Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Opetussuunnitelma perustuu seuraaviin valtakunnallisesti määriteltyihin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen sosionomin (AMK) osaamisalueisiin:
- eettinen osaaminen
- asiakastyön osaaminen
- sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
- sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen
- johtamisosaaminen

Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt sosiaalialan eettiseen ja monitieteiseen tietoperustaan eli alaan liittyvään teoriatietoon. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat myös ensimmäisen harjoittelun.

Toisena opiskeluvuotena perehdyt sosionomin erilaisiin asiakassektoreihin, menetelmiin ja työtehtäviin. Harjoittelusi aikana vahvistat ja sovellat ohjaustaitojasi valitsemallasi työkentällä.

Kolmantena opiskeluvuotena voit profiloida ammattitaitoasi valitsemalla itseäsi kiinnostavan syventävän ja täydentävän opintokokonaisuuden. Opit hallitsemaan suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja sosiaalialan kehittämistehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kolmantena opiskeluvuotenasi suoritat ammatillista suuntautumistasi tukevan syventävän harjoittelun. Opinnäytetyössäsi etenet suunnitelma- ja toteutusvaiheeseen.

Opintojen tavoite

Kouluhyvinvointiin suuntautuneena ammattilaisena olet ehkäisevään lastensuojeluun ja oppilashuoltotyöhön erikoistunut sosiaalialan ammattilainen. Tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen.

Koulukuraattorina autat ja tuet työssäsi oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa, koulunkäynnissä, opiskelussa tai ihmissuhteissa. Myös oppilaiden kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat ovat erikoisalaasi.

Työskentelet niin yksittäisten oppilaiden kuin koko koulu- ja opiskelijayhteisönkin kanssa. Tärkeä osa työstäsi on ennaltaehkäistä vaikeuksia koulussa ja opiskelussa.
Teet yhteistyötä oppilaan ja tämän perheen, opettajien, viranomaisten ja muiden oppilaan elämässä tärkeiden tahojen kanssa. Kouluyhteisössä sosionomin tehtävässä osaat ylläpitää ja edistää kouluhyvinvointia. Kouluhyvinvointiin suuntautuneessa sosionomikoulutuksessa kehität valmiuksia edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Koulutus tuottaa osaamista liittyen oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja osallisuutta tukevan yhteisön rakentamiseen eri asteen oppilaitoksissa. Osaat työskennellä myös vanhempien ja huoltajien kanssa. Sinulla on ammattitaitoa työskennellä luottamuksellisesti niin yksilön, perheiden kuin kouluyhteisön kanssa. Pystyt työskentelemään koulun moniammatillisissa oppilaishuoltotiimeissä kouluhyvinvoinnin asiantuntijana ja osaat työskennellä luottamuksellisesti yksilöiden, perheiden sekä muiden verkostojen kanssa vaikuttavasti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäläheinen oppimisprojekti voi syntyä myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI). TKI-hankkeet ovat laajoja kehittämisprojekteja, joissa pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia ja kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.
Sosiaalialalla opinnäytetyöt tehdään yhteistyössä työelämän kanssa hankkeistettuina työelämän tilaamina opinnäytetöinä, jotka nivoutuvat kiinteästi alan työhön, sen hankkeisiin sekä työn arviointiin ja kehittämiseen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt. Tarjolla on lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, työelämäpäiviä ja projekteja sekä käytännön harjoittelua. Viikkotasolla opintosi sisältävät luentoja, pienryhmätyöskentelyä, asiakastilanteiden simulointeja, tutustumista tulevaan työkenttään ja harjoitteluja.

Xamkin sosionomiopintojen aikana teet yhteistyötä työelämän kanssa esimerkiksi erilaisten projektien, työelämäpäivien ja harjoittelun kautta heti opintojen alusta asti. Harjoitteluissa ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä pääset perehtymään sosionomin erilaisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin ammattilaisen ohjauksessa. Harjoittelun kautta on mahdollisuus myös työllistyä oman alan töihin. Myös kansainväliset vaihto-opinnot ovat mahdollisia.

Sosionomikoulutuksen päivätoteutus on suunniteltu työviikkopohjaisen lähiopetuksen varaan. Lähiopetusta on enemmän kuin monimuotototeutuksessa, mutta ei kuitenkaan joka päivä. Monimuotototeutuksen lähiopetus on tiivistetty 2-4 päivään kuukaudessa, mikä mahdollistaa työssäkäynnin opintojen rinnalla. Itsenäinen tiedonhankinta, verkko-opiskelu ja laajat tehtävät edellyttävät itseohjautuvuutta ja opiskelutaitoja opetuksen ja ohjauksen tukemana.

Lähiopetus on yleensä luentoja, seminaareja, harjoituksia ja ryhmätyöskentelyä. Opiskelijalla on jonkin verran valinnanmahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia suoritustapoja verkko-opintojen ja täydentävien opintojen osalta.

Ensimmäisen ja toisen vuoden harjoittelujaksot on sijoitettu työjärjestykseen kaikille yhtä aikaa, mutta kolmannen ja neljännen harjoittelun ajankohdan opiskelija ajoittaa itse opintojen loppupuolelle.

