Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Kouluhyvinvointiin suuntautuneena ammattilaisena olet ehkäisevään lastensuojeluun ja oppilashuoltotyöhön erikoistunut sosiaalialan ammattilainen. Tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen.

Koulukuraattorina autat ja tuet työssäsi oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa, koulunkäynnissä, opiskelussa tai ihmissuhteissa. Myös oppilaiden kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat ovat erikoisalaasi.

Työskentelet niin yksittäisten oppilaiden kuin koko koulu- ja opiskelijayhteisönkin kanssa. Tärkeä osa työstäsi on ennaltaehkäistä vaikeuksia koulussa ja opiskelussa.
Teet yhteistyötä oppilaan ja tämän perheen, opettajien, viranomaisten ja muiden oppilaan elämässä tärkeiden tahojen kanssa. Kouluyhteisössä sosionomin tehtävässä osaat ylläpitää ja edistää kouluhyvinvointia. Kouluhyvinvointiin suuntautuneessa sosionomikoulutuksessa kehität valmiuksia edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Koulutus tuottaa osaamista liittyen oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja osallisuutta tukevan yhteisön rakentamiseen eri asteen oppilaitoksissa. Osaat työskennellä myös vanhempien ja huoltajien kanssa. Sinulla on ammattitaitoa työskennellä luottamuksellisesti niin yksilön, perheiden kuin kouluyhteisön kanssa. Pystyt työskentelemään koulun moniammatillisissa oppilaishuoltotiimeissä kouluhyvinvoinnin asiantuntijana ja osaat työskennellä luottamuksellisesti yksilöiden, perheiden sekä muiden verkostojen kanssa vaikuttavasti.

Koulutuksen sisältö

Opetussuunnitelma perustuu seuraaviin valtakunnallisesti määriteltyihin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen sosionomin (AMK) osaamisalueisiin:
- eettinen osaaminen
- asiakastyön osaaminen
- sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
- sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen
- johtamisosaaminen

Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt sosiaalialan eettiseen ja monitieteiseen tietoperustaan eli alaan liittyvään teoriatietoon. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat myös ensimmäisen harjoittelun.

Toisena opiskeluvuotena perehdyt sosionomin erilaisiin asiakassektoreihin, menetelmiin ja työtehtäviin. Harjoittelusi aikana vahvistat ja sovellat ohjaustaitojasi valitsemallasi työkentällä.

Kolmantena opiskeluvuotena voit profiloida ammattitaitoasi valitsemalla itseäsi kiinnostavan syventävän ja täydentävän opintokokonaisuuden. Opit hallitsemaan suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja sosiaalialan kehittämistehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kolmantena opiskeluvuotenasi suoritat ammatillista suuntautumistasi tukevan syventävän harjoittelun. Opinnäytetyössäsi etenet suunnitelma- ja toteutusvaiheeseen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt. Tarjolla on lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, työelämäpäiviä ja projekteja sekä käytännön harjoittelua. Viikkotasolla opintosi sisältävät luentoja, pienryhmätyöskentelyä, asiakastilanteiden simulointeja, tutustumista tulevaan työkenttään ja harjoitteluja.

Xamkin sosionomiopintojen aikana teet yhteistyötä työelämän kanssa esimerkiksi erilaisten projektien, työelämäpäivien ja harjoittelun kautta heti opintojen alusta asti. Harjoitteluissa ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä pääset perehtymään sosionomin erilaisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin ammattilaisen ohjauksessa. Harjoittelun kautta on mahdollisuus myös työllistyä oman alan töihin. Myös kansainväliset vaihto-opinnot ovat mahdollisia.

Sosionomikoulutuksen päivätoteutus on suunniteltu työviikkopohjaisen lähiopetuksen varaan. Lähiopetusta on enemmän kuin monimuotototeutuksessa, mutta ei kuitenkaan joka päivä. Monimuotototeutuksen lähiopetus on tiivistetty 2-4 päivään kuukaudessa, mikä mahdollistaa työssäkäynnin opintojen rinnalla. Itsenäinen tiedonhankinta, verkko-opiskelu ja laajat tehtävät edellyttävät itseohjautuvuutta ja opiskelutaitoja opetuksen ja ohjauksen tukemana.

Lähiopetus on yleensä luentoja, seminaareja, harjoituksia ja ryhmätyöskentelyä. Opiskelijalla on jonkin verran valinnanmahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia suoritustapoja verkko-opintojen ja täydentävien opintojen osalta.

Ensimmäisen ja toisen vuoden harjoittelujaksot on sijoitettu työjärjestykseen kaikille yhtä aikaa, mutta kolmannen ja neljännen harjoittelun ajankohdan opiskelija ajoittaa itse opintojen loppupuolelle.

Opintoja voi nopeuttaa osin hyväksilukemalla opintoja, mutta ennen kaikkea suorittamalla opintoja eri ryhmien toteutuksissa, vaihtoehtoisilla suoritustavoilla ja verkkototeutuksilla. Myös kesäopintojen ja muiden ammattikorkeakoulujen verkko-opintojen tarjonnan laajentuessa opintoja voi etsiä itse, kunhan tarkistaa koulutusvastaavalta, voidaanko ne hyväksilukea tutkintoon. Nopeuttamisen mahdollisuuksia on hyvä suunnitella opiskelijavastaavan kanssa. Joissain jaksoissa on edeltävyysehtoja, jolloin tietyt opinnot on suoritettava ensin pohjaksi. Tutkinnon suorittaminen on ajoitettu opetussuunnitelmassa kolmelle ja puolelle vuodelle ja nopeuttaminen lyhentää aikaa keskimäärin vuodella.

