Siirry suoraan sisältöön

Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
fysioterapeutti (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
jalkaterapeutti (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa kolme kokonaisuutta

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot ovat ns. ydinosaamisen (must know) opintoja. Ydinosaaminen sisältää ne tiedot, taidot ja sen pätevyyden, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen.

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot (40 op):

Sähköisten palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen (15 op)
Digitalisoituva toimintaympäristö, 5 op
Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät, 5 op
Digitaalinen palvelumuotoilu, 5 op

Asiakaslähtöiset tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen (15 op)
Tietojärjestelmien kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op
Asiakaslähtöisyys sähköisten palvelujen suunnittelussa, 5 op
Tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Johtaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä (10 op)
Digitaalisten palveluprosessien johtaminen, 5 op
Tiedolla johtaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opintoja (20 op) voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Xamkin Master School -tarjonnasta ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-tarjonnasta. Master School -tarjonta jäsentyy neljän moduulin kautta, joita ovat

Tutkimus ja kehittäminen
Johtaminen ja yrittäjyys
Digitaalisuus, tieto ja verkostot
Kansainvälinen työympäristö.

Opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyö voi liittyä myös työelämän tai ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Opintojen tavoite

Koulutus tuottaa sinulle monipuolista asiantuntijuutta digitaalisten palvelujen kehittämisestä ja johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla.

Osaat ennakoida ja analysoida palveluiden tarpeita ja megatrendejä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisesi karttuu opintojen aikana, mikä mahdollistaa asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittämistä ja uudistamista esimerkiksi digitaalisen palvelumuotoilun avulla.

Osaat opintojen jälkeen huomioida palveluiden suunnittelussa erilaiset asiakasryhmät ja tiedät digitaalisten palveluiden hankinta- sekä kilpailutusprosessit. Ymmärrät tietoturva- ja tietolainsäädännön merkityksen palveluiden kehittämisessä.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on osaamista tiedolla johtamisesta, muutoksen johtamisesta sekä asiakaslähtöisten digitaalisten palveluprosessien johtamisesta sekä valmiuksia palveluiden laadun edistämiseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua työyhteisön, ammattialasi tai työelämän kehittämistoimintaan liittämällä opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä työelämään. Myös opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistyö.

Osa oppimistehtävistäsi ja myös opinnäytetyösi voi kytkeytyä tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Opetuksessa voidaan hyödyntää TKI- ja työelämän asiantuntijoita.

Myös sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden näkökulma on tärkeä, kun opinnoissa ideoidaan, kokeillaan ja mallinnetaan uusia sosiaali- ja terveysalan palveluja ja toimintatapoja.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Ydinosaamisen opintojaksojen opetus tapahtuu verkossa. Opintojen alussa ensimmäiset kaksi aloituspäivää toteutetaan lähiopetuksena Savonlinnan kampuksella.

Oppimistehtävät linkittyvät usein omiin työtehtäviisi. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö, joka on mahdollista aloittaa opintojesi ensimmäisen lukukauden aikana.

Esimerkki ensimmäisen lukukauden opiskelusta: Ydinopintoja 15 op (1 op vastaa 27 tunnin työmäärää), opinnäytetyön ideointi sekä täydentäviä Master School -opintoja 5 op.

Opinnoissa korostuvat taito etsiä, lukea ja hyödyntää tutkittua tietoa sekä perustella sillä ratkaisuja. Opiskelu edellyttää aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja, opintojen ja muun elämän yhteensovittamista sekä kykyä aikatauluttaa opinnoissasi etenemistä.

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Uramahdollisuudet

YAMK-opinnot suoritettuasi voit toimia asiantuntijana digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sosiaali- ja terveysalalla.

Voit toimia esimerkiksi

digipalveluissa sosiaali- tai terveysalan ammattilaisena
digitaalisten palvelujen kehittämisen asiantuntijana (esim. suunnittelijana, digipäällikkönä, kehittämispäällikkönä)
projektikoordinaattorina
projektipäällikkönä
projektityöntekijänä
yrittäjänä
hankeasiantuntijana.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaalityöntekijän tehtävään vaaditaan kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Huomioithan lisäksi myös, että päiväkodin johtajan tehtävään vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540, 26 ja 27 §) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opintojen aloituksen kaksi ensimmäistä päivää on lähiopetuksena Savonlinnan kampuksella. Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkko-opintoina erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä.

Koulutuksessa hyödynnetään Xamkin oppimisympäristöjä niin kampuksella kuin verkkoympäristössä opiskelijan omien työyhteisöjen ja verkostojen rinnalla. Kontaktiopetusjaksojen välillä opiskelet itsenäisesti ja pienryhmissä verkko-oppimisalustaa hyödyntäen.

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

CampusOnline on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen opintotarjonta, josta voit valita YAMK-opintoja ja sisällyttää niitä omaan tutkintoosi.

Digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, ylempi amk
Tunnus
(DISA24SY)
Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Tunnus
(SPSA22SY)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Maijaterttu Tiainen
 • Tiia Laukkanen
 • Anna Makkonen
Vastuuopettaja

Päivi Lifflander

Ryhmät
 • SPSA22SY
  Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat suunnitella, arvioida ja johtaa ihmisten sekä ryhmien toimintaa digitaalisten palveluiden muutosprosesseissa.
Osaat arvioida ja analysoida asiakkuuksien osatekijöitä digitaalisten palveluprosessien kehittämisessä ja johtamisessa.
Osaat hyödyntää asiakkuusjohtamisen työkaluja digitaalisten palveluprosessien johtamisessa ja kehittämisessä.
Osaat hyödyntää palveluprossien kehittämisessä ja johtamisessa erilaisia tuottavuutta, laatua ja asiakaskokemusta edistäviä työkaluja monialaisesti.

Sisältö

Miten muutosjohtamisen teorioita voidaan hyödyntää digitaalisten palveluprosessien kehittämisessä?
Mitä onnistunut muutosprosessi edellyttää ja mahdollistaa digitaalisten palveluprosessien kehittämisessä ja johtamisessa?
Miten asiakkuuksia ja asiakaskokemusta voidaan arvioida digitaalisten palveluprosessien kehittämisessä?
Miten laatua ja tuottavuutta kehitetään, ylläpidetään, arvioidaan ja hyödynnetään palveluprosesseissa asiakasarvoa tuottaen.
Miten asiakkuusjohtamisen työkaluja voidaan hyödyntää digitaalisten palveluprosessien johtamisessa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen, jotka järjestetään kuukausittain vuorovaikutteisella Teams-etäyhteydellä. Lähiopetus 20 tuntia (Teams-yhteydellä kotikoneelta) sekä itsenäinen opiskelu 105 tuntia. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien verkko-oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen mukaan.


Työhön integroidussa väylässä

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
* ei ole käytössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana asiantuntijoiden vierailu ja TKI-projektiin osallistuminen mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut verkkotehtävät ovat Learn-alustalla. Niissä noudatetaan Xamkin tutkintosääntöä ja lähteiden merkinnässä Xamkin lähdemerkintäohjetta.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole kansainvälisen yhteistyön tavoitteita.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia. Voit vaikuttaa työmäärääsi aikatauluttamalla tehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat Anna Makkonen, Maijaterttu Tiainen ja Päivi Lifflander. Vastuuopettaja Päivi Lifflander, etunimi.sukunimi[et]xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

YAMK-arvioinnin perusteet, taso 7.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiia Laukkanen
 • Anna Makkonen
Vastuuopettaja

Päivi Lifflander

Ryhmät
 • SPSA22SY
  Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ja ymmärrät tiedolla johtamisen peruskäsitteet ja osaat soveltaa niitä sähköisten palveluiden arviointiin ja kehittämiseen.
Osaat tunnistaa sosiaali- ja terveysalan tietovarantoja ja arvioida niiden roolin, merkityksen ja arvon iteratiivisessa ja reaaliaikaisessa palveluprosessien kehittämisessä ja johtamisessa.
Osaat käyttää tiedolla johtamisen prosesseja ja työkaluja sekä teknologiaa palveluiden kehittämisessä ja johtamisessa

Sisältö

Mitä on data, tieto ja mitkä ovat tiedolla johtamisen peruskäsitteet?
Miten digitalisaatio vaikuttaa tiedolla johtamiseen?
Millaisia tietovarantoja sosiaali- ja terveysalalla on ja miten niistä kerättyä tietoa voidaan hyödyntää iteratiivisesti (jatkuva kehittäminen) ja reaaliaikaisesti palveluiden kehittämisessä ja johtamisessa?
Miten tiedolla johtamisen prosesseja ja työkaluja sekä teknologiaa voidaan käyttää palveluiden kehittämisessä ja johtamisessa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen, jotka järjestetään kuukausittain vuorovaikutteisella Teams-etäyhteydellä. Lähiopetus 20 tuntia (Teams-yhteydellä kotikoneelta) sekä itsenäinen opiskelu 105 tuntia. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien verkko-oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen mukaan.


Työhön integroidussa väylässä

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
* ei ole käytössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana asiantuntijoiden vierailu ja TKI-projektiin osallistuminen mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut verkkotehtävät ovat Learn-alustalla. Niissä noudatetaan Xamkin tutkintosääntöä ja lähteiden merkinnässä Xamkin lähdemerkintäohjetta.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole kansainvälisen yhteistyön tavoitteita.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia. Voit vaikuttaa työmäärääsi aikatauluttamalla tehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat: Päivi Lifflander & Anna Makkonen. Opintojakson vastuuopettaja Päivi Lifflander, yhteystieto: etunimi.sukunimi[et]xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

YAMK-arvioinnin perusteet, taso 7.