Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuusalan koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Tradenomi (AMK), turvallisuus -koulutuksessa saat tietoja ja taitoja näihin tehtäviin. Opit monipuolisia turvallisuusalan taitoja, jotka antavat valmiudet toimia vaativissakin turvallisuusalan tehtävissä. Opit myös kohtaamaan erilaisia asiakastilanteita ja sen, miten yritys toimii kannattavasti ja tuloksellisesti. Ymmärrät turvallisuusalan toimintaympäristöä ja tulevaisuuden teknologioita.

Koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja. Voit työskennellä turvallisuusalan asiantuntijana, kehittäjänä ja esimiehenä. Tradenomina voit tehdä uraa myös menestyvänä yrittäjänä. Opinnoissasi sinua kannustetaan yrittäjämäiseen työtapaan sekä tehdään yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kanssa. Tämä auttaa sinua luomaan verkostoja, avaa uusia mahdollisuuksia ja edistää työllistymistäsi.

Turvallisuusalan tradenomikoulutukseen ei ole erityistä pohjakoulutusvaatimusta. Koulutus sopii turvallisuusalasta ja liiketaloudesta kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö

Liiketalouden turvallisuusalan koulutuksen opintojen rakenne:
- ydinosaamisen opinnot 105 op
- täydentävän osaamisen opinnot 45 op
- vapaasti valittavat opinnot 15 op
- työharjoittelu 30 op
- opinnäytetyö 15 op

Koulutuksen sisällöissä korostuvat muun muassa
• turvallisuusalan toimintaympäristö
• kannattava liiketoiminta turvallisuusalalla
• kyberturvallisuus ja kriisinhallinta
• johtaminen ja esimiestyö
• turvallisuusalan tulevaisuus.

Opiskelijan työmäärä on yhden lukukauden aikana noin 800 tuntia (30 op).
Luonteva osa opiskelua on yhteistyö yritysten ja viranomaisten kanssa. Opintojaksoilla työskentelet erilaisissa projekteissa, esimerkiksi yritysten toimeksiantojen mukaisesti. Opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistat niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä auttaa myös kiinnostavan harjoittelupaikan ja opinnäytetyöaiheen hankinnassa.

Valinnaisopinnot tarjoavat sinulle hyvän mahdollisuuden opiskella lisää valitsemaasi syventävää alaa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Opinnoissasi valitset suuntautumisen, joka syventää osaamistasi. Suuntautumisen laajuus on vähintään 45 opintopistettä, ja lisäksi voit valita valinnaisia opintoja. Turvallisuusalan täydentäviä opintoja on mahdollisuus valita 45-60 opintopistettä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus toteutetaan päiväopintoina Savonlinnan kampuksella Opetusmenetelmät ovat monipuolisia, ja koulutuksen edetessä osa opinnoista voidaan toteuttaa monimuotoisesti. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa voidaan ottaa huomioon aiempi osaaminen ja urasuunnitelmat. Oppimisen tukena ovat Learn-oppimisympäristö ja Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä.

Uramahdollisuudet

Tradenomin (AMK), turvallisuusala koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja.
Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi
• yrittäjä
• turvallisuuspäällikkö
• turvallisuusasiantuntija
• turvallisuusvastaava
• turvallisuuskoordinaattori
• esimies.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa pääset kehittämään asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisessä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tietosi, taitosi ja asenteesi kehittyvät ja osaamisesi kasvaa, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tututut elinkeinoelämään ja viranomaisiin, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Oppimisympäristöinä toimivat Savonlinnan kampus, Learn-verkko-oppimisympäristö, yritysten ja viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö opintojaksoilla ja projekteissa, harjoittelu yrityksissä sekä opinnäytetyö yrityksen toimeksiantona.

Tradenomikoulutus, turvallisuusala, päivätoteutus
Tradenomikoulutus, turvallisuusala, päivätoteutus
Tradenomikoulutus, turvallisuusala, päivätoteutus
Tradenomikoulutus, turvallisuusala, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Juusola
Vastuuhenkilö

Sirpa Juusola

Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaiset aiheet työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson ensimmäinen tentti opintojakson aikana lähitunneilla. Uusintatentit Exam-järjestelmässä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Tiina Karvinen
Vastuuhenkilö

Tiina Karvinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja soveltuva alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut.
Suositeltava lisämateriaali:
Pietilä, Anna-Maija: Kontakt. Teknisk svenska (saatavilla myös digikirjana Edita.fi)

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi on suunniteltu turvallisuusalan tradenomiopiskelijoille.

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson opetus lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti verkossa monialaisena kesätoteutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelija voi neuvotella opettajan kanssa opintojakson sisältöön ja suoritukseen liittyvistä integrointimahdollisuuksista viimeistään opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson itsenäiset tehtävät palautettava toteutusaikana, ennen tenttiä. Kurssin lopputentti suoritetaan kurssin lopussa. Uusinnat sopimuksen mukaan touko-kesäkuussa ja 2.uusinta tarvittaessa elokuussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa työmäärältään 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiarviointi perustuu kurssin aikana suoritettaviin itsenäisiin tehtäviin ja kurssin lopussa osoitettuun kielitaitoon.
Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1 - 3 tyydyttävästä taidosta tai 4 - 5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Marja-Leena Koskinen
Vastuuhenkilö

Marja-Leena Koskinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät. Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin. Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö

Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa? Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa? Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä? Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksoalustalle linkitetyt videluoennot ja muut sähköiset aineistot sekä mahdollinen oppikirja.

