Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Nursing

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Saavutat ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sellaisen ymmärtämiseen perustuvan kokonaiskäsityksen, että pystyt tietojasi soveltamalla perustelemaan toimintasi hoitotyössä ja terveyden edistämisessä.
Ymmärrät elinjärjestelmien toiminnan.
Ymmärrät sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
Ymmärrät kivun fysiologiaa, eri kudosten kipuherkkyyttä, kivun kokemista.

Sisältö

Millainen on verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen, virtsanerityksen, lisääntymisen, tuki- ja liikuntaelimistön, aistien, hermoston, hormonierityksen ja ihon rakenne, toiminta ja säätely?
Miten elinjärjestelmä toimii?
Mitä ovat sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä?
Mitä on kivun fysiologia, eri kudosten kipuherkkyys, kivun kokeminen?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Marjo Piispa
 • Mari Hakala
 • Linda Metsälä
 • Satu Sällilä
 • Anna-Maija Uusoksa
Vastuuhenkilö

Marjo Piispa

Opiskelijaryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Hoitotyön toiminnot

Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja edistät toiminnallasi potilasturvallisuutta.
Osaat luoda hyvän hoitosuhteen.
Osaat tarkkailla ja arvioida potilaan vointia systemaattisesti.
Osaat perustiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä diagnostisista tutkimuksista.
Osaat vastata hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Osaat toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitoa ja toimia ergonomisesti.
Osaat toteuttaa turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Hallitset kivun tarkkailun ja arvioinnin keskeiset periaatteet.
Osaat raportoida ISBAR-protokollan mukaisesti.
Hallitset peruselvytyksen ja maallikko-defibrillaattorin käytön perusteet.
Osaat kohdata ja hoitaa kuolevaa potilasta ja tukea hänen läheisiään.
Tunnistat lähestyvän kuoleman merkit ja osaat vainajan laiton.

Aseptinen toiminta

Osaat infektioiden torjunnan periaatteet ja osaat soveltaa tietojasi toteuttaessasi infektioiden torjuntaa.
Tiedät infektioiden aiheuttamat haitat yksilötasolla
Tiedät infektioiden aiheuttamat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnallisesti.

Ergonomia

Tunnet hoitotyön ergonomiaan liittyvän lainsäädännön ja osaat toimia sen mukaisesti.
Osaat toimia asiakaslähtöisesti avustustilanteessa.
Tunnet kuntoutumista edistävän hoitotyön periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti.
Osaat huomioida ympäristön turvallisuuden ja riskit siirto- ja avustustilanteissa.
Osaat raportoida ja kirjata potilaan avustustilanteen toimintakykylähtöisesti.

Dokumentointi

Osaat kirjata hoitotyön prosessin mukaisesti.
Osaat kirjata käyttäen hoidon tarveluokitusta (SHTaL), hoitotyön toimintoluokitusta (SHToL) ja hoidon tulosluokitusta (SHTuL).

Sisältö

Hoitotyön toiminnot

Miten kohtaat potilaan/asiakkaan hoitotyössä ja luot hyvän hoitosuhteen?
Miten hyödynnät ABCDE-protokollaa potilaan voinnin arvioinnissa?
Miten käytät NEWS-kriteereitä peruselintoimintojen häiriöiden varhaisessa tunnistamisessa?
Miten raportoit ISBAR-protokollan mukaan?
Miten toteutat hoitotyön tarpeen määritystä, hoitotyön diagnosointia, hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja tulosten arviointia?
Mitkä ovat keskeisten perushoitoon ja hoitotoimiin liittyvät teoreettiset perusteet?
Mitkä ovat keskeisten diagnostisten tutkimusten teoreettiset perusteet?
Mitä ovat kivun tarkkailun ja arvioinnin keskeiset menetelmät?
Mitkä ovat peruselvytyksen ja maallikko-defibrillaattorin käytön perusteet?
Miten kohtaat kuolevan potilaan ja hänen läheisensä?
Miten toteutat kuolevan potilaan hoitotyötä ja vainajan laiton?

Aseptinen toiminta

Mitkä ovat infektiotautien syntymekanismit, kehon puolustusjärjestelmä ja infektiotautien ehkäisykeinot?
Mitkä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?
Mitä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?
Mitä ovat infektioiden aiheuttamat haitat ja kustannukset yksilö- ja yhteiskuntatasolla?

