Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmistotekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Ohjelmistotekniikka
Tunnus
(OTMI24SP)
Ohjelmistotekniikka
Tunnus
(OTMI23SP)
Ohjelmistotekniikka
Tunnus
(OTMI22SP)
Ohjelmistotekniikka
Tunnus
(OTMI21SP)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuopettaja

Anna-Elina Hirvonen

Ryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ryhmän verkkosivustolla Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ohjelmistotekniikan ammattiruotsin kurssi, jonka opetus etenee työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kaksi kirjallista lähitenttiä ja suullinen testi. Uusinnat suoritetaan Examissa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, suulliseen testiin ja kirjalliseen kokeeseen. Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1 - 3 tyydyttävästä taidosta tai 4 - 5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Reijonen
Vastuuopettaja

Tuomas Reijonen

Ryhmät
 • OTMI21SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät data-analytiikan sovelluskohteita ja menetelmiä.
Osaat koota, esikäsitellä, käsitellä, varastoida ja visualisoida dataa.
Osaat toteuttaa data-analytiikkasovelluksen.

Sisältö

Millaisia ongelmia voidaan ratkaista data-analytiikan avulla?
Mitä vaiheita datan käsittelyyn ja analysointiin liittyy?
Miten ohjelmoidaan data-analytiikkasovellus käyttäen ohjelmointikielen kirjastoja ja rajapintoja?
Miten hyödynnetään avoimia tietoaineistoja ja rajapintoja datan kokoamiseen?

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Ryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet laitteistoläheisen ohjelmoinnin erityispiirteet.
Osaat toteuttaa pieniä ohjelmia matalan tason ohjelmointikielellä. Tunnet IoT-älylaitteiden erityispiirteitä ja vaatimuksia.
Tunnet IoT-laitteiden kommunikointiprotokollia sekä niiden ominaisuuksia.
Osaat suunnitella ja ohjelmoida sekä IoT-laitteita että verkkopalveluja IoT-järjestelmille.

Sisältö

Miten laitteistoläheinen ohjelmointi eroaa korkean tason ohjelmointikielistä?
Miten toteutetaan ohjelmia matalan tason ohjelmointikielellä?
Mitä erityispiirteitä matalan tason kielessä on?
Mitä on muistinhallinta?
Miten toteutetaan linkitetty lista?
Mitä tulee ottaa huomioon älylaitteiden ohjelmoinnissa?
Miten toteutetaan palvelurajapintoja sekä näiden asiakasohjelmia?

Opiskelumateriaali

Online materiaali / Learn : Ilmoitetaan kurssin alussa

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:
McEwen & Cassimally: Designing the Internet of Things (1st. ed.). Wiley Publishing 2013.
Donat: Jumpstarting C. Maker Media Inc 2018.
Pfister: Getting started with the internet of things. O'Reilly Media 2011.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Reijonen
Vastuuopettaja

Tuomas Reijonen

Ryhmät
 • OTMI21SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat nimetä ja havainnollistaa ohjelmistosuunnittelun yleisiä periaatteita.
Osaat selittää yleisempien ohjelmistoarkkitehtuurien ominaisuuksia.
Osaat valita oikean arkkitehtuurimallin eri konteksteissa.
Osaat mallintaa ohjelmistoja ja niiden osia.
Tunnet ohjelmistoviitekehyksen käsitteen ja osaat selittää eri viitekehyksien tärkeimmät ominaisuudet.

Sisältö

Mitä on ohjelmistoarkkitehtuuri?
Miten arkkitehtuurisuunnittelu vaikuttaa lopulliseen ohjelmistotuotteeseen?
Miten eri arkkitehtuureja mallinnetaan eri tekniikoita hyödyntäen?
Miten mallinnetaan web-sovelluksen arkkitehtuuri?
Miksi arkkitehtuurisuunnitelma ja lopullinen toteutus usein eroavat toisistaan käytännössä ja mitä ratkaisuja ongelmaan on olemassa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Reijonen
Vastuuopettaja

Tuomas Reijonen

Ryhmät
 • OTMI21SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät julkaisun ja ylläpidon aikaisen toiminnan ohjelmiston kehityksessä.
Tunnet ohjelmiston toimituksen ja ylläpidon menetelmiä.
Tunnet ohjelmiston lisensointiin liittyviä periaatteita.