Yksilölliset oppimisväylät

Monmuotototeutksena toteutettava opintojakso, johon sisältyy sekä itsenäistä työskentelyä että lähiopetusta.
Opintojaksoon saattaa kuulua ryhmätyö.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.
Mahdollisesti vierailevia luennoitsijoita. Mahdollisista asiantuntijaluennoista tehdään tallenne, ja ne ovat katsottavissa myöhemmin itselle sopivana aikana verkko-oppimisympäristössä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä. Suorittamiseen sisältyy sekä tenttejä että oppimistehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h
Englanniksi

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Tommi Pälli
Vastuuhenkilö

Tommi Pälli

Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä. Osoitat perehtyneisyyttä budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Laskentatoimi. Jormakka ym. Uusin painos.
Learnin materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
Opintojakson voi suorittaa myös nopeutetusti eli voit tehdä arviointiin vaikuttavat tentit oman aikataulusi mukaan opintojakson toteutusaikana

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä tehtäviä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Joni Lindeman
Vastuuhenkilö

Joni Lindeman

Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät kokonaisturvallisuuden rakentumisen ja hahmotat turvallisuustoimijat. Saat kokonaiskäsityksen diplomatian merkityksestä ja hybridivaikuttamisen perusteista. Ymmärrät eduskunnan, valtioneuvoston ja tasavallan presidentin roolit kansainvälisessä toiminnassa. Ymmärrät myös kolmannen sektorin vaikuttamismahdollisuudet kansainväliseen turvallisuuteen. Ymmärrät keskeiset uhkakuvat ja mahdollisten EU-alueella tapahtuvien konfliktien vaikutuksen kansainväliseen turvallisuuteen. Syvennät osaamistasi myös terrorismin, poliittis-sosiaalisten kriisien ja ympäristökatastrofien osalta. Tiedät miten kansainvälinen puolustuskyky muodostuu. Saat kokonaiskäsityksen rajaturvallisuuden merkityksestä.

Sisältö

Miten kansainvälinen kokonaisturvallisuus ja puolustuskyky rakentuu? Mitä toimijat ovat osa kansainvälistä turvallisuutta? Mikä rooli hybridivaikuttamisella on kansainvälisessä turvallisuudessa? Mikä rooli yhteiskunnan ylimmillä päättäjillä on kansainvälisessä toiminnassa? Miten kolmas sektori voi vaikuttaa yhteiskunnan turvallisuuteen? Miten mahdolliset konfliktit EU-alueella vaikuttavat kansainväliseen turvallisuuteen? Mikä vaikutus terrorismilla, poliittis-sosiaalisilla kriiseillä ja ympäristökatastrofeilla on kansainväliseen turvallisuuteen? Millainen merkitys rajaturvallisuudella on turvallisuuteemme?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat:
- käyttää johdonmukaisesti kansainväliseen turvallisuuteen liittyviä ammattikäsitteitä
- hahmottaa kansainvälisen turvallisuuden toimintakentän ja ymmärtää turvallisuusalan aseman osana kansainvälistä turvallisuustyötä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Tommi Pälli
Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä mikro- ja makrotalouden eri osa-alueisiin. Osaat selostaa kansantalouden merkityksen yrityksen toiminnan kannalta. Osaat selittää talouspolitiikan vaikutukset yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintaan.

Sisältö

Mistä kokonaisuuksista talouselämä muodostuu? Millainen on yrityksen teoria kansantalouden näkökulmasta? Miten talouspolitiikka vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintaan?

Opiskelumateriaali

Lindholm & Kettunen: Globaali kansantalous, Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
-Ota yhteyttä opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämään liittyvät aihepiirit opintojaksolla.

Opiskelijan työmäärä

133 h työtä. Sisältää luentoja, harjoitustehtäviä, ryhmätöitä, kirjallisuuden ja muun materiaalin lukemista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi tenttiä ja yksi palautettava raportti. Sovitaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Pylkkänen
 • LYM/Savonlinna TUSA1
Vastuuhenkilö

Tuomas Pylkkänen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Hahmotat kriisijohtamiseen kokonaisuuden ja siihen kuuluvat eri ominaispiirteet. Ymmärrät oikeusvaltioperiaatteen ja johtamisen merkityksen varautumisen sekä valmiuden ylläpitämisessä. Saat haltuusi poikkeusolojen johtamisen periaatteet ja ymmärrät tilannekuvan muodostamisen tärkeyden. Ymmärrät johtosuhteet kriiseissä. Lisäksi ymmärrät johtamisen osa-alueet ja painopisteet kriiseissä. Osaat kuvata ja soveltaa kriisijohtamisen toimintamalleja ja periaatteita. Osaat tunnistaa väestön ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien kriisitilanteiden syntymekanismeja ja dynamiikkaa. Pystyt arvioimaan kriisien mahdollisuutta kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Osaat tuottaa työyksikön riskianalyysin erilaisia riskianalyysimenetelmiä käyttäen.

Sisältö

Mitä on kriisijohtaminen?
Mitkä ovat kriisijohtamisen ominaispiirteet?
Mitkä ovat kriisijohtamisen vaiheet?
Mitkä ovat kriisijohtamisen mallit?
Mitä ovat poikkeusolojen johtamisen periaatteet?
Miten tunnistat väestön ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien kriisitilanteiden syntymekanismit ja dynamiikan?
Miten arvioit kriisien mahdollisuuden kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla?
Miten toteutat työyksikön riskianalyysin?

