Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Opetussuunnitelma perustuu seuraaviin valtakunnallisesti määriteltyihin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen sosionomin (AMK) osaamisalueisiin:
- eettinen osaaminen
- asiakastyön osaaminen
- sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
- sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen
- johtamisosaaminen

Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt sosiaalialan eettiseen ja monitieteiseen tietoperustaan eli alaan liittyvään teoriatietoon. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat myös ensimmäisen harjoittelun.

Toisena opiskeluvuotena perehdyt sosionomin erilaisiin asiakassektoreihin, menetelmiin ja työtehtäviin. Harjoittelusi aikana vahvistat ja sovellat ohjaustaitojasi valitsemallasi työkentällä.

Kolmantena opiskeluvuotena voit profiloida ammattitaitoasi valitsemalla itseäsi kiinnostavan syventävän ja täydentävän opintokokonaisuuden. Opit hallitsemaan suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja sosiaalialan kehittämistehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kolmantena opiskeluvuotenasi suoritat ammatillista suuntautumistasi tukevan syventävän harjoittelun. Opinnäytetyössäsi etenet suunnitelma- ja toteutusvaiheeseen.

Opintojen tavoite

Kouluhyvinvointiin suuntautuneena ammattilaisena olet ehkäisevään lastensuojeluun ja oppilashuoltotyöhön erikoistunut sosiaalialan ammattilainen. Tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen.

Koulukuraattorina autat ja tuet työssäsi oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa, koulunkäynnissä, opiskelussa tai ihmissuhteissa. Myös oppilaiden kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat ovat erikoisalaasi.

Työskentelet niin yksittäisten oppilaiden kuin koko koulu- ja opiskelijayhteisönkin kanssa. Tärkeä osa työstäsi on ennaltaehkäistä vaikeuksia koulussa ja opiskelussa.
Teet yhteistyötä oppilaan ja tämän perheen, opettajien, viranomaisten ja muiden oppilaan elämässä tärkeiden tahojen kanssa. Kouluyhteisössä sosionomin tehtävässä osaat ylläpitää ja edistää kouluhyvinvointia. Kouluhyvinvointiin suuntautuneessa sosionomikoulutuksessa kehität valmiuksia edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Koulutus tuottaa osaamista liittyen oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja osallisuutta tukevan yhteisön rakentamiseen eri asteen oppilaitoksissa. Osaat työskennellä myös vanhempien ja huoltajien kanssa. Sinulla on ammattitaitoa työskennellä luottamuksellisesti niin yksilön, perheiden kuin kouluyhteisön kanssa. Pystyt työskentelemään koulun moniammatillisissa oppilaishuoltotiimeissä kouluhyvinvoinnin asiantuntijana ja osaat työskennellä luottamuksellisesti yksilöiden, perheiden sekä muiden verkostojen kanssa vaikuttavasti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäläheinen oppimisprojekti voi syntyä myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI). TKI-hankkeet ovat laajoja kehittämisprojekteja, joissa pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia ja kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.
Sosiaalialalla opinnäytetyöt tehdään yhteistyössä työelämän kanssa hankkeistettuina työelämän tilaamina opinnäytetöinä, jotka nivoutuvat kiinteästi alan työhön, sen hankkeisiin sekä työn arviointiin ja kehittämiseen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt. Tarjolla on lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, työelämäpäiviä ja projekteja sekä käytännön harjoittelua. Viikkotasolla opintosi sisältävät luentoja, pienryhmätyöskentelyä, asiakastilanteiden simulointeja, tutustumista tulevaan työkenttään ja harjoitteluja.

Xamkin sosionomiopintojen aikana teet yhteistyötä työelämän kanssa esimerkiksi erilaisten projektien, työelämäpäivien ja harjoittelun kautta heti opintojen alusta asti. Harjoitteluissa ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä pääset perehtymään sosionomin erilaisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin ammattilaisen ohjauksessa. Harjoittelun kautta on mahdollisuus myös työllistyä oman alan töihin. Myös kansainväliset vaihto-opinnot ovat mahdollisia.

Sosionomikoulutuksen päivätoteutus on suunniteltu työviikkopohjaisen lähiopetuksen varaan. Lähiopetusta on enemmän kuin monimuotototeutuksessa, mutta ei kuitenkaan joka päivä. Monimuotototeutuksen lähiopetus on tiivistetty 2-4 päivään kuukaudessa, mikä mahdollistaa työssäkäynnin opintojen rinnalla. Itsenäinen tiedonhankinta, verkko-opiskelu ja laajat tehtävät edellyttävät itseohjautuvuutta ja opiskelutaitoja opetuksen ja ohjauksen tukemana.

Lähiopetus on yleensä luentoja, seminaareja, harjoituksia ja ryhmätyöskentelyä. Opiskelijalla on jonkin verran valinnanmahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia suoritustapoja verkko-opintojen ja täydentävien opintojen osalta.

Ensimmäisen ja toisen vuoden harjoittelujaksot on sijoitettu työjärjestykseen kaikille yhtä aikaa, mutta kolmannen ja neljännen harjoittelun ajankohdan opiskelija ajoittaa itse opintojen loppupuolelle.

Opintoja voi nopeuttaa osin hyväksilukemalla opintoja, mutta ennen kaikkea suorittamalla opintoja eri ryhmien toteutuksissa, vaihtoehtoisilla suoritustavoilla ja verkkototeutuksilla. Myös kesäopintojen ja muiden ammattikorkeakoulujen verkko-opintojen tarjonnan laajentuessa opintoja voi etsiä itse, kunhan tarkistaa koulutusvastaavalta, voidaanko ne hyväksilukea tutkintoon. Nopeuttamisen mahdollisuuksia on hyvä suunnitella opiskelijavastaavan kanssa. Joissain jaksoissa on edeltävyysehtoja, jolloin tietyt opinnot on suoritettava ensin pohjaksi. Tutkinnon suorittaminen on ajoitettu opetussuunnitelmassa kolmelle ja puolelle vuodelle ja nopeuttaminen lyhentää aikaa keskimäärin vuodella.

