Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Nursing

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(BNKT25SP)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(BNSA25SP)
Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(BNKT24SP)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(BNSA24SP)
Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(BNKT23SP)
Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(BNKT22SP)
Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuopettaja

Marko Issakainen

Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Saavutat ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sellaisen ymmärtämiseen perustuvan kokonaiskäsityksen, että pystyt tietojasi soveltamalla perustelemaan toimintasi hoitotyössä ja terveyden edistämisessä.
Ymmärrät elinjärjestelmien toiminnan.
Ymmärrät sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
Ymmärrät kivun fysiologiaa, eri kudosten kipuherkkyyttä, kivun kokemista.

Sisältö

Millainen on verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen, virtsanerityksen, lisääntymisen, tuki- ja liikuntaelimistön, aistien, hermoston, hormonierityksen ja ihon rakenne, toiminta ja säätely?
Miten elinjärjestelmä toimii?
Mitä ovat sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä?
Mitä on kivun fysiologia, eri kudosten kipuherkkyys, kivun kokeminen?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Pirjo Oikarinen
 • Satu Sällilä
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa gerontologisessa hoitotyössä.
Tiedät ikääntyneiden palvelut ja etuudet.
Osaat arvioida ja edistää ikääntyvän ihmisen terveyttä, toimintakykyä sekä voimavaroja käyttämällä hoitotyön toimintoja.
Tiedät geroteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.
Osaat toteuttaa iäkkään ihmisen turvallista lääkehoitoa, ja ymmärrät ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet.
Osaat soveltaa tietoja muistisairauksista, muistisairaiden hoidosta ja palveluista hoitotyössä.
Osaat tunnistaa, arvioida ja hoitaa akuuttitilanteet.

Palliatiivinen hoitotyö
Tunnet palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmän.
Osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa palliatiivista- ja saattohoitoa
Osaat huomioida muistisairaan potilaan erityispiirteet palliatiivisessa hoitotyössä.
Osaat potilaan ja läheisten kohtaamisen ja tukemisen elämän loppuvaiheen hoitotyössä.

Sisältö

Gerontologinen hoitotyö
Mitä ovat ikääntymiseen liittyvät muutokset ja niiden vaikutus hoitotyöhön
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa gerontologisessa hoitotyössä?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit turvallista lääkehoitoa?
Miten huomioit muistisairaudet hoitotyössä ja lääkehoidossa?
Miten arvioit ja edistät toimintakykyä ja voimavaroja?
Miten toteutat asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin?
Miten arvioit potilaan ravitsemustilaa?
Miten geroteknologiaa hyödynnetään ikääntyneiden hoidossa?
Miten tunnistat, arvioit ja hoidat akuuttitilanteet?
Miten huolehditaan omaishoitajan ja läheisiään hoitavien jaksamisesta?
Miten huomioit toiminnassasi hoitotyön eettisyyden ja ammatillisuuden?

Palliatiivinen hoitotyö
Mitä on palliatiivinen hoitotyö ja saattohoitotyö?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa palliatiivisen potilaan hoitotyössä?
Mikä on palliatiivinen palvelujärjestelmä?
Miten toteutat muistisairaan potilaan palliatiivista ja saattohoitoa?
Miten kohtaat ja tuet muistisairasta ja hänen läheisiään palliatiivisessa hoidossa?

Opiskelumateriaali

Kelo, Sini, Launiemi, Helena, Takaluoma, Matleena, Tiittanen, Hannele. 2015.
Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanomapro.
Saatavilla myös E-kirjana.

Soveltuvin osin:
Heikkinen, Eino, Jyrkämä, Jyrki, Rantanen, Taina, Aromaa, Arpo, Gerontologia.2020.
Saatavilla E-kirjana.
ja
Tilvis, Reijo, Pitkälä, Kaisu, Strandberg, Timo, Sulkava, Raimo, Viitanen, Matti, Arkkila, Perttu.
Geriatria. 2016. Saatavilla myös E-kirjana.

Muu suositeltava materiaali esitellään opintojakson Learnissa.
e Learn.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintosi muodostuvat lähiopetuksesta (koululla ja verkossa), itsenäisestä ja ohjatusta verkko-opiskelusta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei tarjolla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintosi muodostuvat lähiopetuksesta (koululla ja verkko), itsenäisestä ja ohjatusta verkko-opiskelusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän teoriaopintojaksoon ei sisälly toimintaympäristöissä tehtävää harjoittelua, mutta tähän sisältyy prekliininen harjoittelu 1,5 op (= laboroinnit ja simulaatiot).

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien ja tentin hyväksyttyä suoritusta.
Oppimistehtävien ja tenttien ajankohdat tarkennetaan opintojakson aloitusinfossa ja löytyvät opintojakson alettua opintojakson Learnista.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän kurssiin

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson suorittaminen edellyttää 148 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

1. Vanheneminen ja vanhenemismuutokset
2. Toimintakykyinen, turvallinen ja laadukas ikääntyminen ja palvelujärjestelmä
3. Gerontologisen hoitotyön ajankohtaiset teemat
4. Ikääntyneen sairaudet ja niiden hoito
5. Ikääntyneen palliatiivinen hoito ja saattohoito
6. Ikääntyneen lääke- ja kivunhoito

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
HUOM!!
Edeltävyysehtona opintojaksolle osallistumiselle on että olet suorittanut Kliinisen hoitotyön teorian (5 op). Jos sinulla on tästä kysyttävää, laita ennen ilmoittautumista viestiä opintojakson opettajille.

Suosittelemme INFO -tunnille osallistumista!

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana saaminen edellyttää, että opintojakson oppimistehtävät ja tentit ovat hyväksytysti suoritettu. Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson osien numeraalisen arvioinnin keskiarvosta, huomioiden osien laajuuksien mukaiset painokertoimet.

Prekliinisen harjoitukset kampuksella suoritetaan aktiiivsella läsnäololla ja edellyttää osallistumista kaikkiin oman pienryhmän harjoituksiin

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

43 % Lähiopetus, 57 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Katri Rissanen
 • Mari Penttilä
Vastuuopettaja

Katri Rissanen

Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa kirurgisessa ja perioperatiivisessa hoitotyössä.
Ymmärrät kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun ja hoidon erityispiirteet.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kirurgista hoitoa vaativista sairauksista hoitoprosessin eri vaiheissa.
Osaat kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön keskeiset toiminnot.
Toimit potilas- ja työturvallisuutta edistäviä toimintamalleja hyödyntäen.
Osaat komplikaatioita ehkäisevät ja kuntoutumista edistävät toimintamallit.
Hallitset aseptisen toiminnan omassa ja tiimisi työskentelyssä sekä potilaan hoidossa.
Osaat toteuttaa kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan lääkehoitoa soveltavaa farmakologiaa hyödyntäen.
Osaat toteuttaa kirurgisen, perioperatiivisen ja palliatiivisen potilaan kivunhoitoa.
Sovellat ohjaus- ja opetusmenetelmiä kirurgisessa hoitotyössä.
Osaat raportoida ja toteuttaa hoitotyön kirjaamista kansallisesti yhtenäisellä tavalla.

Sisältö

Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitotyössä?
Miten potilaan hoitopolku etenee leikkauspäätöksen jälkeen?
Mitkä ovat tavallisimmat kirurgisesti hoidettavat sairaudet ja vammat?
Mitkä ovat pre-, intra- ja postoperatiivisen hoitotyön tavoitteet ja hoitotyön toiminnot?
Kuinka potilaan leikkauskelpoisuus varmistetaan?
Miten potilas valmistellaan leikkaukseen?
Mitä ovat sairaanhoitajan eri tehtävät leikkaussalissa?
Miten intraoperatiivista hoitotyötä toteutetaan?
Miten postoperatiivista hoitotyötä toteutetaan?
Mistä postoperatiiviset komplikaatiot johtuvat, miten niitä ehkäistään ja hoidetaan?
Miten potilas- ja työturvallisuus varmennetaan kirurgisen prosessin vaiheissa?
Miten arvioit systemaattisesti potilaan tilaa pre- intra- ja postoperatiivisen hoidon vaiheissa?
Miten aseptiikka huomioidaan ja toteutetaan kirurgisen hoidon vaiheissa?
Miten kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan lääkehoito suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan?
Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan kirurgisen ja palliatiivisen potilaan lääkkeellistä ja lääkkeetöntä kivunhoitoa?
Miten ohjaat potilasta ja sitoutat häntä omahoitoon?
Miten raportoit ja kirjaat systemaattisesti kansallisten ohjeiden mukaisesti?
Mitä kirjaat, miten raportoit ja konsultoit ISBAR-mallia hyödyntäen?

Opiskelumateriaali

Learn -oppimiympäristöstä löydät pakolliset materiaalit.