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson vastuuopettajana toimii Tuomas Pylkkänen. Hän luennoi opintojaksolla 4 op:n kokonaisuuden. Luento-opettaja Joni Lindeman luennoi 1 op:n kokonaisuuden.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Osaat käyttää kriisijohtamiseen liittyviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- Osaat hahmottaa kriisijohtamisen liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.
- Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
- Osaat toimia tiiminjäsenenä tavoitteellisesti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
 • LYM/Savonlinna TUSA1
 • LYM/Savonlinna TUSA
Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät, että kriisinhallintaa toteutetaan makro- ja mikro tasolla. Ymmärrät, että osallistuminen makrotasolla kansainväliseen kriisinhallintaan on osa Suomen aktiivista ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jota Suomi toteuttaa osallistumalla kansainväliseen YK:n, EU:n, Naton ja Etyjin johtamaan kriisinhallintatoimintaan. Ymmärrät, että mikrotasolla organisaatioiden on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä toipumaan mahdollisimman nopeasti organisaation toimintaan kohdistuneesta kriisistä. Ymmärrät, että kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. Ymmärrät, että kriisihallinta on kokonaisuus, mikä pitää sisällään elementit kriisien ennaltaehkäisystä ja arvioinnista, toiminnasta kriisitilanteissa, suunnitelmallisesta kriisistä toipumisesta ja kriisistä oppimisesta.

Sisältö

Mitä on makro- ja mikrotason kriisinhallinta? Mikä on organisaation tärkein tehtävä kriisin kohdatessa organisaatiota? Mistä elementeistä organisaation kriisinhallinta muodostuu?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
Osaat hahmottaa kriisihallintaan liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Pia Jääskeläinen
 • Nina Hartikainen
Vastuuhenkilö

Nina Hartikainen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät viestinnän keskeisen roolin johtamisessa kriisitilanteessa. Opit kriisiviestinnän keskeiset periaatteet ja saat kokonaiskäsityksen kriisiviestinnän onnistumisen edellytyksistä. Hallitset viestinnän eettiset periaatteet ja ymmärrät arvojen merkityksen viestinnän onnistumiselle. Opit varautumaan kriiseihin viestinnän näkökulmasta ja ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen kriisiviestinnän onnistumisen kannalta. Osaat laatia kattavan kriisiviestintäsuunnitelman huomioiden sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat. Ymmärrät myös sosiaalisen median erityispiirteet viestinnässä. Osaat toteuttaa ja johtaa kriisiviestintää.

Sisältö

Mitä on kriisiviestintä?
Mitä edellytetään onnistuneelta kriisiviestinnältä?
Millaisia ovat onnistuneen kriisiviestinnän elementtejä/periaatteita?
Miten kriiseihin varaudutaan kriisiviestinnän näkökulmasta?
Miten sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat huomioidaan kriisiviestintäsuunnitelmaa laadittaessa?
Miten kriisiviestintä hallitaan kokonaisuutena?
Mitkä ovat kriisiviestinnän kanavat?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa kriisiviestintään eri tietolähteistä.
Osaat toimia kriisiviestinnässä asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Marko Oras
Vastuuhenkilö

Marko Oras

Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät kyberturvallisuuden tärkeyden eri teollisuuden sektoreille.
Osaat torjua erilaisia uhkia ja haittaohjelmia.
Osaat suunnitella kyberturvallisuutta.
Osaat tunnistaa yleisimpiä haavoittuvuuksia ja torjua niitä.

Sisältö

Mitä on kyberturvallisuus?
Miten kyberturvallisuus vaikuttaa eri teollisuuden aloilla?
Miten puolustautua maailmanlaajuisia uhkia vastaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy koostetusti opintojakson Learn alustalta.
Opiskelumateriaali on pääosin STEK:n tuottamaa, opintojaksolla ei vaadita ostettavaa tai lainattavaa kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Viikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Materiaalin osaltan tuottaa STEK, seurataan tunnettuja PodCastejä sekä otetaan ajankohtaisia aiheita työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson harjoitustöille määritetään määräajat opintojakson ajoituksen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia, joista kontaktiopetusta noin 55 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
Osaat hahmottaa kyberturvallisuutteen liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokeet, harjoitustyö sekä tehtävät

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 30.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Anssi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

24.08.2022 - 31.12.2023

Ajoitus

24.08.2022 - 31.05.2026

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Anssi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA23SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Juha Häkkinen
Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät palveluliiketoiminnan käsitteet ja toimintaperiaatteet. Tunnistat palvelukokonaisuuteen ja palvelumuotoiluun liittyvät osa-alueet. Osaat johtaa palveluliiketoiminnan prosesseja ja huolehtia liiketoiminnan kehittämisestä. Osaat johtamisen yleisiä periaatteita ja saat käsityksen työhyvinvoinnin merkityksestä. Ymmärrät keskeisen työlainsäädännön ja saat kokonaiskäsityksen työehtosopimuksen ja työsopimuksen merkityksistä sekä työmarkkinatoiminnan periaatteista. Hallitset työoikeuden esimiehen näkökulmasta.

Sisältö

Mitä on palveluliiketoiminnan erityispiirteet, entä palvelumuotoilun? Miten johdat palveluliiketoimintaa asiakasymmärrykseen perustuen? Mikä on työhyvinvoinnin merkitys johtamisessa? Mitä työlainsäädäntö on?

Opiskelumateriaali

Opintojakson aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta, pp-esityksiä, luentoja ja muita materiaaleja. Opetuksen yhteydessä jaettava aineisto. Ilmoitetaan tarkemmin kurssin Learn-sivulla.