Mikäli työpaikka on sosiaalialalla tai rajatuilla lähialoilla ja tehtävät soveltuvat opintojakson tavoitteisiin, voi opiskelija neuvotella opettajien kanssa suoritustavoista, jotka liittyvät omaan työhön, osaamisen näyttöön tai työn kehittämiseen. Harjoittelujaksoja hyväksiluetaan sosiaalialan työkokemuksella (tai voidaan suorittaa omassa työssä) tietyin ehdoin. Projektiopinnot ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä omassa työssä, mikäli tavoitteet täyttyvät.

Uramahdollisuudet

Sosionomien työtilanne on hyvä. Valmistuttuasi voit työskennellä kouluyhteisössä kuraattorina tai muissa vastaavissa kouluhyvinvointiin suuntautuneissa sosiaalialan tehtävissä. Sosionomina voit hakeutua työskentelemään myös kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä, tai voit toimia sosiaalialan yrittäjänä. Työpaikkasi voi löytyä julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Sosionomien työpaikkoja löytyy esimerkiksi lastensuojelussa, perhetyössä ja oppilas- sekä opiskelijahuollossa. Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa ja aikuisten parissa esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja kriminaalityössä tai mielenterveystyössä. Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut. Voit työllistää itsesi myös sosiaalialan yrittäjänä.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useissa muissakin työtehtävissä, esimerkiksi terveydenhuollossa, Kelassa, työvoimapalveluissa ja nuorisotoimessa.
Sinusta voi tulla esimerkiksi:
- sosiaaliohjaaja
- vastaava ohjaaja
- palveluohjaaja
- lastensuojelulaitoksen ohjaaja
- asumispalveluyksikön ohjaaja
- päihdetyön ohjaaja
- vammaistyön ohjaaja
- vammaispalveluohjaaja
- kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
- kotipalvelun ohjaaja
- koulukuraattori
- projektityöntekijä
- järjestötyöntekijä
- palvelukodin johtaja
- vanhustyön johtaja
- perhetyöntekijä
- kuntoutusohjaaja
- lastensuojelulaitoksen ohjaaja tai johtaja
- projektipäällikkö tai -sihteeri
- päivä- tai työtoiminnan ohjaaja
- yrittäjä

Tehtävänimikkeitä
- Vammaistenhuollon sosiaalityöntekijä
- Sosiaaliala
- Perhetyöntekijä
- Koulukuraattori
- Perhepäivähoidon ohjaaja

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu mahdollistaa opiskelun viihtyisissä ja toimivissa tiloissa. Sosiaalialan koulutuksessa hyödynnetään mm. simulaatiotiloja tai esim. ympäröivää luontoa. Kampuksilla kaikki palvelut ovat lähellä opiskelijaa ja kampukset ovat lähellä kaupunkien keskustaa.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Tunnus
(KHSA24SP)
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Tunnus
(KHSA23SP)
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Tunnus
(KHSA22SP)
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Tunnus
(KHSA21SP)
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Tunnus
(KHSA20SP)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Tiina Luukkainen
Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learn -ympäristössä sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota yhteyttä englannin opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset tehtävät ja harjoitukset

Tentit ja muut määräajat

Tentit tehdään opintojakson aikana ja uusinnat erikseen sovittuina aikoina opintojakson jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Tiina Karvinen
Vastuuopettaja

Tiina Karvinen

Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi-opintojaksosta on olemassa myös monialainen verkkototeutus, joka toteutetaan kesäopintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on oikeus tenttiä opintojakso sitten kun kurssin tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävänpalautuksia ei oteta vastaan enää toteutusajan jälkeen, ellei asiasta ole sovittu opettajan kanssa etukäteen.
Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan Exam-tenttiakvaariossa tai kampuksella ajankohtina, jotka sovitaan opintojakson alussa.
Opiskelijan velvollisuus on huolehtia että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan, mikäli niihin on tarvetta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • STSY Virtuaali_ sosionomi
Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat tarkastella sosiaalialan työtä kulttuurisensitiivisesti, eettisesti ja kriittisesti.
Tiedostat ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä.
Osaat analysoida omia arvoja, asenteita ja ennakkoluuloja suhteessa sosiaalialan työtä ohjaaviin periaatteisiin.
Osaat tunnistaa sosiaalialan työhön liittyviä mahdollisuuksia ja ristiriitoja erilaisissa toimintaympäristöissä.
Ymmärrät kirjaamisen ja dokumentoimisen merkityksen ja periaatteet osana asiakastyötä ja osaat tarkoituksenmukaisesti dokumentoida asiakastietoja ja huomioida tietoturvaan ja salassapitoon liittyvät keskeiset periaatteet.

Sisältö

Miten ihmisoikeussäädökset, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalialan eettiset periaatteet ohjaavat asiakastyötä?
Mitä kulttuurisensitiivisyys ja kriittisyys tarkoittavat sosiaalialan työssä?
Millaisia kulttuurisia ja eettisiä mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalialan työssä voidaan kohdata?
Miten huomioit toiminnassasi sosiaalialan normit, arvot ja ammattieettiset periaatteet?
Mitkä ovat juridisesti kestävän ja eettisen dokumentoinnin periaatteet?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyspedagogisia kokonaisuuksia.
Osaat toimia elämyspedagogisen toiminnan ohjaajana valitsemallasi työelämäkentällä ja pystyt esittämään teoreettisia ja pedagogisia perusteluja valitsemallesi toiminnalle.
Osaat valita ryhmälle ja toimintaan sopivia reflektointimenetelmiä. Kehityt laji- ja menetelmätaidoissasi.

Sisältö

Miten suunnittelet elämyspedagogisen kokonaisuuden ja mikä on ohjaajan rooli prosessin eri vaiheissa?
Miksi kokemus tulee käsitellä ja millaisilla reflektoinnin keinoilla voit tukea kasvua ja kehitystä?
Millaisia elämyspedagogisia sovellutuksia ja ympäristöjä voit käyttää yhteisöpedagogin työssä?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen -opintojakso 5op (tai vastaavat tiedot) oltava suoritettuna ennen tätä kurssia.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Ryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tiedät lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän ehkäisevän työn perusperiaatteet, tavoitteet ja mahdollisuudet koulumaailmassa ja nivelvaihetyöskentelyssä.
Osaat hyödyntää, soveltaa ja arvioida ehkäisevää ja moniammatillista työotetta ja menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.
Tunnet ehkäisevään työhön liittyvää palvelujärjestelmää ja erilaisia toimintaympäristöjä.

