Siirry suoraan sisältöön

Robotiikan ja tekoälyn koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Robotiikka ja tekoäly -insinöörikoulutuksessa perehdytään?robottien suunnitteluun, ohjelmointiin ja hyödyntämiseen niin teollisessa tuotannossa kuin palvelualoillakin.

Robotiikka ja?tekoäly?-koulutuksesta valmistuneena?insinöörinä ymmärrät?robottien ohjelmointiin ja hyödyntämiseen liittyvät?matemaattis-luonnontieteelliset?perusteet. Ymmärrät koneteknisen suunnittelun ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset digitalisaation tuotannon?automatisoinnissa?ja palveluiden tuottamisessa. Tuotannonohjaus data-analytiikan ja kyberturvallisuuden keinoin ovat osa ammattitaitoasi.?

Robotiikan ja tekoälyn osaajien tarve lisääntyy koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Uramahdollisuuksia löytyy monilta eri alueilta, sillä digitalisaatio ja automaatio muuttavat niin teollisuuden kuin palvelusektorinkin toimintaa ja tulevaisuuden osaajatarpeita. Valmistumisen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi (vienti)teollisuuteen, palvelu- ja hyvinvointialoille sekä asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Robotiikan ja tekoälyn insinööreille?riittää siis kysyntää työelämässä nyt ja tulevaisuudessa!?

Moderni robotiikka hyödyntää tekoälyä ja tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen yhteiskunnan eri aloilla. Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut voivat toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla. Suurten tuotantolaitosten ja kokoonpanolinjojen apuvälineinä teollisuusrobotit ovat osa toiminnan tehostamista.

Turvallisiksi sertifioidut, pienet ja ketterät yhteistyörobotit ovat myös pienempien yritysten ulottuvilla. Robottien ohjelmoinnin osaaminen on edellytys sille, että niitä pystytään hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti. Palvelurobotiikan yleistyminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Koulutus alkaa vuorovuosina Kouvolassa ja Kotkassa. Syksyllä 2021 koulutus alkaa Kouvolassa.

Koulutuksen sisältö

Robotiikka ja tekoäly -insinööritutkinnon rakenne:
- Ydinosaaminen 140 op
- Täydentävä osaaminen 40 op
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op
- Työharjoittelu 30 op
- Opinnäytetyö 15 op


Opintojen perustana ovat konetekniikan, sähkö-?ja automaatiotekniikan sekä ohjelmointitekniikan opinnot. Data-analytiikan ja kyberturvallisuuden tuntemus puolestaan mahdollistaa tekoälyn ja automatisaation turvallisen hyödyntämisen.

Ydinosaamisen opintojen keskeisinä sisältöinä ovat automaatio, konenäkö ja tekoälyn osaaminen ja niiden yhdistäminen perinteisiin insinööritieteisiin. Suurten tuotantolaitosten ja kokoonpanolinjojen apuvälineinä teollisuusrobotit ovat osa toiminnan tehostamista. Turvallisiksi sertifioidut, pienet ja ketterät yhteistyörobotit ovat myös pienempien yritysten ulottuvilla. Robottien ohjelmoinnin osaaminen on edellytys sille, että niitä pystytään hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti.

Täydentävän osaamisen opintojen sisällöt tarjoavat sinulle mahdollisuuden tutustua robotiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin syvemmin ja laajemmin. Palvelurobotiikka esimerkiksi logistiikkateollisuudessa tai julkisissa laitoksissa (mm. sairaalarobotit) on voimakkaassa kasvussa. Palvelurobotiikan yleistyminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelmistorobotiikka (Robotic Processa Automation, RPA) on teknologia, jonka avulla automatisoidaan tietotyön rutiiniprosesseja.? Tekoälytyyppisiä toiminnallisuuksia hyödyntämällä kehitetään robotin toimintoja entistä monipuolisempiin tehtäviin.

Täydentävissä opinnoissa voit lisäksi valita ammatillista mielenkiintoasi tukevia opintoja omalta alaltasi tai esimerkiksi muilta tekniikan aloilta. Voit myös täydentää robotiikan opintojasi muiden korkeakoulujen verkkotarjonnalla. Insinööriopintoihisi kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja, jotka valmistavat sinua työskentelemään kansainvälisissä työympäristöissä.

