Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Hyvinvoinnin edistäminen, ylempi amk
Hyvinvoinnin edistäminen, yamk
Hyvinvoinnin edistäminen, yamk

Ajoitussuunnitelmat:

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
Opiskelijaryhmät
 • SOKV22SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Tunnistat lähtökohtasi oppijana ja osaat suunnitella ja arvioida omaa oppimisprosessiasi ja ammatillisen kehittymisen tarpeitasi tavoitteellisesti.
Tunnistat sosiaalialan keskeiset eettiset kysymykset, syvennät oman alasi arvoperustaa ja vahvistat eettistä osaamistasi asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä asiakas-, vaikuttamis-, tutkimus- ja kehittämistyössä.
Osaat monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida ja kehittää itseäsi ja omaa osaamistasi sekä työkäytäntöjäsi sosiaalialan asiantuntijana moniammatillisen työyhteisön ja verkostojen jäsenenä.

Sisältö

Miten laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja päivität sitä?
Miten reflektoit oman työsi eettisiä kysymyksiä?
Miten kehität ja arvioit omaa asiantuntijuuttasi?

Opiskelumateriaali

Learn pohjalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu ohjauksesta ja opintojen edistymisen mukaan kulkevista tehtävistä. On suoritettavissa opintojen erilaiseen etenemistahtiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso koostuu ohjauksesta ja opintojen edistymisen mukaan kulkevista tehtävistä. On suoritettavissa opintojen erilaiseen etenemistahtiin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso koostuu ohjauksesta ja opintojen edistymisen mukaan kulkevista tehtävistä. On suoritettavissa opintojen erilaiseen etenemistahtiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävät liittyvät asiantuntijuuteen ja työelämään opiskelijan oppimistarpeiden mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itse arviointi pääasiallisena arviointina.

Lisätiedot

Opintojakso etenee omien opintosuoritusten mukaan.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Marko Raitanen
 • Tuomo Paakkonen
Opiskelijaryhmät
 • SOKV22SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja ennakoida hyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia haasteita.
Osaat edistää hyvinvoinnin toteutumista erilaisin työtavoin ja menetelmin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Osaat kehittää hyvinvointipalveluja vastaamaan ajankohtaisiin alueellisiin haasteisiin.
Osaat johtaa sosiaalityön palveluprosesseja tavoitteellisesti hyvinvointia edistävällä tavalla.

Sisältö

Miten tunnistat ja ennakoit hyvinvoinnin ajankohtaisia haasteita?
Millaisia työtapoja ja menetelmiä hyvinvoinnin edistämiseen käytetään?
Miten tunnistat hyvinvointipalvelujen alueellisia haasteita ja kehität palveluja vastaamaan niihin?
Miten johdat tavoitteellisesti sosiaalityön palveluprosesseja?

Opiskelumateriaali

Jaetaan Learn-opintojaksopohjalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Learn, lähiopetus, itsenäinen tiedonhankinta, PBL

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija on suorittanut vastaavan laajuiset ja sisältöiset opinnot yliopistossa tai korkeakoulussa

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailevat luennoitsijat hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta.

Opiskelijan työmäärä

135h

Lisätietoja opiskelijoille

marko.raitanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Sosionomi (AMK) tai geronomi (AMK) -tutkinto ja riittävä alan työkokemus.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Marko Raitanen
 • Tuomo Paakkonen
Opiskelijaryhmät
 • SOKV22SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Tunnet keskeiset hyvinvointiteoriat.
Tunnet hyvinvoinnin tutkimuksen yleisimmät suuntaukset.
Osaat tarkastella hyvinvointia sosiaalityön ja palvelujen strategisena perustana.
Osaat ajatella eri-ikäisten kuntalaisten arkea hyvinvoinnin näkökulmasta.
Osaat analysoida elämänkulun ja elämäntavan yhteyksiä hyvinvointiin.
Osaat seurata ja ennakoida hyvinvoinnin alueellista, valtakunnallista ja globaalia kehitystä.

