Siirry suoraan sisältöön

Merenkulun koulutus, merikapteeni

Tutkinto:
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
merikapteeni (AMK)

Laajuus:
270 op

Koulutuksen sisältö

Merikapteenin opintojen rakenne:
• perusopinnot
• ammattiopinnot
• vapaasti valittavat opinnot
• ohjattu harjoittelu
• opinnäytetyö

Monimuotototeutuksessa opintoja luetaan hyväksi aikaisemman työkokemuksen perusteella.

Opetus ja työharjoittelut kauppalaivoilla toteutetaan käytännön tehtävissä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Työharjoittelut on mahdollista suorittaa kansainvälisten väylien kauppalaivoilla.

Oppimisympäristöinä hyödynnetään
• modernia simulaattorikeskusta
• koulualus Katarinaa
• erilaisia yhteistyöprojekteja.

Koulutus jakautuu Support-, Operational- ja Management-tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön miehistötehtävissä. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä, ja Management-taso antaa teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.

Ensimmäisenä lukuvuonna suoritat vahtimiehen pätevyyteen vaadittavat opinnot harjoitteluineen. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus saada ensimmäinen pätevyyskirja, jolla voit vastaanottaa ensimmäiset työt laivalla puolimatruusina.
Vahtiperämiehen opinnot ja osa ohjatusta harjoittelusta suoritetaan kolmannen vuoden loppuun mennessä ja loput ylimmän tason opinnoista ja harjoittelusta seuraavan 1,5 vuoden aikana. Halutessasi voit täydentää koulutustasi tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Viimeistään tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollista saada vahtiperämiehen pätevyyskirja, jolloin voit toimia ensimmäisissä päällystötehtävissä laivoilla. Myöhemmin laivalla työskenneltyäsi sinulla on mahdollisuus saada yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjat.

Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- ja kommunikointitaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen.
Koulutukseen hyväksyttävän on osoitettava todistus terveydentilastaan.

Opintojen tavoite

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja haasteellisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle. Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet aluksen ohjaamiseen sekä käsittely- ja hallintamenetelmiin, ja osaamisen perustana ovat laitteistojen, lastioperaatioiden sekä navigoinnin ja meteorologian hallinta.
Koulutuksen ydintä ovat laiva- ja merikuljetustekniikka sekä kapteenitason merimies- ja johtamistaidot sekä turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet.


Kieli- ja navigointitaidot sekä meriradioliikenne ovat olennainen osa merikapteenin työkalupakkia: alusten purkaminen ja lastaaminen sekä kansainvälinen kanssakäyminen ulkomaan satamissa ovat alan arkipäivää. Hyvää kielitaitoa edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja viestinnän hoitaminen.
Osa ammattiopinnoista toteutetaan englanninkielisenä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) tunnetaan säiliöalustoimintojen, meriympäristösuojelun ja alusten käyttötekniikan asiantuntijana. Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko maata palveleva yksikkö

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkissa kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Erilaiset oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa. Opintojesi aikana voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tietosi, taitosi ja asenteesi kehittyvät sekä osaamisesi kasvaa, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tutustut elinkeinoelämään, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Opetus ja työharjoittelut kauppalaivoilla toteutetaan käytännön tehtävissä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Oppimisympäristöinä hyödynnetään modernia simulaattorikeskusta, koulualus Katarinaa ja erilaisia yhteistyöprojekteja. Työharjoittelut on mahdollista suorittaa kansainvälisten väylien kauppalaivoilla.

Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko maata palveleva yksikkö. Opetus toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä yhteistyössä alueen ja alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Opetusta järjestetään muun muassa yhteistyössä Kotka Maritime Centren kanssa.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Merikapteenin opinnot toteutetaan päivä- tai monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät teoriaopintoja, käytännön harjoituksia ja simulaattorissa suoritettavia harjoituksia. Tämän lisäksi opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla.

Pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan perusasioita koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla. Opetusta saat Kotkan kampuksella ja simulaattorikeskuksella, joka sijaitsee yhteistyökumppanimme tiloissa Kotkan Katariinassa. Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Ensimmäinen niistä on heti ensimmäisen vuoden keväällä. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä.

Uramahdollisuudet

Xamkin merikapteenin koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen vaatimukset ja antaa valmiudet alusten johtotehtäviin perämiehenä ja päällikkönä maailman meriliikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä. Voit työllistyä eri alustyyppeihin, kuten erilaisiin rahti- tai matkustaja-aluksiin. Merimiehen valttina on kielitaito. Monipuolisia työuria tarjoavat laivapalvelun lisäksi merenkulun maaorganisaatiot, kuten hallinto-organisaatiot, varustamot, satamaoperaattorit ja telakat. Merenkulkijoita tarvitaan myös alan koulutustehtävissä.

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suorittaneen tehtävänimikkeitä voivat olla
• kapteeni
• päällikkö
• yliperämies
• perämies.

Merikapteenin koulutus tähtää merikapteenin tutkintoon ja koulutuksen aikana hankittavaan vahtiperämiehen pätevyyskirjaan. Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt opinnot ammattikorkeakoulussa ja ohjattu laivaharjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vahtiperämiehen pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on muun muassa vähintään 18 vuoden ikä, säännösten mukainen koulutus ja siihen liittyvä työharjoittelu.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Merikapteenin koulutuksessa hyödynnetään tehokkaasti erilaisia oppimisympäristöjä. Teoriaopintoja järjestetään perinteisissä luokkatiloissa. Käytännön harjoituksia tehdään esimerkiksi simulaattorikeskuksella navigointi- ja radiosimulaattoreita hyödyntäen. Tämän lisäksi harjoitellaan pelastautumisasioita altailla ja pelastautumisasemalla sekä palontorjunta-asioita yhteistyökumppanin simulaattoreilla ja aidoissa tilanteissa. Opintoihin kuuluvaa ohjattua harjoittelua suoritetaan koululaivalla ja erilaisilla kauppa-aluksilla maailmanlaajuisessa meriliikenteessä.

Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT23SP)

Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT24KA)
Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT22SP)

Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT23KA)
Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT21SP)

Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT22KA)
Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT20SP)
Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT19SP)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- ARPA laitteiston käytöstä osana meriteiden sääntöjen mukaista aluksen ohjailua
- tutkatekniikan perusteista sekä ARPA laitteiston suorituskyvystä, rajoituksista, toiminnasta ja käytöstä

Sisältö

- tutkatekniikan perusteet
- ARPA-tutkan ominaisuudet ja vaatimukset
- merkinnänpito (käsimerkintäharjoitukset)
- simulaattoriharjoitukset ja osaamisen näyttäminen simulaattorissa

Sisältö perustuu IMO:n mallikursseihin 1.07 ja 1.08.

Opiskelumateriaali

Opiskelu materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Tutkan teorialuennot luokassa. Tutkan käyttö simulaattorissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI- tai työelämäyhteistyön opintopisteitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin suorittaminen edellyttää 100 %:n osallistumista lähiopetustunneilla ja 100 %:n osallistumista simulaattoriharjoitteluun.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetuksessa, tehtävien ja harjoitusten suorittaminen.

Esitietovaatimukset

- Terrestrinen navigointi 1
- Navigointilaitteet
- Johdanto simulaattoriharjoitteluun

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Leena Griinari
Vastuuopettaja

Leena Griinari

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tietoa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tuntee raportin ja opinnäytetyön kirjoitusprosessin sekä tutkimustekstin ominaispiirteet ja osaa soveltaa tietojaan suullisessa ja kirjallisessa raportoinnissa.

Sisältö

- tiedonhankinta
- lähteiden käyttö ja merkitseminen opinnäytetyön rakenteeseen
- kieleen ja ulkoasuun perehtyminen
- suullinen ja kirjallinen raportointi

Opiskelumateriaali

Saatavilla Learn-alustalla.
Xamkin opinnäyteohjeet.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukainen opetus, osittainen osaamisen tunnistaminen tai aiemman suorituksen hyväksiluku.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan myös viestinnän perustaitoja työelämää varten.

Tentit ja muut määräajat

Toteutus perustuu harjoituksiin, presentaatioon ja edellyttää läsnäoloa.

Kansainvälinen yhteistyö

Viestinnän opiskelu antaa geneerisen tason kansainvälisyysvalmiuksia.

Opiskelijan työmäärä

2 op on 54 opiskelijan työtuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Xamkin opinnäyteohjeet
Opinnäytetyön opponointi
Tutkimuskirjoitelman tekeminen

Lisätietoja opiskelijoille

Viestinä-kurssi on hyvä suorittaa ennen Tutkimusraportointi-kurssin aloittamista.

Lisätietoja antaa leena.griinari@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1): hylätty (0). Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Aktiivinen osallistuminen tarkoittaa seuraavaa: Opiskelija on läsnä opintojakson lähiopetuksesta, ellei opintojakson toteutuksen kuvauksessa toisin ohjeisteta. Kieltenopettajat pitävät läsnäolorekisteriä lähiopetukseen osallistumisesta.

Opintojaksoa, joka on hylätty poissaolojen takia, ei voi tenttiä, vaan opetukseen on osallistuttava uudelleen. Opiskelija ottaa osaa opettajan ohjeistamiin aktiviteetteihin lähiopetuksessa. Opiskelija tekee koti- ja etätehtävät opettajan antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.04.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Lanki
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- aluksen palontorjunnan johtamisesta
- palontorjuntahenkilöstön järjestämisestä ja koulutuksesta
- palonhavaitsemis ja –sammutuslaitteiston huolto- ja tarkastustehtävistä
- tulipalon syyn selvittämisen ja raportoinnin perusteista

Sisältö

- Palonsammutustoimet merellä ja satamassa, erityisesti koordinoinnin, johtamisen ja taktiikan näkökulmasta, sekä tehokas viestintä operaation aikana
- Veden käyttö palon sammuttamisessa ja sen vaikutukset vakavuuteen
- Tuuletus, savunpoisto, ilmanvaihto sekä sähkö- ja polttoainejärjestelmät
- palontorjunnan vaaratekijät; kemialliset reaktiot, pyrolyysi, kattilapalo sekä vaaralliset lastit ja muu materiaali, kuten maalit
- loukkaantuneiden evakuointi ja käsittely
- yhteistoiminta sataman palolaitosten kanssa
- suunnitelmien, listojen ja kaavioiden laatiminen sekä palontoruntaryhmien muodostaminen
- palontorjuntataktiikat aluksen eri osissa
- erilaiset palonhavaitsemis ja –sammutusjärjestelmät; kiinteät ja kannettavat
- luokituslaitosten ja valtioiden tarkastukset ja vaatimukset
- palon syttymissyiden arviointi
- opintojakso sisältää palonsammutusteorian lisäksi kolmepäiväisen päällystön palonsammutuskoulutuksen palokoulutuskeskuksessa

Opiskelumateriaali

Paikanpäällä jaettava Meriturvan mahdollinen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Kolmipäiväinen koulutus Upinniemessä.
Pääsyvaatimuksena Suomen valvonnassa olevassa oppilaitoksessa tai kurssikeskuksessa suoritettu STCW Palokoulutus A-VI/1-2

TKI ja työelämäyhteistyö

Meriturvan järjestämä kurssi

Lisätietoja opiskelijoille

STCW Päällystön palokoulutus on alusten päällystölle suunnattu kolmipäiväinen koulutus, joka sisältää sammutus-, savusukellus- sekä loppuharjoituspäivän. Sammutuspäivään sisältyy sammutustaktiikan kertausta sekä sammutusharjoituksia eri menetelmin. Savusukelluspäivänä kerrataan paineilmahengityslaitteiden toimintaperiaatteita sekä huoltoa. Päivän aikana tehdään etsintä-, pelastus-, ja sammutusharjoituksia. Kurssin lopuksi opiskelijat laativat sammutus- ja pelastussuunnitelman, joka toteutetaan toiminta- ja johtamisharjoituksena.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Palontorjunta (A-VI/1-2)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Lanki
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MSVKT20SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- kemikaalisäiliöalustyypeistä, sekä niiden lastijärjestelmistä
- kemikaalilastien lastauksen, purkamisen ja kuljettamisen toteuttamisesta sekä lastimäärän laskemisesta
- säiliöalustoimintoihin liittyvistä vaaroista, vaaroilta suojautumisesta ja ympäristönäkökohdista
- säiliöaluksien turvallisuuskulttuurista ja -johtamisesta

Sisältö

- säiliöalustyypit ja rakenne
- kemikaalien lastinkäsittelyjärjestelmät, -putkistot sekä pumput ja niiden käyttö
- lastien fysikaaliset ominaisuudet, terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivusuusvaarat
- vaarojen torjuntamenettelyt-
- käyttöturvallisuustiedottee
- turvallinen lasti- ja vahtitoiminta
- nestelastien vakavuus ja rasitusvaikutukset
- lait, ohjeet, määräykset ja käytettävät tarkistuslistat sekä luvat
- miehistön johtaminen tiedotus ja opastus
- meriympäristön suojelu
- lasteihin liittyvät laskuharjoitukset

Opiskelumateriaali

IBC, Safety Guide: Chemicals, (Learn)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
N/A

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo. Hyväksytty suoritus.

Esitietovaatimukset

Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- öljysäiliöalustyypeistä, sekä niiden lastijärjestelmistä
- öljylastien lastauksen, purkamisen ja kuljettamisen toteuttamisesta sekä lastimäärän laskemisesta
- säiliöalustoimintoihin liittyvistä vaaroista, vaaroilta suojautumisesta ja ympäristönäkökohdista
- säiliöaluksien turvallisuuskulttuurista ja -johtamisesta

Sisältö

- säiliöalustyypit ja rakenne
-öljyn lastinkäsittelyjärjestelmät, -putkistot sekä pumput ja niiden käyttö
- lastien fysikaaliset ominaisuudet
- terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivusuusvaarat
- vaarojen torjuntamenettelyt
- käyttöturvallisuustiedotteet
- turvallinen lasti- ja vahtitoiminta
- nestelastien vakavuus ja rasitusvaikutukset, lait, ohjeet, määräykset ja käytettävät tarkistuslistat sekä luvat
- miehistön johtaminen tiedotus ja opastus
- meriympäristön suojelu
- lasteihin liittyvät laskuharjoitukset

Opiskelumateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Kaksipäiväinen, STCWn mukainen kurssi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa öljysäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettavaa lisäpätevyystodistusta (V/1-1.4)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- öljy- ja kemikaalisäiliöalustyypeistä, sekä niiden lastijärjestelmistä ja lastien ominaisuuksista
- säiliöalustoimintoihin liittyvien vaarojen ja vaaroilta suojautumisen perusteista
- säiliöaluksien turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen perusteista

Sisältö

- säiliöalustyypit ja rakenne
- lastinkäsittelyjärjestelmät
- lastien fysikaaliset ominaisuudet
- terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivusuusvaarat
- perustiedot vaarojen hallitsemiseksi
- käyttöturvallisuustiedotteet
- turvallisen lasti- ja vahtitoiminnan perusteet ja meriympäristön suojelu

Opiskelumateriaali

Tunneilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Lassi Salminen
Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalta löytyy koko kurssimateriaali: aihepiireittäin jaoteltuna tekstimateriaali,
AC-opetusvideot ja tehtävät.

Yksilölliset oppimisväylät

Miten käsittelet matemaattisia summalausekkeita?
======================================
• Lausekkeen arvo
• Samanmuotoisten termien yhdistäminen
• Sulkujen poistaminen summalausekkeesta
• Summan kertominen ja jakaminen luvulla
• Tekijän erottaminen
======================================
Miten suoritat laskutoimituksia murtoluvuilla?
======================================
• Murtolukujen yhteenlasku
• Murtolukujen vähennyslasku
• Murtolukujen kertolasku
• Murtolukujen jakolasku
======================================
Miten ratkaiset ensimmäisen asteen yhtälön? Miten tulkitset yhtälön kuvaaman ongelman?
======================================
• Yhtälön peruskäsitteitä
• Kaavat sovelluksissa
• Kuvaaja: suora
======================================
Mikä on yhtälöpari? Millaisista ongelmista syntyy yhtälöpareja? Miten se ratkaistaan?
======================================
• ratkaiseminen sijoitusmenettelyllä
• ratkaiseminen yhteenlaskumenettelyllä
• yhtälöparin graafinen tulkinta
======================================
Miten käsittelet potenssilausekkeita? Mitä tarkoittaa negatiivinen potenssi?
======================================
• Neliö ja kuutio
• Eksponenttina nolla
• Eksponenttina negatiivinen luku
• Tulon ja osamäärän potenssi
• Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä
• Potenssin potenssi
======================================
Miten käsitellään juurilausekkeita?
======================================
• Neliöjuuri
• Kuutiojuuri
• Juuret kaavoissa
======================================
Mikä on polynomilauseke? Miten kerrot ja jaat polynomeja keskenään? Mitä ovat binomin neliö ja summan ja erotuksen tulo?
======================================
• Käsitteitä
• Polynomien yhteen- ja vähennyslasku
• Polynomien kertolasku
• Binomin neliö
• Summan ja erotuksen tulo
• Polynomien jakolasku – myös jakokulmaa käyttäen
• Polynomin jakaminen tekijöihin
======================================
Mikä on toisen asteen yhtälö? Miten ratkaistaan erityyppisiä toisen asteen yhtälöitä?
======================================
• Peruskäsitteitä
• Juurtaminen
• Tekijöihin jakaminen yhtälöä ratkaistaessa
• Ratkaisukaava
• Yhtälön juurten reaalisuuden tutkiminen diskriminantin avulla
• Kuvaaja: paraabeli
======================================
Mikä on funktio? Miten piirretään perusfunktioiden kuvaajat (suora ja paraabeli)?
Miten kuvaajia tulkitaan?
======================================
• Funktion käsite
• Ensimmäisen asteen funktion kuvaaja: suora
• Kulmakerroin
• Yhdensuuntaiset suorat
• Nouseva ja laskeva suora
• Toisen asteen funktion kuvaaja: paraabeli
• Nollakohtien ja aukeamissuunnan määrittäminen
======================================
Miten ratkaistaan suorakulmainen kolmio?
======================================
• Pythagoraan lause ja suorakulmaisen kolmion trigonometria
======================================

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Oppitunnit 36 h.
Kotitehtävät 15 h.
Learn-materiaaliin perehtyminen 15 h.
Koe ja siihen valmistautuminen 10 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssikoe ja kotitehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Lassi Salminen
Vastuuopettaja

Lassi Salminen

Ryhmät
 • MIKT24KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalta löytyy koko kurssimateriaali: aihepiireittäin jaoteltuna tekstimateriaali,
AC-opetusvideot ja tehtävät.

