Siirry suoraan sisältöön

Jalkaterapeuttikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
jalkaterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Jalkaterapian tavoitteena on edistää jalkojen terveyttä, mikä myös samalla edistää liikkumis-, työ- ja toimintakykyä. Jalkaterapeutin työhön sisältyy erityisesti ihmisen jalkaterveyteen liittyvien tekijöitten edistäminen ja vaivoja aiheuttavien tekijöiden poistaminen. Ihmisen oma toiminta on keskiössä ja hänen voimavaransa pyritään valjastamaan jalkaterveyttä edistämään.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana (Jalkaterapiaan perehtyjä) opit arvioimaan terveen ihmisen toimintaa ja liikkumista perehtymällä ihmiseen kokonaisuutena. Lisäksi paneudut terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen perusteisiin. Opiskelijana kehityt aktiiviseksi ja vastuulliseksi oppijaksi.

Toisen vuoden aikana (Jalkaterapian toimija) opit toimimaan asiakaslähtöisesti niin, että osaat tutkimisen, toimintakyvyn arvioinnin ja toimintakykyyn vaikuttamisen jalkaterapeuttiset perusteet. Opit myös arvioimaan omaa toimintaasi.

Kolmannen vuoden aikana (Jalkaterapian soveltaja)?opit soveltamaan jalkaterapian menetelmiä niin, että pystyt jo toimimaan itsenäisesti terapiatilanteissa. Työelämäharjoittelut ja innovatiiviset projektit haastavat uudenlaiseen ajatteluun. Osaat olla kriittinen oppija ja oman toimintasi kehittäjä.

Viimeisen lukukauden aikana (Jalkaterapian osaaja)?vahvistat tutkivaa ja kehittävää työotettasi. Osaat koulutuksen päättyessä toimia sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelullasi, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa fysioterapeutin työympäristöissä.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa voit täydentää osaamistasi urasuunnitelmasi ja kiinnostuksesi mukaisesti oman ammattialan opinnoissa, monialaisissa opinnoissa ja yrittäjyysopinnoissa.

Vapaasti valittavilla opinnoilla voit syventää erityisosaamista ja ammatillisia vahvuusalueita. Opintoja voit valita myös muiden koulutusten ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Jalkaterapian ydinosaamisen opinnot (180 op) koostuvat 15-30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat

Ihminen kokonaisuutena
Jalkaterapian ammatilliset perusteet
Terveyttä edistävä jalkaterapia
Jalkaterapian erityisosaaminen
Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen
Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
Jalkaterapeutin työelämäosaaminen

Täydentävän osaamisen opinnot (30 op) voit valita tarjolla olevista jalkaterapian syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Opintojen toteutus

Jalkaterapian opinnot voit suorittaa jo päivä- tai monimuoto-opintoina Savonlinnan kampuksella. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Monimuoto-opinnoissa etäopiskelun määrä on suurempi kuin päiväopinnoissa.

Opintoihin sisältyy 75 op harjoittelua, josta 40 op tapahtuu kampuksella ja projekteissa erilaisissa käytännön tilanteissa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 35 op, ja se toteutetaan neljänä 4,5-7 viikon jaksona 4.-7. lukukaudella. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös ulkomailla vaihto-opiskeluissa.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka mukaisesti sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissa. HOPSin avulla voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi.

Jos valitset työviikkopohjaisen oppimisväylän, rytmittyvät opintosi työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Tällöin etenet opinnoissasi oman ryhmäsi opetussuunnitelman ja sen ajoitusten mukaisesti ja valmistut 3,5 vuodessa.

Voit nopeuttaa opintojasi esimerkiksi osallistumalla aiemmin aloittaneen ryhmän opintojaksoille tai valitsemalla opintojaksojen verkkototeutuksia ja tekemällä kesäopintoja. Tällöin perehdyt itsenäisesti opiskelumateriaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Myös kesäaikana toteutettu työelämäharjoittelu voi nopeuttaa opintojasi.

Voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain, mikäli työskentelet jalkaterapia-alan tai sen lähialan yrityksessä tai organisaatiossa. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Jalkaterapeutit työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai toisen palveluksessa muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, jalkineteollisuudessa tai tuote-esittelijöinä.

Jalkaterapeutti arvioi työssään asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arviointi paikkana toimii vastaanotto. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset.

Jalkaterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan asiakkaan kanssa jalkaterapian toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Jalkaterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja kliiniset iho- ja kynsimuutosten hoidot, haavanhoidot ja keventäminen.

