Siirry suoraan sisältöön

Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Laajuus:
30 op

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 11.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Hanna Aronen
Vastuuhenkilö

Hanna Aronen

Opiskelijaryhmät
 • VALME22K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi valitsemansa alan englanninkielisissä kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija kartuttaa omaa englannin kielen osaamistasoaan ja pystyy hyödyntämään englanninkielistä materiaalia itseään kiinnostavalla korkeakouluopintojen alalla.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan englannin perusrakenteita sekä harjoitellaan ammatillisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Opintojaksolla opetellaan puhumaan ymmärrettävästi ja selkeästi suullisissa tilanteissa ja kirjoittamaan johdonmukaisesti ja selkeästi muotoiltuja alalle tyypillisiä tekstejä. Opintojaksolla lisätään opiskelijoiden rohkeutta käyttää englannin kieltä. Lisäksi kehitetään vieraan kielen opiskelutekniikoita (esim. ammattialan tekstien lukeminen ja sanaston opiskelu).

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisympäristö ja sen digitaaliset materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso kehittää yleisiä työelämätaitoja englannin osalta.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät (aikataulu Learn-alustalla)

Kansainvälinen yhteistyö

Monikulttuurinen ryhmä

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135 tuntia opiskelijan työtä (opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, tehtävät, materiaaliin tutustuminen

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoittaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset (kuvattu Learnissa)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on ensi sijassa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kokonaisuuden (30 op) osa, sopii myös erityistapauksissa Xamkin tutkinto-opiskelijoille, joiden taitotaso on opintojakson tavoitteisiin sopiva.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

HYV
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä sekä soveltaa oppimaansa.

HYL

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisille verkkotunneille sekä pienryhmätyöskentelyyn, itsenäisten sekä ryhmätehtävien hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 12.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Miia Karttunen
 • Malla Koivupiha
Vastuuhenkilö

Malla Koivupiha

Opiskelijaryhmät
 • VALME22K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee korkeakouluopinnoissa tarvittavien tekstilajien ominaispiirteet ja osaa kirjoittaa selkeän ja jäsentyneen tekstin. Opiskelija tuntee asiatyylisen tekstin vaatimukset ja osaa analysoida, yhdistellä ja tiivistää tietoa eri lähteiden pohjalta. Opiskelija osaa laajasti omaan tavoitealaansa liittyvää sanastoa, tietää oman tavoitealansa valintakoevaatimukset ja -materiaalin sekä tuntee niissä esiintyvät kielelliset rakenteet. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö

Opiskelija kehittää kirjallista ilmaisuaan, argumentointitaitojaan ja korkeakouluopinnoissa tarvittavaa sanavarastoaan. Opintojaksolla harjoitellaan korkeakouluopinnoissa tarvittavien tekstilajien kirjoittamista sekä tiedonhakua ja lähdekriittisyyttä. Opintojaksolla perehdytään vaativampiin suomen kielen rakenteisiin. Opiskelija tutustuu oman tavoitealansa kirjallisiin valintakoevaatimuksiin.

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisympäristö ja sen digitaaliset materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen sanaston, viestinnän ja etenkin koulutuspolkujen harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutettu opetus, pienryhmätyöskentely ja tehtävät (aikataulu Learn-alustalla)

Kansainvälinen yhteistyö

Monikulttuurinen ryhmä

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135 tuntia opiskelijan työtä (opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, tehtävät, materiaaliin tutustuminen)

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoittaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset (kuvattu Learnissa)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on ensi sijassa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kokonaisuuden (30 op) osa, sopii myös erityistapauksissa Xamkin tutkinto-opiskelijoille, joiden taitotaso on opintojakson tavoitteisiin sopiva.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Esitietovaatimukset