Yksilölliset oppimisväylät

Miten käsittelet matemaattisia summalausekkeita?
======================================
• Lausekkeen arvo
• Samanmuotoisten termien yhdistäminen
• Sulkujen poistaminen summalausekkeesta
• Summan kertominen ja jakaminen luvulla
• Tekijän erottaminen
======================================
Miten suoritat laskutoimituksia murtoluvuilla?
======================================
• Murtolukujen yhteenlasku
• Murtolukujen vähennyslasku
• Murtolukujen kertolasku
• Murtolukujen jakolasku
======================================
Miten ratkaiset ensimmäisen asteen yhtälön? Miten tulkitset yhtälön kuvaaman ongelman?
======================================
• Yhtälön peruskäsitteitä
• Kaavat sovelluksissa
• Kuvaaja: suora
======================================
Mikä on yhtälöpari? Millaisista ongelmista syntyy yhtälöpareja? Miten se ratkaistaan?
======================================
• ratkaiseminen sijoitusmenettelyllä
• ratkaiseminen yhteenlaskumenettelyllä
• yhtälöparin graafinen tulkinta
======================================
Miten käsittelet potenssilausekkeita? Mitä tarkoittaa negatiivinen potenssi?
======================================
• Neliö ja kuutio
• Eksponenttina nolla
• Eksponenttina negatiivinen luku
• Tulon ja osamäärän potenssi
• Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä
• Potenssin potenssi
======================================
Miten käsitellään juurilausekkeita?
======================================
• Neliöjuuri
• Kuutiojuuri
• Juuret kaavoissa
======================================
Mikä on polynomilauseke? Miten kerrot ja jaat polynomeja keskenään? Mitä ovat binomin neliö ja summan ja erotuksen tulo?
======================================
• Käsitteitä
• Polynomien yhteen- ja vähennyslasku
• Polynomien kertolasku
• Binomin neliö
• Summan ja erotuksen tulo
• Polynomien jakolasku – myös jakokulmaa käyttäen
• Polynomin jakaminen tekijöihin
======================================
Mikä on toisen asteen yhtälö? Miten ratkaistaan erityyppisiä toisen asteen yhtälöitä?
======================================
• Peruskäsitteitä
• Juurtaminen
• Tekijöihin jakaminen yhtälöä ratkaistaessa
• Ratkaisukaava
• Yhtälön juurten reaalisuuden tutkiminen diskriminantin avulla
• Kuvaaja: paraabeli
======================================
Mikä on funktio? Miten piirretään perusfunktioiden kuvaajat (suora ja paraabeli)?
Miten kuvaajia tulkitaan?
======================================
• Funktion käsite
• Ensimmäisen asteen funktion kuvaaja: suora
• Kulmakerroin
• Yhdensuuntaiset suorat
• Nouseva ja laskeva suora
• Toisen asteen funktion kuvaaja: paraabeli
• Nollakohtien ja aukeamissuunnan määrittäminen
======================================
Miten ratkaistaan suorakulmainen kolmio?
======================================
• Pythagoraan lause ja suorakulmaisen kolmion trigonometria
======================================

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Oppitunnit 36 h.
Kotitehtävät 15 h.
Learn-materiaaliin perehtyminen 15 h.
Koe ja siihen valmistautuminen 10 h.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Anne Gango
 • Jussi Sopanen
Vastuuopettaja

Anne Gango

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MIKT23KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Fysiikka: Opiskelija ymmärtää opintojakson sisältönä olevien osa-alueiden fysiikan teorian merkityksen käytännön sovelluksissa ja osaamuodostaa ja ratkaista niihin liittyvät keskeisimmät suureyhtälötsoveltaa saamiaan tietoja ammattiaineiden opinnoissa ja työelämässäkäyttää saamiaan tietoja alansa kehityksen seuraamiseen ja uusien sovellusten kehittämiseen

Kemia: Hallitset kemian perusteet ja osaat soveltaa ja syventää kemian tietoja myöhemmissä opinnoissasi ja työelämässä.

Sisältö

Fysiikka: Pistemäisen kappaleen kinematiikka ja dynamiikka, työ, teho ja energia, jäykän kappaleen pyörimisliike ja pyörimisliikkeen dynamiikka, gravitaatio.

Kemia: Aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, kemiallinen sitoutuminen, ainemäärä, kemiallinen reaktio, reaktioyhtälöt, aineen olomuotojen kemia, kaasulait, seokset, protolyysireaktiot, pH. Soveltuvin osin orgaaninen kemia.

Opiskelumateriaali

Kemia: Learnissa oleva materiaali.
Fysiikka: Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, luvut 1 - 9, EDITA

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin osissa erilliset välikokeet, niiden ajankohdat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Toteutuksen osien kuvaus

Fysiikka 2,5 op
Kemia 2,5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia: Hyväksytysti suoritettu välikoe.
Fysiikka: Hyväksytysti suoritettu välikoe.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

02.04.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Tapani Alastalo

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- vahtityöskentelystä komentosillalla vahtiperämiehenä
- meriteiden sääntöjen täydellisestä tuntemisesta
- reittijakoalueella toimimisesta
- näköviestisignaalien käyttämisestä

Sisältö

- meriteiden säännöt
- sisävesisäännöt
- vahdinpidon periaatteet
- liikenne reittijakoalueilla
- perämiehen vastuut luotsaustilanteessa
- toiminta VTS-alueella
- morsemerkit valolla
- viestiliput
- kansainvälinen viestikirja

Opiskelumateriaali

Lakikokoelma - Vesiliikenteen säädökset
STCW-yleissopimus
Vahdinpitoon liittyvät säädökset
Bridge Procedures Guide
Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot, oppimistehtävät ja verkkotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Luennot 16 h
Virtuaalityöskentely ja harjoitukset 20 h
Muu oma työskentely ja valmistautuminen tenttiin 15 h
Tentti 3 h
Tentin palautus ja palautekeskustelu 1 h
Yhteensä 55 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähi- ja verkko-opetus), hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Vahdinpito ja merimiestaito

Lisätiedot

Täyttää STCW kohdan A-II/2 (ja A-II/1) vaatimukset koskien toimintoa: navigointi, sisällössä kuvatusti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- lastin käsittelystä, sijoittelusta ja kiinnittämisestä
- lastaus- ja purkaustapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta
- lastimäärän laskemisesta

Sisältö

- lastiopin perusteet
- kuljetusmenetelmät ja -määräykset
- aluksen rungon pitkittäisrasitukset
- lastin kantopintoihin kohdistuvat neliöpainot, pisterasitukset ja lastin kiinnityksiin kohdistuvat rasitukset matkan aikana
- lastaussuunnittelun ja -laskemisen perusteet
- lastin kiinnittäminen
- lastauksen ja purkauksen aikainen kommunikointi

Opiskelumateriaali

Opiskelu materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Erilaisen lastien tutustuminen, niiden kuljetuksen ja kiinnityksen vaatimukset merillä. Harjoittelu tehtävät luokassa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI. Ulkopuolisten asiantuntijoiden: Finnlines sataman tarkastajan kaksi luennot ja Finnlines lastien plaanien tekeminen NAPA:lla.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssille kuuluu Finnlines sataman tarkastajan koulutus lastin käsittelystä ja kiinnityksestä RoRo laivoilla. Finnlines lastiplaanin tekeminen samalla tavalla, kun laivalla, NAPA:n lastiohjelmassa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetusprosessissa, tehtävien ja harjoituksien suorittaminen. Tentti. Xamk arviointi kriteeriään mukaan.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Lanki
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä lainsäädännöstä, IMDG koodista sekä erottelumääräyksistä
- vaarallisten aineiden turvallisesta lastaussuunnittelusta ja käsittelystä
- vaarallisten aineiden dokumentoinnista ja ilmoitusmenettelyistä

Sisältö

- vaarallisten aineiden ominaisuudet, luokitus, pakkaaminen, niiden lastaus, erottelu, kuljetus ja purkaus
- vaarallisten aineiden kuljetukseen ja lastaussuunnitteluun liittyvä lainsäädäntö, IMDG sekä muut soveltuvin osin

Opiskelumateriaali

IMDG Code
Learn -aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät. Hyväksytty tentti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimistehtävät ja tentti.

Esitietovaatimukset

Lastinkäsittely

Lisätiedot

Täyttää STCW kohtien A-II/1, A-II/2, A-II/3 & B-V/c vaatimukset koskien toimintoa: lastinkäsittely, vaaralliset aineet

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- avomerinavigointiin tarvittavasta osaamisesta taivaankappaleiden avulla
- käyttää taivaankappaleita paikanmääritykseen

Sisältö

- astronomisen navigoinnin perusteet
- tähtitaivaan koordinaatistot
- tuntikulmat
- korkeusmenetelmät
- sekstantti
- astronomiset taulukot
- aluksen paikan määritys taivaankappaleen meridiaanisivuutuksen avulla
- sijoittajan laskeminen eri taivaankappaleista sekä sijoittajien yhdistäminen aluksen paikan määrittämiseksi

Opiskelumateriaali

Opiskelu materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luento tunnit ja laskelmat luokassa, harjoitteluja sekstantin käyttö ulkona.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI- tai työelämäyhteistyön opintopisteitä.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävin ja tentin suoritusaika sovitamme tunnilla, kun harjoituksen ajat riippuvat sään tilanteesta ja mahdollisuuksista harjoittele sekstantin käyttö ulkona.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetus prosessissa, tehtävien ja harjoituksien suorittaminen. Tentti. Arviointi Xamk arviointikriteerian mukaan

Esitietovaatimukset

- Terrestrinen navigointi 1
- Terrestrinen navigointi 2

Lisätiedot

Täyttää STCW kohdan A-II/2 (ja A-II/1) vaatimukset koskien toimintoa: navigointi, sisällössä kuvatusti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

0.5 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Leena Griinari
Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijakirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asiatekstejä ja asiakirjojatuntee keskeiset kielenhuolto-ohjeetselviytyy hyvin työelämän ryhmäviestintätilanteissaosaa kehittää esiintymisvalmiuksiaan työelämäntarpeisiin.

Sisältö

- asiakirjat ja asiatekstit
- kielenhuolto
- esiintymistekniikka ja -harjoitukset
- kokoukset ja neuvottelut

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy Learn-alustalta ja sen linkeistä.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukainen opetus, osittainen osaamisen tunnistaminen tai aiemmin suorituksen hyväksiluku.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä, mutta tehtävät perustuvat työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan lähitapaamisissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

2 op on 54 tuntia työskentelyä.
Lähiopetusta 5 x 3 h ja verkko-opiskelua n. 12 tuntia. Loput itsenäistä työskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Esiintymistaito 0,5 op
Työelämän kirjoittaminen 1 op
Kokous- ja neuvottelutaito 0,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Yhteys opettajaan: leena.griinari@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1): hylätty (0). Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Aktiivinen osallistuminen tarkoittaa seuraavaa:Opiskelija on läsnä 75 %:ssa opintojakson lähiopetuksesta, ellei opintojakson toteutuksen kuvauksessa toisin ohjeisteta. Kieltenopettajat pitävät läsnäolorekisteriä lähiopetukseen osallistumisesta. Opintojaksoa, joka on hylätty poissaolojen takia, ei voi tenttiä, vaan opetukseen on osallistuttava uudelleen.Opiskelija ottaa osaa opettajan ohjeistamiin aktiviteetteihin lähiopetuksessa.Opiskelija tekee koti- ja etätehtävät opettajan antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin kolme tehtävää arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Lanki
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MSVKT20SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- aluksen hätätilannetoiminnan, kokoontumisen ja evakuoinnin toteuttaminen
- matkustajien avustamine nja etsiminen aluksessa
- matkustajien ja henkilöstön hallinta hätätilanteessa
- käytössä olevien resurssien hyödyntäminen

Sisältö

- aluksen hätätilannekaaviot, -luettelot ja –suunnitelmat
- hätäpoistumisreitit
- matkustajien avustaminen ja etsintä aluksen eri tiloissa
- järjestyksen ylläpitäminen
- hätätilanteiden harjoitukset
- resurssien käyttö ja johtaminen toiminta stressitilanteessa
- ihmisten käyttäytyminen eri tilanteissa
- tehokas ja selkeä viestintä
- käytännön harjoitukset koulualuksella

Opiskelumateriaali

Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
N/A

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo. Hyväksytty suoritus.

Esitietovaatimukset

Hätätilannetoiminnot 1

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Tapani Alastalo

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- käyttää ECDIS-laitteistoa turvalliseen navigointiin
- käyttää ECDIS-laitteistoa ja siihen liittyviä navigointijärjestelmiä päätöksenteossa

Sisältö

- ECDIS, Electronic Chart Display & Information System
- ECDIS-laitteisto ja sen käyttöelektroniset kartat: ENC, RNC
- ECDIS-laitteen rajoitukset
- ECDIS-laitteella reittisuunnittelu, turvallinen reitin seuranta, vastuut
- tehokas navigointi ECDIS-laitteella

Sisältö perustuu IMO:n mallikurssiin 1.27.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat Learn:issa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. ECDIS järjestelmän tutustuminen luento tunnilla luokassa. ECDIS käyttö ja reittien suunnitelmat simulaattorissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI- tai työelämäyhteistyön opintopisteitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin suorittaminen edellyttää 100% läsnäolo lähiopetuksen tunnilla ja 100% simulaattorin harjoittelujen osallistuminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ECDIS järjestelmän perustiedon ja rajoituksien ymmärrys, reittien tekeminen ja ajaminen simulaattorissa.

Esitietovaatimukset

- Terrestrinen navigointi 1
- Navigointilaitteet
- Johdanto simulaattoriharjoitteluun

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Terhi Hede
Vastuuopettaja

Terhi Hede

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- riskien ja hoidon tarpeen arviointiin ihmisen peruselintoiminnoissa sairastumis- ja vammautumistilanteissa
- elimistön rakenne ja toiminta
- hätätilanteen tunnistaminen ja siinä asianmukainen toimiminen, kun ihminen on sairastunut tai vammautunut, eloton, vuotaa verta, shokissa, palovamman tai sähkötapaturman uhri, joutuu liikenneonnettomuuteen
- ensiapupakkauksessa olevien välineiden asianmukainen käyttö
- lisäonnettomuuksien ennaltaehkäisy ja riskien vähentäminen

Sisältö

- ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet
- vitaalielintoimintojen arviointi
- tajuttomuuden tunnistaminen ja ensiapu
- elottomuuden tunnistaminen ja peruselvytys
- vammojen paikallistaminen sekä niiden laadun ja vakavuuden arviointi
- vammautuneen raajan ja rangan tukeminen
- verenvuodon tyrehdyttäminen, paineside, kiristysside
- shokkiin joutuneen henkilön tunnistamisen, tutkimisen ja ensiavun perusteet
- sokeritasapainon häiriön tunnistaminen ja hoito
- palovammojen, haavojen ja sähköiskun saaneen ensiapu onnettomuustilanteissa
- uhrien pelastaminen ja kuljetuskuljetusasennon valinta
- jatkuva tilanteen arviointi ja potilaan/ potilaiden äkillisten peruselintoimintojen muutoksien tunnistaminen ja ensiapu
- hälytystilanteessa asianmukainen reagointi ja toiminta

Opiskelumateriaali

https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet ja oppitunneilla osoitettu oppimateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ensiapukurssi joka toteutuu EU-direktiivien ja Manilan 2010 sopimuksen vaatimusten mukaisesti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ensiapu 1 -kurssi, Suomen Punainen Risti. Jos opiskelijalla on voimassa oleva Ensiaputodistus niin hän voi anoa sillä korvaavuutta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tenttiin liittyvät asiat sovitaan opintojakson alussa lähitunneilla. Tentti tehdään Examissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1op tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä mukaanlukien lopputenttiin valmistautuminen.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

terhi.hede@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% osallistuminen lähiopetukseen ja hyväksytty koesuoritus antaa oikeuden STCW-sertifikaatin saamiseen. Sertifikaati on voimassa 5 vuotta.

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- tulipalon torjumisesta, kontrolloinnista ja sammutuksesta laivalla
- toimimisesta pelastautumistilanteissa sekä pelastusveneiden ja -lauttojen ja muiden pelastusvälineiden käytöstä
- järjestää harjoituksia
- toimia oikein ja välittömästi erilaisissa onnettomuustilanteissa sekä suorittaa välitön vahinkoarvio ja valvonta
- menettelytavoista henkilöiden pelastamiseksi merestä ja avustettaessa hädässä olevaa alusta

Sisältö

- turvallisuusjohtamisen perusteet
- riskiarvioinnin perusteet
- alusten turvallisuusohjeet ja -kaaviot
- toimenpiteet erilaisissa vahinkotapauksissa
- palontorjunta, paloharjoitukset, paloluokat, palokalusto, pelastautuminen ja siihen liittyvät harjoitukset
- pelastusvälineet
- SOLAS III-luku
- matkustajien hallinta hätätilanteessa
- meripelastuksen perusteet (IAMSAR)
- IMO-merkit

Opiskelumateriaali

Learn materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistuminen lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen
Hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitustyöt
Hyväksytysti suoritetut muut harjoitukset ja palokoulutus
Hyväksytysti suoritettu tentti

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei saatavilla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei Saatavilla

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tehtävät.

Esitietovaatimukset

- Pelastautuminen (A-VI/1-1)
- Palontorjunta (A-VI/1-2)
- Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1)

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- hätätilanteisiin varautumisesta ja päätöksenteosta riskien arvioinnin avulla
- harjoitusten organisoinnista ja suunnittelusta vuositasolla
- aluksen vauriontorjunnan perusteista, rakenteista ja paloturvallisuudesta SOLAS II-2 mukaisesti
- vaurioituneen aluksen avustamisesta, pelastamisesta ja pelastussopimuksista, haverin käsitteistä ja hätähinauksesta
- etsinnän ja pelastamisen perusteista

Sisältö

- riskien arviointi ja -hallinta
- tarkistuslistamenettely eri hätätilanteissa
- hätätilanneharjoittelun ja koulutuksen organisointi - vuosisuunnitelma
- onnettomuustutkintojen hyödyntäminen
- aluksen rakenteet ja palontorjunta - SOLAS II-2 ja siihen liittyvä harjoitus
- pelastaminen
- salvage
- hätähinaus
- haverit ja meriselitys

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali, nettimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: n/a

Työhön integroitu oppimisväylä: Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti

Esitietovaatimukset

Hätätilannetoiminnot 1

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Katja Helve
Vastuuopettaja

Katja Helve

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla ilmoitettu oppimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssin toteutustavat ja arviointi ilmoitetaan Learn-alustalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteet ilmoitetaan yksityiskohtaisesti Learn-alustalla.

