Siirry suoraan sisältöön

Merenkulun koulutus, merikapteeni

Tutkinto:
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
merikapteeni (AMK)

Laajuus:
270 op

Koulutuksen sisältö

Merikapteenin opintojen rakenne:
• perusopinnot
• ammattiopinnot
• vapaasti valittavat opinnot
• ohjattu harjoittelu
• opinnäytetyö

Monimuotototeutuksessa opintoja luetaan hyväksi aikaisemman työkokemuksen perusteella.

Opetus ja työharjoittelut kauppalaivoilla toteutetaan käytännön tehtävissä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Työharjoittelut on mahdollista suorittaa kansainvälisten väylien kauppalaivoilla.

Oppimisympäristöinä hyödynnetään
• modernia simulaattorikeskusta
• koulualus Katarinaa
• erilaisia yhteistyöprojekteja.

Koulutus jakautuu Support-, Operational- ja Management-tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön miehistötehtävissä. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä, ja Management-taso antaa teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.

Ensimmäisenä lukuvuonna suoritat vahtimiehen pätevyyteen vaadittavat opinnot harjoitteluineen. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus saada ensimmäinen pätevyyskirja, jolla voit vastaanottaa ensimmäiset työt laivalla puolimatruusina.
Vahtiperämiehen opinnot ja osa ohjatusta harjoittelusta suoritetaan kolmannen vuoden loppuun mennessä ja loput ylimmän tason opinnoista ja harjoittelusta seuraavan 1,5 vuoden aikana. Halutessasi voit täydentää koulutustasi tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Viimeistään tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollista saada vahtiperämiehen pätevyyskirja, jolloin voit toimia ensimmäisissä päällystötehtävissä laivoilla. Myöhemmin laivalla työskenneltyäsi sinulla on mahdollisuus saada yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjat.

Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- ja kommunikointitaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen.
Koulutukseen hyväksyttävän on osoitettava todistus terveydentilastaan.

Opintojen tavoite

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja haasteellisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle. Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet aluksen ohjaamiseen sekä käsittely- ja hallintamenetelmiin, ja osaamisen perustana ovat laitteistojen, lastioperaatioiden sekä navigoinnin ja meteorologian hallinta.
Koulutuksen ydintä ovat laiva- ja merikuljetustekniikka sekä kapteenitason merimies- ja johtamistaidot sekä turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet.


Kieli- ja navigointitaidot sekä meriradioliikenne ovat olennainen osa merikapteenin työkalupakkia: alusten purkaminen ja lastaaminen sekä kansainvälinen kanssakäyminen ulkomaan satamissa ovat alan arkipäivää. Hyvää kielitaitoa edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja viestinnän hoitaminen.
Osa ammattiopinnoista toteutetaan englanninkielisenä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) tunnetaan säiliöalustoimintojen, meriympäristösuojelun ja alusten käyttötekniikan asiantuntijana. Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko maata palveleva yksikkö

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkissa kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Erilaiset oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa. Opintojesi aikana voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tietosi, taitosi ja asenteesi kehittyvät sekä osaamisesi kasvaa, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tutustut elinkeinoelämään, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Opetus ja työharjoittelut kauppalaivoilla toteutetaan käytännön tehtävissä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Oppimisympäristöinä hyödynnetään modernia simulaattorikeskusta, koulualus Katarinaa ja erilaisia yhteistyöprojekteja. Työharjoittelut on mahdollista suorittaa kansainvälisten väylien kauppalaivoilla.

Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko maata palveleva yksikkö. Opetus toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä yhteistyössä alueen ja alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Opetusta järjestetään muun muassa yhteistyössä Kotka Maritime Centren kanssa.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Merikapteenin opinnot toteutetaan päivä- tai monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät teoriaopintoja, käytännön harjoituksia ja simulaattorissa suoritettavia harjoituksia. Tämän lisäksi opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla.

Pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan perusasioita koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla. Opetusta saat Kotkan kampuksella ja simulaattorikeskuksella, joka sijaitsee yhteistyökumppanimme tiloissa Kotkan Katariinassa. Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Ensimmäinen niistä on heti ensimmäisen vuoden keväällä. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä.