Mikäli työpaikka on sosiaalialalla tai rajatuilla lähialoilla ja tehtävät soveltuvat opintojakson tavoitteisiin, voi opiskelija neuvotella opettajien kanssa suoritustavoista, jotka liittyvät omaan työhön, osaamisen näyttöön tai työn kehittämiseen. Harjoittelujaksoja hyväksiluetaan sosiaalialan työkokemuksella (tai voidaan suorittaa omassa työssä) tietyin ehdoin. Projektiopinnot ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä omassa työssä, mikäli tavoitteet täyttyvät.

Uramahdollisuudet

Sosionomien työtilanne on hyvä. Valmistuttuasi voit työskennellä kouluyhteisössä kuraattorina tai muissa vastaavissa kouluhyvinvointiin suuntautuneissa sosiaalialan tehtävissä. Sosionomina voit hakeutua työskentelemään myös kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä, tai voit toimia sosiaalialan yrittäjänä. Työpaikkasi voi löytyä julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Sosionomien työpaikkoja löytyy esimerkiksi lastensuojelussa, perhetyössä ja oppilas- sekä opiskelijahuollossa. Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa ja aikuisten parissa esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja kriminaalityössä tai mielenterveystyössä. Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut. Voit työllistää itsesi myös sosiaalialan yrittäjänä.

Sosiaalipalveluiden lisäksi voit työskennellä useissa muissakin työtehtävissä, esimerkiksi terveydenhuollossa, Kelassa, työvoimapalveluissa ja nuorisotoimessa.
Sinusta voi tulla esimerkiksi:
- sosiaaliohjaaja
- vastaava ohjaaja
- palveluohjaaja
- lastensuojelulaitoksen ohjaaja
- asumispalveluyksikön ohjaaja
- päihdetyön ohjaaja
- vammaistyön ohjaaja
- vammaispalveluohjaaja
- kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
- kotipalvelun ohjaaja
- koulukuraattori
- projektityöntekijä
- järjestötyöntekijä
- palvelukodin johtaja
- vanhustyön johtaja
- perhetyöntekijä
- kuntoutusohjaaja
- lastensuojelulaitoksen ohjaaja tai johtaja
- projektipäällikkö tai -sihteeri
- päivä- tai työtoiminnan ohjaaja
- yrittäjä

Tehtävänimikkeitä
- Vammaistenhuollon sosiaalityöntekijä
- Sosiaaliala
- Perhetyöntekijä
- Koulukuraattori
- Perhepäivähoidon ohjaaja

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäläheinen oppimisprojekti voi syntyä myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI). TKI-hankkeet ovat laajoja kehittämisprojekteja, joissa pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia ja kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.
Sosiaalialalla opinnäytetyöt tehdään yhteistyössä työelämän kanssa hankkeistettuina työelämän tilaamina opinnäytetöinä, jotka nivoutuvat kiinteästi alan työhön, sen hankkeisiin sekä työn arviointiin ja kehittämiseen.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu mahdollistaa opiskelun viihtyisissä ja toimivissa tiloissa. Sosiaalialan koulutuksessa hyödynnetään mm. simulaatiotiloja tai esim. ympäröivää luontoa. Kampuksilla kaikki palvelut ovat lähellä opiskelijaa ja kampukset ovat lähellä kaupunkien keskustaa.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
Ajoitus

26.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
 • Hanna-Leena Lipsanen
 • Olli Rissanen
Vastuuhenkilö

Hannele Pulkamo

Opiskelijaryhmät
 • KHSA20SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat laatia toteuttamiskelpoisen opinnäytetyön suunnitelman.

Sisältö

Miten jäsennät opinnäytetyön idean?
Miten valitset tutkimus- ja kehittämistehtävään sopivan menetelmän ja käsiteperustan?
Miten laadit opinnäytetyön suunnitelman?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Perehdyt suomalaisen lastensuojelun ja perhetyön palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön.
Tunnistat lasten ja perheiden erilaisia elämäntilanteita ja osaat arvioida perhetyön ja lastensuojelun tarvetta.
Tunnet perhetyöhön ja lastensuojeluun liittyvät arvot ja periaatteet.
Tunnistat lastensuojelun ja perhetyön prosessit.
Tunnet lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä eettisiä periaatteita sekä keskeisiä työotteita ja menetelmiä.

Sisältö

Mikä on lastensuojelun ja perhetyön palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö?
Mikä voi aiheuttaa lastensuojelun tarvetta ja miten arvioit tarvetta?
Mitkä ovat lastensuojelua ja perhetyötä ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet?
Millainen on lastensuojelun asiakastyön prosessi?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Suomalaisen lastensuojelun ja perhetyön palvelujärjestelmän ja lainsäädännön tunteminen.
Lasten ja perheiden erilaisten elämäntilanteiden tunnistaminen ja perhetyön ja lastensuojelun tarpeen arvioiminen.
Perhetyöhön ja lastensuojeluun liittyvien arvojen ja periaatteiden tunnistaminen.
Lastensuojelun ja perhetyön prosessit.
Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä tunnistettavia eettisiä periaatteita sekä keskeisiä työotteita ja menetelmiä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on 5 op eli 135 t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Hyvinvointi ja sosiaalialan työ, Eettinen asiakastyö

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Anne Ulmanen
Vastuuhenkilö

Anne Ulmanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tiedät lapsen mielenterveyden perustat. Syvennät tietoasi lapsiperheen mielenterveyteen liittyvistä haasteista, lapsen oirekäyttäytymisestä ja hoidosta. Tiedät yhteistyösuhteen toimintaperiaatteet lapsiperheen kanssa ja osaat kohdata lapsen osana perhettään perhekokonaisuutta kunnioittaen. Osaat käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä lapsen kohtaamisessa.