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.02.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
 • Merenkulun koulutus, laivatekniikka
Opettaja
 • Lassi Salminen
Vastuuopettaja

Lassi Salminen

Ryhmät
 • MIKT24KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Tuomenlehto-Holmlund-Huuskonen-Makkonen-Surakka: Insinöörin matematiikka, 1.-3. painos tai uudempi. Edita 2015.

Lisäksi Learn-alustalta löytyvät tehtävät ja AC-nauhoitteet.

Yksilölliset oppimisväylät

Kolmion ratkaiseminen - suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio, esimerkiksi kahden aluksen välisen etäisyyden laskeminen rannan kiintopisteestä mitattujen etäisyys- ja kulmatietojen pohjalta.
Vektorilaskentaa, esimerkiksi laivan liike merivirrassa.
Reaaliluvut, lausekkeen käsittely ja yhtälöt. Nämä ovat matematiikan opiskelun tukipilareita.
Yhtälöryhmän ratkaiseminen, esimerkiksi risteilyn etappien pituuksien määrittely reitin kokonaispituuden ja matkan keston avulla.
Eksponentti- ja logaritmioppi. Esimerkiksi lämpötilan lasku kappaleen jäähtyessä, korkoa korolle -ongelmasta syntyvä eksponenttiyhtälö, valon intensiteetti veden syvyyden funktiona.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Oppitunnit 60 h.
Kotitehtävät 30 h.
Learn-materiaaliin perehtyminen (mm. AC-nauhoitteet) 20 h.
Kokeet ja niihin valmistautuminen 20 h.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Lassi Salminen
Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Tuomenlehto-Holmlund-Huuskonen-Makkonen-Surakka: Insinöörin matematiikka, 1.-3. painos tai uudempi. Edita 2015.

Lisäksi Learn-alustalta löytyvä tekstimateriaali, tehtävät ja AC-nauhoitteet.

Yksilölliset oppimisväylät

Funktio-opin ja raja-arvolaskennan perusteet. Tämä antaa pohjan differentiaalilaskennan opiskelulle.
Derivaatta: Tangentin yhtälö, funktioiden kuvaajien hahmottaminen derivaatan nollakohtien ja kulkukaavion avulla, optimointiongelmien ratkaiseminen. Esimerkiksi näkökentän rajaviiva funktion tangenttisuorana, tuotto- ja kustannusoptimin löytäminen, rakenteiden mittasuhteiden optimointi derivaatan avulla.
Integrointi: Kaarevamuotoisten alueiden/kappaleiden pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Painopisteen määrittäminen. Matkan, nopeuden ja kiihtyvyyden väliset riippuvuudet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Oppitunnit 60 h.
Kotitehtävät 30 h.
Learn-materiaaliin perehtyminen (mm. AC-nauhoitteet) 20 h.
Kokeet ja niihin valmistautuminen 20 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeet ja kotitehtävät.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuopettaja

Anne Gango

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- käytännön työskentelytiedot asiaankuuluvista IMO:n sopimuksista, jotka koskevat merellisen ympäristön suojelua
- suoritettavista varotoimenpiteistä, menetelmistä sekä laitteistoista merellisen ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi

Sisältö

- yhteenveto meriympäristön suojeluun liittyvistä määräyksistä ja sopimuksista sekä toimenpiteet aluksella päästöjen ehkäisemiseksi
- laitteistot ja järjestelmät
- MARPOL 73/78 -sopimus
- ilmansuojelu ja erityisalueet
- Oil Pollution Act (OPA)
- vaarallisten nestemäisten aineiden luokitteluperusteet (GESAMP)
- P&A-manuaali
- Marpol-tarkastukset
- antifouling-maalit

Opiskelumateriaali

Learnissa olevat materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Kaikilla tavoilla opiskeltaessa hyväksytysti suoritettu tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Lopputentti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Lanki
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- paloriskin minimoimisesta ja valmiudesta toimia oikein tulipalon aiheuttamassa hätätilanteessa
- perustiedot palontorjunnasta ja palon sammutuksesta

Sisältö

- palojen ja räjähdysten teoriaa, palokolmio
- laivan palonsammutusorganisaatio ja hätätilannekaavio
- laivan palonsammutuslaitteiden merkinnät, sijainti, niiden laatu ja hätäpoistumisteiden sijainnit
- palonsyttymistyypit ja – lähteet
- syttyvät materiaalit, palovaarat ja palon leviäminen
- valppauden ja havainnoinnin merkitys
- palonsammutustoimenpiteet laivalla tulipalon syttyessä
- liekin- ja savunilmaisimet sekä automaattiset palonilmaisu- ja hälytysjärjestelmät
- paloluokittelu ja sopivat sammutusmenetelmät eri tilanteisiin
- opintojakso sisältää palonsammutusteorian lisäksi kaksipäiväisen miehistötason palonsammutuskoulutuksen palokoulutuskeskuksessa

Opiskelumateriaali

Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot ja harjoitukset. Sisältää palokoulutuksen Upinniemessä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
N/A

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo. Hyväksytty suoritus.

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille. Lisäksi opintojakson suorittamisen edellytyksenä on miehistön palonsammutuskurssin hyväksytty suoritus.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Joel Paananen
 • Antti Lanki
Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MSVKT20SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- kaasusäiliö- ja IGF alustyypeistä sekä niiden lastijärjestelmistä ja nesteytettyjen kaasujen ominaisuuksista
- säiliöalus- ja IGF-toimintoihin ja bunkraukseen liittyvien vaarojen ja vaaroilta suojautumisen perusteista
- alusten ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen, turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen perusteista

Sisältö

- säiliö- ja IGF-alustyypit ja rakenne, ominaisuudet
- lastinkäsittelyjärjestelmät
- polttoainejärjestelmät ja –varastointi
- kaasujen fysikaaliset ominaisuudet
- terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivisuusvaarat
- perustiedot vaarojen hallitsemiseksi
- käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden käyttö hätätilanteissa
- turvallisen lasti-, bunkraus- ja vahtitoiminnan perusteet
- hätäpysäytykset
- vuodot ja meriympäristön suojelu

Opiskelumateriaali

Materiaali jaetaan opintojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei yksilöllisiä oppimisväyliä. Osallistut intensiivikurssille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sovelleta

Tentit ja muut määräajat

Tentit ja muut arvioitavat tehtävät sovitaan aloituksessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- kuivalastien käsittelystä, sijoittelusta ja kiinnityksestä
- hyödyntää aluksella saatavilla olevaa tietoa irtolastin käsittelyssä
- käyttää tietoja ja järjestelmiä aluksen asennon, rasitusten ja kulkusyvyystutkimuksen suorittamiseksi

Sisältö

- irtolastien ominaisuudet, lastimäärä-, kulkusyvyystutkimus- ja viljalaskelmat sekä kansilasti
- lastitilojen tuuletus
- IMSBC ja muut soveltuvat määräykset
- harjoitukset ja simulaatiot

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Lastien määrän laskelmat Lastiviivaan sopimuksen 1966/88 ja laivan vakavuuden vaatimuksen mukaan. Viljan ja kaltaiset lastien laskelmat vakavuuden vaatimuksen mukaan reissun alussa ja lopussa (10% polttoaineet ja varastot). Draught survey. Loading NAPA harjoittelu

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Toteutus monimuoto-opetuksena OPS-suunnitelman mukaan. Tämä väylä edellyttää vahtiperämiehentutkintoa tai vahtiperämiehen pätevyyskirjaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI- tai työelämäyhteistyön opintopisteitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssien suorittaminen vaatia harjoitustehtävien suorittaminen, osallistuminen NAPA harjoittelussa ATK luokassa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetusprosessissa, tehtävien ja harjoituksien suorittaminen. Tentti. NAPA harjoittelu. Xamk arviointi kriteeriään mukaan.

Esitietovaatimukset

- Lastinkäsittely
- Aluksen vakavuus 1

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Marko Saxell
 • Esa Huuhtanen
Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Työturvallisuuskorttikoulutus: Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Työturvallisuuskorttikurssin suorittaneella on perustiedot yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta ja yleisistä vaaroista, tiedot työturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja hyvistä käytännöistä, perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen

Tulityökorttikoulutus: Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää tulitöihin ryhdyttäessä suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Sisältö

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta (5) voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti. Kortin kustannukset (n. 15 euroa) peritään opiskelijalta etukäteen. Maksua ei palauteta, vaikka opintosuoritus jäisi kesken.Oppimateriaalin saa etukäteen kurssimaksun (15 euroa) suoritusta vastaan opintotoimistosta. Tulityökorttikoulutus toteutetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tavoitteiden mukaisesti. Opintojaksoon liittyvä kirjanen "Tulitöihin ryhdyttäessä" jaetaan osanottajille opintojakson alkaessa. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikille lähijaksoille osallistumista (100 %).

Opiskelumateriaali

Tunnilla jaettava oppikirja

Yksilölliset oppimisväylät

Ei

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssien suoritukseen vaaditaan 100% osallistuminen opetukseen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Työturvallisuuskorttikoulutuksessa hyväksytty/hylätty. Kurssin voi myös suorittaa vapaasti markkinoilta löytyvällä Työturvallisuuskeskuksen valvomalla työturvallisuuskorttikurssilla. Hyväksyttyyn suoritukseen riittää, kun esittää voimassa olevan työturvallisuuskortin (AHOT-menettely).

Tulityökorttikoulutuksessa hyväksytty/hylätty. Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille. Hyväksytysti suoritettu loppukoe. Hyväksyttyyn suoritukseen riittää, kun esittää voimassa olevan tulityökortin (AHOT-menettely).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa tulityökortin, jonka kustannukset (n. 15 euroa) peritään opiskelijalta etukäteen. Maksua ei palauteta, vaikka opintosuoritus jäisi kesken. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Marko Saxell
 • Esa Huuhtanen
Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät
 • MIKT24KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Työturvallisuuskorttikoulutus: Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Työturvallisuuskorttikurssin suorittaneella on perustiedot yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta ja yleisistä vaaroista, tiedot työturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja hyvistä käytännöistä, perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen

Tulityökorttikoulutus: Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää tulitöihin ryhdyttäessä suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Sisältö

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta (5) voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti. Kortin kustannukset (n. 15 euroa) peritään opiskelijalta etukäteen. Maksua ei palauteta, vaikka opintosuoritus jäisi kesken.Oppimateriaalin saa etukäteen kurssimaksun (15 euroa) suoritusta vastaan opintotoimistosta. Tulityökorttikoulutus toteutetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tavoitteiden mukaisesti. Opintojaksoon liittyvä kirjanen "Tulitöihin ryhdyttäessä" jaetaan osanottajille opintojakson alkaessa. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikille lähijaksoille osallistumista (100 %).

Opiskelumateriaali

Korttikoulutusmateriaali. Jaetaan koulutuksessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Kortit voi suorittaa myös muussa organisaatiossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Työturvallisuuskorttikoulutuksessa hyväksytty/hylätty. Kurssin voi myös suorittaa vapaasti markkinoilta löytyvällä Työturvallisuuskeskuksen valvomalla työturvallisuuskorttikurssilla. Hyväksyttyyn suoritukseen riittää, kun esittää voimassa olevan työturvallisuuskortin (AHOT-menettely).

Tulityökorttikoulutuksessa hyväksytty/hylätty. Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille. Hyväksytysti suoritettu loppukoe. Hyväksyttyyn suoritukseen riittää, kun esittää voimassa olevan tulityökortin (AHOT-menettely).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa tulityökortin, jonka kustannukset (n. 15 euroa) peritään opiskelijalta etukäteen. Maksua ei palauteta, vaikka opintosuoritus jäisi kesken. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Marika Höglund
Vastuuopettaja

Marika Höglund

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää oppilaitoksen tietoteknistä ympäristöä. Hänellä on valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussaan ja hän osaa käyttää tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia koulutusohjelmansa opiskelun vaatimalla tavalla.

Sisältö

Opiskelija osaa käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien työelämässä ja opiskelussa tarvittavia toimintoja. Hän pystyy laatimaan PowerPoint -esityksiä. Hän osaa siirtää tietoa (upottaa/linkittää) MS Office -ohjelmien välillä. Opintojaksossa käytetään Microsoft Office -ohjelmia.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.
Learnissä oleva kurssiaineisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Word: Miten teet merkki- ja kappalemuotoiluja? Miten teet sivuasetuksia?
Miten lisäät ja muotoilet kuvia, WordArt- ja SmartArt-objekteja?
Miten palstoitat tekstin ja laadit ja muotoilet taulukoita ja käytät sarkaimia? Miten käytät, luot ja muotoilet
tyylejä? Miten laadit asiakirjamalliin perustuvia asiakirjoja? Miten
luot ja muotoilet sisällysluettelon ja lähdeluettelon? Miten jaat asiakirjan
osiin?
Excel: Miten laadit taulukon ja muotoilet sen sekä solun sisällön? Miten
käytät funktioita ja luot kaavoja? Miten teet suhteellisen ja absoluuttisen
soluviittauksen ja miten hyödynnät niitä tehokkaassa taulukkolaskennassa?
Miten lisäät työkirjaan kaavioita, yhdistelmäkaavioita ja miten
muotoilet niitä? Miten käsittelet (siirrät, kopioit, poistat, uudelleennimeät,
piilotat, suojaat, muotoilet) työkirjan taulukoita? Miten lajittelet
ja suodatat isoja taulukoita. Miten käytät haku-, jos-, summa.jos-,
laske.jos- ja laske.a-funktioita sekä teet pudotettavia luetteloja? Miten hyödynnät Pivot -toimintoja?
PowerPoint: Miten teet näyttävän diaesityksen, hyödynnät teemoja ja
muotoilet niitä? Miten hyödynnät erilaisia diojen rakennemalleja? Miten teet non-stop
sekä yleisölle pidettäviä esityksiä?
Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja koe.
Opintojaksolla käytetään Office 2016 ohjelmia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Word: Miten teet merkki- ja kappalemuotoiluja? Miten teet sivuasetuksia?
Miten lisäät ja muotoilet kuvia, WordArt- ja SmartArt-objekteja?
Miten palstoitat tekstin ja laadit ja muotoilet taulukoita ja käytät sarkaimia? Miten käytät, luot ja muotoilet
tyylejä? Miten laadit asiakirjamalliin perustuvia asiakirjoja? Miten
luot ja muotoilet sisällysluettelon ja lähdeluettelon? Miten jaat asiakirjan
osiin?
Excel: Miten laadit taulukon ja muotoilet sen sekä solun sisällön? Miten
käytät funktioita ja luot kaavoja? Miten teet suhteellisen ja absoluuttisen
soluviittauksen ja miten hyödynnät niitä tehokkaassa taulukkolaskennassa?
Miten lisäät työkirjaan kaavioita, yhdistelmäkaavioita ja miten
muotoilet niitä? Miten käsittelet (siirrät, kopioit, poistat, uudelleennimeät,
piilotat, suojaat, muotoilet) työkirjan taulukoita? Miten lajittelet
ja suodatat isoja taulukoita. Miten käytät haku-, jos-, summa.jos-,
laske.jos- ja laske.a-funktioita sekä teet pudotettavia luetteloja? Miten hyödynnät Pivot -toimintoja?
PowerPoint: Miten teet näyttävän diaesityksen, hyödynnät teemoja ja
muotoilet niitä? Miten hyödynnät erilaisia diojen rakennemalleja? Miten teet non-stop
sekä yleisölle pidettäviä esityksiä?
Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja koe.
Opintojaksolla käytetään Office 2016 ohjelmia.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Word: Miten teet merkki- ja kappalemuotoiluja? Miten teet sivuasetuksia?
Miten lisäät ja muotoilet kuvia, WordArt- ja SmartArt-objekteja?
Miten palstoitat tekstin ja laadit ja muotoilet taulukoita ja käytät sarkaimia? Miten käytät, luot ja muotoilet
tyylejä? Miten laadit asiakirjamalliin perustuvia asiakirjoja? Miten
luot ja muotoilet sisällysluettelon ja lähdeluettelon? Miten jaat asiakirjan
osiin?
Excel: Miten laadit taulukon ja muotoilet sen sekä solun sisällön? Miten
käytät funktioita ja luot kaavoja? Miten teet suhteellisen ja absoluuttisen
soluviittauksen ja miten hyödynnät niitä tehokkaassa taulukkolaskennassa?
Miten lisäät työkirjaan kaavioita, yhdistelmäkaavioita ja miten
muotoilet niitä? Miten käsittelet (siirrät, kopioit, poistat, uudelleennimeät,
piilotat, suojaat, muotoilet) työkirjan taulukoita? Miten lajittelet
ja suodatat isoja taulukoita. Miten käytät haku-, jos-, summa.jos-,
laske.jos- ja laske.a-funktioita sekä teet pudotettavia luetteloja? Miten hyödynnät Pivot -toimintoja?
PowerPoint: Miten teet näyttävän diaesityksen, hyödynnät teemoja ja
muotoilet niitä? Miten hyödynnät erilaisia diojen rakennemalleja? Miten teet non-stop
sekä yleisölle pidettäviä esityksiä?
Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja koe.
Opintojaksolla käytetään Office 2016 ohjelmia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei ole TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin kurssin Learn -alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe:
a) Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
b) Osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä.
c) Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
e) Osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Marika Höglund
Vastuuopettaja

Marika Höglund

Ryhmät
 • MIKT24KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää oppilaitoksen tietoteknistä ympäristöä. Hänellä on valmiudet hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussaan ja hän osaa käyttää tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia koulutusohjelmansa opiskelun vaatimalla tavalla.