Oppimistasi tukee learnin lisämateriaalit:
-UEF-lääketieteen luennot
-Oppiportti/oppikirjat/Kirurgia, Kipu, Anestesiologian ja tehohoitotyön perusteet, Gastroenterologia ja hepatologia, Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito
-Oppiportti/Verkkokoulutukset: Alipaineimulaitteet, Imu-laitteet, Kirurginen polttolaite, Kannettavat lääkeannostelijat, Potilaslämmittimet, Nesteen- ja verenlämmittimet
-Terveysportti: Sairaanhoitajan käsikirja, Anestesiahoitotyön käsikirja
-Käypähoitosuositukset

Yksilölliset oppimisväylät

-Edeltävyysehdot täyttävät opiskelijat lisätään learn-alustalle ja heitä ohjeistetaan pepin kautta opintojakson aloituksesta.
-Opintojakson aloituksen jälkeen teorian opiskelun saa suorittaa omaan tahtiin.
-Opintojakson harjoitustentit tulee olla suoritettuina ennen harjoitusviikon alkua.
-Teoriapajat (teams tai live) eivät ole pakollisia.
-Harjoitukset ja osaamisen arviointi ovat pakollisia
-Tenttimuoto on dialogi- tai Examin essee -tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

1) Opintojaksolla leikkaussalissa työskentelevä alumni on käytettävissä Padlet viestiseinän ja chatin välityksellä.
2) Tutustumiskäynti työelämään (leikkaussali) toteutetaan (jos koronarajoitukset ovat käynnissä, toteutus on virtuaali-live)
3) Työelämästä tuodut case ja taitoharjoitukset tukevat vahvasti teorian ymmärtämistä ja soveltamista käytäntöön.
4) Kliinien harjoittelu 1 jatkuu alumnien ja muiden ammattilaisten opastuksella tämän teorian suoritettuasi.

Tentit ja muut määräajat

1) Learnin harjoitustentit ja näyttöön perustuva verkkokeskustelu tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen harjoitusviikkoa. Jos tentit puuttuvat, harjoituksiin ei pääse osallistumaan.
2) Mahdolliset kirurgin luennot ovat pakolliset. Poissaolleille (sairaus, harjoittelu kaukana) korvaava tehtävä, joka tulee olla palautettuna ennen dialogitenttiä.
3) Teorian arviointi Dialogi- tai Exam essee-tentti (hylätty- K5) harjoitusviikon jälkeen
4)Kliinisten taitojen osaamisen arviointi, HYL-HYV harjoitusviikon jälkeen
Uusinta: Teorian, exam essee-tentti, Kliinisten taitojen osaamisen arviointi yksilöarviointina

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

27h x 5op teoria
27h x 2op harjoitukset
Tarkeampi erittely löytyy learnista

Toteutuksen osien kuvaus

Teoria 5op
-sisältää itsenäistä opiskelua ja teoriaopetusta teoriapajoissa (teriapajojen teemat: pre- ja postoperatiivinen hoitotyö, kipu, komplikaatiot, anestesia, perioperatiivinen hoitotyö, kirurgian erikoisaloja, kertaus, dialogi- tai essee-tentti Examissa

Harjoitukset 2op
-H1 kliiniset kädentaidot ja leikkaussaliprosessi -case
-H2 kivun hoito + simulaatiot, kliiniset taidot + case-työskentely
-H3 Kirurgisen potilaan hoitopolku -case
-H4 Komplikaatio -simulaatiot, hoitoelvytys
-Osaamisen arviointi

Lisätietoja opiskelijoille

-Edeltävyysehdot täyttävät opiskelijat lisätään learn-alustalle ja heitä ohjeistetaan pepin kautta opintojakson aloituksesta.
-Teoriapajat vapaaehtoisia, harjoitukset pakollisia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learnin harjoitustentit hyväksytysti suoritettu.
YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT
5= lähes täydellinen vastaus, perustelut ja asiayhteyksien ymmärtäminen tule vastauksessa esille, dialogitentissä hyviä lisäyksiä kollegojen vastauksiin
4= vastauksessa hieman täydennettävää, vastauksessa on pyritty nivomaan asioita yhteen ja löytämään syy-seuraus-suhteita, dialogitentissä täydennyksiä kollegan vastauksiin
3= vastauksessa ydinasiat, perusteluja niukasti, ei asiavirheitä, dialoitentissä vähän täydentäviä vastauksia
2=epälooginen vastaus, jossa yksittäisiä oikeita asioita, perusteluja niukasti, ei henkeä uhkaavia asiavirheitä, dialogitentissä täydennyksiä niukasti
1= yksittäisiä oikeita asioita, joille ei perusteluja, vastaus yksipuolinen, dialogitentissä täydennyksiä niukasti, jos lainkaan
0 = vain joitain oikeita asioita tai keskusteluun osallistuminen niukkaa tai virheellistä tietoa
Uusinta: Uusinta examissa essee tenttinä. 1. uusinnan saa tehdä heti, 2. uusinta aikaisintaan 1kk kuluttua edellisestä arvioinnista.

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

06.05.2024 - 10.11.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Katri Rissanen
 • Tiina Haanperä
 • Mari Penttilä
Vastuuopettaja

Katri Rissanen

Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa kirurgisessa ja perioperatiivisessa hoitotyössä.
Ymmärrät kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitopolun ja hoidon erityispiirteet.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kirurgista hoitoa vaativista sairauksista hoitoprosessin eri vaiheissa.
Osaat kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön keskeiset toiminnot.
Toimit potilas- ja työturvallisuutta edistäviä toimintamalleja hyödyntäen.
Osaat komplikaatioita ehkäisevät ja kuntoutumista edistävät toimintamallit.
Hallitset aseptisen toiminnan omassa ja tiimisi työskentelyssä sekä potilaan hoidossa.
Osaat toteuttaa kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan lääkehoitoa soveltavaa farmakologiaa hyödyntäen.
Osaat toteuttaa kirurgisen, perioperatiivisen ja palliatiivisen potilaan kivunhoitoa.
Sovellat ohjaus- ja opetusmenetelmiä kirurgisessa hoitotyössä.
Osaat raportoida ja toteuttaa hoitotyön kirjaamista kansallisesti yhtenäisellä tavalla.

Sisältö

Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitotyössä?
Miten potilaan hoitopolku etenee leikkauspäätöksen jälkeen?
Mitkä ovat tavallisimmat kirurgisesti hoidettavat sairaudet ja vammat?
Mitkä ovat pre-, intra- ja postoperatiivisen hoitotyön tavoitteet ja hoitotyön toiminnot?
Kuinka potilaan leikkauskelpoisuus varmistetaan?
Miten potilas valmistellaan leikkaukseen?
Mitä ovat sairaanhoitajan eri tehtävät leikkaussalissa?
Miten intraoperatiivista hoitotyötä toteutetaan?
Miten postoperatiivista hoitotyötä toteutetaan?
Mistä postoperatiiviset komplikaatiot johtuvat, miten niitä ehkäistään ja hoidetaan?
Miten potilas- ja työturvallisuus varmennetaan kirurgisen prosessin vaiheissa?
Miten arvioit systemaattisesti potilaan tilaa pre- intra- ja postoperatiivisen hoidon vaiheissa?
Miten aseptiikka huomioidaan ja toteutetaan kirurgisen hoidon vaiheissa?
Miten kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan lääkehoito suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan?
Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan kirurgisen ja palliatiivisen potilaan lääkkeellistä ja lääkkeetöntä kivunhoitoa?
Miten ohjaat potilasta ja sitoutat häntä omahoitoon?
Miten raportoit ja kirjaat systemaattisesti kansallisten ohjeiden mukaisesti?
Mitä kirjaat, miten raportoit ja konsultoit ISBAR-mallia hyödyntäen?

Opiskelumateriaali

Learn -oppimiympäristöstä löydät pakolliset materiaalit.

Oppimistasi tukee learnin lisämateriaalit:
-UEF-lääketieteen luennot
-Oppiportti/oppikirjat/Kirurgia, Kipu, Anestesiologian ja tehohoitotyön perusteet, Gastroenterologia ja hepatologia, Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito
-Oppiportti/Verkkokoulutukset: Alipaineimulaitteet, Imu-laitteet, Kirurginen polttolaite, Kannettavat lääkeannostelijat, Potilaslämmittimet, Nesteen- ja verenlämmittimet
-Terveysportti: Sairaanhoitajan käsikirja, Anestesiahoitotyön käsikirja
-Käypähoitosuositukset

Yksilölliset oppimisväylät

-Edeltävyysehdot täyttävät opiskelijat lisätään learn-alustalle ja heitä ohjeistetaan pepin kautta opintojakson aloituksesta.
-Opintojakson aloituksen jälkeen teorian opiskelun saa suorittaa omaan tahtiin.
-Opintojakson harjoitustentit tulee olla suoritettuina ennen harjoitusviikon alkua.
-Teoriapajat (teams tai live) eivät ole pakollisia.
-Harjoitukset ja osaamisen arviointi ovat pakollisia
-Tenttimuoto on dialogi- tai Examin essee -tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

1) Opintojaksolla leikkaussalissa työskentelevä alumni on käytettävissä Padlet viestiseinän ja chatin välityksellä.
2) Tutustumiskäynti työelämään (leikkaussali) toteutetaan (jos koronarajoitukset ovat käynnissä, toteutus on virtuaali-live)
3) Työelämästä tuodut case ja taitoharjoitukset tukevat vahvasti teorian ymmärtämistä ja soveltamista käytäntöön.
4) Kliinien harjoittelu 1 jatkuu alumnien ja muiden ammattilaisten opastuksella tämän teorian suoritettuasi.

