Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Restonomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi olet vieraanvaraisuuden ammattilainen.
Tunnet alan erilaiset toimintaympäristöt ja tulevaisuuden näkymät, muuttuvia alan vaatimuksia ja palvelukulttuuria. Koulutus antaa sinulle valmiudet syventää osaamistasi matkailu- ja ruokapalveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.

Liiketoimintaosaamisen opinnot kattavat matkailu- ja ravitsemisalan markkinoinnin, myynnin ja talouden hallinnan, jotka auttavat organisaatioita menestymään alalla.

Esihenkilötyön ja johtamisen opinnot valmistavat sinua toimimaan tehokkaasti ja vastuullisesti johtotehtävissä huomioiden työyhteisön ja työhyvinvoinnin merkityksen.

Tutkinnon jälkeen sinulla on myös valmiudet yrityksen perustamiseen tai sen kehittämiseen.

Koulutuksen erityispiirteenä ovat ruoka- ja luontomatkailun syventävät opinnot. Niissä syvennät osaamistasi ruokamatkailun ja luontomatkailun palvelukonseptoinnista, gastronomiasta, tulevaisuuskestävästä matkailusta sekä tuotteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämä ainutlaatuinen kokonaisuus valmistaa vastaamaan alati kasvavaan kysyntään ruoka- ja luontomatkailun parissa – myös kansainvälistä kasvua ajatellen.

Koulutuksen sisältö

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksessa opiskellaan vastuullista matkailu- ja ruokapalveluosaamista alan kehittymisnäkymät ja erityispiirteet huomioiden. Opintoihin kuuluu myös vahvasti liiketoimintaosaamista sekä esihenkilötaitoja.
Xamkin restonomikoulutuksessa opit ymmärtämään ja yhdistämään asiakkaiden tarpeita, tuottamaan ja kehittämään kannattavia, asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja sekä myymään ja markkinoimaan palveluja monikanavaisesti.

Koulutuksessa korostuvat liiketoimintaosaaminen, vastuullisuus, kansainvälisyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen ja johtamistaidot.

Voit rakentaa matkailu- ja ravitsemispalvelujen opinnoista itsellesi yksilöllisen opintopolun.

Valmistuttuasi olet valmis vastaamaan matkailu- ja ravitsemisalan haasteisiin ja toimimaan tehokkaasti erilaisissa tehtävissä, olipa kyse sitten ruokamatkailun gastronomiasta tai luontomatkailun kestävästä kehityksestä.

Opinnoissa opit hyödyntämään alalla vaadittavaa teknologiaa ja digitaalisuutta. Koulutus tarjoaa monipuoliset kieliopinnot sekä mahdollisuudet kansainvälistymiseen vaihtojen tai harjoittelujen kautta.

Restonomikoulutuksen kokonaisuus (210 op) koostuu 165 opintopisteen (op) ydinosaamisesta ja 45 (op) täydentävästä osaamisesta.
• Ydinosaamisen 165 op teemoja ovat
o Yhteiset opinnot 30 op
o Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöt ja alan tulevaisuus 20 op
o Matkailu- ja ruokapalveluosaaminen 25 op
o Liiketoimintaosaaminen 25 op
o Esihenkilötyö ja johtaminen 20 op
o Harjoittelut 30 op
o Opinnäytetyö 15 op

Täydentävässä osaamisessa voit syventää ja laajentaa osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan

Täydentävien osaamisen teemoja ovat
• Ruoka matkailun vetovoimatekijänä 15 op
• Luonto matkailun vetovoimatekijänä 15 op
• Muut vapaasti valittavat opinnot 15 op

Voit valita opintoja myös Xamkin muiden koulutusten tarjonnasta sekä yhteisistä opinnoista, esimerkiksi innovaatio- ja yrittäjyysopinnoista sekä kieliopinnoista.

Koulutus etenee vaiheittain

• 1. Perehtyjä. Tunnet matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön ja sen tulevaisuuden näkymiä, hallitset alan tuote- ja palveluosaamisen perusteet, vieraanvaraisuuden periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti erilaisissa palvelutilanteissa.

• 2. vaihe: Toimija. Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.

• 3. vaihe: Soveltaja. Osaat toimia erilaisissa johtamis-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä ja tiimeissä.

• 4. vaihe: Kehittäjä. Osaat tutkivalla ja kehittävällä työotteella analysoida, kehittää ja innovoida alan palvelutoimintoja vastuullisuuden osa-alueet huomioiden.
Jo osaamiasi asioita ei tarvitse enää opiskella

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Opintojen toteutus

• Restonomiksi voi Xamkissa opiskella sekä monimuoto-opintoina (aloitus syksyllä) että verkkovälitteisesti (aloitus keväällä ja syksyllä).