Sisältö

Opiskelija osaa käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien työelämässä ja opiskelussa tarvittavia toimintoja. Hän pystyy laatimaan PowerPoint -esityksiä. Hän osaa siirtää tietoa (upottaa/linkittää) MS Office -ohjelmien välillä. Opintojaksossa käytetään Microsoft Office -ohjelmia.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.
Learnissä oleva kurssiaineisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Word: Miten teet merkki- ja kappalemuotoiluja? Miten teet sivuasetuksia?
Miten lisäät ja muotoilet kuvia, WordArt- ja SmartArt-objekteja?
Miten palstoitat tekstin ja laadit ja muotoilet taulukoita ja käytät sarkaimia? Miten käytät, luot ja muotoilet
tyylejä? Miten laadit asiakirjamalliin perustuvia asiakirjoja? Miten
luot ja muotoilet sisällysluettelon ja lähdeluettelon? Miten jaat asiakirjan
osiin?
Excel: Miten laadit taulukon ja muotoilet sen sekä solun sisällön? Miten
käytät funktioita ja luot kaavoja? Miten teet suhteellisen ja absoluuttisen
soluviittauksen ja miten hyödynnät niitä tehokkaassa taulukkolaskennassa?
Miten lisäät työkirjaan kaavioita, yhdistelmäkaavioita ja miten
muotoilet niitä? Miten käsittelet (siirrät, kopioit, poistat, uudelleennimeät,
piilotat, suojaat, muotoilet) työkirjan taulukoita? Miten lajittelet
ja suodatat isoja taulukoita. Miten käytät haku-, jos-, summa.jos-,
laske.jos- ja laske.a-funktioita sekä teet pudotettavia luetteloja? Miten hyödynnät Pivot -toimintoja?
PowerPoint: Miten teet näyttävän diaesityksen, hyödynnät teemoja ja
muotoilet niitä? Miten hyödynnät erilaisia diojen rakennemalleja? Miten teet non-stop
sekä yleisölle pidettäviä esityksiä?
Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja koe.
Opintojaksolla käytetään Office 2016 ohjelmia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Word: Miten teet merkki- ja kappalemuotoiluja? Miten teet sivuasetuksia?
Miten lisäät ja muotoilet kuvia, WordArt- ja SmartArt-objekteja?
Miten palstoitat tekstin ja laadit ja muotoilet taulukoita ja käytät sarkaimia? Miten käytät, luot ja muotoilet
tyylejä? Miten laadit asiakirjamalliin perustuvia asiakirjoja? Miten
luot ja muotoilet sisällysluettelon ja lähdeluettelon? Miten jaat asiakirjan
osiin?
Excel: Miten laadit taulukon ja muotoilet sen sekä solun sisällön? Miten
käytät funktioita ja luot kaavoja? Miten teet suhteellisen ja absoluuttisen
soluviittauksen ja miten hyödynnät niitä tehokkaassa taulukkolaskennassa?
Miten lisäät työkirjaan kaavioita, yhdistelmäkaavioita ja miten
muotoilet niitä? Miten käsittelet (siirrät, kopioit, poistat, uudelleennimeät,
piilotat, suojaat, muotoilet) työkirjan taulukoita? Miten lajittelet
ja suodatat isoja taulukoita. Miten käytät haku-, jos-, summa.jos-,
laske.jos- ja laske.a-funktioita sekä teet pudotettavia luetteloja? Miten hyödynnät Pivot -toimintoja?
PowerPoint: Miten teet näyttävän diaesityksen, hyödynnät teemoja ja
muotoilet niitä? Miten hyödynnät erilaisia diojen rakennemalleja? Miten teet non-stop
sekä yleisölle pidettäviä esityksiä?
Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja koe.
Opintojaksolla käytetään Office 2016 ohjelmia.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Word: Miten teet merkki- ja kappalemuotoiluja? Miten teet sivuasetuksia?
Miten lisäät ja muotoilet kuvia, WordArt- ja SmartArt-objekteja?
Miten palstoitat tekstin ja laadit ja muotoilet taulukoita ja käytät sarkaimia? Miten käytät, luot ja muotoilet
tyylejä? Miten laadit asiakirjamalliin perustuvia asiakirjoja? Miten
luot ja muotoilet sisällysluettelon ja lähdeluettelon? Miten jaat asiakirjan
osiin?
Excel: Miten laadit taulukon ja muotoilet sen sekä solun sisällön? Miten
käytät funktioita ja luot kaavoja? Miten teet suhteellisen ja absoluuttisen
soluviittauksen ja miten hyödynnät niitä tehokkaassa taulukkolaskennassa?
Miten lisäät työkirjaan kaavioita, yhdistelmäkaavioita ja miten
muotoilet niitä? Miten käsittelet (siirrät, kopioit, poistat, uudelleennimeät,
piilotat, suojaat, muotoilet) työkirjan taulukoita? Miten lajittelet
ja suodatat isoja taulukoita. Miten käytät haku-, jos-, summa.jos-,
laske.jos- ja laske.a-funktioita sekä teet pudotettavia luetteloja? Miten hyödynnät Pivot -toimintoja?
PowerPoint: Miten teet näyttävän diaesityksen, hyödynnät teemoja ja
muotoilet niitä? Miten hyödynnät erilaisia diojen rakennemalleja? Miten teet non-stop
sekä yleisölle pidettäviä esityksiä?
Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja koe.
Opintojaksolla käytetään Office 2016 ohjelmia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei ole TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin kurssin Learn -alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe:
a) Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
b) Osaat etsiä tietoa opiskeluun liittyen keskeisistä tietolähteistä.
c) Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
e) Osaat käyttää keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoteknisiä ohjelmistoja.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Laakso
Vastuuopettaja

Antti Laakso

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.
Kurssikirja: Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, Edita. Kirjan luvut 1 - 4.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

XAMK:n tenttijärjestyksen mukaan

Kansainvälinen yhteistyö

Ei.

Opiskelijan työmäärä

3 ECTS Credits, 80h
n. 30h työjärjestyksen mukaisesti opettajan ohjauksessa ja n. 50h itsenäistä työntekoa

Toteutuksen osien kuvaus

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Tentti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tekniikka Matematiikka
Vastuuopettaja

Antti Laakso

Ryhmät
 • MIKT24KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.
Kurssikirja: Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, Edita. Kirjan luvut 1 - 4.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

3 ECTS Credits, 80h
n. 30h työjärjestyksen mukaisesti opettajan ohjauksessa ja n. 50h itsenäistä työntekoa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Perttu Juvonen
 • Joni Hietakangas
Vastuuopettaja

Joni Hietakangas

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- ohjatun simulaattoriharjoittelun menettelytavoista
- navigointisimulaattorin ja tutkan peruskäytöstä

Sisältö

Opintoja ja ohjattuja simulaattoriharjoituksia seuraavista asiakokonaisuuksista:
- ohjattu simulaattoriharjoittelu navigointisimulaattorissa
- komentosiltalaitteiden ja -järjestelmien käytön perusteet
- tutkan käytön perusteet

Opiskelumateriaali

Harjoituskirja ja muut ohjaajan materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Osallistuminen simulaattoriharjoituksiin ja simulaattoriharjoitustehtävien suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei mahdollista.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan on osallistuttava kaikille simulaattoriharjoituskerroille ja suoritettava simulaattoriharjoitustehtävät hyväksytysti.

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Tapani Alastalo

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- organisaation johtamisen osa-alueista
- johtamisen osa-alueiden tulkinnasta laivaorganisaation näkökulmasta
- varustamotoiminnan perusperiaatteista ja kykenee toimia osana tätä kokonaisuutta työtehtävistä riippuen
- johtamisen eri osa-alueet tuntemisesta
- strategisesta johtamisesta, operatiivisesta johtamisesta, talousjohtamisesta ja riskeistä käsitteinä

Sisältö

- varustamo ja laiva organisaationa
- johtamisjärjestelmät
- asioiden ja ihmisten johtaminen
- strateginen, taktinen ja operatiivinen johtaminen
- talousjohtaminen
- riskit käsitteinä
- johtajuus ja esimiestyö

Opiskelumateriaali

Learn alustalla jaettava opetusmateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot, oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettu tentti, kurssi aktiivisuus, tehdyt tehtävät ja harjoitukset.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Lanki
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- lastinkäsittelytoimenpiteistä säiliöaluksen ja nestesataman välillä
- nestelastien lastimäärän selvittämisestä ja lastaussuunnittelusta
- aluksen ja sataman vuorovaikutuksen perusteista

Sisältö

- nestelastien ominaisuudet ja käsitteet
- lastaussuunnittelu, erottelu ja lastimäärälaskelmat
- eri säiliöalustyyppeihin ja nestesatamiin liittyvät harjoitukset, simulaatiot ja mahdolliset vierailut

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimistehtävät ja NAPA harjoitus.

Esitietovaatimukset

- Lastinkäsittely
- Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Lanki
Vastuuopettaja

Tapani Salmenhaara

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- käyttää ja koordinoida kaikkia taitoja, tietoa, kokemusta ja resursseja, joilla tiimi saavuttaa asetetut tavoitteet ja luo turvallisen toimintaympäristön aluksella kaikissa olosuhteissa
- päätöksentekotekniikoista

Sisältö

- kurssin sisältöä ohjaavat asenteet - eivät pelkät taidot
- keskittyminen tiimityöskentelyyn ja yksilön toimintaan tiimissä
- kulttuurien asenteiden ja käyttäytymisen tunnistaminen
- tilanteiden ja riskien havainnointi
- vuorovaikutteinen toimintatapa
- oppiminen ja tiedon soveltaminen esimerkkitapausten kautta
- tietokonepohjainen oppimisympäristö (Lisensoitu All Academy MRM -koulutus)

Opiskelumateriaali

ALL Academy web portal
(Learn)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
N/A

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo. Hyväksytyt oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

- Hätätilannetoiminnot 1

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 02.02.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Opettaja 2 Yhteiset_opinnot
Ryhmät
 • MIKT24KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa viestintätilanteissa englannin kielellä vakuuttavasti ja tilanteen huomioon ottaen, myös ennakoimattomissa tilanteissa. Hän tuntee oman alansa englanninkielistä käsitteistöä ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2 vastaava osaaminen myös työtehtäviin liittyvissä tilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan, arvioida englanniksi tapahtuvien viestintätilanteiden onnistumista, käyttää kielellisiä apuneuvoja (esim. verkkosanakirjoja, hakukoneita ja oikolukutoimintoja) tehokkaasti, mukauttaa viestintätyyliään tilanteen, puhekumppanin ja osallistujien kielitaidon mukaan, kertoa eri laivatyyppien rakenteesta ja toiminnasta sekä esittää laivoihin liittyviä teknisiä tietoja alan asianmukaista ja vakiintunutta käsitteistöä käyttäen.

Sisältö

meriliikenteessä olevat alukset ja niiden toiminta
laivan yleisjärjestely
laivan vetoisuus ja koko

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalin saa opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu säännöllisesti oppitunneille ja tekee hänelle osoitetut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentit sovitaan erikseen 12 kk sisällä opintojakson päättymisestä.

Opiskelijan työmäärä

2 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu ensisijaisesti tenttiin.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä B2-tason kielitaito, jonka voi osoittaa yo-kokeen arvosanalla cum laude (C) tai korkeampi tai hyväksytysti läpäistyllä Xamkin kielitasotestillä. Mikäli opiskelijaa on opintojen alussa kielitaitotestin jälkeen kehotettu osallistumaan englannin tehovalmennukseen, on erittäin suositeltavaa, että tehovalmennus on hyväksytysti suoritettu ennen tämän opintojakson alkua.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

02.04.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Opettaja 2 Yhteiset_opinnot
Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa viestintätilanteissa englannin kielellä vakuuttavasti ja tilanteen huomioon ottaen, myös ennakoimattomissa tilanteissa. Hän tuntee oman alansa englanninkielistä käsitteistöä ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2 vastaava osaaminen myös työtehtäviin liittyvissä tilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia CV:n ja työhakemuksen, sekä kuvailla omaa osaamistaan ja koulutustaan, laatia tyylillisesti asianmukaisia työelämän sähköpostiviestejä, suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti kuvailla merenkulun alan työtehtäviä ja teknisiä sovelluksia asianmukaista sanastoa käyttäen, pitää ammattimaisen esitelmän oman alansa aihepiiristä ottaen esitelmää laatiessaan ja esittäessään huomioon kansainvälisen yleisön asettamat vaatimukset.

Sisältö

- CV ja työhakemus
- suullinen esitelmä
- erikoistumisalan mukaiset ammatilliset aihealueet

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalin saa opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu säännöllisesti oppitunneille ja tekee hänelle osoitetut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki pakolliset tehtävät täytyy saada valmiiksi ja tentti hyväksytysti tehdyksi 12 kk sisällä opintojakson päättymisestä.

Opiskelijan työmäärä

3 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisen osaamisen arviointi perustuu tenttiin.
Suullisen osaamisen arviointi perustuu ensisijaisesti suulliseen esitelmään, joka valmistellaan ja esitetään itsenäisesti.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu opintojakso Merenkulun englanti 1, tai meneillään oleva suoritus opintojaksolle Merenkulun englanti 1.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuopettaja

Mikko Koho

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija vahvistaa valmiuksiaan toimia oman alansa englanninkielisissä viestintätilanteissa. Hän laajentaa englanninkielisen käsitteistön hallintaansa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla asioita, jotka liittyvät merenkulun turvallisuuteen, karttatyöskentelyyn ja navigointiin sekä lastaukseen ja pastin purkamiseen. Opiskelija osaa myös analysoida teknisen raportoinnin kielellisiä erityispiirteitä ja kirjoittaa opinnäytetyön abstraktin.

Sisältö

- merenkulun turvallisuus
- karttatyöskentely ja navigointi
- lastaus ja lastin purkaminen
- tekninen raportointi
- abstrakti

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalin saa opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija tekee hänelle osoitetut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentit sovitaan erikseen 12 kk sisällä opintojakson päättymisestä.

Opiskelijan työmäärä

2 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu suulliseen näyttöön ja kirjallisiinn tehtäviinn.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut opintojaksot Merenkulun englanti 1 ja Merenkulun englanti 2, tai meneillään oleva suoritus näille opintojaksoille.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Opettaja 3 Yhteiset opinnot
 • Mira Kettunen
Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän tuntee oman alansa terminologiaa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 352/2003 § 8, 1. mom. 497/2004 vastaava osaaminen. Opiskelijan, joka lähtötasotestin perusteella on ohjattu ruotsin valmentavalle kurssille, on suoritettava kurssi hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot, ennen kuin hän voi suorittaa opintojakson Merenkulun ruotsi. Opintojakson suoritettuaan opiskelijaymmärtää selkeää ja hidasta yleiskielistä ja ammattiaan koskevaa puhetta. ymmärtää pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyy reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti käyttää perusrakenteita ja alansa ammattitermejä jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässäpuhuu kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiäpystyy kommunikoimaan ruotsin kielellä globaalissa meriklusterissa.

Sisältö

Koulutus, työympäristö, työkokemus- ja tehtävät, työelämän viestintä sähköpostitse, puhelimitse ja tapaamisissa. Merenkulun perusterminologian osaaminen, esim. konehuone- ja valvomoympäristö, komentosiltaympäristö , tehtävät merellä ja satamassa, ympäristö- ja turvallisuusmääräysten tunteminen. Koska Merenkulun ruotsi -opintojakson sisältö on räätälöity koulutusalakohtaisesti sisältämään alan omaa erityissanastoa, tulee opiskelijan käydä omalle koulutusohjelmalleen tarjottu toteutus opintojaksosta.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Ruotsin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuopettaja

Anne Gango

Ryhmät
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää meritse kuljetettavien aineiden tärkeimmät kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, spontaanit reaktiot, jotka myös osaa estää sekä tietää aineiden vaaratekijät ihmiselle, alukselle ja ympäristölle. Osaa ottaa huomioon vaaralliset aineet lastaussuunnittelussa, tietää niiden kuljetukseen liittyvän lainsäädännön ja koodit, erottelumääräykset sekä dokumentoinnin ja ilmoitusmenettelyt.

Sisältö

- palokemia
- nesteen ja liuosten höyrynpaine
- hydrostaattinen paine
- olomuotojen kemiaa
- nesteiden ja kiinteiden aineiden lämpölaajeneminen, tiheys, hapettuminen ja pelkistyminen
- hapot ja emäkset
- irtolasteina kuljetettavat suolat
- vaarallisten aineiden kuljetukseen ja lastaussuunnitteluun liittyvä lainsäädäntö, IMDG-, IMSBC-, IBC- ja BCH-koodit soveltuvin osin

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi voidaan suorittaa joko työviikkopohjaisesti osallistumalla luennoille tai itsenäisesti opiskellen. Molemmilla tavoilla opiskellessa kurssi suoritetaan tenttimällä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksossa ei ole TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi suoritetaan tenttimällä, tentin ajankohta ilmoitetaan kurssin Learnissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti.

Esitietovaatimukset

Fysiikan ja kemian perusteet

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- merenkulun olennaisesta kansallisesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä ja sopimuksista
- tunnistaa soveltuvat IMO-yleissopimukset turvallisuuslähtöisesti

Sisältö

- merenkulun kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn perusteet
- IMO, rakenne
- IMO-yleissopimukset; SOLAS, STCW, LL, COLREG sekä muut yleissopimukset; MLC, SAR ja Port State Control

Opiskelumateriaali

Yleissopimukset
Lakitekstit (esim. Finlex) ja internet -lähteet
Learn-aineisto ja linkit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

02.04.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- merenkulun olennaisesta kansallisesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä ja sopimuksista
- tunnistaa soveltuvat IMO-yleissopimukset turvallisuuslähtöisesti

Sisältö

- merenkulun kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn perusteet
- IMO, rakenne
- IMO-yleissopimukset; SOLAS, STCW, LL, COLREG sekä muut yleissopimukset; MLC, SAR ja Port State Control

Opiskelumateriaali

Yleissopimukset
Lakitekstit (esim. Finlex) ja internet -lähteet
Learn-aineisto ja linkit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
 • Antti Lanki
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivoilla yleisimmin käytetyistä merenkulun tietokonesovelluksista ja niiden käytöstä

Sisältö

- Aluksen kunnossapito -ohjelman peruskurssin suorittaminen
- Työaika- ja henkilöstönhallintaohjelman peruskurssin suorittaminen, tai
- muu aluksilla yleisesti käytetty ohjelmisto

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä.

