Siirry suoraan sisältöön

Robotiikan ja tekoälyn koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Robotiikka ja tekoäly -insinööritutkinnon rakenne:
- Ydinosaaminen 140 op
- Täydentävä osaaminen 40 op
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op
- Työharjoittelu 30 op
- Opinnäytetyö 15 op


Opintojen perustana ovat konetekniikan, sähkö-?ja automaatiotekniikan sekä ohjelmointitekniikan opinnot. Data-analytiikan ja kyberturvallisuuden tuntemus puolestaan mahdollistaa tekoälyn ja automatisaation turvallisen hyödyntämisen.

Ydinosaamisen opintojen keskeisinä sisältöinä ovat automaatio, konenäkö ja tekoälyn osaaminen ja niiden yhdistäminen perinteisiin insinööritieteisiin. Suurten tuotantolaitosten ja kokoonpanolinjojen apuvälineinä teollisuusrobotit ovat osa toiminnan tehostamista. Turvallisiksi sertifioidut, pienet ja ketterät yhteistyörobotit ovat myös pienempien yritysten ulottuvilla. Robottien ohjelmoinnin osaaminen on edellytys sille, että niitä pystytään hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti.

Täydentävän osaamisen opintojen sisällöt tarjoavat sinulle mahdollisuuden tutustua robotiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin syvemmin ja laajemmin. Palvelurobotiikka esimerkiksi logistiikkateollisuudessa tai julkisissa laitoksissa (mm. sairaalarobotit) on voimakkaassa kasvussa. Palvelurobotiikan yleistyminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelmistorobotiikka (Robotic Processa Automation, RPA) on teknologia, jonka avulla automatisoidaan tietotyön rutiiniprosesseja.? Tekoälytyyppisiä toiminnallisuuksia hyödyntämällä kehitetään robotin toimintoja entistä monipuolisempiin tehtäviin.

Täydentävissä opinnoissa voit lisäksi valita ammatillista mielenkiintoasi tukevia opintoja omalta alaltasi tai esimerkiksi muilta tekniikan aloilta. Voit myös täydentää robotiikan opintojasi muiden korkeakoulujen verkkotarjonnalla. Insinööriopintoihisi kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja, jotka valmistavat sinua työskentelemään kansainvälisissä työympäristöissä.

Opintojesi aikana tutustut myös työelämään ja opit työskentelemään itsenäisesti, osana ryhmää tai esimiestehtävissä. Opit myös toimimaan kansainvälisessä työympäristössä.

Opintojen tavoite

Robotiikka ja tekoäly -insinöörikoulutuksessa perehdytään?robottien suunnitteluun, ohjelmointiin ja hyödyntämiseen niin teollisessa tuotannossa kuin palvelualoillakin.

Robotiikka ja?tekoäly?-koulutuksesta valmistuneena?insinöörinä ymmärrät?robottien ohjelmointiin ja hyödyntämiseen liittyvät?matemaattis-luonnontieteelliset?perusteet. Ymmärrät koneteknisen suunnittelun ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset digitalisaation tuotannon?automatisoinnissa?ja palveluiden tuottamisessa. Tuotannonohjaus data-analytiikan ja kyberturvallisuuden keinoin ovat osa ammattitaitoasi.?

Robotiikan ja tekoälyn osaajien tarve lisääntyy koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Uramahdollisuuksia löytyy monilta eri alueilta, sillä digitalisaatio ja automaatio muuttavat niin teollisuuden kuin palvelusektorinkin toimintaa ja tulevaisuuden osaajatarpeita. Valmistumisen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi (vienti)teollisuuteen, palvelu- ja hyvinvointialoille sekä asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Robotiikan ja tekoälyn insinööreille?riittää siis kysyntää työelämässä nyt ja tulevaisuudessa!?

Moderni robotiikka hyödyntää tekoälyä ja tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen yhteiskunnan eri aloilla. Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut voivat toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla. Suurten tuotantolaitosten ja kokoonpanolinjojen apuvälineinä teollisuusrobotit ovat osa toiminnan tehostamista.

Turvallisiksi sertifioidut, pienet ja ketterät yhteistyörobotit ovat myös pienempien yritysten ulottuvilla. Robottien ohjelmoinnin osaaminen on edellytys sille, että niitä pystytään hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti. Palvelurobotiikan yleistyminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Koulutus alkaa vuorovuosina Kouvolassa ja Kotkassa. Syksyllä 2021 koulutus alkaa Kouvolassa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteyksiä pääset luomaan jo opintojesi aikana. Yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä ja monialaista. Yritykset ovat mukana koulutuksen kehittämisessä, mutta myös hyödyntävät koulutuksen tarjoamaan osaamista oman toimintansa kehittämisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta. Sinulle yhteistyö tarjoaa harjoittelupaikkoja, isompia ja pienempiä oppimisprojekteja ja opinnäytetyön aiheita. Pääset luomaan verkostoja, joista voi olla sinulle hyötyä valmistumisesi jälkeenkin.

Tutkimus- ja kehitystyötä (TKI) tehdään maakunnallisissa ja kansallisissa verkottuneissa hankkeissa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin esimerkiksi harjoitustyö- ja opinnäytetyöpanoksellaan. Opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta toimeksiantoina yrityksille, mikä vahvistaa työelämäyhteyksiä. Työelämäsuhteet syntyvät aktiivisten opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaisten työelämäkontaktien kautta. Yhteistyökumppaneina ovat alueelliset teollisuuslaitokset, suunnittelutoimistot ja laitevalmistajat.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Projektien kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Työelämäyhteydet näkyvät myös muun muassa opintojaksojen ekskursioina, tehdasvierailuna, vierailevina luennoitsijoina sekä myöhemmin harjoittelussa ja opinnäytetöissä.

Päiväopetuksena toteutettavan Robotiikka ja tekoäly -koulutuksessa saat kolmen ja puolen vuoden ajan lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt ohjelmoinnin sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, tuotannonohjaukseen ja toiminnan johtamiseen.

Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi ohjelmointi- ja laskuharjoituksia, nykyaikaisessa virtuaalilaboratoriossa tehtäviä simulaatioita sekä yhteistyöyrityksille tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä ryhmässä ja itsenäisesti. Käytännön tehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi käynnistämällä opinnäytetyö jo kolmannen vuoden keväällä. Myös aikaisemmin hankitun soveltuvan osaamisen hyödyntäminen opinnoissasi voi lyhentää opintojesi kokonaiskestoa. Koulutus toteutetaan läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin voit suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.