Tentit ja muut määräajat

1) Learnin harjoitustentit ja näyttöön perustuva verkkokeskustelu tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen harjoitusviikkoa. Jos tentit puuttuvat, harjoituksiin ei pääse osallistumaan.
2) Mahdolliset kirurgin luennot ovat pakolliset. Poissaolleille (sairaus, harjoittelu kaukana) korvaava tehtävä, joka tulee olla palautettuna ennen dialogitenttiä.
3) Teorian arviointi Dialogi- tai Exam essee-tentti (hylätty- K5) harjoitusviikon jälkeen
4)Kliinisten taitojen osaamisen arviointi, HYL-HYV harjoitusviikon jälkeen
Uusinta: Teorian, exam essee-tentti, Kliinisten taitojen osaamisen arviointi yksilöarviointina

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

27h x 5op teoria
27h x 2op harjoitukset
Tarkeampi erittely löytyy learnista

Toteutuksen osien kuvaus

Teoria 5op
-sisältää itsenäistä opiskelua ja teoriaopetusta teoriapajoissa (teriapajojen teemat: pre- ja postoperatiivinen hoitotyö, kipu, komplikaatiot, anestesia, perioperatiivinen hoitotyö, kirurgian erikoisaloja, kertaus, dialogi- tai essee-tentti Examissa

Harjoitukset 2op
-H1 kliiniset kädentaidot ja leikkaussaliprosessi -case
-H2 kivun hoito + simulaatiot, kliiniset taidot + case-työskentely
-H3 Kirurgisen potilaan hoitopolku -case
-H4 Komplikaatio -simulaatiot, hoitoelvytys
-Osaamisen arviointi

Lisätietoja opiskelijoille

-Edeltävyysehdot täyttävät opiskelijat lisätään learn-alustalle ja heitä ohjeistetaan pepin kautta opintojakson aloituksesta.
-Teoriapajat vapaaehtoisia, harjoitukset pakollisia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learnin harjoitustentit hyväksytysti suoritettu.
YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT
5= lähes täydellinen vastaus, perustelut ja asiayhteyksien ymmärtäminen tule vastauksessa esille, dialogitentissä hyviä lisäyksiä kollegojen vastauksiin
4= vastauksessa hieman täydennettävää, vastauksessa on pyritty nivomaan asioita yhteen ja löytämään syy-seuraus-suhteita, dialogitentissä täydennyksiä kollegan vastauksiin
3= vastauksessa ydinasiat, perusteluja niukasti, ei asiavirheitä, dialoitentissä vähän täydentäviä vastauksia
2=epälooginen vastaus, jossa yksittäisiä oikeita asioita, perusteluja niukasti, ei henkeä uhkaavia asiavirheitä, dialogitentissä täydennyksiä niukasti
1= yksittäisiä oikeita asioita, joille ei perusteluja, vastaus yksipuolinen, dialogitentissä täydennyksiä niukasti, jos lainkaan
0 = vain joitain oikeita asioita tai keskusteluun osallistuminen niukkaa tai virheellistä tietoa
Uusinta: Uusinta examissa essee tenttinä. 1. uusinnan saa tehdä heti, 2. uusinta aikaisintaan 1kk kuluttua edellisestä arvioinnista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Tia Kallio
 • Marjo Piispa
 • Mari Penttilä
 • Linda Metsälä
 • Satu Sällilä
Vastuuopettaja

Marjo Piispa

Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Hoitotyön toiminnot

Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja edistät toiminnallasi potilasturvallisuutta.
Osaat luoda hyvän hoitosuhteen.
Osaat tarkkailla ja arvioida potilaan vointia systemaattisesti.
Osaat perustiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä diagnostisista tutkimuksista.
Osaat vastata hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Osaat toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitoa ja toimia ergonomisesti.
Osaat toteuttaa turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Hallitset kivun tarkkailun ja arvioinnin keskeiset periaatteet.
Osaat raportoida ISBAR-protokollan mukaisesti.
Hallitset peruselvytyksen ja maallikko-defibrillaattorin käytön perusteet.
Osaat kohdata ja hoitaa kuolevaa potilasta ja tukea hänen läheisiään.
Tunnistat lähestyvän kuoleman merkit ja osaat vainajan laiton.

Aseptinen toiminta

Osaat infektioiden torjunnan periaatteet ja osaat soveltaa tietojasi toteuttaessasi infektioiden torjuntaa.
Tiedät infektioiden aiheuttamat haitat yksilötasolla
Tiedät infektioiden aiheuttamat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnallisesti.

Ergonomia

Tunnet hoitotyön ergonomiaan liittyvän lainsäädännön ja osaat toimia sen mukaisesti.
Osaat toimia asiakaslähtöisesti avustustilanteessa.
Tunnet kuntoutumista edistävän hoitotyön periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti.
Osaat huomioida ympäristön turvallisuuden ja riskit siirto- ja avustustilanteissa.
Osaat raportoida ja kirjata potilaan avustustilanteen toimintakykylähtöisesti.

Dokumentointi

Osaat kirjata hoitotyön prosessin mukaisesti.
Osaat kirjata käyttäen hoidon tarveluokitusta (SHTaL), hoitotyön toimintoluokitusta (SHToL) ja hoidon tulosluokitusta (SHTuL).

Sisältö

Hoitotyön toiminnot

Miten kohtaat potilaan/asiakkaan hoitotyössä ja luot hyvän hoitosuhteen?
Miten hyödynnät ABCDE-protokollaa potilaan voinnin arvioinnissa?
Miten käytät NEWS-kriteereitä peruselintoimintojen häiriöiden varhaisessa tunnistamisessa?
Miten raportoit ISBAR-protokollan mukaan?
Miten toteutat hoitotyön tarpeen määritystä, hoitotyön diagnosointia, hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja tulosten arviointia?
Mitkä ovat keskeisten perushoitoon ja hoitotoimiin liittyvät teoreettiset perusteet?
Mitkä ovat keskeisten diagnostisten tutkimusten teoreettiset perusteet?
Mitä ovat kivun tarkkailun ja arvioinnin keskeiset menetelmät?
Mitkä ovat peruselvytyksen ja maallikko-defibrillaattorin käytön perusteet?
Miten kohtaat kuolevan potilaan ja hänen läheisensä?
Miten toteutat kuolevan potilaan hoitotyötä ja vainajan laiton?

Aseptinen toiminta

Mitkä ovat infektiotautien syntymekanismit, kehon puolustusjärjestelmä ja infektiotautien ehkäisykeinot?
Mitkä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?
Mitä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?
Mitä ovat infektioiden aiheuttamat haitat ja kustannukset yksilö- ja yhteiskuntatasolla?

Ergonomia

Mitä on hoitotyön ergonomiaan liittyvä lainsäädäntö ja miten toimit sen mukaisesti?
Miten tutkit potilaan toimintakyvyn ja voimavarat avustustilanteessa?
Miten valitset turvallisen avustustavan ja apuvälineet potilaan toimintakyvyn mukaan?
Mitkä ovat kuntoutumista edistävän hoitotyön periaatteet ja miten toimit niiden mukaisesti?
Miten huomioit ympäristön turvallisuuden ja riskit siirto- ja avustustilanteissa?
Miten raportoit ja kirjaat potilaan avustustilanteen toimintakykylähtöisesti?

Dokumentointi

Miten kirjaat hoitoprosessin suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin asiakaslähtöisesti?
Miten käytät rakenteista hoitokertomustietoa FinCC-luokituskokonaisuus (SHTaL, SHToL, SHTuL) ja kirjaat vapaata tekstiä?

Opiskelumateriaali

Kliinisen hoitotyön perusteet:
Opettajan osoittama verkko-oppimisympäristö.
Rautava-Nurmi H.,Westergård A., Henttonen T., Ojala M. & Vuorinen, S. 2012. tai uudempi. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro: Helsinki
Veli-Jukka Anttila, Mari Kanerva, Maria Kuronen. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.THL.
Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen materiaali.
e-Books in English: Nurses! Test yourself in clinical skills. Traynor, M. 2012.
Books in English: Clinical skills. Roper T.A.