Sisältö

Millainen merkitys kiintymyssuhteella ja varhaisella vuorovaikutuksella on lapsen mielenterveyden tasapainoisessa kehittymisessä?
Mitä tarkoittaa kiintymyssuhdetrauma?
Mitkä ovat tyypillisimmät lapsen ja perheen kohtaamat mielenterveydelliset haasteet?
Miten lapsi oireilee ja miten oireilevaa lasta ja perhettä autetaan?
Miten toimit lapsen työntekijänä yhteistyösuhteessa lapsen ja perheen kanssa?
Mitä ovat toiminnalliset menetelmät lasten mielenterveyden tukemisessa? Mm. leikkiterapia, pelit, trappan-malli, MIM, tikapuut, tejping jne. opiskelijoiden oman valinnan mukaan.

Opiskelumateriaali

Lasten mielenterveystalo
Lastensuojelu- ja mielenterveylaki
Itä-Suomen yliopiston lääketiteen luennot
Muu Learnissa osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

ei

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Opinnot sisältävät yhden Learn kotikokeen, jonka voi uusia niin monta kertaa, että koe on hyväksytysti suoritettu. Kokeen ajankohta sovitaan erikseen. Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

27 tuntia/op=135t

Toteutuksen osien kuvaus

1. Lapsen ja lapsiperheen mielenterveyden perustat
2. Kiintymyssuhde ja sen häiriintyminen
3. Lapsen psykiatrinen arvio, lasten psykiatriset häiriöt ja kohtaaminen (Itä-Suomen yliopiston verkkoluennot)
4. Toiminnalliset menetelmät vuorovaikutuksen tukena

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opintojaksossa on tietotestejä, pieniä palautettavia yksilöesseitä ja verkkkeskusteluja sekä laajempi yksilötyö ja siihen liittyvä vertaisarviointitehtävä. Vertaisarviointi on aikataulutettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti tehdyt tehtävät ja Learn kotikoe. (H3)

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
 • Sari Miettinen
 • Olli Rissanen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat jäsentää lapsuutta ja nuoruutta tämän päivän yhteiskunnassa.
Ymmärrät lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä kulttuurisia ilmiöitä.
Tunnistat lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä sosiaalisia haasteita ja mahdollisuuksia.
Osaat työskennellä lapsi- ja nuorilähtöisesti.

Sisältö

Miten jäsennät lapsuutta ja nuoruutta tämän päivän yhteiskunnassa?
Mitä ovat lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät kulttuuriset ilmiöt?
Mitä ovat lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät sosiaaliset haasteet ja mahdollisuudet?
Miten työskennellään lapsi- ja nuorilähtöisesti?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osaat jäsentää lapsuutta ja nuoruutta tämän päivän yhteiskunnassa.
Ymmärrät lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä kulttuurisia ilmiöitä, sekä tunnistat niihin liittyviä sosiaalisia haasteita ja mahdollisuuksia. Osaat työskennellä lapsi- ja nuorilähtöisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
Opiskelijaryhmät
 • KHSA20SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tunnet rakenteellisen sosiaalityön työorientaation sosiaalialan vaikuttamis- ja kehittämistyössä.
Tunnet sosiaalialan kehittämisen valtakunnalliset linjaukset ja alueelliset painopistealueet.
Tunnet sosiaalialan kehittämishankkeita.
Tunnet yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja sosiaalipalveluiden kehittämiseksi.
Osaat hyödyntää sosiaalialan kehittämistyössä keskeisiä vaikuttamisverkostoja.
Osaat soveltaa sosiaalialan kehittämistyön lähestymistapoja ja kehittämismenetelmiä.
Osaat kehittää omaa tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Sisältö

Mitä tarkoittaa rakenteellinen sosiaalityö sosiaalialan vaikuttamis- ja kehittämistyön viitekehyksenä?
Mitä ovat valtakunnalliset sosiaalialan kehittämislinjaukset ja alueelliset painopistealueet?
Mitä ovat ajankohtaiset sosiaalialan kehittämishankkeet?
Mitä ovat keskeiset yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot sosiaalipalvelujen kehittämisessä?
Miten hyödynnetään sosiaalialan kehittämistyössä keskeisiä vaikuttamisverkostoja?
Millaisia lähestymistapoja ja menetelmiä on sosiaalialan kehittämisessä?
Miten kehität omaa tutkivaa ja kehittävää työotetta?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tutustut rakenteellisen sosiaalityön työorientaation vaikuttamis- ja kehittämistyöhön. Tunnet sosiaalialan kehittämisen valtakunnalliset linjaukset ja alueelliset painopistealueet. Perehdyt sosiaalialan kehittämishankkeisiin.
Tunnet yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja sosiaalipalveluiden kehittämiseksi.
Osaat hyödyntää sosiaalialan kehittämistyössä keskeisiä vaikuttamisverkostoja.
Osaat soveltaa sosiaalialan kehittämistyön lähestymistapoja ja kehittämismenetelmiä.
Osaat kehittää omaa tutkivaa ja kehittävää työotetta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Vastuuhenkilö

Hanna-Leena Lipsanen

Opiskelijaryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Perehdyt suomalaisen varhaiskasvatuksen ja nuorisokasvatuksen lainsäädäntöön, ohjaaviin asiakirjoihin sekä palvelujärjestelmään.
Osaat huomioida lapsi- ja nuorilähtöisyyden kasvatuksellisena lähtökohtana.
Tunnet oppimisen alueet ja oppimisympäristön merkityksen pedagogisessa suunnittelussa.
Osaat hyödyntää soveltuvia menetelmiä kasvun tukena lasten ja nuorten kanssa.

