntää niitä palvelinympäristön suorituskyvyn, skaalautuvuuden ja luotettavuuden parantamiseksi.
Osaat konfiguroida edistyneitä palveluita palvelinkäyttöjärjestelmissä.

Sisältö

Kuinka hienosäätää ja optimoida palvelinkäyttöjärjestelmien toimintaa?
Kuinka automatisoida palvelinkäyttöjärjestelmien toimintoja?
Kuinka tehdä ja käyttää skriptejä palvelinkäyttöjärjestelmissä?
Kuinka määritellä edistyneitä verkottuneita palveluita palvelinympäristössä?
Kuinka hallita eri toimittajien virtualisointi- ja pilviympäristöjä?

Opiskelumateriaali

Provided in the course.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments.

Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the course.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 90 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Data center environments

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Timo Mynttinen
Vastuuhenkilö

Timo Mynttinen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät käyttöliittymäteknologioiden ja palvelinteknologioiden roolit.
Ymmärrät yhden nykyaikaisen suunnittelumallin perusteet (MVC) verkkosovellusten suunnitteluun.

Sisältö

Kuinka suunnittelet ja toteutat full stack -verkkosovelluksen nykyaikaisella IDE:llä?
Mitkä roolit ja tehtävät ovat MVC-arkkitehtuurissa kullakin osalla?

Opiskelumateriaali

To be settled at the course kick off.

Yksilölliset oppimisväylät

You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule. Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments.

TKI ja työelämäyhteistyö

Does not include, 0 points.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 60 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writings will take the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learn task submissions. One exam at the end of the term.
To be settled in detail at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Introduction to programming
Object-oriented programming

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Timo Mynttinen
Vastuuhenkilö

Timo Mynttinen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät käyttöliittymäteknologioiden ja palvelinteknologioiden roolit.
Ymmärrät yhden nykyaikaisen suunnittelumallin perusteet (MVC) verkkosovellusten suunnitteluun.

Sisältö

Kuinka suunnittelet ja toteutat full stack -verkkosovelluksen nykyaikaisella IDE:llä?
Mitkä roolit ja tehtävät ovat MVC-arkkitehtuurissa kullakin osalla?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla julkaistut diat, tämän lisäksi nettimateriaali. Yksityiskohdat selviävät opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut viikottaisiin tapaamisiin lukujärjestyksen mukaisesti. Kunakin opetusviikkona käsitellään tyypillisesti yksi aihepiiri ja ratkotaan ohjatusti yksi aiheeseen liittyvä harjoitustehtävä. Käytät omaa aikaasi palautettavien tehtävien ratkaisemiseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä, 0 op.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op ja se tarkoittaa sinulle 135 h työskentelyä. Osan vietät luokkamuotoisessa ympäristössä, ja osan käytät harjoitustehtävien ratkomiseen ja tenttiin valmistautumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustyöt arvioidaan skaalalla hyväksytty/hylätty. Opintojakson loppupäässä on yksi tentti. Arvioinnin yksityiskohdat selviävät opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Introduction to programming
Object-oriented programming

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Marjo Puikkonen
Vastuuhenkilö

Marjo Puikkonen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät asioiden ja ihmisten johtamisen merkityksen liiketoiminnassa.
Opit analysoimaan ja tekemään päätöksiä liiketoimintaa kuvaavien tietojen perusteella.
Tunnistat oman yrityksen käynnistämiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet internet aikakaudella.

Sisältö

Miten asioiden ja ihmisten johtaminen eroavat toisistaan?
Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat ja kuinka niitä tulee tulkita?
Kuinka ryhtyä yrittäjäksi?

Opiskelumateriaali

Provided in the course.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments.

Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be announced in the course.

Tentit ja muut määräajat

To be announced in the course.

Opiskelijan työmäärä

Total of 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuhenkilö

Heikki Brotkin

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tunnet tietokonelaitteiston toimintaperiaatteet.
Osaat käyttöjärjestelmän peruskäytön.
Osaat päivittää tietokonelaitteistoa.
Osaat käyttää tietotekniikan ammattitermistöä.
Osaat asentaa ja käyttää tietokonelaitteistoja ja ohjelmistoja mikroluokissa.