Prekliininen harjoittelu:
Learn-pohjalla oleva Kliinisen hoitotyön perusteet -teoriamateriaali harjoitusten pohjana

Yksilölliset oppimisväylät

Kliinisen hoitotyön perusteet
Teoriaopinnot koululla ja verkossa 5 op
Hoitotaitojen prekliiniset harjoitukset koululla 4 op
Ergonomiaosaaminen 1 op

Prekliininen harjoittelu
Prekliininen harjoittelu on osa lakisääteista EU-sairaanhoitajan pakollista kliinistä harjoittelua. Jokainen tunti on pakollinen. Harjoituspäivien aiheet näkyvät Learn-pohjalla.

Ergonomiaosaaminen: voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op oikeuttaa hyväksilukemaan ergonomian osuuden

Dokumentoinnnin osalta teoriaopinnot, sekä harjoitustehtävät ovat pakollisia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kliinisen hoitotyön perusteisiin kuuluva Prekliininen harjoittelu on koululla tehtäviä pakollisia harjoituksia ja/tai simulaatioita 4 op. + ergonomia 1 op. Nämä kulkevat rinnan Kliinisen hoitotyön perusteet teoria opintojen kanssa.

Työelämän asiantuntijaluento sekä mahdollinen potilasvierailu.


Harjoittelutuntien sisältö:

Aseptinen toiminta
• Aseptiikan perusteet
• Käsihygienia, henkilöhygienia, siivous, jätehuolto
• Varotoimet potilaan hoitotyössä
• Infektioriskin tunnistaminen

Ergonomiaosaaminen:
* Case-harjoitusten soveltaminen, mm:
* Toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
* Kuntoutumisen tukeminen
* Avustustapa ja sen valinnan perusteet
* Potilassiirron apuvälineet ja niiden turvallinen käyttö
* Alkuasento
* Toimintaympäristön turvallisuus
* Riskien arviointi
* Työasennot; käyntiasento, painonsiirto
* Toimintakykylähtöinen suullinen raportointi

Perushoitotyö ja painehaavojen ehkäisy
• Perushoitotyön auttamismenetelmät ja apuvälineet
• Henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, painehaavasuositus.

Haavanhoidon perusteet

Katetrointi ja suolen toiminnan edistäminen
• Virtsaamisen seuranta, virtsateiden toiminnan ylläpitäminen (katetrointi ja virtsa-avanne)
• Suolen toiminnan seuranta ja edistäminen (suoliäänten kuuntelu, suoliston tyhjentäminen, suolistoavanteen hoito)

Ravitsemuksessa avustaminen ja nenämahaletkun laitto
• Enteraalinen ravitsemus
• Ravitsemustilan seuranta ja arviointi, ravinnon saannin turvaaminen

Hengityksen arviointi ja tukeminen
• Hengityksen seuranta, hengitystien avoimuuden arviointi
• Hengitysvajaus, hengenahdistus, aspiraatioriski
• Kliinisten merkkien havainnointi (ihon väri, syanoosi, miten puhuu, hikisyys jne.)
• Hengitysäänten kuuntelu, hengitysfrekvenssi, SpO2
• Hapenantovälineet
• Ilmatienhallinnassa avustaminen, sis. ventilointi
• Liman imeminen hengitysteistä ja trakeostoomasta

Verenkierron ja sydämen toiminnan tutkiminen ja arviointi, peruselvytys
• Sykkeen ja lämpörajojen tunnustelu
• Verenpaineen mittaaminen
• Monitorointi
• EKG
• Peruselvytys ja defibrillointi

Tajunnan tason arviointi (GCS)

Muu potilaan tilan arviointi
• Kivun arviointi
• Kuulo- ja näköaistimuutosten huomiointi ja apuvälineet
• Lämmön arviointi

Lääkehoito
• S.c. ja i.m. injektion anto (teoriaosuus lääkehoito-opinnoista)


Nestetasapainon seuranta ja laskeminen, perusnestehoidon toteutus
• Nestehoito, perusnesteen valinta
• Infuusion valmistelu
• Kanylointi
• Nestehoidon arviointi
• Nestetasapaino


Verinäytteiden ottaminen
• Kapillaarinäytteet
• Laskimoverinäytteet

Kuolevan potilaan hoitaminen
• Lähestyvän kuoleman merkkien tunnistaminen
• Kuolevan potilaan hoitaminen, vainajan laitto ja läheisten kohtaaminen

Tentit ja muut määräajat

Kliinisen hoitotyön perusteet -tentti

Hoitotyön osaamisen arviointi. 1h/opiskelija.

Ergonomian osaamisen arviointi

Dokumentointi: ryhmätyönä tehtävä potilas tietojen kirjaaminen käyttäen Docca järjestelmää.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Teoria: Kliinisen hoitotyön perusteet
5x27h = 135 h

Harjoitukset: Hoitotyön harjoitukset ovat pakolliset. Kokonaisuuden laajuus 4 op = 4 x 16h= 64h. 9 lähipäivää (7-8h/pvä) ja osaamisen arviointi opintojakson lopussa. Koululla on mahdollisuus harjoitella hoitotyön toimintoja itsenäisesti.

Ergonomiaosaaminen: 16h pakolliset harjoitukset koululla, opintokäynti ja osaamisen arviointi.

Toteutuksen osien kuvaus

Kliinisen hoitotyön perusteet
Kliinisen hoitotyön perusteet sisältää Learn-alustalla olevat materiaalit ja opppimistehtävät. Materiaali opiskellaan itsenäisesti työpajoja hyödyntäen ja osaaminen osoitetaan tenttimällä osio opintojakson lopulla. Arviointina 1-5/hylätty.

Prekliininen harjoittelu
Hoitotyön osuus sisältää 9 pakollista harjoittelupäivää sekä osaamisen arviointi. Lisäksi vapaaehtoinen kertauspäivä.

Ergonomiaosio

Dokumentointi: 2 pakollista luentokertaa ja kaksi kirjaamistehtävää. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja opiskelijoille

Ergonomiaosaaminen: Satu Sällilä, satu.sallila@xamk.fi
Hoitotyö: Marjo Piispa, marjo.piispa@xamk.fi
Dokumentointi : jussi.mahonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kliinisen hoitotyön perusteet -teoria: Tentti/ hyväksytty 50% oikein, arviointi 1-5/hylätty.

Hoitotyön osaaminen: Osaamisen arvointi hyväksytty/hylätty

Ergonomiaosaaminen: Osaamisen arviointi hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.04.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 64

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Tiina Haanperä
 • Linda Metsälä
Vastuuopettaja

Jussi Mähönen

Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat luoda hyvän hoitosuhteen potilaan/asiakkaan kanssa.
Osaat toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Osaat tarkkailla ja arvioida systemaattisesti potilaan hoidontarvetta.
Osaat vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti
Osaat raportoida ja konsultoida ISBAR-protokollan mukaisesti.
Osaat kliinisen hoitotyön keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset.
Osaat arvioida toimintakykyä ja voimavaroja ja toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitoa sekä toimia ergonomisesti.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa.
Osaat kivun arvioinnin, hoidon ja tarkkailun.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun potilasturvallisessa hoitotyössä.
Osaat nimetä apuvälineitä ja hoitotarvikkeita suomeksi.
Osaat ohjata asiakasta, esimerkiksi siirto- ja perushoitotilanteissa suomen kielellä.
Osaat kysyä asiakkaan vointia ja käyttää yksinkertaisia fraaseja perushoitotilanteissa suomeksi.

Sisältö

Miten luot hyvän hoitosuhteen?
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä??
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten arvioit potilaan hoidontarvetta ABCDE-protokollan mukaan?
Miten tarkkailet potilaan peruselintoimintoja NEWS-kriteeristöä hyödyntäen?
Miten arvioit toimintakykyä ja toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten arvioit hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten raportoit ISBAR-protokollan mukaan?
Miten varmistat ergonomisen työskentelysi?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa turvallisesti?
Miten toteutat kivun hoidon arviointia, toteutusta ja tarkkailua?
Mitä apuvälineitä ja hoitotarvikkeita osaat nimetä suomeksi?
Miten ohjaat asiakasta, esimerkiksi siirto- ja perushoitotilanteissa suomen kielellä?
Miten kysyt asiakkaan vointia perushoitotilanteissa suomeksi?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Mitä apuvälineitä ja hoitotarvikkeita osaat nimetä suomeksi?
Miten ohjaat asiakasta, esimerkiksi siirto- ja perushoitotilanteissa suomen kielellä?
Miten kysyt asiakkaan vointia perushoitotilanteissa suomeksi?

