Siirry suoraan sisältöön

Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Opi tunnistamaan organisaatiosi kehittämiskohteita erityisesti tiedonhallinnan näkökulmasta.
Koulutuksessa saat käytännönläheisiä tietoja ja taitoja sekä oman työsi että organisaatiosi toiminnan kehittämiseen tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin avulla. Opit tuntemaan sähköiseen arkistointiin liittyvien järjestelmäpalvelujen teknologioita. Opit myös, kuinka osallistua tietojärjestelmäpalvelujen hankintaprosessiin.
Keskeisiä aihealueita koulutuksessa ovat sähköisen tiedon syntyyn, käsittelyyn ja säilytykseen sekä uudelleenkäyttöön liittyvät teemat. Lisäksi opiskelet tietosuojaa ja tietoturvaa.
Tutkinnon suoritettuasi ymmärrät tiedonhallinnan merkityksen organisaation toiminnassa ja tiedät tiedon säilymiselle asetetut vaatimukset. Tunnistat tiedonhallintaan ja sähköiseen arkistointiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ymmärrät organisaation toimintaa kokonaisuutena prosessien, tiedon ja tietojärjestelmien näkökulmasta ja osaat edistää tietoturvallisten toimintatapojen käyttöönottoa. Voit osallistua monipuolisesti erilaisiin tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin kehittämishankkeisiin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op), joka jakautuu kaikille pakollisiin ydinopintoihin ja opinnäytetyöhön sekä täydentäviin opintoihin.
Ydinosaamisen opinnoissa saat kokonaiskuvan tiedonhallinnan kehittämisestä. Opit kytkemään tiedonhallinnan ja sen kehittämisen organisaation muuhun toimintaan. Lisäksi opit ymmärtämään sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen ja sähköisen arkistoinnin merkityksen osana organisaation tiedonhallintaa.
Ydinosaamisen opintojen aikana saat riittävät tiedot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamiseen organisaation tiedonhallinnan kehittämisessä. Saat myös valmiudet osallistua tietojärjestelmien hankintaan ja kehittämiseen substanssialasi asiantuntijana.
Täydentävän osaamisen opinnot (15 op) voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.
Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).
Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskele joustavasti työn ohella.

Koulutus järjestetään verkko-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi. Opinnot sisältävät aikaan sidottua kontaktiopetusta verkossa, verkossa tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen työelämäyhteydet muodostuvat opiskelijoiden monipuolisesta työelämäkokemuksesta ja Xamkin omista verkostoista. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus pohtia käytännön työelämän esimerkkejä kollegoidesi kanssa. Yhdessä kokemuksia vaihtamalla voit kehittää ja luoda uusia tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin käytänteitä.
Koulutus toimii yhteistyössä Xamkin TKI-toimijoiden, erityisesti Digitalian – Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alan koulutusta tarjoavien muiden korkeakoulujen sekä alalla toimivien yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Keskeisimmät oppimisympäristösi itsenäisen opiskelun lisäksi ovat Xamkin verkko-oppimisympäristö sekä lähipäivien aikana toteutettavat ryhmätyöt ja -keskustelut. Lisäksi opintojaksoihin voi sisältyä case-oppimista ja tutustumista erilaisiin tiedonhallinnan ratkaisuihin

Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi
Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi
Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi
Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.03.2023 - 28.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
Opiskelijaryhmät
 • SAMI22KY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnet tietojärjestelmäpalvelujen hankinnan vaiheet ja pystyt toimimaan tiedonhallinnan asiantuntijana hankintaprosessissa. Osaat ohjata vaatimusmäärittelyn laatimista ja tunnet käyttäjälähtöisiä kehittämismenetelmiä. Osaat arvioida järjestelmäpalvelujen laatua.