Uramahdollisuudet

Xamkin merikapteenin koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen vaatimukset ja antaa valmiudet alusten johtotehtäviin perämiehenä ja päällikkönä maailman meriliikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä. Voit työllistyä eri alustyyppeihin, kuten erilaisiin rahti- tai matkustaja-aluksiin. Merimiehen valttina on kielitaito. Monipuolisia työuria tarjoavat laivapalvelun lisäksi merenkulun maaorganisaatiot, kuten hallinto-organisaatiot, varustamot, satamaoperaattorit ja telakat. Merenkulkijoita tarvitaan myös alan koulutustehtävissä.

Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suorittaneen tehtävänimikkeitä voivat olla
• kapteeni
• päällikkö
• yliperämies
• perämies.

Merikapteenin koulutus tähtää merikapteenin tutkintoon ja koulutuksen aikana hankittavaan vahtiperämiehen pätevyyskirjaan. Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt opinnot ammattikorkeakoulussa ja ohjattu laivaharjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vahtiperämiehen pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on muun muassa vähintään 18 vuoden ikä, säännösten mukainen koulutus ja siihen liittyvä työharjoittelu.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Merikapteenin koulutuksessa hyödynnetään tehokkaasti erilaisia oppimisympäristöjä. Teoriaopintoja järjestetään perinteisissä luokkatiloissa. Käytännön harjoituksia tehdään esimerkiksi simulaattorikeskuksella navigointi- ja radiosimulaattoreita hyödyntäen. Tämän lisäksi harjoitellaan pelastautumisasioita altailla ja pelastautumisasemalla sekä palontorjunta-asioita yhteistyökumppanin simulaattoreilla ja aidoissa tilanteissa. Opintoihin kuuluvaa ohjattua harjoittelua suoritetaan koululaivalla ja erilaisilla kauppa-aluksilla maailmanlaajuisessa meriliikenteessä.

Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT24SP)

Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT25KA)
Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT23SP)

Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT24KA)
Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT22SP)

Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT23KA)
Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT21SP)

Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT22KA)
Merikapteeni, päivätoteutus
Tunnus
(MKKT20SP)

Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ97-3003 Ryhmät MKKT23KA MKKT22SP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR14-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 02.04.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR04-3004 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR27-3003 Ryhmät MKKT22SP MKKT24KA
Ajoitus 08.01.2024 - 30.01.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR01-3003 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 30.09.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR15-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT22KA
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR07-3007 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR07-3008 Ryhmät MIKT24KA MKKT24KA
Ajoitus 15.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR07-3009 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR21-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT22KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR21-3002 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 04.03.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ93-3002 Ryhmät MKKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR98-3001 Ryhmät MKKT20SP MIKT20SP MSVKT20SP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ98-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR20-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT22KA
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR13-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ65-3008 Ryhmät MKKT23KA MIKT23KA MKKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ66-3009 Ryhmät MKKT23KA MKKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR08-3007 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR23-3003 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3069 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 01.02.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3070 Ryhmät MIKT24KA MKKT24KA
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3044 Ryhmät MKKT23KA MKKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR31-3003 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR24-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DS00-3001 Ryhmät MKKT20SP MIKT20SP MSVKT20SP
Ajoitus 01.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MK00DS00-3002 Ryhmät MSVKT21SP MIKT21SP MKKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR99-3001 Ryhmät MKKT20SP MIKT20SP MSVKT20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR17-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR16-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR02-3003 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DS01-3002 Ryhmät MKKT21SP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR11-3004 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR12-3003 Ryhmät MKKT21SP MKKT24KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR22-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT22KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR28-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT22KA
Ajoitus 08.01.2024 - 02.02.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ71-3011 Ryhmät MIKT24KA MKKT23SP MKKT24KA
Ajoitus 02.04.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ72-3010 Ryhmät MKKT23SP MKKT24KA
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ73-3003 Ryhmät MKKT23KA MKKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR05-3002 Ryhmät MKKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ70-3008 Ryhmät MKKT23KA MKKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR10-3007 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 02.04.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR10-3010 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ62-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR19-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT22KA
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR00-3002 Ryhmät MKKT21SP
Ajoitus 27.11.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ60-3009 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ60-3014 Ryhmät MIKT24KA MKKT24KA
Ajoitus 02.04.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ96-3004 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 02.04.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ94-3004 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR18-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ59-3011 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ59-3016 Ryhmät MIKT24KA MKKT24KA
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ92-3002 Ryhmät MKKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ75-3008 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ74-3010 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ78-3010 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 15.04.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ82-3006 Ryhmät MKKT21SP
Ajoitus 30.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ99-3002 Ryhmät MKKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 04.02.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR97-3010 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ95-3003 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR34-3002 Ryhmät MKKT21SP
Ajoitus 02.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR35-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT22KA
Ajoitus 30.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR32-3003 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 06.05.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR33-3003 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 15.04.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ81-3007 Ryhmät MKKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3148 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3149 Ryhmät MIKT24KA MKKT24KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3048 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 18.02.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3070 Ryhmät MIKT24KA MKKT24KA
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ90-3004 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ91-3003 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ76-3010 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 25.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR09-3007 Ryhmät MSVKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR09-3008 Ryhmät MIKT22SP
Ajoitus 04.03.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR09-3009 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR26-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ67-3011 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ67-3016 Ryhmät MIKT24KA MKKT24KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ61-3011 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ61-3016 Ryhmät MIKT24KA MKKT24KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR25-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT22KA
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR25-3002 Ryhmät MIKT22KA MIKT20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ80-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT22KA
Ajoitus 27.11.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ79-3008 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 30.10.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ69-3004 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ77-3008 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR03-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT23KA MKKT22KA
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ89-3007 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ89-3008 Ryhmät MIKT23SP MSVKT23SP
Ajoitus 14.03.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ68-3009 Ryhmät MKKT22SP MKKT24KA
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus MK00DR06-3007 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 27.11.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ83-3010 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus MK00DQ84-3001 Ryhmät MKKT20SP MKKT22KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ97-3004 Ryhmät MKKT23SP MKKT24KA
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR14-3003 Ryhmät MKKT22SP MKKT24KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR01-3004 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 29.09.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR15-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR21-3003 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR21-3004 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR98-3002 Ryhmät MSVKT21SP MIKT21SP MKKT21SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ98-3003 Ryhmät MKKT22SP MKKT24KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR20-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ65-3011 Ryhmät MIKT24KA MKKT23SP MKKT24KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3070 Ryhmät MKKT23SP MKKT24KA
Ajoitus 03.09.2024 - 13.09.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR31-3004 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR99-3002 Ryhmät MSVKT21SP MIKT21SP MKKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DS02-3002 Ryhmät MKKT21SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR11-3007 Ryhmät MKKT22SP MKKT24KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR22-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR28-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ73-3004 Ryhmät MKKT23SP MKKT24KA
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ62-3005 Ryhmät MKKT22SP MKKT24KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR19-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR00-3003 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 25.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ60-3013 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ59-3015 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ75-3011 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ74-3013 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ78-3013 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ99-3003 Ryhmät MKKT22SP
Ajoitus 30.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR35-3002 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 28.10.2024 - 23.02.2025 Toteutuksen tunnus MK00DR32-3004 Ryhmät MKKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3069 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ76-3013 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR09-3010 Ryhmät MIKT23SP
Ajoitus 23.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR09-3011 Ryhmät MSVKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ67-3015 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ61-3015 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR25-3003 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR25-3004 Ryhmät MIKT21SP MIKT23KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ80-3004 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP
Ajoitus 25.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ79-3011 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ69-3007 Ryhmät MKKT22SP MKKT24KA
Ajoitus 16.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ77-3011 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR03-3002 Ryhmät MKKT21SP MKKT24KA
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ89-3009 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ89-3010 Ryhmät MSVKT24SP MIKT24SP
Ajoitus 15.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DR06-3010 Ryhmät MKKT23SP MIKT23SP MSVKT23SP
Ajoitus 25.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ83-3013 Ryhmät MKKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MK00DQ84-3003 Ryhmät MKKT23KA MKKT21SP