Opiskelumateriaali

Workseed

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu toteutuu työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Tavoitteet tulee olla tehtynä workseediin ensimmäisen työelämässä tapahtuvan viikon aikana

Opiskelijan työmäärä

38 tuntia viikossa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
Vastuuopettaja

Jussi Mähönen

Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat luoda hyvän hoitosuhteen potilaan/asiakkaan kanssa.
Osaat toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Osaat tarkkailla ja arvioida systemaattisesti potilaan hoidontarvetta.
Osaat vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Osaat raportoida ja konsultoida ISBAR-protokollan mukaisesti.
Osaat kliinisen hoitotyön keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset.
Osaat etsiä ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri potilasryhmien hoitotyössä.
Ymmärrät potilaiden hoitopolut ja hoidon erityispiirteet.
Osaat arvioida toimintakykyä ja voimavaroja ja toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitoa sekä toimia ergonomisesti.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa.
Osaat kivun arvioinnin, hoidon ja tarkkailun.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun potilasturvallisessa hoitotyössä.
Osaat työskennellä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Miten luot hyvän hoitosuhteen?
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten arvioit potilaan hoidontarvetta ABCDE-protokollan mukaan?
Miten tarkkailet potilaan peruselintoimintoja NEWS-kriteeristöä hyödyntäen?
Miten raportoit ISBAR-protokollan mukaan?
Miten arvioit hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten arvioit toimintakykyä ja toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten varmistat ergonomisen työskentelysi?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa turvallisesti?
Miten toteutat kivun hoidon arviointia, toteutusta ja tarkkailua?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa eri potilasryhmien hoitotyössä?
Miten työskentelet kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

12 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Tia Kallio
Vastuuopettaja

Jussi Mähönen

Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat luoda hyvän hoitosuhteen potilaan/asiakkaan kanssa.
Osaat toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Osaat tarkkailla ja arvioida systemaattisesti potilaan hoidontarvetta.
Osaat vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Osaat raportoida ja konsultoida ISBAR-protokollan mukaisesti.
Osaat kliinisen hoitotyön keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset.
Osaat etsiä ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri potilasryhmien hoitotyössä.
Ymmärrät potilaiden hoitopolut ja hoidon erityispiirteet.
Osaat arvioida toimintakykyä ja voimavaroja ja toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitoa sekä toimia ergonomisesti.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa.
Osaat kivun arvioinnin, hoidon ja tarkkailun.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun potilasturvallisessa hoitotyössä.
Osaat työskennellä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Miten luot hyvän hoitosuhteen?
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten arvioit potilaan hoidontarvetta ABCDE-protokollan mukaan?
Miten tarkkailet potilaan peruselintoimintoja NEWS-kriteeristöä hyödyntäen?
Miten raportoit ISBAR-protokollan mukaan?
Miten arvioit hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten arvioit toimintakykyä ja toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten varmistat ergonomisen työskentelysi?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa turvallisesti?
Miten toteutat kivun hoidon arviointia, toteutusta ja tarkkailua?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa eri potilasryhmien hoitotyössä?
Miten työskentelet kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Soila Eräniemi
 • Katri Rissanen
Vastuuopettaja

Katri Rissanen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Potilasturvallisuus
Ymmärrät potilasturvallisuuden merkityksen hoitotyön ympäristöissä.
Hallitset potilasturvallisuuden keskeisen tietoperustan.
Osaat edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Osaat toimia välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla vaaratapahtuman ilmetessä.

Tiedonhallinta terveydenhuollossa
Osaat noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä säädöksiä.
Osaat noudattaa nettietikettiä, sähköposteja koskevia sääntöjä ja menettelyjä, huomioida kyberturvallisuuden sekä käyttää turvallisesti sosiaalista mediaa, sekä terveydenhuollon sähköisiä tietopalveluita ammattilaisen näkökulmasta.

Näyttöön perustuva hoitotyö
Ymmärrät, mitä tarkoittaa näyttöön perustuva työ sairaanhoitajan työskentelyssä ja päätöksenteossa.
Osaat tehdä tiedonhakua yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja lukea tieteellisiä julkaisuja.
Osaat käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja raportointityökaluja.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa työssäsi.

Sairaanhoitajan eettinen toiminta
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Potilasturvallisuus
Mistä rakentuu organisaation potilasturvallisuuskulttuuri
Mikä on potilasturvallisuutta koskeva lainsäädäntö
Mitä sisältävät potilasturvallisuuden osa-alueet: laiteturvallisuus, hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus
Miten vaaratapahtumia ehkäistään hoidossa
Miten toimit vaaratapahtuman ilmetessä
Miten potilasturvallisuutta varmistetaan tehokkaalla tiimityöllä, systemaattisella työskentelyllä ja potilasturvallisuutta uhkaaviin riskitilanteisiin puuttumalla

Tiedonhallinta terveydenhuollossa
Mihin lakeihin ja asetuksiin terveydenhuollon tietosuoja ja tietoturva perustuvat
Miten tietosuoja ja tietoturva toteutuvat erilaisissa asiakkaan/potilaan hoidon ympäristöissä
Mikä on salassapitovelvollisuuden sisältö
Mitä kuuluu nettietikettiin, sähköposteja koskeviin sääntöihin ja menettelyihin, turvalliseen sosiaaliseen mediaan sekä terveydenhuollon sähköisten tietopalveluiden käyttöön ammattilaisen näkökulmasta

Näyttöön perustuva toiminta
Mikä on sairaanhoitajan rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa
Miten toteutat turvallista ja luotettavaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä
Miten hyödynnät hoitosuosituksia ja yhtenäisiä käytäntöjä hoitotyössä
Miten toteutat tiedonhakuja terveystieteiden yleisimmistä tietokannoista
Miten luet ja arvioit tieteellisiä julkaisuja

Sairaanhoitajan eettinen toiminta
Millainen on ammattialasi
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka

Opiskelumateriaali

Learnin materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Kampuksella ja verkossa toteutettava opetus näkyy lukkarikoneessa ja Tuudossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Kuvataan learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

5 x 27h

Toteutuksen osien kuvaus

Etiikka
Potilasturvallisuus
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tiedon hallinta

Lisätietoja opiskelijoille

Ole oppitunneilla ajoissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuvataan learnissa.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Linda Metsälä
Vastuuopettaja

Jussi Mähönen

Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Hallitset lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön, informaatio-ohjauksen ja prosessin.

Osaat soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessasi, toteuttaessasi ja arvioidessasi turvallista lääkehoitoa erilaisten asiakas- /potilasryhmien ja sairauksien hoidossa.

Tunnistat lääkkeiden yleisimmät yhteis- ja haittavaikutukset.

Tiedät lääkeaineiden keskeiset vaikutusmekanismit ja vaiheet elimistössä (farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka).

Osaat toteuttaa lääkelaskentaa turvallisesti.

Osaat käyttää lääkehoidossa tarvittavia välineitä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Osaat nestehoidon perusteet.

Sisältö

Mitkä lait ja säädökset ohjaavat lääkehoitoa?

Mitä toimintayksikön lääkehoidon toteuttamista ohjaava lääkehoitosuunnitelma sisältää?

Mitkä ovat farmakologian perusteet (farmakokinetiikka, farmakodynamiikka ja toksikologia)?

Mitkä ovat lääkkeiden terapeuttiset, haitta- ja yhteisvaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit?

Mitkä ovat tavallisimmat lääkeaineryhmät ja niiden käyttöalueet, vaikutusmekanismit ja antotavat?

Miten toteutat lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen?

Miten käytät lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa ja annostelussa tarvittavia välineitä? (ruiskut, neulat, sekoituskanyylit, infuusioletkustot ja infuusioautomaatit)

Mitä pitää huomioida potilaan lääkehoidon ohjauksessa?

Miten toteutetaan lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi?

Mitkä ovat sairaanhoitajan rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa?

Miten lääkehoitoteknologiaa hyödynnetään?

Miten hallitset lääkelaskennan eri osa-alueet?

Miten suunnittelet ja toteutat nestehoitoa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy Learn alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly

Tentit ja muut määräajat

Lääkehoidon opintokoonaisuuteen liittyy kirjalliset tehtävät ja kokeet. Kokeet ovat, sekä lääkehoidon teoriasta ja matemaattisista osuuksista.

Kurssin läpäisy vaatii kaikkien kokeiden ja tehtävien läpäisyn määräaikaan mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

jussi.mahonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkehoidon osaamista arvioidaan teoria ja lääkelaskukokeilla. Teoriakoe arvioidaan asteikolla hyl-K5. Lääkelaskut Hyväksytty-Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Terhi Hede
 • Anna-Kaarina Anttolainen
Vastuuopettaja

Terhi Hede

Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Mielenterveyshoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyössä.
Osaat soveltaa tietoja keskeisimmistä mielenterveyshäiriöistä ja psykiatrisista sairauksista hoitotyössä.
Osaat toteuttaa mielenterveyshäiriöiden ja psykiatristen sairauksien hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön toimintoja ja lääkehoitoa.
Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.