B1-tason suomen kielen taito

Ajoitus

26.01.2023 - 09.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Elina Jouppila
 • Mariya Loginova
Opiskelijaryhmät
 • VALME23K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää perusasioita sosiaali- ja terveysalan työstä Suomessa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää yleisimpiä käsitteitä ja tuntee ammatillisia tehtäväalueita osana sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan sosiaali- ja terveysalan käsitteitä ja palvelujärjestelmää, hoitamisen perusteita sekä hoitotyön viitekehyksiä ja tiedonhakua. Opintojaksolla opiskellaan ammatillista sanastoa sekä vahvistetaan kieliopin keskeisten rakenteiden hallintaa.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla sovittava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei yksilöllisiä oppmisväyliä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia asiantuntijavierailuja.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät pitää palauttaa määräaikaan mennessä. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia sisältäen luennot ja oppimistehtävät.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson alussa ilmoitettu sisältö ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: 0-5

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Ilmoittautumisaika

11.02.2023 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 17.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Jari Huotari
 • Mariya Loginova
Opiskelijaryhmät
 • VALME23K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa sosiaali- ja terveysalan käsitteiden tuntemustaan sekä alan ammatillisia perustietoja ja -taitoja. Opiskelija tiedostaa ammatillisen kielen tilanteisen vaihtelun ja osaa käyttää ammatillista kieltä työelämän erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija ymmärtää erilaisia oman alan työelämän tekstejä sekä osaa tuottaa lyhyitä ammatillisiin konteksteihin liittyviä tekstejä ja suullisia esityksiä. Kieliopintojen taitotaso on B1.1–B1.2.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen sosiaali- ja terveysalan organisaatioon ja sen toimintoihin. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja potilastilanteisiin. Lisäksi laajennetaan ammatillista sanastoa sekä perehdytään suomen kielen käyttöön erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tilanteissa, puhekielen muotoihin sekä ammatillisen kielen tyypillisiin piirteisiin.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla sovittava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei yksilöllisiä oppmisväyliä

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia asiantuntijavierailuja.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät pitää palauttaa määräaikaan mennessä. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia sisältäen luennot ja oppimistehtävät.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson alussa ilmoitettu sisältö ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Ilmoittautumisaika

20.03.2023 - 19.04.2023

Ajoitus

20.04.2023 - 23.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Jari Huotari
 • Mariya Loginova
Opiskelijaryhmät
 • VALME23K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija soveltaa aiemmin opittua sosiaali- ja terveysalan osaamistaan. Opiskelija syventää suomen kielen taitoaan niin, että hän pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen alan korkeakouluopinnoissa ja tutustuessaan suomalaisiin alan työyhteisöihin. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeää, sujuvaa ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä omaan alaansa ja työelämään liittyvistä aiheista. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan esim. näyttöön perustuvien lähteiden käyttöä ja kehitetään taitoja, joita tarvitaan sekä sosiaali- ja terveysalan korkeakoulujen valintakokeissa että korkeakouluopiskelussa. Kieliopinnoissa perehdytään alan erityissanastoon sekä vaativampiin rakenteisiin.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla sovittava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei yksilöllisiä oppmisväyliä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia asiantuntijavierailuja.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät pitää palauttaa määräaikaan mennessä. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia sisältäen luennot ja oppimistehtävät.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson alussa ilmoitettu sisältö ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Ilmoittautumisaika

05.02.2023 - 06.03.2023

Ajoitus

07.03.2023 - 16.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Hannele Ylönen
 • Hanna Aronen
 • Elina Halonen
Opiskelijaryhmät
 • VALME23K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaali- ja terveysalan englanninkielisissä kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija kartuttaa omaa englannin kielen osaamistasoaan ja pystyy hyödyntämään alan korkeakouluopinnoissa englanninkielistä lähdemateriaalia.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan englannin perusrakenteita, harjoitellaan sosiaali- ja terveysalan suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita ja lisätään opiskelijoiden rohkeutta käyttää englannin kieltä. Keskeinen tavoite on selkeän, johdonmukaisen ja helppolukuisen tekstin tuottaminen tekstityypistä riippumatta. Kaikissa opintojakson suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa käytetään sosiaali- ja terveysalan teemoja, kuten alan käsitteet, palvelujärjestelmä, erilaiset työelämän tilanteet, eettiset asiat jne. Lisäksi kehitetään vieraan kielen opiskelutekniikoita (esim. ammattialan tekstien lukeminen ja sanaston opiskelu).

