Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (ylempi AMK)
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(MIEKT23SY)
Mielenterveyshoitotyö, ylempi amk
Tunnus
(MIEKT22SY)
Mielenterveyshoitotyö, yamk
Tunnus
(MIEKT21SY)
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 26.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anita Näslindh-Ylispangar
Vastuuopettaja

Anita Näslindh-Ylispangar

Ryhmät
 • MIEKT22SY
  Mielenterveyshoitotyö, yamk

Tavoitteet

- Tiedät henkilöstöjohtamisen perustan
- Tiedät henkilöstöjohtamisen merkityksen organisaation, yksikön tuloksellisuuden ja työelämän laadun näkökulmasta
- Sovellat osaamistasi henkilöstön osaamisen, työmotivaation ja hyvinvoinnin edistämisessä
- Toteutat esimiestyötä työlainsäädännön ja henkilöstöjohtamista ohjaavien lakien ja sopimusten mukaan.

Sisältö

- Mitä on strateginen henkilöstöjohtaminen?
- Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen prosessit?
- Mikä on keskeinen lainsäädäntö esimiestyössä?
- Miten toteutetaan henkilöstön osaamisen kehittäminen?
- Miten edistetään työhyvinvointia?
- Miten itsensä johtaminen toteutuu esimiestyössä?

Opiskelumateriaali

Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.
Saatavilla myös e-kirja

Laaksonen H. & Ollila S. 2017. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Helsinki:Edita.
Saatavilla myös e-kirja

Työ-ja elinkeinoministeriö, 2021. Työolobarometri 2020 – ennakkotiedot. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työelämä 2021:18. ISBN pdf: 978-952-327-753-3

Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. 2015. Are we there yet? What's next for HR? Human Resource Management Review, 25(2), 188-204.
https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.004

Muu ajankohtainen materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäisesti kirjallisten tehtävien tekeminen.
Opintojakson toteutusaikana suulliseen kokeeseen osallistuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen tehtävä toteutetaan yhteistyössä opiskelijan työyksikön kanssa

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 32h, itsenäinen opiskelu 103h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Sinikka Tuomikorpi
Vastuuopettaja

Niina Ervaala

Ryhmät
 • MIEKT22SY
  Mielenterveyshoitotyö, yamk

Tavoitteet

- Tiedät, miten asiantuntijuus määritellään
- Osaat määritellä ja arvioida omaa mielenterveyshoitotyön kliinistä asiantuntijuuttasi
- Osaat perustella omaa toimintaansa mielenterveyshoitotyön kliinisenä asiantuntijana

Sisältö

- Miten asiantuntijuus määritellään?
- Miten määrittelet ja arvioit omaa mielenterveyshoitotyön kliinistä asiantuntijuuttasi?
- Miten perustelet toimintasi mielenterveyshoitotyön kliinisenä asiantuntijana?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Niina Ervaala
 • Tia-Marika Sohlman
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • MIEKT21SY
  Mielenterveyshoitotyö, yamk

Tavoitteet

- Ymmärrät näyttöön perustuvien mielenterveyshoitotyön menetelmien kriittisen tarkastelun ja käytön.
- Ymmärrät näyttöön perustuvan mielenterveyshoitotyön merkityksen mielenterveyshoitotyön ja hoitosuhdetyöskentelyn kehittämisessä.
- Hallitset itsenäisen hoidon tarpeen arvioinnin mielenterveyshoitotyössä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa.
- Osaat ohjata asiakasta ja hänen läheistään laaja-alaisesti.
- Ymmärrät palveluohjauksen käytännöt ja osaat kehittää niitä.
- Osaat tehdä päätöksiä ja tukea asiakkaan ja hänen läheisensä päätöksentekoa eettisesti, ja hyödyntäen näyttöön perustuvan mielenterveyshoitotyön periaatteita.

Sisältö

- Mitä on näyttöön perustuva hoitotyö mielenterveyshoitotyössä?
- Miten näyttöön perustuvia mielenterveyshoitotyön menetelmiä tarkastellaan kriittisesti ja kehitetään?
- Miten näyttöön perustuvia mielenterveyshoitotyön menetelmiä käytetään hoitosuhdetyöskentelyssä?
- Miten mielenterveyshoitotyössä toteutetaan hoidon tarpeen arviointia?
- Miten mielenterveyshoitotyössä ohjataan asiakasta ja hänen läheistään laaja-alaisesti?
- Mitä on palveluohjaus ja miten sitä kehitetään?
- Miten eettisyys ja näyttöön perustuva mielenterveyshoitotyö tukevat sairaanhoitajan päätöksentekoa, ja asiakkaan ja hänen läheisensä päätöksenteon?

