Siirry suoraan sisältöön

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
restonomi (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
fysioterapeutti (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
jalkaterapeutti (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon, sekä artenomi (AMK), insinööri (AMK)-, muotoilija (AMK)-, restonomi (AMK) -, tradenomi (AMK)- ja yhteisöpedagogi (AMK) –tutkinnon suorittaneille, ja vähintään kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen alalla työskennelleille ammattilaisille.
Koulutuksen avulla laajennat ja syvennät osaamistasi:
• hyvinvointitiedon hyödyntämisessä omassa työssäsi, oman alasi kehittämisessä ja monialaisissa yhteistyöverkostoissa
• hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa asiakkaan ja organisaation näkökulmasta
• dataperustaisten hyvinvointipalveluiden toimintamallien ja kannattavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä
• dataperusteisten hyvinvointipalvelujen suunnittelussa ja johtamisessa

Koulutuksen sisältö

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK) – tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista syventävistä opinnoista (40 / 25 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (20 / 5 op).
Ydinosaamisen opinnot muodostuvat kolmesta (3) moduulista:
Tieto ja tietojärjestelmät – moduuli (15 op/10 op)
- Tieto ja tiedonhallinta (5 op)
- Tietojohtaminen (5 op)
- Tietojärjestelmien hankinta (5 op: ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
Hyvinvoinnin edistäminen, mittaaminen ja dataperustaisten hyvinvointipalvelujen
tuotteistaminen – moduuli (15 op/10 op)
- Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat (5 op)
- Ihmisen hyvinvointikäyttäytyminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
- Ihmisen hyvinvointikäyttäytymisen mittaaminen (5 op)
Asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen –moduuli (10 op/5 op)
- Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
- Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen (5 op)
Täydentävän osaamisen opinnot (20 op / 5 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista.
Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia:
• tutkimus- ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• digitaalisuus, tieto ja verkostot
Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.
Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin vuoden (60 op) tai kaksi vuotta (90 op).
Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 2 arkipäivänä (to-pe) kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua. Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.
Lähiopetusta toteutetaan osittain myös Xamkin Active Life Lab – hyvinvointioppimisympäristössä, joka sijaitsee Mikkelissä Saimaa Stadiumin tiloissa. Active Life Lab tarjoaa huippuolosuhteet digitaalisten hyvinvointi-interventioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä opetukseen. Laboratorion tutkimustoiminnan johtoajatuksena on dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen. Opiskelu Active Life Labissa antaa näköalapaikan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden suunnitteluun.
Täydentävät Master School opinnot toteutetaan neljällä eri kampuksella, joita on Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina.

Uramahdollisuudet

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylemmän AMK-tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus tekee tiivistä ja monipuolista työelämäyhteistyötä paikallisella ja kansallisella tasolla. Myös Saimaa Stadiumin monialaisessa tutkimus- ja kehitysympäristössä Sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään taitojasi käytännössä osana oikeita tutkimus- ja kehityshankkeita.
Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) työelämäyhteistyö rakentuu opiskelijoiden työelämäverkostoista sekä Master Schoolin monialaisista työelämäprojekteista, joihin opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat.
YAMK-tutkinnon opiskelu on monialaisten ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista ja työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja ylläpitämistä.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat)
Opettaja
  • Kirsi Jurvanen
Vastuuhenkilö

Kirsi Jurvanen

Opiskelijaryhmät
  • DHMI21SY_90
    Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat arvioida organisaation järjestelmäkokonaisuutta ja pystyt tunnistamaan kehittämistarpeita.
Pystyt ohjaamaan vaatimusmäärittelyn laatimista.
Osaat toimia asiantuntijana järjestelmien hankintaprosessissa.
Tunnistat erilasia tietojärjestelmien hankintaan liittyviä sopimuksia ja ymmärrät niiden sitovuuden.
Tunnistat tietojärjestelmien käyttöönotossa huomioitavia asioita.

Sisältö

Minkälainen on tietojärjestelmien elinkaari?
Miten tietojärjestelmän hankintaprosessi toteutetaan?
Minkälainen on vaatimusmäärittelyn sisältö?
Millaisia sopimuksia tietojärjestelmien hankintaprosessiin liittyy?
Miten järjestelmien käyttöönotto toteutetaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on saatavilla verkko-oppimisympäristössä opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit suorittaa opintojakson nopeutetusti syksyn aikana itsenäisesti opiskellen. Voit myös ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle. Mikäli sinulla on jo aiheeseen liittyvää työn tai opiskelun kautta hankittua osaamista, myös osaamisen näyttö on mahdollinen.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on suunniteltu vierailuluentoa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään 3-4 kirjallista oppimistehtävää, jotka voit palauttaa omaan tahtiisi kuitenkin viimeistään opintojakson päättymispäivään mennessä.

Hylätyn opintojakson voi uusia verkossa järjestettävällä uusintatentillä. Uusintatentti kattaa koko opintojakson sisältöalueen ja uusintatentit järjestetään kevätlukukaudella 2023.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu seuraavasti: kontaktiopetus ja vapaaehtoiset ohjaustunnit yhteensä 28h, oppimistehtävien tekeminen 50h, itsenäinen opiskelu noin 60h.

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetuksen lisäksi noin kerran kuukaudessa järjestetään vapaaehtoinen oppimistehtävien ohjaustunti. Sekä kontaktiopetukseen että ohjaustunneille voi osallistua etänä verkon kautta, mutta luentoja ja ohjaustunteja ei tallenneta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu oppimistehtäviin.