Siirry suoraan sisältöön

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutuksen tavoitteena on, että yhteisöpedagogi (yamk) -tutkinnon suoritettuasi pystyt toimimaan nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen erilaisissa asiantuntijatehtävissä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Näissä tehtävissä kykenet sekä kehittämään omaa työtäsi ja ammattialaasi että johtamaan sitä. Koulutuksen avulla laajennat osaamistasi:
• Nuorisokasvatuksen erilaisista toimintaympäristöistä
• Nuorisoalan tulevaisuuden ennakoinnissa
• Työn ja ammattialan tutkimuksessa ja kehittämisessä
• Johtamisessa ja esimiestyössä

Koulutuksen sisältö

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutuksen opinnot koostuvat nuorisokasvatuksen ydinosaamista syventävistä opinnoista (30 op), tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op) ja 30 op laajuisesta työelämän kehittämiseen kytkeytyvästä opinnäytetyöstä.
Ydinosaamisen opinnot (30 op) koostuvat kahdesta nuorisokasvatuksen moduulista, jossa kummassakin on kolme 5 op opintojaksoa.
Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -moduuli (15 op)
• Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa (5 op)
• Nuorisokasvatuksen ammatillisuus ajassa (5 op)
• Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen (5 op)
Nuorisokasvattaja kehittäjänä -moduuli (15 op)
• Kehittämisen menetelmät nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä (5 op)
• Pedagoginen kehittäminen nuorisokasvatuksessa (5 op)
• Pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä (5 op)
Täydentävän osaamisen opinnot 30 op voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintojaksoja seuraavista kokonaisuuksista: tutkimus ja kehittäminen, johtaminen ja yrittäjyys, kansainväliset työympäristöt sekä digitaalisuu, tieto ja verkostot.
Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.
Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämistyönä.
Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op. Sen tavoitteena on kehittää nuorisokasvatusta henkilökohtaisen osaamisen tai työyhteisön ja ammattialan näkökulmasta. Opinnäytteen aihe voi virittyä omasta työelämäkokemuksesta, työelämätarpeesta, Xamkin työelämäprojekteista tai TKI-hankkeista. Opinnäyteprosessi alkaa heti opintojen alussa.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluvat ydinosaamisen opinnot järjestetään lähiopetuksena Mikkelin kampuksella, mutta ne on mahdollista suorittaa suurelta osin myös etäopiskeluna verkossa. Lähiopetusta ydinosaamisen opinnoissa on aluksi 2 - 3 peräkkäistä arkipäivää kuukaudessa harventuen opiskelun edetessä. Koulutus on mitoitettu kestämään kaksi lukuvuotta, mutta tutkintoon kuuluvat ydinosaamisen opintojaksot on mahdollista suorittaa kolmen lukukauden aikana.
Täydentävän osaamisen opintojaksoista valtaosa toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetuksena toteutettavien opintojaksojen lähipäiviä ei ole sovitettu ylempien tutkintojen ydinosaamisen opintojaksojen lähipäiviin. Lähiopetuksena toteutettavalla opintojaksolla on kolme lähipäivää.
Opinnot on mahdollista lähi- ja kontaktiopetusta yhdistelemällä koota joustavasti omaan työ- tai elämäntilanteeseen sopivaksi kokonaisuudeksi. Opintojaksojen suorittaminen itsenäisesti verkossa mahdollistaa opintojen nopeuttamisen tai rytmittämisen lähiopetuksesta poikkeavalla tavalla.
Opintoja on mahdollista myös integroida työelämään. Työn opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma, jossa yhdistyvät opintojaksojen ja työn sisällölliset tavoitteet opintojakson suoritukseksi. Suunnitelma laaditaan yhdessä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa.

Uramahdollisuudet

Yhteisöpedagogi (yamk) -tutkinnon suorittaneet sijoittuvat ammattialalla monipuoliesti erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tehtäväkentät sijoittuvat
• nuorisokasvatuksen erilaisiin toimintaympäristöihin
• viranomaistehtäviin
• järjestöihin
• opetus- ja ohjaustehtäviin
• projekti- ja kehittämishankkeisiin
Koulutus tarjoaa uramahdollisuuksia esimerkiksi moniin ammattialan opetustehtäviin opettajakoulutuksen, opinto-ohjauksen koulutuksen tai erityisopettajakoulutuksen jälkeen.
Yhteisöpedagogi (yamk) -tutkinnon suorittaneiden ammatti- tai tehtävänimikkeet vastaavat moninaisuudessaan vallitsevaa työelämän tilannetta. Leimallista sille on lisäksi humanistisen ja kasvatusalan työelämän tehtävien luonne. Nimikkeitä joita koulutuksesta valmistuneilla on koulutuksen myötä tai suuntaavien opintojen myötä ovat esimerkiksi:
• projektipäällikkö
• suunnittelija
• koordinaattori
• projektipäällikkö
• nuorisopalvelupäällikkö tai nuorisopalvelujohtaja
• ohjaaja
• opettaja tai lehtori