Sisältö

Mitkä ovat lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän ehkäisevän työn perusperiaatteet, tavoitteet ja mahdollisuudet koulumaailmassa ja nivelvaihetyöskentelyssä?
Mistä koostuu lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevää työtä ohjaava lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä?
Miten hyödynnät, sovellat ja arvioit ehkäisevää ja moniammatillista työotetta ja menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän ehkäisevän työn perusperiaatteet, tavoitteet ja mahdollisuudet koulumaailmassa ja nivelvaihetyöskentelyssä.
Opitaan hyödyntämään, soveltamaan ja arvioimaan ehkäisevää ja moniammatillista työotetta sekä menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.
Ehkäisevään työhön liittyvän palvelujärjestelmään ja erilaisiin toimintaympäristöihin tutustuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työelämätapaamiset.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Niina Pietikäinen
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tunnistat lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita.
Osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia.
Tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän.
Osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä, periaatteita ja ammatillisia käytäntöjä.
Osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä.
Tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

Sisältö

Millaisia erityisen tuen tarpeita lapsella ja nuorella voi olla?
Miten lapsen ja nuoren kehitystä ja oppimisvalmiuksia voidaan tukea?
Millainen on erityiskasvatuksen palvelujärjestelmä ja mikä lainsäädäntö ja normisto ohjaavat erityiskasvatusta?
Mitä ovat erityiskasvatuksen ydinkäsitteet?
Miten perheen näkökulma huomioidaan erityiskasvatuksen kuntouttavissa käytänteissä?
Miten keskeisiä työmenetelmiä käytetään erityiskasvatuksessa?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla perehdyt lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiin ja erityisiin tarpeisiin koulussa.
Tutustut erityiskasvatuksen palvelujärjestelmään ja ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa.
Perehdyt erityiskasvatuksen peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja ammatillisiin käytänteisiin.
Huomioit perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä sekä tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
 • Hanna Haatainen
Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Ymmärrät elämänkaaren keskeisiä kehitysvaiheita ja elämänkulkuun vaikuttavia tekijöitä.
Osaat reflektoida kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tietoa ja rakentaa omaa kasvatustietoisuuttasi.

Sisältö

Miten eri kehitysteoriat, oppimiskäsitykset ja kasvatussuuntaukset määrittelevät ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista?
Miten kasvuympäristön merkitys näyttäytyy yksilöiden ja yhteisöjen tavoitteissa ja valinnoissa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
 • STSY Virtuaali_ sosionomi
 • Hanna-Leena Lipsanen
 • Olli Rissanen
Ryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat arvioida ja kartoittaa oman alasi työn, työyhteisön ja palveluiden kehittämisen ja laadun tarpeita.
Osaat suunnitella ja kehittää sosiaalialan työtä ja palveluita yhdessä työyhteisön edustajien kanssa.
Osaat kartoittaa omaa alaasi koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollisuuksien mukaan osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja välineitä työelämän kehitystyössä sekä raportoida kehittämistyötä.
Osaat tunnistat esimiestyön sisällöt ja vastuut.
Osaat tunnistaa vaikuttamistyön merkityksen osana sosiaalialan työtä.
Osaat arvioida monipuolisesti omaa työtäsi ja toimintatapojasi sekä tiedät omat ammatilliset vahvuutesi ja kehittymistarpeesi ja osaat kehittää niitä.

Sisältö

Miten arvioit ja kartoitat oman alasi työn, työyhteisön ja palveluiden kehittämisen ja laadun tarpeita?
Miten suunnittelet ja kehität sosiaalialan työtä ja palveluita yhdessä työyhteisön edustajien kanssa?
Miten kartoitat omaa alaasi koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä sovellat tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja välineitä työelämän kehitystyössä sekä raportoit kehittämistyötä?
Mitä ovat esimiestyön sisällöt ja vastuut?
Mitä on vaikuttamistyö osana sosiaalialan työtä?
Miten arvioit monipuolisesti omaa työtäsi ja toimintatapojasi sekä tiedät omat ammatilliset vahvuutesi ja kehittymistarpeesi ja osaat kehittää niitä?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Syventävät ammattikäytännöt -harjoittelu

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Niina Pietikäinen
 • Hanna-Leena Lipsanen
Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tutustut suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Perehdyt keskeiseen lainsäädäntöön, opetussuunnitelmiin ja työtä ohjaaviin asiakirjoihin oppilaitoksissa.
Pohdit moniammatillisen työskentelyn mahdollisuuksia oppilaitoksissa. Kartoitat millaisia tehtäviä ja rooleja eri toimijoilla/ammattilaisilla on oppilaitosympäristössä hyvinvoinnin edistämiseksi.
Tunnet koulu- ja oppilaitosnuorisotyön keskeiset periaatteet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • STSY Virtuaali_ sosionomi
Ryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat määritellä kulttuurin käsitteen ja ymmärrät kulttuurin merkityksen ihmisten välisessä toiminnassa.
Tunnistat monikulttuurisuuden taustoja ja ajankohtaisia ilmiöitä.
Ymmärrät ja kunnioitat toisen kulttuurin omasta kulttuuristasi poikkeavia piirteitä.
Omaksut kulttuurista ymmärrystä ja osaat työskennellä kulttuurisensitiivisellä työotteella.

Sisältö

Miten määritellään kulttuurin käsite?
Millainen merkitys kulttuurilla on ihmisten välisessä toiminnassa ja miten se voi ilmetä?
Millaiset kulttuurit ja alakulttuurit ovat tällä hetkellä yhteiskunnallisessa keskustelussa ajankohtaisia?
Millaisia ajankohtaisia ilmiöitä liittyy monikulttuurisuuteen?
Miten työskentelet kulttuurisensitiivisellä tavalla?
Miten lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset turvaavat vähemmistöjen oikeuksia ja ihmisten keskinäistä tasa-arvoa?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Moduulit: Tietoperusta ja työorientaatio sekä Ammatillinen vuorovaikutus

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna Haatainen
 • Hanna-Leena Lipsanen
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Perehdyt suomalaisen lastensuojelun ja perhetyön palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön.
Tunnistat lasten ja perheiden erilaisia elämäntilanteita ja osaat arvioida perhetyön ja lastensuojelun tarvetta.
Tunnet perhetyöhön ja lastensuojeluun liittyvät arvot ja periaatteet.
Tunnistat lastensuojelun ja perhetyön prosessit.
Tunnet lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä eettisiä periaatteita sekä keskeisiä työotteita ja menetelmiä.