Kirjallisuus kokonaan tai osittain (ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin opetuksen yhteydessä ja opintojakson Learn-sivuilla):
- Grönroos: Palvelujen johtaminen ja markkinointi. E-kirja 2020.
- Viitala-Jylhä: Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Kirja, e-kirja 2019.
- Paanetoja Jaana; Työoikeus tutuksi - käsikirja (2019). Myös e-kirja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään mahdollisuuksien mukaan työelämäyhteistyöhön liittyen myös ulkopuolisia vierailu- ja asiantuntijaluennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ja tehtävien ajankohdat ja palautusajat ilmoitetaan opintojakson Learn-sivulla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly ohjattua kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Normaali 5 opintopisteen ammattikorkeakouluopintojakson työmäärä, joka koostuu opetuksen seuraamisesta, opetukseen kuuluviin ja mahdollisiin muihin tehtäviin ja työskentelyyn osallistumisesta (esimerkiksi ryhmätöistä) sekä opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus jakautuu palveluliiketoimintaan, työoikeuteen ja työhyvinvointiin liittyviin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvostelu perustuu tenteistä, oppimistehtävistä ja opetuksen yhteydessä annettujen tehtävien tekemisestä sekä niiden esittelystä saatujen pisteiden yhteismäärään.

Tiedot edellä mainituista annetaan opetuksen yhteydessä ja ne löytyvät myös tarkemmin opintojakson Learn-sivuilta.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Anssi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Tunnistat omat kehittämistä vaativat ammatilliset osaamisalueet.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna
Teet harjoittelun aikana liiketalouden alan työtehtäviä (esim. asiakaspalvelu-, myynti-tai toimistotehtäviä).
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Liiketalouden koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot osaksi tai kokonaan.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Anssi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Tunnistat omat kehittämistä vaativat ammatilliset osaamisalueet.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna
Teet harjoittelun aikana liiketalouden alan työtehtäviä (esim. asiakaspalvelu-, myynti-tai toimistotehtäviä).
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Liiketalouden koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot osaksi tai kokonaan.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.08.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Anssi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Tunnistat omat kehittämistä vaativat ammatilliset osaamisalueet.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna
Teet harjoittelun aikana liiketalouden alan työtehtäviä (esim. asiakaspalvelu-, myynti-tai toimistotehtäviä).
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Liiketalouden koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot osaksi tai kokonaan.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Harri Tiinus
 • Juha Kankkunen
 • Paula Rajakangas
Vastuuhenkilö

Juha Kankkunen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Perehdyt alalla esiintyviin kuormitus- ja poikkeustilanteisiin eri asiakasryhmien ja asiakastilanteiden näkökulmasta. Ymmärrät vastuullisen ja ammattimaisen toiminnan edellyttämät toimintamallit erityisesti voimankäytön osalla. Osaat soveltaa poikkeustilanteissa tarvittavaa hallintaa omalta ja tarvittaessa alaistesi osalta. Toimit sujuvassa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja ymmärrät tilanteisiin liittyvät oikeudelliset vastuut.

Sisältö

Miten erilaisissa poikkeustilanteissa toimitaan?
Millaisia toimintamalleja vastuullinen toiminta alalla edellyttää?
Mitä lainsäädäntö määrää turvallisuusalan työntekijöiden voimankäytöstä?
Miten toimit vastuullisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa?

Lisätietoja opiskelijoille

Timo Heikkisen 2 op:n kokonaisuuden opetuksesta 1 op toteutetaan verkossa ja 1 op lähiopetuksena Savonlinnassa.
Mikko Turusen 2 op:n kokonaisuudesn opetuksesta 1 op toteutetaan tallenteina verkossa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden kanssa poikkeustilanteissa.
Osaat toimia tavoitteellisena tiimin jäsenenä.
Osaat perustella toimintaa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut turvallisuusalan lainsäädännön opinnot.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Mikko Turunen
 • Mari Viljakainen
 • Ilpo Tauriainen
Vastuuhenkilö

Mikko Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden liiketoiminnallisen merkityksen organisaatiolle. Ymmärrät, että organisaation on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä toipumaan mahdollisimman nopeasti. Kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. Kriisinhallinta on siten läheisessä vuorovaikutuksessa jatkuvuussuunnittelun (business continuity management) kanssa.
Hallitset riskienhallinnan periaatteet sekä menetelmät. Osaat tunnistaa, arvioida ja analysoida sekä käsitellä erilaisia riskejä tarkoituksenmukaisesti. Syvennät osaamistasi riskienhallinnan menetelmistä sekä standardeista ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti. Hallitset COSOERM ja ISO 31 000 standardit ja osaat soveltaa niitä työtehtäviisi.

Sisältö

Miten määrittelet yrityksen riskienhallinnalle ja varautumiselle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä?
Miten arvioit ja hallitset yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyviä riskejä?
Miten suunnittelet, arvioit ja kehität yritys- ja organisaatioturvallisuutta ja riskienhallintaa osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa?
Mitä ovat COSOERM ja ISO 31 000 standardit ja miten sovellat niitä omissa työtehtävissäsi?

Lisätietoja opiskelijoille

Mikko Turusen 2 op:n opetuskokonaisuudesta 1 op toteutetaan tallenteina verkossa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitset alan ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia työssäsi.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan, menetelmiä ja ohjelmistoja työsi tukena.
Osat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kyberturvallisuuden, tietoturvallisuuden ja kriisinhallinnan opintojaksojen suorittamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Anssi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Perehdyt ohjatusti oman alasi keskeisiin käytännön työtehtäviin. Sovellat teoriassa ja käytännössä opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn ja työtehtävien kehittämiseen. Osaat toimia oman erikoistumisalasi/suuntautumispolun mukaisissa työtehtävissä.