Päihdehoitotyö
Osaat toteuttaa näyttöön perustuvia päihdehoitotyön menetelmiä.

Kriisihoitotyö
Osaat tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä.
Tunnistat surun yksilöllisiä ilmenemismuotoja.

Sisältö

Mielenterveyshoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveyspotilaan hoitotyössä?
Mitkä ovat tavallisimmat mielenterveyshäiriöt ja psykiatriset sairaudet?
Mitkä ovat mielenterveyshäiriöiden ja psykiatristen sairauksien hoidossa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten toteutetaan lääkkeellistä hoitoa tavallisimmissa mielenterveyshäiriöissä ja psykiatrisissa sairauksissa?

Päihdehoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa päihdehoitotyössä?
Mitä tietoa tarvitaan päihteistä päihdehoitotyön näkökulmasta?
Mitkä ovat päihdehoitotyön- ja varhaisen puuttumisen menetelmät?
Miten toteutetaan päihteiden käytön ehkäisyä ja haittojen ja terveysriskien sekä ongelmien käsittelyä?

Kriisihoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa kriisihoitotyössä?
Miten määritellään akuutti kriisi ja mitä vaiheita siihen liittyy?
Miten tunnistetaan henkisen tuen tarve?
Mitä on asiantuntija-apu ja miten se järjestetään?
?Miten tunnistat surun yksilöllisiä ilmenemismuotoja?

Opiskelumateriaali

Oppikirja 1. Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, ym. Mielenterveyshoitotyö 2017, Sanoma Pro

Oppikirja 2. Päihdehoitotyö, Partanen Airi, Holmberg Jan ym. Sanoma Pro, 2015

Oppiportti.

Osoitettu oppimateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu lähiopetuksessa ja ryhmän mukana. Tähän oppimisväylään kuuluu luennot, harjoitukset ja verkko-opinnot. Osa opinnoista on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Loppukoe.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija ottaa yhteyden opettajiin jos opiskelija haluaa sisällyttää, korvata, käytää AHOT-menettelyä tai opinnollistaa tätä opintojaksoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kyllä.

Tentit ja muut määräajat

Seminaarit ja kirjalliset tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Tiedot Learnissa ja opiskelijan tulee osallistua opintojakson aloitustunneille.

Tentti Examissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

1opintopiste on 27h opiskelijan työtä. 5op x 27h = 135h

Prekliininen harjoittelu 1, 8h

Lisätietoja opiskelijoille

anna-kaarina.anttolainen@xamk.fi
terhi.hede@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytysti tehdyt kirjalliset tehtävät ja seminaareihin osallistuminen.
Teoriaopintojen lisäksi Prekliiniseen harjoituspäivään 0,5op osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
Vastuuopettaja

Jussi Mähönen

Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat huomioida toiminnassasi saavutettavuuden näkökulman ja ekologisuuden.
Valtakunnallinen koe

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?
Miten huomioit toiminnassasi saavutettavuuden näkökulman ja ekologisuuden?
Valtakunnallinen koe.

Opiskelumateriaali

opiskelumateriaalit löytyvät ryhmän Lern alustalta

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly

Opiskelijan työmäärä

2 x 27 tuntia. Sisältää osallistumisen oppitunneille ja itsenäiset tehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

jussi.mahonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäisy edellyttää osallistumista tunneille ja annettujen tehtävien tekemist hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

43 % Lähiopetus, 57 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Hänninen
 • Marjo Piispa
Vastuuopettaja

Marjo Piispa

Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin.
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan ja mahdolliset häiriöt.
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen perushoidossa.
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä.
Osaat arvioida hoidon tarpeen sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida naistentauteja sairastavan asiakkaan hoitotyötä näyttöön perustuvaa tietoa käyttäen.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa

Lasten ja nuorten hoitotyö
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten ja nuorten lääkehoitoa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen perushoidossa?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Lasten ja nuorten hoitotyö?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät menetelmät?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

NAISEN TERVEYS / WOMEN'S HEALTH

Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016 (tai uudempi). Naisen hoitotyö. Helsinki: SanomaPro

LASTENSAIRAANHOITO / PEDIATRIC NURSING

Storvik-Sydänmaa, S., Tervajärvi, L. & Hammar, A-M. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Helsinki: SanomaPro

Yksilölliset oppimisväylät

NAISEN TERVEYS / WOMEN'S HEALTH

teoreettinen osa / theoretical part:

a) itsenäinen opiskelu verkossa / independent studying online
b) teemapäivä kampuksella (luennot) / theme day on campus (lectures)
c) kirjallinen tehtävä (essee) / assignment (essay)

laboraatio-osa / practical part:

a) kliininen harjoittelu kampuksella (taitopaja- ja simulaatio-oppiminen) / clinical practice on campus (skill stations & simulation learning)
b) opintokäynnit / study visits

LASTENSAIRAANHOITO / PEDIATRIC NURSING

teoreettinen osa / theoretical part:
a) itsenäinen opiskelu verkossa / independent studying online
b) teoriapajat verkossa / theory workshops online
c) kirjalliset tehtävät / assignments

laboraatio-osa / practical part:
a) kliininen harjoittelu kampuksella (taitopaja- ja simulaatio-oppiminen) / clinical practice on campus (skill stations & simulation learning)
b) lapsipotilaiden tutkiminen / child patients

TKI ja työelämäyhteistyö

NAISEN TERVEYS / WOMEN'S HEALTH

Tunne rintasi -järjestön edustajan vierailu
työelämäasiantuntijoiden (mm. väkivaltatyöntekijä, naisen sairaudet) luennot


LASTENSAIRAANHOITO / PEDIATRIC NURSING

Alakoululaisten vierailu / Primary school visitors

Tentit ja muut määräajat

NAISEN TERVEYS / WOMEN'S HEALTH

verkkotentti tehdään ja essee palautetaan annettuna määräpäivänä


LASTENSAIRAANHOITO / PEDIATRIC NURSING

Exam-tentti ja oppimistehtävät määräajassa / Exam-test and learning assignments within the deadline

Kansainvälinen yhteistyö

NAISEN TERVEYS / WOMEN'S HEALTH

Skotlantilaisen vaihto-opettajan asiantuntijaluento (imetys)

Opiskelijan työmäärä

LASTENSAIRAANHOITO / PEDIATRIC NURSING

Kokonaistyöaika/ total workload: 3,5 op = 94,5 h
Pakolliset harjoitukset/ obligatory preclinical training: 2 x 7h, 1x 3h

Lisätietoja opiskelijoille

NAISEN TERVEYS / WOMEN'S HEALTH

opettaja: kätilö Jussi Hänninen 044-702 83 73 jussi.hanninen@xamk.fi


LASTENSAIRAANHOITO / PEDIATRIC NURSING

opettaja: lehtori Marjo Piispa marjo.piispa@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

NAISEN TERVEYS / WOMEN'S HEALTH

Osaaminen osoitetaan esseellä, verkkotentillä sekä osallistumalla lähiopetuspäiviin


LASTENSAIRAANHOITO / PEDIATRIC NURSING

Osaaminen osoitetaan oppimistehtävillä, verkkotentillä sekä lähipäiviin osallistumalla / Skills are demonstrated through learning assignments, online exam and participation in the preclinical days

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

02.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

72 % Lähiopetus, 28 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • TEY Opettaja1
 • Tiina Haanperä
 • Leena Kosunen
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuopettaja

Leena Kosunen

Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Ymmärrät sisätauti- ja syöpäpotilaan hoitopolun ja hoidon erityispiirteet.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun sisätauti- ja syöpäpotilaiden hoidossa.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa keskeisimmistä sisätaudeista ja syöpäsairauksista.
Osaat arvioida systemaattisesti hoidon tarpeen
Osaat sisätauti- ja syöpäpotilaan hoidossa käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot ja diagnostiset tutkimukset.
Ymmärrät sisätauti- ja syöpäpotilaan turvallisen lääkehoidon perusteet farmakologiaa hyödyntäen.
Sovellat lääkehoidon osaamista potilaan ohjauksessa ja hoidossa.
Osaat ohjata potilasta kuntoutumista edistävien periaatteiden mukaisesti.
Osaat soveltaa säteilyturvallisuuden periaatteita.
Osaat turvallisen verensiirron periaatteet.
Osaat kirjata, raportoida ja konsultoida ISBAR-mallin mukaisesti.
Kehityt tiimityöskentelyssä, arvostat kollegiaalisuutta ja ymmärrät niiden merkityksen potilas- ja työturvallisuudelle.