Esitietovaatimukset

Tietotekniikka

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto ja ymmärrys:
- keskeisestä merenkulkijaa koskevasta työlainsäädännöstä
- keskeisestä merenkulkijaa koskevasta työturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä
- merimiesammattiin liittyvistä työturvallisuusriskeistä ja turvallisuusvaatimuksista

Sisältö

- merityösopimuslaki
- työsopimus
- työehtosopimukset
- merityöaikalaki
- palkkaturva
- merimiehen verotus ja eläke
- työsuojelulainsäädäntö
- työturvallisuuslaki
- laivatyön turvallisuustekijät
- keskeiset merenkulun organisaatiot

Opiskelumateriaali

Oheislukemisena: Kröger, T., Siitonen, S. & Steiner, N. 2019. Merenkulun työsuhteet

- Luentomonisteet
- Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Täydentyy kurssin aikana

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4)

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MIKT24KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto ja ymmärrys:
- keskeisestä merenkulkijaa koskevasta työlainsäädännöstä
- keskeisestä merenkulkijaa koskevasta työturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä
- merimiesammattiin liittyvistä työturvallisuusriskeistä ja turvallisuusvaatimuksista

Sisältö

- merityösopimuslaki
- työsopimus
- työehtosopimukset
- merityöaikalaki
- palkkaturva
- merimiehen verotus ja eläke
- työsuojelulainsäädäntö
- työturvallisuuslaki
- laivatyön turvallisuustekijät
- keskeiset merenkulun organisaatiot

Opiskelumateriaali

Oheislukemisena:

Kröger, T., Siitonen, S. & Steiner, N. 2019. Merenkulun työsuhteet

- Luentomonisteet
- Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Täydentyy kurssin aikana

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tero Poutala
Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- merenkulkijan vastuista ja velvollisuuksista aluksella
- merenkulkija vastuu kuljetusketjun eri vaiheissa
- merivakuuttamisesta ja merenkulkuun liittyvistä vakuutuksista
- soveltaa opittua aluksen päällikön näkökulmasta
- huolehtia päätöksenteossaan varustamon edun toteutumista vakuutustapahtuman sattuessa

Sisältö

- perustiedot kansallisesta merenkulkua koskevasta lainsäädännöstä
- merilaki, rikoslaki ja kv-lainsäädäntö
- päällikön ja merenkulkijan vastuut
- laivaisännän vastuut
- merivakuuttamisen käsitteistö ja riskienhallinnan periaatteet sekä merivakuutusten yleiset ehdot
- vakuutustoiminta ja merenkulkuun liittyvät vakuutukset
- päällikön rooli päätöksenteossa ja varustamon etu vakuutustapahtuman sattuessa

Opiskelumateriaali

- Luentomonisteet ja -materiaalit
- Merilaki ja muu relevantti lainsäädäntö
- Merenkulun lainsäädäntö, Edita 2020 (soveltuvin osin)
- Merioikeus ja Itämeri, Timo Koivurova – Henrik Ringbom – Pirjo Kleemola-Juntunen, Tietosanoma, 2017 (soveltuvin osin)
- Sisula-Tulokas, Kuljetusoikeuden perusteet, Talentum, 2007 (soveltuvin osin)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lisätietoja kurssin aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

- Merityölainsäädäntö
- Ympäristölainsäädäntö

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Joni Hietakangas
Vastuuopettaja

Joni Hietakangas

Ryhmät
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- GMDSS-järjestelmän yksityiskohtaisesta tuntemisesta ja sen eri osajärjestelmien toiminnasta ja merkityksestä.meriradiotaajuuksien käytön periaatteista
- kaikkien laivaradioaseman laitteiden käytöstä
- hätä- ja turvallisuusliikenteen sekä muun meriradioliikenteen menettelytavoista
- taajuuksien ja kanavien käytöstä
- kaikissa tilanteissa hätä- ja turvallisuusliikenteen sekä muun radioliikenteen hoitamisesta MF-, HF- ja VHF-taajuusalueilla sekä INMARSAT-satelliittipäätteillä kansainvälisen Radio-ohjesäännön määräämällä tavalla
- GMDSS/GOC-tutkinnon (STCW A-IV/1,2) suorittamisesta

Sisältö

- GMDSS-järjestelmän toiminnan periaatteet
- merialueet ja aluksen radiovarustus
- rannikkoradioasemat
- pätevyystodistukset
- radiolupa
- radioaseman kirjallisuus ja sen hyödyntäminen
- radioaseman tarkistukset ja menetelmät radioaseman toimivuuden varmistamiseksi
- digitaaliselektiivikutsujärjestelmä
- MF- HF- ja VHF-radiopuhelin
- kannettavat VHF-puhelimet
- radioaseman antennit
- taajuuksien ja kanavien käyttö
- radiopäivystys
- INMARSAT-laiva-asemat
- SART
- EPIRB
- MSI:n vastaanottomenetelmät: NAVTEX, INMARSAT-EGC ja HF/NBDP
- toiminta hätätilanteissa
- Radio-ohjesäännön määräämät hätä- ja turvallisuusliikenteen menettelytavat MF-, HF- ja VHF-taajuusalueilla sekä INMARSAT-järjestelmässä: hätäliikenne, pikaliikenne, varoitusliikenne, radiomedical-liikenne
- tavallisen radioliikenteen hoitaminen MF-, HF- ja VHF-taajuusalueilla sekä INMARSAT-satelliittipäätteillä
- taajuuksien ja kanavien käyttö
- radiopäiväkirjan pito
- MSI-sanomien vastaanotto ja tulkinta
- Iridium-järjestelmä

Opiskelumateriaali

Virrankoski, A. GMDSS/GOC-opas
Luentomonisteet, harjoitustehtävät
Muu Learnissa esitetty materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot, oppimis- ja harjoitustehtävät ja simulaattoriharjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Traficomin GOC-radiotutkinto

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 108 tuntia. Sisältää luennot, simulaattoriharjoittelun, itseopiskelun ja tutkinnon suorittamisen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla vaaditaan 100 %:n osallistuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet hyvällä tasolla ja suorittaa Traficomin GOC-tutkinnon teoria- ja käytännön osiot hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu GOC-tutkinnon kirjallinen teoriakoe ja käytännön näyttökoe. Tutkinto suoritetaan Liikenne- ja viestintäviraston valtuuttamalle tutkinnonpitäjälle.

Esitietovaatimukset

Radioenglanti

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Terhi Hede
Vastuuopettaja

Terhi Hede

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- antaa lääkinnällistä apua laivalla olevalle sairastuneelle tai vammautuneelle
- osaa tutkia potilaan ja kirjata tutkimuslöydökset
- johtaa laivan terveydenhuollon ja sairaanhoidon suunnittelua, toteuttamista ja arviointia
- ylläpitää laiva-apteekkia ja osaa määrätä sekä annostella turvallisesti laivalla pidettäviä lääkkeitä
- hallitsee lääkehoidon toteuttamisen tekniikat
- osaa pyytä lääkäriltä ohjeita ja toimia saamiensa ohjeiden mukaan, Radiomedical
- aseptiikan ja aseptisen työskentelyn periaatteet
- lisäonnettomuuksien ennaltaehkäisy ja riskien vähentäminen

Sisältö

- aluksen terveydenhuollon ja siihen liittyvien toimintojen johtaminen
- laiva-apteekista annettujen määräysten tunteminen ja noudattaminen sekä soveltaminen käytännössä
- sairastuneen tai vammautuneen potilaan luotettava tutkiminen ja löydösten kirjaaminen
- lääkkeiden annostelu ja lääkemäärät sekä vaikutusmekanismit
- mahdollisten yliherkkyys- ja vastareaktioiden tunnistaminenKäytettävissä olevien hoitomenetelmien osaaminen Laiva-apteekkipäätöksen 2015 sisältöjen mukaisesti itsenäisesti tai lääkärinohjeen mukaan, Radiomedical
- radiolääkintä- ja lääkärin konsultaation suunnittelu, toteutus ja arviontiLaivalla toteutettavan terveydenhuollon apuna tarvittavien oppaiden ja kirjallisuuden käyttö, Pharmaca Fennica, Laivasairaanhoidon käsikirja ja International Medical Guide for
- pää- ja selkäydinvammat
- korva-, nenä- ja kurkkupotilas laivalla
- silmäpotilas laivalla
- ulkoiset ja sisäiset verenvuodot
- palo-, syöpymis- ja paleltumavammat
- haavan hoito, haavan ompelu ja haavainfektion hoito
- murtumat, luksaatiot ja lihasvammat
- kivun hoito laivalla
- akuutti vatsakipupotilas laivalla
- pientoimenpiteet laivalla, injektion antaminen, perifeerisen laskimon kanylointi, virtsarakon katetrointi
- hoitotyön periaatteet ja hoitotyö
- sairaudet ja hätätilanteet
- sukupuolitaudit
- trooppiset ja infektiosairaudet
- alkoholi- ja päihdeongelmat laivalla
- hammastapaturman hoito
- naistentaudit, raskaus ja synnytys
- kuolema laivalla
- aseptiikka
- sairauksien ennaltaehkäisy, desinfektio, sterilointi ja tuholaistorjunta laivalla
- rokotus ja laivatyö
- lääkepäiväkirjan ylläpito
- kansainväliset ja kansalliset merenkulun säännöt
- opiskelijan tutustumispäivät sairaalassa päivystyshoitotyöhön tai ensihoitoon ambulanssissa

Opiskelumateriaali

- Laivasairaanhoidon käsikirja, Työterveyslaitos, Kustannus Oy Duodecim, 2019
- WHO, International Medical Guides for Ships, Geneva, uusin painos.
- Laiva-apteekkipäätös 2015 osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150584
- Oppiportti
- Learnissa osoitettu oppimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu lähiopetuksessa ja ryhmän mukana. Tähän oppimisväylään kuuluu luennot, harjoitukset ja verkko-opinnot. Osa opinnoista on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Loppukoe.


Edeltävyysehto: Terveydenhuolto 1 ja Terveydenhuolto 2 tulee olla suoritettuina hyväksytysti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija ottaa yhteyden opettajiin jos opiskelija haluaa sisällyttää, korvata, käyttää AHOT-menettelyä tai opinnollistaa tätä opintojaksoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ajankohdat sovimme opintojakson alussa lähitunneilla. Tentin opiskelija voi tehdä Examissa kun lähitunnit ja harjoitukset on hyväksytysti suoritettuina.

Edeltävyysehto: Terveydenhuolto 1 ja Terveydenhuolto 2 tulee olla suoritettuina hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

2op on 54 tuntia opiskelijan työnä mukaan lukien tenttiin valmistautuminen.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

terhi.hede@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoituksiin ja lähiopetukseen osallistuminen 100%, yksilökoe ovat edellytykset opintojakso suorittamiselle ja sertifikaatin saamiselle.

Esitietovaatimukset

- Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3)
- Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Terhi Hede
Vastuuopettaja

Terhi Hede

Ryhmät
 • MSVKT22SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- kyky ryhtyä välittömiin ensiavun ja ensihoidon tehtäviin laivalla tapahtuvassa onnettomuus- tai sairaustapauksessa
- tunnistaa terveyteen ja peruselintoimintoihin kohdistuvat hätätilanteet ja poikkeavuudet
- hallitsee ensiavun ja ensihoidon antamisen
- toiminta sairastuneen tai vammautuneen potilaan voinnin parantamiseksi ja lisävahinkojen ehkäisemiseksi itsenäisesti ja lääkärin ohjeen mukaan, radiomedical maihin

Sisältö

- ensiapupakkaukset, ensihoitovälineet, sairaanhoidolliset välineet
- laiva-apteekkipäätöksen 2015 mukaisesti
- elimistön rakenne ja toiminta
- potilaan luotettava tutkiminen ja löydösten kirjaaminen, normaalien löydösten tunnistaminen
- sairastuneen tai vammautuneen ihmisen tutkiminen
- selkärankavammatKuuma- ja kylmävammat, haavat ja ruhjeet
- murtumat, nyrjähdykset sekä lihasvammat
- pelastettujen henkilöiden ensihoito
- lääkärin ohjeen pyytäminen maista, Radiomedical
- lääkehoidon perusteet laivasairaanhoidossa
- sterilointi laivasairaanhoidossa
- sydänpysähdys, hukuksiin joutuminen ja tukehtuminen
- jatkuva tilanteen arviointi ja potilaan/potilaiden äkillisten peruselintoimintojen muutoksien tunnistaminen ja ensiapu
- toksikologiset vaarat laivoilla ja MFAG:n tai sitä vastaavan kansallisen ohjeistuksen käyttö

Opiskelumateriaali

- Laivasairaanhoidon käsikirja, Työterveyslaitos, Kustannus Oy Duodecim, 2019
- WHO, International Medical Guides for Ships, Geneva, uusin painos.
- Laiva-apteekkipäätös 2015 osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150584
- https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/laiva-apteekin-sisalto-ajan-tasalle-asetusmuutoksella
- Learnissa osoitettu oppimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu lähiopetuksessa ja ryhmän mukana. Tähän oppimisväylään kuuluu luennot, harjoitukset ja verkko-opinnot. Osa opinnoista on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Loppukoe.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija ottaa yhteyden opettajiin jos opiskelija haluaa sisällyttää, korvata, käytää AHOT-menettelyä tai opinnollistaa tätä opintojaksoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ajankohdat sovimme opintojakson alussa lähitunneilla. Tentin opiskelija voi tehdä Examissa kun lähitunnit ja harjoitukset on hyväksytysti suoritettuina.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

2op on 54 tuntia opiskelijan työnä mukaan lukien tenttiin valmistautuminen.

Toteutuksen osien kuvaus

Ei

Lisätietoja opiskelijoille

terhi.hede@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoituksiin ja lähiopetukseen osallistuminen 100%, harjoitustehtävien hyväksytty tekeminen sekä yksilökoe ovat edellytykset opintojakso suorittamiselle ja sertifikaatin saamiselle.

Esitietovaatimukset

Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3)

Lisätiedot

- Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.
- Arviointi perustuu opiskelijan oppitunneilla antamaan osaamisen näyttöön.
- Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opiskelija saa sertifikaatin ”Sairaanhoidollisten toimien suunnittelu ja turvallinen toteuttaminen onnettomuudessa tai muussa hätätilanteessa (STCW A-VI/4-1)" (mukaan lukien Manilan sopimus 2010).

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Terhi Hede
Vastuuopettaja

Terhi Hede

Ryhmät
 • MIKT22SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- kyky ryhtyä välittömiin ensiavun ja ensihoidon tehtäviin laivalla tapahtuvassa onnettomuus- tai sairaustapauksessa
- tunnistaa terveyteen ja peruselintoimintoihin kohdistuvat hätätilanteet ja poikkeavuudet
- hallitsee ensiavun ja ensihoidon antamisen
- toiminta sairastuneen tai vammautuneen potilaan voinnin parantamiseksi ja lisävahinkojen ehkäisemiseksi itsenäisesti ja lääkärin ohjeen mukaan, radiomedical maihin

Sisältö

- ensiapupakkaukset, ensihoitovälineet, sairaanhoidolliset välineet
- laiva-apteekkipäätöksen 2015 mukaisesti
- elimistön rakenne ja toiminta
- potilaan luotettava tutkiminen ja löydösten kirjaaminen, normaalien löydösten tunnistaminen
- sairastuneen tai vammautuneen ihmisen tutkiminen
- selkärankavammatKuuma- ja kylmävammat, haavat ja ruhjeet
- murtumat, nyrjähdykset sekä lihasvammat
- pelastettujen henkilöiden ensihoito
- lääkärin ohjeen pyytäminen maista, Radiomedical
- lääkehoidon perusteet laivasairaanhoidossa
- sterilointi laivasairaanhoidossa
- sydänpysähdys, hukuksiin joutuminen ja tukehtuminen
- jatkuva tilanteen arviointi ja potilaan/potilaiden äkillisten peruselintoimintojen muutoksien tunnistaminen ja ensiapu
- toksikologiset vaarat laivoilla ja MFAG:n tai sitä vastaavan kansallisen ohjeistuksen käyttö

Opiskelumateriaali

- Laivasairaanhoidon käsikirja, Työterveyslaitos, Kustannus Oy Duodecim, 2019
- WHO, International Medical Guides for Ships, Geneva, uusin painos.
- Laiva-apteekkipäätös 2015 osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150584
- https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/laiva-apteekin-sisalto-ajan-tasalle-asetusmuutoksella
- Learnissa osoitettu oppimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu lähiopetuksessa ja ryhmän mukana. Tähän oppimisväylään kuuluu luennot, harjoitukset ja verkko-opinnot. Osa opinnoista on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Loppukoe.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija ottaa yhteyden opettajiin jos opiskelija haluaa sisällyttää, korvata, käytää AHOT-menettelyä tai opinnollistaa tätä opintojaksoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ajankohdat sovimme opintojakson alussa lähitunneilla. Tentin opiskelija voi tehdä Examissa kun lähitunnit ja harjoitukset on hyväksytysti suoritettuina.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

2op on 54 tuntia opiskelijan työnä mukaan lukien tenttiin valmistautuminen.

Lisätietoja opiskelijoille

terhi.hede@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoituksiin ja lähiopetukseen osallistuminen 100%, harjoitustehtävien tekeminen sekä yksilökoe ovat edellytykset opintojakso suorittamiselle ja sertifikaatin saamiselle.

Esitietovaatimukset

Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3)

Lisätiedot

- Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.
- Arviointi perustuu opiskelijan oppitunneilla antamaan osaamisen näyttöön.
- Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opiskelija saa sertifikaatin ”Sairaanhoidollisten toimien suunnittelu ja turvallinen toteuttaminen onnettomuudessa tai muussa hätätilanteessa (STCW A-VI/4-1)" (mukaan lukien Manilan sopimus 2010).

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Terhi Hede
Vastuuopettaja

Terhi Hede

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- kyky ryhtyä välittömiin ensiavun ja ensihoidon tehtäviin laivalla tapahtuvassa onnettomuus- tai sairaustapauksessa
- tunnistaa terveyteen ja peruselintoimintoihin kohdistuvat hätätilanteet ja poikkeavuudet
- hallitsee ensiavun ja ensihoidon antamisen
- toiminta sairastuneen tai vammautuneen potilaan voinnin parantamiseksi ja lisävahinkojen ehkäisemiseksi itsenäisesti ja lääkärin ohjeen mukaan, radiomedical maihin

Sisältö

- ensiapupakkaukset, ensihoitovälineet, sairaanhoidolliset välineet
- laiva-apteekkipäätöksen 2015 mukaisesti
- elimistön rakenne ja toiminta
- potilaan luotettava tutkiminen ja löydösten kirjaaminen, normaalien löydösten tunnistaminen
- sairastuneen tai vammautuneen ihmisen tutkiminen
- selkärankavammatKuuma- ja kylmävammat, haavat ja ruhjeet
- murtumat, nyrjähdykset sekä lihasvammat
- pelastettujen henkilöiden ensihoito
- lääkärin ohjeen pyytäminen maista, Radiomedical
- lääkehoidon perusteet laivasairaanhoidossa
- sterilointi laivasairaanhoidossa
- sydänpysähdys, hukuksiin joutuminen ja tukehtuminen
- jatkuva tilanteen arviointi ja potilaan/potilaiden äkillisten peruselintoimintojen muutoksien tunnistaminen ja ensiapu
- toksikologiset vaarat laivoilla ja MFAG:n tai sitä vastaavan kansallisen ohjeistuksen käyttö

Opiskelumateriaali

- Laivasairaanhoidon käsikirja, Työterveyslaitos, Kustannus Oy Duodecim, 2019
- WHO, International Medical Guides for Ships, Geneva, uusin painos.
- Laiva-apteekkipäätös 2015 osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150584
- https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/laiva-apteekin-sisalto-ajan-tasalle-asetusmuutoksella
- Oppiportti
- Learnissa osoitettu oppimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu lähiopetuksessa ja ryhmän mukana. Tähän oppimisväylään kuuluu luennot, harjoitukset ja verkko-opinnot. Osa opinnoista on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Loppukoe.