Sisältö

Etsit erikoistumiseesi/suuntautumispolkuusi soveltuvan harjoittelupaikan. Teet harjoittelun aikana erikoistumisalasi/suuntautumispolkusi mukaisia työtehtäviä. Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Syventävän harjoittelun voit aloittaa, kun olet suorittanut lähes kaikki ydinosaamisen opinnot ja vähintään 15 opintopistettä sellaisia täydentäviä opintoja, jotka antavat valmiudet harjoittelussa menestymiseen ja osaamisesi kehittämiseen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.12.2023

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Anssi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Perehdyt ohjatusti oman alasi keskeisiin käytännön työtehtäviin. Sovellat teoriassa ja käytännössä opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn ja työtehtävien kehittämiseen. Osaat toimia oman erikoistumisalasi/suuntautumispolun mukaisissa työtehtävissä.

Sisältö

Etsit erikoistumiseesi/suuntautumispolkuusi soveltuvan harjoittelupaikan. Teet harjoittelun aikana erikoistumisalasi/suuntautumispolkusi mukaisia työtehtäviä. Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Syventävän harjoittelun voit aloittaa, kun olet suorittanut lähes kaikki ydinosaamisen opinnot ja vähintään 15 opintopistettä sellaisia täydentäviä opintoja, jotka antavat valmiudet harjoittelussa menestymiseen ja osaamisesi kehittämiseen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Anssi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Saat kokonaiskäsityksen tapahtumiin liittyvistä turvallisuusasioista. Hallitset tapahtumien turvallisuuteen liittyvien viranomaisten edellyttämien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laadinnan. Osaat myös kartoittaa tapahtumiin liittyvät riskit. Ymmärrät yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten välisen yhteistyön merkityksen suunnitelmien laadinnassa ja tapahtuman toteuttamisessa. Hallitset tapahtuminen turvallisuutta ja järjestyksenvalvojien toimintaa määräävän lainsäädännön sisällön. Pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen yleisötapahtuman.

Sisältö

Mitä asioita tulee ottaa huomioon tapahtumien turvallisuutta pohdittaessa?
Miten laadit turvallisuus- ja pelastussuunnitelman yhteistyössä turvallisuusalan ja viranomaisten kanssa?
Miten tunnistat tapahtumiin liittyviä riskejä?
Miten toteutat turvallisen yleisötapahtuman?
Miten johdat ja valvot yleisötapahtumassa toimivia järjestyksenvalvojia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti erilaisia ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään turvallisuusalan lainsäädännön opetusjakson suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Marko Mantere
 • Anssi Heikkinen
Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät yrityksen tietoturvaan ja tiedät tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön.
Tiedät kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden erot ja osaat tunnistaa tietoturvariskejä sekä tehdä parannusehdotuksia niiden välttämiseksi.
Tunnet yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoriamallit suojausten rakentamiseksi
Tunnet yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle
Tunnet miten teollisuudenjärjestelmiä tulisi suojata sekä osaa vaatia sekä keskustella näistä muiden alalla toimivien ammattilaisten kanssa.

Sisältö

Mitkä ovat tietoturvallisuuden peruskäsitteet?
Mitä ovat tietoturvariskit, niiden vaikutukset ja torjunta?
Mitä on tietoturvallisuus yleisesti?
Mitkä ovat tietoturvaan liittyvät lait?
Mitä ovat tietoturva standardit ja sertifikaatit?
Mitä ovat salausmenetelmät?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti.
Osaat työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.
Osaat arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
Osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
Osaat soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Haapala
Vastuuhenkilö

Jyrki Haapala

Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Tunnistat laajasti turvallisuusalan eri toimijoiden asemoitumisen, tehtävät ja roolin yhteiskunnallisen strategian toteuttajana. Perehdyt turvallisuusalan toimijoiden toimintaperiaatteisiin, velvoitteisiin ja johtosuhteisiin. Saat kokonaiskäsityksen alan toimintaympäristön nykytilanteesta, haasteista ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Ymmärrät myös yksityisen turvallisuusalan roolin sisäisen turvallisuuden strategian toteuttajana. Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen turvallisuusalan perustana ja opit soveltamaan riskienhallinnan keskeisiä menetelmiä omassa tehtävässäsi.

Sisältö

Mikä on yksityisen turvallisuusalan rooli/asema sisäisen turvallisuuden strategian toteuttajana?
Mitkä toimintaperiaatteet, velvoitteet ja johtosuhteet ohjaavat tuvallisuusalan toimintaa?
Mitä haasteita ja kehittymismahdollisuuksia yhteiskunnan turvallisuusympäristön muutokset tuovat yksityiselle turvallisuusalalle?
Miksi riskienhallinta on eräs tärkeimpiä osa-alueita turvallisuusalan toiminnassa?

Opiskelumateriaali

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan tehtävillä. Ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä, etsiä tietoa turvallisuusalan keskeisistä tietolähteistä ja hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa. .
Osaat toimia turvallisuustiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät.

Esitietovaatimukset

Edellytyksenä on yhteiskunnan turvallisuusstrategia opintojakson suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

07.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Marja-Leena Koskinen
Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät asiakkuuksien ja kumppanuuksien merkityksen liiketoimintaan ja turvallisuusalalla toimimiseen. Saat kokonaiskäsityksen asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen muodostumisesta ja osaat rakentaa toimivia asiakassuhteita, asiakaspolkuja sekä tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden. Perehdyt turvallisuusalan suurimpiin asiakkuuksiin. Ymmärrät ihmisten käyttäytymiseen liittyviä toimintamalleja ja tunnistat psykologisia ilmiöitä turvallisuusalan näkökulmasta. Saat perustiedot persoonallisuuteen liittyvästä psykologiasta ja sosiaalipsykologiasta turvallisuusalaan liittyen.