Opettajat pyrkivät edistämään mielekästä oppimista ja auttamaan henkilökohtaisen motivaation kehittymistä. Oppimisprosessissa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen sinun ja opettajan välillä. Opiskelijana olet kuitenkin itse päävastuussa omasta oppimisestasi. Onnistut, kun sinulla on halu oppia tulevassa ammatissasi vaadittavia tietoja ja taitoja sekä myös harjoitella niitä. Oppimisesi kulmakivenä on osallistuminen opetukseen ja aktiivisuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn.


Opintojen toteutustavat määritellään tarkemmin opintojaksojen kuvauksissa (mahdolliset läsnäolovaatimukset, pakolliset tehtävät, aikataulut jne.).

Mahdollisia toteutustapoja:

• Työviikkopohjaisessa opiskelussa osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa, ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

• Työhön integroitu oppimisväylä: Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.Opintojen ohjaus???

Xamkissa?tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.??

?
Opiskele joustavasti???

Opintojesi alussa?kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.???


Opiskelutapoja on useita:????
- luento-opetus???
- itsenäiset oppimistehtävät???
- tiimityöskentely???
- verkko-opiskelu???
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa????
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet???
- tentit???
- käytännön harjoittelu.???

??
BYOD –?Bring?Your?Own?Device???

Xamkin?opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).???

Uramahdollisuudet

Koulutuksessa hankit itsellesi osaamista digitalisaatiosta, automatisaatiosta ja robotisaatiosta – aloilta, jotka?koskettavat kaikkia yhteiskunnan toimialoja. Voit siis työllistyä hyvinkin monipuolisesti.

Työllistymisnäkymät ovat hyvät. Voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa. Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden prosessien hallintaan, energian tuotantoon, valmistuslinjojen ohjaukseen, robotiikkaan tai tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen.

Työtehtäviä voivat olla:
- erikoissuunnittelija
- kehitysinsinööri
- mekaniikkasuunnittelija
- pdms engineer
- projekti-insinööri/-päällikkö
- robot owner
- RPA developer
- suunnitteluinsinööri
- tuotantoinsinööri, työnjohtaja
- tuotantopäällikkö

Koulutuksen oppimisympäristöt

Robotiikka ja tekoäly -koulutuksella on monenlaisia oppimisympäristöjä. Xamkin Kouvolan kampuksella opiskelet teoriaa ja digitaalisia taitoja. Uusi nykyaikainen virtuaalinen laboratorioympäristö tarjoaa lisättyä todellisuutta ja digitaalisia kaksosia, joissa pääset kokeilemaan erilaisia ratkaisuja todentuntuisissa ympäristöissä. Opit myös konkreettisesti konetekniikkaan liittyviä osa-alueita nykyaikaisilla välineillä ? esimerkiksi 3D-mallintaminen ja -tulostus sekä opintojaksoihin sisältyvä ohjattu konetekninen harjoittelu.

Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Tunnus
(ROKV24SP)
Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Tunnus
(ROKV23SP)
Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Tunnus
(ROKT22SP)
Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Tunnus
(ROKV21SP)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Mikko Höglund
Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Tenttipäivämäärä ja muiden tehtävien palautuspäivät sovitaan opintojakson aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: mikko.hoglund@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kirjallisten ja suullisten suoritusten perusteella. Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen
Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

verkkomateriaali ja opettajan suosittelema materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

sovittavissa opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

hyödynnettävissä

Tentit ja muut määräajat

lopputentit (suullinen ja kirjallinen). Määräaikaan mennessä palautettavat tehtävät.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Joel Paananen
Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja analysoida monipuolisia automaatiojärjestelmien ja robottiikkasovellusten integraatioita
Ymmärrät robotiikkaa, numeriikkaa ja logiikkaa yhdistäviä solukokonaisuuksia

Sisältö

Miten robotti voi palvella muita koneita ja automaatiojärjestelmiä?
Miten integraatiot toteutetaan konkreettisesti ja mitä riskejä niissä on?
Kuinka integraatioprojektia hallitaan?
Miten simuloidaan kokonainen robottisolu?
Miten ylläpidetään solun tai järjestelmäkokonaisuuden turvallisuutta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus kerrotaan aloitusluennolla
Muu materiaali jaetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin sekä tenttiin. Tehtävien ja tentin pisteiden painoarvosta kokonaisarvosanassa sovitaan opintojakson aloituksessa. Tentin ja uusintatenttien läpäisyraja on 50%.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin ja tietoliikennetekniikan perusteet
Ohjelmoitavat logiikat ja teollisuusväylät
Cobottien/Robottien ohjausjärjestelmät ja kinematiikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Teemu Jokela
 • Niko Puurtinen
Vastuuopettaja

Teemu Jokela

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella projektin ja toteuttaa tai simuloida automaatiojärjestelmän, joka ratkaisee tosielämän ongelman.
Osaat kehittää automaatioprojektin onnistuneeksi läpäisemiseksi vaadittavan projektisuunnitelman.
Osaat laatia teknisen suunnitelman ja siihen liittyvät dokumentit automaatiojärjestelmän tai sen simulaation toteuttamiseksi.
Osaat hyödyntää standardeja ja valmistajien kirjastoja sek äaineistoa turvallisen ja tehokkaan automaatiojärjestelmän kehittämisessä.
Osaat analysoida suunnittelemasi automaatiojärjestelmän teknistä toimintaa ammattimaisesti.
Osaat raportoida projektisuunnitelman mukaisen projektin toteutumisen.

Sisältö

Kuinka toteutat automaatioprojektin?
Kuinka laadit automaatioprojektin projektisuunnitelman?
Kuinka suunnittelet ja toteutat turvallisen ja tehokkaan automaatiojärjestelmän, joka ratkaisee ongelman?
Miten arvioit ja optimoit teknisen ratkaisun toimivuutta?
Miten seuraat ja raportoit projektin toteutumista?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus kerrotaan aloitusluennolla
Muu materiaali jaetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella vaativia kokoonpanoja 3d-mallinnusohjelmistolla
Osaat tutkia kokoonopanojen liikeratoja
Osaat analysoida rakenteen rasituksia FEM-analyysin avulla
Osaat tehdä älykkäitä parametrisiä malleja 3d-mallinnusohjelmiston avulla
Osaat käyttää mallinnusohjelmistojen komponenttikirjastoja.