Sisältö

Mikä on varhais- ja nuorisokasvatuksen palvelujärjestelmä?
Millaiset lainsäädäntö ja keskeiset asiakirjat määrittelevät varhais- ja nuorisokasvatuksen toteuttamista?
Miten lapsi- ja nuorilähtöisyys määritellään ja mitä se merkitsee kasvatuksellisena lähtökohtana?
Mitä ovat oppimisen alueet ja mikä on oppimisympäristön merkitys pedagogisessa suunnittelussa?
Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan toimintaa lapsi- ja nuorten ryhmässä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Suomalaisen varhaiskasvatuksen ja nuorisokasvatuksen lainsäädäntöön , ohjaaviin asiakirjoihin sekä palvelujärjestelmään perehtyminen.
Lapsi- ja nuorisolähtöisyyden huomioiminen kasvatuksellisena lähtökohtana.
Oppimisen alueet ja oppimisympäristön merkityksen tunteminen pedagogisessa suunnittelussa.
Soveltuvien menetelmien hyödyntäminen kasvun tukena lasten ja nuorten kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Ihmisen kehitys ja oppiminen

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Savonlinna

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Veli-Matti Malinen
Vastuuhenkilö

Veli-Matti Malinen

Opiskelijaryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
 • Olli Rissanen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Ymmärrät elämänkaaren keskeisiä kehitysvaiheita ja elämänkulkuun vaikuttavia tekijöitä.
Osaat reflektoida kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tietoa ja rakentaa omaa kasvatustietoisuuttasi.

Sisältö

Miten eri kehitysteoriat, oppimiskäsitykset ja kasvatussuuntaukset määrittelevät ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista?
Miten kasvuympäristön merkitys näyttäytyy yksilöiden ja yhteisöjen tavoitteissa ja valinnoissa?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ymmärrät elämänkaaren keskeisiä kehitysvaiheita ja elämänkulkuun vaikuttavia tekijöitä.
Osaat reflektoida kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tietoa ja rakentaa omaa kasvatustietoisuuttasi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Biotuotetekniikan koulutus
 • Liikunnanohjaajakoulutus
Opettaja
 • Ritva Käyhkö
 • Hannele Pulkamo
Opiskelijaryhmät
 • LISA21KP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuotototeutus
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
 • KHSA20SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Lähitunteihin liittyvä materiaali ja tehtävät jaetaan Learn-alustan kautta. Lisäksi opintojakson materiaalina on suositus johtamiseen ja työyhteisötaitohin liittyvästä kirjallisuudesta, jota käytetään opintojakson pienryhmätehtävässä. Suositeltu kirjallisuus on saatavailla e-aineistona. Osallistujat voivat hyödyntää pienryhmätehtävässä myös itse etsimäänsä, luotettavaa ja ajantasaista kirjallisuutta.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksosta lähitunnit BISA21KM monimuotoryhmän lukujärjestyksen mukaisesti torstai-itaisin 4 h * 6 + 4 h * 1 verkko-opetuksena. Näistä torstai-ilta 26.1. on ns UPM ilta, minkä vetää globaalin biotuotealan yritys UPM henkilöstöjohtamisen ja esimiestaitojen asiantuntijoiden johdolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla yritys asiantuntijavierailuilta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa on kolme arviointiin vaikuttavaa tehtävää:
1) Ennakkotehtävä, palautus 11.1. 2023 klo 12.00 mennessä
2) Itsensä johtamisen tehtävä (yksilötehtävä), palautus 15.4.2023 mennessä
3) Kirjallisuuspiiritehtävä (pienryhmätehtävä), palautus 11.4.2023 mennessä

Lisäksi lähituntien yhteydessä voi olla yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Pienryhmät esittelevät kirjallisuuspiiritehtävänsä viimeisellä lähiopetuskerralla 13.4.2023, jossa on läsnäolovelvollisuus.

Opiskelijan työmäärä

Lähitunteja 28 tuntia. Lähitunteja ei nauhoiteta. Itsenäiseen opiskeluun sisältyy yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä ja sitä on kaikkiaan 107 tuntia. Opiskelijan työmäärä on kaikkiaan 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson opetus rakentuu neljän teeman ympärille:

1) Itsensä johtaminen
2) Johtamisen teoriat ja tyylisuunnat
3) Työyhteistaidot
4) Esihenkilön tehtävät ja työkalut

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan palautettujen tehtävien kirjallisuuspiiriin osallistumisen perusteella. Tehtävien arviontiasteikko ja painotus:

1) Ennakkotehtävä; hyväksytty/hylätty 5 %
2) Itsensä johtamisen tehtävä (yksilötehtävä): H - K5 35 %
3) Kirjallisuuspiiritehtävä (pienryhmätehtävä), H - K5 50 %
4) Osallistuminen kirjallisuustehtävän esittelyyn hyväksytty/hylätty 10%

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

10.04.2023 - 02.06.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
 • Niina Luukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat toimia sosiaalialan asiakastyössä ehkäisevän työn ja sosiaalisen kuntoutuksen viitekehyksestä.
Osaat nähdä oppilaille suunnatun mielen-terveystyön merkityksen koulukontekstissa.
Osaat tukea oppilaiden hyvinvointia ja tunnistaa tuen tarpeita.
Osaat soveltaa ehkäisevää ja kuntouttavaa työotetta ja mielenterveystyön menetelmiä.
Osaat ohjata asiakasta mielenterveystyön palvelujärjestelmässä.
Osaat ohjata ja tukea eri-ikäistä mielenterveysasiakasta hänen kuntoutumisprosessissaan.