Sisältö

Miten asennetaan PC-tietokone Windows- tai Linux-käyttöjärjestelmällä?
Miten käytetään Linux-komentoriviä?
Miten käytetään Windows-komentoriviä?
Mitkä ovat virtualisoinnin peruskäsitteet ja tekniikat?
Miten konfiguroidaan etäyhteys palvelimeen?
Mikä on RAID ja miten se konfiguroidaan?
Miten PC-komponentit toimivat?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin aloitusluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi koostuu opinto materiaalista, ohjatuista laboratorio harjoituksista ja kirjoitetuista raporteista. Laboratorio harjoitukset tehdään pienissä ryhmissä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssin materiaalien opiskelu, laboratorioharjoituksia korvaavat harjoitukset ja raportit on mahdollista tehdä myös etänä. Tästä on sovittava opettajan kanssa etukäteen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin aloitusluennolla.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia, joista 45 tuntia työkennellään laborariossa. Muu aika kuluu itseopiskeluun, raporttien kirjoittamiseen ja kokeeseen valmistumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriakoe ja palautetut raportit.
Ilmoitetaan kurssin aloitusluennolla.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuhenkilö

Reijo Vuohelainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Ymmärrät fysiikassa käytetyt suureet ja yksiköt. Osaat laskea kappaleen etenemisen liikeyhtälöillä ja energiaperiaatteella Ymmärrät lämmöntuoton ja lämmönjohtumisen periaatteet. Ymmärrät signaalin etenemisen ja vaimentumisen perusteet.

Sisältö

Mitä ovat SI yksiköt?
Mitä tarkoittavat siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys?
Mikä on lämpövuo tai lämpövirta?
Mitä materian taitekerroin tarkoittaa?

Opiskelumateriaali

Principles of Physics, Halliday, Resnick, and Walker, Wiley. All editions are enough, after 8th edition all exercises are in SI units.
Lecture notes, homework and lab work tasks are on the Learn platform. Lab work are done in groups of three students and the results are collected in single report.

Yksilölliset oppimisväylät

You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments. You will do the labs in small groups of three students.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

Final exam at the end of the course.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 60 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lectures and laboratory exercises are collected to a lab report. One final exam.
To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Calculus

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuhenkilö

Matti Juutilainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Ymmärrät tietoverkkojen tietoturvaperiaatteet.
Osaat asentaa, hallita ja tehdä verkkolaitteiden vianmääritystä varmistaaksesi tiedon ja palveluiden luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.
Osaat tehdä tietoturva-asetuksia Ciscon reitittimiin, kytkimiin ja turvalaitteisiin ja estää verkon väärinkäyttöä niiden avulla.

Sisältö

Millaisia tietoturvauhkia kohdistuu nykyaikaisiin tietoliikenneverkkoihin?
Kuinka Ciscon reitittimet suojataan ja kuinka niillä toteutetaan AAA ja pääsynvalvonta.
Kuinka Ciscon kytkimet suojataan ja kuinka niillä estetään yleisiä lähiverkon hyökkäyksiä.
Kuinka Ciscon laitteilla toteutetaan palomuuri-, IPS- ja VPN-ratkaisuja?

Opiskelumateriaali

Cisco Network Security

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course consists of lectures (not compulsory but highly recommended), home assignments (help to understand the theory), labs (practical tasks to learn configuring the devices) and practice exams (web based multiple-choice exams).

Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the course.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 90 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on labs, practice exams, skills exam, Cisco final exam and a pen&paper exam.

Esitietovaatimukset

Security fundamentals
Routing and switching essentials

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuhenkilö

Matti Juutilainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet tietoliikenneverkon toimintaperiaatteen, lähiverkon laitteet, tiedonsiirtomedian tyypit sekä verkkojen yleiset kaapelointitavat.
Tunnet OSI- ja TCP/IP-mallin protokollat ja IP-osoitteistuksen sekä aliverkotuksen periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen lähiverkon, tehdä reitittimien ja kytkimien perusasetukset.

Sisältö

Mistä osista lähiverkot koostuvat?
Miksi lähiverkoissa käytetään useita protokollia?
Millaisia ominaisuuksia eri tyyppisillä kaapeleilla tai langattomilla verkoilla on?
Kuinka suunnitella ja toteuttaa yksinkertainen lähiverkkoratkaisu?
Kuinka tehdään asetukset pienen lähiverkon reitittimiin ja kytkimiin ja ratkaistaan mahdolliset vikatilanteet?