Terveydenhuolto 1 hyväksytty suoritus on edeltävyysehto osallistumiselle.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija ottaa yhteyden opettajiin jos opiskelija haluaa sisällyttää, korvata, käytää AHOT-menettelyä tai opinnollistaa tätä opintojaksoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ajankohdat sovimme opintojakson alussa lähitunneilla. Tentin opiskelija voi tehdä Examissa kun lähitunnit ja harjoitukset on hyväksytysti suoritettuina.

Terveydenhuolto 1 hyväksytty suoritus on edeltävyysehto osallistumiselle.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

2op on 54 tuntia opiskelijan työnä mukaan lukien tenttiin valmistautuminen.

Toteutuksen osien kuvaus

Ei

Lisätietoja opiskelijoille

terhi.hede@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoituksiin ja lähiopetukseen osallistuminen 100%, harjoitustehtävien hyväksytty tekeminen sekä yksilökoe ovat edellytykset opintojakso suorittamiselle ja sertifikaatin saamiselle.

Esitietovaatimukset

Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3)

Lisätiedot

- Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.
- Arviointi perustuu opiskelijan oppitunneilla antamaan osaamisen näyttöön.
- Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opiskelija saa sertifikaatin ”Sairaanhoidollisten toimien suunnittelu ja turvallinen toteuttaminen onnettomuudessa tai muussa hätätilanteessa (STCW A-VI/4-1)" (mukaan lukien Manilan sopimus 2010).

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

02.04.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- alusten navigointilaitteiden toiminnan perusteista ja käytöstä navigoinnin turvallisuuden edistämiseksi
- laitteiden tuottaman tiedon luotettavuuden ja virheiden arvioinnista

Sisältö

Aluksen navigointilaitteet:
- magneettikompassi
- hyrräkompassi
- (D)GPS
- loki
- kaikuluotain
- AIS
- VDR
- autopilot

Opiskelumateriaali

Opiskelu materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luento tunnit luokassa, laiteiden tutustaminen ja opiskelijan esitykset.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a
Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI- tai työelämäyhteistyön opintopisteitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Navigointilaiteet toteutuksissa ovat 11 teemat, jokaiselta teemalta yhden, tai kahden opiskelijan tekevät esitykset PowerPoint muodossa. Esityksen pituus on 5-10 min, esitykset lähettää opettajalle sähköpostiin tarkistettavaksi ennen esitystä aikataulun mukaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan esityksien arviointi ja aktiivinen osallistuminen keskustelussa luokassa. Xamk arviointi kriteeriään mukaan.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuopettaja

Roopertti Tikkanen

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- perusteet laivakoneistojen toiminnasta ja rakenteesta sekä näihin perustuvista koneistojen toimintarajoituksista
- käyttää aluksen propulsiota, koneistoja sekä apulaitteita.
- eri laivakoneistojen käyttöstä, erityisesti kansipäällystön vastuualueilla ja aluksen ohjailutilanteissa
- pienen aluksen voimalaitoksen käyttämisestä

Sisältö

- akselijohdon komponentit, potkurit ja potkurilaitteet, vaihteistot, kytkimet
- paineilmajärjestelmät, voitelu- ja polttoainejärjestelmät, jäähdytysjärjestelmät
- kansikoneistot ja ohjailulaitteet
- laivan apukoneistot ja –laitteet
- sähköntuotannon toimintaperiaatteet
- laivakoneistojen käyttö

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

- Laivakoneistot 1
- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Perttu Juvonen
Vastuuopettaja

Perttu Juvonen

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- hätätilannetoimintatapojen noudattamisesta
- toimenpiteistä meriympäristön saastumisen ehkäisemiseksi
- turvallisten työtapojen noudattamisesta
- tehokkaan kommunikoinnin edistämisestä aluksella
- toimivien ihmissuhteiden edistämisestä aluksella
- väsymyksen hallinnan merkityksestä ja menetelmistä

Sisältö

- turvalliset työtavat
- ihmissuhteet aluksella
- tehokas kommunikointi ja vuorovaikutus
- hätätilannetoimintatavat
- meriympäristön saastumisen ehkäisy
- sosiaaliset vastuut

Sisältö perustuu IMO:n mallikurssiin 1.21.

Opiskelumateriaali

Learn-materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa, ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan on osallistuttava kaikille luentokerroille ja suoritettava harjoitustehtävät hyväksytysti.

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Lanki
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- erilaisista mahdollisista laivaa kohtaavista hätätilanteista: yhteentörmäys, tulipalo, uppoaminen
- yleisimmistä laivalla kuljetettavista hengenpelastuslaitteista
- pelastusveneen ja -lautan varusteista
- henkilökohtaisten hengenpelastuslaitteiden sijoituksesta
- henkilökohtaista pelastautumista koskevista pääperiaatteista

Sisältö

- Pelastusliivien pukeminen
- pelastautumispuvun pukeminen ja käyttö
- turvallinen hyppääminen korkeudesta veteen
- kumossa olevan pelastuslautan kääntäminen oikein päin pelastusliiveihin puettuna
- uiminen pelastusliiveissä
- pinnalla pysyttely ilman pelastusliivejä
- pelastusveneeseen tai -lauttaan nouseminen laivalla ja vedestä käsin pelastusliiveissä
- perustehtävät pelastusveneessä selviytymisen varmistamiseksi
- ajoankkurin käyttäminen
- pelastusveneen varustuksen käyttö
- hätäpaikanmääritys- ja hätäradiolaitteiden käyttö
- käytännön harjoitukset uima-altaalla, avovedessä ja pelastautumisasemalla

Opiskelumateriaali

Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
N/A

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo. Hyväksytty suoritus.

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tiina Kettunen
Vastuuopettaja

Tiina Kettunen

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Ammattialaan liittyvien tekniikan sovellusten teoreettisen perustan ymmärtäminen. Opiskelija saa valmiuksia täydentää ja soveltaa fysiikan tietojaan niin, että hän pystyy hyödyntämään niitä ammattialan opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.

Sähkötekniikka:
Tieto, ymmärrys ja taito
- sähköiset ja magneettiset perusilmiöt
- sähkö- ja magneettikenttien sekä virtapiirien syntyminen
- sähkö- ja magneettikenttien käyttö koneiden ja laitteiden toiminnassa

Sisältö

Fysiikka
- nesteiden ja kaasujen mekaniikka
- lämpötila ja lämpölaajeneminen
- ilman kosteus
- lämpöenergia
- lämmön siirtyminen
- mekaanisen värähtelyn ja aaltoliikkeen perusteet
- äänioppi

Sähkötekniikan perusteet
- sähkö- ja magneettikenttien syntyminen
- virtapiirit ja sähköiset komponentit
- materiaalien sähköiset ja magneettiset ominaisuudet
- sähkömagneettinen induktio

Opiskelumateriaali

Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, Luvut 11 - 15. Edita.
Kari Suvanto, Kari Laajalehto: Tekniikan fysiikka 2, Luvut 1 - 7 ja 9. Edita
Learnissa jaettava materiaali
Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssiin ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Esitietovaatimukset

Fysiikan ja kemian perusteet / fysiikan osa

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tapani Alastalo
Ryhmät
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää komentosiltayhteistyön merkityksen luotsaustilanteessa sekä perehtyy luotsin ja linjaluotsin työnkuviin ja luotsaustoimintaan käytännössä. Osaa laatia reittisuunnitelman luotsattavalle matkalle ja noudattaa sitä sekä arvioida sen toimivuutta ja toteutumista käytännön ajossa.

Sisältö

- asiantuntijaluennot sekä projektityöskentely, osallistuminen 1-2 luotsausmatkaan
- luotsauksen lainsäädäntö ja luotsi osana komentosiltatiimiä
- luotsausmatkan suunnittelu ja toteutus ottaen huomioon komentosillan ja aluksen resurssit sekä tehokkaan tiimityön merkityksen
- raportointi yhteistyövarustamolle

Opiskelumateriaali

Luotsauslaki ja asetus
Luennolla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ei yksilöllistä oppimisväylää

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi mahdollisesti sisältää työelämäyhteistyönä toteutettavan ekskursion, jossa perehdytään väyläluotsaukseen.

Toteutuksen osien kuvaus

Luennoilla opiskelija perehdytetään luotsauksen perusteisiin ja aluksen ohjailun periaatteisiin sekä komentosiltatyöskentelyyn ahtailla rannikkoväylillä.
Mahdollisen ekskursion aikana opiskelijat perehtyvät aluksen käytänteisiin ja ohjailuun sekä linjaluotsaukseen käytännössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luennoille ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät ja tentti.

Esitietovaatimukset

- Reittisuunnittelu ja meteorologia
- ARPA (A-II/1, A-II/2)
- ECDIS (A-II/1, A-II/2)
- Simulaattoriharjoittelu vahtiperämiestasolla 1
- Simulaattoriharjoittelu vahtiperämiestasolla 2

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Opettaja3 Merenkulku
 • Antti Lanki
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- pelastusveneiden ja -lauttojen rakenteista ja varusteista ja ominaisuuksista
- pelastusveneiden- ja lauttojen tehokkaasta käytöstä ennen ja jälkeen laivanjätön mukaan luettuna moottori, huolto ja laskulaitteistot myös kovassa merenkäynnissä
- kaikista omaa ja muiden hädässäolijoiden selviytymistä ja havaittavuutta edistävistä menetelmistä ja toimista pelastusveneessä ja –lautassa

Sisältö

- pelastusveneiden ja -lauttojen rakenteet ja varusteet
- pelastusveneiden ja -lauttojen erityisominaisuudet
- erilaiset pelastusveneiden ja lauttojen laskumekanismit, laskeminen ja nostaminen myös kovassa merenkäynnissä, riskit huomioiden
- pelastusveneen ja -lautan käyttöönotto ja käyttö laivanjätön jälkeen
- pelastusveneiden ja -lauttojen huoltomenettelyt
- pelastusveneen moottorin käynnistäminen ja lisälaitteiden käyttö sekä palonsammuttimen käyttö
- pelastusveneen käsittely kovassa merenkäynnissä
- pelastusveneen varusteiden käyttö
- muonan ja juomaveden annostelu pelastusveneessä
- toimenpiteet pelastusveneen havaittavuuden tehostamiseksi
- helikopteritoimenpiteet pelastustoiminnassa
- hypotermian vaarat ja siltä suojautuminen
- pelastusveneiden käyttö pelastuslauttojen opastuksessa sekä selviytyneiden pelastaminen merestä veneelle tai lautalle
- rantautuminen pelastusveneellä
- pelastusveneen radiolaitteiden ja EPIRB sekä SART-laitteiden käyttö
- pyrotekniset signaalivarusteet ja niiden käyttö
- ensiapuvälineistön käyttö ja ensiavun antaminen
- loukkaantuneiden, vertavuotavien ja shokkiin joutuneiden henkilöiden hoito
- käytännön harjoitukset pelastautumisasemalla ja avovedessä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
N/A

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo. Hyväksytty suoritus.

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuopettaja

Mikko Koho

Ryhmät
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä englanniksi merenkulun radioliiketeessä rutiini-, kiire- ja hätätilanteissa käyttäen standardifraaseja ja sanastoa (IMO SMCP).

Sisältö

Opintojakso kattaa IMO SMCP -fraasiston seuraavat osiot:
- yleiset menettelytavat
- standardoitu termistö valikoidusti
- standardoidut fraasit valikoidusti (mm. väylällä liikkuminen, satamaan saapuminen ja sieltä lähteminen, ankkurointi, sääolosuhteet, merkkijärjestelmä)
- viestintä kiire- ja hätätilanteessa

Opiskelumateriaali

SMCP-käsikirjan ja tuntiharjoittelumateriaalin saa opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu säännöllisesti oppitunneille ja tekee hänelle osoitetut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollinen tälle opintojaksolle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti on opintojakson harjoitustuntien jälkeen. Uusintatentit sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

1,5 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut opintojaksot Merenkulun englanti 1, Merenkulun englanti 2 ja Merenkulun englanti 3, tai meneillään oleva suoritus näille opintojaksoille.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- reittisuunnitelman valmisteluun tarvittavista tiedoista
- käyttää etsittyä tietoa oikein ja tehdä tämän pohjalta tarvittava reittisuunnitelma
- käyttää ja tulkita laivan meteorologisten kojeiden tuottamaa tietoa sekä muuta saatavissa olevaa meteorologista tietoa

Sisältö

Reittisuunnittelu:
- reittisuunnitelmaan liittyvä lainsäädäntö
- kartat, purjehdusoppaat ja niiden käyttö
- reittisuunnitelman tekeminen

Meteorologia:
- ilmakehä
- tuuli
- pilvet ja sade
- näkyvyys
- matalapaine, korkeapaine ja muut sääjärjestelmät
- sääkartat ja säätiedotukset
- sääkarttojen ja -tiedotusten vastaanottokeinot

Opiskelumateriaali

Oheislukemiseksi
Merenkulun perusteet 1, Rannikolta avomerelle
Vesilläliikkujan opas (Ilmatieteen laitos)

Luento- ja Learnmateriaali ja linkit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Terrestrinen navigointi 1

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Tapani Salmenhaara

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Teto, ymmärrys ja taito:
- turvallisuusjohtamisesta
- turvallisuusjohtamisjärjestelmistä ja niiden käytöstä ISM-säännöstön mukaisesti aluksella
- turvajohtamisesta
- turvatoimiin liittyvistä asioista, joita edellytetään satamarakenteen, varustamon tai aluksen turvapäällikön tehtävässä ISPS säännöstön mukaisesti
- turva- ja turvallisuussuunnitelmista
- kyberturvallisuudesta
- riskien arvioinnista ja hallinnasta
- kansainvälisisistä sopimuksista, asiakirjoista ja todistuksista, jotka koskevat aluksen matkakelpoisuutta, lastikelpoisuutta ja ympäristökelpoisuutta

Sisältö

- SOLAS IX luku, ISM-säännöstö
- turvallisuusjohtaminen ja -järjestelmät
- turvallisuusjohtamiskäsikirjan rakenne ja käyttö
- SOLAS XI-2 luku, ISPS-säännöstö
- merenkulun turvauhkat, kuljetusketjun turva, satamarakenteen-, varustamon- ja aluksen turvapäälliköiden vastuut ja valtuudet, turva-arvioinnit ja turvasuunnitelmat, turvalaitteet, turvahallinto, turvatoimet eri turvatasoilla, harjoitukset ja väkijoukkojen hallinta
- turva- ja turvallisuussuunnitelmat
- turva- ja turvallisuusarvioinnit
- kyberturvallisuus
- riskien arviointi ja hallinta

Opiskelumateriaali

SOLAS
ISM - koodi
ISPS - koodi
Turvallisuus- ja turva-arvioinnit
Kyberturvallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot, oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti

Esitietovaatimukset

- Hätätilannetoiminnot 1
- Hätätilannetoiminnot 2

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tapani Alastalo
Ryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Teto, ymmärrys ja taito:
- turvallisuusjohtamisesta
- turvallisuusjohtamisjärjestelmistä ja niiden käytöstä ISM-säännöstön mukaisesti aluksella
- turvajohtamisesta
- turvatoimiin liittyvistä asioista, joita edellytetään satamarakenteen, varustamon tai aluksen turvapäällikön tehtävässä ISPS säännöstön mukaisesti
- turva- ja turvallisuussuunnitelmista
- kyberturvallisuudesta
- riskien arvioinnista ja hallinnasta
- kansainvälisisistä sopimuksista, asiakirjoista ja todistuksista, jotka koskevat aluksen matkakelpoisuutta, lastikelpoisuutta ja ympäristökelpoisuutta

Sisältö

- SOLAS IX luku, ISM-säännöstö
- turvallisuusjohtaminen ja -järjestelmät
- turvallisuusjohtamiskäsikirjan rakenne ja käyttö
- SOLAS XI-2 luku, ISPS-säännöstö
- merenkulun turvauhkat, kuljetusketjun turva, satamarakenteen-, varustamon- ja aluksen turvapäälliköiden vastuut ja valtuudet, turva-arvioinnit ja turvasuunnitelmat, turvalaitteet, turvahallinto, turvatoimet eri turvatasoilla, harjoitukset ja väkijoukkojen hallinta
- turva- ja turvallisuussuunnitelmat
- turva- ja turvallisuusarvioinnit
- kyberturvallisuus
- riskien arviointi ja hallinta

Opiskelumateriaali

SOLAS
ISM - koodi
ISPS - koodi
Turvallisuus- ja turva-arvioinnit
Kyberturvallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot, oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti

Esitietovaatimukset

- Hätätilannetoiminnot 1
- Hätätilannetoiminnot 2

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Olli-Pekka Brunila
Vastuuopettaja

Olli-Pekka Brunila

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- maailman merenkulkumarkkinoiden toiminnasta
- merenkulun eri osamarkkinoista
- kuljetusmuodoista
- tavaravirroista

Sisältö

- merenkulkumarkkinat
- globaali merenkulku ja tavaravirrat
- varustamoelinkeino

Opiskelumateriaali

Tapaninen, Ulla (2019). Merenkulun logistiikka. Otatieto. (Uusi tai vanha painos)
Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen elinkeinoelämä – Toimintaympäristön tarkastelu vuoteen 2030. Saatavilla verkkojulkaisuna: https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2019/01/14160416/Merenkulun-huoltovarmuus.pdf
Maritime Economics 3rd edition. https://logistics.nankai.edu.cn/_upload/article/50/93/1cf2097840e8af90af4b19979773/9ce547df-a3e1-493c-a4a3-0ebbfe0669b9.pdf
Muut ajankohtaiset julkaisut, blogit ja podcastit (ilmoitetaan myöhemmin)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot, oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla suoritetaan pakollinen tentti ja lyhyt harjoitustyö.