Sisältö

Mitkä ovat yleisimmät sisätaudit ja syöpäsairaudet
Miten potilaan hoitopolku etenee diagnosoinnista hoitoon
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa sisätauti- ja syöpäpotilaan hoitotyössä
Mitkä ovat sisätautipotilaan ja syöpäpotilaan hoidossa käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot ja diagnostiset tutkimukset
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit turvallista lääkkeellistä ja lääkkeetöntä hoitotyötä keskeisissä sisätaudeissa ja syöpäsairauksissa
Miten ohjaat potilasta ja sitoutat häntä omahoitoon
Miten hoitoelvytys toteutetaan
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä
Miten toteutat ja varmistat onnistuneen potilasohjauksen
Miten kirjaat, raportoit ja konsultoit ISBAR-mallin mukaisesti
Miten sovellat säteilyturvallisuuden periaatteita
Miten toteutat verensiirron turvallisesti
Miten toimit tiimin jäsenenä ja huomioit kollegiaalisuuden, ja mikä niiden merkitys on potilas- ja työturvallisuudelle

Opiskelumateriaali

Learnissä osoitettu materiaali.
Lisäksi mm.
-Outi Ahonen; Mari Blek-Vehkaluoto; Sirkka Ekola; Sanna Partamies; Virpi Sulosaari; Tuija Uski-Tallqvist. Sanoma Pro 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö
- Holmström Peter; Korhonen Liisa; Kuusisto Milla; Lätti Anne; Rintamäki Reeta; Tauriainen Milla; Kimpimäki Katja; Muller Eduard. Sisätaudit. Sanoma Pro Oy 2022. 8. uudistettu painos
- Saano S & Taam-Ukkonen M. Lääkehoidon käsikirja (soveltuvin osin). 2020. Sanoma Pro Oy 2022. 9. uudistettu painos
- Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito (soveltuvin osin). Sanoma Pro Oy 2012
- Opettajan erikseen suosittamat käypähoitosuositukset

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskeluun sisältyy lähiopetusta ja itsenäistä verkkotyöskentelyä. Opintojakson suorittamiseen sisältyy harjoitustenttejä, oppimistehtäviä ja prekliinistä harjoittelua koululla, joissa vaaditaan 100 % läsnäolo. Tentti (loppukoe). Osaamisen arviointi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työelämän asiantuntijaluennot tai työelämävierailut.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojaksoon kuuluvat Learnin harjoitustentit ja tehtävät tulevat olla suoritettuina ennen osaamisen arviointia. Opintojakson loppukoe tehdään Examissa ja se tulee suorittaa opintojakson aikana. Prekliinisten harjoitusten osaamisen arviointi suoritetaan ennalta ilmoitettuna ajankohtana koululla tapahtuvien harjoitusten jälkeen. Opintojakson aikataulu ilmoitetaan Learnissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

7 x 27 h, yhteensä 189 h

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävyysehdot:
Suoritettu hyväksytysti tai suoritus menossa yhtäaikaisesti
-Anatomia, fysiologia ja patologia 5 op
- Kliininen hoitotyö 10 op
- Laatu ja turvallisuus sosiaali- ja terveysalalla 5 op
- Lääkehoito 5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki Learnin harjoitustentit ja oppimistehtävät hyväksytysti suoritettu (hylätty- hyväksytty).
Prekliinisen harjoittelun osaamisen arviointi
Opintojakson lopputentti numeerinen arviointi 1-5.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Anna-Liisa Luova
 • Mirjami Huotari-Piirainen
Vastuuopettaja

Anna-Liisa Luova

Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi tavallisimmissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hallitset esimerkiksi esittäytymis- ja asiointitilanteissa tarvittavia, yksinkertaisia, taitotasojen A1.1 - A1.2 fraaseja, peruslauseita ja -sanastoa.
Tunnet keskeisiä kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi vokaaliharmonian, verbityyppien preesensin ja yksikön partitiivin, sekä osaat ääntää ja kirjoittaa suomeksi.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millainen suomen kieli on verrattuna muihin tuntemiisi kieliin?
Mitkä ovat suomen kielen erityispiirteet?
Millaisia fraaseja ja millaista kielen ja kulttuurin tuntemusta tarvitset tavallisissa arkitilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää suomen kielen alkeisopinnoissasi opintojaksolla ja itsenäisesti?
Miten suomea äännetään ja kirjoitetaan?

Opiskelumateriaali

Gerstler, Aho & Willberg: No niin 1
ja opiskelumateriaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetusta 2 x viikko

TKI ja työelämäyhteistyö

Peruskielitaitoa työ- ja opiskeluelämän viestintätilanteisiin.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät ja tentit opintojakson toteutusaikana. Uusintamahdollisuus yhden vuoden kuluessa kurssin alussa. Tarkemmat tiedot Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso sopii hyvin kansainvälisille opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja double degree -opiskelijoille.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Suullisia tehtäviä
kirjallisia tehtäviä
sanakokeita
tentit

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautumisen jälkeen odota, että ilmoittautumisaika päättyy. Sen jälkeen opettaja hyväksyy ilmoittautumisesi. Saat opintojakson aloitusinformaation (ohjelma, opiskelualusta, tehtävät) opintojakson ensimmäisellä lähitapaamisella. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, sanakokeet, suulliset harjoitukset, kirjalliset harjoitukset, tentit

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa:
a) käyttää suomen kielen alkeistason (A1.1 - A1.2) fraaseja, sanastoa ja rakenteita arkiviestinnässään
b) etsiä tietoa oppikirjoista ja muista suomen kielen alkeistason tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa suomen kielen osaamista, mutta edellyttää riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 65

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Anna-Liisa Luova
 • Jenni Klingberg
Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Osaat seurata yksinkertaista puhetta ja lukea lyhyitä tekstejä tutuista aiheista.
Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A1.2 - A1.3.
Tutustut ammattialasi perussanastoon.
Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi verbien ja nominien konsonantti- ja vokaalivaihtelut, nominien yksikön sijamuodot ja monikon perusmuodon.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learn-alustalla. Lisäksi Gerstler, Aho & Willberg: No niin! 1. Suomea aikuisille. Finn Lectura.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kotkan kampuksella. Toteutukseen kuuluu lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuuu aktiivisesti lähiopetukseen ja tekee tehtävät sekä testit hyväksytysti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleiset työelämätaidot, ammattisanastoa ja -fraaseja.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki kurssin tehtävät pitää palauttaa aikataulujen mukaan kurssin loppuun mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (60 tuntia lähiopetusta, 75 tuntia itsenäistä työskentelyä).

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviiin, testeihin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen lähiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaaminen

ja riittävää englannin kielen taitoa

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Anna-Liisa Luova
Vastuuopettaja

Anna-Liisa Luova

Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata hitaita keskusteluja, kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa viestintätilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A2.1 - A2.2. Tutustut ammattialasi perussanastoon.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi passiivin, imperfektin, konditionaalin, MA-infinitiivit ja objektin käytön.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

No niin! 1 (kappaleet 10-12) ja No niin! 2 (kappaleesta 1 alkaen)

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus kampuksella 1-2 kertaa viikossa. Lisäksi itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Perustason suomea arkielämän tilanteisiin, myös työ- ja opiskeluelämän sanastoa ja tilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu testejä, tehtäviä ja tentti, jotka täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi uusia (tehdä) kaksi kertaa. Päivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki tehtävät pitää tehdä toteutuksen aikana aikataulun mukaan. Toteutuksen päätyttyä tehtäviä ei voi palauttaa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (opetusta ja itsenäistä työskentelyä).

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tunnit, testit, harjoitukset, sanakokeet ja tentti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomi 3 -opintojakso sijoittuu osaamisen alkuvaiheeseen. Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit a–d ja f. Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen alkeistason (A2.1–A2.2) fraaseja, melko monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arkiviestinnässään
b) etsiä tietoa oppikirjoista ja muista suomen kielen alkeistason tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Anna-Liisa Luova
Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arki- ja työelämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata monenlaisia keskusteluja, kirjoittaa erilaisia tekstejä malleja hyödyntäen ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa arki- ja työelämän tilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita, rektioita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasolla A2.2. Hallitset ammattialasi perussanastoa.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi aikamuotojen käytön, monikon sijamuodot ja adjektiivien komparaation.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria ja työelämää

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arki- ja työelämäntilanteissa sekä eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen opintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin ja työelämän tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on hoitoalan opiskelijoille suunniteltu opintojakso. Opintojakso toteutetaan kampuksella lähiopetuksena. Yleiskielitaidon kurssi Suomi 4 on saatavilla verkko-opetuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtainen kielitaito, työharjoittelun kielitaito.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on testejä ja osaamisen näyttöjä.