Sisältö

Mitä ovat hyvinvoinnin tutkimuksen yleisimmät suuntaukset?
Miten hyvinvointinäkemys ohjaa sosiaalityötä ja palveluja?
Miten ajattelet hyvinvointia arjessa?
Miten analysoit elämänkulkua ja elämäntapaa?
Miten seuraat ja ennakoit hyvinvoinnin kehitystä eri tasoilla?

Opiskelumateriaali

Saari, Juho (toim.) 2011. Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Helsinki: Gaudeamus.
Saari, Juho 2020. Samassa veneessä. Hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa. Docendo.
Särkelä ym.(toim.) 2014. Hyvinvointitalous. SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry.
Vesanen, Tuula 2017. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Helsingin kaupungin tietokeskus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Jaksolla tarjotaan normaaliin päivällä toteutettavaan kontaktiopetukseen pohjautuva toteutus ja sen ohella vaihtoehtoinen toteutus,
jossa on hyvin rajallisesti läsnäolovelvoitetta ja joka muutoin pohjautuu verkkototeutukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö ilmenee tehtävissä, joita voidaan soveltaa oman työn kehittämiseen.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla jakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintojakson laskennallinen opiskelijan työmäärä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu tehtäväarviointiin, jossa hyödynnetään laadullista arviointia. Tämän arvioinnin perustana on tehtävien tarkasteleminen
suhteessa tehtävien tavoitteisiin.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuomo Paakkonen
 • Markus Hamunen
 • Teija Nuutinen
Vastuuhenkilö

Tuomo Paakkonen

Opiskelijaryhmät
 • SOKV22SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Sinulla on kokonaisnäkemys sosiaalityön sisällöstä ja haasteista kansallisesti ja kansainvälisesti.
Tiedät sosiaalityön ajankohtaiset yhteiskunnalliset haasteet ja osaat tarkastella niitä teoreettisesti ja palvelujärjestelmätasolla.
Hahmotat sosiaalisen paikan muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa.

Sisältö

Mitkä ovat ajankohtaiset sosiaalityön kysymykset?
Millaisia ratkaisuja ajankohtaisiin sosiaalityön haasteisiin on tarjolla tai toteutettu?
Mikä on sosiaalisen paikka ajankohtaisessa yhteiskunnallisessa muutoksessa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Sosiaalityön ajankohtaisia yhteiskunnallisia haasteita ja sosiaalisen paikkaa muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa hahmotetaan 4 eri sisällöllisen aihealueen kautta. Opiskelijaryhmät valitsevat omat aihealueensa ja tuottavat tiedonkeräyksen, annettavan opetuksen sekä ajankohtaisen uutistiedon perusteella aiheesta määrämuotoisen ja mittaisen artikkelin. Aihealueiden tiedon kerääminen käynnistyy heti koulutuksen yhteydessä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kaikki sosiaalialan ydinopinnot ovat integroitavissa sosiaalialan työtehtäviin. Integroinnin laajuus riippuu opintojaksosta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojaksoa voidaan toteuttaa pienryhmissä myös tarvittaessa nopeutetussa tahdissa.

Opintojakso on mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan tki-hankkeessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin aiheeseen liittyviin TKI hankkeisiin ja alan työelämä haasteisiin, valittujen teemojen kautta.
Opintojakso on mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan tki-hankkeessa.
Tästä vaihtoehdosta on jaksolla erilliset ohjeet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Artikkelit arvioidaan niin sisällöllisesti kuin muodollisesti, lisäksi arvioinnissa huomioidaan artikkelien sisällöllinen esittäminen.