Sisältö

Kuinka mallinnan kokoonpanoja tehokkaasti mallinnusohjelmistolla?
Kuinka käytän statiikan ja lujuusopin taitojani tietokoneavusteisessa laskennassa?
Miten arvioin analyysini luotettavuutta?
Kuinka teen mekanismien liikerata-analyysejä?
Miten teen suunnitelmistani valmistuskuvia?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

*** MUOKKAA TEKSTI OMAN TOTEUTUKSESI MUKAISEKSI ***

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennointeja

Toteutuksen osien kuvaus

Edistynyt mallintaminen:
- Opit käyttämään inventorin parametrisia mallinnusominaisuuksia
- Opit käyttämään inventoria dynaamikan ongelmien ratkaisussa
- Opit Inventor nastranin perusteet

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Mekaniikkasuunnittelun perusteet
Mekaniikka: Statiikka ja dynamiikka

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuopettaja

Joel Paananen

Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät robotin ohjausjärjestelmien periaatteet
Tiedät robotin turvallisuutta koskevat säädökset sekä standardit ja cobottien periaatteet
Osaat määritellä robotin paikoituksen virheiden lähteet
Osaat ratkaista robotin kinematiikkaan liityviä yhtälöitä
Osaat mallintaa yksinkertaisia ohjausjärjestelmiä erityyppisille roboteille
Osaat simuloinnin avulla analysoida robotin ohjausjärjestelmän toimintaa

Sisältö

Miten robotin ohjain toimii?
Mitä ovat geometriset, ei-geometriset ja anturivirheet robotin ohjauksessa?
Kuinka robotin kinematiikkaa mallinnetaan?
Miten robotin ohjaimen ja toimilaitteiden toimintaa voidaan simuloida?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus kerrotaan aloitusluennolla
Muu materiaali jaetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Keskimääräinen opiskelijan työkuorma on 135 tuntia.
20-40 tuntia itsenäistä opiskelua kirjallisuudesta.
20-40 tuntia tehtäviä ja ryhmätehtäviä.
10-20 tuntia tenttiin valmistautuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin sekä tenttiin. Tehtävien ja tentin pisteiden painoarvosta kokonaisarvosanassa sovitaan opintojakson aloituksessa. Tentin ja uusintatenttien läpäisyraja on 50%.

Esitietovaatimukset

Robotiikan toimilaitetekniikka

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Meri-YAMK Virtuaali
Vastuuopettaja

Arja Sinkko

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet oikean tiedon merkityksen ongelman ratkaisussa ja osaaat käyttää dataan perustuvia päätöksentekomenetelmiä.
Ymmärrät suurten tietomassojen tarjoamat mahdollisuudet sekä tunnet niiden käsittelyssä käytettäviä työkaluja sekä menetelmiä.
Osaat käyttää data-analyttiikkaan liittyviä keskeisiä matemaattisia menetelmiä.
Osaat viestiä tehokkaasti datan avulla sekä visualisoida aineistoa sekä tuloksia.

Sisältö

Miten data muuttuu tiedoksi?
Miten dataa käsitellään?
Miten dataa tulkitaan?
Mitä tarkoittaa tietoon perustuva päätöksen teko?
Miten massiivisia tietomääriä voidaan käyttää päätöksenteossa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Niko Puurtinen
Vastuuopettaja

Teemu Jokela

Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat eri sähkövirtapiirien ja peruskomponenttien toimintaperiaatteet
Osaat selvittää tasa- ja vaihtovirtapiirien eri osien virrat ja jännitteet
Tunnet tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeiset yhtälöt ja osaat niiden ratkaisumenetelmät
Ymmärrät kolmivaihejärjestelmän perusteet ja osaat analysoida sen toimintaa
Ymmärrät ja osaat eri tehosuureet ja niiden merkityksen vaihtosähkötekniikassa

Sisältö

Mitä ovat piirien peruskomponentit ja miten ne toimivat?
Miten tasa- ja vaihtovirtapiirejä analysoidaan?
Kuinka symmetrinen kolmivaihejärjestelmä toimii?
Miten käytetään kompleksilukuja vaihtosähkösuureiden kuvaamisessa?

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Jonne Holmén
Vastuuopettaja

Jukka-Pekka Skön

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät hoivarobotiikan sovellusten periaatteet
Ymmärrät hoivarobotiikkaan liityvät eettiset näkökulmat
Osaat suunnitella hoivarobotiikan sovelluksia

Sisältö

Mitä hoivarobotiikkaan sovelluksia on olemassa ja tulossa?
Miten hoivarobotiikassa tulee huomioida etiikka, ihmisoikeudet, yksityisyys ja ihmisarvo?
Kuinka suunnittelet tai käyttöönotat hoivarobotin?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista fysiikan suureyhtälöitä ja muuntaa suureiden lukuarvoja yksiköstä toiseen.
Osaat vektorisuureilla laskemisen ja suureiden graafisen määrityksen perusteet.
Osaat käyttää kiinteän aineen, nesteiden ja kaasujen mekaniikkaan samoin kuin lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöihin liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä teoreettisesti että kokeellisesti.

Sisältö

Miten muunnetaan lukuarvoja yksiköstä toiseen?
Miten vektorisuureita esitetään komponenttien avulla?
Miten määritetään suureita graafisesti?
Mitkä ovat kiinteiden aineiden, nesteiden, kaasujen mekaniikan, lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?
Miten ratkaistaan fysiikan suureyhtälöitä?
Miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja miten tehdään mittauksista testausraportti?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Timo Lyytikäinen
Vastuuopettaja

Timo Lyytikäinen

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Kirja Insinöörin Matematiikka

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Jarkko Hänninen
Vastuuopettaja

Jarkko Hänninen

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät henkilökohtaisen kyberhygienian merkityksen yhteiskunnan kyberturvallisuuteen sekä yrityksen tietoturvaan.
Tunnet tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön.
Tiedät kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden erot.
Tunnistat tietoturvariskejä sekä osaat tehdä parannusehdotuksia niiden välttämiseksi.
Osaat suojata oman toimintasi kyberavaruudessa ja pienentää riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi yrityksen työntekijänä sekä yksityisenä henkilönä.
Tunnet yleisimmät tietoturvakontrollit sekä teoriamallit suojausten rakentamiseksi
Tunnet yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle
Tiedät miten teollisuudenjärjestelmiä tulisi suojata sekä osaat vaatia sekä keskustella näistä muiden alalla toimivien ammattilaisten kanssa.