Toteutuksen osien kuvaus

Luennot, harjoitustyö ja tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus on saada tentistä vähintään puolet oikein. Lisäksi hyvällä harjoitustyöllä arvosanaa nostattava vaikutus ja tekemättä jättämisellä alentava vaikutus.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- merenkulun etsintä- ja pelastustehtävän suunnittelusta, toteuttamisesta ja koordinoinnista
- IAMSAR mukaisesta toiminnasta

Sisältö

- IAMSAR manuaali
- roolit SAR-operaatioissa
- onnettomuuspaikan johtaja, OS
- SAR-suunnittelu, -toteutus ja raja-arvot
- SAR-viestintä

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali, nettimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: n/a

Työhön integroitu oppimisväylä: Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti

Esitietovaatimukset

- Reittisuunnittelu ja meteorologia
- ARPA
- Meriradioliikenne, meriradiojärjestelmät ja laivaradiolaitteet, GOC

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Perttu Juvonen
Vastuuopettaja

Perttu Juvonen

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- merenkulun turvan edistämisestä kohonneen tietoisuuden kautta
- turvatoimiasioiden tietoisuuden ja valppauden ylläpitämisen tarpeen ja menetelmien ymmärtämisestä
- aluksen turvasuunnitelman mukaisesta toiminnasta
- turvariskien ja -uhkien tunnistamisesta
- aluksen turvatarkastusten järjestämisestä säännöllisesti
- turvalaitteiden ja -järjestelmien oikeasta käytöstä

Sisältö

- turvauhat laiva- ja satamatoiminnoissa
- merenkulun turvapolitiikka
- turvavastuut
- laivan turva-arviointi ja -suunnitelma
- turvalaitteet ja -järjestelmät
- turvauhkien tunnistus, hyväksyntä ja torjunta
- turvatoimenpiteet aluksella
- hätätilannevalmius, -harjoittelu ja -harjoitukset
- turvajohtaminen

Sisältö perustuu IMO:n mallikurssiin 3.26.

Opiskelumateriaali

Learn-materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa, ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan on osallistuttava kaikille luentokerroille ja suoritettava harjoitustehtävät hyväksytysti.

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Tapani Salmenhaara

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito
- turvasuunnitelman käyttö, ylläpito ja opastaminen
- turvariskien, -uhkien ja haavoittuvuuden arviointi
- säännöllisten tarkastusten tekeminen turvallisuuden ja turvatoimien ylläpitämiseksi
- kannustaminen turvatioetoisuuteen ja valppauteen
- perustiedot varustamon ja satamarakenteiden turvatoimista ja turvauhkista

Sisältö

- turvasuunnitelmien kehittäminen, käyttöön otto, ylläpito ja ohjeistaminen
- turvauhkien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen ja arviointi
- menetelmät aluksella ja satamissa olevien turvatoiminen tarkastamiseksi ja seuraamiseksi
- turvajärjestelmien ja –laitteiden toiminta ja testaaminen
- laivan ja maaorganisaatioiden turvavalmiuden ja valppauden edistäminen
- turvaharjoitusten ja koulutuksen suunnittelu

Aluksen turvapäällikön koulutus mallikurssin 3.19, yhtiön turvapäällikkö mallikurssin 3.20 sekä satamarakenteen turvapäällikkö mallikurssin 3.21 mukaisesti, muiden määräyksien ja ohjeiden mukaan.

Opiskelumateriaali

ISPS-koodi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot, oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteistyötahojen luentoja/tietoiskuja eri osa-alueilta
Varustamot, satamat, viranomaiset

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.01.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- aluksen ohjailun ja käsittelyn perusteista ulkoisten tekijöiden vaihtuessa
- aluksen ohjailun ja käsittelyn perusteista laivan omien ominaisuuksien vaihtuessa
- aluksen ankkuroinnin ja kiinnityksen perusmenetelmistä

Sisältö

- käännösympyrät
- laivan pysäyttäminen
- tuulen ja virran vaikutukset aluksen käsittelyyn
- MOB-manöveerit
- squat
- matalan veden vaikutus
- perusteet ankkurointi- ja kiinnitysmenetelmistä

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit
House D.J., Ship Handling (oheislukemistoa)
Muu kurssin alussa ilmoitettava kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.09.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- aluksen ohjailusta ja käsittelystä eri olosuhteissa ulkoisten tekijöiden vaihtuessa
- aluksen ohjailusta ja käsittelystä eri laivatyypeillä
- aluksen ankkuroinnista ja kiinnityksestä eri olosuhteissa
- aluksen käsittelystä eri olosuhteissa ja kykenee hyödyntämään eri alustyypeissä käytettäviä järjestelmiä

Sisältö

- aluksen ohjailun teoria
- tuulen, virran ja matalan/ahtaan (SQUAT, Bank Effect, Interaction/Suction) kulkuveden vaikutukset
- alusten erilaiset ohjailu- ja propulsio-ominaisuudet
- ohjailukokeet
- R.O.T.
- ohjailu merenkäynnissä, jääkentässä sekä VTS alueella

Opiskelumateriaali

Oheislukemista:
- House D.J., Ship Handling: Theory and Practice, Butterworth-Heinemann; 1 edition (November 1, 2007)
- Standard Club, A Masters Guide to Berthing, 2012

Learn –aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Määritellään kurssin aikana

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

- Aluksen käsittely 1
- Aluksen hallintalaitteistot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

02.04.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- aluksen kansiosastolla suoritettavista tavallisimmista huolto- ja kunnossapitotehtävistä
- työturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun pohjautuvista työkäytännöistä
- työturvallisuudesta laivatyössä
- ympäristöhaitoista laivatöiden yhteydessä
- laivatyössä käytettävistä solmuista ja pujoksista sekä köysien vetolujuuksista,
- yleisimmistä, helpohkoista metallitöistä
- laivan kunnossapidon perusteista ja siisteyden ylläpidon tärkeydestä
- tavallisimmista ruosteenpoistotekniikoista
- korjausmaalausten valmisteluista, pinnanvalmisteluista ja maalauksen suorittamisesta

Sisältö

- laivan huoltotyöt
- pesu- ja puhdistustyöt
- kunnossapitotyöt sekä niihin liittyvät työturvallisuus- ja ympäristötekijät
- solmut ja pujokset sekä köysien vetolujuudet
- perusmetallityöt: polttoleikkaus, sahaus, hionta, taivutus

Opiskelumateriaali

Opiskelu materiaalit ovat Learnissa. Oppikirjat esittelen koululaivalla ja ne ovat koulun kirjastossa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Hajoittelu koululaivalla. Luennot luokassa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI. Huolto ja kunnossapito työt suorittavat koululaivalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssille kuuluvia asioita tutustumme, oppimme ja käsittelemme myös harjoittelun aikana koululaivalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetus prosessissa ja koululaivalla harjoittelussa, tehtävien ja harjoituksien suorittaminen. Opiskelijan esitys laivan maalista. Xamk arviointi kriteeriään mukaan.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- aluksen käytönaikaisesta huollosta ja kunnossapidosta
- laivan huoltomaalauksesta ja pinnan esivalmisteluista
- huoltotelakointiin liittyvistä asiakokonaisuuksista ja käytännöistä
- laivan telakoinnin ja luokitustoiminnan perusteista

Sisältö

- huollon ja kunnossapidon keskeiset käsitteet
- laivan käytönaikainen huolto, huoltomaalaukset, pinnan esivalmistelut sekä telakoinnin organisointi ja esivalmistelut
- telakkatoiminta ja huoltoerittelyt
- laivan tarkastukset ja luokitukset

Opiskelumateriaali

Opiskelu materiaali ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot luokassa, vierailu korjaus telakalle.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tämä väylä edellyttää vahtiperämiehentutkintoa tai vahtiperämiehen pätevyyskirjaa, vahtikonemestarintutkintoa tai vahtikonemestarin pätevyyskirjaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI.
Vierailu telakalle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskeluprosessille kuuluu vierailu korjaus-telakalle Loviisassa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetus prosessissa, tehtävien ja harjoituksien suorittaminen. Tentti. Xamk arviointi kriteeriään mukaan.

Esitietovaatimukset

Aluksen huolto ja kunnossapito 1

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan merikelpoisuuden ylläpidosta
- aluksen hydrostatiikan perusteista
- aluksen vakavuuden ja viippauksen laskemisesta eri lastitilanteissa
- vapaan nestepinnan vaikutuksen perusteista aluksen vakavuuteen

Sisältö

- vaurioitumattoman aluksen vakavuus- ja viippauslaskelmat
- vaurioitumattoman aluksen vakavuusvaatimukset
- varalaidan merkitys
- lastiviivasopimus
- perusteet vapaasta nestepinnasta

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot luokassa: Vakavuuden ja kelluvuuden perusteet, harjoittelutehtävien laskut. Loading NAPA ohjelman tutustuminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tämä väylä edellyttää vahtiperämiehentutkintoa tai vahtiperämiehen pätevyyskirjaa, vahtikonemestarintutkintoa tai vahtikonemestarin pätevyyskirjaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI.
Ulkopuolisten asiantuntijoiden: laivanrakennus insinöörin Jan Babicz kolme luennot Teams valituksena laivan vakavuudesta ja laivan rakennus vaatimuksesta ja Henning Grashorn projektipäällikkö / laivasuunnittelu tutkia Saksasta Hamburg Ship Model Basin (HSVA) firmasta luento laivan hydrodynamiikasta, potkuriedestä ja kavitaatiosta. HSVA:n esitys.

Kansainvälinen yhteistyö

Ulkopuolisten asiantuntijoiden: laivanrakennus insinöörin Jan Babicz kolme luennot Teams valituksena laivan vakavuudesta ja laivan rakennus vaatimuksesta ja Henning Grashorn projektipäällikkö / laivasuunnittelu tutkia Saksasta Hamburg Ship Model Basin (HSVA) firmasta luento laivan hydrodynamiikasta, potkuriedestä ja kavitaatiosta. HSVA:n esitys.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin suorittaminen vaatia 100% läsnäolo, harjoitustehtävien ja välitenttien suorittaminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen oppimisprosessissa, tehtävien, harjoituksien ja tenttien suorittaminen. Xamk arviointi kriteeriään mukaan.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MIKT24KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan merikelpoisuuden ylläpidosta
- aluksen hydrostatiikan perusteista
- aluksen vakavuuden ja viippauksen laskemisesta eri lastitilanteissa
- vapaan nestepinnan vaikutuksen perusteista aluksen vakavuuteen

Sisältö

- vaurioitumattoman aluksen vakavuus- ja viippauslaskelmat
- vaurioitumattoman aluksen vakavuusvaatimukset
- varalaidan merkitys
- lastiviivasopimus
- perusteet vapaasta nestepinnasta

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot luokassa: Vakavuuden ja kelluvuuden perusteet, harjoittelutehtävien laskut. Loading NAPA ohjelman tutustuminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tämä väylä edellyttää vahtiperämiehentutkintoa tai vahtiperämiehen pätevyyskirjaa, vahtikonemestarintutkintoa tai vahtikonemestarin pätevyyskirjaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI.
Ulkopuolisten asiantuntijoiden: laivanrakennus insinöörin Jan Babicz kolme luennot Teams valituksena laivan vakavuudesta ja laivan rakennus vaatimuksesta ja Henning Grashorn projektipäällikkö / laivasuunnittelu tutkia Saksasta Hamburg Ship Model Basin (HSVA) firmasta luento laivan hydrodynamiikasta, potkuriedestä ja kavitaatiosta. HSVA:n esitys.

Kansainvälinen yhteistyö

Ulkopuolisten asiantuntijoiden: laivanrakennus insinöörin Jan Babicz kolme luennot Teams valituksena laivan vakavuudesta ja laivan rakennus vaatimuksesta ja Henning Grashorn projektipäällikkö / laivasuunnittelu tutkia Saksasta Hamburg Ship Model Basin (HSVA) firmasta luento laivan hydrodynamiikasta, potkuriedestä ja kavitaatiosta. HSVA:n esitys.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin suorittaminen vaatia 100% läsnäolo, harjoitustehtävien ja välitenttien suorittaminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen oppimisprosessissa, tehtävien, harjoituksien ja tenttien suorittaminen. Xamk arviointi kriteeriään mukaan.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MIKT22SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan merikelpoisuuden ylläpidosta
- aluksen hydrostatiikan perusteista
- aluksen vakavuuden ja viippauksen laskemisesta eri lastitilanteissa
- vapaan nestepinnan vaikutuksen perusteista aluksen vakavuuteen

Sisältö

- vaurioitumattoman aluksen vakavuus- ja viippauslaskelmat
- vaurioitumattoman aluksen vakavuusvaatimukset
- varalaidan merkitys
- lastiviivasopimus
- perusteet vapaasta nestepinnasta

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot luokassa: Vakavuuden ja kelluvuuden perusteet, harjoittelutehtävien laskut. Loading NAPA ohjelman tutustuminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Tämä väylä edellyttää vahtiperämiehentutkintoa tai vahtiperämiehen pätevyyskirjaa, vahtikonemestarintutkintoa tai vahtikonemestarin pätevyyskirjaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI.
Ulkopuolisten asiantuntijoiden: laivanrakennus insinöörin Jan Babicz kolme luennot Teams valituksena laivan vakavuudesta ja laivan rakennus vaatimuksesta ja Henning Grashorn projektipäällikkö / laivasuunnittelu tutkia Saksasta Hamburg Ship Model Basin (HSVA) firmasta luento laivan hydrodynamiikasta, potkuriedestä ja kavitaatiosta. HSVA:n esitys.

Kansainvälinen yhteistyö

Ulkopuolisten asiantuntijoiden: laivanrakennus insinöörin Jan Babicz kolme luennot Teams valituksena laivan vakavuudesta ja laivan rakennus vaatimuksesta ja Henning Grashorn projektipäällikkö / laivasuunnittelu tutkia Saksasta Hamburg Ship Model Basin (HSVA) firmasta luento laivan hydrodynamiikasta, potkuriedestä ja kavitaatiosta. HSVA:n esitys.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin suorittaminen vaatia 100% läsnäolo, harjoitustehtävien ja välitenttien suorittaminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen oppimisprosessissa, tehtävien, harjoituksien ja tenttien suorittaminen. Xamk arviointi kriteeriään mukaan.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- vaurioituneen aluksen vakavuusasioiden kontrolloinnista
- vaurioituneen ja vuotavan aluksen vakavuudesta
- vapaan nestepinnan vaikutuksesta ja osastoinnin merkityksestä
- trimmin ja vakavuuden vaikutuksesta alukseen vaurion sattuessa ja niistä aiheutuvista vuotavista osastoista
- torjuntatoimista sekä kelluvuuden ja vakavuuden säilyttämisestä aluksen vaurioituessa
- alusten vakavuutta koskevista IMO:n säännöistä, yleissopimuksista ja suosituksista

Sisältö

- vaurioituneen aluksen vakavuusasioihin liittyvät teoria
- vapaa nestepinta
- vakavuuden ja viippauksen laskeminen vuototilanteen jälkeen
- lisätyn painon ja menetetyn uppouman menetelmät
- karilleajo- ja telakointi laskelmat
- määräykset ja säädökset erityisesti vaurioituneeseen laivaan liittyen

Opiskelumateriaali

Opiskelu materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot luokassa: Vaurioitunut laivan vakavuuden ja kelluvuuden perusteet, kansainväliset vaatimukset, toiminnot estettävä vaurioitunut laivan kaatumiseen ja uppoamiseen, harjoittelutehtävien laskut. Loading NAPA ohjelman harjoittelun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Toteutus monimuoto-opetuksena OPS-suunnitelman mukaan. Tämä väylä edellyttää vahtiperämiehentutkintoa tai vahtiperämiehen pätevyyskirjaa, vahtikonemestarintutkintoa tai vahtikonemestarin pätevyyskirjaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI- tai työelämäyhteistyön opintopisteitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin suorittaminen vaatia 100% läsnäolo, harjoitustehtävien suorittaminen ja NAPA harjoittelun 100% osallistuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetus prosessissa, tehtävien ja harjoituksien suorittaminen. Välitentit.

Esitietovaatimukset

Aluksen vakavuus 1

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Alexander Shaub
Vastuuopettaja

Alexander Shaub

Ryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- vaurioituneen aluksen vakavuusasioiden kontrolloinnista
- vaurioituneen ja vuotavan aluksen vakavuudesta
- vapaan nestepinnan vaikutuksesta ja osastoinnin merkityksestä
- trimmin ja vakavuuden vaikutuksesta alukseen vaurion sattuessa ja niistä aiheutuvista vuotavista osastoista
- torjuntatoimista sekä kelluvuuden ja vakavuuden säilyttämisestä aluksen vaurioituessa
- alusten vakavuutta koskevista IMO:n säännöistä, yleissopimuksista ja suosituksista

Sisältö

- vaurioituneen aluksen vakavuusasioihin liittyvät teoria
- vapaa nestepinta
- vakavuuden ja viippauksen laskeminen vuototilanteen jälkeen
- lisätyn painon ja menetetyn uppouman menetelmät
- karilleajo- ja telakointi laskelmat
- määräykset ja säädökset erityisesti vaurioituneeseen laivaan liittyen

Opiskelumateriaali

Opiskelu materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot luokassa: Vaurioitunut laivan vakavuuden ja kelluvuuden perusteet, kansainväliset vaatimukset, toiminnot estettävä vaurioitunut laivan kaatumiseen ja uppoamiseen, harjoittelutehtävien laskut. Loading NAPA ohjelman harjoittelun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Toteutus monimuoto-opetuksena OPS-suunnitelman mukaan. Tämä väylä edellyttää vahtiperämiehentutkintoa tai vahtiperämiehen pätevyyskirjaa, vahtikonemestarintutkintoa tai vahtikonemestarin pätevyyskirjaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI- tai työelämäyhteistyön opintopisteitä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin suorittaminen vaatia 100% läsnäolo, harjoitustehtävien suorittaminen ja NAPA harjoittelun 100% osallistuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetus prosessissa, tehtävien ja harjoituksien suorittaminen. Välitentit.