Opintoja voi nopeuttaa osin hyväksilukemalla opintoja, mutta ennen kaikkea suorittamalla opintoja eri ryhmien toteutuksissa, vaihtoehtoisilla suoritustavoilla ja verkkototeutuksilla. Myös kesäopintojen ja muiden ammattikorkeakoulujen verkko-opintojen tarjonnan laajentuessa opintoja voi etsiä itse, kunhan tarkistaa koulutusvastaavalta, voidaanko ne hyväksilukea tutkintoon. Nopeuttamisen mahdollisuuksia on hyvä suunnitella opiskelijavastaavan kanssa. Joissain jaksoissa on edeltävyysehtoja, jolloin tietyt opinnot on suoritettava ensin pohjaksi. Tutkinnon suorittaminen on ajoitettu opetussuunnitelmassa kolmelle ja puolelle vuodelle ja nopeuttaminen lyhentää aikaa keskimäärin vuodella.

Mikäli työpaikka on sosiaalialalla tai rajatuilla lähialoilla ja tehtävät soveltuvat opintojakson tavoitteisiin, voi opiskelija neuvotella opettajien kanssa suoritustavoista, jotka liittyvät omaan työhön, osaamisen näyttöön tai työn kehittämiseen. Harjoittelujaksoja hyväksiluetaan sosiaalialan työkokemuksella (tai voidaan suorittaa omassa työssä) tietyin ehdoin. Projektiopinnot ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä omassa työssä, mikäli tavoitteet täyttyvät.

Uramahdollisuudet

Sosionomien työtilanne on hyvä. Valmistuttuasi voit työskennellä kouluyhteisössä kuraattorina tai muissa vastaavissa kouluhyvinvointiin suuntautuneissa sosiaalialan tehtävissä. Sosionomina voit hakeutua työskentelemään myös kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä, tai voit toimia sosiaalialan yrittäjänä. Työpaikkasi voi löytyä julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Sosionomien työpaikkoja löytyy esimerkiksi lastensuojelussa, perhetyössä ja oppilas- sekä opiskelijahuollossa. Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa ja aikuisten parissa esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja kriminaalityössä tai mielenterveystyössä. Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut. Voit työllistää itsesi myös sosiaalialan yrittäjänä.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useissa muissakin työtehtävissä, esimerkiksi terveydenhuollossa, Kelassa, työvoimapalveluissa ja nuorisotoimessa.
Sinusta voi tulla esimerkiksi:
- sosiaaliohjaaja
- vastaava ohjaaja
- palveluohjaaja
- lastensuojelulaitoksen ohjaaja
- asumispalveluyksikön ohjaaja
- päihdetyön ohjaaja
- vammaistyön ohjaaja
- vammaispalveluohjaaja
- kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
- kotipalvelun ohjaaja
- koulukuraattori
- projektityöntekijä
- järjestötyöntekijä
- palvelukodin johtaja
- vanhustyön johtaja
- perhetyöntekijä
- kuntoutusohjaaja
- lastensuojelulaitoksen ohjaaja tai johtaja
- projektipäällikkö tai -sihteeri
- päivä- tai työtoiminnan ohjaaja
- yrittäjä

Tehtävänimikkeitä
- Vammaistenhuollon sosiaalityöntekijä
- Sosiaaliala
- Perhetyöntekijä
- Koulukuraattori
- Perhepäivähoidon ohjaaja

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu mahdollistaa opiskelun viihtyisissä ja toimivissa tiloissa. Sosiaalialan koulutuksessa hyödynnetään mm. simulaatiotiloja tai esim. ympäröivää luontoa. Kampuksilla kaikki palvelut ovat lähellä opiskelijaa ja kampukset ovat lähellä kaupunkien keskustaa.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Tunnus
(KHSA24SP)
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Tunnus
(KHSA23SP)
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Tunnus
(KHSA22SP)
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Tunnus
(KHSA21SP)
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Tunnus
(KHSA20SP)

Ajoitus 04.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3273 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3178 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE40-3004 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00EE50-3002 Ryhmät KHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00EE42-3003 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00EE33-3004 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus SO00AD39-3029 Ryhmät KHSA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3111 Ryhmät KHSA21SP
Ajoitus 22.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00ES41-3001 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE52-3002 Ryhmät KHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00EE43-3003 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus S00Y200-3007 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00EE54-3003 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE44-3003 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 01.05.2024 - 15.09.2024 Toteutuksen tunnus AV00EN80-3005 Ryhmät AVKOKUOS24
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus AV00EN80-3006 Ryhmät AVKOKUOS24
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00EE48-3003 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE48-3004 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE45-3004 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE47-3002 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE49-3002 Ryhmät KHSA21SP
Ajoitus 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE37-3006 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00EE35-3004 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DH25-3022 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00EE53-3005 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00EE51-3003 Ryhmät KHSA21SP
Ajoitus 01.02.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EN77-3007 Ryhmät AVKOOPOS24
Ajoitus 01.02.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EN77-3008 Ryhmät AVKOKUOS24
Ajoitus 01.02.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EN77-3009
Ajoitus 08.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3239 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 22.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE46-3003 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KH00EE41-3003 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE55-3002 Ryhmät KHSA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3264 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3239 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE50-3003 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE42-3004 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE33-3005 Ryhmät KHSA24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KH00ES41-3002 Ryhmät KHSA24SP
Ajoitus 09.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KH00ES44-3001 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 26.08.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus S00Y200-3008 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 01.08.2024 - 30.04.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3272 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3367 Ryhmät KHSA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE49-3003 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus KH00ES48-3001 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE35-3005 Ryhmät KHSA24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DH25-3025 Ryhmät KHSA24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KH00EE51-3004 Ryhmät KHSA22SP
Ajoitus 12.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KH00ES43-3001 Ryhmät KHSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3350 Ryhmät KHSA24SP
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KH00ES42-3001 Ryhmät KHSA23SP