Sisältö

Mitä vaiheita ja toimenpiteitä ohjelmiston julkaisuun liittyy?
Mitä toimintoja liittyy ohjelmiston ylläpitoon ja ylläpidon aikaiseen kehittämiseen?
Miten ohjelmistotuote lisensoidaan?
Miten pilvialustoja hyödynnetään ohjelmistojen ja palvelujen kehittämisessä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Miika Reijonen
Ryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet ohjelmistoprojektien tyypillisen elinkaaren ja sen vaiheet.
Tunnet ohjelmistotuotannon malleja sekä niiden ominaisuuksia.
Tunnet yleisimmät UML-kuvauskielen käyttökohteet ja osaat mallintaa pieniä ohjelmistoja tai ohjelmistokomponentteja.

Sisältö

Mitkä ovat ohjelmiston kehittämisen vaiheet?
Mitä ovat ohjelmistotuotannon prosessit, mallit ja menetelmät?
Miten toteutetaan vaatimusmäärittely?
Mikä on UML-kuvauskieli ja miten ohjelmistoja mallinnetaan kuvauskielellä?
Mitä ohjelmistoarkkitehtuuri tarkoittaa?
Miten ohjelmistoprojekti viedään läpi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Miika Reijonen
Ryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osallistut ohjelmistoprojektiin osana kehitystiimiä.
Opit tiimityön taitoja.
Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston osia nykyaikaisin menetelmin.
Tunnet ohjelmistoprojekteissa käytettyjä työkaluja, menetelmiä ja käytäntöjä.

Sisältö

Miten ratkaistaan ohjelmistokehityksen ongelmia oikealle asiakkaalle?
Miten ohjelmistokehitystiimissä jaetaan työtehtäviä?
Miten tuotetaan ja lisätään ohjelmakoodia isossa ohjelmistoprojektissa?
Miten tehdään työmääräarvioita?
Mikä on testauksen ja laadunhallinnan rooli ohjelmiston kehityksessä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Ojala
Vastuuopettaja

Juha Ojala

Ryhmät
 • OTMI21SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa pelejä, sekä osaat pelillistää erilaisia kohteita.
Osaat käyttää jotain pelinkehitysympäristöä, sekä sinulla on riittävät valmiudet peliohjelmointiin ja vaadittujen tietosisältöjen hallintaan.
Osaat tuotteistaa pelejä ja pelinomaisia sovelluksia erilaisille alustoille.

Sisältö

Kuinka suunnitellaan ja toteutetaan pelejä, sekä kuinka pelillistetään erilaisia kohteita?
Miten pelinkehitysympäristöt toimivat ja miten niiden avulla toteutetaan pelejä ja pelinomaisia sovelluksia yhdistämällä ohjelmointi sekä erilaiset tietosisällöt (assetit)?
Kuinka pelit ja pelinomaiset sovellukset tuotteistetaan erilaisille alustoille?

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opintojakson alussa

TKI ja työelämäyhteistyö

Sovitaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Reijonen
Vastuuopettaja

Tuomas Reijonen

Ryhmät
 • OTMI21SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osallistut ohjelmistotuotekehityksen projektiin itsenäisesti tai osana ryhmää.
Syvennät ohjelmointi- ja ohjelmistotuotannon osaamistasi.

Sisältö

Miten ohjelmistoprojekti toteutetaan käytännössä?
Miten kehität ammatillista ohjelmointi- ja ohjelmisto-osaamistasi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Ojala
Vastuuopettaja

Juha Ojala

Ryhmät
 • OTMI21SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet tekoälyn ja koneoppimisen sovelluskohteita.
Osaat valita sopivan menetelmän tekoälysovelluksen toteuttamiseksi.
Ymmärrät tekoälyn toimintaperiaatteita ja rajoituksia.

Sisältö

Mitä on tekoäly, koneoppiminen ja syväoppiminen?
Mitä koneoppimisen menetelmiä on olemassa ja millaisia ongelmia niillä voi ratkaista?
Miten ohjelmoidaan tekoälysovellus?