Opintojesi aikana tutustut myös työelämään ja opit työskentelemään itsenäisesti, osana ryhmää tai esimiestehtävissä. Opit myös toimimaan kansainvälisessä työympäristössä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Projektien kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Työelämäyhteydet näkyvät myös muun muassa opintojaksojen ekskursioina, tehdasvierailuna, vierailevina luennoitsijoina sekä myöhemmin harjoittelussa ja opinnäytetöissä.

Päiväopetuksena toteutettavan Robotiikka ja tekoäly -koulutuksessa saat kolmen ja puolen vuoden ajan lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt ohjelmoinnin sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, tuotannonohjaukseen ja toiminnan johtamiseen.

Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi ohjelmointi- ja laskuharjoituksia, nykyaikaisessa virtuaalilaboratoriossa tehtäviä simulaatioita sekä yhteistyöyrityksille tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä ryhmässä ja itsenäisesti. Käytännön tehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi käynnistämällä opinnäytetyö jo kolmannen vuoden keväällä. Myös aikaisemmin hankitun soveltuvan osaamisen hyödyntäminen opinnoissasi voi lyhentää opintojesi kokonaiskestoa. Koulutus toteutetaan läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin voit suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.

Opettajat pyrkivät edistämään mielekästä oppimista ja auttamaan henkilökohtaisen motivaation kehittymistä. Oppimisprosessissa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen sinun ja opettajan välillä. Opiskelijana olet kuitenkin itse päävastuussa omasta oppimisestasi. Onnistut, kun sinulla on halu oppia tulevassa ammatissasi vaadittavia tietoja ja taitoja sekä myös harjoitella niitä. Oppimisesi kulmakivenä on osallistuminen opetukseen ja aktiivisuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn.


Opintojen toteutustavat määritellään tarkemmin opintojaksojen kuvauksissa (mahdolliset läsnäolovaatimukset, pakolliset tehtävät, aikataulut jne.).

Mahdollisia toteutustapoja:

• Työviikkopohjaisessa opiskelussa osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa, ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

• Työhön integroitu oppimisväylä: Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.Opintojen ohjaus???

Xamkissa?tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.??

?
Opiskele joustavasti???

Opintojesi alussa?kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.???


Opiskelutapoja on useita:????
- luento-opetus???
- itsenäiset oppimistehtävät???
- tiimityöskentely???
- verkko-opiskelu???
- projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa????
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet???
- tentit???
- käytännön harjoittelu.???

??
BYOD –?Bring?Your?Own?Device???

Xamkin?opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).???

Uramahdollisuudet

Koulutuksessa hankit itsellesi osaamista digitalisaatiosta, automatisaatiosta ja robotisaatiosta – aloilta, jotka?koskettavat kaikkia yhteiskunnan toimialoja. Voit siis työllistyä hyvinkin monipuolisesti.

Työllistymisnäkymät ovat hyvät. Voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa. Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden prosessien hallintaan, energian tuotantoon, valmistuslinjojen ohjaukseen, robotiikkaan tai tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen.

Työtehtäviä voivat olla:
- erikoissuunnittelija
- kehitysinsinööri
- mekaniikkasuunnittelija
- pdms engineer
- projekti-insinööri/-päällikkö
- robot owner
- RPA developer
- suunnitteluinsinööri
- tuotantoinsinööri, työnjohtaja
- tuotantopäällikkö

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteyksiä pääset luomaan jo opintojesi aikana. Yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä ja monialaista. Yritykset ovat mukana koulutuksen kehittämisessä, mutta myös hyödyntävät koulutuksen tarjoamaan osaamista oman toimintansa kehittämisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta. Sinulle yhteistyö tarjoaa harjoittelupaikkoja, isompia ja pienempiä oppimisprojekteja ja opinnäytetyön aiheita. Pääset luomaan verkostoja, joista voi olla sinulle hyötyä valmistumisesi jälkeenkin.

