Siirry suoraan sisältöön

Robotiikan ja tekoälyn koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Robotiikka ja tekoäly -insinöörikoulutuksessa perehdytään?robottien suunnitteluun, ohjelmointiin ja hyödyntämiseen niin teollisessa tuotannossa kuin palvelualoillakin.

Robotiikka ja?tekoäly?-koulutuksesta valmistuneena?insinöörinä ymmärrät?robottien ohjelmointiin ja hyödyntämiseen liittyvät?matemaattis-luonnontieteelliset?perusteet. Ymmärrät koneteknisen suunnittelun ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset digitalisaation tuotannon?automatisoinnissa?ja palveluiden tuottamisessa. Tuotannonohjaus data-analytiikan ja kyberturvallisuuden keinoin ovat osa ammattitaitoasi.?

Robotiikan ja tekoälyn osaajien tarve lisääntyy koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Uramahdollisuuksia löytyy monilta eri alueilta, sillä digitalisaatio ja automaatio muuttavat niin teollisuuden kuin palvelusektorinkin toimintaa ja tulevaisuuden osaajatarpeita. Valmistumisen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi (vienti)teollisuuteen, palvelu- ja hyvinvointialoille sekä asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Robotiikan ja tekoälyn insinööreille?riittää siis kysyntää työelämässä nyt ja tulevaisuudessa!?

Moderni robotiikka hyödyntää tekoälyä ja tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen yhteiskunnan eri aloilla. Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut voivat toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla. Suurten tuotantolaitosten ja kokoonpanolinjojen apuvälineinä teollisuusrobotit ovat osa toiminnan tehostamista.

Turvallisiksi sertifioidut, pienet ja ketterät yhteistyörobotit ovat myös pienempien yritysten ulottuvilla. Robottien ohjelmoinnin osaaminen on edellytys sille, että niitä pystytään hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti. Palvelurobotiikan yleistyminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Koulutus alkaa vuorovuosina Kouvolassa ja Kotkassa. Syksyllä 2021 koulutus alkaa Kouvolassa.

Koulutuksen sisältö

Robotiikka ja tekoäly -insinööritutkinnon rakenne:
- Ydinosaaminen 140 op
- Täydentävä osaaminen 40 op
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op
- Työharjoittelu 30 op
- Opinnäytetyö 15 op


Opintojen perustana ovat konetekniikan, sähkö-?ja automaatiotekniikan sekä ohjelmointitekniikan opinnot. Data-analytiikan ja kyberturvallisuuden tuntemus puolestaan mahdollistaa tekoälyn ja automatisaation turvallisen hyödyntämisen.

Ydinosaamisen opintojen keskeisinä sisältöinä ovat automaatio, konenäkö ja tekoälyn osaaminen ja niiden yhdistäminen perinteisiin insinööritieteisiin. Suurten tuotantolaitosten ja kokoonpanolinjojen apuvälineinä teollisuusrobotit ovat osa toiminnan tehostamista. Turvallisiksi sertifioidut, pienet ja ketterät yhteistyörobotit ovat myös pienempien yritysten ulottuvilla. Robottien ohjelmoinnin osaaminen on edellytys sille, että niitä pystytään hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti.

Täydentävän osaamisen opintojen sisällöt tarjoavat sinulle mahdollisuuden tutustua robotiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin syvemmin ja laajemmin. Palvelurobotiikka esimerkiksi logistiikkateollisuudessa tai julkisissa laitoksissa (mm. sairaalarobotit) on voimakkaassa kasvussa. Palvelurobotiikan yleistyminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelmistorobotiikka (Robotic Processa Automation, RPA) on teknologia, jonka avulla automatisoidaan tietotyön rutiiniprosesseja.? Tekoälytyyppisiä toiminnallisuuksia hyödyntämällä kehitetään robotin toimintoja entistä monipuolisempiin tehtäviin.

Täydentävissä opinnoissa voit lisäksi valita ammatillista mielenkiintoasi tukevia opintoja omalta alaltasi tai esimerkiksi muilta tekniikan aloilta. Voit myös täydentää robotiikan opintojasi muiden korkeakoulujen verkkotarjonnalla. Insinööriopintoihisi kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja, jotka valmistavat sinua työskentelemään kansainvälisissä työympäristöissä.

Opintojesi aikana tutustut myös työelämään ja opit työskentelemään itsenäisesti, osana ryhmää tai esimiestehtävissä. Opit myös toimimaan kansainvälisessä työympäristössä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Projektien kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Työelämäyhteydet näkyvät myös muun muassa opintojaksojen ekskursioina, tehdasvierailuna, vierailevina luennoitsijoina sekä myöhemmin harjoittelussa ja opinnäytetöissä.

Päiväopetuksena toteutettavan Robotiikka ja tekoäly -koulutuksessa saat kolmen ja puolen vuoden ajan lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt ohjelmoinnin sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, tuotannonohjaukseen ja toiminnan johtamiseen.

Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi ohjelmointi- ja laskuharjoituksia, nykyaikaisessa virtuaalilaboratoriossa tehtäviä simulaatioita sekä yhteistyöyrityksille tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä ryhmässä ja itsenäisesti. Käytännön tehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi käynnistämällä opinnäytetyö jo kolmannen vuoden keväällä. Myös aikaisemmin hankitun soveltuvan osaamisen hyödyntäminen opinnoissasi voi lyhentää opintojesi kokonaiskestoa. Koulutus toteutetaan läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin voit suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.

Opettajat pyrkivät edistämään mielekästä oppimista ja auttamaan henkilökohtaisen motivaation kehittymistä. Oppimisprosessissa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen sinun ja opettajan välillä. Opiskelijana olet kuitenkin itse päävastuussa omasta oppimisestasi. Onnistut, kun sinulla on halu oppia tulevassa ammatissasi vaadittavia tietoja ja taitoja sekä myös harjoitella niitä. Oppimisesi kulmakivenä on osallistuminen opetukseen ja aktiivisuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn.