Sisältö

Mitkä ovat tietoturvallisuuden peruskäsitteet?
Miten tunnistat tietoturvariskit ja niiden vaikutukset?
Mitkä ovat tietoturvaan liittyvät lait?
Minkälaisia ovat tietoturvastandardit ja sertifikaatit ?
Mitä on avoimien lähteiden tiedustelu?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit yms. sähköisessä oppimisympäristössä, www-lähteet ja referenssit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Verkkototeutus - Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 55 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä ja harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien teko, harjoitustyöt. Mahdollinen koe tai tentti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Jonne Holmén
Vastuuopettaja

Jonne Holmén

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät maalla, vedessä ja ilmassa operoivia logistiikan robottisovelluksia.
Ymmärrät näiden sovellusten toimintaperiaatteita, erityispiirteitä ja tulevaisuuden kehityssuuntia
Osaat kehittää innovatiivisia ratkaisuja logistiikan robotiikkaan
Ymmärrät parviälyn hyödyntämisen mahdollisuudet logistiikassa

Sisältö

Miten robotiikkaa sekä automaatiota hyödynnetään logistiikassa nyt ja tulevaisuudessa?
Kuinka autonomiset yksiköt muuttavat logistiikkaa ja mitä näiden kehittämisessä tulee huomioida?
Miten parviälyä voidaan hyödyntää robottisovelluksissa?
Miten toteutetaan robotisoitu ratkaisu logistiseen ketjuun?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät voiman luonteen
Osaat mekaniikkasuunnittelun perusteet
Osaat yhdistää voimia resultantiksi
Osaat jakaa voiman komponentteihin
Osaat tehdä vapaakappalekuvan ja ratkoa sen avulla tasapainotehtäviä
Osaat laskea mekanismeissä kappaleisiin vaikuttavia voimia
Osaat laskea dynaamikan avulla liikkeessä olevien kappaleiden voimia

Sisältö

Miten statiikan ja dynamiikan yhtälöiden avulla ratkaistaan ongelmia?
Kuinka voimat vaikuttavat kappaleisiin?
Kuinka yhdistän voimat resultantiksi?
Kuinka ratkaisen voimatasapainon vapaakappalekuvan avulla?
Kuinka lasken kappaleen painopisteen?
Kuinka voimat vaikuttavat eri mekaanisissa systeemeissä?
Kuinka ratkaistaan liikkessä olevan kappaleen voimia?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin
Lisäksi arviointiin vaikuttaa harjoitustyö
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat mallintaa yksinkertaisia kappaleita 3d-mallinnusohjelmassa
Osaat valita oikean koneenosan oikeaan kohteeseen
Tiedät millaisia materiaaleja koneissa käytetään
Ymmärrät kuinka kappaleita valmistetaan
Osaat lukea ja laatia yksinkertaisia valmistuskuvia

Sisältö

Kuinka mallinnat suunnitteluohjelmistolla kappaleita?
Miten valitsen oikean materiaalin oikeaan kohteeseen?
Millaisia koneenosia mekaniikkasuunnittelussa käytetään?
Kuinka suunnittelemani kappale voidaan valmistaa?
Mistä etsin tietoa erilaisista materiaaliominaisuuksista, koneenosista tai vaatimuksista?
Mitä standardit tarkoittavat?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali
Aimo Pere: Koneenpiirustus 1&2

Yksilölliset oppimisväylät

yöviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin
Lisäksi arviointiin vaikuttaa harjoitustyö
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Teemu Jokela
 • Niko Puurtinen
Vastuuopettaja

Teemu Jokela

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat koneensuunnittelun systemaattisen menetelmän käytön
Tiedät, kuinka projektit etenevät ja miten niissä toimitaan
Osaat suunnitella jonkun teknisen ongelman ratkaisevan laitteen
Osaat tehdä mekatronisia laitteita
Osaat ratkaista yrityselämän ongelmia

Sisältö

Kuinka toimin projektissa?
Miten voin ratkaista ongelmia systemaattisesti, mutta samalla luovasti?
Miten patentoin keksintöni?
Kuinka teen kokonaisuudesta vaadittavat dokumentit?
Kuinka suunnittelen turvallisia koneita?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu viikottaisiin harjoituksiin sekä suoritettavaan tenttiin

Esitietovaatimukset

Mekaniikkasuunnittelun perusteet
Cobottien/Robottien ohjausjärjestelmät ja kinematiikka
Robotiikan toimilaitetekniikka
Sulautettu elektroniikka ja IoT

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuopettaja

Kalle Tarhonen

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat lujuusopin perusteet
Osaat mitoittaa akseleita, ruuveja, vaihteita ja muita koneenosia
Osaat valita oikeankokoisen koneenosan oikeaan kohteeseen
Ymmärrät materiaalinvalinnan luonteen lujuusteknisessä mitoituksessa
Osaat mitoittaa ja laskea suunnittelemasi koneenosan siten, että se kestää
Ymmärrät väsymismitoituksen perusteet
Osaat mitoittaa osien välisiä liitoksia

Sisältö

Kuinka suunnittelen kestäviä rakenteita?
Millaisia rasituksia kappaleisiin vaikuttaa?
Miten valitsen oikeankokoisen koneenosan oikeaan kohtaan?
Kuinka voin optimoida materiaalinvalinnan, aineenvahvuuden ja kappaleen muodon siten, että saan kustannustehokkaan rakenteen.

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluentoja

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 55h
Omalla ajalle tehtävät harjoitukset ja projektityöt 55
Tentti ja valmistautuminen 17h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö (30%) Ja tentti (70%)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
 • Teemu Jokela
Vastuuopettaja

Teemu Jokela

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa teollisen prosessin virtaus- ja PI-kaavion perusteella sekä sen positiointitavat
Osaat kuvata koneautomaation ja prosessiteollisuuden yleiset mittalaitteet ja toimiyksiköt sekä niiden toimintaperiaatteet
Osaat kuvata kenttälaitteiden kytkennän ohjausjärjestelmiin
Osaat selittää keskeisten mittaus- ja ohjaus- ja säätötoimintojen roolin ja ajotahot (moodit) erilaisten ohjattavien prosessien hallinnassa
Osaat toteuttaa takaisinkytketyn säädön
Osaat analysoida prosessidynamiikan ja PID-säätimen virityksen yhteyden.