Sisältö

Mikä on asiakkuuksien ja kumppanuuksien merkitys turvallisuusalalla toimiessa?
Miten muodostetaan toimivia asiakassuhteita, asiakaspolkuja ja erilaisia palvelukokonaisuuksia?
Mitä ovat turvallisuusalan suurimmat asiakkuudet?
Millaisia toimintamalleja ihmisten käyttäytymiseen liittyy?
Miten opit käsittelemään asiakkaita turvallisesti ja eettisten periaatteiden mukaisesti erilaisissa työtilanteissa?

Opiskelumateriaali

Bergström, Leppänen. Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 2021, luvut 3 ja 6
Opintojaksoalustalle linkitetyt videluoennot ja muut sähköiset aineistot.
Englanniksi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.
Mahdollisesti vierailevia luennoitsijoita.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
Osaat perustella toimintaa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Tunnistat ja hallitset turvallisuusalan keskeisen lainsäädännön ja pystyt soveltamaan lainsäädäntöä omassa työtehtävässäsi turvallisuusalalla tai toimiessasi alan yrittäjänä. Omaat kokonaiskäsityksen turvallisuuteen liittyvistä oikeudellisista vastuista ja olet selvillä alaan liittyvistä oikeudellisista velvoitteista. Ymmärrät myös yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön ohjaavan ja määräävän vaikutuksen yksityiseen turvallisuusalaan. Hallitset myös viranomaistoimintaa koskevan lainsäädännön. Tunnistat myös alaan liittyvät keskeiset standardit.

Sisältö

Mitkä lait ohjaavat ja määräävät turvallisuusalan toimintaa?
Miten turvallisuusalan lainsäädäntö ohjaa toimintaasi alan yrittäjänä tai esimiestehtävissä?
Mitkä ovat turvallisuusalan toimintaa määräävät oikeudelliset vastuut ja velvoitteet?
Mitkä viranomaiset valvovat turvallisuusalaa ja miten viranomaistoiminta liittyy turvallisuusalan toimintaan?
Mitkä ovat turvallisuusalan toimintaa ohjaavat keskeiset standardit?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa turvallisuusalaan liittyviä asiakokonaisuuksia.
Ymmärrät turvallisuusalan aseman turvallisuuskentässä viranomaisten rinnalla.
Osaat perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Pylkkänen
Vastuuhenkilö

Tuomas Pylkkänen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Hallitset teknologisen kehityksen tulevaisuuden näkymät turvallisuusalalla. Ymmärrät tekoälyn, virtuaalimaailman, pilvipalveluiden ja robotiikan tuomat mahdollisuudet. Hahmotat myös hälytyspalveluiden, vartiointipalveluiden sekä tietoturvallisuuden tulevaisuuden teknologiat. Saat kokonaiskäsityksen turvallisuutta lisäävistä teknologioista. Lisäksi hahmotat suunnitteilla olevia uusia innovaatioita. Lisäksi ymmärrät "Sinisen meren strategian" mahdollisuuksia turvallisuusalan liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen.

Sisältö

Miten teknologia kehittyy turvallisuusalalla ja mitä mahdollisuuksia se tuo? Millaista uutta teknologiaa turvallisuusala voi hyödyntää tulevaisuudessa? Mitä ovat suunnitteilla olevat uudet innovaatiot? Mitä mahdollisuuksia "Sinisen Meren strategia" voi antaa turvallisuusalan liiketoiminnan kehittämiselle?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali tallennetaan opintojakson Learn-alustalle. Etupäässä opiskelumateriaali koostuu luentotallenteista sekä Powerpoint-esityksistä. Täydentävänä materiaalina voi olla erilaisia artikkeleita ja julkaisuja.

Yksilölliset oppimisväylät

Koko opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojaksototeutus on täysin automatisoitu eli opiskelija pystyy etenemään opintojaksolla haluamassaan aikataulussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei - täysin automatisoitu opintojakso.

Tentit ja muut määräajat

Määräajat löytyvät opintojakson Learna-alustalta.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 op, eli 1 op = 27 tuntia työtä, eli yhteensä 135 tuntia opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso perustuu seuraavista kokonaisuuksista:
- Tulevaisuuden turvallisuusteknologian yleisimmin käytetyt teknologiaratkaisut
- Etäkäytön aiheuttamat mahdollisuudet ja uhkat (tietoturva/tietosuoja)
- Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen turvallisuuden edistämisessä
- Rakennusten tulevaisuuden turvallisuusratkaisut
- Paloturvallisuustekniikka, kulunvalvonta ja lukitukset, kameravalvonta, murto- ja muut hälytysjärjestelmät, evakuointijärjestelmät jne.
- Työturvallisuuden parantaminen tulevaisuuden teknologiaratkaisuilla
- Robotiikan hyödyntäminen tulevaisuudessa
- Smart City turvallisuuden näkökulmasta
- AR ja VR käytön mahdollisuudet
- Turvallisuusalan liiketoiminnan kehittämisen näkymät tulevaisuudessa

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on täysin itsenäisesti toteutettava verkkokurssi, jonka voit suorittaa omaan tahtiin.

