Siirry suoraan sisältöön

Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
fysioterapeutti (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
jalkaterapeutti (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Koulutus tuottaa sinulle monipuolista asiantuntijuutta sähköisten palvelujen kehittämisestä ja johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla.

Osaat ennakoida ja analysoida palveluiden tarpeita ja megatrendejä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisesi karttuu opintojen aikana, mikä mahdollistaa asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden kehittämistä ja uudistamista esimerkiksi digitaalisen palvelumuotoilun avulla.

Osaat opintojen jälkeen huomioida palveluiden suunnittelussa erilaiset asiakasryhmät ja tiedät sähköisten palveluiden hankinta- sekä kilpailutusprosessit. Ymmärrät tietoturva- ja tietolainsäädännön merkityksen palveluiden kehittämisessä.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on osaamista tiedolla johtamisesta, muutoksen johtamisesta sekä asiakaslähtöisten digitaalisten palveluprosessien johtamisesta sekä valmiuksia palveluiden laadun edistämiseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa kolme kokonaisuutta

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot ovat ns. ydinosaamisen (must know) opintoja. Ydinosaaminen sisältää ne tiedot, taidot ja sen pätevyyden, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen.

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot (40 op):

Sähköisten palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen (15 op)
Digitalisoituva toimintaympäristö, 5 op
Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät, 5 op
Digitaalinen palvelumuotoilu, 5 op

Asiakaslähtöiset tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen (15 op)
Tietojärjestelmien kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op
Asiakaslähtöisyys sähköisten palvelujen suunnittelussa, 5 op
Tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Johtaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä (10 op)
Digitaalisten palveluprosessien johtaminen, 5 op
Tiedolla johtaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opintoja (20 op) voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Xamkin Master School -tarjonnasta ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-tarjonnasta. Master School -tarjonta jäsentyy neljän moduulin kautta, joita ovat

Tutkimus ja kehittäminen
Johtaminen ja yrittäjyys
Digitaalisuus, tieto ja verkostot
Kansainvälinen työympäristö.

Opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyö voi liittyä myös työelämän tai ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Ydinosaamisen opintojaksojen opetus tapahtuu verkossa. Opintojen alussa ensimmäiset kaksi aloituspäivää toteutetaan lähiopetuksena Savonlinnan kampuksella.

Oppimistehtävät linkittyvät usein omiin työtehtäviisi. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö, joka on mahdollista aloittaa opintojesi ensimmäisen lukukauden aikana.

Esimerkki ensimmäisen lukukauden opiskelusta: Ydinopintoja 15 op (1 op vastaa 27 tunnin työmäärää), opinnäytetyön ideointi sekä täydentäviä Master School -opintoja 5 op.

Opinnoissa korostuvat taito etsiä, lukea ja hyödyntää tutkittua tietoa sekä perustella sillä ratkaisuja. Opiskelu edellyttää aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja, opintojen ja muun elämän yhteensovittamista sekä kykyä aikatauluttaa opinnoissasi etenemistä.

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Uramahdollisuudet

YAMK-opinnot suoritettuasi voit toimia asiantuntijana sähköisten palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sosiaali- ja terveysalalla.

Voit toimia esimerkiksi

digipalveluissa sosiaali- tai terveysalan ammattilaisena
digitaalisten palvelujen kehittämisen asiantuntijana (esim. suunnittelijana, digipäällikkönä, kehittämispäällikkönä)
projektikoordinaattorina
projektipäällikkönä
projektityöntekijänä
yrittäjänä
hankeasiantuntijana.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaalityöntekijän tehtävään vaaditaan kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Huomioithan lisäksi myös, että päiväkodin johtajan tehtävään vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540, 26 ja 27 §) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua työyhteisön, ammattialasi tai työelämän kehittämistoimintaan liittämällä opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä työelämään. Myös opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistyö.

Osa oppimistehtävistäsi ja myös opinnäytetyösi voi kytkeytyä tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Opetuksessa voidaan hyödyntää TKI- ja työelämän asiantuntijoita.