Sisältö

Miten erotat ja tunnistat erilaiset prosessi- ja automaatiolaitteet virtauskaavioissa ja PI-kaavioissa?
Miten kytket ohjausjärjestelmän ja ohjaat sitä automaation avulla?
Miten säädät prosessi- ja automaatiolaitteiden toimintaa (esimerkiksi säiliön pintaa, virtaamaa tai höyryn painetta)?
Miten käytät PID-säädintä toimilaitteen ohjauksessa ja määrittelet viritysparametrit?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Teemu Jokela
Vastuuopettaja

Teemu Jokela

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja simuloida monipuolisia robotiikan ohjausjärjestelmiä
Osaat hyödyntää monipuolisia tietoteknisiä sovelluksia, järjestelmiä ja kirjastoja ohjausjärjestelmän kehittämisessä
Osaat hyödyntää ohjelmistoja robotin ohjausjärjestelmän kehittämisessä ja testaamisessa
Osaat mallintaa ja analysoida ohjaus- ja säätöjärjestelmiä soveltuvalla ohjelmistolla

Sisältö

Miten suunnittelet robotin ohjausjärjestelmän?
Kuinka mallinnetaan erilaisia ohjausjärjestelmiä?
Miten huomioit anturidatan ja esimerkiksi konenäön syötteet ohjainjärjestelmässä?
Miten analysoit robotin ohjausjärjestelmän mallia?
Miten huomioit mallin tuottaman simulaation ja todellisen ratkaisun eroja?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Cobottien/Robottien ohjausjärjestelmät ja kinematiikka
Ohjelmoitavat logiikat ja teollisuusväylät
Mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan perusteet
Mekatroniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 28.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Katriina Vesala
Vastuuopettaja

Katriina Vesala

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Hallitset ohjelmistorobotiikan käyttöönoton suunnitteluprosessin.
Tunnistat erilaiset robottityypit ja osaat valita käyttökohteeseen sopivan robotin ja tiedät miten valittua automaatiota voidaan ohjata.
Osaat ohjelmoida perustason toiminnon automatisoivan ohjelmistorobotin.

Sisältö

Millainen prosessi tulisi valita automatisoitavaksi?
Miten varmistat, että prosessin automatisointi on kannattavaa tai muuten asetettujen tavoitteiden mukainen?
Miten valitset käytettävän teknologian automaation toteuttamiseen?
Millainen on hyvin rakennettu ja toimiva ohjelmistorobotti ja miten sitä ohjataan?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään verkossa olevaa materiaalia sekä UiPath Academyn diplomikursseja.
Robotic Process Automation Handbook: A Guide to Implementing RPA Systems

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksossa tehdään työelämän automaatio, joten jos opiskelija tekee itse työssään automaatioita, niin tästä opintojaksosta voi hakea AHOT-menettelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson suoritus on työelämän tai yksityiselämän ratkaisun toteuttaminen ohjelmistorobotiikalla.
Opintojaksolla on asiantuntijaluentoja.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso suoritetaan suurilta osin täysin englanninkielisessä UiPath Academy ympäristössä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla jokainen suorittaa itsenäisesti kehittäjätason diplomeita UiPath Academyssa ja tämän lisäksi tehdään ryhmässä yrityksen tai yksityiselämän toiminnosta automaatio ohjelmistorobotiikalla.
Opintojakson opetus pohjautuu UiPath Academyn lisäksi asiantuntijaluentoihin, joissa ryhmät saavat tukea oman automaationsa toteuttamiseen.

Lisätietoja opiskelijoille

UiPath studio ei toimi Mac-koneessa!

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin ja tietoliikennetekniikan perusteet
Toimintojen automatisointi ohjelmistorobotiikalla
Robotic process automation

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Tomi Pahula
 • Tapani Alastalo
Vastuuopettaja

Tomi Pahula

Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoinnin perusrakenteet ja pystyt rakentamaan yksinkertaisia proseduraalisia ohjelmia.
Osaat tehdä funktioita ja käyttää perustietotyyppejä sekä taulukoita ja muita perustietorakenteita.
Tunnistat edistyneempiä ohjelmoinnin rakenteita ja ominaisuuksia.
Tunnistat modernin tietoliikennetekniikan peruskomponentit, protokollat ja toiminnan periaatteet.
Osaat rakentaa yksinkertaisen tietoliikenneverkon pienen yrityksen tai organisaation käyttöön.
Ymmärrät pääsynhallinnan perusperiaatteet ja niiden käytön perusteet tietoliikenneverkossa.

Sisältö

Mitkä ovat perustietotyypit ja miten ne esitetään tietokoneessa?
Mitä ovat muuttujat ja funktiot sekä ehto- ja silmukkarakenteet?
Miten rakennetaan yksinkertainen ohjelma? Miten se käännetään, asennetaan ja ajetaan?
Mitkä ovat tietoliikennetekniikassa nykyisin käytetyt laitteet, komponentit, protokollat ja ohjelmistot?
Miten rakennetaan järkevä tietoverkko pienen yrityksen käyttöön?
Miten pääsynhallinta toimii ja miten sitä hallitaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali määritetään aloitusluennolla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollinen
Työhön integroitu oppimisväylä: Ei mahdollinen

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Kaikista tenteistä on sovittava opettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista ja uusintatentit sekä kaikki opintojakson suoritukset on suoritettava tutkintosäännön mukaisessa aikataulussa tai opintojakso on suoritettava kokonaan uudestaan.

Opiskelijan työmäärä

Yhden opintopisteen arvioitu työmäärä on 27 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat suoritukset sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Teemu Jokela
Vastuuopettaja

Teemu Jokela

Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ohjelmoitavan logiikkajärjestelmän ja siihen liittyvät io- ja väylämoduulit.
Osaat tehdä logiikan laitekonfiguraation.
Osaat logiikan muistialueet.
Osaat tunnistaa logiikan LAD ja FBD ohjelmointikielet.
Osaat logiikan ohjelmoinnin perusteet: ohjelman latauksen, muokkauksen ja testauksen.
Osaat tehdä verkkokonfiguroinnin hajautetulle I/O:lle, sähkömoottorikäytölle ja näyttöpaneelille.
Osaat liittää logiikan PC-valvomoon sekä lukea ja kirjoittaa logiikan muistialueita valvomon näytölle.