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus tekee tiivistä ja monipuolista työelämäyhteistyötä paikallisella ja kansallisella tasolla. Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) työelämäyhteistyö rakentuu opiskelijoiden työelämäverkostoista sekä Master Schoolin monialaisista työelämäprojekteista, joihin opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat. Koulutuksella on myös kiinteä yhteys Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimivaan Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniaan. YAMK-tutkinnon opiskelu on siten toisaalta monialaisten ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista ja toisaalta työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja yllä pitämistä.
Työelämäkumppaneiden verkosto koostuu erityisesti hallinnon, kunnallisen nuorisotyön, järjestöjen, lastensuojeluyksiköiden, koulujen sekä erilaisten kehittämisyksiköiden toimijoista. Juvenia puolestaan tarjoaa mahdollisuuden tutkimus- ja kehittämistoimiin tutustumiseen ja integroitumiseen.
Xamkissa tutkimus- ja kehitystoimintaa toteutetaan neljällä vahvuusalueella:
• kestävä hyvinvointi (jolle nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus sijoittuu)
• digitaalinen talous
• metsä, ympäristö ja energia
• logistiikka ja merenkulku
Vahvuusalojen tutkimus- ja kehittämistyö on monialaista, käyttäjälähtöistä ja alueen tarpeisiin vastaavaa.
Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.
Xamkissa toimii myös Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, jonka toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen. Toiminta kohdistuu nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen, joita aiheita koskevissa TKI-hankkeissa on usein mahdollista tehdä myös opinnäytetyö.

Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi amk
Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi
Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi
Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi
Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi
Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät
 • NKMI22SY
  Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti kehittämistoimintaan liittyvää käsitteistöä.
Tunnistat nuorisokasvatuksen toimintaympäristöistä nousevia ajankohtaisia kehittämishaasteita ja osaat arvioida niissä olevia kehittämistarpeita.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida itsenäisesti vaativan työelämän ja ammattialan kehittämiseen tähtäävän kehittämisprosessin.
Tunnet kehittämistoiminnan eettiset vaatimukset ja osaat vastata niihin käytännössä.

Sisältö

Miten työelämän ja ammattialan kehittämistarpeita voidaan havaita ja analysoida?
Millaisia metodologisia lähtökohtia kehittämistoiminnassa on?
Millaisia kehittämismenetelmiä voidaan soveltaa kehittämisprosesseihin?
Miten kehittämisprosessi etenee?
Miten kehittämisprosessia arvioidaan?
Mitä on kehittämistoiminnan etiikka?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • YP Opettaja 1 MRNY
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • NKMI22SY
  Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tunnistaa nuorisokasvatuksen teoreettiset perusteet ja niiden soveltamismahdollisuudet työelämässä.
Osaat jäsentää nuorisokasvatuksen monialaisen ammatillisen ja yhteiskunnallisen luonteen nyky-yhteiskunnassa.
Osaat hahmottaa nuorisokasvatuksen ajan haasteita ja kehityssuuntia asiantuntevasti ja laaja-alaisesti.

Sisältö

Miten nuorisokasvatuksen ammatillisuus on rakentunut suomalaisessa yhteiskunnassa?
Miten nuorisokasvatus on teoreettisesti ja käytännöllisesti jäsennettävissä osana kasvatustoimintaa?
Miten tunnistat nuorisokasvatusta koskevia ajan haasteita yhteiskunnallisessa keskustelussa ja käytännön työelämässä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali rakentuu opiskelijan ammatillisuutta koskevan lähestymitavan perusteella. Osa materiaalista on löydettävissä Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähi- ja verkko-opetuksessa (3 x 8 t) jäsennät nuorisokasvatuksen sen monialaisen luonteen mukaisesti nyky-yhteiskunnassa. Erotat nuorisokasvatuksen teoreettiset perinteet toisistaan ja tunnistat niiden ilmenemisen nykypäivän nuorisokasvatuksessa ja nuorisotyössä. Opit hahmottamaan nuorisokasvatuksen ajan haasteita nuorisotyön kentällä asiantuntevasti ja laaja-alaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti oppimistehtävien avulla henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämän tutkimukselliseen kehittämistehtävään kiinnitettynä. Sovi suoritustavasta opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson suoritus kohdentuu työelämän ilmiötasoiseen havainnointiin ja analyysiin. Tuotettua tietoa on mahdollista soveltaa työelämässä sekä oman ammatillisen kasvun syventämisessä. Opintojakso on mahdollista kytkeä Juvenian TKI-toimintaan.