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa

TKI ja työelämäyhteistyö

Sovitaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Ryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat analysoida algoritmien aika- ja tilavaativuuksia ja valita ongelmaan sopivan algoritmin niiden perusteella.
Tunnet perustietorakenteet jono, pino ja lista.
Tunnet eri järjestämisalgoritmeja.
Osaat toteuttaa perustietorakenteita ohjelmointikielellä.

Sisältö

Miten algoritmien tehokkuutta mitataan?
Mitä ovat järjestämis- ja hakuongelmat?
Miten hakupuut, listat ja hajautustaulut toimivat?
Mitä ovat peruutusmenetelmät ja dynaaminen ohjelmointi?
Miten ratkaistaan graafi- ja polkuongelmia?
Mitä tarkoittaa optimointi ja optimaalisen ratkaisun etsiminen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Ryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä todennäköisyysavaruuden ja käyttää todennäköisyyslaskentaa päätöksenteon apuna.
Osaat kuvailla aineistoa tilastollisten tunnuslukujen avulla.
Osaat määritellä satunnaismuuttujia ja tehdä päätelmiä erilaisten jakaumien avulla.

Sisältö

Kuinka todennäköisyysavaruus määritellään?
Kuinka todennäköisyyslaskentaa käytetään päätöksenteossa?
Millaisia tunnuslukuja voidaan käyttää aineistojen kuvailuissa?
Kuinka satunnaismuuttuja määritellään?
Millaisia jakaumia on satunnaismuuttujilla?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 2, Differentiaali- ja integraalilaskenta

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
 • Paula Ronkainen
Vastuuopettaja

Reijo Vuohelainen

Ryhmät
 • OTMI21SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Verkko-opetusmateriaali, online tietolähteet, kirjallisuus. Oppikirja:

Kananen, J. 2019. Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas: Avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. E-kirja. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Työhön integroitu ja opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

Vaaditun osaamistason saavuttaminen edellyttää arvioilta noin 135 tunnin työskentelyä mistä n. kolmannes on kontaktiopetusta ja loppuosa itsenäistä opiskelua, harjoituskokeita ja etälaboratorioharjoitteita.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kurssilla toteutettavaan miniopinnäytetyön osien hyväksyttyyn suoritukseen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Miika Reijonen
Ryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa verkkosovelluksen.
Ymmärrät verkkosovelluksen arkkitehtuurimalleja.
Osaat liittää tietokannan verkkosovellukseen.
Ymmärrät, mihin moderneja web-sovelluskehyksiä tarvitaan ja kuinka sellaisen avulla luodaan verkkosovellus.
Ymmärrät, miten tietoturva huomioidaan web-sovelluskehityksessä.

Sisältö

Miten toteutetaan laaja verkkosovellus?
Mitkä ovat verkkosovelluksen arkkitehtuurin osat ja miten ne toteutetaan?
Miten toteutetaan verkkosovelluksen näkymiä käyttöliittymäkirjastojen avulla ja miten väitetään tietoja näkymien ja palvelimen välillä?
Miten tietokanta liitetään verkkosovellukseen?

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Miika Reijonen
Vastuuopettaja

Miika Reijonen

Ryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Hallitset verkkosivuston toteuttamisen perustekniikat.
Osaat toteuttaa käyttöliittymiä verkkosovellukselle.
Ymmärrät verkkosovellusten toiminnan periaatteet sekä asiakas-palvelin –arkkitehtuurimallin.
Ymmärrät front-end ja back-end kehityksen eron ja osaat luoda yksinkertaisen full-stack verkkosovelluksen

Sisältö

Miten luodaan staattisia ja dynaamisia verkkosivuja?
Miten rakennetaan yksinkertaisia verkkosivustoja?
Miten modernit web-viitekehykset eroavat yksinkertaisen verkkosivuston kehittämisestä?
Mitä tarkoittaa asiakas-palvelin –malli web-sovelluksissa?

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opintojakson alussa

TKI ja työelämäyhteistyö

Sovitaan opintojakson alussa

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5