Opiskelumateriaali

Ajankohtainen näyttöön perustuva suositeltava materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäinen tiedonhaku ja opintojakson arvioitavien tehtävien palauttaminen sovitun määräajan puitteissa.
Opintojakson toteutusaikana toteutuvaan työpajaan osallistuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksella huomioidaan työelämäyhteistyö opiskelijoiden oman työyksikön näkökulmasta.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautus opintojakson Learniin opintojakson alkaessa ilmoitetun määräajan puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (sis. kontaktiopetus 32 h ja itsenäinen opiskelu 103 h)

Lisätietoja opiskelijoille

lisätietoja opintojakson opettajilta
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää numeerisesti (0-5) arvioitavia tehtäviä. Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

07.02.2023 - 23.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anita Näslindh-Ylispangar
Vastuuopettaja

Anna-Kaarina Anttolainen

Ryhmät
 • MIEKT22SY
  Mielenterveyshoitotyö, yamk

Tavoitteet

- Tiedät mielenterveyden edistämisen strategiat, ohjelmat ja ajankohtaiset suunnat
- Tunnistat prevention ja promootion
- Sovellat näyttöön perustuvan mielenterveyden edistämisen menetelmiä
- Tunnistat mielenterveyden edistämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja ymmärrät stigman vaikutuksen yksilöön ja yhteisöön
- Ymmärrät osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen merkityksen yksilölle ja yhteisölle
- Ymmärrät varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen ja hallitset varhaisen puuttumisen toimintamallien käytön (traumaorientaatio, ylisukupolvisuus, lapset puheeksi – toimintamalli, vavu-toimintamalli)

Sisältö

- Mitkä ovat mielenterveyden edistämisen strategiat, ohjelmat ja ajankohtaiset suunnat?
- Mitä ovat preventio ja promootio?
- Mitkä ovat ja miten sovellat näyttöön perustuvia mielenterveyden edistämisen menetelmiä?
- Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy mielenterveyden edistämiseen?
- Mitkä ovat stigman vaikutukset yksilöön ja yhteisöön?
- Mikä ovat osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen merkityksen yksilölle ja yhteisölle?
- Mikä on varhaisen vuorovaikutuksen merkitys yksilölle ja perheelle?
- Miten hyödynnät varhaisen puuttumisen toimintamalleja työssäsi? (traumaorientaatio, ylisukupolvisuus, lapset puheeksi – toimintamalli, vavu-toimintamalli, huolen puheeksiotto)

Opiskelumateriaali

Ajankohtainen suositeltava materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäinen tiedonhaku ja ennakkotehtävät.
Opintojakson toteutusaikana toteutuvaan työpajaan osallistuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen tehtävässä huomioidaan työelämäyhteistyö opiskelijoiden oman työyksikön näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus: 32h Itsenäinen opiskelu: 103h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Virpi Maijala
Vastuuopettaja

Virpi Maijala

Ryhmät
 • MIEKT22SY
  Mielenterveyshoitotyö, yamk

Tavoitteet

- Ymmärrät esimiehen keskeisen roolin näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä ja edistäjänä
- Osaat tarkastella tekijöitä, jotka luovat esteitä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle
- Osaat saattaa parhaan mahdollisen näytön toiminnaksi
- Osaat varmistaa näyttöön perustuvat käytännöt
- Osaat arvioida näytön käytön vakiinnuttamista sekä näytön tuloksia

Sisältö

- Mikä on esimiehen rooli näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä ja edistäjänä?
- Mitkä tekijät luovat esteitä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle?
- Miten saatat parhaan mahdollisen näytön toiminnaksi?
- Miten varmistat näyttöön perustuvan toiminnan käytännöt?
- Miten arvioit näytön käytön vakiinnuttamista ja näytön tuloksia?
- Miten hyödynnät tietoa ammatillisessa päätöksenteossa ja johtamisessa?