Jalkaterapeutti tekee yhteistyötä monien terveysalan ammattilaisten kanssa. Työ on yleensä päivätyötä. Työssä tarvittavia taitoja ovat

Jalkaterapian tutkimis- ja arviointiosaaminen,

Jalkaterveyden edistäminen, ohjaus ja neuvonta,

Jalkaterapian hoito- ja terapiaosaaminen,

Erityisryhmien jalkaterapiaosaaminen,

Yrittäjyys- ja yhteiskunnallinen osaaminen,

Jalkaterapian kehittämis-, innovaatio- ja teknologiaosaaminen

Kehittyäkseen ammatissaan jalkaterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi
sairaalassa
terveyskeskuksessa
kuntoutumiskeskuksessa
omassa jalkaterapiayrityksessä
kenkäteollisuudessa
asiantuntijatehtävissä
tuote-esittelijänä
urheilu- tai muussa järjestössä?

Lue jalkaterapeutin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä .

Jalkaterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, nimikesuojattu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Jalkaterapian opinnossa opiskelijat ovat mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Osana opintoja voit eri tavoin osallistua työelämää kehittävien hankkeiden tapahtumiin ja toimintamuotoihin. Opit tunnistamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet työelämän jatkuvaan kehittämiseen. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja työelämän kehittämiseksi.

Xamk toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden avulla voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän tarpeisiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Jalkaterapeuttikoulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu tapahtuu usein pienryhmissä, joissa samalla opit jalkaterapeutin työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsesi johtamista ja vastuullisuutta.

Kampuksella opiskelet erilaisissa projekteissa, jalkaterapiaklinikassa, pohjallispajassa, kotisimulaatio-ympäristöissä sekä toimintakykylaboratorioissa todellisia työelämäntilanteita mallintaen. Verkko-oppimisympäristöt ja etäyhteyksien käyttö ovat osa jalkaterapian opiskelua. Verkkovälitteisellä oppimisella tuetaan opiskelusi joustavuutta ja mahdollistetaan osallistuminen lähiopiskeluun myös koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta.

Jalkaterapeutin käytännön osaamista opit harjoittelujaksoilla sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan työympäristöissä (esim. sairaalat, terveyskeskukset, yritykset, kuntoutumiskeskukset). Voit itse osallistua harjoittelupaikkojen valintaan. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös kotipaikkakunnallasi ja osan harjoittelusta voit tehdä ulkomailla kansainvälisenä vaihto-opiskelijana.

Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä.

Jalkaterapeutti, päivätoteutus
Tunnus
(JTSA22KP)

Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3199 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3143 Ryhmät JTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00EF37-3006 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus JT00DK96-3004 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00DK96-3005 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus JT00ED04-3004 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus JT00ED05-3004 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3003 Ryhmät FTSA20SM FTSA21KP FTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3004 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK78-3003 Ryhmät JTSA21SM FTSA22KP FTSA21SM JTSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK65-3011 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00DK91-3009 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus JT00DK93-3007 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus JT00DK97-3004 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00DK97-3005 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00DK99-3004 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus JT00DL01-3003 Ryhmät JTSA21SM
Ajoitus 22.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00DK90-3009 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00DK98-3004 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00ED65-3009 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00ED65-3010 Ryhmät FTSA23KP JTSA22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DK76-3005 Ryhmät JTSA21SM FTSA21KP FTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK76-3006 Ryhmät JTSA21SM FTSA22KP FTSA22SM JTSA22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3274 Ryhmät JTSA23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3341 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus JT00ED06-3003 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 12.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00ED06-3004 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 29.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS35-3006 Ryhmät JTSA21SM FTSA21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DK68-3008 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DW18-3006 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW18-3009 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 25.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus JT00DK95-3004 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 02.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00DK95-3005 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3145 Ryhmät JTSA21SM
Ajoitus 15.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00DL00-3004 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus JT00ED07-3002 Ryhmät JTSA21SM
Ajoitus 04.03.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus JT00ED08-3002 Ryhmät JTSA21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus JT00DL04-3002 Ryhmät JTSA20SM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DW19-3004 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 01.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK70-3005 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW19-3007 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus JT00DL06-3002 Ryhmät JTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3346 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DO99-3017 Ryhmät JTSA21SM FTSA21SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3272 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3238 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus JT00ED04-3006 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus JT00ED05-3006 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3005 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus JT00DK93-3008 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus JT00DK99-3005 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus JT00DL01-3004 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus JT00DK98-3005 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00ED65-3012 Ryhmät FTSA23SM JTSA23KVM
Ajoitus 01.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus JT00DL07-3004 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK76-3007 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK68-3010 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW18-3008 Ryhmät FTSA24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3226 Ryhmät FTSA22SM JTSA22SM
Ajoitus 11.11.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus JT00DL00-3005 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 09.09.2024 - 06.10.2024 Toteutuksen tunnus JT00ED07-3003 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 26.08.2024 - 06.10.2024 Toteutuksen tunnus JT00DL04-3003 Ryhmät JTSA21SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK70-3006 Ryhmät JTSA23KVM
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW19-3006 Ryhmät FTSA23KP