Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Opit kohtaamaan erilaisissa, haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tukemaan heitä elämän käännekohdissa. Asiakkaiden tukemisessa ja kuntoutumisessa osaat hyödyntää vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön. Tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää omaa työtäsi ja sosiaalialaa uuden tutkimustiedon valossa.

Koulutuksen sisältö

Opetussuunnitelma perustuu seuraaviin valtakunnallisesti määriteltyihin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen sosionomin (AMK) osaamisalueisiin:
• eettinen osaaminen
• asiakastyön osaaminen
• sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
• kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
• sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
• tutkimus- ja kehittämisosaaminen
• johtamisosaaminen

Opetussuunnitelmassa on ydinosaamisen opintoja ja täydentävän osaamisen valinnaisia opintoja. Savonlinnan kampuksen kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön painottuvassa sosionomikoulutuksessa sisällöissä keskiössä ovat lapset ja nuoret ja heidän hyvinvointinsa edistäminen oppilaitosympäristöissä. Harjoittelun osuus on suuri, 40 op.

Opinnot rakentuvat seuraavasti:

Ydinosaaminen 165 op
• Sosiaalialan työn lähtökohdat 15 op
• Ihminen sosiokulttuurisessa ympäristössä 10 op
• Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut 10 op
• Sosiaalialan asiakastyö 35 op
• Sosiaalialan kehittäminen ja johtaminen 10 op
• Opinnäytetyö 15 op
• Yhteiset opinnot 30 op
• Harjoittelu 40 op

Täydentävä osaaminen 45 op

Täydentävien tarjonta on laaja. Sosiaalialan koulutus tarjoaa täydentävissä opinnoissa neljä vaihtoehtoista 15 op opintokokonaisuutta, joista opiskelija voi valita yhden tai kaksi:
• Varhaiskasvatuksen sosionomin pedagoginen osaaminen
• Vaikuttava, monialainen työskentely vaativassa lapsi- ja perhetyössä
• Luontolähtöisyys ja toiminnalliset menetelmät kuntouttavassa työssä
• Kouluhyvinvointi

Voit hyödyntää myös muiden koulutusalojen opintoja.

Opintojen toteutus

Päivätoteutus Mikkeli, Kotka, Savonlinna:
Sosionomiopinnot voit suorittaa päiväopintoina Mikkelissä, Kotkassa tai Savonlinnassa. Päivätoteutus tarkoittaa kahtena ensimmäisenä opintovuotena pääsääntöisesti kampuksella tapahtuvaa lähiopetusta. Kolmannesta lukuvuodesta alkaen päivätoteutuksen opetus toteutetaan Mikkelin ja Kotkan kampuksilla pääsääntöisesti verkko-opintoina, joihin voi sisältyä myös läsnäoloa edellyttäviä, verkkoympäristössä toteutettavia opetustilanteita. Savonlinnassa kampuksella tapahtuvaa lähiopetusta on jossain määrin myös kolmantena lukuvuonna.

Monimuotototeutus Mikkeli:
Mikkelissä tammikuussa alkava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Toteutus sisältää pääosin verkossa tapahtuvaa työskentelyä, mutta kahtena ensimmäisenä lukuvuotena on myös kampuksella toteutettavia lähiopetuspäiviä. Kolmannen vuoden opinnot järjestetään pääsääntöisesti verkon kautta. Lähiopetuspäiviä voi olla noin 2 - 6 päivää ensimmäisinä lukukausina. Verkossa tapahtuva kontaktiopetus voi sisältää verkkoluentoja tai erilaisia seminaarityyppisiä tapaamisia, mitkä ilmoitetaan ryhmäkohtaisessa lukujärjestyksessä. Lähiopetus (niin kampuksella kuin verkko-opetuksessa) edellyttää pääsääntöisesti osallistumista opetustapahtumaan.