Sisältö

Mikä on lastensuojelun ja perhetyön palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö?
Mikä voi aiheuttaa lastensuojelun tarvetta ja miten arvioit tarvetta?
Mitkä ovat lastensuojelua ja perhetyötä ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet?
Millainen on lastensuojelun asiakastyön prosessi?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Suomalaisen lastensuojelun ja perhetyön palvelujärjestelmän ja lainsäädännön tunteminen.
Lasten ja perheiden erilaisten elämäntilanteiden tunnistaminen ja perhetyön ja lastensuojelun tarpeen arvioiminen.
Perhetyöhön ja lastensuojeluun liittyvien arvojen ja periaatteiden tunnistaminen.
Lastensuojelun ja perhetyön prosessit.
Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä tunnistettavia eettisiä periaatteita sekä keskeisiä työotteita ja menetelmiä.
Lukupiirityöskentely. Kirja ilmoitetaan myöhemmin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on 5 op eli 135 t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Hyvinvointi ja sosiaalialan työ, Eettinen asiakastyö

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Sosionomikoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Sirpa Gardemeister

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

opiskelija: -tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset -tuntee lääkehoidon prosessin -hallitsee yleisimmät lääkemuodot ja lääkitsemistavat -pystyy toteuttamaan turvallisesti ja aseptisesti potilaan/asiakkaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa -pystyy antamaan potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset, virheettömät lääkeannokset -hallitsee peruslääkematematiikan -tunnistaa ja osaa huomioida lääkkeiden vaikutukset sekä tiedottaa niistä -

Sisältö

Lääkehoitoa koskevat säädökset ja niissä osoitetut lääkehoitoa toteuttavan hoitajan oikeudet ja velvollisuudet Lääkehoidon prosessi sekä laitos- että avohoidossa Lääkemuodot ja lääkitsemistavat Potilaan/asiakkaan lääkehoidon toteuttaminen turvallisesti ja aseptisesti oman työtehtävän edellyttämässä laajuudessa Potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaisten, virheettömien lääkeannosten antaminen Peruslääkematematiikka Yleisimmät lääkkeiden haitalliset, yhteis- ja sivuvaikutukset sekä niistä tiedottaminen Lääkkeiden annostaminen p.o. ja s.c. Opintojaksoon sisältyy laboraatioita 4 h, joiden aikana on harjoiteltu lääkehoidon aseptiikka lääkeannosten jakelu ristikkotarjottimelle sekä dosettiin Pharmaca Fennican/sfinx-pharaon käyttö s.c.injektion antaminen

Opiskelumateriaali

Verkko-materiaali + lääkehoidon lähihoitajatason oppikirja, Esim Saano & Taam-Ukkonen, Turvallinen lääkehoito, Sanomapro TAI Thurman & Sinisalo, Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä, Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja kontaktiopetukseen yhden kerran kahdesta vaihtoehtopäivästä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa hyvän pohjan lääkehoidon toteuttamiselle työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on verkkotenttejä sekä Examissa suoritettava varsinainen tentti. Uusintamahdollisuuksia on kaksi erikseen ilmoitettavina ajanjaksoina.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

3 x 27 tuntia jakautuen verkko-osioon ja käytännön harjoitteisiin. Kontaktiopetusta on yhtenä päivänä noin 3 tuntia, ja siihen on velvoite osallistua. Lähitunnit sijoittuvat marraskuun alkuun, ja siihen on tarjolla kaksi vaihtoehtopäivää. Opiskelija osallistuu niistä jompaankumpaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelija suorittaa verkko-opiskeluosuuden välitentteineen, ja osallistuu hyväksyttyjen tenttien ( 80%) jälkeen käytännön harjoitteisiin. Opintojakson lopputentin voi tehdä myös harjoitusten jälkeen.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkomateriaali on suoritettava ennen käytännön harjoituksia.

Opintojakso antaa pohjan työyksikössä suoritettavalle lääkkeenjakoluvalle. Opintojakso ei siis itsessään ole lääkkeenjakolupa, vaan työyksikkö järjestää lisäksi näytöt lääkkeenjaosta sekä injektioista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hväksytysti suoritetut teoria- ja lääkematematiikan verkkotentit sekä laborointeihin osallistuminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija:
-tunnistaa lääkehoitoa koskevat säädökset, lääkehoitoon liittyvät käsitteet ja lääkehoidon prosessin
-hallitsee yleisimmät lääkemuodot ja lääkitsemistavat
-osaa toteuttaa turvallisesti ja aseptisesti asiakkaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
-osaa antaa potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset, virheettömät lääkeannokset
-osaa toimia vastuullisesti työyksikössä lääkehoidon osalta

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Harri Mäkinen
 • Osku Kiri
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tiedät median ja digitaalisten taitojen merkityksen nyky-yhteiskunnassa lasten ja nuorten elämässä.
Tunnet mediakasvatuksen peruskäsitteet sekä lähtökohdat ja tavoitteet lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukemisessa.
Tiedät keskeisiä median muotoja sekä niiden soveltamisen haasteita ja mahdollisuuksia kasvatus- ja ohjaustyössä.
Osaat vahvistaa lasten ja nuorten digitaalisia ja medialukutaitoja.
Osaat suunnitella ja toteuttaa mediakasvatusta yhteistyössä vanhempien sekä opetus- ja kasvatushenkilökunnan kanssa.