Opiskelumateriaali

Cisco CCNA: Introduction to Networks.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course consists of lectures (not compulsory but highly recommended), home assignments (help to understand the theory), labs (practical tasks to learn configuring the devices) and practice exams (web based multiple-choice exams).

Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the course.

Opiskelijan työmäärä

Total work amount is 135 hours, from which about 50 hours is lectures/work under teacher supervision and the rest is self-study and home assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on practical tasks, labs and exams (multiple-choice Cisco Final exam, theoretical pen&paper exam and practical skills exam).

Esitietovaatimukset

Networking fundamentals

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Timo Mynttinen
Vastuuhenkilö

Timo Mynttinen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät, mitä on ohjelmointi ja ohjelmallinen ongelmanratkaisu. Tunnet ohjelmoinnin perusrakenteet: muuttujat, ehtolauseet, toistorakenteet ja funktiot.
Ymmärrät web-ohjelmoinnin peruselementit ja niiden roolit: käyttöliittymä, web-palvelin ja tietokantapalvelin.
Ymmärrät nykyaikaisen ohjelmointikielen perusrakenteet ja peruskäytön.
Ymmärrät tietovaraston roolin ohjelmassa.

Sisältö

Mistä perusrakenteista ohjelmakoodi koostuu?
Mihin ohjelmointitaitoa tarvitaan sovellusohjelmoinnissa, ja miten koodaat yksinkertaisen ohjelman käyttäen nykyaikaista IDE:a?

Opiskelumateriaali

To be settled at the course kick off.

Yksilölliset oppimisväylät

You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule. Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments.

TKI ja työelämäyhteistyö

Does not include, 0 points.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 60 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writings will take the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learn task submissions. One exam at the end of the term.
To be settled in detail at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuhenkilö

Reijo Vuohelainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet elektroniikan peruskomponentit ja osaat niiden yhdistämisen osaksi IoT järjestelmää. Osaat mitata jännitteen ja aikaeron oskilloskoopilla. Ymmärrät analogisten ja digitaalisten sisäänmenojen eron? Osaat tehdä yksinkertaia ohjelmia IoT järjestelmien ohjaamiseen.

Sisältö

Mitä ovat elektroniikan peruskomponentit?
Miten peruskomponenttien arvot mitataan?
Kuinka oskilloskooppia käytetään?
Miten IoT järjestelmää ohjelmoidaan?

Opiskelumateriaali

Lecture notes and book suggestions with homework and lab work tasks are on the Learn platform. The completion of the course requires a learning diary. The small group works together, discuss and create a document of the important parts of the course.

Yksilölliset oppimisväylät

You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments. You will do the labs in small groups of three students.

TKI ja työelämäyhteistyö

IoT small project topic can be from elsewhere.

Tentit ja muut määräajat

One exam at the end of the course. Learning diary or report at the end of the course.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 60 hours are worked in a classroom with theory and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lectures and laboratory exercises are collected to a lab diary or a lab report. A final exam.
To be settled at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Timo Hynninen
Vastuuhenkilö

Timo Hynninen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tunnet IoT-järjestelmien rakennuspalikat.
Osaat rakentaa senroreista ja toimilaitteista rakentuvan järjestelmän.
Tiedät miten IoT tuottaa arvoa.
Osaat rakentaa pilvipalveluun linkittyvät IoT kokonaisuuden.
Osaat suunnitella IoT-järjestelmiä tukemaan teollisuuden, terveydenhuollon tai energiajärjestelmien tarpeita.

Sisältö

Mitä ovat älykkäät laitteet? Miten niitä ohjelmoidaan?
Miten IoT tuottaa arvoa datasta?
Miten big datan käsittely toimii ja miten sitä sovelletaan IoT-järjestelmissä
Miten yhdistetään IoT järjestelmä pilvipalveluun?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Computer and ICT environments
Introduction to programming
IoT electronics and measurements

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuhenkilö

Matti Juutilainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät tietoliikenneverkkojen peruskäsitteet liittyen lähiverkkoihin, laajaverkkoihin ja langattomiin verkkoihin.
Ymmärrät lähiverkkojen ja niissä käytettyjen protokollien toimintaperiaatteet.
Tiedät reitittimien ja kytkimien roolin yritysverkoissa.