Suurin osa materiaaleista pohjautuu englanninkieliseen materiaaliin. Turvallisuuteen liittyvään teknologiaan liittyvää tietoa ei ole juurikaan suomeksi julkaistuna.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat:
- käyttää johdonmukaisesti uuteen teknologiaan liittyviä ammattikäsitteitä
- etsiä tietoa teknologiaan liittyvistä tietolähteistä
- hyödyntää työssäsi keskeisiä turvallisuusalan teknologioita, menetelmiä ja ohjelmistoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana 1-2 (tyydyttävä)

Arvosana 3-4 (hyvä)
Osaat:
- käyttää johdonmukaisesti uuteen teknologiaan liittyviä ammattikäsitteitä
- etsiä tietoa teknologiaan liittyvistä tietolähteistä
- hyödyntää työssäsi keskeisiä turvallisuusalan teknologioita, menetelmiä ja ohjelmistoja
- käsittää tulevaisuuden turvallisuusteknologiaan liittyvät suuntaviivat sekä ymmärtää siihen liittyvän perusteknologian
- ymmärtää tulevaisuuden teknologian kehitykseen liittyvät hyödyt ja uhkat.

Arvosana 5 (kiitettävä)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Marianne Lindroth
Vastuuhenkilö

Marianne Lindroth

Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Saat kokonaiskäsityksen globaaleista ja Suomea koskevista turvallisuusalan megatrendeistä, ilmiöistä ja keskeisistä muutoksista. Ymmärrät turvallisuusalan tulevia haasteita ja muutosprosesseja, joiden tunteminen syventää alan osaamistasi. Hahmotat alan kehitykseen liittyvät mahdollisuudet ja uhkat sekä tiedät miten voit varmistaa tulevaisuuden osaamistarpeet osaltasi. Ymmärrät keskeiset turvallisuuteen liittyvät kehityssuunnat ja skenaariot. Saat tietoa keskeisistä turvallisuutta ohjaavista teoreettisista ilmiöistä, joita opit myös soveltamaan lähiympäristösi tulevaisuuteen liittyen. Ymmärrät yhteistyön merkityksen turvallisuusalan ja viranomaitsen välillä.

Sisältö

Millaisia trendejä, ilmiöitä ja muutoksia liittyy turvallisuusalan tulevaisuuteen?
Mitkä ovat turvallisuusalan tulevaisuuden suurimmat haasteet ja mitä uhkia ja mahdollisuuksia turvallisuusalan kehitykseen liittyy?
Mitkä ovat turvallisuuteen liittyvät kehityssuunnat ja skenaariot?
Mitä kehittämisen mahdollisuuksia on turvallisuusalan ja viranomaisten välisessä yhteistyössä?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

-Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
- Osaat etsiä tietoa turvallisuusalan keskeisistä tietolähteistä.
- Hahmotat turvallisuusalan tulevaisuuden haasteet.
- Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti yhteistyön ei muodoissa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Anssi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Toteutat yhteistyössä yrityksen, viranomaisten tai muiden alan toimijoiden kanssa turvallisuusprojektin. Projekti voi liittyä tapahtumaan, paikkaan, riskikartoitukseen tai muuhun alan keskeiseen toimintaan. Opit toimimaan käytännön tehtävässä suunnitelmallisesti, vastuullisesti ja asiantuntevasti. Saat toiminnastasi palautteen muilta toimijoilta ja opintojakson opettajalta. Tavoitteena on oppia soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

Sisältö

Miten turvallisuusprojekti toteutetaan yhdessä yrityksen, viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa?
Mitä suunnitelmallinen, vastuullinen ja asiantunteva toiminta näkyy turvallisuusprojektissa?
Miten sovellat opittua asiaa aidossa turvallisuusprojektissa?
Miten osaat hyödyntää saamaasi palautetta tulevissa tehtävissä?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa turvallisuuteen liittyviä tehtävä kokonaisuuksia.
Toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa yhteistyössä turvallisuusprojektissa.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti, asiantuntevasti ja vastuullisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään tapahtumaturvallisuuden opintojakson suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Hannele Ylönen
 • Pia Jääskeläinen
Vastuuhenkilö

Pia Jääskeläinen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Tiedonhaku ja raportointi (1 op): Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin, joista osa on verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtasen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia työtä.

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tiedonhankinta ja raportointi (1 op):
Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, testit ja opiskelijan aktiivisuus. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit b–f.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Markku Lybeck
Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia tarkoituksenmukaisesti yksilönä sekä ryhmätyöskentelyssä. Osaat laatia toimisto-ohjelmilla alaasi liittyviä tavallisimpia asiakirjoja, esityksiä ja taulukoita. Osaat toimia tietoturvallisesti.

Sisältö

Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia käytetään ja kuinka niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä? Miten laaditaan tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmilla tavallisimpia alaasi liittyviä dokumentteja? Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Joni Lindeman
 • Toni Pekkonen
Vastuuhenkilö

Joni Lindeman

Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät, että varautumisen ja kriisinhallinnan avulla organisaatio pyrkii tunnistamaan ja ennakoimaan odottamattomia tilanteita sekä suojautumaan niiltä mahdollisimman tehokkaasti, koska häiriötilanteet ovat usein yllättäviä ja päätöksiä joudutaan tekemään nopeasti. Osaat määrittää organisaatioiden ja yhteiskunnan varautumiselle asetettujen vaatimusten, parhaiden käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Osaat määrittää yhteiskunnan varautumiseen liittyvät toimijat ja niiden ydintehtävät. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omatoimista varautumista sekä luoda tähän liittyvät menettelyt. Ymmärrät varautumisen merkityksen yritystoiminnan jatkuvuudelle. Ymmärrät valmiuslain ja pelastuslain velvoitteet valmissuunnittelun osalla.