Myös sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden näkökulma on tärkeä, kun opinnoissa ideoidaan, kokeillaan ja mallinnetaan uusia sosiaali- ja terveysalan palveluja ja toimintatapoja.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opintojen aloituksen kaksi ensimmäistä päivää on lähiopetuksena Savonlinnan kampuksella. Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkko-opintoina erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä.

Koulutuksessa hyödynnetään Xamkin oppimisympäristöjä niin kampuksella kuin verkkoympäristössä opiskelijan omien työyhteisöjen ja verkostojen rinnalla. Kontaktiopetusjaksojen välillä opiskelet itsenäisesti ja pienryhmissä verkko-oppimisalustaa hyödyntäen.

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

CampusOnline on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen opintotarjonta, josta voit valita YAMK-opintoja ja sisällyttää niitä omaan tutkintoosi.

Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 11.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Tiia Laukkanen
Vastuuhenkilö

Päivi Lifflander

Opiskelijaryhmät
 • SPSA22SY
  Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat jäsentää ja arvioida alueen väestön sähköisten palveluiden nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita
Osaat huomioida ja arvioida erilaisten asiakasryhmien palvelutarpeita sähköisten palveluiden suunnittelussa
Osaat suunnitella asiakaslähtöisiä ja asiakasarvoa tuottavia sähköisiä palveluita huomioiden vuorovaikutuksen ja viestinnän ja visuaalisuuden vaatimukset ja tuen tarpeet
Osaat hyödyntää sähköisiä palveluita ryhmä- ja yksilöohjauksen välineenä

Sisältö

Millä menetelmillä jäsennät ja arvioit organisaation sähköisten palveluiden nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita?
Miten arvioidaan ja huomioidaan erilaisten asiakasryhmien (kuten kognitiiviset, fyysiset, affektiiviset, psyykkiset ja sosiaaliset ja käyttäytymisen erityispiirteet) saavutettavuutta sähköisten palveluiden suunnittelussa.
Mitä on asiakasarvo ja miten asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluita suunnitellaan huomioiden erilaiset vuorovaikutustavat, viestintä, visuaalisuus ja teknisen tuen tarpeet?
Millaisia sähköisiä välineitä voidaan hyödyntää ryhmä- ja yksilöohjauksessa ja mitä asioita etäohjauksessa tulee huomioida?

Opiskelumateriaali

Suomidigi 2020 tai uusin. Digitaalisten palveluiden asiakaslähtöinen suunnittelu. Suomidigi.fi -sivusto.

Saavutettavuusstandardi

Muu opiskelumateriaali on kuvattu oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen kuukausittain verkkovälitteisesti. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on mahdollinen TKI-projektien ja asiantuntijavierailujen osalta lähipäivissä.

Tentit ja muut määräajat

Vaiheistetut tehtävät on kuvattu oppimisalustalla.
Yhteiskehittämisen suunnitelma esitetään 11.5.2023.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähipäivinä 20 t ja itsenäistä työskentelyn osuus 115 tuntia. Itsenäinen työskentely sisältää myös pienryhmätyöskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Asiakaslähtöisyys sähköisissä palveluissa -tietoperusta 1 op.
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen suunnittelua ohjaavat periaatteet ja menetelmiä 2op.
Tiedon yhteentoimivuuden hyödyntäminen 0,5 op.
Sähköisen palvelun yhteiskehittämisen suunnitelma 1,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat lehtori Päivi Lifflander ja opettaja Tiia Laukkanen. S-posti: etunimi.sukunimi(at)xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 13.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Paula Leppänen
Vastuuhenkilö

Päivi Lifflander

Opiskelijaryhmät
 • SPSA22SY
  Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat digitaalisen palvelumuotoilun teoreettiset käsitteet, periaatteet ja lähtökohdat.
Osaat hyödyntää palvelumuotoilun prosessia osana digitaalisten asiakaspolkujen kehittämistä.
Osaat soveltaa asiakaslähtöistä suunnittelua osana digitaalisten palveluiden kehittämistä.
Osaat uudistaa ja arvioida monikanavaisia asiakaskokemuksia osana digitaalista palvelumuotoilua