Sisältö

Mitä Internet, intranet ja extranet tarkoittavat?
Kuinka lähiverkot, laajaverkot ja langattomat verkot toimivat?
Mitä protokollia eri tyyppisissä verkoissa käytetään ja kuinka ne toimivat?
Millaisia laitteita reitittimet ja kytkimet ovat ja mikä on niiden rooli yritysverkoissa?
Kuinka laitteet liitetään verkkoon? Millaisia vaihtoehtoja on olemassa?

Aika ja paikka

The required skill tests can be done at certain times. Other material can be studied from a network learning environment.

Opiskelumateriaali

To be announced in the course kick-off.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments. You will do the labs in small groups of two-three students.
Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times, agreed with the teacher. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

To be announced in the course kick-off.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which 60 hours are worked in a classroom and labs. Homeworks, exam preparations and report writing takes the rest of the time.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Theoretical exams and skill tests.
To be settled at the course kick off.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a) use professional vocabulary systematically.
c) identify interrelated tasks.
e) use the key models, methods, software and techniques of the professional field.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Timo Mynttinen
Vastuuhenkilö

Timo Mynttinen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet ja hallitset keskeiset olio-ohjelmoinnin syntaktiset rakenteet.
Osaat käyttää versionhallintaohjelmistoa. Käytät versionhallintaa lähdekoodin paikalliseen hallintaan.
Osaat käyttää rakenteellista dataa eri lähteistä ohjelmistokehityksessä.

Sisältö

Mitkä ovat olio-ohjelmoinnin peruspilarit?
Miten käytät versionhallintaohjelmistoa ohjelmistokehityksessä?
Miten haet ja muokkaat rakenteellista tietoa eri lähteistä ohjelmassasi?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla julkaistut diat, tämän lisäksi nettimateriaali. Yksityiskohdat selviävät opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut viikottaisiin tapaamisiin lukujärjestyksen mukaisesti. Kunakin opetusviikkona käsitellään tyypillisesti yksi aihepiiri ja ratkotaan ohjatusti yksi aiheeseen liittyvä harjoitustehtävä. Käytät omaa aikaasi palautettavien tehtävien ratkaisemiseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä, 0 op.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op ja se tarkoittaa sinulle 135h työskentelyä. Osan vietät luokkamuotoisessa ympäristössä, ja osan käytät harjoitustehtävien ratkomiseen ja tenttiin valmistautumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustyöt arvioidaan. Opintojakson loppupäässä on yksi tentti. Arvioinnin yksityiskohdat selviävät opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Introduction to programming

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuhenkilö

Timo Hynninen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet käyttöjärjestemän rakenteen ja perustoiminnot. Osaat käyttää Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmiä graafisen käyttöliittymän ja tekstipohjaisen käyttöliittymän avulla.

Sisältö

Mikä on käyttöjärjestelmä?
Mitkä ovat käyttöjärjestelmän tehtävät ja osat?
Mikä on kerneli ja miten se rakentuu?
Mitä ovat prosessit, säikeet, muistinhallinta, virtuaalimuisti, siirräntä, keskeytykset, tiedostojärjestelmä?
Miten palvelinkäyttöjärjestelmät eroavat työpöytäkäyttöjärjestelmistä?

Opiskelumateriaali

Operating Systems: Three Easy Pieces (saatavilla verkossa: http://www.ostep.org )
William Stallings: Operating Systems: Internals and Design Principles.
Silberschatz, Galvin & Gagne: Operating System Concepts.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät ja loppukoe

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuhenkilö

Reijo Vuohelainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Materials are delivered on Learn platform.

Yksilölliset oppimisväylät

Tasks are on Learn and are not depending on time or place.

TKI ja työelämäyhteistyö

Some companies visit on campus.

Tentit ja muut määräajat

This course is divided on three years. Each year there are different topics and have different tasks to return on Learn platform.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

135 hours in three years

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Acceptable returned assignments on Learn.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2024

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Opiskelijaryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Perehdyt ohjatusti oman alasi keskeisiin käytännön työtehtäviin.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna.
Teet harjoittelun aikana erikoistumisalasi/suuntautumispolkusi mukaisia työtehtäviä.
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuhenkilö

Jari Kortelainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät todennäköisyyteen ja informaatioteoriaan liittyviä peruskäsitteitä. Osaat tehdä päätöksiä käyttäen hyväksi satunnaismuuttujien todennäköisyysjakaumia. Osaat soveltaa informaatioteoriaa tietotekniikan alalla.