Opintojen toteutustavat määritellään tarkemmin opintojaksojen kuvauksissa (mahdolliset läsnäolovaatimukset, pakolliset tehtävät, aikataulut jne.).

Mahdollisia toteutustapoja:

• Työviikkopohjaisessa opiskelussa osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa, ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

• Työhön integroitu oppimisväylä: Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.Opintojen ohjaus???

Xamkissa?tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.??

?
Opiskele joustavasti???

Opintojesi alussa?kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.???


Opiskelutapoja on useita:????
- luento-opetus???
- itsenäiset oppimistehtävät???
- tiimityöskentely???
- verkko-opiskelu???
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa????
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet???
- tentit???
- käytännön harjoittelu.???

??
BYOD –?Bring?Your?Own?Device???

Xamkin?opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).???

Uramahdollisuudet

Koulutuksessa hankit itsellesi osaamista digitalisaatiosta, automatisaatiosta ja robotisaatiosta – aloilta, jotka?koskettavat kaikkia yhteiskunnan toimialoja. Voit siis työllistyä hyvinkin monipuolisesti.

Työllistymisnäkymät ovat hyvät. Voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa. Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden prosessien hallintaan, energian tuotantoon, valmistuslinjojen ohjaukseen, robotiikkaan tai tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen.

Työtehtäviä voivat olla:
- erikoissuunnittelija
- kehitysinsinööri
- mekaniikkasuunnittelija
- pdms engineer
- projekti-insinööri/-päällikkö
- robot owner
- RPA developer
- suunnitteluinsinööri
- tuotantoinsinööri, työnjohtaja
- tuotantopäällikkö

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteyksiä pääset luomaan jo opintojesi aikana. Yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä ja monialaista. Yritykset ovat mukana koulutuksen kehittämisessä, mutta myös hyödyntävät koulutuksen tarjoamaan osaamista oman toimintansa kehittämisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta. Sinulle yhteistyö tarjoaa harjoittelupaikkoja, isompia ja pienempiä oppimisprojekteja ja opinnäytetyön aiheita. Pääset luomaan verkostoja, joista voi olla sinulle hyötyä valmistumisesi jälkeenkin.

Tutkimus- ja kehitystyötä (TKI) tehdään maakunnallisissa ja kansallisissa verkottuneissa hankkeissa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin esimerkiksi harjoitustyö- ja opinnäytetyöpanoksellaan. Opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta toimeksiantoina yrityksille, mikä vahvistaa työelämäyhteyksiä. Työelämäsuhteet syntyvät aktiivisten opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaisten työelämäkontaktien kautta. Yhteistyökumppaneina ovat alueelliset teollisuuslaitokset, suunnittelutoimistot ja laitevalmistajat.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Robotiikka ja tekoäly -koulutuksella on monenlaisia oppimisympäristöjä. Xamkin Kouvolan kampuksella opiskelet teoriaa ja digitaalisia taitoja. Uusi nykyaikainen virtuaalinen laboratorioympäristö tarjoaa lisättyä todellisuutta ja digitaalisia kaksosia, joissa pääset kokeilemaan erilaisia ratkaisuja todentuntuisissa ympäristöissä. Opit myös konkreettisesti konetekniikkaan liittyviä osa-alueita nykyaikaisilla välineillä ? esimerkiksi 3D-mallintaminen ja -tulostus sekä opintojaksoihin sisältyvä ohjattu konetekninen harjoittelu.

Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Slaveya Hämäläinen
Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Aika ja paikka

Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat osallistuvat projekteihin muiden aineiden yhteydessä

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson uusintatentteihin on mahdollista osallistua uusintatenttipäivinä tai Exam-tenttiakvaariossa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä, joka koostuu lähitunneista sekä itsenäisistä ja ryhmätehtävistä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus ja lähitunneille osallistuminen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d) toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.
Arvioinnissa huomioidaan myös eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset ja niistä johdetut kansalliset amk-
taitotasokuvaukset sekä englannin suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Marie Laaksonen
Vastuuhenkilö

Marie Laaksonen

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Materiaali verkossa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Tämä on robotiikan ja tekoälyn opiskelijoille tarkoitettu toteutus, joka sisältää lähiopetusta. Minimiläsnäolo 50 %.

Työhön integroitu oppimisväylä: voit neuvotella opettajan kanssa integrointimahdollisuudesta ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän ja oman alan sanastoa ja viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Tentit maalis-huhtikuussa.
Uusintojen ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen. Arvioinnin taustalla valtakunnalliset arviointikriteerit.
Tehtävät arvioidaan hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuhenkilö

Joel Paananen

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät robotin ohjausjärjestelmien periaatteet
Tiedät robotin turvallisuutta koskevat säädökset sekä standardit ja cobottien periaatteet
Osaat määritellä robotin paikoituksen virheiden lähteet
Osaat ratkaista robotin kinematiikkaan liityviä yhtälöitä
Osaat mallintaa yksinkertaisia ohjausjärjestelmiä erityyppisille roboteille
Osaat simuloinnin avulla analysoida robotin ohjausjärjestelmän toimintaa

Sisältö

Miten robotin ohjain toimii?
Mitä ovat geometriset, ei-geometriset ja anturivirheet robotin ohjauksessa?
Kuinka robotin kinematiikkaa mallinnetaan?
Miten robotin ohjaimen ja toimilaitteiden toimintaa voidaan simuloida?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus kerrotaan aloitusluennolla
Muu materiaali jaetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Keskimääräinen opiskelijan työkuorma on 135 tuntia.
20-40 tuntia itsenäistä opiskelua kirjallisuudesta.
20-40 tuntia tehtäviä ja ryhmätehtäviä.
10-20 tuntia tenttiin valmistautuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin sekä tenttiin. Tehtävien ja tentin pisteiden painoarvosta kokonaisarvosanassa sovitaan opintojakson aloituksessa. Tentin ja uusintatenttien läpäisyraja on 50%.

