Siirry suoraan sisältöön

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
restonomi (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
fysioterapeutti (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
jalkaterapeutti (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK) – tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista syventävistä opinnoista (40 / 25 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (20 / 5 op).
Ydinosaamisen opinnot muodostuvat kolmesta (3) moduulista:
Tieto ja tietojärjestelmät – moduuli (15 op/10 op)
- Tieto ja tiedonhallinta (5 op)
- Tietojohtaminen (5 op)
- Tietojärjestelmien hankinta (5 op: ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
Hyvinvoinnin edistäminen, mittaaminen ja dataperustaisten hyvinvointipalvelujen
tuotteistaminen – moduuli (15 op/10 op)
- Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat (5 op)
- Ihmisen hyvinvointikäyttäytyminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
- Ihmisen hyvinvointikäyttäytymisen mittaaminen (5 op)
Asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen –moduuli (10 op/5 op)
- Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
- Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen (5 op)
Täydentävän osaamisen opinnot (20 op / 5 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista.
Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia:
• tutkimus- ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• digitaalisuus, tieto ja verkostot
Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.
Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Opintojen tavoite

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon, sekä artenomi (AMK), insinööri (AMK)-, muotoilija (AMK)-, restonomi (AMK) -, tradenomi (AMK)- ja yhteisöpedagogi (AMK) –tutkinnon suorittaneille, ja vähintään kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen alalla työskennelleille ammattilaisille.
Koulutuksen avulla laajennat ja syvennät osaamistasi:
• hyvinvointitiedon hyödyntämisessä omassa työssäsi, oman alasi kehittämisessä ja monialaisissa yhteistyöverkostoissa
• hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa asiakkaan ja organisaation näkökulmasta
• dataperustaisten hyvinvointipalveluiden toimintamallien ja kannattavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä
• dataperusteisten hyvinvointipalvelujen suunnittelussa ja johtamisessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus tekee tiivistä ja monipuolista työelämäyhteistyötä paikallisella ja kansallisella tasolla. Myös Saimaa Stadiumin monialaisessa tutkimus- ja kehitysympäristössä Sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään taitojasi käytännössä osana oikeita tutkimus- ja kehityshankkeita.
Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) työelämäyhteistyö rakentuu opiskelijoiden työelämäverkostoista sekä Master Schoolin monialaisista työelämäprojekteista, joihin opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat.
YAMK-tutkinnon opiskelu on monialaisten ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista ja työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja ylläpitämistä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin vuoden (60 op) tai kaksi vuotta (90 op).
Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 2 arkipäivänä (to-pe) kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua. Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.
Lähiopetusta toteutetaan osittain myös Xamkin Active Life Lab – hyvinvointioppimisympäristössä, joka sijaitsee Mikkelissä Saimaa Stadiumin tiloissa. Active Life Lab tarjoaa huippuolosuhteet digitaalisten hyvinvointi-interventioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä opetukseen. Laboratorion tutkimustoiminnan johtoajatuksena on dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen. Opiskelu Active Life Labissa antaa näköalapaikan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden suunnitteluun.
Täydentävät Master School opinnot toteutetaan neljällä eri kampuksella, joita on Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina.

Uramahdollisuudet

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylemmän AMK-tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk
Tunnus
(DHMI23SY_90)
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk
Tunnus
(DHMI22SY_90)
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Tunnus
(DHMI21SY_90)
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Tunnus
(DHMI20SY_90)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
  • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)
Opettaja
  • Haija Muhonen
Vastuuopettaja

Haija Muhonen

Ryhmät
  • DHMI22SY_90
    Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat arvioida organisaation järjestelmäkokonaisuutta ja pystyt tunnistamaan kehittämistarpeita.
Pystyt ohjaamaan vaatimusmäärittelyn laatimista.
Osaat toimia asiantuntijana järjestelmien hankintaprosessissa.
Tunnistat erilasia tietojärjestelmien hankintaan liittyviä sopimuksia ja ymmärrät niiden sitovuuden.
Tunnistat tietojärjestelmien käyttöönotossa huomioitavia asioita.

Sisältö

Minkälainen on tietojärjestelmien elinkaari?
Miten tietojärjestelmän hankintaprosessi toteutetaan?
Minkälainen on vaatimusmäärittelyn sisältö?
Millaisia sopimuksia tietojärjestelmien hankintaprosessiin liittyy?
Miten järjestelmien käyttöönotto toteutetaan?

Opiskelumateriaali

Kaikki opiskelumateriaali löytyy verkko-oppimisympäristöstä ja julkaistaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikäli opiskelijalla on opintojakson sisältöihin liittyvää aiemmin esimerkiksi työssä hankittua osaamista, opintojakson voi suorittaa osaamisen näytöllä. Yhteys tässä tapauksessa opintojakson opettajaan mahdollisimman pian, viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla suoritetaan 4-5 oppimistehtävää, jotka tehdään järjestyksessä. Palautuspäivämäärät jakautuvat tasaisesti opintojaksolle. Kukin oppimistehtävä arvioidaan mahdollisimman pian palautuksen jälkeen ja tehtävistä saa palautetta ennen seuraavan tehtävän palautuspäivämäärää jolloin opiskelija voi huomioida palautteen seuraavissa tehtävissään.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä opintojaksolla on noin 135h.
Opintojakson suoritetaan itsenäisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuneet pääsevät verkko-oppimisympäristössä olevaan opintojaksoalustaan viimeistään opintojakson alkaessa suoraan Learn työpöydältä, jolloin opintojaksoa voi saman tien alkaa itsenäisesti samalla suorittamaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävillä. Lopullinen arvosana määräytyy kertyneen kokonaispistemäärän perusteella.