Sisältö

Millainen on hyvä mielenterveys?
Millainen on mielenterveystyön orientaatio koulu- ja sosiaalialalla?
Millaisia ovat lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveystyön erityispiirteet?
Millaisia auttamismenetelmiä ja työskentelytapoja hyvän mielenterveyden tukemisessa käytetään erityisesti kouluyhteisössä?
Miten toimii mielenterveystyön palvelujärjestelmä?
Miten kuntoutumista tuetaan yksilön ja perheen mielenterveystyössä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Aiemmin hankitun osaamisen voi osoittaa aiemmilla korkeakouluopinnoilla. Koko opintojakson (5 op) osalta hakemus e-lomakkeella. 1-4 op osalta vapaamuotoinen hakemus opintojaksosta vastaavalla opettajalle.

Työviikkopohjainen väylä sisältää kontakti- ja verkko-opintoja.

Opiskelijan työmäärä

5 op= 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Lähitunnit vkot 15-21 6x4h sisältää verkko-opintoja, lähitunteja ja ryhmätehtävän.
Simulaatiot 8h SA027 ja SA064

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Lapsuus ja nuoruus elämänvaiheena
Ihmisen kehitys ja oppiminen
Oppilaitos toimintaympäristönä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

14.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA20SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tiedät lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän ehkäisevän työn perusperiaatteet, tavoitteet ja mahdollisuudet koulumaailmassa ja nivelvaihetyöskentelyssä.
Osaat hyödyntää, soveltaa ja arvioida ehkäisevää ja moniammatillista työotetta ja menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.
Tunnet ehkäisevään työhön liittyvää palvelujärjestelmää ja erilaisia toimintaympäristöjä.

Sisältö

Mitkä ovat lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän ehkäisevän työn perusperiaatteet, tavoitteet ja mahdollisuudet koulumaailmassa ja nivelvaihetyöskentelyssä?
Mistä koostuu lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevää työtä ohjaava lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä?
Miten hyödynnät, sovellat ja arvioit ehkäisevää ja moniammatillista työotetta ja menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän ehkäisevän työn perusperiaatteet, tavoitteet ja mahdollisuudet koulumaailmassa ja nivelvaihetyöskentelyssä.
Opitaan hyödyntämään, soveltamaan ja arvioimaan ehkäisevää ja moniammatillista työotetta sekä menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.
Ehkäisevään työhön liittyvän palvelujärjestelmään ja erilaisiin toimintaympäristöihin tutustuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ajoitus

01.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
Opiskelijaryhmät
 • AVKOKUOS22
  Avoin AMK: Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja, 30 op

Tavoitteet

• osaat määritellä kulttuurin käsitteen ja ymmärrät kulttuurin merkityksen ihmisten välisessä toiminnassa
• tunnistat monikulttuurisuuden taustoja ja ajankohtaisia ilmiöitä
• ymmärrät ja kunnioitat toisen kulttuurin omasta kulttuuristasi poikkeavia piirteitä
• olet omaksunut kulttuurista ymmärrystä ja osaat työskennellä kulttuurisensitiivisellä työotteella

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson päätyttyä:

osaat määritellä kulttuurin käsitteen ja ymmärrät kulttuurin merkityksen ihmisten välisessä toiminnassa
tunnistat monikulttuurisuuden taustoja ja ajankohtaisia ilmiöitä
ymmärrät ja kunnioitat toisen kulttuurin omasta kulttuuristasi poikkeavia piirteitä
olet omaksunut kulttuurista ymmärrystä ja osaat työskennellä kulttuurisensitiivisellä työotteella

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Virtuaaliluennot pidetään pe 11.11. klo 15-17 ja pe 16.12.2022 klo 15-17

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ajoitus

01.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
Opiskelijaryhmät
 • AVKOKUOS22
  Avoin AMK: Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja, 30 op

Tavoitteet

• osaat määritellä kulttuurin käsitteen ja ymmärrät kulttuurin merkityksen ihmisten välisessä toiminnassa
• tunnistat monikulttuurisuuden taustoja ja ajankohtaisia ilmiöitä
• ymmärrät ja kunnioitat toisen kulttuurin omasta kulttuuristasi poikkeavia piirteitä
• olet omaksunut kulttuurista ymmärrystä ja osaat työskennellä kulttuurisensitiivisellä työotteella

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson päätyttyä:

osaat määritellä kulttuurin käsitteen ja ymmärrät kulttuurin merkityksen ihmisten välisessä toiminnassa
tunnistat monikulttuurisuuden taustoja ja ajankohtaisia ilmiöitä
ymmärrät ja kunnioitat toisen kulttuurin omasta kulttuuristasi poikkeavia piirteitä
olet omaksunut kulttuurista ymmärrystä ja osaat työskennellä kulttuurisensitiivisellä työotteella

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Virtuaaliluennot pidetään pe 11.11. klo 15-17 ja pe 16.12.2022 klo 15-17

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 25.11.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Sosionomikoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Sirpa Gardemeister

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

opiskelija: -tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset -tuntee lääkehoidon prosessin -hallitsee yleisimmät lääkemuodot ja lääkitsemistavat -pystyy toteuttamaan turvallisesti ja aseptisesti potilaan/asiakkaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa -pystyy antamaan potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset, virheettömät lääkeannokset -hallitsee peruslääkematematiikan -tunnistaa ja osaa huomioida lääkkeiden vaikutukset sekä tiedottaa niistä -

Sisältö

Lääkehoitoa koskevat säädökset ja niissä osoitetut lääkehoitoa toteuttavan hoitajan oikeudet ja velvollisuudet Lääkehoidon prosessi sekä laitos- että avohoidossa Lääkemuodot ja lääkitsemistavat Potilaan/asiakkaan lääkehoidon toteuttaminen turvallisesti ja aseptisesti oman työtehtävän edellyttämässä laajuudessa Potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaisten, virheettömien lääkeannosten antaminen Peruslääkematematiikka Yleisimmät lääkkeiden haitalliset, yhteis- ja sivuvaikutukset sekä niistä tiedottaminen Lääkkeiden annostaminen p.o. ja s.c. Opintojaksoon sisältyy laboraatioita 4 h, joiden aikana on harjoiteltu lääkehoidon aseptiikka lääkeannosten jakelu ristikkotarjottimelle sekä dosettiin Pharmaca Fennican/sfinx-pharaon käyttö s.c.injektion antaminen