Esitietovaatimukset

Robotiikan toimilaitetekniikka

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
Vastuuhenkilö

Marko Saxell

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat eri sähkövirtapiirien ja peruskomponenttien toimintaperiaatteet
Osaat selvittää tasa- ja vaihtovirtapiirien eri osien virrat ja jännitteet
Tunnet tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeiset yhtälöt ja osaat niiden ratkaisumenetelmät
Ymmärrät kolmivaihejärjestelmän perusteet ja osaat analysoida sen toimintaa
Ymmärrät ja osaat eri tehosuureet ja niiden merkityksen vaihtosähkötekniikassa

Sisältö

Mitä ovat piirien peruskomponentit ja miten ne toimivat?
Miten tasa- ja vaihtovirtapiirejä analysoidaan?
Kuinka symmetrinen kolmivaihejärjestelmä toimii?
Miten käytetään kompleksilukuja vaihtosähkösuureiden kuvaamisessa?

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuhenkilö

Henry Lähteenmäki

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista fysiikan suureyhtälöitä ja muuntaa suureiden lukuarvoja yksiköstä toiseen.
Osaat vektorisuureilla laskemisen ja suureiden graafisen määrityksen perusteet.
Osaat käyttää kiinteän aineen, nesteiden ja kaasujen mekaniikkaan samoin kuin lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöihin liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä teoreettisesti että kokeellisesti.

Sisältö

Miten muunnetaan lukuarvoja yksiköstä toiseen?
Miten vektorisuureita esitetään komponenttien avulla?
Miten määritetään suureita graafisesti?
Mitkä ovat kiinteiden aineiden, nesteiden, kaasujen mekaniikan, lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?
Miten ratkaistaan fysiikan suureyhtälöitä?
Miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja miten tehdään mittauksista testausraportti?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Lassi Salminen
Vastuuhenkilö

Lassi Salminen

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuhenkilö

Henry Lähteenmäki

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät voiman luonteen
Osaat mekaniikkasuunnittelun perusteet
Osaat yhdistää voimia resultantiksi
Osaat jakaa voiman komponentteihin
Osaat tehdä vapaakappalekuvan ja ratkoa sen avulla tasapainotehtäviä
Osaat laskea mekanismeissä kappaleisiin vaikuttavia voimia
Osaat laskea dynaamikan avulla liikkeessä olevien kappaleiden voimia

Sisältö

Miten statiikan ja dynamiikan yhtälöiden avulla ratkaistaan ongelmia?
Kuinka voimat vaikuttavat kappaleisiin?
Kuinka yhdistän voimat resultantiksi?
Kuinka ratkaisen voimatasapainon vapaakappalekuvan avulla?
Kuinka lasken kappaleen painopisteen?
Kuinka voimat vaikuttavat eri mekaanisissa systeemeissä?
Kuinka ratkaistaan liikkessä olevan kappaleen voimia?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin
Lisäksi arviointiin vaikuttaa harjoitustyö
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat mallintaa yksinkertaisia kappaleita 3d-mallinnusohjelmassa
Osaat valita oikean koneenosan oikeaan kohteeseen
Tiedät millaisia materiaaleja koneissa käytetään
Ymmärrät kuinka kappaleita valmistetaan
Osaat lukea ja laatia yksinkertaisia valmistuskuvia

Sisältö

Kuinka mallinnat suunnitteluohjelmistolla kappaleita?
Miten valitsen oikean materiaalin oikeaan kohteeseen?
Millaisia koneenosia mekaniikkasuunnittelussa käytetään?
Kuinka suunnittelemani kappale voidaan valmistaa?
Mistä etsin tietoa erilaisista materiaaliominaisuuksista, koneenosista tai vaatimuksista?
Mitä standardit tarkoittavat?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali
Aimo Pere: Koneenpiirustus 1&2

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

”Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.”,

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin
Lisäksi arviointiin vaikuttaa harjoitustyö
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat lujuusopin perusteet
Osaat mitoittaa akseleita, ruuveja, vaihteita ja muita koneenosia
Osaat valita oikeankokoisen koneenosan oikeaan kohteeseen
Ymmärrät materiaalinvalinnan luonteen lujuusteknisessä mitoituksessa
Osaat mitoittaa ja laskea suunnittelemasi koneenosan siten, että se kestää
Ymmärrät väsymismitoituksen perusteet
Osaat mitoittaa osien välisiä liitoksia

Sisältö

Kuinka suunnittelen kestäviä rakenteita?
Millaisia rasituksia kappaleisiin vaikuttaa?
Miten valitsen oikeankokoisen koneenosan oikeaan kohtaan?
Kuinka voin optimoida materiaalinvalinnan, aineenvahvuuden ja kappaleen muodon siten, että saan kustannustehokkaan rakenteen.

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluentoja

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 55h
Omalla ajalle tehtävät harjoitukset ja projektityöt 55
Tentti ja valmistautuminen 17h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö (40%) Ja tentti (60%)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
 • Teemu Jokela
Vastuuhenkilö

Teemu Jokela

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa teollisen prosessin virtaus- ja PI-kaavion perusteella sekä sen positiointitavat
Osaat kuvata koneautomaation ja prosessiteollisuuden yleiset mittalaitteet ja toimiyksiköt sekä niiden toimintaperiaatteet
Osaat kuvata kenttälaitteiden kytkennän ohjausjärjestelmiin
Osaat selittää keskeisten mittaus- ja ohjaus- ja säätötoimintojen roolin ja ajotahot (moodit) erilaisten ohjattavien prosessien hallinnassa
Osaat toteuttaa takaisinkytketyn säädön
Osaat analysoida prosessidynamiikan ja PID-säätimen virityksen yhteyden.

Sisältö

Miten erotat ja tunnistat erilaiset prosessi- ja automaatiolaitteet virtauskaavioissa ja PI-kaavioissa?
Miten kytket ohjausjärjestelmän ja ohjaat sitä automaation avulla?
Miten säädät prosessi- ja automaatiolaitteiden toimintaa (esimerkiksi säiliön pintaa, virtaamaa tai höyryn painetta)?
Miten käytät PID-säädintä toimilaitteen ohjauksessa ja määrittelet viritysparametrit?