Sisältö

Miten määrittelet yrityksen riskienhallinnalle ja varautumiselle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet.
Miten arvioit ja hallitset yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyviä riskejä.
Miten suunnittelet, arvioit ja kehität yritys- ja organisaatioturvallisuutta, riskienhallintaa ja varautumista osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa.
Mitä valmiuslaki ja pelastuslaki määrää valmiussuunnittelusta?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää alan ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
Osaat etsiä tietoa keskeisistä tietolähteistä varautumisesta.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja ja ohjelmistoja työsi tukena.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään turvallisuusalan lainsäädännön opintojakson suorittamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Savonlinna

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Hannele Ylönen
Vastuuhenkilö

Hannele Ylönen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin, joista osa on verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtasen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, testit ja opiskelijan aktiivisuus. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit b–f.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Jyrki Haapala
Vastuuhenkilö

Jyrki Haapala

Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Ymmärrät yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden muodostumiseen vaikuttavat tekijät sekä yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön liittyvät tekijät turvallisuusalan näkökulmasta. Saat kokonaiskäsityksen valtion turvallisuusstrategiasta ja strategiaa ohjaavasta päätöksenteosta sekä toimintaa ohjaavista asiakirjoista. Tunnistat strategian toteuttajat ja heidän roolinsa sisäisen turvallisuuden rakentajina. Hahmotat myös turvallisuusympäristön keskeiset muutokset, haasteet ja Suomen roolin osana kansainvälistä turvallisuusympäristöä. Ymmärrät sisäisen turvallisuuden työnjaon ja yhteistyörakenteet. Perehdyt hätäkeskustoimintaan, poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin sekä pelastuslaitoksen toimintaperiaatteisiin. Ymmärrät myös maahanmuuttohallinnon toimintaperiaatteet. Saat myös perustiedot Suomen puolustuskyvystä.

Sisältö

Miten maamme sisäinen turvallisuus rakentuu?
Miten maamme turvallisuusympäristö on muuttunut ja mitä haasteita muutokset ovat tuoneet?
Mitkä asiat ovat maamme sisäisen turvallisuuden suurimmat uhat?
Millaisia rooleja eri viranomaisilla on sisäisen turvallisuuden rakentajana ja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden ylläpitäjänä?
Mitkä ovat turvallisuusalan yhteistyöviranomaiset?
Mikä on Suomen rooli EU:n sisäisessä turvallisuudessa?

Opiskelumateriaali

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan tehtävillä. Ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä, etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä, hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat etsiä tietoa yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvistä keskeisistä tiedonlähteistä.
Osaat hahmottaa yhteiskunnan sisäiseen turvallisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautetut tehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Anssi Heikkinen
Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Perehdyt yksityisen turvallisuusalan tilanteeseen Suomessa ja kansainvälisesti. Ymmärrät alalla toimivien yritysten liiketoiminnalliset periaatteet ja osaat arvioida toiminnan tuloksellisuutta. Tunnistat yksityisen turvallisuusalan osana turvallisuusalan kokonaisuutta ja ymmärrät alan erityispiirteet, vaatimukset. Hahmotat yhteistyön merkityksen muiden alalla toimivien kanssa ja näet alan kehitysmahdollisuudet liiketoiminnan ja turvallisuuden lisäämisen kannalta.

Sisältö

Mikä vastuu yksityisellä turvallisuusalalla on Suomen sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa?
Millaisia toimintaperiaatteita alan yritysten liiketoimintaan ja tuloksellisuuteen liittyy?
Miten yksityinen turvallisuusala asemoituu osaksi turvallisuusalan kokonaisuutta?
Mitä vaatimuksia tai erityispiirteitä alalla esiintyy?
Mitä merkitystä on yhteistyöllä muiden alalla toimivien kanssa?
Millaisia mahdollisuuksia alalla on liiketoiminnan ja turvallisuuden lisäämisen näkökulmasta?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään turvallisuusalan lainsäädännön, yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja turvallisuusalan strategian toteuttajana opintojaksojen suorittamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Tommi Pälli
Vastuuhenkilö

Tommi Pälli

Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta. Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa.

Sisältö

Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa? Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumista tilinpäätöksen analysointiin? Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja? Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä? Miten yritysverotus eroaa eri yhtiömuodoissa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Mikko Turunen
 • Timo Heikkinen
 • Toni Pekkonen
Vastuuhenkilö

Mikko Turunen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Hallitset yritysturvallisuuden osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle. Ymmärrät henkilöstöturvallisuuden, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden, pelastusturvallisuuden sekä toiminnan ja tuotannon turvallisuuden merkityksen yrityksen menestykselle. Hallitset myös väärinkäytöksiä ja poikkeamia sekä saat haltuusi keskeisen osaamisen työturvallisuuteen liittyen. Perehdyt myös yritysturvallisuuden standardeihin. Osaat määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaat soveltaa niitä käytännössä. Osaat analysoida ja kehittää yritysturvallisuutta. Hahmotat erilaisten turvallisuusteknisten järjestelmien merkityksen osana kokonaisturvallisuutta.

Sisältö

Miten määrität yritys- ja organisaatioturvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä?
Miten arvioit ja hallitset yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyviä riskejä?
Miten suunnittelet, arvioit ja kehität yritys- ja organisaatioturvallisuutta osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa?
Miten analysoit ja kehität yritysturvallisuutta?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitset alan ammattikäsitteet.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
Osaat käyttää oman alan malleja, menetelmiä ja ohjelmistoja työn tukena.
Osaat toimia tiimin jäsenenä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kyberturvallisuuden, tietoturvallisuuden ja kriisinhallinnan opintojaksojen suorittamista.