Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Rehabilitation

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
fysioterapeutti (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
jalkaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Rehabilitation 90 op muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: ydinosaaminen (35 op), täydentävä osaaminen (25 op) ja opinnäytetyö (30 op).

YDINOSAAMINEN 35 op

Kuntoutuspalveluijen ennakoiva työelämäosaaminen 20 op

- Kuntoutuspolitiikka ja kuntoutuksen lähestymistavat 5 op

- Monialainen toimintakyvyn arviointi 5 op

- Fyysistä aktiivisuutta edistävien käytäntöjen johtaminen 5 op

- Hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5 op


Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 15 op

- Kuntoutuspalvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen 5 op

- Kuntoutuspalvelujen vaikuttavuus 5 op

- Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät 5 op

Opinnäytetyö 30 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 25 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.Voit siten rakentaa urapolkuasi ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

- tutkimus ja kehittäminen

- johtaminen ja yrittäjyys

- kansainväliset työympäristöt

- tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opintojen tavoite

YAMK-tutkinnon opiskeltuasi osaat hyödyntää monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoa sekä kehittämisen menetelmiä syventääksesi kuntoutuksen asiantuntijuuttasi, ammatillista käytäntöäsi ja tutkimuksellisen kehittämisen osaamistasi.

Syvennät osaamistasi fyysistä aktiivisuutta edistävien interventioiden ja hyvinvointiteknologian vaikutuksista sekä osaat johtaa niiden käyttöönottoa kuntoutuskäytäntöjen uudistamiseksi.

Osaat arvioida ja kehittää kuntoutuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta osana asiakaslähtöisiä kuntoutuspalveluja.

Osaat viestiä ja toimia monialaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Opiskelussa käytetään näyttöön perustuvaa tietoa ja tutkimuksellista kehittämistä uusien innovaatioiden tuottamiseksi.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 200.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot kestävät 2–3 vuotta (90 op) ja toteutuvat kokonaan verkko-opintoina.

Se edellyttää, että opiskelijalla on käytössään oma tietokone, opiskeluun tarvittavat ohjelmat sekä kamera ja mikrofoni.

Opiskelutapoja verkkoympäristössä on useita: luento-opetus, tiimityöskentely, projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa, itsenäiset oppimistehtävät sekä verkkokeskustelut.

Opintoihin sisältyy ennalta sovittuina ajankohtina myös samanaikaisen vuorovaikutuksen verkko-luentoja ja ryhmätöitä 2–3 päivänä kuukaudessa ensimmäisen vuoden aikana ja 1–2 päivänä kuukaudessa toisen vuoden aikana.

Kirjalliset tehtävät ja muut opiskelutehtävät ohjataan integroimaan omaan työhön ja sen kehittämiseen. Opinnot toteutetaan kaikilta osin englanninkielisenä.

Uramahdollisuudet

Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa sinulle osaamista, jonka avulla voit toimia kuntoutuksen asiantuntijatehtävissä eri rooleissa, esimerkiksi työelämän kehittämisprojektien johtajana, esimiehenä tai yrittäjänä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa Suomessa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Verkko-opiskelu mahdollistaa joustavan opiskelun. Voit osittain suunnitella oman aikataulusi ja opiskella silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Sinua ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa, jotta varmistuu opintojesi sujuminen aiotulla tavalla.

Opinnot voi toteuttaa työn ohessa.

Master School

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. Koulutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi ryhtymiseen.

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet. Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Koulutuksen vaatima työkokemus tuo opintoihin käytännönläheisyyttä, johon opinnot Master Schoolissa antavat syvyyttä ja laajuutta.

Olipa tavoitteesi syventää osaamistasi omalla alallasi tai laajentaa näkemystäsi uusille aloille, saat Master Schoolissa taitoja, joilla ymmärrät ja kykenet johtamaan työelämän muutoksia.

Kuntoutus, ylempi amk
Tunnus
(RHSA23SVY)
Kuntoutus YAMK
Tunnus
(RHSA22SY)
Kuntoutus YAMK
Tunnus
(RHSA21SY)
Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Master's Degree Programme in Rehabilitation
Opettaja
 • Marjo-Riitta Anttila
 • Ville Virta
Ryhmät
 • RHSA23SVY
  Rehabilitation, master online studies

Tavoitteet

Osaat kuvata fyysiseen aktiivisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja määritelmät.
Tiedät fyysisen aktiivisuuden lisäämisen tuottamat terveysvaikutukset ja merkitykset yksilö- ja yhteisötasolla.
Tunnet fyysistä aktiivisuutta tukevia toimintamalleja ja osaat hyödyntää niitä.
Osaat johtaa fyysisen aktiivisuuden edistämistä osana hyvinvoinnin johtamista.