Sisältö

Mitkä ovat tietojärjestelmäpalvelujen hankinnan vaiheet? Miten hankintaprosessia ohjataan? Miten vaatimusmäärittely laaditaan? Minkälaisia käyttäjälähtöisiä kehittämismenetelmiä hankintojen yhteydessä voidaan käyttää? Miten järjestelmän laatua voidaan arvioida?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn-alustalta ja julkaistaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää sekä teoreettista että käytännöllistä osaamista, voit suorittaa opintojakson osaamisen näytöllä (suullinen tentti). Opintojakson voi suorittaa myös kokonaan tai osittain työtä opinnollistaen, mikäli työssäsi on opintojakson sisältöjä vastaavia aihealueita. Tällöin perehdyt työssäsi opintojakson teemoihin siten, että hallitset aiheen sekä teoriassa että käytännössä ja osoitat näyttönä, josta sovitaan yhdessä opettajan kanssa ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään useampi pieni oppimistehtävä. Kaikki tehtävät on oltava palautettu opintojakson päättyessä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä opintojaksolla (5 op) on 135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu oppimistehtävistä saataviin kokonaispisteisiin.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.03.2023 - 28.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • ITY Tietotekniikka_Mikkeli
Vastuuhenkilö

Kirsi Jurvanen

Opiskelijaryhmät
 • SAMI22KY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät sähköisten palveluiden teknisen toimintaympäristön keskeiset käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hallitset järjestelmäpalvelun toteutus- ja käyttöönottoprosessin perusperiaatteet. Ymmärrät järjestelmäpalveluiden tekniset vaatimukset ja osaat arvioida ratkaisun teknistä toimivuutta.

Sisältö

Mitkä ovat teknisen toimintaympäristön keskeiset käsitteet? Millaiset ovat sähköisten palvelujen keskeiset toimintaperiaatteet? Millainen on järjestelmäpalvelun toteutus- ja käyttöönottoprosessi? Mitkä ovat järjestelmäpalvelujen tekniset vaatimukset? Miten ratkaisun teknistä toimivuutta arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla opiskelet osallistuen verkkoluennoille ja opiskelemalla itsenäisesti verkossa.

Mikäli sinulla on opintojakson sisällön ja tavoitteiden mukaista työssä tai aiemmissa opinnoissa hankittua osaamista, ota yhteyttä koulutuksesi opiskelijavastaavaan (OVA).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on suunniteltu työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on noin 135h joka muodostuu itsenäisestä opiskelusta ja kontaktiopetukseen (12h) osallistumisesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin yamk-koulutuksen ydinosaamisen opintoja. Opintojakso toteutetaan verkossa ja siihen sisältyy kaksi verkossa toteutettavaa kontaktiopetuskertaa:
la 15.4. klo 9-15 ja la 6.5. klo 9-15.

Osallistumislinkit julkaistaan opintojakson verkko-oppimisalustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 30.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
Opiskelijaryhmät
 • SAMI22KY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät organisaation toimintaa kokonaisuutena prosessien, tiedon ja tietojärjestelmien näkökulmasta. Tunnistat ja osaat kuvata organisaation toimintaan liittyviä prosesseja ja tietovirtoja erityisesti tiedonhallinnan näkökulmasta. Osaat kehittää prosesseja sekä ohjata prosessien mukaista toimintaa.

Sisältö

Mikä on prosessi? Mikä on tietovirta? Miten prosesseja ja tietovirtoja kuvataan, kehitetään ja ohjataan? Minkälaisia kuvausvälineitä on saatavilla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa ja se löytyy pääosin opintojakson verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Mikäli sinulla on opintojakson tavoitteiden mukaista aiempaa osaamista, myös osaamisen näyttö on mahdollinen. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua asiasta sopimiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on käytännön harjoituksia, jotka sovelletaan käytäntöön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla suoritetaan teoriaosuuteen liittyvä verkkotentti, joka on suoritettavissa verkko-oppimisympäristössä noin opintojakson puolivälissä. Tentti on avoinna noin viikon ajan. Lisäksi opintojaksoon liittyy käytännönläheinen harjoitustyö, joka palautetaan opintojakson loppuun mennessä.