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Suullinen tentti
Kirjallinen tentti

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op = keskimäärin135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

HYV
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä sekä soveltaa oppimaansa.

HYL
Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, opiskelijan aktiivisuus opintojaksolla, jatkuva arviointi, kirjallinen tentti, suullinen tentti ja mahdolliset uusintatentit sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Ajoitus

08.02.2023 - 17.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Vesa Partanen
 • Opettaja 3 Yhteiset opinnot
Opiskelijaryhmät
 • VALME23K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee peruslaskutoimitukset, yksikkömuunnokset ja keskeiset laskutavat. Opiskelija osaa tulkita oikein sanallisia sosiaali- ja terveysalan matematiikkaan liittyviä tehtäviä. Opiskelijan laskutaito kehittyy, ja opiskelija osaa hyödyntää erilaisia keinoja laskemisen helpottamiseksi ja oikean laskutuloksen varmistamiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan mm. yksikkömuunnoksia, erilaisia laskutapoja sekä suuruusluokan arviointia. Opiskelija tutustuu sosiaali- ja terveysalan matematiikkaan liittyviin käsitteisiin ja perehtyy esim. pitoisuuden (vahvuuden) käsitteeseen ja verrannollisuuden ideaan.

Opiskelumateriaali

Learniin koottu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Valmentavan koulutuksen opiskelu ohjelman mukaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleisten opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittäminen sote-alalla.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulu Learnissa

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisessä ryhmässä työskentelyä, kieli- ja kulttuuritietoinen lähestymistapa

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Valmentavan koulutuksen opiskelu ohjelman mukaan

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Ajoitus

23.01.2023 - 25.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus
Opettaja
 • Päivi Korhonen
 • Sirpa Juusola
 • Elina Jouppila
 • Minna Lampinen
Vastuuhenkilö

Miia Karttunen

Opiskelijaryhmät
 • VALME23K
  Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opintojensa suunnittelussa. Opiskelija tietää, millaisia opiskelu- ja suomen kielen taitoja sekä digitaalista osaamista korkeakouluopinnoissa tarvitaan sekä osaa kehittää näitä taitoja omalla kohdallaan. Opiskelija osaa toimia verkko-oppimisympäristössä ja verkkoneuvottelussa sekä hyödyntää pilvipalveluita tiedon työstämisessä ja jakamisessa. Opiskelija osaa etsiä pääkohdat erilaisista korkeakoulussa tarpeellisista teksteistä (opetussuunnitelmista, ammattilehtien artikkeleista ja opiskelumateriaaleista) sekä pystyy ymmärtämään ja kirjaamaan muistiin pääkohdat myös puhutusta kielestä. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään, korkeakouluihin oppimisympäristönä sekä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintojaksolla perehdytään verkkoympäristöjen käyttöön, opinnoissa käytettäviin digityökaluihin, erilaisiin opiskelutekniikoihin sekä valmentavien opintojen opintopolkuvaihtoehtoihin. Kieliopinnoissa keskitytään korkeakouluopiskeluun liittyvään sanastoon ja totutellaan lukemaan ja ymmärtämään asiatekstejä. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, (luento)muistiinpanojen tekemistä ja tiedonhakua sekä opetellaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja. Opiskelijalle annetaan myös työkaluja oman suomen kielen taitonsa kehittämiseen itsenäisesti sekä harjoitellaan opiskelua verkossa.

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa ja Teamissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat opiskelu- ja digitaidot.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.