Tutkimus- ja kehitystyötä (TKI) tehdään maakunnallisissa ja kansallisissa verkottuneissa hankkeissa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin esimerkiksi harjoitustyö- ja opinnäytetyöpanoksellaan. Opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta toimeksiantoina yrityksille, mikä vahvistaa työelämäyhteyksiä. Työelämäsuhteet syntyvät aktiivisten opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaisten työelämäkontaktien kautta. Yhteistyökumppaneina ovat alueelliset teollisuuslaitokset, suunnittelutoimistot ja laitevalmistajat.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Robotiikka ja tekoäly -koulutuksella on monenlaisia oppimisympäristöjä. Xamkin Kouvolan kampuksella opiskelet teoriaa ja digitaalisia taitoja. Uusi nykyaikainen virtuaalinen laboratorioympäristö tarjoaa lisättyä todellisuutta ja digitaalisia kaksosia, joissa pääset kokeilemaan erilaisia ratkaisuja todentuntuisissa ympäristöissä. Opit myös konkreettisesti konetekniikkaan liittyviä osa-alueita nykyaikaisilla välineillä ? esimerkiksi 3D-mallintaminen ja -tulostus sekä opintojaksoihin sisältyvä ohjattu konetekninen harjoittelu.

Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
Vastuuhenkilö

Marko Saxell

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat eri sähkövirtapiirien ja peruskomponenttien toimintaperiaatteet
Osaat selvittää tasa- ja vaihtovirtapiirien eri osien virrat ja jännitteet
Tunnet tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeiset yhtälöt ja osaat niiden ratkaisumenetelmät
Ymmärrät kolmivaihejärjestelmän perusteet ja osaat analysoida sen toimintaa
Ymmärrät ja osaat eri tehosuureet ja niiden merkityksen vaihtosähkötekniikassa

Sisältö

Mitä ovat piirien peruskomponentit ja miten ne toimivat?
Miten tasa- ja vaihtovirtapiirejä analysoidaan?
Kuinka symmetrinen kolmivaihejärjestelmä toimii?
Miten käytetään kompleksilukuja vaihtosähkösuureiden kuvaamisessa?

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuhenkilö

Henry Lähteenmäki

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät voiman luonteen
Osaat mekaniikkasuunnittelun perusteet
Osaat yhdistää voimia resultantiksi
Osaat jakaa voiman komponentteihin
Osaat tehdä vapaakappalekuvan ja ratkoa sen avulla tasapainotehtäviä
Osaat laskea mekanismeissä kappaleisiin vaikuttavia voimia
Osaat laskea dynaamikan avulla liikkeessä olevien kappaleiden voimia

Sisältö

Miten statiikan ja dynamiikan yhtälöiden avulla ratkaistaan ongelmia?
Kuinka voimat vaikuttavat kappaleisiin?
Kuinka yhdistän voimat resultantiksi?
Kuinka ratkaisen voimatasapainon vapaakappalekuvan avulla?
Kuinka lasken kappaleen painopisteen?
Kuinka voimat vaikuttavat eri mekaanisissa systeemeissä?
Kuinka ratkaistaan liikkessä olevan kappaleen voimia?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin
Lisäksi arviointiin vaikuttaa harjoitustyö
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat mallintaa yksinkertaisia kappaleita 3d-mallinnusohjelmassa
Osaat valita oikean koneenosan oikeaan kohteeseen
Tiedät millaisia materiaaleja koneissa käytetään
Ymmärrät kuinka kappaleita valmistetaan
Osaat lukea ja laatia yksinkertaisia valmistuskuvia

Sisältö

Kuinka mallinnat suunnitteluohjelmistolla kappaleita?
Miten valitsen oikean materiaalin oikeaan kohteeseen?
Millaisia koneenosia mekaniikkasuunnittelussa käytetään?
Kuinka suunnittelemani kappale voidaan valmistaa?
Mistä etsin tietoa erilaisista materiaaliominaisuuksista, koneenosista tai vaatimuksista?
Mitä standardit tarkoittavat?

Opiskelumateriaali

Virtuaalimateriaali
Aimo Pere: Koneenpiirustus 1&2

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

”Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.”,

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin
Lisäksi arviointiin vaikuttaa harjoitustyö
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
 • Teemu Jokela
Vastuuhenkilö

Teemu Jokela

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa teollisen prosessin virtaus- ja PI-kaavion perusteella sekä sen positiointitavat
Osaat kuvata koneautomaation ja prosessiteollisuuden yleiset mittalaitteet ja toimiyksiköt sekä niiden toimintaperiaatteet
Osaat kuvata kenttälaitteiden kytkennän ohjausjärjestelmiin
Osaat selittää keskeisten mittaus- ja ohjaus- ja säätötoimintojen roolin ja ajotahot (moodit) erilaisten ohjattavien prosessien hallinnassa
Osaat toteuttaa takaisinkytketyn säädön
Osaat analysoida prosessidynamiikan ja PID-säätimen virityksen yhteyden.