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 29.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Energiatekniikan koulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Merja Mäkelä
Vastuuhenkilö

Merja Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Mittaus-, ohjaus ja säätötekniikka tutuksi -opintojakso tukee osaltaan vihreää siirtymää lisäämällä automaatio-osaamista yrityksissä. Automaation avulla tuotantoa voidaan tehostaa ja tehdä turvallisemmaksi. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yrityksissä jo olevien resurssien tehokasta käyttöä sekä lisätä henkilökohtaista osaamista.
Opintojakson suoritettuasi hyväksytysti sinä osaat:
• tunnistaa teollisen prosessin ja siihen liittyvän automaation PI-kaavion perusteella
• kuvata koneautomaation ja prosessiteollisuuden yleiset mittalaitteet ja toimiyksiköt sekä niiden toimintaperiaatteet
• kuvata, miten kenttälaitteet kytketään ohjausjärjestelmiin
• selittää keskeisten mittaus- ja ohjaus- ja säätötoimintojen roolin ja ajotahot (moodit) erilaisten ohjattavien koneiden ja prosessien hallinnassa
• toteuttaa takaisinkytketyn säädön
• analysoida prosessidynamiikan ja PID-säätimen virityksen yhteyden.
Mistä erotetaan erilaiset prosessi- ja automaatiolaitteet virtauskaavioissa ja PI-kaavioissa?
Mistä tunnistaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ja niiden toiminnan PI-kaavioiden pohjalta?
Millaisia ohjausjärjestelmiä käytetään?
Miten kaapeloidaan anturi, lähetin ja sähkömoottori ohjausjärjestelmään?
Miten voidaan ohjata pumppua tai venttiiliä automaattisesti vesilaitoksella?
Miten voidaan estää polttoainesäiliön ylitäyttö satamassa?
Miten voidaan estää kuljetinmoottorin vahinkokäynnistyminen kunnossapitotyön yhteydessä?
Miten voidaan stabiloida säiliön pintaa, lämpötilaa, putkistovirtaamaa tai höyryn painetta voimalaitoksella automaattisesti?
Miten varmistetaan, että kartonkikoneelta tulee oikeanpaksuista pakkauskartonkia asiakkaalle?
Miten varmistetaan, että pakkausrobotti laittaa oikean määrän komponentteja pakkaukseen?
Miten koneita tai prosesseja voidaan ajaa etäohjatusti pilvipalveluiden avulla?

Sisältö

Sisältö
Opintojakso koostuu seuraavista neljästä aihepiiristä:

1 Mittaustekniikka ja datankeruu koneautomaatiossa ja prosessiautomaatiossa
• Binääriset mittaukset, esim. raja-arvon tai kohteen tunnistus jne.
• Analogiset mittaukset, esim. lämpötila, paine jne.
• Binääriset ja analogiset standardiviestialueet sekä digitaalinen viestiliikenne
• Binäärinen koodaus, A/D- ja D/A-muunnokset
• Konenäkö
• Pilvipalveluiden hyödyntäminen ja Internet of Things (IoT)

2 Koneautomaation ja prosessiautomaation laitetekniikka
• Binääriset anturit sekä analogiset anturit ja lähettimet
• Toimiyksiköt, esim. kelat, releet, magneettiventtiilit, moottorit, robottiohjaimet
• Ohjausjärjestelmät, esim. sulautetut järjestelmät, logiikkajärjestelmät, robotit, prosessiautomaatiojärjestelmät
• Anturien, lähettimien ja toimiyksiköiden liittäminen ohjausjärjestelmiin sähköisillä standardiviesteillä ja IO-yksiköillä sekä digitaalisella tiedonsiirrolla käyttäen kenttäväyliä

3 Ohjaustekniikka
• Ajotahot eli moodit: käsiohjaus ja automaattiohjaus
• Pakko-ohjaaminen eli lukitusohjaaminen
• Ohjaustoimintojen esittäminen PI-kaavioissa
o Pääpiiripositiointi: mittaus, ohjaus, säätö, on-off-venttiili, on-off-moottori
o Konepaikkapositiointi: yrityskohtainen tai KKS (energia-alalla)
• Ohjaustoimintojen esittäminen toimintakaavioina ja ohjaus- ja lukituskaavioina (logiikkakaavioina)
• Ohjaustoimintojen esittämien sanallisina toimintakuvauksina
• Ohjelmoitava logiikkajärjestelmä (PLC) ohjausjärjestelmänä

4 Säätötekniikka
• Takaisinkytketyn säädön toimintaperiaate
• Takaisinkytketty logiikkaohjaaminen sekä jatkuva-aikaiset PID-säätöalgoritmit
• Takaisinkytketyn PID-säädön virityksen ja ohjattavan prosessin dynamiikan yhteys
• Suljettujen säätöpiirien simulointi
• Hajautettu automaatiojärjestelmä (DCS) ohjausjärjestelmänä

Opiskelumateriaali

• Oppimisalustan kirjallinen materiaali ja videomateriaali
• Oppimisalustan interaktiiviset tehtävät
• Harju, T., Marttinen, A., Säätötekniikan koulutusmateriaali, 2012
https://www.automaatioseura.fi/julkaisut-kirjakauppa/kirjakauppa/
• Learning Environment for Papermaking and Automation, KnowPap, AEL and Prowledge, 2015,
Finland.
• Learning Environment for Chemical Pulping and Automation, KnowPulp, AEL and Prowledge, 2015,
Finland.
• Bolton, W. Instrumentation and control systems, Elsevier, UK, 2004, 339 p.