Esitietovaatimukset

Sosionomi (AMK) tai geronomi (AMK) -tutkinto ja riittävä alan työkokemus.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Tuomo Paakkonen
 • Teija Nuutinen
Vastuuhenkilö

Tuija Suikkanen-Malin

Opiskelijaryhmät
 • SOKV22SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Teet ehkäisevää työtä sosiaalialalla suunnitelmallisesti ja osaat arvioida sitä.
Osaat määritellä sosiaalipalvelujen tarpeita asiakas- ja asiakasryhmälähtöisesti.
Osaat käyttää sosiaalisen tuen menetelmiä ja välineitä tarpeiden ja resurssien mukaisesti ja arvioida niiden vaikutuksia.
Ymmärrät ja hyväksyt sosiaalialan prosessien omistajien vastuut.

Sisältö

Miten teet suunnitelmallista ehkäisevää työtä sosiaalialalla?
Miten arvioit ehkäisevää työtä?
Miten käytät sosiaalisen tuen menetelmiä ja välineitä?
Miten arvioit sosiaalisen tuen menetelmien vaikutuksia?
Miten ymmärrät ja hyväksyt prosessien omistajien vastuut?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-oppimisalustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson toteutuksessa on kolme osiota. Ehkäisevä työ ja varhainen tuki sekä ehkäisevän työn käytännöt (sisältää PBL työskentelyn), kirjallisuuspiiristä sekä tehtävistä tai harjoitteista. Lisäksi osioon kuuluuTKI-toiminnan kanssa toteutettavaa kehittämistyötä. Lähiopetus tukee oppimisen etenemistä ja vahvistaa sosiaalista tiedonmuodostusta.

Nopeutettu oppimisväylä: Opintojakson toteutuksessa on kolme osiota. Ehkäisevä työ ja varhainen tuki sekä ehkäisevän työn käytännöt (sisältää PBL työskentelyn), kirjallisuuspiiristä sekä tehtävistä tai harjoitteista. Lisäksi osioon kuuluu Työelämän ja/tai Xamkin TKI-toiminnan kanssa toteutettavaa hanketyötä meneillään olevissa hankkeissa. Tehtävien teon ja tiedonhankinnan nopeuttaminen on mahdollista.

Työhön integroitu oppimisväylä: Opintojakson toteutuksessa on kolme osiota. Ehkäisevä työ ja varhainen tuki sekä ehkäisevän työn käytännöt (sisältää PBL työskentelyn), kirjallisuuspiiristä sekä tehtävistä tai harjoitteista. Lisäksi osioon kuuluu Xamkin TKI-toiminnan kanssa toteutettavaa hanketyötä meneillään olevissa hankkeissa. Hanke työn ja tehtävät voidaan liittää myös omaan työhön.

TKI ja työelämäyhteistyö

Hanketyö toteutuu jaksolla yhteistyöprojekteissa tai TKI-akatemiamallilla..

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistuntimäärä 135 tuntia jakautuu seuraavasti:
Lähiopetusta 16 tuntia
Kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjallisuuskeskustelu 49 tuntia.
Tehtävät 30 tuntia
Verkosto- ja ryhmätyöskentelyä yhteensä 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja aktiivinen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Sosionomi (AMK) tai geronomi (AMK) -tutkinto ja riittävä alan työkokemus.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Osku Kiri
 • Marko Raitanen
Vastuuhenkilö

Marko Raitanen

Opiskelijaryhmät
 • SOKV21SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Osaat hyödyntää tietoa sosiaalityön teoreettisista näkökulmista sekä toiminta-käytännöistä sosiaalialan muuttuvissa asiantuntijatehtävissä.
Osaat uudistaa sosiaalityön käytänteitä yksilöiden ja ryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

Millainen teoreettinen lähestyminen tukee sosiaalityön uudistumista?
Millaisia uusia asiantuntijatehtäviä ja toimintakäytäntöjä sosiaalityössä tarvitaan?
Sosiaalityön uudet toimintakentät?
Miten sosiaalityön tavoitteita voidaan tukea digitaalisilla menetelmillä ja välineillä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan opetuksen alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä on integroitu sekiä oman opinnäytteen tulosten tiedottamiseen kuin myös työelämän kehittämiseen. Opintojakso on suoritettavissa myös ilman aikaan ja paikkaan sidottua opetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Jakson suoritus mahdollistaTKI-akatemiatoteutuksella.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 5x27 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa huomioidaan osallistumisaktiivisuus sekä tehtävän toteutus ja tarkoituksenmukaisuus. Arvioinnin tarkemmat kriteerit julkaistaan opintojaksolla.