Sisältö

Miten erotat ja tunnistat erilaiset prosessi- ja automaatiolaitteet virtauskaavioissa ja PI-kaavioissa?
Miten kytket ohjausjärjestelmän ja ohjaat sitä automaation avulla?
Miten säädät prosessi- ja automaatiolaitteiden toimintaa (esimerkiksi säiliön pintaa, virtaamaa tai höyryn painetta)?
Miten käytät PID-säädintä toimilaitteen ohjauksessa ja määrittelet viritysparametrit?

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Jani Ruotsalainen
 • Tomi Pahula
Vastuuhenkilö

Kimmo Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ohjelmoinnin perusrakenteet ja pystyt rakentamaan yksinkertaisia proseduraalisia ohjelmia.
Osaat tehdä funktioita ja käyttää perustietotyyppejä sekä taulukoita ja muita perustietorakenteita.
Tunnistat edistyneempiä ohjelmoinnin rakenteita ja ominaisuuksia.
Tunnistat modernin tietoliikennetekniikan peruskomponentit, protokollat ja toiminnan periaatteet.
Osaat rakentaa yksinkertaisen tietoliikenneverkon pienen yrityksen tai organisaation käyttöön.
Ymmärrät pääsynhallinnan perusperiaatteet ja niiden käytön perusteet tietoliikenneverkossa.

Sisältö

Mitkä ovat perustietotyypit ja miten ne esitetään tietokoneessa?
Mitä ovat muuttujat ja funktiot sekä ehto- ja silmukkarakenteet?
Miten rakennetaan yksinkertainen ohjelma? Miten se käännetään, asennetaan ja ajetaan?
Mitkä ovat tietoliikennetekniikassa nykyisin käytetyt laitteet, komponentit, protokollat ja ohjelmistot?
Miten rakennetaan järkevä tietoverkko pienen yrityksen käyttöön?
Miten pääsynhallinta toimii ja miten sitä hallitaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali määritetään aloitusluennolla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei mahdollinen
Työhön integroitu oppimisväylä: Ei mahdollinen

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Kaikista tenteistä on sovittava opettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista ja uusintatentit sekä kaikki opintojakson suoritukset on suoritettava tutkintosäännön mukaisessa aikataulussa tai opintojakso on suoritettava kokonaan uudestaan.

Opiskelijan työmäärä

Yhden opintopisteen arvioitu työmäärä on 27 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat suoritukset sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Jani Ruotsalainen
Vastuuhenkilö

Niina Mässeli

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat olio-ohjelmoinnin peruselementit ja pystyt rakentamaan luokkia sekä instantioimaan niistä olioita.
Osaat kuvata luokkarakenteita ja olioita hyödyntäen reaalimaailman asioita sekä ongelmia.
Ymmärrät periyttämisen sekä luokkamuuttujien ja -metodien toiminnan.
Osaat toteuttaa olio-ohjelmoinnin periaatteita noudattavan yksinkertaisen ohjelmiston.
Tunnistat edistyneempiä olio-ohjelmoinnin rakenteita ja ominaisuuksia.

Sisältö

Mitä ovat luokat ja oliot?
Mitä ovat jäsenmuuttujat ja -metodit?
Miten konkreettisia reaalimaailman asioita voidaan kuvata olio-ohjelmoinnin keinoin?
Mitä ovat periyttäminen sekä luokkamuuttujien ja -metodien erot verrattuna jäsenmuuttujiin ja -metodeihin?
Miten olio-ohjelmoinnilla voidaan ratkaista käytännön ongelmia?
Mitä ovat moniperintä, kuormittaminen, virtuaalifunktiot, abstrakti kantaluokka?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla ja tarpeen mukaan opintojakson Teams-tiimissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain.
Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vahvaa yhteistyötä peliohjelmointiin liittyvien TKI hankkeiden kanssa. Mahdollisuus hyödyntää opintojakson harjoitustöitä työelämätoimeksiannon tai oman tuotteen kehittämiseen.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi päättyy toteutuksen tiedoissa ilmoitettuna aikana, johon mennessä opiskelija on palauttanut suoritukseen vaadittavat harjoitustehtävät, suorittanut mahdolliset tentit ja täyttänyt muut hyväksytyn suorituksen vaatimukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollinen kansainvälinen yhteistyö ilmoitetaan toteutuksen alussa kurssin Learn-alustalla ja tarpeen mukaan opintojakson Teams-tiimissä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135t, josta n. 55t on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80t itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä ja harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, tentit ja lähiopetukseen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin ja tietoliikennetekniikan perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
Vastuuhenkilö