Sisältö

Mitkä ovat palvelumuotoilun teoreettiset käsitteet ja periaatteet ja lähtökohdat?
Miten palvelumuotoilun prosessia voidaan hyödyntää asiakaspolkujen kehittämisessä?
Miten sovellat ja käytät palvelumuotoilun menetelmiä asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten palvelumuotoilua käytetään monikanavaisten asiakaskokemuksien uudistamisessa ja hyödyntämisessä?
Mitä mittareita voidaan käyttää digitaalisten palvelujen käytettävyyden arvioinnissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Osallstut ryhmässä testaustyöpajaan. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana asiantuntijoiden vierailu ja TKI-projektiin osallistuminen mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Verkko-oppimistehtävät ja testaustyöpajatehtävä ilmoitetaan Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

YAMK-arvioinnin perusteet, taso 7.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Paula Leppänen
Vastuuhenkilö

Päivi Lifflander

Opiskelijaryhmät
 • SPSA22SY
  Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kuvata digitalisoituvan toimintaympäristön yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja megatrendejä sekä niiden kytkentöjä sosiaali- ja terveysalaa koskeviin strategisiin linjauksiin ja ohjelmiin kansallisella ja Euroopan Unionin tasolla.
Osaat analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita ja niiden eettisiä ja käytettävyyteen liittyviä vaikutuksia ottaen huomioon asiakkaan /potilaan, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmat sekä vaikuttavuuden.
Osaat soveltaa ajankohtaista terveys- ja hyvinvointipoliittista tietoa sosiaali- ja terveysalan sähköisten palvelujen monialaisessa kehittämisessä.
Osaat seurata ja ennakoida oman alasi tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Sisältö

Mitä ovat sosiaali- ja terveysalan digitalisoituvan toimintaympäristön mekanismit ja megatrendit?
Mitä on lainsäädännöllinen ja eettinen perusta sosiaali- ja terveysalalla ja millä tavalla ne ohjaavat sähköisten palvelujen suunnittelua ja kehittämistä?
Mitä tarkoitetaan sähköisten palvelujen ekosysteemillä sosiaali- ja terveysalalla?
Miten analysoidaan ja arvioidaan sähköisten palveluiden kokonaisarkkitehtuuria, tulevaisuuden tarpeita, käytettävyyttä ja vaikuttavuutta?
Mitkä ovat keskeiset terveys- ja hyvinvointia kuvaavan tiedon lähteet ja miten niitä hyödynnetään monialaisessa kehittämisessä?
Miten seurataan ja ennakoidaan sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä kansallisesti ja kansainvälisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Lähiopetus 20 tuntia, itsenäinen opiskelu 105 tuntia. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien verkko-oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen mukaan.

Työhön integroidussa väylässä

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelutehtävät integroituvat työelämään tai Xamkin hankkeisiin. Työelämästä asiantuntijavierailut.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut verkkotehtävät Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat verkkotehtävät.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 24.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Mira Häyrinen
Vastuuhenkilö

Päivi Lifflander

Opiskelijaryhmät
 • SPSA22SY
  Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät tietojärjestelmien kehittämisen periaatteet ja kriittiset menestystekijät.
Osaat käyttää ketterän kehittämisen malleja ja menetelmiä tietojärjestelmien kehittämisessä.
Ymmärrät monialaisen yhteistyön ja tilaajan vastuun merkityksen tietojärjestelmien kehittämisessä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa sähköisten palveluiden hankinta- ja kilpailutusprosessin sosiaali- ja terveysalan sovellustarpeet huomioiden.