Ergonomia

Mitä on hoitotyön ergonomiaan liittyvä lainsäädäntö ja miten toimit sen mukaisesti?
Miten tutkit potilaan toimintakyvyn ja voimavarat avustustilanteessa?
Miten valitset turvallisen avustustavan ja apuvälineet potilaan toimintakyvyn mukaan?
Mitkä ovat kuntoutumista edistävän hoitotyön periaatteet ja miten toimit niiden mukaisesti?
Miten huomioit ympäristön turvallisuuden ja riskit siirto- ja avustustilanteissa?
Miten raportoit ja kirjaat potilaan avustustilanteen toimintakykylähtöisesti?

Dokumentointi

Miten kirjaat hoitoprosessin suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin asiakaslähtöisesti?
Miten käytät rakenteista hoitokertomustietoa FinCC-luokituskokonaisuus (SHTaL, SHToL, SHTuL) ja kirjaat vapaata tekstiä?

Opiskelumateriaali

Kliinisen hoitotyön perusteet:
Opettajan osoittama verkko-oppimisympäristö.
Rautava-Nurmi H.,Westergård A., Henttonen T., Ojala M. & Vuorinen, S. 2012. tai uudempi. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro: Helsinki
Veli-Jukka Anttila, Mari Kanerva, Maria Kuronen. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.THL.
Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen materiaali.

Prekliininen harjoittelu:
Learn-pohjalla oleva Kliinisen hoitotyön perusteet -teoriamateriaali harjoitusten pohjana

Yksilölliset oppimisväylät

Kliinisen hoitotyön perusteet
Teoriaopinnot koululla ja verkossa 6 op
Hoitotaitojen prekliiniset harjoitukset koululla 4op


Prekliininen harjoittelu
Prekliininen harjoittelu on osa lakisääteista EU-sairaanhoitajan pakollista kliinistä harjoittelua. Jokainen tunti on pakollinen. Harjoituspäivien aiheet näkyvät Learn-pohjalla.

Ergonomiaosaaminen: voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op oikeuttaa hyväksilukemaan ergonomian osuuden

TKI ja työelämäyhteistyö

Kliinisen hoitotyön perusteisiin (6 op teoria) kuuluva Prekliininen harjoittelu on koululla tehtäviä pakollisia harjoituksia ja/tai simulaatioita 3 op. (+ ergonomia 1 op). Nämä kulkevat rinnan Kliinisen hoitotyön perusteet 6 op (teoria) opintojen kanssa.


Harjoittelutuntien sisältö:

Aseptinen toiminta
• Aseptiikan perusteet
• Käsihygienia, henkilöhygienia, siivous, jätehuolto
• Varotoimet potilaan hoitotyössä
• Infektioriskin tunnistaminen

Ergonomiaosaaminen:
* Case-harjoitusten soveltaminen, mm:
* Toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
* Kuntoutumisen tukeminen
* Avustustapa ja sen valinnan perusteet
* Potilassiirron apuvälineet ja niiden turvallinen käyttö
* Alkuasento
* Toimintaympäristön turvallisuus
* Riskien arviointi
* Työasennot; käyntiasento, painonsiirto
* Toimintakykylähtöinen suullinen raportointi

Perushoitotyö ja painehaavojen ehkäisy
• Perushoitotyön auttamismenetelmät ja apuvälineet
• Henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, painehaavasuositus.

Haavanhoidon perusteet

Katetrointi ja suolen toiminnan edistäminen
• Virtsaamisen seuranta, virtsateiden toiminnan ylläpitäminen (katetrointi ja virtsa-avanne)
• Suolen toiminnan seuranta ja edistäminen (suoliäänten kuuntelu, suoliston tyhjentäminen, suolistoavanteen hoito)

Ravitsemuksessa avustaminen ja nenämahaletkun laitto
• Enteraalinen ravitsemus
• Ravitsemustilan seuranta ja arviointi, ravinnon saannin turvaaminen