Opiskelumateriaali

Bianchi, M., Bagnasco, A., Bressan, V. A. (2018) Review of the role of nurse leadership in promoting and sustaining evidence-based practice. Journal of Nursing Management; 26: 918–932.
Birken, S., Clary, A., Tabriz, A. A., Turner, K., Meza, R., Zizzi, A., Larson, M., Walker, J., Charns, M. (2018) Middle managers´ role in implementing evidence-based practices in health care: a systematic review. Implementation Science; 13: 1-14.
Friesen-Storms, J. H. H., M., Moser, A., van der Loo, S., Beurskens, A. J. H. M. & Bours, G. J. J. W. (2014) Systematic implementation of evidence-based practice in clinical nursing setting: a participatory action research project. Journal of Clinical Nursing 24, 57-68.
Häggman- Laitila, A. (2009) Näyttöön perustuva hoitotyö: systemaattinen katsaus implementointiin. Hoitotiede 21 (4), 24-258.
Korhonen, A., Jylhä, V., Korhonen, T. & Holopainen, A. (2018) Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö & Skhole, Nordestedt
Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., Fineout-Overholt, E., & Long, L. E. (2014) The establishment of evidence-based practice competencies for practicing registered nurses and advanced practice nurses in real-world clinical settings: Proficiencies to improve healthcare quality, reliability, patient outcomes, and costs. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 11(1), 5-15.
Stetler, C. B., Ritchie, J. A., Rycroft-Malone, J. & Charns, M. P. (2014) Leadership for evidence-based practice: strategic and functional behaviors for institutionalizing EBP. Worldviews Evidence Based Nursing, 11, 219-226.
Taylor, N., Clay-Williams, R., Hodgen, E., Braithwaite, J. & Groene, O. (2015) High performing hospitals: A qualitative systematic review of associated factors and practical strategies for improvement. BMC Health Services Research, 15 (244), 2-22.
Turpeinen, M. & Koskela I. (2017) Onko pakko? Onko mahdollista? Osataanko? Halutaanko? Uutta toimintamallia käyttöönottamassa organisaation muutostilanteessa. Hallinnon Tutkimus 36 (3), 197-212.
Opintojakson alussa esitettävä ajankohtainen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontakti- ja seminaariopetukseen osallistuminen.
Itsenäisesti kirjallisten tehtävien tekeminen.
Opintojakson toteutusaikana väliohjaukseen osallistuminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen tehtävä toteutetaan yhteistyössä opiskelijan työyksikön kanssa

Tentit ja muut määräajat

Kirjallisen lopputehtävän palautus 30.11.2022 mennessä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h jakautuu seuraavasti: 7h luennot, 7h väliohjaus, 7h seminaari. Itsenäinen opiskelu 114h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Mielenterveyshoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Joonas Lahelma
Vastuuopettaja

Niina Ervaala

Ryhmät
 • MIEKT22SY
  Mielenterveyshoitotyö, yamk

Tavoitteet

- Ymmärrät hoitotyön ympäristöissä tapahtuvien tutkimusten ja kehittämistöiden erityispiirteet, lähtökohdat ja prosessit
- Hallitset systemaattisen tiedonhaun osana näyttöön perustuvaa toimintaa ja tutkimus- ja kehittämistyötä
- Osaat hyödyntää eri tutkimusmenetelmiä erilaisissa tutkimus- ja kehittämistöissä
- Osaat arvioida tutkimustiedon luotettavuutta, eettisyyttä ja hyödynnettävyyttä tutkimus- ja kehittämistöissä
- Osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön erityispiirteitä, lähtökohtia ja prosesseja opinnäytetyön prosessin eri vaiheissa

Sisältö

- Mitkä ovat hoitotyön ympäristössä tapahtuvan tutkimuksen filosofiset lähtökohdat, lainsäädäntö ja etiikka?
- Millainen on systemaattinen tiedonhaun prosessi?
- Mitkä ovat tutkimus- ja kehittämistyön prosessit ja menetelmät?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali annetaan luentojen yhteydessä (Learn)
Lisäkirjallisuus:
- Kankkunen P, Vehviläinen-Julkunen K. 2017. Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro.
- Stolt M, Axelin A, Suhonen R (toim.). 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turun yliopisto, hoitotieteen laitoksen julkaisuja A:73/2016.
- Gray J, Grove S. 2020. Burns and Grove's The Practice of Nursing Research 9th edition, Elsevier.
- Muu hoitotieteellinen menetelmäkirjallisuus ja -artikkelit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistuminen
Ryhmä- ja itsenäisen tehtävän tekeminen ja esittäminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävänä opiskelija toteuttaa työelämäyhteistyössä tutkimussuunnitelman.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä:
- Luennot ja pienryhmätyöskentely 40 tuntia
- Itsenäinen työskentely 95 tuntia (sis. oppimistehtävän)

Arviointiasteikko

1-5