Sisältö

Mikä on median ja digitaalisten taitojen merkitys nyky-yhteiskunnassa lasten ja nuorten elämässä?
Mitkä ovat mediakasvatuksen peruskäsitteet sekä lähtökohdat ja tavoitteet lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukemisessa?
Mitkä ovat keskeisiä median muotoja sekä niiden soveltamisen haasteita ja mahdollisuuksia kasvatus- ja ohjaustyössä?
Miten vahvistat lasten ja nuorten digitaalisia ja medialukutaitoja?
Miten suunnittelet ja toteutat mediakasvatusta yhteistyössä vanhempien sekä opetus- ja kasvatushenkilökunnan kanssa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa erikseen ilmoitettavat aineistot

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso rytmittyy lähiopetustyöpajojen, verkkotapaamisten sekä itsenäisen työskentelyn vuorottelun mukaan. Opintojakson kesto on yksi lukukausi. Työpajoja ja lähitapaamisia on noin kerran kuukaudessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu opintojakson aikana tehtävissä koulukuraattorien haastatteluissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Ehdottomia vaatimuksia edeltäville opinnoille ei ole. Suositeltava edeltävä opintojakso on: Mediakasvatuksen perusteet (5 op).

Opintojakso sisältää neljä (4) koko ryhmän yhteistä lähitapaamista. Lisäksi jokaisen lähitapaamisen välillä kokoonnutaan yhden kerran verkkoon. Lähitapaamisten päivämäärät syyslukukaudella 2022 ovat:
- maanantai 11.9. klo 12.45–16.00
- maanantai 2.10. klo 12.45–16.00
- maanantai 6.11. klo 12.45-16.00
- maanantai 27.11. klo 12.45-16.00

Opintojakson onnistunut suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on Googlen Gmail-tunnukset tai että hän on valmis luomaan ne.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn opintojakson kokonaisarviointi tapahtuu asteikolla 1-5. Opintojakson osasuorituksissa voidaan käyttää myös arviointiasteikkoa hyväksytty, täydennettävä, hylätty.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • STSY Virtuaali_ sosionomi
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat toimia sosiaalialan asiakastyössä ehkäisevän työn ja sosiaalisen kuntoutuksen viitekehyksestä.
Osaat nähdä oppilaille suunnatun mielen-terveystyön merkityksen koulukontekstissa.
Osaat tukea oppilaiden hyvinvointia ja tunnistaa tuen tarpeita.
Osaat soveltaa ehkäisevää ja kuntouttavaa työotetta ja mielenterveystyön menetelmiä.
Osaat ohjata asiakasta mielenterveystyön palvelujärjestelmässä.
Osaat ohjata ja tukea eri-ikäistä mielenterveysasiakasta hänen kuntoutumisprosessissaan.

Sisältö

Millainen on hyvä mielenterveys?
Millainen on mielenterveystyön orientaatio koulu- ja sosiaalialalla?
Millaisia ovat lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveystyön erityispiirteet?
Millaisia auttamismenetelmiä ja työskentelytapoja hyvän mielenterveyden tukemisessa käytetään erityisesti kouluyhteisössä?
Miten toimii mielenterveystyön palvelujärjestelmä?
Miten kuntoutumista tuetaan yksilön ja perheen mielenterveystyössä?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Lapsuus ja nuoruus elämänvaiheena
Ihmisen kehitys ja oppiminen
Oppilaitos toimintaympäristönä

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 18.12.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna Haatainen
 • Hanna-Leena Lipsanen
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tunnet projektityön vaiheet ja osaat tehdä projektisuunnitelman.
Tunnet keskeiset rahoituslähteet.
Osaat kehittää kumppanuuslähtöisesti ja innovatiivisesti uudenlaisia yhteistyön ja ohjauksen menetelmiä, työkäytäntöjä tai palveluprosesseja sosiaalialan ja kouluhyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

Mitkä ovat projektityön yleiset periaatteet?
Mitkä ovat keskeiset rahoituslähteet?
Millainen on projektin suunnittelu, toteutus ja arviointiprosessi?
Mikä on projektityön merkitys sosiaalialan ja kouluhyvinvoinnin kehittämisen välineenä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa kerrottu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväyä:
Opintojakson suoritukseen kuuluu lähiopetukseen osallistuminen ja oman projektin suunnittelu, toteutus ja arvioiminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5/täydennettävä. Arvioinnin kohteet ovat: projektityön aiheen valinta ja tavoitteiden asettelu; tietoperustan ja käsitteiden hallinta; kehittämismenetelmien soveltaminen; tulokset/tuotokset; projektityön tavoitteiden saavuttaminen ja johtopäätösten esittäminen; projektityön prosessin hallinta; kirjallinen raportointi ja projektityön tulosten jakaminen

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tunnet projektityön vaiheet ja osaat tehdä projektisuunnitelman.
Tunnet keskeiset rahoituslähteet.
Osaat kehittää kumppanuuslähtöisesti ja innovatiivisesti uudenlaisia yhteistyön ja ohjauksen menetelmiä, työkäytäntöjä tai palveluprosesseja sosiaalialan ja kouluhyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

Mitkä ovat projektityön yleiset periaatteet?
Mitkä ovat keskeiset rahoituslähteet?
Millainen on projektin suunnittelu, toteutus ja arviointiprosessi?
Mikä on projektityön merkitys sosiaalialan ja kouluhyvinvoinnin kehittämisen välineenä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Hanna-Leena Lipsanen
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Perehdyt päihteiden käyttöön kulttuurisena ilmiönä.
Osaat arvioida päihteidenkäytön haittoja.
Tunnistat ja osaat kohdata päihteiden riski- tai ongelmakäyttäjän.
Osaat käyttää työssäsi päihdetyön eri menetelmiä ehkäisevästä työstä kuntouttavaan työhön.
Osaat ohjata ihmistä ja hänen perhettään elämänhallinnan tukemisessa.

Sisältö

Millaista on päihteidenkäyttö ja siihen liittyvät ilmiöt?
Millaisia ovat päihdetyön erityispiirteet, menetelmät ja työotteet?
Millainen on elämänhallintaa tukeva suunnitelmallinen ja ehkäisevä työskentely?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Lapsuus ja nuoruus elämänvaiheena
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö
Oppilaitos toimintaympäristönä

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
 • STSY Virtuaali_ sosionomi
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat soveltaa seniori- ja vanhustyön monitieteellistä tietoperustaa ikääntyvien parissa tehtävään työhön.
Osaat toimia gerontologisesta ja erityisesti sosiaaligerontologisesta viitekehyksestä.
Osaat tuoda sosiaalisen ja sosiokulttuurisen näkökulman moniammatilliseen seniori- ja vanhustyöhön.
Osaat vanhuspolitiikan kehityksen, ikääntymiseen liittyvän lainsäädännöllisen perustan, palvelujärjestelmän ja erilaisia työmenetelmiä.
Osaat käyttää voimaannuttavaa työotetta ikäihmisten ja heidän omaistensa parissa työskenneltäessä.