Sisältö

Miten ohjelmoitavien logiikoiden kehitys toteutuu?
Mikä on logiikan rakenne, ominaisuudet ja ohjelmointi?
Mitä ovat ohjelmointikielet, muistialueet, I/O- ja väyläliityntä?
Kuinka toimii ja toteutetaan teollisuusväylään hajautettu I/O, sähkömoottorikäyttö ja näyttöpaneeli?
Kuinka toteutetaan logiikan valvomo-yhteys?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportoitava harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin ja tietoliikennetekniikan perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Anton Yrjönen
Vastuuopettaja

Anton Yrjönen

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat olio-ohjelmoinnin peruselementit ja pystyt rakentamaan luokkia sekä instantioimaan niistä olioita.
Osaat kuvata luokkarakenteita ja olioita hyödyntäen reaalimaailman asioita sekä ongelmia.
Ymmärrät periyttämisen sekä luokkamuuttujien ja -metodien toiminnan.
Osaat toteuttaa olio-ohjelmoinnin periaatteita noudattavan yksinkertaisen ohjelmiston.
Tunnistat edistyneempiä olio-ohjelmoinnin rakenteita ja ominaisuuksia.

Sisältö

Mitä ovat luokat ja oliot?
Mitä ovat jäsenmuuttujat ja -metodit?
Miten konkreettisia reaalimaailman asioita voidaan kuvata olio-ohjelmoinnin keinoin?
Mitä ovat periyttäminen sekä luokkamuuttujien ja -metodien erot verrattuna jäsenmuuttujiin ja -metodeihin?
Miten olio-ohjelmoinnilla voidaan ratkaista käytännön ongelmia?
Mitä ovat moniperintä, kuormittaminen, virtuaalifunktiot, abstrakti kantaluokka?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alkaessa.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin ja tietoliikennetekniikan perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
 • Teemu Jokela
Vastuuopettaja

Vesa Kankkunen

Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää lähiopetusta, harjoitustehtäviä ja itsenäistä opiskelua

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Learn -alustalla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Learn -alustalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn suorituksen saa osallistumalla kontaktitunneille ja tekemällä harjoitustehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää palvelumuotoilun keskeisimpiä käsitteitä
Osaat hankkia, tulkita ja arvioida käyttäjätietoa kehittämistyön tueksi
Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisimpiä työkaluja

Sisältö

Kuinka keräät ja analysoit asiakas- ja käyttäjätietoa?
Miten hyödynnät palvelumuotoilua kehittämistehtävässä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Kirsi Hovikorpi
 • Niko Puurtinen
Vastuuopettaja

Niko Puurtinen

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• esittää tuotantolaitoksen prosessiautomaatiojärjestelmän rakenteen ja komponentit
• kuvata prosessioperoinnin tärkeimmät tehtävät ja käyttää käyttöliittymiä
• analysoida automaation peruspiirejä PI-kaavion perusteella ja suunnitella järjestelmäriippumattomia toimintakuvauksia ja -kaavioita
• selostaa keskeisten kenttäväylien ja -protokollien käytön teollisuuden automaatioverkoissa
• kuvata tekoälyn hyödyntämistä prosessiautomaatiossa
• ohjelmoida ja ottaa käyttöön voimalaitosautomaation instrumentointi- ja moottoripiirejä.
• ohjelmoida ja ottaa käyttöön älykkäitä lähettimiä ja kenttäväyliä.

Sisältö

Mitä laitekomponentteja tarvitaan prosessiautomaatiojärjestelmään?
Miten tieto siirtyy vaikkapa kattilalaitoksen mittausanturilta voimalaitoksen etävalvomoon ja operaattorin komennosta ohjattavalle laitteelle?
Miten suunnitellaan mittaus-, ohjaus-, säätö, on-off-venttiili- ja on-off-moottoripiirit järjestelmäriippumattomasti prosessiautomaatiojärjestelmää varten? Miten liitetään älykkäät instrumentit ja moottorinohjausyksiköt teollisilla kenttäväylillä ja -protokollilla?
Miten väylästandardit, pilvipalvelut ja digitaalisaatiokehitys vaikuttavat teollisuuden sovelluksiin?
Miten ohjelmoidaan mittaus-, ohjaus-, säätö-, on-off-venttiili- ja on-off-moottoripiiri automaatiojärjestelmässä?
Miten liitetään käytännössä älykkäät kenttälaitteet automaatiojärjestelmään käyttäen kenttäväyliä?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin
Lisäksi arviointiin vaikuttaa harjoitustyö
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Teemu Jokela
Vastuuopettaja

Teemu Jokela

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella projektin ja toteuttaa tai simuloida robotin, joka ratkaisee tosielämän ongelman.
Osaat kehittää robotiikkaprojektin onnistuneeksi läpäisemiseksi vaadittavan projektisuunnitelman.
Osaat laatia teknisen suunnitelman ja siihen liittyvät dokumentit robotin rakentamiseksi tai sen simulaation toteuttamiseksi.
Osaat hyödyntää standardeja ja valmistajien kirjastoja sekä aineistoa turvallisen robotin kehittämisessä.
Osaat analysoida suunnittelemasi robotin teknistä toimintaa ammattimaisesti.
Osaat raportoida projektisuunnitelman mukaisen projektin toteutumisen.

Sisältö

Kuinka toteutat robotiikkaprojektin?
Kuinka laadit projektisuunnitelman?
Kuinka suunnittelet ja toteutat turvallisen ja tehokkaan robotin, joka ratkaisee ongelman?
Miten arvioit ja optimoit teknisen ratkaisun toimivuutta?
Miten seuraat ja raportoit projektin toteutumista?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus kerrotaan aloitusluennolla
Muu materiaali jaetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Keskimääräinen opiskelijan työkuorma on 135 tuntia, joista:
20-50 tuntia itsenäistä opiskelua kirjallisuudesta.
20-50 tuntia tehtäviä ja ryhmätehtäviä.
10-30 tuntia tenttiin valmistautuminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin.