Esitietovaatimukset

Sosionomi (AMK) tai geronomi (AMK) -tutkinto ja riittävä alan työkokemus.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.03.2023 - 30.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Tuomo Paakkonen
 • Teija Nuutinen
Vastuuhenkilö

Tuija Suikkanen-Malin

Opiskelijaryhmät
 • SOKV22SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Olet sisäistänyt yksilön ja ympäristön välisen suhteen merkityksen erityistä tukea vaativissa elämäntilanteissa.
Osaat muuttaa tiedon erityistä osaamista ja asiantuntijuutta vaativista sosiaalialan tilanteista hyvinvoinnin asiantuntijuudeksi.
Kykenet vaativaan sosiaalisten ongelmien ratkaisuprosessiin itsenäisesti ja yhteistyössä, analysoiden kokonaisuutta ja ylläpitäen toivoa.
Reflektoit omaa osaamistaan, työvälineitään, työskentelyään ja asiantuntijuuttaan hyvinvointia edistäen.
Ylität rajoja (organisatorisia, kulttuurisia, ajatuksellisia, toiminnallisia) hyvinvoinnin turvaamiseksi sosiaalialan työssä

Sisältö

Millainen on yksilön ja ympäristön välisen suhteen merkitys erityistä tukea vaativissa elämäntilanteissa?
Miten muutat tiedon sosiaalialan asiantuntijuudeksi?
Miten ratkaiset vaativia sosiaalisia ongelmia?
Miten reflektoit asiantuntijuuttasi hyvinvointia edistäen?
Miten ylität erilaisia rajoja sosiaalialan työssäsi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali esitellään Learn pohjalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso rakentuu kahdesta osiosta: Hyvinvointi asiantuntijan tavoitteellisena työnä 3op ja Henkilökohtainen ammatillinen strategia, arki ytimessä, toivoa ylläpitäen 2op. Opintojakso sisältää työnohjaustyyppisen pienryhmätyöskentelyn (yhteensä 6 tuntia), joka on velvoittavaa ja lähiopetuspäiviin sisältyvää. Verkko-opiskelijoille ryhmät ovat niin ikään velvoittavia ja ne toteutetaan samassa rytmissä lähiopetukseen osallistuvien kanssa. Opintojaksoon liittyy myös opinnäytteeseen sidottu etiikkatehtävä.


Opintoja nopeuttava ja työhön integroitu oppimisväylä: Opintojakso rakentuu kahdesta osiosta: Hyvinvointi asiantuntijan tavoitteellisena työnä 3op ja Henkilökohtainen ammatillinen strategia, arki ytimessä, toivoa ylläpitäen 2op. Opintojakso sisältää työnohjaustyyppisen pienryhmätyöskentelyn (yhteensä 6 tuntia), joka on velvoittavaa ja lähiopetuspäiviin sisältyvää. Verkko-opiskelijoille ryhmät ovat niin ikään velvoittavia ja ne toteutetaan samassa rytmissä lähiopetukseen osallistuvien kanssa. Opintojaksoon liittyy myös opinnäytteeseen sidottu etiikkatehtävä.
Kaikki opetus on osin integroitua työhön, opiskelijan niin valitessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailijoita työelämästä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 tuntia
Hyvinvointi asiantuntijan tavoitteellisena työnä 80 tuntia
(lähiopetus 12 tuntia (sis. seminaaripäivän), tehtävät 28, tiedonhankinta 40)

Henkilökohtainen ammatillinen strategia 55 tuntia
(lähiopetus 8 tuntia, tehtävät 27, tiedonhankinta 20)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja aktiivinen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Sosionomi (AMK) tai geronomi (AMK) -tutkinto ja riittävä alan työkokemus.