Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

YAMK-opinnoissasi otat vastuuta oman ammatillisen osaamisesi ja asiantuntijuutesi rakentumisesta. Työelämälähtöisten oppimistehtävien ja opinnäytetyösi avulla voit painottaa asiantuntijuutesi kehittämistä ammatillisten tavoitteidesi suuntaisesti. Henkilökohtainen

opetussuunnitelma sekä yksilö- ja ryhmäkeskustelut tukevat opintojasi. Aikaisempi osaamisesi huomioidaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Monikulttuurinen asiantuntijuus sosiaalialalla YAMK-tutkinnon voit suorittaa monimuoto-opintoina työsi ohessa. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset opiskelutavat kontaktiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin sekä työelämässä toteutettavaan kenttäjaksoon, jonka aikana tarkastelet monikulttuurisen työn käytäntöjä tutkimuksellisesta näkökulmasta. Itsenäiset sekä pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät ovat luonteeltaan käytännön ongelmista lähteviä ja teoriaa työelämän käytäntöihin soveltavia. Lähiopetus toteutetaan XAMK:n Mikkelin kampuksella.

Opiskelussa hyödynnetään opiskelijoiden asiantuntemusta sekä vertaistuellista ja vuorovaikutteista työskentelyä sekä lähiopetuksessa että erilaisissa verkkoympäristöissä. Koulutuksen aikana opit hyödyntämään toimintaympäristösi verkostoja opiskeluun liittyvissä tutkimuksellisissa, kehittämislähtöisissä tehtävissä sekä opinnäytetyössä. Tavoitteena on saada tutkimus- ja kehittämisosaamiseen mukaan työelämän erilaisia toimijoita ja näkökulmia hyödyntäen eri tahojen osaamista, kokemuksia ja voimavaroja.

Tutkintoosi sisältyvät Master Schoolin tarjoamat täydentävät opinnot toteutuvat monialaisuuden periaatteella. Ydinosaamista täydentäviin opintoihin opiskelijat voivat hakeutua kaikista koulutusohjelmista. Lisäksi opintoihisi sisältyvissä työelämälähtöisissä oppimistehtävissä sekä opinnäytetyössä pyritään monialaiseen ongelman ratkaisuun ja kehittämisotteeseen.

Tutkintoosi sisältyvän opinnäytetyön laajuus on 30 op. Työ on luonteeltaan työelämälähtöinen kehittämistyö. Opinnäytetyö voi liittyä oman työyhteisösi kehittämiseen, olemassa olevaan työelämän kehittämishankkeeseen tai XAMK:n TKI-toimintaan.

Opinnäytetyöskentely käynnistyy opintojesi alussa, ja prosessia tukee seminaarityöskentely idea-, suunnitelma-, toteutus- ja esitysvaiheessa. Opinnäytetyösi toteuttamisen tukena sinulla on työelämän kehittämisryhmä, nimetty työelämäohjaaja sekä ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja. Opinnäytetyössä osoitat kykyä tutkimukselliseen kehittämistoimintaan, projektin hallintaan, itsenäiseen työskentelyyn ja uusien ratkaisujen luomiseen työelämään. Opit myös ammatillista ja tieteellistä viestintää sekä opit perustelemaan tekemiäsi valintoja opinnäytetyön prosessissa.

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Monikulttuurinen asiantuntijuus sosiaalialalla YAMK-tutkinnon avulla voit syventää ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankkimaasi asiantuntijuutta. Opintojen aikana vahvistat monikulttuurisuusosaamistasi muuttuneessa toimintaympäristössä yhdistämällä teoreettiseen tietoon käytännöllistä ja ammatillista kokemustietoa.

Koulutuksen tavoitteet:

* Tiedät, miten monikulttuurisuus vaikuttaa yhteiskuntaan kulttuurisena, sosiaalisena, poliittisena ja taloudellisena ilmiönä.

* Osaat arvioida ja kehittää menetelmällistä osaamista monikulttuurisessa työssä.

* Osaat syventää omaa ohjaajuuttasi monikulttuurisessa työssä.

* Syvennät omaa ja kehität työyhteisösi/-organisaatiosi kulttuuritietoista työotetta.