• Monipuolinen verkkotarjonta mahdollistaa opintojen nopeuttamisen kummassakin opiskelutavassa.

• Verkko-opiskelu tarkoittaa sitä, että opetus tapahtuu pääsääntöisesti verkko-oppimisympäristöissä. Verkko-opetus tarjoaa joustavuutta opiskelijoille, sillä voit osallistua opetukseen etänä tai kuunnella luentojen tallenteet jälkikäteen. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa ja on mahdollista myös ulkomailta käsin.

• Huomioithan kuitenkin, että opetus saattaa sisältää etäyhteyden kautta tiettyyn aikaan paikallaoloa ja kieliopintojen yksittäiset tentit tulee suorittaa Exam-tenttiluokassa. Opintojaksot ja tehtävät suoritetaan erikseen niille määrätyssä ajassa.

• Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat itsenäisesti tai pienryhmissä tehtävistä oppimistehtävistä tentteihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin. Harjoittelut tapahtuvat käytännön työelämässä.

• Verkko-opiskelu sopii erityisesti jo matkailu-, ja ravitsemisalalla työskenteleville sekä alan vaihtajille.

Uramahdollisuudet

• Matkailu- ja ravitsemisalalle tarvitaan ammattikorkeakoulutasoisia osaajia ja asiantuntijoita, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, liiketoiminta- ja johtamisosaamista.

• Seurantatutkimuksen mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistymisprosentti on viime vuosina ollut erinomainen: yli 85 %.

• Restonomina voit työskennellä monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä tai esimerkiksi kaupan alalla. Jo harjoittelujaksojen aikana sinun kannattaa tutustua useampaan toimialaan.

• Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
• avainasiakasvastaava
• henkilöstövastaava
• kehittämispäällikkö
• koulutus-, opetus- ja kehittämistehtävät
• lomakylän esihenkilö
• markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö
• matkapalvelujen tuottaja tai matka-assistentti
• matkailukoordinaattori, matkailupäällikkö
• myyntikoordinaattori
• ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
• palveluvastaava, projektipäällikkö
• päivittäistavarakaupan osastovastaava
• ravintolapäällikkö
• ruokapalvelujen esihenkilö, ruoka- ja puhtauspalvelujen esihenkilö
• suunnittelija
• tiimijohtaja
• tuotekehittäjä
• vastaanottopäällikkö
• vuoropäällikkö
• yrittäjä

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkin matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksella on hyvät yhteydet alan yrityksiin ja muihin alan toimijoihin. Käytännön harjoittelu ja työpaikoilla oppiminen ovat opinnoissasi keskeisiä.

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutukseen sisältyy 2 harjoittelua (2 x 15 op) Ensimmäisessä harjoittelussa työskentelet toimijana matkailu- ja ravitsemisalalla ja toisessa harjoittelussa asiantuntijana matkailu- ja ravitsemisalalla. Osan harjoittelusta ja käytännön opiskelujaksoista voit suorittaa myös Xamkin kampuksilla erilaisissa oppimisympäristöissä tai eri koulutusalojen projekteissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opetus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Jo opintojesi alkuvaiheessa tutustut alueen yrityksiin ja alan toimijoihin.

Opintojen aikana saat kontakteja ja verkostoja, joista on sinulle hyötyä opinnoissasi ja harjoitteluissasi. Näillä kontakteilla saattaa löytyä myös tuleva työpaikkasi.
Sinulla on mahdollisuus osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan kytkemällä opintojasi, harjoittelusi tai opinnäytetyösi ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden TKI-hankkeisiin.

Matkailu- ja ravitsemisalaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteutetaan eri Xamkin tutkimusyksiköissä ja -ryhmissä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Koulutuksen oppimisympäristönä toimii pääsääntöisesti Learn-alusta. Käytössä on myös erilaisia virtuaalisia alustoja ja matkailu- ja ruokapalveluissa tarvittavia ohjelmia ja järjestelmiä.

Xamkin RestoLabissa on käytössä virtuaalisia, pelillisiä ja VR-teknologioita hyödyntäviä oppimisympäristöratkaisuja ja kameratekniikkaa ruoka- ja matkailupalvelujen opetukseen ja alan kehittämiseen.

Xamkin laaja työelämäverkosto sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta tarjoavat restonomikoulutukselle monipuolisia opiskelu- ja harjoitteluympäristöjä.

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus, verkkototeutus
Tunnus
(MRAMI25KV)