Hylätyn opintojakson voi uusia osallistumalla uusintatenttin verkossa. Uusintatentti kattaa koko opintojakson sisältöalueen. Ensimmäinen uusintatentti järjestetään joulukuussa 2022 ja toineen keväällä 2023. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135h, josta noin 60h on teoria-aineiston opiskelua ja verkkotenttiin valmistautumista, 60h harjoitustyön tekemistä ja 15h kontaktiopetukseen osallistumista sekä siihen valmistautumista. Hylätyn opintojakson voi uusia osallistumalla uusintatenttin verkossa. Uusintatentti kattaa koko opintojakson sisältöalueen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon sisältyvät seuraavat verkossa toteutettavat tapaamiset:
la 3.9. klo 9-15 luento
la 8.10. klo 10:45-15 työpaja

Opintojaksolla tehdään prosessien kuvaamiseen liittyvä harjoitustyö, jossa tarvitaan jotakin prosessien kuvaamiseen soveltuvaa sovellusohjelmaa. Opintojakson ensimmäisenä kontaktipäivänä annetaan vaihtoehtoja soveltuviksi ohjelmiksi. Lisäksi pidetään vapaaehtoinen ohjaustunti kuvausten tekemiseen tarkoitetuista sovelluksista ke 21.9. klo 17-19.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat verkko-oppimisympäristön kirjautumistiedot ja tapaamisten osallistumislinkit noin viikkoa ennen opintojakson alkua.
Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin YAMK-opiskelijoille sekä opiskelijoille, joilla on työn tai koulutuksen kautta hankittua tiedon- ja asiakirjahallinnan perusteiden osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan verkkotentin ja harjoitustyön perusteella

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anssi Jääskeläinen
Opiskelijaryhmät
 • SAMI22KY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Hallitset sähköisen arkistoinnin ja pitkäaikaissäilyttämisen suunnittelun periaatteet ja tunnistat erilaisten aineistojen sähköisen säilyttämisen haasteita. Tunnet sähköistä säilyttämistä koskevat normit, standardit ja suositukset. Tunnet erilaisten aineistojen digitointia koskevia laatuvaatimuksia. Tunnistat sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen teknologioita ja formaatteja.

Sisältö

Minkälaisia asioita on huomioitava sähköistä pitkäaikaissäilytystä suunniteltaessa? Mitkä normit, standardit ja suositukset ojaavat sähköistä arkistointia? Mitä haasteita liittyy sähköiseen säilyttämiseen? Millä kriteereillä varmistat digitoinnnin laadun?

Opiskelumateriaali

Kaikki materiaalit learnin kautta saatavilla / linkattuna. Myös kaikki tehtävät tehdään joko suoraan learn alustalla tai palautetaan sinne tehtävissä tarkennettujen ohjeiden mukaisesti.

Jotta kurssin tehtävät voi suorittaa, teillä tulee olla käytössä tietokone johon teillä on oikeus asentaa ohjelmia. Kurssilla tarvittavat työkalut luetellaan kurssisivuilla, mutta ne tarjotaan myös VirtualBox virtuaalikoneena. Tämän käyttämiseksi koneelle pitää pystyä asentamaan VirtualBox ohjelmisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikään osa-alue kurssilla ei ole pakollinen mutta opiskelija on itse vastuussa siitä että saa riittävästi pisteitä kurssin tehtävistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on sisältöjä / menetelmiä TKI-hankkeista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 135h (kontaktiopetusta ja siihen valmistautumista 10h ja itsenäistä opiskelua Learn ympäristössä 125h)

Toteutuksen osien kuvaus

Lainsäädännöllinen problematiikka
Sähköisen säilyttämisen haasteita
Sähköinen säilyttäminen avoimen lähdekoodin tuotteilla

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan tammi-maaliskuussa 2023 verkko-opintoina. Opintojaksoon kuuluu kaksi noin 90min luentoa ja tarpeen mukaan sovittavia interaktiivisia kyselytunteja. Luentojen ajankohdat ovat pe 13.1. klo 17-18.30 ja pe 10.2. klo 17-18.30. Luentojen tarkempi sisältö tulee kurssin learn sivustolle ennen kurssin alkua.

Molemmat luennot tallennetaan myöhempää katselua varten ja videot tulevat saataville kurssin learn sivustolle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pisteytys, tehtävät ja arviointiperusteet kerrotaan ensimmäisellä luennolla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
Opiskelijaryhmät
 • SAMI22KY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Hallitset tiedon elinkaaren vaiheet. Osaat tiedonohjauksen suunnittelun periaatteet. Tiedät, mitkä säädökset ja suositukset vaikuttavat tiedonohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Sisältö

Mitkä ovat tiedon elinkaaren vaiheet? Miten laaditaan tiedonohjaussuunnitelma? Mitkä säädökset, standardit ja suositukset vaikuttavat tiedonohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa ja se löytyy verkko-oppimisympäristöstä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Mikäli sinulla on opintojakson sisältöihin liittyvää aiemmin esimerkiksi työssä hankittua osaamista, voit suorittaa opintojakson osaamisen näytöllä. Yhteys tässä tapauksessa opintojakson opettajaan mahdollisimman pian, viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on suunniteltu vierailuluentoa, joka varmistuu syksyyn mennessä. Opintojakson oppimistehtävät sovelletaan käytännön tilanteisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään yksi tai kaksi kertaustyyppistä, teoriaosuuteen keskittyvää verkkotenttiä. Lisäksi opintojaksoon liittyy käytännönläheinen harjoitustyö, joka tehdään 31.12.2022 mennessä.
Hylätyn opintojakson voi uusia osallistumalla uusintatenttin verkossa. Uusintatentti kattaa koko opintojakson sisältöalueen. Uusintatentit järjestetään keväällä 2023 ja niiden ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135h, joka jakautuu seuraavasti: teorian ja tietoperustaan perehtyminen sekä verkkotenttiin valmistautuminen n. 55 h, harjoitustyön tekeminen n. 55 h, luentoon ja työpajaan osallistuminen sekä niihin valmistautuminen 25h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin YAMK-koulutuksen ydinosaamisen opintoja. Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja, mutta tiedon- ja asiakirjahallinnan perusteiden hallinta on eduksi.

Opintojaksoon sisältyy verkossa toteutettavat luentopäivä la 12.11.2022 klo 9-15 ja työpajapäivä la 3.12.2022 klo 9-15.
Lisäksi järjestetään muutamia erillisiä, vapaaehtoisia harjoitustyön ohjausklinikoita, joiden ajankohdat julkaistaan opintojakson alkaessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat verkko-oppimisympäristön kirjautumistiedot ja tapaamisten osallistumislinkit noin viikko ennen opintojakson alkua.
Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin YAMK-opiskelijoille sekä opiskelijoille, joilla on työn tai koulutuksen kautta hankittua tiedon- ja asiakirjahallinnan perusteiden osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan verkkotenttien ja harjoitustyön perusteella.

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

03.04.2023 - 04.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
 • Miia Kosonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Jurvanen

Opiskelijaryhmät
 • SAMI23KVY
  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat organisaation tietopääoman osa-alueet ja tietoprosessit. Tunnet käytänteitä, joilla tietoprosesseja voidaan kehittää. Osaat soveltaa tiedolla johtamisen periaatteita ja menetelmiä, esimerkiksi data-analytiikkaa.

Sisältö

Mitkä ovat organisaation tietopääoman osa-alueet? Mitä ovat tietoprosessit ja miten tietoprosesseja voidaan kehittää? Mitkä ovat tiedolla johtamisen menetelmät ja välineet?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa ja se löytyy pääosin opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: työjärjestyksen mukainen opetus ja suorittaminen. Itsenäistä
opiskelua ja kontaktiopetus verkossa.

Jos opiskelijalla on opintojakson sisältöihin soveltuvaa, opintojen ja/tai työkokemuksen kautta hankittua aiempaa osaamista, voi opintojakson hyväksilukea tai suorittaa näytöllä. Näytöistä, hyväksiluvusta sekä työn opinnollistamisesta on sovittava erikseen ja hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on yhteistyötä Xamkin TKI-toiminnan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä 5op:n opintojaksolla on 135h, joka jakautuu kontaktiopetukseen ja siihen valmistautumiseen (1op, n. 27h), aineistoihin perehtymiseen sekä itsenäisesti ja/tai ryhmissä toteutettavien oppimistehtävien tekemiseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kontaktiopetus toteutetaan verkossa. Kontaktiopetuspäivät ovat pe-la 31.3-1.4. ja pe-la 5.-6.5. (pe klo 17-20 ja la klo 9-15) Opintojaksolla käsitellään tietojohtamisen lisäksi data-analytiikkaa ja tiedon visualisointia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin. Tehtävien yhteispistemäärä määrittelee arvosanan.