Opiskelijan työmäärä

Luento-opetusta 24 t
Itsenäistä työskentelyä 111 t
TAI
Itsenäistä työskentelyä 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus järjestetään koulutuksen lähiopetusrytmityksen mukaisesti:
- Ti 17.1. klo 8-16 (lähiopetus)
- Ma 13.2. klo 8-12 (verkko-opetus)
- Ma 24.4. klo 10-17 (lähiopetus)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu seminaarityöskentelyyn sekä ammatillisuutta käsittelevään tehtävään.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.10.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jaana Poikolainen
 • Jarmo Rinne
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät
 • NKMI22SY
  Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät nuorten hyvinvoinnin strategisen kehittämisen taustat ja yhteiskunnallisen kontekstin.

Tunnet nuorten hyvinvoinnin strategisen ohjauksen ja kehittämisen kansainväliset, kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, ohjausjärjestelmät ja prosessit.

Osaat analysoida nuorten hyvinvoinnin strategisen kehittämisen merkitystä osana nuorisokasvatuksen toimintakenttää samoin kuin jäsentää nuorisokasvatuksen roolia kehittämistyössä.

Sisältö

Mitä on nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen?

Mitkä ovat nuorten hyvinvoinnin strategisen ohjauksen ja kehittämisen kansainväliset, kansalliset ja paikalliset rakenteet, toimijat, ohjausjärjestelmät ja prosessit?

Mikä on nuorten hyvinvoinnin strategisen kehittämisen merkitys osana nuorisokasvatuksen toimintakenttää?

Mikä on nuorisokasvatuksen rooli nuorten hyvinvoinnin kehittämistyössä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 19.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • NKMI22SY
  Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ja ymmärrät yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia nuorten elämään ja nuorten sukupolven määrittymiseen.

Osaat ennakoida nuoruuteen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutostekijöitä sekä tunnistaa muutosten aiheuttamia tarpeita nuorten elämässä.

Osaat soveltaa yhteiskunnallista muutosta koskevaa tietoa nuorten hyvinvoinnin moniammatillisessa edistämisessä nuorisokasvatuksen keinoin.

Sisältö

Miten yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja ajankohtaiset ilmiöt muovaavat nuorten elämänkulkuja ja nuoruuden sukupolvien ilmenemismuotoja?

Miten yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksia nuorten hyvinvointiin voi tunnistaa ja ennakoida?

Miten nuoruutta koskevaa yhteiskunnallista muutostietoa voi soveltaa nuorisokasvatuksen kentällä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali löytyy osin Learn-oppimisympärstöstä ja se ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää luento-opetusta, lukupiirityöskentelyä, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Lähiopetuksen ajankohdat ovat:
* ti 23.8. klo 12.30 - 16.00
* ma 19.11. klo 8.30 - 12.30
* ma 17.10. klo 10.00 - 18.00

Opintojakson aikana työstetään yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsitys nuoruudesta osana yhteiskunnan modernisaatioprosessia. Nuoruuden ilmiöt on mahdollista kytkeä opinnäytetyön tematiikkaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisen oppimistehtävän avulla opintoja nopeuttaen. Tehtävän ja opintojakson Learn-avaimen saa opintojakson vastuuopettajalta. Itsenäisessä suoritustavassa ota yhteys opintojakson opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna ammattialaa reflektoivana oppimis- tai kehittämistehtävänä. Tässä suoritustavassa ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Voit suorittaa kaikki kolme syyslukukauden ydinosaamisen opintojaksoasi (Kehittämisen menetelmät nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä, Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa, Nuorten hyvinvoinnin strateginen edistäminen) Juvenia Akatemiassa.