Opiskelijan työmäärä

127 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Kielioppi ja rakenteet, sanasto, hoitoalan tilanteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja: anna-liisa.luova@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen, osaamisen näyttöihin ja testeihin.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 3 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

02.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Satu Sällilä
 • Sari Engelhardt
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuopettaja

Sari Engelhardt

Ryhmät
 • BNKT23SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat hyödyntää eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Ohjaus- ja omahoidon tukeminen
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä näyttöön perustuvaa yksilö- ja ryhmäohjausta.
Osaat soveltaa perustellusti erilaisia ohjausmenetelmiä mukaan lukien digitaalisen ohjauksen.
Osaat suunnitella ja toteuttaa omahoitoa tukevaa ohjausta pedagogisesti ja eettisesti perustellen.
Osaat arvioida ja kirjata ohjauksen tuloksia asiakkaan/potilaan, läheisten ja terveydenhuollon kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Ymmärrät sosiaaliturvan merkityksen osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin ja imagon rakentamisessa sekä asiakkaan palvelukokemuksen luomisessa.
Osaat hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa
Osaat ohjata ja motivoida asiakasta/potilasta digitaalisten palvelujen käytössä.
Osaat työskennellä uudistuvissa toimintaympäristöissä ja osaa toteuttaa asiakas- vai palveluohjausta.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä??
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Ohjaus- ja omahoidon tukeminen
Mitkä lait ja potilaan /asiakkaan taustatekijät toimivat ohjauksen lähtökohtina?
Miten toteutetaan näyttöön perustuvaa ohjausta erilaisia ohjausmenetelmiä ja viestintäkanavia hyödyntäen lähi- ja etäohjauksessa?
Mitä on potilas-/asiakaslähtöisyys ohjaussuhteessa?
Miten rakennetaan hyvä vuorovaikutteinen ohjaussuhde?
Mitkä ovat ohjausprosessin vaiheet?
Miten arvioidaan potilaan /asiakkaan ohjauksen tarve ja voimavarat?
Miten toteutetaan tiedollinen, sosiaalinen ja emotionaalinen tuki ja ohjaus?
Miten toteutuu suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ohjaamisessa?
Miten tuet ja motivoit asiakkaan/ potilaan hoitoon sitoutumista ja edistät hänen osallisuuttaan hoitoon sekä hallinnan tunteen vahvistumista?
Millaista on eettisesti hyvä ohjaus?
Miten arvioit ohjauksen vaikuttavuutta, laatua ja riittävyyttä?
Miten kirjaat potilaan / asiakkaan ohjauksen hoitokertomukseen?
Miten kehität ohjausosaamistasi?

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
Miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään Suomessa?
Miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää valvotaan ja ohjataan?
Miten varmistetaan laatu- ja vaikuttavuus palvelujen järjestämisessä ja ohjauksessa?
Mikä on terveydenhuollon palvelujen tuottajien, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin, välinen työnjako ja yhteistyö?
Mitä tarkoittaa vastuu potilaan hoidon jatkuvuudesta oman työnkuvan mukaisesti?
Miten toteutuvat digitaaliset palvelut ja asiointi terveydenhuollossa?
Miten terveysteknologia näyttäytyy sosiaali- ja terveydenhuollossa?
Mitä on asiakas- ja palveluohjaus?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistäminen: Learnin opintomateriaalit
Ravitsemus: Learnin opintomateriaalit
Ohjaus ja omahoidon tukeminen: Learnin opintomateriaalit
Toimintaympäristöosuus : Learn materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.

Ravitsemuksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan Teams-tapaamisina ja lähiopetuksena.

Ohjaus ja omahoidon tukemisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan verkossa ja Teams-tapaamisina.

Toimintaympäristöosuus (2op): Opintosisällöt opiskellaan verkossa ja osin ensimmäiseen työharjoitteluun linkittyvässä tehtävässä. Ryhmätöiden esitykset koululla lähiöpetuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Terveyden edistäminen: ei
Ravitsemus: ei
Ohjaus ja omahoidon tukeminen: ei
Toimintaympäristöosuus: ei

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen tehtävät palautetaan annetun määräajan puitteissa. Ryhmätyö arvioidaan asteikolla 0-5.
Ravitsemuksen tehtävä palautetaan määräpäivään mennessä. Yksilötehtävä arvioidaan hyväksytty-hylätty-täydennettävä. Tenttinä tehtävä yksilötehtävä arvioidaan asteikolla arvioidaan asteikolla 0-5.
Ohjaus ja omahoidon tukemisen tehtävät palautetaan määräajassa, arviointi 0-5
Toimintaympäristöosuus: Ryhmätyö/esitys määräaikaan mennessä, arviointi 0-5

Opiskelijan työmäärä

Terveyden edistäminen: 3 op.: 81 tuntia opiskelijan työtä.
Ravitsemus 2 op: 54 tuntia opiskelijan työtä.
Ohjaus ja omahoidon tukeminen: 3op: 81 tuntia opiskelijan työtä
Toimintaympäristöosuus 2op: 54 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Terveyden edistäminen: sari.engelhardt@xamk.fi
Ravitsemus: johanna.koskenniemi@xamk.fi
Ohjaus ja omahoidon tukeminen: satu.sallila@xamk.fi
Toimintaympäristöosuus : jussi.mahonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Sari Engelhardt
Vastuuopettaja

Sari Engelhardt

Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

2 op.
Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai?koulutusalakohtainen toteutus):
Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.
Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:
Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op.
Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö
Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op.
Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava
Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin? Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Learnin opintomateriaalit ja muu opettajan osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opetus toteutuu lähiopetuksena sisältäen työpajatyöskentelyä sekä yksilötyöskentelyä verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät palautetaan määräajan puitteissa. Arviointi asteikolla 0-5.

Opiskelijan työmäärä

3 op.= 81 h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

sari.engelhardt@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Linda Metsälä
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuopettaja

Johanna Koskenniemi

Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä.
Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden / potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen kokonaishoidossa.
Tunnet asiakkaan/potilaan hoitopolun, ja osaat palveluohjaamisen perusteet.
Ymmärrät yksityisen, julkisen ja 3. sektorin toiminnan osana hoito- ja palveluketjua.
Osaat hyödyntää digitaalisia ratkaisuja vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä.
Osaat arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen.
Vahvistat asiakkaan/potilaan taitoja omahoitoon ja sähköisten palveluiden käyttöön.
Hallitset rokotusosaamisen perusteet ja tunnet kansallisen rokotusohjelman.
Tunnet rokotuksilla ehkäistävien tartuntatautien ehkäisyn, oireet ja hoidon.

Sisältö

Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten huomioit asiakkaan / potilaan iän, taustan ja kulttuurin kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa?
Mitkä ovat eri ammattiryhmien roolit ja vastuut vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten ohjaat asiakasta ja hänen läheisiään tarvittavien palveluiden saamisessa?
Mitä tarkoittaa keskitetty asiakas- ja palveluohjaus?
Mitä tarkoittaa hoito- ja palvelusuunnitelma?
Miten hyödynnät digitaalisia ratkaisuja vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten teet kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnin?
Miten toteutat kuntoutumista ja terveyttä edistävää hoitotyötä?
Miten toteutat rokotuksia asianmukaisesti ja turvallisesti?
Mitä rokotuksia kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan?
Miten ohjaat asiakasta/potilasta rokottamiseen liittyvissä asioissa?
Millaisia tartuntatauteja vastaan rokotetaan?

Opiskelumateriaali

- Ikonen, E-R. 2015. Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.
- Rokotusosaaminen: (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
- Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

• Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso rakentuu seuraavasti:
-Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät
-Rokotusosaaminen 2 op: Itsenäinen opiskelu (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
-Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: Asiantuntijaluennot, itsenäinen opiskelu, case-opetus, ryhmätehtävät
-Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän edustajien luennot 3 tuntia

Tentit ja muut määräajat

Rokotusosaamisen verkkotentin voi uusia kaksi kertaa kevään 2024 aikana itse valittuna ajankohtana.
Kulttuurin, vastaanotto- ja kotisairaanhoitotyön tenttien tarkemmat tiedot Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op = 27 h
- Rokotusosaaminen 2 op = 54 h
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op = 54 h
- Prekliininen harjoittelu 1 op = 27 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi
- Rokotusosaaminen 2 op: linda.metsala@xamk.fi
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi, linda.metsala@xamk.fi
- Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan koululla, jossa läsnäolovelvoite 100 %.


HYVÄKSYTYSTI SUORITETUT OPINTOJAKSOT:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Kliininen hoitotyö I

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: hyväksytty/hylätty
- Rokotusosaamisen perusteiden 2 op: hyväksytty/hylätty
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: hylätty/1-5
- Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!