Siirry suoraan sisältöön

Robotiikan ja tekoälyn koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Robotiikka ja tekoäly -insinöörikoulutuksessa perehdytään?robottien suunnitteluun, ohjelmointiin ja hyödyntämiseen niin teollisessa tuotannossa kuin palvelualoillakin.

Robotiikka ja?tekoäly?-koulutuksesta valmistuneena?insinöörinä ymmärrät?robottien ohjelmointiin ja hyödyntämiseen liittyvät?matemaattis-luonnontieteelliset?perusteet. Ymmärrät koneteknisen suunnittelun ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset digitalisaation tuotannon?automatisoinnissa?ja palveluiden tuottamisessa. Tuotannonohjaus data-analytiikan ja kyberturvallisuuden keinoin ovat osa ammattitaitoasi.?

Robotiikan ja tekoälyn osaajien tarve lisääntyy koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Uramahdollisuuksia löytyy monilta eri alueilta, sillä digitalisaatio ja automaatio muuttavat niin teollisuuden kuin palvelusektorinkin toimintaa ja tulevaisuuden osaajatarpeita. Valmistumisen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi (vienti)teollisuuteen, palvelu- ja hyvinvointialoille sekä asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Robotiikan ja tekoälyn insinööreille?riittää siis kysyntää työelämässä nyt ja tulevaisuudessa!?

Moderni robotiikka hyödyntää tekoälyä ja tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen yhteiskunnan eri aloilla. Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut voivat toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla. Suurten tuotantolaitosten ja kokoonpanolinjojen apuvälineinä teollisuusrobotit ovat osa toiminnan tehostamista.

Turvallisiksi sertifioidut, pienet ja ketterät yhteistyörobotit ovat myös pienempien yritysten ulottuvilla. Robottien ohjelmoinnin osaaminen on edellytys sille, että niitä pystytään hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti. Palvelurobotiikan yleistyminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Koulutus alkaa vuorovuosina Kouvolassa ja Kotkassa. Syksyllä 2021 koulutus alkaa Kouvolassa.

Koulutuksen sisältö

Robotiikka ja tekoäly -insinööritutkinnon rakenne:
- Ydinosaaminen 140 op
- Täydentävä osaaminen 40 op
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op
- Työharjoittelu 30 op
- Opinnäytetyö 15 op


Opintojen perustana ovat konetekniikan, sähkö-?ja automaatiotekniikan sekä ohjelmointitekniikan opinnot. Data-analytiikan ja kyberturvallisuuden tuntemus puolestaan mahdollistaa tekoälyn ja automatisaation turvallisen hyödyntämisen.

Ydinosaamisen opintojen keskeisinä sisältöinä ovat automaatio, konenäkö ja tekoälyn osaaminen ja niiden yhdistäminen perinteisiin insinööritieteisiin. Suurten tuotantolaitosten ja kokoonpanolinjojen apuvälineinä teollisuusrobotit ovat osa toiminnan tehostamista. Turvallisiksi sertifioidut, pienet ja ketterät yhteistyörobotit ovat myös pienempien yritysten ulottuvilla. Robottien ohjelmoinnin osaaminen on edellytys sille, että niitä pystytään hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti.

Täydentävän osaamisen opintojen sisällöt tarjoavat sinulle mahdollisuuden tutustua robotiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin syvemmin ja laajemmin. Palvelurobotiikka esimerkiksi logistiikkateollisuudessa tai julkisissa laitoksissa (mm. sairaalarobotit) on voimakkaassa kasvussa. Palvelurobotiikan yleistyminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelmistorobotiikka (Robotic Processa Automation, RPA) on teknologia, jonka avulla automatisoidaan tietotyön rutiiniprosesseja.? Tekoälytyyppisiä toiminnallisuuksia hyödyntämällä kehitetään robotin toimintoja entistä monipuolisempiin tehtäviin.

Täydentävissä opinnoissa voit lisäksi valita ammatillista mielenkiintoasi tukevia opintoja omalta alaltasi tai esimerkiksi muilta tekniikan aloilta. Voit myös täydentää robotiikan opintojasi muiden korkeakoulujen verkkotarjonnalla. Insinööriopintoihisi kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja, jotka valmistavat sinua työskentelemään kansainvälisissä työympäristöissä.

Opintojesi aikana tutustut myös työelämään ja opit työskentelemään itsenäisesti, osana ryhmää tai esimiestehtävissä. Opit myös toimimaan kansainvälisessä työympäristössä.

Opintojen toteutus

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Projektien kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Työelämäyhteydet näkyvät myös muun muassa opintojaksojen ekskursioina, tehdasvierailuna, vierailevina luennoitsijoina sekä myöhemmin harjoittelussa ja opinnäytetöissä.

Päiväopetuksena toteutettavan Robotiikka ja tekoäly -koulutuksessa saat kolmen ja puolen vuoden ajan lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt ohjelmoinnin sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, tuotannonohjaukseen ja toiminnan johtamiseen.

Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi ohjelmointi- ja laskuharjoituksia, nykyaikaisessa virtuaalilaboratoriossa tehtäviä simulaatioita sekä yhteistyöyrityksille tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä ryhmässä ja itsenäisesti. Käytännön tehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi käynnistämällä opinnäytetyö jo kolmannen vuoden keväällä. Myös aikaisemmin hankitun soveltuvan osaamisen hyödyntäminen opinnoissasi voi lyhentää opintojesi kokonaiskestoa. Koulutus toteutetaan läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin voit suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.