Yksilölliset oppimisväylät

TYÖVIIKKOPOHJAINEN OPPIMISVÄYLÄ
Opintojakson suoritettuasi hyväksytysti sinä osaat:
• tunnistaa teollisen prosessin ja siihen liittyvän automaation PI-kaavion perusteella
• kuvata koneautomaation ja prosessiteollisuuden yleiset mittalaitteet ja toimiyksiköt sekä niiden toimintaperiaatteet
• kuvata, miten kenttälaitteet kytketään ohjausjärjestelmiin
• selittää keskeisten mittaus- ja ohjaus- ja säätötoimintojen roolin ja ajotahot (moodit) erilaisten ohjattavien prosessien hallinnassa
• toteuttaa takaisinkytketyn säädön
• analysoida prosessidynamiikan ja PID-säätimen virityksen yhteyden.
Mistä erotetaan erilaiset prosessi- ja automaatiolaitteet virtauskaavioissa ja PI-kaavioissa?
Mistä tunnistaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ja niiden toiminnan PI-kaavioiden pohjalta?
Miten kytketään anturi, lähetin ja sähkömoottori ohjausjärjestelmään?
Miten voidaan ohjata esimerkiksi relettä tai venttiiliä automaattisesti?
Miten voidaan säätää esimerkiksi säiliön pintaa, lämpötilaa, putkistovirtaamaa tai höyryn painetta automaattisesti?
Miten PID-säädin laskee ohjauksen toimilaitteelle takaisinkytketyssä säädössä ja miten säätimen viritysparametrit määritetään?

• Opintojaksolla edetään itsenäisesti omaan tahtiin oppimisalustan kirjallisten materiaalien ja videomateriaalien avulla. Jokaisessa aihepiirissä on interaktiivisia oppimistehtäviä, joissa on automaattinen arviointi. Kysymykset ja keskustelut osoitetaan oppimisalustan keskustelufoorumille. Luennoitsija tukee oppimisprosessia live-johdantoluennoilla ja keskustelufoorumin kautta.
• Jokainen aihepiiri alkaa aikataulutetulla, kaksituntisella live-verkkoluennolla, joka tallennetaan.
• Jokaisen kuukauden lopussa on aikataulutettu verkkotentti.

OPINTOJA NOPEUTTAVA OPINTOVÄYLÄ
Osatentit ja omaan työhön integroitu, sovittu projekti.

TYÖHÖN INTEGROITU OPPIMISVÄYLÄ
Osatentit ja sovitut harjoitusprojektit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei liity TKI-työtä.

Tentit ja muut määräajat

TOTEUTUSTAPA
Opintojaksolla edetään itsenäisesti omaan tahtiin oppimisalustan kirjallisten materiaalien ja videomateriaalien avulla. Jokaisessa aihepiirissä on interaktiivisia oppimistehtäviä, joissa on automaattinen arviointi. Kysymykset ja keskustelut osoitetaan oppimisalustan keskustelufoorumille. Luennoitsija tukee oppimisprosessia live-johdantoluennoilla ja keskustelufoorumin kautta.
Jokainen aihepiiri alkaa aikataulutetulla, kaksituntisella live-verkkoluennolla, joka tallennetaan.
o Johdantoluento 1 Mittaustekniikka ja datankeruu
o Johdantoluento 2 Automaation laitetekniikka
o Johdantoluento 3 Ohjaustekniikka
o Johdantoluento 4 Säätötekniikka
Jokaisen kuukauden lopussa on aikataulutettu verkkotentti.
o Aihepiiritentti 1 Mittaustekniikka ja datankeruu
o Aihepiiritentti 2 Automaation laitetekniikka
o Aihepiiritentti 3 Ohjaustekniikka
o Aihepiiritentti 4 Säätötekniikka

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä
- Aikataulutettuja live-luentoja ja osatenttejä 12 h
- Omatoimista opiskelua kirjallisten materiaalien, interaktiivisten tehtävien ja videomateriaalien perusteella Learnissa 123 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille 50 paikkaa
CampusOnlineopiskelijoille 30 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille 10 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksossa on verkossa neljä aikataulutettua aihepiiritenttiä, joissa on automaattinen arviointi. Opintojaksoarvosana muodostuu aihepiiritenttien keskiarvona.
0 hylätty, 1 tyydyttävä, 2 erittäin tyydyttävä, 3 hyvä, 4 erittäin hyvä, 5 kiitettävä

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Jani Ruotsalainen
 • Tomi Pahula
Vastuuhenkilö

Kimmo Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoinnin perusrakenteet ja pystyt rakentamaan yksinkertaisia proseduraalisia ohjelmia.
Osaat tehdä funktioita ja käyttää perustietotyyppejä sekä taulukoita ja muita perustietorakenteita.
Tunnistat edistyneempiä ohjelmoinnin rakenteita ja ominaisuuksia.
Tunnistat modernin tietoliikennetekniikan peruskomponentit, protokollat ja toiminnan periaatteet.
Osaat rakentaa yksinkertaisen tietoliikenneverkon pienen yrityksen tai organisaation käyttöön.
Ymmärrät pääsynhallinnan perusperiaatteet ja niiden käytön perusteet tietoliikenneverkossa.

Sisältö

Mitkä ovat perustietotyypit ja miten ne esitetään tietokoneessa?
Mitä ovat muuttujat ja funktiot sekä ehto- ja silmukkarakenteet?
Miten rakennetaan yksinkertainen ohjelma? Miten se käännetään, asennetaan ja ajetaan?
Mitkä ovat tietoliikennetekniikassa nykyisin käytetyt laitteet, komponentit, protokollat ja ohjelmistot?
Miten rakennetaan järkevä tietoverkko pienen yrityksen käyttöön?
Miten pääsynhallinta toimii ja miten sitä hallitaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali määritetään aloitusluennolla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollinen
Työhön integroitu oppimisväylä: Ei mahdollinen

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Kaikista tenteistä on sovittava opettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista ja uusintatentit sekä kaikki opintojakson suoritukset on suoritettava tutkintosäännön mukaisessa aikataulussa tai opintojakso on suoritettava kokonaan uudestaan.

