Siirry suoraan sisältöön

Kestävän kehityksen teknologiat (ylempi amk)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kestävän kehityksen teknologiat (ylempi amk)
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kestävän kehityksen teknologiat (ylempi amk)
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuhenkilö

Henna Kauppi

Opiskelijaryhmät
 • KKMI22SVY
  Kestävän kehityksen teknologiat, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat ratkaista työelämälähtöisiä kestävyyshaasteita projektityöskentelyn keinoin.

Osaat ottaa käyttöön ja soveltaa kestävän kehityksen työkaluja ja tavoitteita

Sisältö

Miten työelämän kestävän kehityksen haasteita voidaan ratkaista?

Miten suunnitella ja toteuttaa projekti tehokkaasti?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukaiset luennot, ohjausajat sekä itsenäinen projektityöskentely

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana työelämälähtöinen projekti

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu itsenäistä projektityöskentelyä ryhmissä

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kestävän kehityksen teknologiat (ylempi amk)
Opettaja
 • Arto Sormunen
Vastuuhenkilö

Arto Sormunen

Opiskelijaryhmät
 • KKMI22SVY
  Kestävän kehityksen teknologiat, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat havainnoida muutoksia ja kehittämistarpeita ympäristössä.
Osaat ideoida ja rajata tutkimuskysymyksiä, jotka liittyvät kestävän kehityksen haasteisiin.
Osaat hyödyntää luotettavaa kirjallisuutta tutkimus- ja kehittämishankkeesi suunnittelussa. Osaat arvioida kriittisesti hankkimasi lähdeaineiston luotettavuutta.
Tunnet erilaisia tutkimusmenetelmiä ja osaat laatia oman hankkeesi tutkimussuunnitelman.
Osaat toteuttaa suunnittelemasi tutkimus- ja kehittämishankkeen siten, ettei tulostesi luotettavuus ja hyödynnettävyys vaarannu.
Osaat raportoida tutkimus- ja kehittämishankkeen siten, että osoitat toisaalta hallitsevasi substanssin sekä toisaalta tutkimus- ja kehittämishankkeiden raportointikäytännön.

Sisältö

Millaisia ovat kestävän kehityksen tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet
Millainen on hyvä projektisuunnitelma ja opinnäytetyö?
Minkälaisia tiedonhankintamenetelmiä on käytössä?
Millaisia tutkimusmenetelmiä on käytössä ja mitkä ovat niiden yleiset periaatteet?
Miten toteutan soveltavan tutkimuksen?
Miten arvioin tutkimustulosteni luotettavuutta?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Learnissä tarjolla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson aikana suoritettavat tehtävät ja harjoitukset. Palautuspäivät sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 h (kontaktiopetusta verkossa 20 h ja opiskelijan itsenäistä työtä 115 h).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kestävän kehityksen teknologiat (ylempi amk)
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuhenkilö

Liisa Routaharju

Opiskelijaryhmät
 • KKMI22SVY
  Kestävän kehityksen teknologiat, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat työelämässä yleisesti käytettäviä kestävän kehityksen työkaluja, kuten kansainvälisiin standardeihin perustuvia järjestelmiä ja kestävyysaloitteita (esim. ISO 26000, ISO 14001 ja YK:n global compact).

Osaat hyöyntää kestävyyden mittareita toiminnan kestävyyden kehittämisessä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan kestävän kehityksen työkaluilla ja miten niitä hyödynnetään työelämässä?

Mitä ovat kestävän kehityksen mittarit ja miten kestävyyttä lisätään niitä hyödyntäen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tunnistat työelämässä yleisesti käytettäviä kestävän kehityksen työkaluja, kuten kansainvälisiin standardeihin perustuvia järjestelmiä ja kestävyysaloitteita (esim. ISO 26000, ISO 14001 ja YK:n global compact).

Osaat hyöyntää kestävyyden mittareita toiminnan kestävyyden kehittämisessä.
Keskeisiä kysymyksiä:
Mitä tarkoitetaan kestävän kehityksen työkaluilla ja miten niitä hyödynnetään työelämässä?
Mitä ovat kestävän kehityksen mittarit ja miten kestävyyttä lisätään niitä hyödyntäen?

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei määritetty

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei määritetty

Opiskelijan työmäärä

135 h (5 op) joka sisältää luentoja, tehtäviä ja itsenäistä tiedonhakua.

Toteutuksen osien kuvaus

OSA 1: Johdanto (noin 20h)
OSA 2: Johtamistyökalut kestävän kehityksen ajureina (noin 50h)
OSA 3: Kestävyystavoitteet ja niiden mittaaminen (noin 50h)
OSA 4: Päätelmät (noin 15h)

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoitetaan tarvittaessa opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien yhteispistemäärän perusteella:
1: 50-59p
2: 60-69p
3: 70-79p
4: 80-89p
5: yli 90p

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kestävän kehityksen teknologiat (ylempi amk)
Opettaja
 • Henna Kauppi
Vastuuhenkilö

Henna Kauppi

Opiskelijaryhmät
 • KKMI22SVY
  Kestävän kehityksen teknologiat, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat kestävän kehityksen haasteet sekä yleisellä tasolla että omaan alaasi liittyen. Osaat kuvata tekniikan alalla tarvittavaa kestävyysmuutosta ja perustella kestävän kehityksen saavuttamiseen tähtääviä investointeja.

Sisältö

Miten kestävän kehityksen haasteet konkretisoituvat kansainvälisellä ja kansallisella tasolla?
Millaisia haasteita kestävyysvaje tuo eri tekniikan aloille?
Mikä on megatrendien vaikutus tulevaisuudessa?
Minkälaisia mahdollisuuksia kiertotalous tarjoaa?
Millaisia investointeja kestävyystoimenpiteet edellyttävät?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla käydään läpi luentojen, tuntitehtävien ja oppimistehtävien kautta kestävän kehityksen perusteita. Arviointi perustuu itsenäisesti ja ryhmässä tehtäviin oppimistehtävien suorituksiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esimerkkejä työelämästä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Lisätietoa kurssin alkaessa