Vesa Kankkunen

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää lähiopetusta, harjoitustehtäviä ja itsenäistä opiskelua

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Learn -alustalla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu opetukseen tarvittavin osin ja tekee oppimistehtäviä Learn -alustalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn suorituksen saa osallistumalla kontaktitunneille ja tekemällä harjoitustehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Teemu Jokela
Vastuuhenkilö

Teemu Jokela

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät hydrauliikka- ja pneumatiikkakaaviota
Tunnet hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien peruskomponentit
Osaat valita ja mitoittaa toimilaitteita hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin
Tunnet pyörimisliikkeen ja lineaariliikkeen sähköiset peruskomponentit
Osaat valita ja mitoittaa sähköisiä toimilaitteita automaatiojärjestelmään
Ymmärrät säätötekniikan periaatteet hydraulisten, pneumaattisten ja sähköisten toimilaitteiden käytössä

Sisältö

Millaisia toimilaitteita ja niitä ohjavia komponentteja hydraulisissa järjestelmissä on?
Millaisia toimilaitteita ja niitä ohjavia komponentteja pneumaattisissa järjestelmissä on?
Millaisia sähköenergialla toimivia pyörivän liikkeen ja lineaariliikkeen toimilaitteita on?
Kuinka mitoitan ja valitsen hydrauliikkajärjestelmän komponentit?
Kuinka mitoitan ja valitsen pneumatiikkajärjestelmän komponentit?
Kuinka mitoitan ja valitsen sähköiset toimilaitteet?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa,harjoittelet ohjelmiston käyttöä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.
Harjoituksia teet myös omalla ajalla, ja tähän tarvitset omaa tietokonetta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

”Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.”,

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 60 h.
Kotona tehtäviä harjoituksia ja tenttiin kertausta 75 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä
Sekä suoritettavaan tenttiin
Lisäksi arviointiin vaikuttaa harjoitustyö
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 01.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuhenkilö

Henry Lähteenmäki

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.

Sisältö

Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 01.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuhenkilö

Henry Lähteenmäki

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Lasket luontevasti erilaisilla lausekkeilla
Osaat käsitellä murtolukuja myös lausekemuodossa.
Ymmärrät funktion käsitteen.
Pystyt ratkaisemaan erityyppisiä ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä.
Osaat käsitellä suoran yhtälöä niin matemaattisesti kuin graafisestikin.
Osaat ratkaista yhtälöpareja.
Lasket erilaisilla potenssilausekkeilla ja osaat sieventää niitä.
Osaat käsitellä erilaisia juurilausekkeita.
Käsittelet toisen asteen polynomifunktiota matemaattisesti ja graafisesti.
Tunnet polynomifunktioiden tekijöihin jakamisen menetelmät ja osaat laskea erilaisia laskuoperaatioita polynomifunktiolla.
Osaat ratkaista suorakulmaisia kolmioita.
Tunnet prosenttilaskennan perusperiaatteet.

Sisältö

Miten lausekkeita sievennetään?
Miten murtoluvuilla ja -lausekkeilla lasketaan ja miten niitä sievennetään?
Mitä funktio ja sen kuvaaja tarkoittavat? Mitä ovat funktion nollakohdat? Miten funktioita piirretään?
Miten erilaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä ratkaistaan?
Mitä suora tarkoittaa matemaattisesti? Mitä ovat kulmakerroin ja y-akselin leikkauspiste?
Miten lineaarisia yhtälöpareja ratkaistaan?
Miten erilaisia potenssilausekkeita sievennetään? Mitkä ovat potenssilaskusäännöt?
Miten erilaisia juurilausekkeita sievennetään?
Miten ratkaistaan toisen asteen yhtälö?
Mihin diskriminanttia käytetään? Miten toisen asteen funktion kuvaaja piirretään?
Miten polynomeilla lasketaan? Miten polynomeja jaetaan tekijöihin?
Miten suorakulmaisia kolmioita ratkaistaan?
Miten lasketaan erilaisia prosenttilaskuja?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuhenkilö

Joel Paananen

Opiskelijaryhmät
 • ROKV21SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät tekoälyn toimintaperiaatteet
Tunnet alalle ominaisia teköälyn ja koneoppimisen menetelmiä
Ymmärrät tekoälyn rajoitteet ja mahdollisuudet
Ymmärrät tekoälyn käytön eettisiä näkökulmia

Sisältö

Mitä on tekoäly?
Miten tekoälyä voidaan soveltaa älykkäiden koneiden toteutuksessa?
Mitä tekoälyn soveltamisessa tulee huomioida?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali käydään läpi opintojakson aloitusluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Laadi suunnitelma tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työpaikallasi. Laadi suunnitelma myös suoritteiden todistamisesta (näyttö/dokumentointi). Sovi suorituksen toteuttamisesta työnantajan edustajan kanssa ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Opintojakson hyväksilukeminen: Kokoa aiemmin korkeakoulussa suoritetun opintojakson keskeiset tiedot eli suoritetun opintojakson sisältö, tavoitteet, laajuus sekä todistus suorituksesta valmiiksi ja varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai näyttö: Perehdy tämän opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin, kirjoita selvitys aiemmin hankitusta muusta osaamisesta, joka vastaa opintojakson sisältöä sekä tavoitteita. Varaa sähköpostilla aika keskusteluun opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voi vierailla työelämän edustajia luennoimassa.
Opintojaksolla järjestetään ekskursioita mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Keskimääräinen opiskelijan työkuorma on 135 tuntia.
50-60 tuntia lähiopetusta.
20-40 tuntia itsenäistä opiskelua kirjallisuudesta.
20-40 tuntia tehtäviä ja ryhmätehtäviä.
10-20 tuntia tenttiin valmistautuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin sekä tenttiin. Tehtävien ja tentin pisteiden painoarvosta kokonaisarvosanassa sovitaan opintojakson aloituksessa. Tentin ja uusintatenttien läpäisyraja on 50%.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Marko Saxell
 • Esa Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Marko Saxell

Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
selittää perusperiaatteet yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta, yleisistä vaaroista ja hyvistä käytännöistä
ottaa huomioon työpaikka- ja työtehtäväkohtaiset turvallisuuden suojavarusteet ja –laitteet (tulityö, työturvallisuus ja ensiapu)
arvioida merkittäviä sähköturvallisuuspuutteita työympäristössä
määritellä sähkötöiden tekemisen erityisvaatimukset

Sisältö

Mitä tarkoittaa yhteinen työpaikka ja miten tapaturmia ja ammattitautia ehkäistään?
Millainen on työpaikkojen työsuojeluorganisaation käytännön toteutus ja millaisia yleisohjeita ja turvallisuussääntöjä käytetään?
Miten havaitaan sähköturvallisuuspuutteet ja miten niihin reagoidaan?
Milloin sähkötyö tehdään jännitetyönä ja milloin vaaditaan käyttöönottotarkastus?

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Korttikoulutukset voi suorittaa myös toisessa organisaatiossa.
Hyväksytyn korttisuorituksen saa, kun esittää voimassaolevan kortin.

Riskit 2op:

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- Osoitus työsuojelutoimintaan osallistumisesta sekä näyttökoe

Työhön integroitu oppimisväylä:
- Työsuojelutoiminta työssä sekä näyttökoe

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus
Opettaja
 • Leena Griinari
Opiskelijaryhmät
 • ROKT22SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Materiaali on Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukainen opetus, osittainen osaamisen tunnistaminen tai aiemmin suorituksen hyväksiluku.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Kaksi tenttiä, joiden ajoitus sovitaan yhdessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 134 opiskelijan työtuntia. Tästä 33 - 36 on paikkaan ja aikaan sidottua ja muu harjoituksia tai etätehtäviä.

Toteutuksen osien kuvaus

1. Esiintymistaito 1,5 op

2. Työelämän kirjoittaminen 1 op

3. Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 0,5 op

4. Tutkimuskirjoittaminen 2 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Edellyttää vähintään B2-tasoa, jos äidinkieli ei ole suomi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut harjoitukset ja tentit arvioidaan joko 1 - 5 tai hyväksytty/täydennettävä.
Jokaisen tehtävän arviointiperusteet ovat tehtävän yhteydessä Learn-alustalla.