Verkkototeutus Kotka:
Verkkototeutuksessa opetus ei ole sidottu kampukselle, mutta opiskelijan on järjestettävä osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen aikaan sidottuun opetukseen. Työjärjestyksessä näkyvä opetus ja ohjaus edellyttävät aktiivista ja vuorovaikutteista osallistumista yhteisiin oppimistilanteisiin, joten opiskelijan on varattava aika opiskelulle rauhallisessa tilassa ääni- ja kuvayhteydellä. Reaaliaikaista verkko-opetusta on keskimäärin yksi kokonainen päivä kuukaudessa. Sen lisäksi satunnaiset tunnit pyritään sijoittamaan klo 16-18 välille.

Täydentävät opinnot ovat pääsääntöisesti verkko-opintoina kaikissa opiskelumuodoissa.

Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 3 - 3,5 vuotta.

Harjoitteluissa ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä pääset perehtymään sosionomin erilaisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin ammattilaisen ohjauksessa. Harjoittelun kautta on myös mahdollisuus työllistyä oman alan töihin.

Uramahdollisuudet

Sosionomien työtilanne on erittäin hyvä. Voit työskennellä mitä moninaisimmissa sosiaalialan työympäristöissä ja tehtävissä.
Valmistuttuasi voit työskennellä kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä sekä alan esihenkilö- ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa. Voit myös toimia sosiaalialan yrittäjänä.

Sosionomina voit työskennellä sosiaalialan eri osa-alueilla. Työpaikkasi voi olla lastensuojelussa, perhetyössä sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa tai varhaiskasvatuksessa. Aikuissosiaalityön kentällä työpaikkasi sosionomina voi olla esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja kriminaalityössä, mielenterveystyössä, työllisyyspalveluissa tai maahanmuuttajatyössä. Sosionomin osaamista tarvitaan myös vammaistyössä ja ikääntyneiden palveluissa.
Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut. Voit myös työllistää itsesi sosiaalialan yrittäjänä.
Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useissa muissakin työtehtävissä – esimerkiksi terveydenhuollossa, Kelassa ja työvoimapalveluissa.
Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi:
• varhaiskasvatuksen sosionomi
• sosiaaliohjaaja
• palveluohjaaja
• koulukuraattori
• projektityöntekijä
• järjestötyöntekijä
• palvelukodin johtaja
• perhetyöntekijä
• kuntoutusohjaaja
• päivä- tai työtoiminnan ohjaaja

Sosionomin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Lisätietoa ammattioikeuksista on tarjolla Valviran sivuilla.
Mikäli haluat sosionomi (AMK) -tutkinnollasi kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, tulee sinun tehdä vähintään 60 opintopisteen laajuiset kelpoisuuden tuottavat opinnot.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkin sosionomiopintojen aikana teet yhteistyötä työelämän kanssa esimerkiksi erilaisissa projekteissa, työelämäpäivissä sekä harjoittelussa heti opintojen alusta asti. Opinnäytetyösi teet alueellisissa kehittämishankkeissa tai työelämän kehittämistarpeisiin.

Työelämäläheinen oppimisprojekti voi syntyä myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI). TKI-hankkeet ovat laajoja kehittämisprojekteja, joissa pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa.

TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Koulutuksissa hyödynnetään monipuolisesti ajanmukaisia digitaalisia oppimisympäristöjä, erityisesti Learn-ympäristöä sekä yhteistyötä työelämän kanssa. Simulointi sisältyy luontevana ympäristönä opiskeluun.

Sosionomi, monimuotototeutus
Tunnus
(SOMI24KM)

Sosionomi, monimuotototeutus
Tunnus
(SOKT24KM)
Sosionomi, monimuotototeutus
Tunnus
(SOKT23KM)

Sosionomi, monimuotototeutus
Tunnus
(SOMI23KM)
Sosionomi, monimuotototeutus
Tunnus
(SOMI22KM)

Sosionomi, monimuotototeutus
Tunnus
(SOKT22KM)
Sosionomi, monimuotototeutus
Tunnus
(SOKT21KM)

Sosionomi, monimuotototeutus
Tunnus
(SOMI21KM)

Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3165 Ryhmät SOKT23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3179 Ryhmät SOMI23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3228 Ryhmät SOMI23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3251 Ryhmät SOKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3126 Ryhmät SOKT22KM
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3134 Ryhmät SOMI22KM
Ajoitus 02.01.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3215 Ryhmät SOKT22SP
Ajoitus 15.01.2024 - 28.03.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3247 Ryhmät SOMI22SP
Ajoitus 04.03.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 13.05.2024 - 18.08.2024 Toteutuksen tunnus AV00CW14-3016 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EP92-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EP92-3004 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SO00AD39-3018 Ryhmät SOMI21SP
Ajoitus 02.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SO00AD39-3025 Ryhmät SOMI21KM
Ajoitus 01.01.2024 - 29.12.2024 Toteutuksen tunnus SO00AD39-3027 Ryhmät SOKT21KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SO00AD39-3028 Ryhmät SOKT21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3099 Ryhmät SOMI21SP
Ajoitus 02.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3108 Ryhmät SOKT21SP
Ajoitus 25.09.2023 - 24.11.2023 Toteutuksen tunnus AV00DZ68-3005 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus S00Y200-3007 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SO00AD40-3013 Ryhmät SOKT22SP SOKT22KM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus SO00AD42-3008 Ryhmät SOKT21SP SOKT21KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3239 Ryhmät SOKT23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3249 Ryhmät SOMI23SP
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3313 Ryhmät SOMI24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3320 Ryhmät SOKT24KM
Ajoitus 05.01.2024 - 28.05.2024 Toteutuksen tunnus VV00ES13-3002
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00ET13-3002 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00CU88-3009 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 13.05.2024 - 19.08.2024 Toteutuksen tunnus AV00EV57-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DP02-3007 Ryhmät SOMI21KM SOKT21KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MO00DP02-3008 Ryhmät SOMI21SP
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus AV00EV56-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3109 Ryhmät SOKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3119 Ryhmät SOMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3195 Ryhmät SOMI23KM
Ajoitus 15.01.2024 - 27.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3207 Ryhmät SOKT23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3224 Ryhmät SOKT23SP
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3231 Ryhmät AVKTSO23SPOV IBKV23SP AVSAFT23SPOM VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3236 Ryhmät SOMI23SP
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3306 Ryhmät SOMI24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3321 Ryhmät SOKT24KM
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3361 Ryhmät AVKTSO23SPOV IBKV23SP VV2023-2024
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3362 Ryhmät AVKTSO23SPOV IBKV23SP VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS31-3004 Ryhmät SOMI21KM SOKT21KM VV2023-2024
Ajoitus 03.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS31-3007 Ryhmät SOKT21SP SOMI21SP VV2023-2024
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3239 Ryhmät SOMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3252 Ryhmät SOKT24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3205 Ryhmät SOMI23KM
Ajoitus 06.09.2024 - 14.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3216 Ryhmät SOKT23KM
Ajoitus 12.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DF84-3012 Ryhmät AVMIYPSOS24S
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3005 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.01.2025 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus SO00AD39-3026 Ryhmät SOMI22SP
Ajoitus 01.01.2025 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus SO00AD39-3032 Ryhmät SOKT22SP
Ajoitus 26.08.2024 - 10.11.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3106 Ryhmät SOMI22KM
Ajoitus 02.09.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3109 Ryhmät SOKT22KM GEKV22KM
Ajoitus 26.08.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus S00Y200-3008 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 26.08.2024 - 17.12.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3310 Ryhmät SOMI24SP
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3321 Ryhmät SOKT24SP
Ajoitus 04.09.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus AV00FE63-3001 Ryhmät VV2024-2025 VV2025-2026
Ajoitus 02.09.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus AV00FE62-3001 Ryhmät VV2024-2025 VV2025-2026
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DP02-3009 Ryhmät SOKT22KM SOMI22KM
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus AV00EV56-3002 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 09.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3188 Ryhmät SOMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3208 Ryhmät SOKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3301 Ryhmät SOMI24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3322 Ryhmät SOKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS31-3008 Ryhmät VV2024-2025 SOKT22KM SOMI22KM