Juvenia Akatemiassa osallistut Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian TKI-toimintaan ja sitä kautta opiskelet yamk-tutkintosi sisältöjä. Saat työskentelyysi ohjausta Juvenia Akatemian työelämäohjaajalta sekä oman koulutuksesi opettajilta (Katja Komonen ja Pekka Penttinen)

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson työmäärä on 135 tuntia, josta:
- kontaktiopetusta 16 tuntia
- itsenäistä ja muuta työskentelyä 119 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksen ajankohdat ovat:

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista sekä opintojakson tehtävien suorittamista. Opintojakson arviointi tapahtuu yksin, parityönä tai pienryhmässä tehdyn suorituksen pohjalta.

Opintojakson itsenäiseen suoritusvaihtoehtoon ei kuulu lähiopetusta, mutta siihen osallistuminen on mahdollista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 22.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • NKMI21SY
  Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat käyttää ja jäsentää asiantuntevasti pedagogista esimiestyötä kuvaavia käsitteitä.
Osaat tunnistaa pedagogisesti orientoituneiden työyhteisöjen johtamisen erityispiirteitä.
Osaat tarkastella kriittisesti työyhteisöjen johtamiskäytäntöjä pedagogiselta näkökannalta.
Osaat soveltaa pedagogisen johtamisen käsitteitä työyhteisöjen johtamiseen ja kehittämiseen.

Sisältö

Mitä pedagogisella johtamisella työyhteisöissä tarkoitetaan?
Miten työyhteisöjen käytäntöjä voidaan pedagogisoida?
Miten työyhteisön toiminta voidaan nähdä oppimisympäristössä toimimisena?
Miten pedagogista johtamista voidaan soveltaa työelämämuutoksessa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali löytyy osin Learn-oppimisympäristössä ja se ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena, joka sisältää ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Opintojakson aikana perehdytään pedagogisen johtamisen kysymyksiin analysoimalla lähestymistavan soveltamismahdollisuuksia työyhteisöissä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Opintojaksosta on saatavilla itsenäinen suoritusvaihtoehto, jonka avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja. Sovi suoritustavasta opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä: Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna ammattialaa reflektoivana oppimis- tai kehittämistehtävänä. Sovi suoritustavasta opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollista tehdä TKI-yhteistyötä Juvenia Akatemian työskentelynä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetuksen ajankohdat:

* ma 12.9. klo 10 - 18
* ma 10.10. klo 10 - 18
* ti 22.11. klo 8 - 16

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisen oppimistehtävän avulla. Tehtävän ja opintojakson Learn-avaimen saa opintojakson opettajalta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista sekä opintojakson tehtävien suorittamista. Opintojakson arviointi tapahtuu yksin, parityönä tai pienryhmässä tehdyn työyhteisöanalyysin tai kehittämissuunnitelman pohjalta.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Sari Miettinen
Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät
 • NKMI22SY
  Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat jäsentää nuorisokasvatuksen kenttää pedagogisena toimintaympäristönä.
Osaat käyttää pedagogisesti jäsentäviä käsitteitä asiantuntevasti.
Tunnistat nuoriso- ja järjestötyössä pedagogisia ja ohjauksellisia kehittämiskohteita ja osaat esittää niihin teoriapohjaisia soveltavia ratkaisuja.

Sisältö

Miten nuorisokasvatuksen kenttää voi jäsentää pedagogisena ympäristönä?
Millaisia pedagogisia ja ohjauksellisia menetelmiä nuorisokasvatuksen kentällä voidaan hyödyntää?
Miten nuorisokasvatusta voidaan kehittää pedagogisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy learn- oppimisalustalta. Tämä lisäksi opiskelija etsii itse relevanttia lähteistöä oppimistehtävänsä tueksi.

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetus toteutetaan kolmena intensiivilähipäivänä. Lähipäivien välillä työstetään itsenäinen kehittämistehtävä ja uramentorointiprosessi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa verkkokurssina. Tehtävät ja materiaali sekä kirjalistat löytyvät learn-alustalta
Avaimen learn-alustalle saa vastuuopettajalta.

Työelämäään integroitu väylä: Ota yhteyttä opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan kehittämishanke omaan työyhteisöön tai muuhun omavalintaiseen yhteisöön.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h tuntia opiskelijan työtä, josta lähiopetusta kampuksella 16 tuntia ja verkossa 4 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan suorittamia arviointi kehittämistehtävän pohjalta.
Itsearviointi