Sisältö

Mitä tarkoittaa otosavaruus, satunnaismuuttuja ja kuinka todennäköisyys määritellään?
Millaisia tunnettuja todennäköisyysjakaumia on määritelty satunnaismuuttujille?
Mitä tarkoittaa informaatioteoria?
Mitä tarkoittaa maksimaalisen entropian periaate?
Kuinka todennäköisyyttä ja informaatioteoriaa sovelletaan tietotekniikan alalla ja päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali

To be settled at the course kick off.

Yksilölliset oppimisväylät

Scheduled track:
You participate in lectures and exercises according to the weekly schedule.

Independent track:
You can show your competence e.g. by a certificate. To be settled at the course kick off.

TKI ja työelämäyhteistyö

To be settled at the course kick off.

Tentit ja muut määräajat

To be settled at the course kick off.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To be settled at the course kick off.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot joukoista, Boolen algebroista sekä differentiaali- ja integraalilaskennasta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opiskelijaryhmät
 • ITMI19SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

You need to make your personal study plan (PSP) and think about your future. Based on your selections you can study or practice in a project 5 to 15 credits of the subject which improve your knowledge and skills on that topic area of information technology.

Sisältö

Who I am?
What I want to be?
In which topic I like to be the best in the Europe?
Which company could be my employer?

Opiskelumateriaali

Personal plan.

Yksilölliset oppimisväylät

Project(s) to further improve and develop your skills in the IT field.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projects can be done to companies.

Opiskelijan työmäärä

135 hours per 5 credits.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Student must do the personal study plan before this course can be accepted.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opiskelijaryhmät
 • ITMI19SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

You need to make your personal study plan (PSP) and think about your future. Based on your selections you can study or practice in a project 5 to 15 credits of the subject which improve your knowledge and skills on that topic area of information technology.

Sisältö

Who I am?
What I want to be?
In which topic I like to be the best in the Europe?
Which company could be my employer?

Opiskelumateriaali

Personal plan.

Yksilölliset oppimisväylät

Project(s) to further improve and develop your skills in the IT field.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projects can be done to companies.

Opiskelijan työmäärä

135 hours per 5 credits.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Student must do the personal study plan before this course can be accepted.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opiskelijaryhmät
 • ITMI19SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

You need to make your personal study plan (PSP) and think about your future. Based on your selections you can study or practice in a project 5 to 15 credits of the subject which improve your knowledge and skills on that topic area of information technology.

Sisältö

Who I am?
What I want to be?
In which topic I like to be the best in the Europe?
Which company could be my employer?

Opiskelumateriaali

Personal plan.

Yksilölliset oppimisväylät

Project(s) to further improve and develop your skills in the IT field.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projects can be done to companies.

Opiskelijan työmäärä

135 hours per 5 credits.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Student must do the personal study plan before this course can be accepted.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Timo Hynninen
Vastuuhenkilö

Timo Hynninen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat selittää ohjelmoinnin peruskäsitteet. Tunnet ohjelmoinnin rakenteita ja niiden toimintaa. Pystyt kirjoittamaan lyhyitä ohjelmia Python-ohjelmointikielellä.

Sisältö

Miten kirjoitetaan ohjelmia Python kielellä ja koodieditorilla? Mitä ovat muuttujat, syötteet, datatyypit ja matemaattiset operaatiot? Miten merkkijonoja käsitellään? Mitä ovat ehtolauseet, ohjausrakenteet ja funktiokutsut? Miten käsitellään tiedostoja, listoja ja rakenteisia tietotyyppejä, kirjastoja ja laajennettavia moduuleja? Miten käsitellään virheitä? Mitä on algoritminen ajattelu, datan esitysmuodot, ja tiedon tallennus?

Opiskelumateriaali

Luentoja ja ohjelmointiharjoituksia oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuhenkilö

Reijo Vuohelainen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä projektin ja tiedät projektityön ja projektin hallinnan peruskäsitteet ja periaatteet. Osaat suunnitella opinnäytetyön toteutuksen käyttäen hyväksi iteratiivisia kehittämismenetelmiä.