Sisältö

Mitä periaatteita ja kriittisiä menestystekijöitä tietojärjestelmien kehittämisessä tulee huomioida?
Miten robotiikkaa, tekoälyä, koneoppimista voidaan hyödyntää sähköisten palveluiden kehittämisessä?
Miten käytät ketterän kehittämisen malleja ja menetelmiä tietojärjestelmien suunnittelussa, käyttöönotossa, ylläpidossa ja arvioinnissa.
Millaista monialaista yhteistyötä tietojärjestelmien kehittämisessä vaaditaan?
Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon ja ymmärtää sähköisten palveluiden hankinnassa ja kilpailuttamisessa?

Opiskelumateriaali

THL:n määräykset ja määrittelyt tiedonhallinnasta ja tietojärjestelmistä -sivusto
STePS 3.0 tai uudempi. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -aineistoa.
Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta -aineostoa (uusin versio)
Finnish Journal of eHealth and eWelfare -julkaisun artikkeleita soveltuvin osin.
Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Lähiopetuspäivä verkkovälitteisesti on keskimäärin 2 kuukaudessa. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

12 tuntia lähiopetuksista toteutetaan asiantuntijavierailut TKI-projektista.

Tentit ja muut määräajat

Pientehtävät tehdään opintojakson aikana sekä lopuksi kootaan kokoava analyysi palauttaen viimeistään 24.2.2023.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta verkkovälitteiset lähiopetustuntien määrä on 20 ja opiskelijan itsenäinen työskentely sisältäen pienryhmäopiskelua on 115 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Tietojärjestelmien kehittämisen periaatteet ja kriittiset menestystekijät 0,5 op
Tietojärjestelmien kehittämisen ketterät menetelmät ja mallit 2 op
Monialainen yhteistyö ja tilaajavastuu tietojärjestelmien kehittämisessä 0,5 op
Robotiikka, tekoäly, koneäly sähköisten palveluiden kehittämisessä 1 op
Sähköisten palveluiden hankinta- ja kilpailutusprosessi sotealan tarpeet huomioiden 1 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Perttu Noponen
Vastuuhenkilö

Päivi Lifflander

Opiskelijaryhmät
 • SPSA22SY
  Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät tietosuojan ja tietoturvan periaatteet ja merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Osaat soveltaa tietosuoja- ja tietoturvaan liittyvää lainsäädäntöä sähköisten palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.
Osaat arvioida ja analysoida asiakasturvallisuutta ja siihen liittyviä riskejä
Osaat huomioida henkilö- ja potilastietojen käsittelyn tietojärjestelmien kehittämisessä.
Osaat hyödyntää arviointitietoa sähköisten palveluiden kehittämisessä

Sisältö

Miten lainsäädäntö ohjaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvää tietosuojaa ja tietoturvaa?
Miten asiakkaat voivat käyttää järjestelmää turvallisesti, sujuvasti, mistä tieto löytyy palveluista.
Miten sähköisten palveluiden asiakasturvallisuutta arvioidaan ja analysoidaan?
Miten henkilö- ja potilastietoja voidaan käyttää ja käsitellä tietojärjestelmien kehittämisessä?
Miten arviointitietoa voidaan hyödyntää sähköisten palveluiden kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Kurki, T., Jylhä, V. & Kekoni, T. 2021. Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus. - soveltuvin osin.
Tietosuojavaltuutetun toimisto 2020. Työelämän tietosuojan käsikirja. e-aineisto.
Keskeiset ohjaavat säädökset, kuten Tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, asiakas- ja potilaslait, lait sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasasiakirjoista, julkisuuslaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen verkkovälitteisesti lähiopetuspäiviin. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailu työelämästä ja/tai TKI-projektista sijoitetaan lähiopetustunteihin.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät opiskelija laatii ja palauttaa määräaikoihin mennessä. Lopputehtävä on kokoava pohdintatehtävä,