Hengityksen arviointi ja tukeminen
• Hengityksen seuranta, hengitystien avoimuuden arviointi
• Hengitysvajaus, hengenahdistus, aspiraatioriski
• Kliinisten merkkien havainnointi (ihon väri, syanoosi, miten puhuu, hikisyys jne.)
• Hengitysäänten kuuntelu, hengitysfrekvenssi, SpO2
• Hapenantovälineet
• Ilmatienhallinnassa avustaminen, sis. ventilointi
• Liman imeminen hengitysteistä ja trakeostoomasta

Verenkierron ja sydämen toiminnan tutkiminen ja arviointi, peruselvytys
• Sykkeen ja lämpörajojen tunnustelu
• Verenpaineen mittaaminen
• Monitorointi
• EKG
• Peruselvytys ja defibrillointi

Tajunnan tason arviointi (GCS)

Muu potilaan tilan arviointi
• Kivun arviointi
• Kuulo- ja näköaistimuutosten huomiointi ja apuvälineet
• Lämmön arviointi

Lääkehoito
• S.c. ja i.m. injektion anto (teoriaosuus lääkehoito-opinnoista)


Nestetasapainon seuranta ja laskeminen, perusnestehoidon toteutus
• Nestehoito, perusnesteen valinta
• Infuusion valmistelu
• Kanylointi
• Nestehoidon arviointi
• Nestetasapaino


Verinäytteiden ottaminen
• Kapillaarinäytteet
• Laskimoverinäytteet

Kuolevan potilaan hoitaminen
• Lähestyvän kuoleman merkkien tunnistaminen
• Kuolevan potilaan hoitaminen, vainajan laitto ja läheisten kohtaaminen

Tentit ja muut määräajat

Kliinisen hoitotyön perusteet -tentti

Hoitotyön osaamisen arviointi. 1h/opiskelija.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Teoria: Kliinisen hoitotyön perusteet
5x27h = 162 h

Harjoitukset: Hoitotyön harjoitukset ovat pakolliset. Kokonaisuuden laajuus 3 op = 3 x 16h= 48h. 7 lähipäivää (7h/pvä) ja osaamisen arviointi opintojakson lopussa. Lisäksi yksi vapaaehtoinen kertauspäivä opintojaksolla. Koululla on mahdollisuus harjoitella hoitotyön toimintoja itsenäisesti.

Ergonomiaosaaminen: 16h pakolliset harjoitukset koululla, opintokäynti ja osaamisen arviointi.

Toteutuksen osien kuvaus

Kliinisen hoitotyön perusteet
Kliinisen hoitotyön perusteet sisältää Learn-alustalla olevat materiaalit ja opppimistehtävät. Materiaali opiskellaan itsenäisesti työpajoja hyödyntäen ja osaaminen osoitetaan tenttimällä osio opintojakson lopulla. Arviointina 1-5/hylätty.

Prekliininen harjoittelu
Hoitotyön osuus sisältää 8 pakollista harjoittelupäivää sekä osaamisen arviointi. Lisäksi vapaaehtoinen kertauspäivä.

Ergonomiaosio

Lisätietoja opiskelijoille

Ergonomiaosaaminen: Satu Sällilä, satu.sallila@xamk.fi
Hoitotyö: Marjo Piispa, marjo.piispa@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kliinisen hoitotyön perusteet -teoria: Tentti/ hyväksytty 70% oikein, arviointi 1-5/hylätty.
Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen tasokoe (vapaaehtoinen)

Ergonomiaosaaminen: Osaamisen arviointi hyväksytty/hylätty

Hoitotyön osaaminen: Osaamisen arvointi hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Katri Rissanen
Vastuuhenkilö

Katri Rissanen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 26. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 26. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Potilasturvallisuus
Ymmärrät potilasturvallisuuden merkityksen hoitotyön ympäristöissä.
Hallitset potilasturvallisuuden keskeisen tietoperustan.
Osaat edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Osaat toimia välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla vaaratapahtuman ilmetessä.

Tiedonhallinta terveydenhuollossa
Osaat noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä säädöksiä.
Osaat noudattaa nettietikettiä, sähköposteja koskevia sääntöjä ja menettelyjä, huomioida kyberturvallisuuden sekä käyttää turvallisesti sosiaalista mediaa, sekä terveydenhuollon sähköisiä tietopalveluita ammattilaisen näkökulmasta.

Näyttöön perustuva hoitotyö
Ymmärrät, mitä tarkoittaa näyttöön perustuva työ sairaanhoitajan työskentelyssä ja päätöksenteossa.
Osaat tehdä tiedonhakua yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja lukea tieteellisiä julkaisuja.
Osaat käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja raportointityökaluja.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa työssäsi.

Sairaanhoitajan eettinen toiminta
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Potilasturvallisuus
Mistä rakentuu organisaation potilasturvallisuuskulttuuri
Mikä on potilasturvallisuutta koskeva lainsäädäntö
Mitä sisältävät potilasturvallisuuden osa-alueet: laiteturvallisuus, hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus
Miten vaaratapahtumia ehkäistään hoidossa
Miten toimit vaaratapahtuman ilmetessä
Miten potilasturvallisuutta varmistetaan tehokkaalla tiimityöllä, systemaattisella työskentelyllä ja potilasturvallisuutta uhkaaviin riskitilanteisiin puuttumalla

Tiedonhallinta terveydenhuollossa
Mihin lakeihin ja asetuksiin terveydenhuollon tietosuoja ja tietoturva perustuvat
Miten tietosuoja ja tietoturva toteutuvat erilaisissa asiakkaan/potilaan hoidon ympäristöissä
Mikä on salassapitovelvollisuuden sisältö
Mitä kuuluu nettietikettiin, sähköposteja koskeviin sääntöihin ja menettelyihin, turvalliseen sosiaaliseen mediaan sekä terveydenhuollon sähköisten tietopalveluiden käyttöön ammattilaisen näkökulmasta

Näyttöön perustuva toiminta
Mikä on sairaanhoitajan rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa
Miten toteutat turvallista ja luotettavaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä
Miten hyödynnät hoitosuosituksia ja yhtenäisiä käytäntöjä hoitotyössä
Miten toteutat tiedonhakuja terveystieteiden yleisimmistä tietokannoista
Miten luet ja arvioit tieteellisiä julkaisuja

Sairaanhoitajan eettinen toiminta
Millainen on ammattialasi
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka

Opiskelumateriaali

Learnin materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Kampuksella ja verkossa toteutettava opetus näkyy lukkarikoneessa ja Tuudossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Kuvataan learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

5 x 27h

Toteutuksen osien kuvaus

Etiikka
Potilasturvallisuus
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tiedon hallinta

Lisätietoja opiskelijoille

Ole oppitunneilla ajoissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuvataan learnissa.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
Vastuuhenkilö

Jussi Mähönen

Opiskelijaryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Hallitset lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön, informaatio-ohjauksen ja prosessin.

Osaat soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessasi, toteuttaessasi ja arvioidessasi turvallista lääkehoitoa erilaisten asiakas- /potilasryhmien ja sairauksien hoidossa.

Tunnistat lääkkeiden yleisimmät yhteis- ja haittavaikutukset.

Tiedät lääkeaineiden keskeiset vaikutusmekanismit ja vaiheet elimistössä (farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka).

Osaat toteuttaa lääkelaskentaa turvallisesti.

Osaat käyttää lääkehoidossa tarvittavia välineitä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Osaat nestehoidon perusteet.

Sisältö

Mitkä lait ja säädökset ohjaavat lääkehoitoa?

Mitä toimintayksikön lääkehoidon toteuttamista ohjaava lääkehoitosuunnitelma sisältää?

Mitkä ovat farmakologian perusteet (farmakokinetiikka, farmakodynamiikka ja toksikologia)?

Mitkä ovat lääkkeiden terapeuttiset, haitta- ja yhteisvaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit?

Mitkä ovat tavallisimmat lääkeaineryhmät ja niiden käyttöalueet, vaikutusmekanismit ja antotavat?

Miten toteutat lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen?

Miten käytät lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa ja annostelussa tarvittavia välineitä? (ruiskut, neulat, sekoituskanyylit, infuusioletkustot ja infuusioautomaatit)

Mitä pitää huomioida potilaan lääkehoidon ohjauksessa?

Miten toteutetaan lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi?

Mitkä ovat sairaanhoitajan rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa?

Miten lääkehoitoteknologiaa hyödynnetään?

Miten hallitset lääkelaskennan eri osa-alueet?

Miten suunnittelet ja toteutat nestehoitoa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 20.12.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
Vastuuhenkilö

Jussi Mähönen

Opiskelijaryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat huomioida toiminnassasi saavutettavuuden näkökulman ja ekologisuuden.
Valtakunnallinen koe

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?
Miten huomioit toiminnassasi saavutettavuuden näkökulman ja ekologisuuden?
Valtakunnallinen koe.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

7 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

43 % Lähiopetus, 57 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Leena Kosunen
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuhenkilö

Leena Kosunen

Opiskelijaryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Ymmärrät sisätauti- ja syöpäpotilaan hoitopolun ja hoidon erityispiirteet.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun sisätauti- ja syöpäpotilaiden hoidossa.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa keskeisimmistä sisätaudeista ja syöpäsairauksista.
Osaat arvioida systemaattisesti hoidon tarpeen
Osaat sisätauti- ja syöpäpotilaan hoidossa käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot ja diagnostiset tutkimukset.
Ymmärrät sisätauti- ja syöpäpotilaan turvallisen lääkehoidon perusteet farmakologiaa hyödyntäen.
Sovellat lääkehoidon osaamista potilaan ohjauksessa ja hoidossa.
Osaat ohjata potilasta kuntoutumista edistävien periaatteiden mukaisesti.
Osaat soveltaa säteilyturvallisuuden periaatteita.
Osaat turvallisen verensiirron periaatteet.
Osaat kirjata, raportoida ja konsultoida ISBAR-mallin mukaisesti.
Kehityt tiimityöskentelyssä, arvostat kollegiaalisuutta ja ymmärrät niiden merkityksen potilas- ja työturvallisuudelle.

Sisältö

Mitkä ovat yleisimmät sisätaudit ja syöpäsairaudet
Miten potilaan hoitopolku etenee diagnosoinnista hoitoon
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa sisätauti- ja syöpäpotilaan hoitotyössä
Mitkä ovat sisätautipotilaan ja syöpäpotilaan hoidossa käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot ja diagnostiset tutkimukset
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit turvallista lääkkeellistä ja lääkkeetöntä hoitotyötä keskeisissä sisätaudeissa ja syöpäsairauksissa
Miten ohjaat potilasta ja sitoutat häntä omahoitoon
Miten hoitoelvytys toteutetaan
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä
Miten toteutat ja varmistat onnistuneen potilasohjauksen
Miten kirjaat, raportoit ja konsultoit ISBAR-mallin mukaisesti
Miten sovellat säteilyturvallisuuden periaatteita
Miten toteutat verensiirron turvallisesti
Miten toimit tiimin jäsenenä ja huomioit kollegiaalisuuden, ja mikä niiden merkitys on potilas- ja työturvallisuudelle

Opiskelumateriaali

Learnissä osoitettu materiaali.
Lisäksi mm.
-Outi Ahonen; Mari Blek-Vehkaluoto; Sirkka Ekola; Sanna Partamies; Virpi Sulosaari; Tuija Uski-Tallqvist. Sanoma Pro 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö
- Holmström Peter; Korhonen Liisa; Kuusisto Milla; Lätti Anne; Rintamäki Reeta; Tauriainen Milla; Kimpimäki Katja; Muller Eduard. Sisätaudit. Sanoma Pro Oy 2022. 8. uudistettu painos
- Saano S & Taam-Ukkonen M. Lääkehoidon käsikirja (soveltuvin osin). 2020. Sanoma Pro Oy 2022. 9. uudistettu painos
- Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito (soveltuvin osin). Sanoma Pro Oy 2012
- Opettajan erikseen suosittamat käypähoitosuositukset

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskeluun sisältyy kontaktiopetusta ja itsenäistä verkkotyöskentelyä. Opintojakson suorittamiseen sisältyy harjoitustenttejä, oppimistehtäviä ja prekliinistä harjoittelua koululla, joissa vaaditaan 100 % läsnäolo. Tentti (loppukoe). Osaamisen arviointi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työelämän asiantuntijaluennot tai työelämävierailut.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojaksoon kuuluvat Learnin harjoitustentit ja tehtävät tulevat olla suoritettuina ennen opintojakson prekliinistä harjoittelua. Opintojakson loppukoe tehdään Examissa ja se tulee suorittaa opintojakson aikana. Prekliinisten harjoitusten osaamisen arviointi suoritetaan ennalta ilmoitettuna ajankohtana koululla tapahtuvien harjoitusten jälkeen. Opintojakson aikataulu ilmoitetaan Learnissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

7 x 27 h, yhteensä 189 h

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävyysehdot:
Suoritettu hyväksytysti tai suoritus menossa yhtäaikaisesti
-Anatomia, fysiologia ja patologia 5 op
- Kliininen hoitotyö 10 op
- Laatu ja turvallisuus sosiaali- ja terveysalalla 5 op
- Lääkehoito 5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki Learnin harjoitustentit ja oppimistehtävät hyväksytysti suoritettu (hylätty- hyväksytty).
Prekliinisen harjoittelun osaamisen arviointi
Opintojakson lopputentti numeerinen arviointi 1-5.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Anna-Liisa Luova
Vastuuhenkilö

Anna-Liisa Luova

Opiskelijaryhmät
 • LLKT22SD
  Double Degree in Business Logistics
 • LOKT22SD
  Double Degree in Logistics Engineering
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi tavallisimmissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hallitset esimerkiksi esittäytymis- ja asiointitilanteissa tarvittavia, yksinkertaisia, taitotasojen A1.1 - A1.2 fraaseja, peruslauseita ja -sanastoa.
Tunnet keskeisiä kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi vokaaliharmonian, verbityyppien preesensin ja yksikön partitiivin, sekä osaat ääntää ja kirjoittaa suomeksi.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millainen suomen kieli on verrattuna muihin tuntemiisi kieliin?
Mitkä ovat suomen kielen erityispiirteet?
Millaisia fraaseja ja millaista kielen ja kulttuurin tuntemusta tarvitset tavallisissa arkitilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää suomen kielen alkeisopinnoissasi opintojaksolla ja itsenäisesti?
Miten suomea äännetään ja kirjoitetaan?

Opiskelumateriaali

Gerstler, Aho & Willberg: No niin 1
ja opiskelumateriaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetusta 2 x viikko

TKI ja työelämäyhteistyö

Perusfraaseja ja sanastoa, arkipäivän suomea alkeistasolla.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät ja tentit opintojakson toteutusaikana. Uusintatentti tammikuussa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi koostuu:
suullisista tehtävistä
kirjallisista tehtävistä
sanakokeista
kahdesta kokeesta

Lisätietoja opiskelijoille

anna-liisa.luova@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, sanakokeet, suulliset harjoitukset, kirjalliset harjoitukset, 2 tenttiä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa:
a) käyttää suomen kielen alkeistason (A1.1 - A1.2) fraaseja, sanastoa ja rakenteita arkiviestinnässään
b) etsiä tietoa oppikirjoista ja muista suomen kielen alkeistason tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa suomen kielen osaamista, mutta edellyttää riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Anna-Liisa Luova
Vastuuhenkilö

Anna-Liisa Luova

Opiskelijaryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Osaat seurata yksinkertaista puhetta ja lukea lyhyitä tekstejä tutuista aiheista.
Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A1.2 - A1.3.
Tutustut ammattialasi perussanastoon.
Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi verbien ja nominien konsonantti- ja vokaalivaihtelut, nominien yksikön sijamuodot ja monikon perusmuodon.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gerstler, Aho & Willberg: No niin! 1. Suomea aikuisille. Finn Lectura

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kotkan kampuksella. Toteutukseen kuuluu lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuuu aktiivisesti lähiopetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleiset työelämätaidot.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki kurssin tehtävät pitää palauttaa aikataulujen mukaan kurssin loppuun mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (60 tuntia lähiopetusta, 75 tuntia itsenäistä työskentelyä).

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviiin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen lähiopetukseen. Opintojaksolla on kaksi tenttiä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaaminen

ja riittävää englannin kielen taitoa

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Satu Sällilä
 • Johanna Koskenniemi
 • Sari Engelhardt
Vastuuhenkilö

Jussi Mähönen

Opiskelijaryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot
Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus
Osaat hyödyntää eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Ohjaus- ja omahoidon tukeminen
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä näyttöön perustuvaa yksilö- ja ryhmäohjausta.
Osaat soveltaa perustellusti erilaisia ohjausmenetelmiä mukaan lukien digitaalisen ohjauksen.
Osaat suunnitella ja toteuttaa omahoitoa tukevaa ohjausta pedagogisesti ja eettisesti perustellen.
Osaat arvioida ja kirjata ohjauksen tuloksia asiakkaan/potilaan, läheisten ja terveydenhuollon kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Ymmärrät sosiaaliturvan merkityksen osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin ja imagon rakentamisessa sekä asiakkaan palvelukokemuksen luomisessa.
Osaat hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa
Osaat ohjata ja motivoida asiakasta/potilasta digitaalisten palvelujen käytössä.
Osaat työskennellä uudistuvissa toimintaympäristöissä ja osaa toteuttaa asiakas- vai palveluohjausta.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä??
Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Ohjaus- ja omahoidon tukeminen
Mitkä lait ja potilaan /asiakkaan taustatekijät toimivat ohjauksen lähtökohtina?
Miten toteutetaan näyttöön perustuvaa ohjausta erilaisia ohjausmenetelmiä ja viestintäkanavia hyödyntäen lähi- ja etäohjauksessa?
Mitä on potilas-/asiakaslähtöisyys ohjaussuhteessa?
Miten rakennetaan hyvä vuorovaikutteinen ohjaussuhde?
Mitkä ovat ohjausprosessin vaiheet?
Miten arvioidaan potilaan /asiakkaan ohjauksen tarve ja voimavarat?
Miten toteutetaan tiedollinen, sosiaalinen ja emotionaalinen tuki ja ohjaus?
Miten toteutuu suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ohjaamisessa?
Miten tuet ja motivoit asiakkaan/ potilaan hoitoon sitoutumista ja edistät hänen osallisuuttaan hoitoon sekä hallinnan tunteen vahvistumista?
Millaista on eettisesti hyvä ohjaus?
Miten arvioit ohjauksen vaikuttavuutta, laatua ja riittävyyttä?
Miten kirjaat potilaan / asiakkaan ohjauksen hoitokertomukseen?
Miten kehität ohjausosaamistasi?

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
Miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään Suomessa?
Miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää valvotaan ja ohjataan?
Miten varmistetaan laatu- ja vaikuttavuus palvelujen järjestämisessä ja ohjauksessa?
Mikä on terveydenhuollon palvelujen tuottajien, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin, välinen työnjako ja yhteistyö?
Mitä tarkoittaa vastuu potilaan hoidon jatkuvuudesta oman työnkuvan mukaisesti?
Miten toteutuvat digitaaliset palvelut ja asiointi terveydenhuollossa?
Miten terveysteknologia näyttäytyy sosiaali- ja terveydenhuollossa?
Mitä on asiakas- ja palveluohjaus?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistäminen: Learnin opintomateriaalit
Ravitsemus: Learnin opintomateriaalit
Ohjaus ja omahoidon tukeminen: Learnin opintomateriaalit
Toimintaympäristöosuus : Learn materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.

Ravitsemuksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan Teams-tapaamisina ja lähiopetuksena.

Ohjaus ja omahoidon tukemisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan verkossa ja Teams-tapaamisina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Terveyden edistäminen: ei
Ravitsemus: ei
Ohjaus ja omahoidon tukeminen: ei
Toimintaympäristöosuus: ei

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen tehtävät palautetaan annetun määräajan puitteissa. Ryhmätyö arvioidaan asteikolla 0-5.
Ravitsemuksen tehtävät palautetaan määräpäivään mennessä. Yksilötehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty-täydennettävä-hylätty. Ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla 0-5.
Ohjaus ja omahoidon tukemisen tehtävät palautetaan määräajassa, arviointi 0-5
Toimintaympäristöosuus: Ryhmätyö/esitys määräaikaan mennessä, arviointi 0-5

Opiskelijan työmäärä

Terveyden edistäminen: 3 op.: 81 tuntia opiskelijan työtä.
Ravitsemus 2 op: 54 tuntia opiskelijan työtä.
Ohjaus ja omahoidon tukeminen: 3op: 81 tuntia opiskelijan työtä
Toimintaympäristöosuus 2op: 54 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Terveyden edistäminen: sari.engelhardt@xamk.fi
Ravitsemus: johanna.koskenniemi@xamk.fi
Ohjaus ja omahoidon tukeminen: satu.sallila@xamk.fi
Toimintaympäristöosuus : jussi.mahonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5