Opiskelumateriaali

Verkko-materiaali + lääkehoidon lähihoitajatason oppikirja, Esim Saano & Taam-Ukkonen, Turvallinen lääkehoito, Sanomapro TAI Thurman & Sinisalo, Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä, Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja kontaktiopetukseen yhden kerran kahdesta vaihtoehtopäivästä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa hyvän pohjan lääkehoidon toteuttamiselle työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on verkkotenttejä sekä Examissa suoritettava varsinainen tentti. Uusintamahdollisuuksia on kaksi erikseen ilmoitettavina ajanjaksoina.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

3 x 27 tuntia jakautuen verkko-osioon ja käytännön harjoitteisiin. Kontaktiopetusta on yhtenä päivänä noin 3 tuntia, ja siihen on velvoite osallistua. Lähitunnit sijoittuvat marraskuun alkuun, ja siihen on tarjolla kaksi vaihtoehtopäivää. Opiskelija osallistuu niistä jompaankumpaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelija suorittaa verkko-opiskeluosuuden välitentteineen, ja osallistuu hyväksyttyjen tenttien ( 80%) jälkeen käytännön harjoitteisiin. Opintojakson lopputentin voi tehdä myös harjoitusten jälkeen.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkomateriaali on suoritettava ennen käytännön harjoituksia.

Opintojakso antaa pohjan työyksikössä suoritettavalle lääkkeenjakoluvalle. Opintojakso ei siis itsessään ole lääkkeenjakolupa, vaan työyksikkö järjestää lisäksi näytöt lääkkeenjaosta sekä injektioista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hväksytysti suoritetut teoria- ja lääkematematiikan verkkotentit sekä laborointeihin osallistuminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija:
-tunnistaa lääkehoitoa koskevat säädökset, lääkehoitoon liittyvät käsitteet ja lääkehoidon prosessin
-hallitsee yleisimmät lääkemuodot ja lääkitsemistavat
-osaa toteuttaa turvallisesti ja aseptisesti asiakkaan lääkehoidon oman työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa
-osaa antaa potilaalle/asiakkaalle määräysten mukaiset, virheettömät lääkeannokset
-osaa toimia vastuullisesti työyksikössä lääkehoidon osalta

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Tiina Luukkainen
Vastuuhenkilö

Tiina Luukkainen

Opiskelijaryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learn -ympäristössä sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota yhteyttä englannin opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset tehtävät ja harjoitukset

Tentit ja muut määräajat

Tentit tehdään opintojakson aikana ja uusinnat erikseen sovittuina aikoina opintojakson jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Savonlinna

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Tiina Karvinen
Vastuuhenkilö

Tiina Karvinen

Opiskelijaryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi-opintojaksosta on olemassa myös monialainen verkkototeutus, joka toteutetaan kesäopintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on oikeus tenttiä opintojakso sitten kun kurssin tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävänpalautuksia ei oteta vastaan enää toteutusajan jälkeen, ellei asiasta ole sovittu opettajan kanssa etukäteen.
Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan Exam-tenttiakvaariossa tai kampuksella ajankohtina, jotka sovitaan opintojakson alussa.
Opiskelijan velvollisuus on huolehtia että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan, mikäli niihin on tarvetta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tunnet projektityön vaiheet ja osaat tehdä projektisuunnitelman.
Tunnet keskeiset rahoituslähteet.
Osaat kehittää kumppanuuslähtöisesti ja innovatiivisesti uudenlaisia yhteistyön ja ohjauksen menetelmiä, työkäytäntöjä tai palveluprosesseja sosiaalialan ja kouluhyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

Mitkä ovat projektityön yleiset periaatteet?
Mitkä ovat keskeiset rahoituslähteet?
Millainen on projektin suunnittelu, toteutus ja arviointiprosessi?
Mikä on projektityön merkitys sosiaalialan ja kouluhyvinvoinnin kehittämisen välineenä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa kerrottu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson suoritukseen kuuluu lähiopetukseen osallistuminen ja oman projektin suunnittelu, toteutus ja arvioiminen.
Englanniksi

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5/täydennettävä. Arvioinnin kohteet ovat: projektityön aiheen valinta ja tavoitteiden asettelu; tietoperustan ja käsitteiden hallinta; kehittämismenetelmien soveltaminen; tulokset/tuotokset; projektityön tavoitteiden saavuttaminen ja johtopäätösten esittäminen; projektityön prosessin hallinta; kirjallinen raportointi ja projektityön tulosten jakaminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Vastuuhenkilö

Hanna-Leena Lipsanen

Opiskelijaryhmät
 • KHSA20SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Ymmärrät koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkityksen yhteisön hyvinvoinnille.
Tiedät turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja lainsäädäntöä.
Hallitset menetelmiä ja keinoja, joilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla.
Ymmärrät kriisin kohtaamisen ja käsittelemisen perusteita ja osaat toimia kriisitilanteessa kouluyhteisössä.
Omaat valmiuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa kiusaamista ja häirintää sekä osaat toimia kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa.
Tunnistat oman vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sisältö

Mikä on koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkitys yhteisön hyvinvoinnille?
Mitä on keskeinen turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvä ohjeistus ja lainsäädäntö?
Millä menetelmillä ja keinoilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla?
Miten ennaltaehkäiset ja tunnistat kiusaamista ja häirintää sekä toimit kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa?
Mitä sisältyy kriisin kohtaamiseen ja käsittelemiseen ja miten toimit kriisitilanteessa kouluyhteisössä?
Mitkä ovat omat vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali sisältää kirjallista materiaalia, videomateriaalia, oppimistehtäviä sekä tentin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on täysin automatisoitu ja sen voi suorittaa yksilölliseen tahtiin.