Sisältö

Miten fyysinen aktiivisuus määritellään?
Mitä terveysvaikutuksia fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä on yksilö- ja yhteisötasolla?
Miten fyysisen aktiivisuuden lisäämistä voidaan tarkastella johtamisen näkökulmasta?
Miten voit hyödyntää fyysisen aktiivisuuden edistämisen mahdollisuuksia osana hyvinvoinnin johtamista?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Master's Degree Programme in Rehabilitation
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Marjo-Riitta Anttila
Ryhmät
 • RHSA23SVY
  Rehabilitation, master online studies

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi hyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyviin käsitteisiin ja lähestymistapoihin.
Tiedät toimintaympäristön yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja niiden kytkentöjä hyvinvointi- ja kuntoutuspolitiikan muutoksiin ja strategisiin linjauksiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Tunnet kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja sen keskeisen lainsäädännön.
Saat valmiudet seurata ja osaat hyödyntää kuntoutuksen monitieteistä kansallista ja kansainvälistä tutkimusta ja kehitystä.

Sisältö

Mitkä ovat kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat?
Miten poliittishallinnollinen suunnittelu, ohjaus ja päätöksenteko vaikuttavat hyvinvointi-, terveys- ja kuntoutuspolitiikan linjauksiin ja muutoksiin?
Mikä on kuntoutuksen palvelujärjestelmän lainsäädännöllinen perusta ja millä tavalla se ohjaa toiminnan suunnittelua ja kehittämistä?
Mistä löydät kuntoutusta tukevaa monitieteellistä tutkimusta ja miten voit soveltaa sitä?

Opiskelumateriaali

Saatavissa Learnissä ja edellyttää myös opiskelijan itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu verkko-opiskeluna Learn- ja Teams-opiskeluympäristöissä. Opintoihin sisältyy verkkoluentoja, ryhmätapaamisia, ryhmätehtäviä, yksilötehtäviä sekä vertaiskeskustelua ja päätösseminaari. Opiskelija tarvitsee web-kameran ja head-setin verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen.
Opintojaksolla on konktaktiopiskelua verkossa kolmena ennalta sovittavana päivänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kaikki yamk-opintojaksojen tehtävät ohjataan liittämään työelämän kehittämiseen.
Opintojaksoilla hyödynnetään TKI-hankkeiden osaamista.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelukieli on englanti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa noudatetaan Xamkin YAMK-koulutuksen arviointikehikkoa.

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Master's Degree Programme in Rehabilitation
Opettaja
 • Marjo-Riitta Anttila
 • Ville Virta
Vastuuopettaja

Ville Virta

Ryhmät
 • RHSA23SVY
  Rehabilitation, master online studies

Tavoitteet

Osaat arvioida ja hyödyntää kriittisesti ihmisen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ICF (International Classification of Functioning) -kehyksen mukaisesti.
Pystyt perustelemaan luotettavien arviointimenetelmien valinnan itsenäisesti ja systemaattisesti kuntoutuksen yhteydessä sekä osaat linkittää niiden yhteyden kuntoutusmenettelyihin.
Osaat arvioida ja johtaa tuloksellisesti ja itsenäisesti GAS-menetelmän käyttöä asiakaslähtöisessä kuntoutuksessa.
Osaat hyödyntää monialaista osaamista ja vaativaa kansainvälistä viestintää sekä vuorovaikutusta asiakaslähtöisissä arviointiprosesseissa.

Sisältö

Miten ihmisen toimintakyky on määritelty kirjallisuudessa ja mitkä ovat ihmisen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ICF-kehyksen mukaan kuntoutuksen kontekstissa toimintojen arvioinnissa sekä edistämisessä?
Mitkä ovat luotettavia ja valideja arviointimenetelmiä monialaisessa kuntoutusprosessissa ja mikä on niiden yhteys kuntoutusprosessin eri vaiheisiin?
Miten GAS-menetelmää käytetään kuntoutuksessa varmistamaan asiakkaan osallistumisen kuntoutumisprosessiinsa?
Miten hyödynnät monialaista osaamista ja vuorovaikutusta asiakaslähtöisissä arviointiprosesseissa?

Opiskelumateriaali

Saatavissa Learnissä ja edellyttää myös opiskelijan itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu verkko-opiskeluna Learn- ja Teams-opiskeluympäristöissä. Opintoihin sisältyy verkkoluentoja, ryhmätapaamisia, ryhmätehtäviä, yksilötehtäviä sekä vertaiskeskustelua ja päätösseminaari. Opiskelija tarvitsee web-kameran ja head-setin verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen.Opintojaksolla on konktaktiopiskelua verkossa ennalta sovittavana päivänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kaikki yamk-opintojaksojen tehtävät ohjataan liittämään työelämän kehittämiseen.
Opintojaksoilla hyödynnetään TKI-hankkeiden osaamista

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5