Sisältö

Mitä tarkoittaa projekti, projektityö ja projektin hallinta?
Kuinka projekti suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja ohjataan elinkaarensa aikana.
Millaisia iteratiivisia kehittämismenetelmiä, projektin toteutusmenetelmiä käytetään tietotekniikan alalla?
Kuinka opinnäytetyön toteutus voidaan suunnitella iteratiivisesti toteutettavana projektina?
Mitä opinnäytetyösuunnitelma sisältää?

Opiskelumateriaali

On Learn pages.

Yksilölliset oppimisväylät

You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments.

TKI ja työelämäyhteistyö

No companies involved.

Tentit ja muut määräajat

Timing is on Learn. Course assignments need to be submitted acceptably.

Opiskelijan työmäärä

135 h, of which about 50 hours are worked together in a classroom.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course assignments need to be submitted acceptably.
To be settled at the course kick off.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuhenkilö

Matti Juutilainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Ymmärrät pienen lähiverkon rakenteen ja komponentit sekä reitittimien ja kytkimien tehtävät.
Tiedät kuinka reitittimien ja kytkimien perusasetukset tehdään.
Osaat tehdä reitittimien ja kytkimien asetukset pienessä lähiverkkoympäristössä ja ratkaista vastaan tulevia vikatilanteita.

Sisältö

Kuinka edistyneemmät kytkimien tekniikat, kuten virtuaaliset lähiverkot, VTP- ja STP-protokollat sekä kytkimien väliset 802.1q-linkit, toimivat.
Miten staattinen ja dynaaminen reititys toimivat? Miten niitä käytetään?
Miten liikenteen suodatus ja pääsylistat toimivat?
Miten tärkeät palvelut, kuten DHCP ja NAT toimivat? Miten niitä käytetään?
Kuinka reitittimiin ja kytkimiin tehdään pienessä lähiverkossa tarvittavat asetukset ja kuinka vikatilanteita ratkaistaan?

Opiskelumateriaali

Cisco CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course consists of lectures (not compulsory but highly recommended), home assignments (help to understand the theory), labs (practical tasks to learn configuring the devices) and practice exams (web based multiple-choice exams).
Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times, agreed with the teacher. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the course.

Opiskelijan työmäärä

Total work amount is 135 hours, from which about 50 hours is lectures/work under teacher supervision and the rest is self-study and home assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on practical tasks, labs and exams (multiple-choice Cisco Final exam and practical skills exam).

Esitietovaatimukset

Introduction to networks

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 24.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Matti Juutilainen
Vastuuhenkilö

Matti Juutilainen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • ITMI21SP
  Information technology, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Ymmärrät reititysprotokollien toimintaperiaatteet ja osaat konfiguroida niitä lähiverkkoympäristössä.
Tiedät yleisimmät laajaverkkotekniikat ja pystyt yhdistämään lähiverkkoja toisiinsa.
Ymmärrät tietoverkkojen tietoturvan periaatteet ja pystyt kontrolloimaan tietoliikennettä suodatus-, tunnelointi- ja QoS-tekniikoilla.
Tiedät kuinka suunnitella ja hallita tietoliikenneverkkoja ja ratkaista niiden vikatilanteita.
Ymmärrät verkkojen virtualisoinnin ja automatisoinnin perusperiaatteet.

Sisältö

Miten reititysprotokollat toimivat ja kuinka OSPF konfiguroidaan?
Kuinka liittää lähiverkkoja yhteen laajaverkkojen kautta?
Miten liikenteen suodatus toimii? Kuinka tehdä pääsylistoja, VPN-tunneleita ja QoS-suodatusta?
Mitä verkkojen virtualisointi ja automatisointi tarkoittavat? Kuinka niiden avulla parannetaan verkon toimintaa?

Opiskelumateriaali

Cisco CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
The course consists of lectures (not compulsory but highly recommended), home assignments (help to understand the theory), labs (practical tasks to learn configuring the devices) and practice exams (web based multiple-choice exams).
Työhön integroitu oppimisväylä:
The required skill tests can be done at certain times, agreed with the teacher. Other material can be studied from a network learning environment.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

As informed in the IT exam calendar.