Tentit ja muut määräajat

Sähköinen tentti suoritetaan opintojakson lopussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa noin 135 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvä ohjeistus ja lainsäädäntö sekä uhkatilanteet, toiminta ja ennakointi.

Lisätietoja opiskelijoille

Suoritusaika 3 kk opintojakson aloittamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Vastuuhenkilö

Hanna-Leena Lipsanen

Tavoitteet

Ymmärrät koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkityksen yhteisön hyvinvoinnille.
Tiedät turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja lainsäädäntöä.
Hallitset menetelmiä ja keinoja, joilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla.
Ymmärrät kriisin kohtaamisen ja käsittelemisen perusteita ja osaat toimia kriisitilanteessa kouluyhteisössä.
Omaat valmiuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa kiusaamista ja häirintää sekä osaat toimia kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa.
Tunnistat oman vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sisältö

Mikä on koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkitys yhteisön hyvinvoinnille?
Mitä on keskeinen turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvä ohjeistus ja lainsäädäntö?
Millä menetelmillä ja keinoilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla?
Miten ennaltaehkäiset ja tunnistat kiusaamista ja häirintää sekä toimit kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa?
Mitä sisältyy kriisin kohtaamiseen ja käsittelemiseen ja miten toimit kriisitilanteessa kouluyhteisössä?
Mitkä ovat omat vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua?

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
 • Olli Rissanen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Hahmotat ja ymmärrät suomalaisen koulujärjestelmän.
Tiedät koululainsäädännön ja koulutyötä ohjaavan normiston.
Tiedät, mitä osallisuus tarkoittaa ja ymmärrät osallisuuden merkityksen kouluympäristössä.
Osaat tukea lasten ja nuorten osallisuutta.
Ymmärrät moniammatillisen työskentelyn merkityksen ja mahdollisuudet oppilaitostyöskentelyssä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan osallisuudella ja mikä on sen merkitys kouluympäristössä?
Miten tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta?
Millainen on suomalainen koulujärjestelmä?
Miten lainsäädäntö ja opetussuunnitelmat sekä muut eri asiakirjat ohjaavat oppilaitostyötä?
Mitkä ovat moniammatillisen työskentelyn merkitys ja mahdollisuudet oppilaitostyöskentelyssä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tutustut suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Perehdyt keskeiseen lainsäädäntöön, opetussuunnitelmiin ja työtä ohjaaviin asiakirjoihin oppilaitoksissa.
Pohdit moniammatillisen työskentelyn mahdollisuuksia oppilaitoksissa. Kartoitat millaisia tehtäviä ja rooleja eri toimijoilla/ammattilaisilla on oppilaitosympäristössä hyvinvoinnin edistämiseksi.
Tunnet koulu- ja oppilaitosnuorisotyön keskeiset periaatteet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

17.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
 • Olli Rissanen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat hahmottaa sosiaaliturvan kokonaisuuden ja sosiaaliturvaa ohjaavan lainsäädännön pääpiirteet.
Ymmärrät lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työssä.
Osaat etsiä sosiaaliturvaan ja lainsäädäntöön liittyvää ajankohtaista tietoa eri lähteistä.

Sisältö

Mistä sosiaaliturva koostuu?
Mitkä lait ovat keskeisiä sosiaali- ja terveysalalla?
Millainen merkitys lainsäädännöllä on sosiaalialan työssä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla hahmotat sosiaaliturvan kokonaisuuden ja sosiaaliturvaa ohjaavan lainsäädännön pääpiirteet.
Ymmärrät lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työssä, sekä etsiä sosiaaliturvaan ja lainsäädäntöön liittyvää ajankohtaista tietoa eri lähteistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

17.04.2023 - 02.06.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Hanna-Leena Lipsanen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Perehdyt päihteiden käyttöön kulttuurisena ilmiönä.
Osaat arvioida päihteidenkäytön haittoja.
Tunnistat ja osaat kohdata päihteiden riski- tai ongelmakäyttäjän.
Osaat käyttää työssäsi päihdetyön eri menetelmiä ehkäisevästä työstä kuntouttavaan työhön.
Osaat ohjata ihmistä ja hänen perhettään elämänhallinnan tukemisessa.

Sisältö

Millaista on päihteidenkäyttö ja siihen liittyvät ilmiöt?
Millaisia ovat päihdetyön erityispiirteet, menetelmät ja työotteet?
Millainen on elämänhallintaa tukeva suunnitelmallinen ja ehkäisevä työskentely?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Aiemmin hankitun osaamisen voi osoittaa aiemmilla korkeakouluopinnoilla. Koko opintojakson (5 op) osalta hakemus e-lomakkeella. 1-4 op osalta vapaamuotoinen hakemus opintojaksosta vastaavalla opettajalle.

Työviikkopohjainen väylä sisältää kontakti- ja verkko-opintoja.