* Osaat arvioida, kehittää ja koordinoida sosiaalipalveluja moniammatillisesti vastaamaan moninaistuvan yhteiskunnan tarpeita.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60-70 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 20-30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Monikulttuurinen asiantuntijuus sosiaalialalla -koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 40 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 20 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (oman alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Opetussuunnitelman laadinnan vastuuhenkilöitä ovat koulutusjohtaja Sari Laanterä ja sosiaalialan yliopettaja Johanna Hirvonen. Lisäksi yliopettaja Päivi Niiranen-Linkama on koordinoinut opetussuunnitelmatyötä. Sosiaalialan opettajat ovat suunnitelleet koulutuksen rakenteen ja sisällöt. Työelämän edustajat ovat pyydettyinä kommentoineet opetussuunnitelmaa. Koulutuksen käytännön opetusjärjestelyistä vastaa sosiaalialan koulutuspäällikkö Mauno Saksio. Koulutuksen opiskeluvastaava on Lea Saari-Kääriäinen.

Monikulttuurinen asiantuntijuus sosiaalialalla YAMK-tutkinto on sosionomi(AMK)-tutkintoa syventävä tutkinto. Tutkinnon ydinosaamiseen sisältyvät opinnot antavat valmiuksia syventää omaa ja työyhteisösi kulttuuritietoista työotetta, kehittää omaa ohjaajuuttasi ja asiakastyön menetelmällistä osaamistasi maahanmuuttajatyössä sekä kehittää sosiaalipalveluja vastaamaan moninaistuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Monikulttuurinen asiantuntijuus sosiaalialalla -YAMK-tutkinnon ydinosaamisen tuottama osaaminen:


Yhteinen osaamiskartta, YAMK

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

* Oppimisen taidot

o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

* Eettinen osaaminen

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista

o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

* Työyhteisöosaaminen

o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään

o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

* Innovaatio-osaaminen

o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

o osaa johtaa projekteja

o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä

o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

* Kansainvälistymisosaaminen

o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä

o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Ohjauksen välineinä käytetään opiskelijoille suunnattuja tiedotustilaisuuksia (esim. kaikkien koulutusalojen yhteinen YAMK-aloitusinfo), ryhmänohjausta sekä henkilökohtaista ohjausta. Saat opintojesi alussa henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) laatimiseen ohjausta. Opintojesi etenemistä tuetaan tarvittaessa yksilö- ja ryhmäkeskusteluilla.

Opintosi käynnistyy kaikille XAMK:n YAMK-opiskelijoille suunnatulla yhteisellä avaustilaisuudella. Opiskelun ensimmäisellä lähijaksolla saat perehdytystä opiskelun aloittamiseen liittyviin käytäntöihin.

Opinnäytetyöskentelysi käynnistyy heti opintojen alkuvaiheessa. Saat opinnäytetyösi tekemiseen ohjausta työllesi nimetyltä ohjaavalta opettajalta, joka nimetään ideapaperin esityksen jälkeen. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyösi etenemistä koko opinnäytetyöprosessin ajan.

Opintososiaalista ohjausta saat tarvittaessa oppilaitoksen opiskelijakuraattorilta sekä opintopsykologilta. Erityistä tukea voit saada asiantuntijalausunnon/lääkärin lausunnon perusteella.

Työllistyminen ja urapolku

Koulutus antaa valmiuksia ottaa vastuuta monikulttuurista asiantuntijuutta vaativista sosiaalialan asiakastyön, kehittämistyön ja johtamisen tehtävistä.

Tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua kuntiin, kuntayhtymiin, kunnallisiin liikelaitoksiin ja yhtiöihin, sosiaalialan järjestöihin, yrityksiin ja valtion organisaatioihin sosiaalialalle soveltuvaa ylempää

korkeakoulututkintoa edellyttäviin työtehtäviin. YAMK-tutkinto antaa myös hyvät valmiudet työskennellä erilaisissa kehittämishankkeissa asiantuntijan ja projektihallinnon tehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Edellä kuvatusta poiketen sosiaalityöntekijän tehtäviin vaaditaan kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 3§).

Hyvinvoinnin edistäminen, ylempi amk
Tunnus
(SOKV24SY)
Hyvinvoinnin edistäminen, ylempi amk
Tunnus
(SOKV23SY)
Hyvinvoinnin edistäminen, ylempi amk
Tunnus
(SOKV22SY)
Hyvinvoinnin edistäminen, yamk
Tunnus
(SOKV21SY)
Hyvinvoinnin edistäminen, yamk
Tunnus
(SOKV20SY)

Ajoitussuunnitelmat:


Ajoitus 21.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus SO00DH85-3005 Ryhmät SOKV23SY
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SO00CU70-3010 Ryhmät SOKV23SY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SO00DH85-3006 Ryhmät SOKV24SY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus SO00CU70-3011 Ryhmät SOKV24SY