Opiskelijan työmäärä

Total work amount is 135 hours, from which 55 hours is lectures/work under teacher supervision and 80 hours is self-study and home assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation is based on practical tasks, labs and exams (multiple-choice Cisco Final exam, theoretical pen&paper exam and practical skills exam).

Esitietovaatimukset

Routing and switching essentials

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Timo Hynninen
Vastuuhenkilö

Timo Hynninen

Ajoitusryhmät
 • ITMI22SP (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • OTMI21SP (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • ITMI22SP
 • OTMI21SP

Tavoitteet

Osaat ajatella toimia tietoturvan näkökannalta, arvioida tietoturvariskien todellisuutta, keskustella tietoturva-asioista käyttäen tietotekniikan ammattitermistöä, määritellä tietoturvapolitiikan ja suojata henkilökohtaisen viestiliikenteesi.

Sisältö

Mitä ovat tietokonejärjestelmät ja kyberturvallisuus. Millaisia uhkia digitaalimaailmassa on? Millaisia ovat turvallisuustarpeet ja tietoturvan teknologiat?

Opiskelumateriaali

Schneier, B.: Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World, 15th Ed. Wiley 2016.
Mitnick & Simon: The art of deception: Controlling the human element of security. Wiley 2011.
Muu oppimisalustalla jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Ohjelmointi ITY
Vastuuhenkilö

Timo Hynninen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät palvelu- ja palvelinosaamistasi, sekä niihin liittyviä aiheita.
Osaat konfiguroida ja laittaa palveluita tuotantoon.

Sisältö

Kuinka virtualisointi-, klusterointi- ja pilvitekniikoita käytetään?
Kuinka edistyneitä palveluita asennetaan ja konfiguroidaan verkotetussa palvelinympäristössä?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot tietoliikenteestä, palvelinympäristöistä ja palvelinkäyttöjärjestelmistä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Timo Hynninen
Vastuuhenkilö

Timo Hynninen

Opiskelijaryhmät
 • ITMI20SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet tavallisimmat ohjelmistotestauksen menetelmät ja työvaiheet.
Kykenet testaustyöhön, sen suunnitteluun tai valmisteluun itsenäisesti tai osana organisaatiota. Ymmärrät, miten ohjelmistokehitys ja ohjelmistotestaus liittyvät toisiinsa.

Sisältö

Mitä ovat:
-Testauksen menetelmät ja työvaiheet
-Testaustasot
-Testauksen työkalut
-Tavallisimmat testauksen dokumentit
-Testaustyö itsenäisesti ja osana organisaation toimintaa?
Miten testaustoimintaa kehitetään?
Miten testauksen prosessit ja käytännöt toimivat?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Information Technology
Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • ITMI22SP
  Information technology, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi tavallisimmissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hallitset esimerkiksi esittäytymis- ja asiointitilanteissa tarvittavia, yksinkertaisia, taitotasojen A1.1 - A1.2 fraaseja, peruslauseita ja -sanastoa.
Tunnet keskeisiä kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi vokaaliharmonian, verbityyppien preesensin ja yksikön partitiivin, sekä osaat ääntää ja kirjoittaa suomeksi.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millainen suomen kieli on verrattuna muihin tuntemiisi kieliin?
Mitkä ovat suomen kielen erityispiirteet?
Millaisia fraaseja ja millaista kielen ja kulttuurin tuntemusta tarvitset tavallisissa arkitilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää suomen kielen alkeisopinnoissasi opintojaksolla ja itsenäisesti?
Miten suomea äännetään ja kirjoitetaan?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2020. Suomen mestari 1. Suomea aikuisille. Uudistettu laitos. Helsinki: FinnLectura.

Huom! 2020 painos tai uudempi.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus Mikkelin kampuksella. Toteutukseen kuuluu lähiopetusta, tunnit kaksi kertaa viikossa, ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuuu aktiivisesti lähiopetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Lähitoteutuksen sijaan valitse verkkokurssi Finnish for beginners.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleiset työelämätaidot.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi uusia (tehdä) kaksi kertaa. Päivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki tehtävät pitää tehdä aikataulun mukaan, viimeistään opintojakson loppuun mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (60 tuntia lähiopetusta, 75 tuntia itsenäistä työskentelyä).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähiopetukseen ja tehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen. Kurssilla on kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy suorittaa hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa suomen kielen osaamista, mutta edellyttää riittävää englannin kielen taitoa.