Opiskelijan työmäärä

5 op= 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Lähitunnit vko 16-22 9x 4h sisältäen verkko-opinnot, lähitunnit ja Forum-teatteri

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätentti

Esitietovaatimukset

Lapsuus ja nuoruus elämänvaiheena
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö
Oppilaitos toimintaympäristönä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Olli Rissanen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tunnistat lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita.
Osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia.
Tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän.
Osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä, periaatteita ja ammatillisia käytäntöjä.
Osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä.
Tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

Sisältö

Millaisia erityisen tuen tarpeita lapsella ja nuorella voi olla?
Miten lapsen ja nuoren kehitystä ja oppimisvalmiuksia voidaan tukea?
Millainen on erityiskasvatuksen palvelujärjestelmä ja mikä lainsäädäntö ja normisto ohjaavat erityiskasvatusta?
Mitä ovat erityiskasvatuksen ydinkäsitteet?
Miten perheen näkökulma huomioidaan erityiskasvatuksen kuntouttavissa käytänteissä?
Miten keskeisiä työmenetelmiä käytetään erityiskasvatuksessa?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla perehdyt lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiin ja erityisiin tarpeisiin koulussa.
Tutustut erityiskasvatuksen palvelujärjestelmään ja ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa.
Perehdyt erityiskasvatuksen peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja ammatillisiin käytänteisiin.
Huomioit perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä sekä tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Olli Rissanen
Vastuuhenkilö

Olli Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • AVKOKUOS22
  Avoin AMK: Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja, 30 op

Tavoitteet

Tunnistat lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita koulussa.
Osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia koulussa.
Tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän.
Ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa
Osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä, periaatteita ja ammatillisia käytäntöjä.
Osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä.
Tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

Sisältö

Millaisia erityisen tuen tarpeita lapsella ja nuorella voi olla?
Miten lapsen ja nuoren kehitystä ja oppimisvalmiuksia voidaan tukea?
Millainen on erityiskasvatuksen palvelujärjestelmä ja mikä lainsäädäntö ja normisto ohjaavat erityiskasvatusta?
Mitä ovat erityiskasvatuksen ydinkäsitteet?
Miten perheen näkökulma huomioidaan erityiskasvatuksen kuntouttavissa käytänteissä?
Miten keskeisiä työmenetelmiä käytetään erityiskasvatuksessa?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla perehdyt lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiin ja erityisiin tarpeisiin koulussa.
Tutustut erityiskasvatuksen palvelujärjestelmään ja ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa.
Perehdyt erityiskasvatuksen peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja ammatillisiin käytänteisiin.
Huomioit perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä sekä tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Verkkoluennot järjestetään ti 13.9., ti 11.10. ja ti 15.11.2022 klo 15-17.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 3 op eli 81 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Olli Rissanen
Vastuuhenkilö

Olli Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • AVKOKUOS22
  Avoin AMK: Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja, 30 op

Tavoitteet

Tunnistat lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita koulussa.
Osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia koulussa.
Tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän.
Ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa
Osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä, periaatteita ja ammatillisia käytäntöjä.
Osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä.
Tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

Sisältö

Millaisia erityisen tuen tarpeita lapsella ja nuorella voi olla?
Miten lapsen ja nuoren kehitystä ja oppimisvalmiuksia voidaan tukea?
Millainen on erityiskasvatuksen palvelujärjestelmä ja mikä lainsäädäntö ja normisto ohjaavat erityiskasvatusta?
Mitä ovat erityiskasvatuksen ydinkäsitteet?
Miten perheen näkökulma huomioidaan erityiskasvatuksen kuntouttavissa käytänteissä?
Miten keskeisiä työmenetelmiä käytetään erityiskasvatuksessa?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla perehdyt lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiin ja erityisiin tarpeisiin koulussa.
Tutustut erityiskasvatuksen palvelujärjestelmään ja ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa.
Perehdyt erityiskasvatuksen peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja ammatillisiin käytänteisiin.
Huomioit perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä sekä tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Verkkoluennot järjestetään ti 13.9., ti 11.10. ja ti 15.11.2022 klo 15-17.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 3 op eli 81 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.07.2026

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
 • Olli Rissanen
Vastuuhenkilö

Hannele Pulkamo

Opiskelijaryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opettaja
 • Hanna-Leena Lipsanen
Opiskelijaryhmät
 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Ymmärrät kestävän hyvinvoinnin sisällön ja merkityksen.
Hahmotat yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia yksilön ja yhteisöjen hyvinvointiin.
Osaat jäsentää hyvinvointia uhkaavia ilmiöitä ja mekanismeja.
Ymmärrät huono-osaisuutta, eriarvoistumista ja sosiaalisia ongelmia.
Osaat kuvata sosiaalialan työn erilaisia työorientaatioita ja kykenet erittelemään erilaisia työtapoja, joilla hyvinvoinnin haasteisiin pyritään vaikuttamaan.
Osoitat perehtyneisyytesi hyvinvointitietoon osana ammattitaitoa.

Sisältö

Mitä on kestävä hyvinvointi?
Miten yhteiskunnan ja elämäntavan muutokset vaikuttavat yksilön ja yhteisöjen hyvinvointiin?
Mitkä ovat hyvinvoinnin haasteet ja ajankohtaiset ilmiöt?
Mitä tarkoitetaan huono-osaisuudella, eriarvoistumisella ja sosiaalisilla ongelmilla?
Mitä ovat sosiaalialan työn erilaiset työorientaatiot ja työtavat, joilla vaikutetaan hyvinvoinnin haasteisiin?
Mitä on keskeinen ammatillisesti hyödynnettävä hyvinvointitieto?

Opiskelumateriaali

Learn- alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Kestävän hyvinvoinnin sisällön ja merkityksen ymmärtäminen sekä yhteiskunnallisten muutosten vaikustusten hahamottaminen yksilön ja yhteisöjen hyvinvointiin.
Hyvinvointia uhkaavien ilmiöiden ja mekanismien jäsentäminen sekä huono-osaisuuden, eriarvoistumisen ja sosiaalisten ongelmien ymmärtäminen.
Sosiaalialan työn erilaisten työorientaatioiden kuvaaminen ja erilaisten työtapojen eritteleminen hyvinvoinnin haasteisiin vaikuttamisen kautta.
Perehtyneisyys hyvinvointitietoon osana ammattitaitoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.