Esitietovaatimukset

Mekaniikkasuunnittelun perusteet
Cobottien/Robottien ohjausjärjestelmät ja kinematiikka
Mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan perusteet
Mekatroniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Teemu Jokela
Vastuuopettaja

Teemu Jokela

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida robottien ohjausjärjestelmiä niiden yleisimmillä ohjelmointikielillä.
Ymmärrät robotiikan ohjelmoinnin periaatteet ja ohjelmien rakenteet.
Osaat hyödyntää offline-ohjelmointia ja simulaatio-ohjelmistoja robotin työkierron suunnittelussa ja optimoinnissa.

Sisältö

Mitä ohjelmointikieliä robotin ohjamet käyttävät?
Miten robotin ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan?
Miten robotin ohjelmaa analysoidaan?
Miten ohjelmaa hyödynnetään useissa soluissa?
Miten simulaatioympäristössä tuotettua robottiohjelmaa optimoidaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali käydään läpi opintojakson aloitusluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voi vierailla työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Keskimääräinen opiskelijan työkuorma on 135 tuntia.
50-60 tuntia lähiopetusta.
20-40 tuntia itsenäistä opiskelua kirjallisuudesta.
20-40 tuntia tehtäviä ja ryhmätehtäviä.
10-20 tuntia tenttiin valmistautuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin sekä tenttiin. Tehtävien ja tentin pisteiden painoarvosta kokonaisarvosanassa sovitaan opintojakson aloituksessa. Tentin ja uusintatenttien läpäisyraja on 50%.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Teemu Jokela
 • Niko Puurtinen
Vastuuopettaja

Teemu Jokela

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät hydrauliikka- ja pneumatiikkakaaviota
Tunnet hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien peruskomponentit
Osaat valita ja mitoittaa toimilaitteita hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin
Tunnet pyörimisliikkeen ja lineaariliikkeen sähköiset peruskomponentit
Osaat valita ja mitoittaa sähköisiä toimilaitteita automaatiojärjestelmään
Ymmärrät säätötekniikan periaatteet hydraulisten, pneumaattisten ja sähköisten toimilaitteiden käytössä

Sisältö

Millaisia toimilaitteita ja niitä ohjavia komponentteja hydraulisissa järjestelmissä on?
Millaisia toimilaitteita ja niitä ohjavia komponentteja pneumaattisissa järjestelmissä on?
Millaisia sähköenergialla toimivia pyörivän liikkeen ja lineaariliikkeen toimilaitteita on?
Kuinka mitoitan ja valitsen hydrauliikkajärjestelmän komponentit?
Kuinka mitoitan ja valitsen pneumatiikkajärjestelmän komponentit?
Kuinka mitoitan ja valitsen sähköiset toimilaitteet?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuopettaja

Joel Paananen

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät sulautetun elektroniikan ja IoT:n periaatteet
Ymmärrät sulautetun järjestelmän toteuttamiseksi vaaditun kokonaisuuden
Osaat valita tarkoitukseen soveltuvat komponentit
Osaat koota piirilevystä ja komponenteista ohjelmoitavan laitteen
Osaat mikrokontrollerin perusohjelmoinnin soveltuvalla ohjelmointikielellä

Sisältö

Mitä on sulautetut järjestelmät ja elektroniikka?
Mitä tarkoittaa Internet of Things?
Mitä komponentteja tarvitaan sulautetun järjestelmän toteutuksessa?
Kuinka rakennetaan ohjelmoitava laite?
Miten mikrokontrolleria ohjelmoidaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus kerrotaan aloitusluennolla
Muu materiaali jaetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Keskimääräinen opiskelijan työkuorma on 135 tuntia, joista:
20-50 tuntia itsenäistä opiskelua kirjallisuudesta.
20-50 tuntia tehtäviä ja ryhmätehtäviä.
10-30 tuntia tenttiin valmistautuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin sekä tenttiin. Tehtävien ja tentin pisteiden painoarvosta kokonaisarvosanassa sovitaan opintojakson aloituksessa. Tentin ja uusintatenttien läpäisyraja on 50%.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
 • Niko Puurtinen
Vastuuopettaja

Niko Puurtinen

Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet sähköalaa säätelevän lainsäädännön ja siihen liittyvät yritys- ja henkilövastuut sekä velvoitteet
Osaat työskennellä turvallisesti sähköjärjestelmien sekä -laitteiden kanssa
Ymmärrät sähkösuunnittelun perusteet sekä osaaat lukea ja tuottaa sähköteknisiä dokumentteja
Ymmärrät periaatteet yksinkertaisten sähköasennusten toteutettamisesta suunnitelmadokumentaation perusteella
Ymmärrät sähköjärjestelmän turvallisuustarkastukset ja osaat laatia siitä dokumentoinnin

Sisältö

Mitkä ovat sähköturvallisuussäädökset?
Kuinka sähkötyöturvallisuus toteutuu?
Kuinka sähkönjakelujärjestelmät toimivat?
Kuinka suunnitellaan sähköjärjestelmiä ja miten sähköteknisiä piirustuksia luetaan?
Kuinka sähköjärjestelmien suojausmenetelmät toteutetaan?
Miten sähkölaitteta mitoitetaan, valitaan ja asennetaan?
Mitä tarkistuksia rakennetulle sähkölaitteistoille tehdään?
Kuinka sähköjärjestelmän turvallisuus dokumentoidaan?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin
Lisäksi arviointiin vaikuttaa harjoitustyö
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuopettaja

Henry Lähteenmäki

Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuopettaja

Henry Lähteenmäki

Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuopettaja

Joel Paananen

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät tekoälyn toimintaperiaatteet
Tunnet alalle ominaisia teköälyn ja koneoppimisen menetelmiä
Ymmärrät tekoälyn rajoitteet ja mahdollisuudet
Ymmärrät tekoälyn käytön eettisiä näkökulmia