Opettajat pyrkivät edistämään mielekästä oppimista ja auttamaan henkilökohtaisen motivaation kehittymistä. Oppimisprosessissa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen sinun ja opettajan välillä. Opiskelijana olet kuitenkin itse päävastuussa omasta oppimisestasi. Onnistut, kun sinulla on halu oppia tulevassa ammatissasi vaadittavia tietoja ja taitoja sekä myös harjoitella niitä. Oppimisesi kulmakivenä on osallistuminen opetukseen ja aktiivisuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn.


Opintojen toteutustavat määritellään tarkemmin opintojaksojen kuvauksissa (mahdolliset läsnäolovaatimukset, pakolliset tehtävät, aikataulut jne.).

Mahdollisia toteutustapoja:

• Työviikkopohjaisessa opiskelussa osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa, ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

• Työhön integroitu oppimisväylä: Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.Opintojen ohjaus???

Xamkissa?tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.??

?
Opiskele joustavasti???

Opintojesi alussa?kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.???


Opiskelutapoja on useita:????
- luento-opetus???
- itsenäiset oppimistehtävät???
- tiimityöskentely???
- verkko-opiskelu???
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa????
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet???
- tentit???
- käytännön harjoittelu.???

??
BYOD –?Bring?Your?Own?Device???

Xamkin?opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).???

Uramahdollisuudet

Koulutuksessa hankit itsellesi osaamista digitalisaatiosta, automatisaatiosta ja robotisaatiosta – aloilta, jotka?koskettavat kaikkia yhteiskunnan toimialoja. Voit siis työllistyä hyvinkin monipuolisesti.

Työllistymisnäkymät ovat hyvät. Voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa. Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden prosessien hallintaan, energian tuotantoon, valmistuslinjojen ohjaukseen, robotiikkaan tai tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen.

Työtehtäviä voivat olla:
- erikoissuunnittelija
- kehitysinsinööri
- mekaniikkasuunnittelija
- pdms engineer
- projekti-insinööri/-päällikkö
- robot owner
- RPA developer
- suunnitteluinsinööri
- tuotantoinsinööri, työnjohtaja
- tuotantopäällikkö

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteyksiä pääset luomaan jo opintojesi aikana. Yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä ja monialaista. Yritykset ovat mukana koulutuksen kehittämisessä, mutta myös hyödyntävät koulutuksen tarjoamaan osaamista oman toimintansa kehittämisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta. Sinulle yhteistyö tarjoaa harjoittelupaikkoja, isompia ja pienempiä oppimisprojekteja ja opinnäytetyön aiheita. Pääset luomaan verkostoja, joista voi olla sinulle hyötyä valmistumisesi jälkeenkin.

Tutkimus- ja kehitystyötä (TKI) tehdään maakunnallisissa ja kansallisissa verkottuneissa hankkeissa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin esimerkiksi harjoitustyö- ja opinnäytetyöpanoksellaan. Opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta toimeksiantoina yrityksille, mikä vahvistaa työelämäyhteyksiä. Työelämäsuhteet syntyvät aktiivisten opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaisten työelämäkontaktien kautta. Yhteistyökumppaneina ovat alueelliset teollisuuslaitokset, suunnittelutoimistot ja laitevalmistajat.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Robotiikka ja tekoäly -koulutuksella on monenlaisia oppimisympäristöjä. Xamkin Kouvolan kampuksella opiskelet teoriaa ja digitaalisia taitoja. Uusi nykyaikainen virtuaalinen laboratorioympäristö tarjoaa lisättyä todellisuutta ja digitaalisia kaksosia, joissa pääset kokeilemaan erilaisia ratkaisuja todentuntuisissa ympäristöissä. Opit myös konkreettisesti konetekniikkaan liittyviä osa-alueita nykyaikaisilla välineillä ? esimerkiksi 3D-mallintaminen ja -tulostus sekä opintojaksoihin sisältyvä ohjattu konetekninen harjoittelu.

Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Tunnus
(ROKV24SP)
Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Tunnus
(ROKV23SP)
Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Tunnus
(ROKT22SP)
Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Tunnus
(ROKV21SP)

Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3232 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3194 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH37-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH30-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH26-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH10-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH38-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH14-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH35-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00DW27-3021 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3040 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 15.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH36-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EL26-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH13-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH08-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH24-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH17-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH12-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH31-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 01.11.2023 - 28.02.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH29-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH06-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH11-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH16-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH33-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH20-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH25-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH32-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH07-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH18-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH09-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3118 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3041 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH15-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus RO00EH27-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH19-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH21-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus EN00BH35-3016 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3225 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH34-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH30-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH26-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH14-3004 Ryhmät ROKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH23-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3061 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH13-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH08-3004 Ryhmät ROKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH24-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH12-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH31-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH29-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH06-3004 Ryhmät ROKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH16-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3240 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3308 Ryhmät ROKV24SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH22-3001 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH25-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH32-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH07-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH15-3003 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RO00EH27-3002 Ryhmät ROKT22SP
Ajoitus 09.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3026 Ryhmät ROKV21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus EN00BH35-3018 Ryhmät ROKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3300 Ryhmät ROKV24SP