Sisältö

Miten ikääntymistä määritellään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena ilmiönä?
Mitä on ikäosaaminen?
Mikä on sosiaaligerontologinen viitekehys?
Millaisia ovat ikääntymiseen liittyvä lainsäädäntö, etuudet ja palvelujärjestelmä?
Millaisia ovat ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn haasteet sekä niihin liittyvä sosiaalisen tuen tarve ja tukemisen mahdollisuudet?
Millaisia ovat sosiokulttuurisen seniori- ja vanhustyön ammattikäytännöt?
Millainen on sosionomin asiantuntijuus moniammatillisessa seniori- ja vanhustyön toimintaympäristössä?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ihmisen kehitys ja oppiminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
 • Hanna Haatainen
Ryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tunnet rakenteellisen sosiaalityön työorientaation sosiaalialan vaikuttamis- ja kehittämistyössä.
Tunnet sosiaalialan kehittämisen valtakunnalliset linjaukset ja alueelliset painopistealueet.
Tunnet sosiaalialan kehittämishankkeita.
Tunnet yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja sosiaalipalveluiden kehittämiseksi.
Osaat hyödyntää sosiaalialan kehittämistyössä keskeisiä vaikuttamisverkostoja.
Osaat soveltaa sosiaalialan kehittämistyön lähestymistapoja ja kehittämismenetelmiä.
Osaat kehittää omaa tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Sisältö

Mitä tarkoittaa rakenteellinen sosiaalityö sosiaalialan vaikuttamis- ja kehittämistyön viitekehyksenä?
Mitä ovat valtakunnalliset sosiaalialan kehittämislinjaukset ja alueelliset painopistealueet?
Mitä ovat ajankohtaiset sosiaalialan kehittämishankkeet?
Mitä ovat keskeiset yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot sosiaalipalvelujen kehittämisessä?
Miten hyödynnetään sosiaalialan kehittämistyössä keskeisiä vaikuttamisverkostoja?
Millaisia lähestymistapoja ja menetelmiä on sosiaalialan kehittämisessä?
Miten kehität omaa tutkivaa ja kehittävää työotetta?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja teet opintojaksoon sisältyvät itsenäiset tehtävät (pieni askel - tehtävä, sosiaalialan alueelllisiin kehittämiskeskuksiin tutustuminen ryhmätyönä, laaja itsearviointitehtävä)

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet alan kehittämistehtävissä, voit suorittaa opintojakson joko kokonaan tai osittain työhön integroituna. Toteutus suunnitellaan yhdessä opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.


Opintojakson suorittaminen itsenäisesti:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä opintojakson osaamistavoitteiden mukaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma ja toteuttamalla sen. Pyydä vastuuopettajalta tarkempia ohjeita itsenäisestä suorittamisesta hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.


Aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:
Mikäli sinulla on opintojakson tavoitteiden mukaista aikaisempaa osaamista, sitä voidaan huomioida opintojakson suorituksessa joko kokonaan tai osittain. Opintojakson osaamistavaoitteita vastaavia, korkeakoulututasoisia opintoja voidaan hyväksilukea ja muualla tavalla, esim. työkokemuksen kautta hankittua osaamista, voidaan tunnustaa osaamisen näytöllä.

Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu joko itsenäisesti opiskellen, sovitut tehtävät tehden tai osallistumalla lähiopetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämä- ja/tai harjoitteluympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
 • STSY Virtuaali_ sosionomi
 • Hanna-Leena Lipsanen
Vastuuopettaja

Hanna-Leena Lipsanen

Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Hallitset sosiaalisen vuorovaikutuksen tietoperustan.
Osaat soveltaa sosiaalisen vuorovaikutuksen tietoperustaa vuorovaikutustaitojen tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä ammatillisten vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteiden rakentamiseen.
Osaat käyttää monipuolisesti vuorovaikutusta ja ilmaisua tukevia menetelmiä.
Osaat tarkastella vuorovaikutusta kulttuurisensitiivisesti ja moninaisuutta arvostavasti.
Tunnet digitaalisen ympäristön ja verkkoympäristön mahdollisuudet sosiaalialalla.
Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia opiskelussa ja tulevissa työtehtävissä tarkoituksenmukaisesti.

Sisältö

Miten voit analysoida vuorovaikutustilanteita tietoperustan avulla?
Millaisia menetelmällisiä lähestymistapoja on vuorovaikutustilanteiden rakentamiseen?
Miten voit soveltaa erilaisia vuorovaikutusta ja ilmaisua tukevia menetelmiä sosiaalialan käytäntöön?
Mitä tarkoitetaan kulttuurisensitiivisellä ja moninaisuutta arvostavalla vuorovaikutuksella?
Miten digitaalinen ympäristö on hyödynnettävissä alan työssä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna Haatainen
Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat hahmottaa sosiaaliturvan kokonaisuuden ja sosiaaliturvaa ohjaavan lainsäädännön pääpiirteet.
Ymmärrät lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työssä.
Osaat etsiä sosiaaliturvaan ja lainsäädäntöön liittyvää ajankohtaista tietoa eri lähteistä.

Sisältö

Mistä sosiaaliturva koostuu?
Mitkä lait ovat keskeisiä sosiaali- ja terveysalalla?
Millainen merkitys lainsäädännöllä on sosiaalialan työssä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Markku Lybeck
Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Omaat valmiudet ohjelmistojen oikeaoppiseen käyttöön (mm. sisentäminen, laskentakaavat, kaaviot, kuvaruutuesitys)

Sisältö

Tietotekniikan työvälineohjelmistojen keskeisimmät toiminnot (Word, Excel, PowerPoint)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat tavoitteellisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallista sekä luonto- ja taidelähtöistä työtä sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä.
Osaat käyttää toiminnallisia sekä luonto- ja taidelähtöisiä menetelmiä hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen sekä yhteisöllisyyden tukemisessa.
Osaat soveltaa toiminnallisia sekä luonto- ja taidelähtöisiä menetelmiä yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Sisältö

Miten sovellat sosiaalipedagogista lähestymistapaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?
Miten käytät toiminnallisia sekä luonto- ja taidelähtöisiä menetelmiä, esimerkiksi musiikkia, draamaa, liikuntaa ja kuvataidetta hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen sekä yhteisöllisyyden tukemisessa?
Miten yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä voidaan hyödyntää toiminnallisia menetelmiä?