Esitietovaatimukset

Aluksen vakavuus 1

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuopettaja

Mikko Koho

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan sinä osaat:
- tulkita keskeisten kauppamerenkulussa käytössä olevien kuljetusasiakirjojen sisältöä.
- ymmärtää asiakirjoille tyypillisiä ilmaisuja ja termejä.
- muodostaa käsityksen eri osapuolten vastuujaosta.

Sisältö

Ymmärrätkö mikä on konossementin (bill of lading) keskeinen sisältö ja ymmärrätkö siihen liittyvät englanninkieliset ehdot?
Ymmärrätkö mikä on sertepartian (charter party) keskeinen sisältö ja ymmärrätkö siihen liittyvät englanninkieliset ehdot?
Oletko tietoinen muista merikuljetuksiin liittyvistä asiakirjoista ja vakuutuksista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija tekee Learnissa olevat tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija tekee Learnissa olevat tehtävät.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija tekee Learnissa olevat tehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opettaja ilmoittaa opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

2 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu tenttiin.

Esitietovaatimukset

Merenkulun englanti 3

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tero Poutala
Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- satamista ja niiden toiminnasta
- merikuljetusketjuun liittyvistä toimijoista ja operaatioista
- rahdinkuljettajan vastuusta
- soveltaa opittua aluksen päällikön näkökulmasta
- huolehtia päätöksenteossaan varustamon ja lastinomistajan edun toteutumisesta merikuljetuksen aikana
- keskeisimmistä rahtausmuodoista ja -sopimuksista
- toimimisesta sopimusten velvoittamalla tavalla aluksen päällikkönä
- sopimuksien tulkinnasta erityisesti varustamon ja rahtaajan edustajana
- perusvalmiudet sopimusten laatimisessa sekä niiden soveltamisessa tehtävässään aluksen aluksen päällikkönä

Sisältö

- rahdinkuljettajan vastuu
- kuljetuslausekkeet
- satamat ja merikuljetusketjuun liittyvät toimijat ja operaatiot ja vastuut
- alus-satama -rajapinta
- satamat, operaattorit ja muut sidosryhmät
- päällikön rooli päätöksenteossa ja varustamon etu kuljetustapahtumassa

Opiskelumateriaali

- Luentomonisteet ja -materiaalit
- Merilaki ja muu relevantti lainsäädäntö
- Merenkulun lainsäädäntö, Edita 2020 (soveltuvin osin)
- Merioikeus ja Itämeri, Timo Koivurova – Henrik Ringbom – Pirjo Kleemola-Juntunen, Tietosanoma, 2017 (soveltuvin osin)
- Sisula-Tulokas, Kuljetusoikeuden perusteet, Talentum, 2007 (soveltuvin osin)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lisätietoja kurssin aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Lastinkäsittely

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT23KA
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- aluksen propulsio ja peräsinjärjestelmistä ja niiden toiminnasta eri olosuhteissa
- aluksen hallintalaitteistoista ja niiden toimintaperiaatteista
- aluksen runkotyypeistä ja käyttäytymisestä
- aluksen komentosilta ja laiteintegraatiosta sekä ohjailuinformaatiosta
- aluksen ankkurointi- ja kiinnitysjärjestelmistä

Sisältö

- propulsio- ja peräsinjärjestelmät
- hallintalaitteet
- alusten runkotyypit
- komentosilta- ja laiteintegraatio
- ohjailukokeet
- ankkurointi- ja kiinnitysjärjestelmät sekä ohjailujärjestelmät

Opiskelumateriaali

Learn –materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Täydentyy kurssin aikana

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Navigointilaitteet

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 04.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Joni Hietakangas
Vastuuopettaja

Joni Hietakangas

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat merenkulun radioliikenteen perusteet ja toimintatavat.
Osaat käyttää meri-VHF-puhelinta.

Sisältö

- merenkulun radioliikenne
- meri-VHF
- VHF-kanavat ja niiden käyttötarkoitukset
- radioliikenteen menettelytavat
- radioliikenneohjeet

Opiskelumateriaali

Rannikkolaivurin radioliikenneopas (Viestintävirasto)
Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Traficomin radiotutkinto

Opiskelijan työmäärä

- Luennot ja harjoitukset 12 h
- Oma työskentely ja valmistautuminen tutkintoon 12 h
- Tutkinto 3 h
- Yhteensä 27 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla 100 %:n läsnäolovaatimus.
Kurssin lopuksi suoritat Traficomin rannikkolaivurin radiotutkinnon. Lisätietoja Liikenne- ja viestintäviraston internetsivuilta: www.traficom.fi (ks. Veneilijöiden radiotutkinnot ja pätevyystodistukset)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Rannikkolaivurin radiotutkinnon suorittaminen hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu SRC-tutkinto. Tutkinto suoritetaan Liikenne- ja viestintäviraston valtuuttamalle tutkinnonpitäjälle.

Tutkinto koostuu turvallisuusliikennettä koskevasta osasta (A-osa) ja yleisestä osasta (B-osa). Tutkinto hyväksytään, jos A-osan pistemäärä on vähintään 80 % maksimipistemäärästä ja B-osan pistemäärä on vähintään 60 % maksimipistemäärästä. Molemmat osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Perttu Juvonen
 • Antti Lanki
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Edeltäviin STCW-säännöstön taulukoiden A-II/1 ja A-II/2 mukaisiin opintoihin perustuvien käytännön taitojen oppiminen ja hyväksytyn simulaattoriharjoittelun suorittaminen.

Sisältö

Edeltäviin opintoihin perustuvia ohjattuja simulaattoriharjoituksia seuraavista asiakokonaisuuksista:
- reittisuunnitelmien laadinta ja navigoinnin toteutus
- aluksen ohjailu rajoitetuissa ja matalissa vesissä
- aluksen ohjailu ja ankkurointi VTS-alueilla
- tulo satamaan ja lähtö satamasta
- aluksen käsittelyn perusteet; laituriajot
- aluksen ohjailu ja käsittely haastavissa olosuhteissa
- näyttökoe

Opiskelumateriaali

materiaali Learn -alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti simulaattoriharjoituksiin ja suoritat näyttöajon.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100 %:n osallistuminen simulaattoriharjoituksiin ja simulaattoriharjoitustehtävien sekä näyttöajon suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
- Terrestrinen navigointi 2
- ARPA (A-II/1, A-II/2)
- ECDIS (A-II/1, A-II/2)
- Radioenglanti
- Meriradioliikenne, meriradiojärjestelmät ja laivaradiolaitteet, GOC
- Aluksen hallintalaitteistot
- Simulaattoriharjoittelu vahtiperämiestasolla 1

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Lanki
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT20SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT22KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Edeltäviin STCW-säännöstön taulukon A-II/2 mukaisiin opintoihin perustuvien käytännön taitojen oppiminen ja hyväksytyn simulaattoriharjoittelun suorittaminen.

Sisältö

Edeltäviin opintoihin perustuvia ohjattuja simulaattoriharjoituksia seuraavista asiakokonaisuuksista:
- matkasuunnitelmien laadinta ja navigoinnin toteutus
- luotsaustilanteet, MRM ja johtamistaidot
- aluksen käsittely; laituriajot
- aluksen hinausoperaatiot
- navigoinnin hätätilanteisiin reagointi
- etsintä- ja pelastusoperaatiot
- näyttökoe

Opiskelumateriaali

Learn ja muut ohjaajan materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Osallistuminen simulaattoriharjoituksiin ja simulaattoriharjoitustehtävien suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
N/A

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan on osallistuttava kaikille simulaattoriharjoituskerroille ja suoritettava simulaattoriharjoitustehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
- MRM
- Matkan suunnittelu ja meteorologia
- Etsintä ja pelastus
- Aluksen käsittely 2
- Laivakoneistojen käyttö
- Hätätilannetoiminnot 2
- Johtamistaidot
- Simulaattoriharjoittelu päällikkötasolla 1 tai vahtiperämiehen pätevyyskirja (STCW A-II/1)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Perttu Juvonen
 • Antti Lanki
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Edeltäviin STCW-säännöstön taulukon A-II/1 mukaisiin opintoihin perustuvien käytännön taitojen oppiminen ja hyväksytyn simulaattoriharjoittelun suorittaminen.

Sisältö

Edeltäviin opintoihin perustuvia ohjattuja simulaattoriharjoituksia seuraavista asiakokonaisuuksista:
- komentosiltalaitteiden ja -järjestelmien käyttö
- terrestrinen ja tutkanavigointi
- vahdinpitomenettelyt komentosillalla
- aluksen ohjailun ja käsittelyn perusteet
- reittisuunnitelman laadinta ja toteutus
- navigointi rannikolla ja rajoitetuissa kulkuvesissä
- näyttökoe

Opiskelumateriaali

Harjoituskirja ja muut ohjaajan materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Osallistuminen simulaattoriharjoituksiin sekä simulaattoriharjoitustehtävien ja näyttökokeen suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei mahdollista.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan on osallistuttava kaikille simulaattoriharjoituskerroille sekä suoritettava simulaattoriharjoitustehtävät ja näyttökoe hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
- Terrestrinen navigointi 1
- Navigointilaitteet
- Reittisuunnittelu ja meteorologia
- Merivahdinpito
- Aluksen käsittely 1
- Johdanto simulaattoriharjoitteluun

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

14.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

06.05.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Perttu Juvonen
 • Antti Lanki
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Edeltäviin STCW-taulukon A-II/1 mukaisiin opintoihin perustuvien käytännön taitojen oppiminen ja hyväksytyn simulaattoriharjoittelun suorittaminen.

Sisältö

Edeltäviin opintoihin perustuvia ohjattuja simulaattoriharjoituksia seuraavista asiakokonaisuuksista:
- navigointi avomerellä ja reittijakojärjestelmissä
- aluksen ohjailu ja käsittely
- vahdinpito komentosillalla
- navigointi rannikolla ja näkyvyyden ollessa rajoitettu
- navigointi rajoitetuissa kulkuvesissä
- hätämerkkeihin ja -tilanteisiin reagointi

Opiskelumateriaali

Harjoituskirja ja muut ohjaajan materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Osallistuminen simulaattoriharjoituksiin ja simulaattoriharjoitustehtävien suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Osallistuminen laivaharjoitteluun ja korvaavien laivaharjoitustehtävien suorittaminen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan on osallistuttava kaikille simulaattoriharjoituskerroille ja suoritettava simulaattoriharjoitustehtävät hyväksytysti. Vaihtoehtoisesti opiskelija osallistuu laivaharjoitteluun ja suorittaa korvaavat laivaharjoitustehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot:
- Hätätilannetoiminnot 1
- Simulaattoriharjoittelu vahtiperämiestasolla 1

Lisätiedot

Työviikkopohjainen oppimisväylä: opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Työhön integroitu oppimisväylä: opiskelijan on osallistuttava ohjattuun laivaharjoitteluun vahtiperämiestasolla ja suoritettava hyväksytysti korvaavat laivaharjoitustehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Timo Lyytikäinen
Vastuuopettaja

Timo Lyytikäinen

Ryhmät
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito pallotrigonometriasta isoympyräpurjehduksen tarpeisiin.

Sisältö

- pallokolmio
- pallotrigonometrian peruskaavat
- suorakulmainen ja suorasivuinen pallokolmio
- 3-ulotteiset koordinaatistot
- isoympyrä ja siihen liittyvät laskutoimitukset

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

- Terrestrinen navigointi 1
- Terrestrinen navigointi 2

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Marika Höglund
Vastuuopettaja

Marika Höglund

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin kurssin Learn -alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssiin sisältyvät aloitusviikon pakolliset infot sekä Xamk:n yhteiset Learn -tiedotusalustat.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei ole TKI ja työelämäyhteistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssiin sisältyy aloittavan opiskelijan pakollinen HOPS -keskustelu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Marika Höglund
Vastuuopettaja

Marika Höglund

Ryhmät
 • MIKT24KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat opiskella tavoitteellisesti kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta.
Osaat valita itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat ja osaat edetä kohti tutkintotavoitetta.
Osaat edistää työllistymisvalmiuksiasi.

Sisältö

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa:
Millainen XAMK on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.04.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Antti Lanki
Vastuuopettaja

Antti Lanki

Ryhmät
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- palontorjuntatoimista, järjestelyistä ja toimenpiteistä kaasusäiliö- ja IGF-aluksilla
- sammutusmenetelmistä ja –aineista sekä käytettävistä varusteista kaasupalossa

Sisältö

- kaasusäiliö- ja IGF-aluksen palonsammutusorganisaatio ja toiminta
- nesteytettyjen kaasujen palontorjunnan erityispiirteet, vaarat ja menetelmät

Opintojakso sisältää palonsammutusteorian lisäksi miehistötason palonsammutuskoulutuksen palokoulutuskeskuksessa.

Opiskelumateriaali

Käytännön harjoituksen tarjoajan materiaali (Meriturva).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Sisältää palokoulutuksen Upinniemessä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
N/A

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo. Hyväksytty suoritus.

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- aluksen paikan määrittämisestä kiinteiden ja kelluvien merkkien mukaan, huomioiden sorto, virta ja nopeus
- merikarttojen ja julkaisujen käytöstä

Sisältö

- maapallo ja sen koordinaatisto
- merikartat
- karttamerkinnät
- karttatyöskentelyn harjoitukset
- suunnat ja suuntimat
- viitoitusjärjestelmät
- merenkulun julkaisut, kuten loistoluettelot, tiedonannot ja varoitukset
- sorto
- virta
- laivapäiväkirja

Opiskelumateriaali

- Rannikkokartta 18, Helsingin edusta (mahdollisimman uusi)
- Karttatyöskentelyn tarvikkeet (merenkulun harppi sekä merenkulun kolmio (astelevy), mieluummin kaksi tai toisen tilalla pitkä viivoitin
- Luentomonisteet Learnista

- Oheislukemisena:
Merenkulun perusteet 1, rannikolta avomerelle. ISBN: 9789521345715
Merenkulku 3, (magneettioppi osa)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: n/a

Työhön integroitu oppimisväylä: Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Vahdinpito ja merimiestaito

Lisätiedot

Täyttää STCW kohdan A-II/2 (ja A-II/1) vaatimukset koskien toimintoa: navigointi, sisällössä kuvatusti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Tapani Alastalo

Ryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- aluksen paikan määrittämisestä merkintälaskun avulla
- vuorovesi-ilmiön huomioon ottamisesta navigointitilanteissa ja satamassa

Sisältö

- merkintälaskut keskilatitudimenetelmällä sekä meridionaalimenetelmällä
- vuorovesi-ilmiö ja siihen liittyvät laskelmat
- vuorovesitaulukot

Opiskelumateriaali

- Forsen, M., Haavisto, J., Karlsson, J., Keränen, K. ja Sivuranta, T. (2010) Merenkulun perusteet 1, rannikolta avomerelle. Opetushallitus. 3. tarkistettu painos. ISBN: 978-952-13-4571-5
- Forsen, M (1994) Merenkulku 3 - Vuorovesioppi, Magneettioppi. Opetushallitus. ISBN: 951-37-1295-8.
- Learn-materiaali
- Merenkulun astelevy(t)
- Merenkulunharppi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: n/a

Työhön integroitu oppimisväylä: Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI- tai työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Luennot 18 h
Oma työskentely ja harjoitustehtävät 19 h
Tentti 2 h
Tentin palautus 1 h
Yhteensä 40 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Terrestrinen navigointi 1

Lisätiedot

Täyttää STCW kohdan A-II/2 (ja A-II/1) vaatimukset koskien toimintoa:navigointi, sisällössä kuvatusti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT21SP
  Merikapteeni, päivätoteutus
 • MKKT24KA
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- suunnitella matka kaikkiin olosuhteisiin käyttäen hyväksyttyjä menetelmiä valtamerireittien valinnassa
- tulkita sääkarttoja sekä ennustaa alueen tulevaa säätilaa
- erilaisten sääjärjestelmien ominaisuuksista
- valtamerten virroista

Sisältö

Matkan suunnittelu:
- matkan suunnitteluun liittyvien kokonaisuuksien yhdistäminen yhdeksi suunnitelmaksi valtameriliikenteessä
- matkan kaikkien erikoisolosuhteiden huomioon ottaminen
- VTS

Meteorologia:
- sääkartat ja -tiedotukset
- sääjärjestelmien kehittyminen ja rakenne
- trooppiset hirmumysrkyt
- jää
- merivirrat
- vuorovesi

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali, nettimateriaali.
Oheislukemistona: Ilmakehä, sää ja ilmasto (Karttunen, Koistinen, Saltikoff, Manner)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: n/a

Työhön integroitu oppimisväylä: Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti

Esitietovaatimukset

Reittisuunnittelu ja meteorologia

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MKKT23SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- ruorinpidosta ja ruorikomentojen noudattamisesta englannin kielellä
- vastuullisesta näkö- ja kuulotähystyksen pidosta
- turvalliseen vahdinpitoon osallistumisesta
- hätälaitteiden käytöstä ja hätätilannetoimintatapojen soveltamisesta

Sisältö

- alusterminologia ja -määritelmät
- vahdinpitomenettelyt ja -kommunikointi
- merenkulun turvalaitteet ja signaalit
- magneetti- ja hyrräkompassit
- meriteiden säännöt
- tähystäjän tehtävät
- ruorimiehen tehtävät
- hälytysjärjestelmät ja -signaalit sekä hätämerkit
- hätätilannetehtävät

Opiskelumateriaali

Oheislukemisena: Merenkulun perusteet 2, Merimiestaito

- Learn-materiaalit
- Luentomateriaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Täydentyy kurssin aikana

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun koulutus, merikapteeni
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuopettaja

Arto Harmonen

Ryhmät
 • MIKT23SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MSVKT23SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- ruorinpidosta ja ruorikomentojen noudattamisesta englannin kielellä
- vastuullisesta näkö- ja kuulotähystyksen pidosta
- turvalliseen vahdinpitoon osallistumisesta
- hätälaitteiden käytöstä ja hätätilannetoimintatapojen soveltamisesta

Sisältö

- alusterminologia ja -määritelmät
- vahdinpitomenettelyt ja -kommunikointi
- merenkulun turvalaitteet ja signaalit
- magneetti- ja hyrräkompassit
- meriteiden säännöt
- tähystäjän tehtävät
- ruorimiehen tehtävät
- hälytysjärjestelmät ja -signaalit sekä hätämerkit
- hätätilannetehtävät

Opiskelumateriaali

Oheislukemisena: Merenkulun perusteet 2, Merimiestaito

- Learn-materiaalit
- Luentomateriaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Täydentyy kurssin aikana

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät