Siirry suoraan sisältöön

Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op), joka jakautuu kaikille pakollisiin ydinopintoihin ja opinnäytetyöhön sekä täydentäviin opintoihin.
Ydinosaamisen opinnoissa saat kokonaiskuvan tiedonhallinnan kehittämisestä. Opit kytkemään tiedonhallinnan ja sen kehittämisen organisaation muuhun toimintaan. Lisäksi opit ymmärtämään sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen ja sähköisen arkistoinnin merkityksen osana organisaation tiedonhallintaa.
Ydinosaamisen opintojen aikana saat riittävät tiedot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamiseen organisaation tiedonhallinnan kehittämisessä. Saat myös valmiudet osallistua tietojärjestelmien hankintaan ja kehittämiseen substanssialasi asiantuntijana.
Täydentävän osaamisen opinnot (15 op) voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.
Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).
Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opintojen tavoite

Opi tunnistamaan organisaatiosi kehittämiskohteita erityisesti tiedonhallinnan näkökulmasta.
Koulutuksessa saat käytännönläheisiä tietoja ja taitoja sekä oman työsi että organisaatiosi toiminnan kehittämiseen tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin avulla. Opit tuntemaan sähköiseen arkistointiin liittyvien järjestelmäpalvelujen teknologioita. Opit myös, kuinka osallistua tietojärjestelmäpalvelujen hankintaprosessiin.
Keskeisiä aihealueita koulutuksessa ovat sähköisen tiedon syntyyn, käsittelyyn ja säilytykseen sekä uudelleenkäyttöön liittyvät teemat. Lisäksi opiskelet tietosuojaa ja tietoturvaa.
Tutkinnon suoritettuasi ymmärrät tiedonhallinnan merkityksen organisaation toiminnassa ja tiedät tiedon säilymiselle asetetut vaatimukset. Tunnistat tiedonhallintaan ja sähköiseen arkistointiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ymmärrät organisaation toimintaa kokonaisuutena prosessien, tiedon ja tietojärjestelmien näkökulmasta ja osaat edistää tietoturvallisten toimintatapojen käyttöönottoa. Voit osallistua monipuolisesti erilaisiin tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin kehittämishankkeisiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen työelämäyhteydet muodostuvat opiskelijoiden monipuolisesta työelämäkokemuksesta ja Xamkin omista verkostoista. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus pohtia käytännön työelämän esimerkkejä kollegoidesi kanssa. Yhdessä kokemuksia vaihtamalla voit kehittää ja luoda uusia tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin käytänteitä.
Koulutus toimii yhteistyössä Xamkin TKI-toimijoiden, erityisesti Digitalian – Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alan koulutusta tarjoavien muiden korkeakoulujen sekä alalla toimivien yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskele joustavasti työn ohella.

Koulutus järjestetään verkko-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi. Opinnot sisältävät aikaan sidottua kontaktiopetusta verkossa, verkossa tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Keskeisimmät oppimisympäristösi itsenäisen opiskelun lisäksi ovat Xamkin verkko-oppimisympäristö sekä lähipäivien aikana toteutettavat ryhmätyöt ja -keskustelut. Lisäksi opintojaksoihin voi sisältyä case-oppimista ja tutustumista erilaisiin tiedonhallinnan ratkaisuihin

Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk
Tunnus
(SAMI23KVY)
Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi
Tunnus
(SAMI22KY)
Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi
Tunnus
(SAMI21KY)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

19.02.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
Vastuuopettaja

Kirsi Jurvanen

Ryhmät
 • SAMI23KVY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnet tietojärjestelmäpalvelujen hankinnan vaiheet ja pystyt toimimaan tiedonhallinnan asiantuntijana hankintaprosessissa. Osaat ohjata vaatimusmäärittelyn laatimista ja tunnet käyttäjälähtöisiä kehittämismenetelmiä. Osaat arvioida järjestelmäpalvelujen laatua.

Sisältö

Mitkä ovat tietojärjestelmäpalvelujen hankinnan vaiheet? Miten hankintaprosessia ohjataan? Miten vaatimusmäärittely laaditaan? Minkälaisia käyttäjälähtöisiä kehittämismenetelmiä hankintojen yhteydessä voidaan käyttää? Miten järjestelmän laatua voidaan arvioida?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn-alustalta ja julkaistaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää sekä teoreettista että käytännöllistä osaamista, voit suorittaa opintojakson osaamisen näytöllä (suullinen tentti). Opintojakson voi suorittaa myös kokonaan tai osittain työtä opinnollistaen, mikäli työssäsi on opintojakson sisältöjä vastaavia aihealueita. Tällöin perehdyt työssäsi opintojakson teemoihin siten, että hallitset aiheen sekä teoriassa että käytännössä ja osoitat osaamisesi näyttönä, josta sovitaan yhdessä opettajan kanssa ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät toteutetaan mahdolisuuksien mukaan opiskelijan työhön integroiden.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään useampi pieni oppimistehtävä. Tehtävät voi palauttaa omaan tahtiin ja arviointeja tehdään noin joka toinen viikko. Kaikki tehtävät on oltava palautettu opintojakson päättyessä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä opintojaksolla (5 op) on 135h, joka on itsenäistä opiskelua ja tehtävien tekemistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina eikä siihen sisälly aikaan sidottua opetusta. Tarvittaessa opintojaksolle voidaan aikatauluttaa muutamia vapaaehtoisia ohjaustunteja, joissa esimerkiksi opintojakson tehtäviin voi saada ohjausta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu oppimistehtävistä saataviin kokonaispisteisiin.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Teemu Oksanen
Vastuuopettaja

Kirsi Jurvanen

Ryhmät
 • SAMI23KVY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät sähköisten palveluiden teknisen toimintaympäristön keskeiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hallitset järjestelmäpalvelun toteutus- ja käyttöönottoprosessin perusperiaatteet. Ymmärrät järjestelmäpalveluiden tekniset vaatimukset ja osaat arvioida ratkaisun teknistä toimivuutta.

Sisältö

Mitkä ovat teknisen toimintaympäristön keskeiset käsitteet? Millaiset ovat sähköisten palvelujen keskeiset toimintaperiaatteet? Millainen on järjestelmäpalvelun toteutus- ja käyttöönottoprosessi? Mitkä ovat järjestelmäpalvelujen tekniset vaatimukset? Miten ratkaisun teknistä toimivuutta arvioidaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
Vastuuopettaja

Kirsi Jurvanen

Ryhmät
 • SAMI23KVY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät organisaation toimintaa kokonaisuutena prosessien, tiedon ja tietojärjestelmien näkökulmasta. Tunnistat ja osaat kuvata organisaation toimintaan liittyviä prosesseja ja tietovirtoja erityisesti tiedonhallinnan näkökulmasta. Osaat kehittää prosesseja sekä ohjata prosessien mukaista toimintaa.

Sisältö

Mikä on prosessi? Mikä on tietovirta? Miten prosesseja ja tietovirtoja kuvataan, kehitetään ja ohjataan? Minkälaisia kuvausvälineitä on saatavilla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa ja se löytyy pääosin opintojakson verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Mikäli sinulla on opintojakson tavoitteiden mukaista aiempaa osaamista, myös osaamisen näyttö on mahdollinen. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua asiasta sopimiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on suunniteltu työelämäedustajan luentovierailua. Lisäksi opintojaksolla on käytäntöön sovellettavia harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla suoritetaan teoriaosuuteen liittyvä verkkotentti, joka on suoritettavissa verkko-oppimisympäristössä suunnilleen opintojakson puolivälissä. Tentti on avoinna noin viikon ajan. Lisäksi opintojaksoon liittyy käytännönläheinen harjoitustyö, joka palautetaan opintojakson loppuun mennessä.

Hylätyn opintojakson voi uusia osallistumalla uusintatenttin verkossa. Uusintatenttimahdollisuudet järjestetään kevään 2024 aikana ja tentti kattaa koko opintojakson sisältöalueen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135h, josta noin 60h on teoria-aineiston opiskelua ja verkkotenttiin valmistautumista, 60h harjoitustyön tekemistä ja 15h kontaktiopetukseen osallistumista sekä siihen valmistautumista. Hylätyn opintojakson voi uusia osallistumalla uusintatenttin verkossa. Uusintatentti kattaa koko opintojakson sisältöalueen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon sisältyvät seuraavat verkossa toteutettavat tapaamiset:
pe 6.10.2023 klo 17-20
la 7.10.2023 klo 12:15-14.45
pe 10.11.2023 klo 17-20

Opintojaksolla tehdään prosessien kuvaamiseen liittyvä harjoitustyö, jossa tarvitaan jotakin prosessien kuvaamiseen soveltuvaa sovellusohjelmaa. Opintojakson ensimmäisenä kontaktipäivänä annetaan pari vaihtoehtoa soveltuviksi ohjelmiksi.

Osallistumislinkit sekä ohjeet oppimisympäristöön liittymiseksi tulevat ilmoittautuneille sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin YAMK-opiskelijoille sekä opiskelijoille, joilla on työn tai koulutuksen kautta hankittua tiedon- ja asiakirjahallinnan perusteiden osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan verkkotentin ja harjoitustyön perusteella

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

12.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anssi Jääskeläinen
Vastuuopettaja

Kirsi Jurvanen

Ryhmät
 • SAMI23KVY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Hallitset sähköisen arkistoinnin ja pitkäaikaissäilyttämisen suunnittelun periaatteet ja tunnistat erilaisten aineistojen sähköisen säilyttämisen haasteita. Tunnet sähköistä säilyttämistä koskevat normit, standardit ja suositukset. Tunnet erilaisten aineistojen digitointia koskevia laatuvaatimuksia. Tunnistat sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen teknologioita ja formaatteja.

Sisältö

Minkälaisia asioita on huomioitava sähköistä pitkäaikaissäilytystä suunniteltaessa? Mitkä normit, standardit ja suositukset ojaavat sähköistä arkistointia? Mitä haasteita liittyy sähköiseen säilyttämiseen? Millä kriteereillä varmistat digitoinnnin laadun?

Opiskelumateriaali

Kaikki materiaalit learnin kautta saatavilla / linkattuna. Myös kaikki tehtävät tehdään joko suoraan learn alustalla tai palautetaan sinne tehtävissä tarkennettujen ohjeiden mukaisesti.

Jotta kurssin tehtävät on mahdollista toteuttaa, opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone, johon on oikeus asentaa ohjelmia. Kurssilla tarvittavat työkalut luetellaan kurssisivuilla, mutta ne tarjotaan myös VirtualBox virtuaalikoneena. Tämän käyttämiseksi koneelle pitää pystyä asentamaan VirtualBox ohjelmisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikään osa-alue kurssilla ei ole pakollinen mutta opiskelija on itse vastuussa siitä että saa riittävästi pisteitä kurssin tehtävistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on sisältöjä / menetelmiä TKI-hankkeista.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssilla sivutaan Digitalia tutkimuskuksen tekemää kansainvälistä yhteistyötä ja hyödynnetään monia erilaisia kansvainälisen yhteistyön tuloksena syntyneitä ohjelmistoja.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 135h (kontaktiopetusta ja siihen valmistautumista 10h ja itsenäistä opiskelua Learn ympäristössä 125h)

Toteutuksen osien kuvaus

Lainsäädännöllisiä näkökulmia
Vastaan tulevia haasteita ja niiden ratkaisuita
Sähköinen säilyttäminen käytännössä hyödyntäen vain avoimen lähdekoodin ohjelmistoja

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan tammi-maaliskuussa 2024 verkko-opintoina. Opintojaksoon kuuluu kaksi noin 90min luentoa ja tarpeen mukaan sovittavia interaktiivisia kyselytunteja. Luentojen ajankohdat ovat pe 12.1.2024 klo 17-18.30 ja pe 9.2. klo 17-18.30. Luentojen tarkempi sisältö tulee kurssin Learn-sivustolle ennen kurssin alkua.

Molemmat luennot tallennetaan myöhempää katselua varten ja videot tulevat saataville kurssin Learn-sivustolle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pisteytys, tehtävät ja arviointiperusteet kerrotaan ensimmäisellä luennolla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

20.11.2023 - 14.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
Vastuuopettaja

Kirsi Jurvanen

Ryhmät
 • SAMI23KVY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Hallitset tiedon elinkaaren vaiheet. Osaat tiedonohjauksen suunnittelun periaatteet. Tiedät, mitkä säädökset ja suositukset vaikuttavat tiedonohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Sisältö

Mitkä ovat tiedon elinkaaren vaiheet? Miten laaditaan tiedonohjaussuunnitelma? Mitkä säädökset, standardit ja suositukset vaikuttavat tiedonohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa ja se löytyy verkko-oppimisympäristöstä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Mikäli sinulla on opintojakson sisältöihin liittyvää aiemmin esimerkiksi työssä hankittua osaamista, voit suorittaa opintojakson osaamisen näytöllä. Yhteys tässä tapauksessa opintojakson opettajaan mahdollisimman pian, viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on 1-2 työelämäluentoa. Opintojakson oppimistehtävät sovelletaan käytännön tilanteisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään yksi tai kaksi kertaustyyppistä, teoriaosuuteen keskittyvää verkkotenttiä. Lisäksi opintojaksoon liittyy käytännönläheinen harjoitustyö, joka tehdään 31.12.2023 mennessä.
Hylätyn opintojakson voi uusia osallistumalla uusintatenttin verkossa. Uusintatentti kattaa koko opintojakson sisältöalueen. Uusintatentit järjestetään keväällä 2024 ja niiden tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135h, joka jakautuu seuraavasti: teorian ja tietoperustaan perehtyminen sekä verkkotenttiin valmistautuminen n. 55 h, harjoitustyön tekeminen n. 55 h, luentoon ja työpajaan osallistuminen sekä niihin valmistautuminen 25h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin YAMK-koulutuksen ydinosaamisen opintoja. Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja, mutta tiedon- ja asiakirjahallinnan perusteiden hallinta on eduksi.

Opintojaksoon sisältyy verkossa toteutettavat opetuspäivät
la 11.11.2023 klo 9-14.45,
pe 1.12.2023 klo 17-20 ja
la 2.12.2023 klo 9-14.45.
Lisäksi järjestetään muutamia erillisiä, vapaaehtoisia harjoitustyön ohjausklinikoita, joiden ajankohdat julkaistaan opintojakson alkaessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat verkko-oppimisympäristön kirjautumistiedot ja tapaamisten osallistumislinkit sähköpostitse ennen opintojakson alkua.
Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin YAMK-opiskelijoille sekä opiskelijoille, joilla on työn tai koulutuksen kautta hankittua tiedon- ja asiakirjahallinnan perusteiden osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan verkkotenttien ja harjoitustyön perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
 • Pia Paakkulainen
Vastuuopettaja

Kirsi Jurvanen

Ryhmät
 • SAMI23KVY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat suunnitella tutkimus- tai kehittämishankkeen ja tunnet tiedonhallinnan kehittämiseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Osaat muodostaa tarkoituksenmukaiset tutkimus- tai kehittämistavoitteet sekä valita soveltuvan tiedonkeruumenetelmän. Tunnet tutkimuseettiset ohjeistukset. Hallitset tieteellisen kirjoittamisen tyylin ja tekniikan englanniksi.

Sisältö

Miten laaditaan tutkimus- tai kehittämissuunnitelma? Millaisia ovat tutkimuseettiset ohjeistukset? Mitkä ovat tieteellisen kirjoittamisen tyyli ja tekniikat?

Opiskelumateriaali

Katri Ojasalo, Teemu Moilanen ja Jarmo Ritalahti, "Kehittämistyön menetelmät, Uudenlaista osaamista liiketoimintaan". Sanoma Pro Oy, 3. - 5. painos 2018 sekä muu opettajien ilmoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson 1 opintopisteen englannin osuuden tavoite on tukea opintojen suorittamista yleensä. Yhden opintopisteen aikana päivitetään tiedot ja taidot englanninkielisen tekstin lukemisessa ja ammattisanaston yleisten piirteiden hallinassa. Lisäksi käydään läpi Xamkin ohjeet opinnäytetyön englanninkielisen tiivistelmän kirjoittamisesta ja kielentarkastuksesta. Samalla kerrataan tieteellisen kirjoittamisen piirteitä ja kehitetään taitoja asiakirjoittamisessa.

Opintojakson 4 opintopisteen osuuden "Tutkimus- ja kehittämismenetelmät" tavoitteena on mm. perehtyä alalla käytettäviin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin sekä tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvään tiedonhakuun siten, että opiskelija osaa valita kulloiseenkin tutkimus- tai kehittämistehtävään soveltuvimmat menetelmät.

Englannin osuuden arviointiasteikko on hyväksytty / hylätty. Englannin osuuteen kuuluu kaksi palautettavaa etätehtävää ja yksi 1 - 2,5 tunnin Teams-istunto toisen opintojakson tapaamiskerran yhteydessä. Etätehtävien päivämäärät ilmoitetaan syyslukukauden alkaessa ja koko opintojakson Learn-alustan avautuessa. Kaikki osuuteen liittyvä teksti-, ääni- ja videomateriaali on saatavilla opintojakson Learn-alustan kautta. Osan "Tutkimus- ja kehittämismenetelmät" hyväksytty arvosana annetaan asteikolla 1-5 ja vaaditut suoritukset päätetään opintojakson alussa. Arvosana koko opintojaksosta (5 op) edellyttää molempien osien hyväksyttyä suorittamista, ja koko opintojakson arvosana on osan "Opinnäytetyö ja kehittämismenetelmät" arvosana.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin YAMK-koulutuksen ydinopintoja. Opintojaksoon sisältyy kontaktiopetusta seuraavasti:
pe 1.9.2023 klo 17-20
la 2.9.2023 klo 9-11.30 ja 12.15-14.45
la 7.10.2023 klo 9-11.30 (englannin opetus)
Kontaktiopetus toteutetaan verkossa ja osallistumislinkit sekä ohjeet oppimisympäristöön liittymiseksi tulevat ilmoittautuneille sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

1-5