Opiskelumateriaali

Hatton, K. 2020. A new framework for creativity in social pedagogy. International
Journal of Social Pedagogy, 9(1): 16. Saatavissa: https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2020.v9.x.016. [Viitattu 31.3.2023]

Karjalainen, A-L. 2019.(toim.) Luovan toiminnan käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.

Pulkamo, H. 2005. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka: vallan väline vai yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamisen menetelmä? Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajata ja mahdollisuudet, e-kirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76, 576 – 604. Saatavissa: https://www.ellibslibrary.com/xamk/9789525994889 [Viitattu 31.3.2023]

sekä Learn -materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen orientaatioon (läsnäolovelvollisuus), valitsemiisi toiminnallisiin ja taidelähtöisiin töpajoihin, työelämätoteutukseen ja päätöseminaariin (läsnäolovelvollisuus). Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksessä olevan lähiopetuksen, pienryhmissä toteutettavan työelämätoteutuksen sekä oppimispäiväkirjan työstämisen kautta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet sosiaalialan kuntouttavassa työssä, voit toteuttaa työelämäosuuden (2 op) omalla työpaikallasi.


Opintojakson suorittaminen itsenäisesti:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä opintojakson osaamistavoitteiden mukaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma ja toteuttamalla sen. Pyydä vastuuopettajalta tarkempia ohjeita itsenäisestä suorittamisesta hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.


Aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:
Mikäli sinulla on opintojakson tavoitteiden mukaista aikaisempaa osaamista, sitä voidaan huomioida opintojakson suorituksessa joko kokonaan tai osittain. Opintojakson osaamistavaoitteita vastaavia, korkeakoulututasoisia opintoja voidaan hyväksilukea ja muualla tavalla, esim. työkokemuksen kautta hankittua osaamista, voidaan tunnustaa osaamisen näytöllä.

Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu joko itsenäisesti opiskellen tai osallistumalla lähiopetukseen. Jos sinulla on sote-alan koulutus ja olet työskennellyt sosiaalialan kuntouttavassa työssä vähintään 3 kk valmistumisen jälkeen, voit halutessasi tehdä osanäytön työelämätoteutus -osuudesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy 2 op laajuinen työelämäosuus, joka toteutetaan yhteistyössä aikuissosiaalityön kuntouttavaa työtä tekevien kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ennakkotehtävän palautus 4.9.2023 mennessä, opiskelijat jaetaan tarvittaessa ryhmiin A ja B ennakkotehtävän perusteella.
Orientaatio ryhmä A 8.9.2023, läsnäolovelvollisuus (toiminnallinen kokonaisuus)
Orientaatio ryhmä B 12.9.2023, läsnäolovelvollisuus
Työelämätoteutuksen simulaatiopäivä, ryhmä B 18.10.2023 läsnäolovelvollisuus (toiminnallinen kokonaisuus)
Tyelämätoteutuksen simulaatiopäivä ryhmä A 19.10.2023 läsnäolovelvollisuus
Oppimispäiväkirjan palautus 10.12.2023 mennessä
Päätösseminaari 1.12.2023: työelämätoteutuksen esittely, läsnäolovelvollisuus

Kansainvälinen yhteistyö

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on kaikkiaan 135 ja se jakaantuu seuraavasti:

LÄHIOPETUS:
Orientaatio ja toiminnalliset ja taidelähtöiset pajat (elämyspedagoginen luontopaja kaikilla + 3 valinnaista pajaa) 26 h
Työelämätoteutus: simulaatio ja päätösseminaari 16 h

TYÖELÄMÄTOTEUTUS:
Kuntouttavan toiminnan toteutus asiakasryhmän kanssa: n. 8 h (tutustumiskäynti, ohjauksellinen toteutus, mahdollinen jälkireflektio asiakkaiden kanssa)
Toteutuksen suunnittelu sekä valmistautuminen toteutuksen simulaatioon ja varsinaiseen toteutukseen n. 42 h
Toisen ryhmän toteutuksen vertaisarviointi: n.4 h

ITSENÄINEN OPISKELU:
Ennakkotehtävä 5h
Oppimispäiväkirja 50 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksoon sisältyy seuraavat osat:

1. Ennakkotehtävä: tiimiroolitesti ja omat mielenkiinnon kohteet (mm. toiveet toiminnallisten pajojen sisällöistä) sekä vahvuudet toiminnallisissa ja taidelähtöisissä menetelmissä.
2. Opintojakson orientaatio: toiminnallinen kokonaisuus, jossa saadaan "maistiaisia" erilaisista menetelmistä ja tehtäväohjeet.
3. Toiminnalliset ja taidelähtöiset pajat: elämyspedagoginen luontopaja (koko päivä) ja 3 oman valinnan mukaista muuta pajaa, joiden kesto on n. 4h. Valinnaisten pajojen sisältö voi olla: kuvataide, musiikki, valokuva- ja video, draamamenetelmät, ongelmanratkaisu- ja luovuusharjoitteet. Pajojen sisältö päätetään opiskelijoiden valintojen pohjalta (ennakkotehtävä)
4. Työelämätoteutus.
5. Oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjaa työstetään koko opintojakson ajan ja siinä hyödynnetään vähintään kolmea opintojakson osaamistavoitteisiin sopivaa luotettavaa lähdettä. Oppimispäiväkirja voi olla myös portfolion muotoinen, blogi tai vlogi tai muu luova/taiteellinen tuotos, joka tuo esille opintojakson aikana tapahtunutta osaamisen vahvistumista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso perustuu pääosin kokemukselliseen oppimiseen ja sen vuoksi lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Sairastumisista ja muista force majeure -esteistä johtuvien poissaolojen täydentäminen sovitaan opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointiosiot:

Ennakkotehtävä 5 h: Hyväksytty- hylätty
Orientaatio ja pajat, osallistuminen 26 h: Hyväksytty - hylätty
Työelämätototeutus 54 h: toisen ryhmän suunnitelman vertaisarviointi hyväksytty - hylätty, seminaariesitys H- 5, seminaariesityksen painotus arvosanassa 50%
Oppimispäiväkirja 50 h, H-5, painotus opintojakson arvosanassa 50%

Arviointikehikko: AMK-opiskelijan osaamisen arviointikehikko:
Tiedollinen osaaminen (a,b), taidollinen osaaminen (c,d, e), tiimi-/johtamisosaaminen/vastuunottaminen (f,g).