Opiskelijan työmäärä

Yhden opintopisteen arvioitu työmäärä on 27 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat suoritukset sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
 • Teemu Jokela
Vastuuhenkilö

Teemu Jokela

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ohjelmoitavan logiikkajärjestelmän ja siihen liittyvät io- ja väylämoduulit.
Osaat tehdä logiikan laitekonfiguraation.
Osaat logiikan muistialueet.
Osaat tunnistaa logiikan LAD ja FBD ohjelmointikielet.
Osaat logiikan ohjelmoinnin perusteet: ohjelman latauksen, muokkauksen ja testauksen.
Osaat tehdä verkkokonfiguroinnin hajautetulle I/O:lle, sähkömoottorikäytölle ja näyttöpaneelille.
Osaat liittää logiikan PC-valvomoon sekä lukea ja kirjoittaa logiikan muistialueita valvomon näytölle.

Sisältö

Miten ohjelmoitavien logiikoiden kehitys toteutuu?
Mikä on logiikan rakenne, ominaisuudet ja ohjelmointi?
Mitä ovat ohjelmointikielet, muistialueet, I/O- ja väyläliityntä?
Kuinka toimii ja toteutetaan teollisuusväylään hajautettu I/O, sähkömoottorikäyttö ja näyttöpaneeli?
Kuinka toteutetaan logiikan valvomo-yhteys?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin ja tietoliikennetekniikan perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Jani Ruotsalainen
Vastuuhenkilö

Niina Mässeli

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat olio-ohjelmoinnin peruselementit ja pystyt rakentamaan luokkia sekä instantioimaan niistä olioita.
Osaat kuvata luokkarakenteita ja olioita hyödyntäen reaalimaailman asioita sekä ongelmia.
Ymmärrät periyttämisen sekä luokkamuuttujien ja -metodien toiminnan.
Osaat toteuttaa olio-ohjelmoinnin periaatteita noudattavan yksinkertaisen ohjelmiston.
Tunnistat edistyneempiä olio-ohjelmoinnin rakenteita ja ominaisuuksia.

Sisältö

Mitä ovat luokat ja oliot?
Mitä ovat jäsenmuuttujat ja -metodit?
Miten konkreettisia reaalimaailman asioita voidaan kuvata olio-ohjelmoinnin keinoin?
Mitä ovat periyttäminen sekä luokkamuuttujien ja -metodien erot verrattuna jäsenmuuttujiin ja -metodeihin?
Miten olio-ohjelmoinnilla voidaan ratkaista käytännön ongelmia?
Mitä ovat moniperintä, kuormittaminen, virtuaalifunktiot, abstrakti kantaluokka?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla ja tarpeen mukaan opintojakson Teams-tiimissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain.
Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vahvaa yhteistyötä peliohjelmointiin liittyvien TKI hankkeiden kanssa. Mahdollisuus hyödyntää opintojakson harjoitustöitä työelämätoimeksiannon tai oman tuotteen kehittämiseen.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi päättyy toteutuksen tiedoissa ilmoitettuna aikana, johon mennessä opiskelija on palauttanut suoritukseen vaadittavat harjoitustehtävät, suorittanut mahdolliset tentit ja täyttänyt muut hyväksytyn suorituksen vaatimukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollinen kansainvälinen yhteistyö ilmoitetaan toteutuksen alussa kurssin Learn-alustalla ja tarpeen mukaan opintojakson Teams-tiimissä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135t, josta n. 55t on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80t itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä ja harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, tentit ja lähiopetukseen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin ja tietoliikennetekniikan perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
Vastuuhenkilö

Vesa Kankkunen

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää lähiopetusta, harjoitustehtäviä ja itsenäistä opiskelua

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Learn -alustalla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Learn -alustalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn suorituksen saa osallistumalla kontaktitunneille ja tekemällä harjoitustehtävät.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Merja Mäkelä
Vastuuhenkilö

Merja Mäkelä

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• esittää tuotantolaitoksen prosessiautomaatiojärjestelmän rakenteen ja komponentit
• kuvata prosessioperoinnin tärkeimmät tehtävät ja käyttää käyttöliittymiä
• analysoida automaation peruspiirejä PI-kaavion perusteella ja suunnitella järjestelmäriippumattomia toimintakuvauksia ja -kaavioita
• selostaa keskeisten kenttäväylien ja -protokollien käytön teollisuuden automaatioverkoissa
• kuvata tekoälyn hyödyntämistä prosessiautomaatiossa
• ohjelmoida ja ottaa käyttöön voimalaitosautomaation instrumentointi- ja moottoripiirejä.
• ohjelmoida ja ottaa käyttöön älykkäitä lähettimiä ja kenttäväyliä.

Sisältö

Mitä laitekomponentteja tarvitaan prosessiautomaatiojärjestelmään?
Miten tieto siirtyy vaikkapa kattilalaitoksen mittausanturilta voimalaitoksen etävalvomoon ja operaattorin komennosta ohjattavalle laitteelle?
Miten suunnitellaan mittaus-, ohjaus-, säätö, on-off-venttiili- ja on-off-moottoripiirit järjestelmäriippumattomasti prosessiautomaatiojärjestelmää varten? Miten liitetään älykkäät instrumentit ja moottorinohjausyksiköt teollisilla kenttäväylillä ja -protokollilla?
Miten väylästandardit, pilvipalvelut ja digitaalisaatiokehitys vaikuttavat teollisuuden sovelluksiin?
Miten ohjelmoidaan mittaus-, ohjaus-, säätö-, on-off-venttiili- ja on-off-moottoripiiri automaatiojärjestelmässä?
Miten liitetään käytännössä älykkäät kenttälaitteet automaatiojärjestelmään käyttäen kenttäväyliä?