Sisältö

Mitä on tekoäly?
Miten tekoälyä voidaan soveltaa älykkäiden koneiden toteutuksessa?
Mitä tekoälyn soveltamisessa tulee huomioida?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali käydään läpi opintojakson aloitusluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voi vierailla työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Keskimääräinen opiskelijan työkuorma on 135 tuntia.
50-60 tuntia lähiopetusta.
20-40 tuntia itsenäistä opiskelua kirjallisuudesta.
20-40 tuntia tehtäviä ja ryhmätehtäviä.
10-20 tuntia tenttiin valmistautuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin sekä tenttiin. Tehtävien ja tentin pisteiden painoarvosta kokonaisarvosanassa sovitaan opintojakson aloituksessa. Tentin ja uusintatenttien läpäisyraja on 50%.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Katriina Vesala
Vastuuopettaja

Katriina Vesala

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät, miten digitaalisuuden ja automatisoinnin voi yhdistää yrityksen eri prosesseihin.
Osoitat perehtyneisyyttä nykyaikaisiin toimintamalleihin, peruskäsitteisiin ja ohjelmistoihin.
Tunnistat organisaatiossa käytössä olevat erilaiset ohjelmistot, joissa voidaan hyödyntää teknisiä rajapintoja ja ohjelmistorobotiikkaa.
Osaat arvioida millaisissa prosesseissa tai työvaiheissa kannattaa hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa.
Hallitset ohjelmistorobotiikan käyttöönoton suunnitteluprosessin.

Sisältö

Millaisia ovat yrityksen eri prosessit ja miten ohjelmistorobotiikkaa voi niissä hyödyntää?
Miten hyödynnetään erilaisia ohjelmistoja yrityksen liiketoiminnassa?
Miten tekniset rajapinnat ja ohjelmistorobotiikka toimivat?
Miten arvioidaan ohjelmistorobotiikkaprosessien toteuttamiskelpoisuutta?
Millainen selvitystyö ja raportointi on tehtävä valmistautuessa ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon?

Opiskelumateriaali

Ohjelmistorobotiikka - Kohti rutiinitehtävien automatisointia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2022
Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly – soveltamisen askelmerkkejä, Valtioneuvoston julkaisuarkisto
Blue Prism- ja UiPath-vertailu ohjelmistorobotiikassa, opinnäytetyö Metropolia Oskar Ylönen
Robotic Process Automation with Automation Anywhere : Techniques to fuel business productivity and intelligent automation using RPA, Husan Mahey
UiPath Academyn videokoulutukset
Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Mikäli opiskelija on työtehtävissään toiminut ohjelmistorobotin kanssa ja osallistunut automaatioprosessin suunnitteluun sekä käyttöön, voi opiskelija hakea tästä opintojaksosta AHOT-menettelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat valitsevat yrityksen, jolle tekevät selvityksen automatisoitavasta prosessista.
Opintojaksolla on yritysluento (live tai nauhoite)

Kansainvälinen yhteistyö

UiPath Academyn kouolutusmateriaalit ovat englanninkielisiä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu, suoritettaviin diplomeihin, verkkoteoriatentteihin ja ryhmätehtävään. Näistä koostuu opintojakson arviointiin kokonaispistemäärä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Jyri Mulari
Vastuuopettaja

Jyri Mulari

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät yritystalouden perusteet
Ymmärrät tuotantotalouden perusperiaatteet
Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida investointihankkeita

Sisältö

Mitkä ovat yrityksen taloustoimintoja?
Mitä ovat talouslaskelmat ja miten kirjanpito toteutetaan?
Mitä on budjetointi?
Miten suunnitellaan yrityksen investointeja ja arvioidaan niiden kannattavuutta?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
?
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
-Ei mahdollisuutta, koska opettajan ensimmäinen toteutuskerta

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä tällä opettajan ensimmäisellä toteutuskerralla

Tentit ja muut määräajat

Osoitetaan Learnissa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Lassi Salminen
Vastuuopettaja

Lassi Salminen

Ryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät kuinka käytetään ja ohjelmoidaan numeerisesti ohjattuja koneita
Ymmärrät kuinka valmistustekniikassa voidaan hyödyntää robotteja
Tunnet nykyaikaiset valmistusjärjestelmät ja niiden automaation
Tiedät kuinka suunnitellaan ja tehdään tehdasmalleja

Sisältö

Millaisia numeerisesti ohjattuja työstöjärjestelmiä on olemassa?
Miten esitän laajempia tehdaskokonaisuuksia tietokoneavusteisesti?
Kuinka optimoin koneenosia valmistettavuuden kannalta?
Mitä Lean tarkoittaa ja miten hyödynnän sitä työssäni?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Mekaniikkasuunnittelun perusteet

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
 • Esa Huuhtanen
Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
selittää perusperiaatteet yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta, yleisistä vaaroista ja hyvistä käytännöistä
ottaa huomioon työpaikka- ja työtehtäväkohtaiset turvallisuuden suojavarusteet ja –laitteet (tulityö, työturvallisuus ja ensiapu)
arvioida merkittäviä sähköturvallisuuspuutteita työympäristössä
määritellä sähkötöiden tekemisen erityisvaatimukset

Sisältö

Mitä tarkoittaa yhteinen työpaikka ja miten tapaturmia ja ammattitautia ehkäistään?
Millainen on työpaikkojen työsuojeluorganisaation käytännön toteutus ja millaisia yleisohjeita ja turvallisuussääntöjä käytetään?
Miten havaitaan sähköturvallisuuspuutteet ja miten niihin reagoidaan?
Milloin sähkötyö tehdään jännitetyönä ja milloin vaaditaan käyttöönottotarkastus?

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Korttikoulutukset voi suorittaa myös toisessa organisaatiossa.
Hyväksytyn korttisuorituksen saa, kun esittää voimassaolevan kortin.

Riskit 2op:

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- Osoitus työsuojelutoimintaan osallistumisesta sekä näyttökoe

Työhön integroitu oppimisväylä:
- Työsuojelutoiminta työssä sekä näyttökoe

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vilkki
Ryhmät
 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Teemu Jokela
Vastuuopettaja

Teemu Jokela

Ryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät kotiautomaation sovelluksia
Osaat suunnitella ja toteuttaa kotiautomaatioratkaisuja
Tiedät mitä riskejä kotiautomaatioon liittyy

Sisältö

Kuinka suunnittelet, toteutat ja testaat älykotiin soveltuvan automaatioratkaisun?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Riippuen projektista

Tentit ja muut määräajat

ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia yhteensä

Lähiopetusta 36 h.
Itsenäinen työ 99 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla suoritettava projekti ja raportointi