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia. Verkkovälitteisten lähiopetusten määrä on 20 tuntia. Opiskelijan itsenäinen työskentelyn, johon sisältyy myös pienryhmätyöskentely, määrä on 115 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Sotealan tietosuojaa ja tietoturvaa ohjaava lainsäädäntö 1 op
Tietojärjestelmien turvallinen käyttö ja asiakasturvallisuuden arviointi 2 op
Henkilö- ja potilastietojen käsittely tietojärjestelmien kehittämisessä 1 op
Arviointitiedon hyödyntäminen sähköisten palveluiden kehittämisessä 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat Perttu J. Noponen & Päivi Lifflander. S-posti: etunimi.sukunimi[at]xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)
Opettaja
 • Veli-Matti Malinen
 • Tarja Turtiainen
 • Kati Vapalahti
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • SPSA22SY
  Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kuvata ja hallitset laaja-alaisesti tutkivaan kehittämiseen liittyvät käsitteet, prosessit ja lähestymistavat. 
Osaat etsiä, arvioida ja soveltaa oman alasi relevanttia tietoa ja tietolähteitä. 
Tunnet erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen menetelmiä ja osaat soveltaa niitä perustellen työelämän toimintojen ja ammattialan tutkimuksellisessa
kehittämisessä.
Tunnet tutkimuseettiset ja luotettavuuden periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti.

Sisältö

Miten tutkivan kehittämisen prosessi etenee ja millaisiin lähestymistapoihin se perustuu? 
Miten teet tiedonhakua systemaattisesti ja miten arvioit tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta?
Miten kokoat kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ja teet tuloksista synteesiä?
Millaisia tutkivan kehittämisen ajankohtaisia lähestymistapoja voit käyttää sosiaali- ja terveysalalla?
Millaisia laadullisen, määrällisen ja ketterän kehittämisen aineistonkeruumenetelmiä sekä analyysimenetelmiä voit käyttää tutkivassa kehittämisessä
Mitä ovat tutkimuseettiset periaatteet ja miten otat ne huomioon tutkivassa kehittämisessä?
Miten varmistat tutkimuksen luotettavuus tutkivan kehittämisen eri vaiheissa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa esiteltävä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäiset oppimistehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Omassa työyhteisössä tai muussa sote-alan yhteisössä toteutettava menetelmäkokeilu ja omaan, työelämälähtöiseen opinnäytetyöhön liitettävä lopputehtävä. Hankeyhteistyö.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut tehtävät

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 työtuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäiset oppimistehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan lopputehtävä (3 op) arvosananlla 1-5 / täydennettävä; muut tehtävät hyv. / täyd. seuraavin kriteerein:

Hallitset oman alasi tutkimus- ja kehittämisprosesseja sekä niissä käytettäviä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä.
Hallitset oman alasi kehittämiseen liittyviä innovatiivisuutta tukevia menetelmiä.
Osaat toimia projekteissa ja arvioida niiden tuloksellisuutta.
Pystyt tunnistamaan omia kehittämistarpeitasi kehittämisprosessin ohjaajana.

Hylätty (0)

Metodikirjallisuuden etsimisessä ja arvioimisessa on puutteita.
Innovatiivisissa kehittämismenetelmissä ongelman ratkaisussa puutteita.
Metodologisten valintojen perusteleminen puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat etsiä laaja-alaisesti metodikirjallisuutta ja arvioida sitä erilaisissa tutkimus- ja kehittämisprosesseissa
Osaat ratkaista ongelmia käyttäen innovatiivisia kehittämismenetelmiä
Osaat valita ja perustella oman opinnäytetyösi metodologisia valintoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat hankkia tietoa ja arvioida kriittisesti erilaisia kehittämis- ja tutkimusorientaatioita ja menetelmiä sekä niiden tuottamia tuloksia
Osaat ratkaista vaativia ongelmia käyttäen innovatiivisia kehittämismenetelmiä
Osaat valita ja perustella kriittisesti oman opinnäytetyösi metodologisia valintoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat arvioida ja soveltaa tuloksellisesti erilaisia kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa uusia näkökulmia tuottaen
Osaat ratkaista luovasti monimutkaisia ongelmia käyttäen innovatiivisia kehittämismenetelmiä
Osaat valita luovasti ja innovatiivisesti oman opinnäytetyösi metodologisia tehtäviä