Opiskelumateriaali

- Learn
- Learning Environment for Papermaking and Automation, KnowPap, AEL ja Prowledge 2021.
- Learning Environment for Chemical Pulping and Automation, KnowPulp, AEL ja Prowledge 2021.
- https://www.valmet.com/
- https://www.siemens.com/global/en.html
- https://www.honeywell.com/en-us/industries/industrial-manufacturing
- https://new.abb.com/uk
- ValmetDNA manuals, Valmet Automation
- Martinsuo, M., Kärri, T., ed. Teollinen Internet uudistaa palveluliiketoimintaa ja kunnossapitoa, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry. 2017, 238 s.
- Heimburger, et.al., Valvomo – Suunnittelun periaatteet ja käytännöt. Suomen Automaatioseura ry., 2010. 268 s.
- Automaatiosuunnittelun prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry., Helsinki, 2007. 43 s.
- Bolton, W. Instrumentation and control systems, Elsevier, UK, 2004, 339 p.
- Dorf, R. C., Bishop, R. H., Modern Control Systems, Prentice Hall, 2005, 881 p.
- Früh, K.F. Handbuch der Prozessautomatisierung, Prozessleittechnik für verfahrenstechnische Anlagen. München 2000, Oldenbourg Verlag. 636 s.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
1. Järjestelmälaitteistot
Hajautetut automaatiojärjestelmät (DCS)
- Verkkokomponentit, esimerkkeinä Valmet DNA, Honeywell Experion PKS, Siemens PCS7
- Ethernet TCP IP -pohjaiset järjestelmäväylät ja verkottuminen Internetiin
- Kenttäväylät ja verkottuminen Internetiin
Logiikkajärjestelmät (PLC) ja niiden komponentit, esimerkkinä Siemens Simatic S7 -sarja

2. Automaatiojärjestelmien käyttöliittymät ja laitosoperointi
Järjestelmien käyttöliittymät
- Visualisointi ja prosessilaitosten perusoperointi
- Visualisointigrafiikan ergonomia ja turvallisuuden varmistaminen
Optimointi ja tehokas laitoksen ajaminen

3. Automaatioprojektit
Automaation elinkaari
- Sovellusten lähtötiedot ja määrittely
- Sovellusten jaottelu osastoihin ja positioihin
- Graafinen lohko-ohjelmointi
Älykkäät ohjaus- ja säätösovellukset – Missä mennään?
- Kehittyneiden säätöalgoritmien käyttö ja tekoäly

4. Kenttäväylät instrumentoinnin ja sähkökäyttöjen liittämiseen
Kenttäväylästandardit
- HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus H1, ja Profinet instrumentoinnin liittämiseen
- Profinet ja Profibus DP sähkökäyttöjen liittämiseen
- Wireless-kenttäväylät
Liitettävien laitteiden yhteensopivuus käytettäviin automaatiojärjestelmiin

5 Digitalisaation eteneminen automaatiossa
Internet of Things (IoT) ja pilvipalveluiden hyödyntäminen
- Etäoperointi
- Etäohjelmointi ja -testaus
- Järjestelmän etädiagnosointi ja tukipalvelut
- Instrumentoinnin etäkäynnissäpito
- Koneiden ja prosessilaitteiden etäkäynnissäpito

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
5 osatenttiä

Työhön integroitu oppimisväylä:
5 työpaikkaprojektia

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso voidaan suorittaa työelämän tai TKI:n projekteihin integroituna.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa pidetään 5 osatenttiä.

Opiskelijan työmäärä

36 h luentoja
12 h osatenttejä
87 h omatoimista opiskelua sisältäen interaktiivisia harjoituksia, valmiiksi tallennettuja istuntoja ja kirjallisia materiaaleja

Lisätietoja opiskelijoille

Suositellaan ennakkotietoina opintojaksot:
- Ohjelmoitavat logiikat ja teollisuusväylät
- Mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan perusteet
tai vastaavat tiedot.
Täydentävä opinto:
- Automaation ohjelmointiprojekti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5 osatenttiä, arviointiasteikko 0-5.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Teemu Jokela
Vastuuhenkilö

Teemu Jokela

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät hydrauliikka- ja pneumatiikkakaaviota
Tunnet hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien peruskomponentit
Osaat valita ja mitoittaa toimilaitteita hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin
Tunnet pyörimisliikkeen ja lineaariliikkeen sähköiset peruskomponentit
Osaat valita ja mitoittaa sähköisiä toimilaitteita automaatiojärjestelmään
Ymmärrät säätötekniikan periaatteet hydraulisten, pneumaattisten ja sähköisten toimilaitteiden käytössä

Sisältö

Millaisia toimilaitteita ja niitä ohjavia komponentteja hydraulisissa järjestelmissä on?
Millaisia toimilaitteita ja niitä ohjavia komponentteja pneumaattisissa järjestelmissä on?
Millaisia sähköenergialla toimivia pyörivän liikkeen ja lineaariliikkeen toimilaitteita on?
Kuinka mitoitan ja valitsen hydrauliikkajärjestelmän komponentit?
Kuinka mitoitan ja valitsen pneumatiikkajärjestelmän komponentit?
Kuinka mitoitan ja valitsen sähköiset toimilaitteet?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

”Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.”,

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin
Lisäksi arviointiin vaikuttaa harjoitustyö
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuhenkilö

Joel Paananen

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät sulautetun elektroniikan ja IoT:n periaatteet
Ymmärrät sulautetun järjestelmän toteuttamiseksi vaaditun kokonaisuuden
Osaat valita tarkoitukseen soveltuvat komponentit
Osaat koota piirilevystä ja komponenteista ohjelmoitavan laitteen
Osaat mikrokontrollerin perusohjelmoinnin soveltuvalla ohjelmointikielellä

Sisältö

Mitä on sulautetut järjestelmät ja elektroniikka?
Mitä tarkoittaa Internet of Things?
Mitä komponentteja tarvitaan sulautetun järjestelmän toteutuksessa?
Kuinka rakennetaan ohjelmoitava laite?
Miten mikrokontrolleria ohjelmoidaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus kerrotaan aloitusluennolla
Muu materiaali jaetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Keskimääräinen opiskelijan työkuorma on 135 tuntia, joista:
20-50 tuntia itsenäistä opiskelua kirjallisuudesta.
20-50 tuntia tehtäviä ja ryhmätehtäviä.
10-30 tuntia tenttiin valmistautuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin sekä tenttiin. Tehtävien ja tentin pisteiden painoarvosta kokonaisarvosanassa sovitaan opintojakson aloituksessa. Tentin ja uusintatenttien läpäisyraja on 50%.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
Vastuuhenkilö