TASO Osaamisen alkuvaihe

Esitietovaatimukset

Ryhmien ohjaus ja yhteisöllinen työ

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Ryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Ymmärrät koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkityksen yhteisön hyvinvoinnille.
Tiedät turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja lainsäädäntöä.
Hallitset menetelmiä ja keinoja, joilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla.
Ymmärrät kriisin kohtaamisen ja käsittelemisen perusteita ja osaat toimia kriisitilanteessa kouluyhteisössä.
Omaat valmiuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa kiusaamista ja häirintää sekä osaat toimia kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa.
Tunnistat oman vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sisältö

Mikä on koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkitys yhteisön hyvinvoinnille?
Mitä on keskeinen turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvä ohjeistus ja lainsäädäntö?
Millä menetelmillä ja keinoilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla?
Miten ennaltaehkäiset ja tunnistat kiusaamista ja häirintää sekä toimit kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa?
Mitä sisältyy kriisin kohtaamiseen ja käsittelemiseen ja miten toimit kriisitilanteessa kouluyhteisössä?
Mitkä ovat omat vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali sisältää kirjallista materiaalia, videomateriaalia, oppimistehtäviä sekä sähköisen tentin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi toteuttaa yksilöllisellä aikataululla.

Tentit ja muut määräajat

Sähköinen tentti suoritetaan opintojakson lopussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa noin 135 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvä ohjeistus ja lainsäädäntö sekä uhkatilanteet, toiminta ja ennakointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvä ohjeistus ja lainsäädäntö sekä uhkatilanteet, toiminta ja ennakointi.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Veli-Matti Malinen
 • Olli Rissanen
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opinnäytetyö 15 op

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Olli Rissanen
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Ymmärrät vammaisuuden merkityksen yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle.
Osaat tukea vammaisen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta moniammatillisesti.
Perehdyt erilaisiin kehitysvammoihin ja oireyhtymiin.
Osaat vammaistyötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän.

Sisältö

Miten vammaisuutta määritellään käsitteenä sekä historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä?
Miten tuet vammaisen henkilön ja hänen perheensä selviytymistä eri elämänvaiheissa?
Miten lainsäädäntö ja muu normisto ohjaa vammaistyötä?
Miten kuntoutumista tuetaan vammaistyössä?
Miten vammaisten oikeudet toteutuvat ja miten niitä voidaan edistää?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ihmisen kehitys ja oppiminen
Eettinen asiakastyö

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Niina Pietikäinen
 • Hanna-Leena Lipsanen
Ryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Perehdyt suomalaisen varhaiskasvatuksen ja nuorisokasvatuksen lainsäädäntöön, ohjaaviin asiakirjoihin sekä palvelujärjestelmään.
Osaat huomioida lapsi- ja nuorilähtöisyyden kasvatuksellisena lähtökohtana.
Tunnet oppimisen alueet ja oppimisympäristön merkityksen pedagogisessa suunnittelussa.
Osaat hyödyntää soveltuvia menetelmiä kasvun tukena lasten ja nuorten kanssa.

Sisältö

Mikä on varhais- ja nuorisokasvatuksen palvelujärjestelmä?
Millaiset lainsäädäntö ja keskeiset asiakirjat määrittelevät varhais- ja nuorisokasvatuksen toteuttamista?
Miten lapsi- ja nuorilähtöisyys määritellään ja mitä se merkitsee kasvatuksellisena lähtökohtana?
Mitä ovat oppimisen alueet ja mikä on oppimisympäristön merkitys pedagogisessa suunnittelussa?
Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan toimintaa lapsi- ja nuorten ryhmässä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.
Varhaiskasvatuksessa kirja: Koivula,M, Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P (toim.)2017. Valloittava varhaiskasvatus. Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia.

Yksilölliset oppimisväylät

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen yksi osatehtävä on leikin havainnointitehtävä, jonka opiskelija sopii työelämän kanssa lukujärjestyksen ulkopuolelta.

Nuorisokasvatus:
Opintojaksolla perehdytään luento-opetuksen, ryhmätyöskentelyn ja case-työskentelyn/workshop-työskentelyn avulla nuorisokasvatuksen elementteihin. Nuorisovaltuuston kokouksen seuraaminen, työn vaikuttavuuden arviointia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Leikin havainnointitehtävä työelämässä (varhaiskasvatus)

Opiskelijan työmäärä

5 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeraalinen arviointi, osa-arvioinnit hyväksytty-hylätty.

Esitietovaatimukset

Ihmisen kehitys ja oppiminen

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • STSY Virtuaali_ sosionomi
 • Hanna-Leena Lipsanen
Ryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tunnistat vertaistuen ja tunnetyöskentelyn merkityksen yksilön tukemisessa.
Ymmärrät vertaistuen ja tunnetyöskentelyn periaatteita ja menetelmiä.
Tunnistat erilaisia vertaistuen tarpeita ja muotoja.
Osaat hyödyntää tunnetyöskentelyn menetelmiä vertaisryhmien toiminnassa.

Sisältö

Mikä on vertaistuen ja tunnetyöskentelyn merkitys yksilön tukemisessa?
Mitkä ovat vertaistuen ja tunnetyöskentelyn keskeisiä periaatteita ja menetelmiä?
Mitkä ovat erilaisia vertaistuen tarpeita ja muotoja?
Miten hyödynnät tunnetyöskentelyn menetelmiä vertaisryhmien toiminnassa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Veli-Matti Malinen
Vastuuopettaja

Veli-Matti Malinen

Ryhmät
 • KHSA23SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Arviointiasteikko

1-5