Marko Saxell

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet sähköalaa säätelevän lainsäädännön ja siihen liittyvät yritys- ja henkilövastuut sekä velvoitteet
Osaat työskennellä turvallisesti sähköjärjestelmien sekä -laitteiden kanssa
Ymmärrät sähkösuunnittelun perusteet sekä osaaat lukea ja tuottaa sähköteknisiä dokumentteja
Ymmärrät periaatteet yksinkertaisten sähköasennusten toteutettamisesta suunnitelmadokumentaation perusteella
Ymmärrät sähköjärjestelmän turvallisuustarkastukset ja osaat laatia siitä dokumentoinnin

Sisältö

Mitkä ovat sähköturvallisuussäädökset?
Kuinka sähkötyöturvallisuus toteutuu?
Kuinka sähkönjakelujärjestelmät toimivat?
Kuinka suunnitellaan sähköjärjestelmiä ja miten sähköteknisiä piirustuksia luetaan?
Kuinka sähköjärjestelmien suojausmenetelmät toteutetaan?
Miten sähkölaitteta mitoitetaan, valitaan ja asennetaan?
Mitä tarkistuksia rakennetulle sähkölaitteistoille tehdään?
Kuinka sähköjärjestelmän turvallisuus dokumentoidaan?

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja esitelmä.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 01.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuhenkilö

Henry Lähteenmäki

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 01.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuhenkilö

Henry Lähteenmäki

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuhenkilö

Joel Paananen

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät tekoälyn toimintaperiaatteet
Tunnet alalle ominaisia teköälyn ja koneoppimisen menetelmiä
Ymmärrät tekoälyn rajoitteet ja mahdollisuudet
Ymmärrät tekoälyn käytön eettisiä näkökulmia

Sisältö

Mitä on tekoäly?
Miten tekoälyä voidaan soveltaa älykkäiden koneiden toteutuksessa?
Mitä tekoälyn soveltamisessa tulee huomioida?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali käydään läpi opintojakson aloitusluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voi vierailla työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Keskimääräinen opiskelijan työkuorma on 135 tuntia.
50-60 tuntia lähiopetusta.
20-40 tuntia itsenäistä opiskelua kirjallisuudesta.
20-40 tuntia tehtäviä ja ryhmätehtäviä.
10-20 tuntia tenttiin valmistautuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin sekä tenttiin. Tehtävien ja tentin pisteiden painoarvosta kokonaisarvosanassa sovitaan opintojakson aloituksessa. Tentin ja uusintatenttien läpäisyraja on 50%.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Jyri Mulari
Vastuuhenkilö

Jyri Mulari

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät yritystalouden perusteet
Ymmärrät tuotantotalouden perusperiaatteet
Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida investointihankkeita

Sisältö

Mitkä ovat yrityksen taloustoimintoja?
Mitä ovat talouslaskelmat ja miten kirjanpito toteutetaan?
Mitä on budjetointi?
Miten suunnitellaan yrityksen investointeja ja arvioidaan niiden kannattavuutta?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoitetaan opintojakson alussa

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysesimerkkejä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Lassi Salminen
 • Teemu Jokela
Vastuuhenkilö

Teemu Jokela

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät kuinka käytetään ja ohjelmoidaan numeerisesti ohjattuja koneita
Ymmärrät kuinka valmistustekniikassa voidaan hyödyntää robotteja
Tunnet nykyaikaiset valmistusjärjestelmät ja niiden automaation
Tiedät kuinka suunnitellaan ja tehdään tehdasmalleja

Sisältö

Millaisia numeerisesti ohjattuja työstöjärjestelmiä on olemassa?
Miten esitän laajempia tehdaskokonaisuuksia tietokoneavusteisesti?
Kuinka optimoin koneenosia valmistettavuuden kannalta?
Mitä Lean tarkoittaa ja miten hyödynnän sitä työssäni?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen
Englanniksi

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Mekaniikkasuunnittelun perusteet

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
 • Esa Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Marko Saxell

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
selittää perusperiaatteet yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta, yleisistä vaaroista ja hyvistä käytännöistä
ottaa huomioon työpaikka- ja työtehtäväkohtaiset turvallisuuden suojavarusteet ja –laitteet (tulityö, työturvallisuus ja ensiapu)
arvioida merkittäviä sähköturvallisuuspuutteita työympäristössä
määritellä sähkötöiden tekemisen erityisvaatimukset

Sisältö

Mitä tarkoittaa yhteinen työpaikka ja miten tapaturmia ja ammattitautia ehkäistään?
Millainen on työpaikkojen työsuojeluorganisaation käytännön toteutus ja millaisia yleisohjeita ja turvallisuussääntöjä käytetään?
Miten havaitaan sähköturvallisuuspuutteet ja miten niihin reagoidaan?
Milloin sähkötyö tehdään jännitetyönä ja milloin vaaditaan käyttöönottotarkastus?

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Korttikoulutukset voi suorittaa myös toisessa organisaatiossa.
Hyväksytyn korttisuorituksen saa, kun esittää voimassaolevan kortin.

Riskit 2op:

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- Osoitus työsuojelutoimintaan osallistumisesta sekä näyttökoe

Työhön integroitu oppimisväylä:
- Työsuojelutoiminta työssä sekä näyttökoe

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Leena Griinari
Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Materiaali on Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukainen opetus, osittainen osaamisen tunnistaminen tai aiemmin suorituksen hyväksiluku.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Kaksi tenttiä, joiden ajoitus sovitaan yhdessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 134 opiskelijan työtuntia. Tästä 33 - 36 on paikkaan ja aikaan sidottua ja muu harjoituksia tai etätehtäviä.

Toteutuksen osien kuvaus

1. Esiintymistaito 1,5 op

2. Työelämän kirjoittaminen 1 op

3. Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 0,5 op

4. Tutkimuskirjoittaminen 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Edellyttää vähintään B2-tasoa, jos äidinkieli ei ole suomi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut harjoitukset ja tentit arvioidaan joko 1 - 5 tai hyväksytty/täydennettävä.
Jokaisen tehtävän arviointiperusteet ovat tehtävän yhteydessä Learn-alustalla.