Siirry suoraan sisältöön

Geronomikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
geronomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu ydinosaamiselle (180 opintopistettä, op) ja täydentävälle osaamiselle (30 op).

Ydinosaaminen koostuu kieli- ja viestintäopinnoista (15 op), vanhustyön ammatillisista aineopinnoista (95 op), ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta (55 op) sekä opinnäytetyöstä (15 op).

Täydentävät opinnot koostuvat valinnaisista opinnoista (15 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op).

Koulutus rakentuu seuraavista osaamiskokonaisuuksista:
• Opinto- ja uraohjaus sekä kieli- ja viestintäopinnot
• Gerontologinen osaaminen
• Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vanhustyössä
• Toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden edistäminen vanhustyössä
• Liikunta ja yhteistyöosaaminen
• Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
• Opinnäytetyö
• Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
• Asiakas- ja palveluohjaus
• Vapaasti valittavat opinnot


Opintojen tavoite

Geronomi (AMK) -tutkinnosta valmistuu seniori- ja vanhustyöhön monialaisia asiantuntijoita ja hyvän vanhenemisen edistäjiä seniori- ja vanhustyöhön. Koulutuksessa painottuvat ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen ja terveyden edistäminen.

Osaaminen perustuu koulutuksen aikana hankittuun gerontologiseen osaamiseen, ikääntymisosaamiseen sekä vanhustyön erilaisten terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmien, kuten liikunnan työmenetelmien. soveltamiseen ja kehittämiseen.
Geronomi (AMK) voi toimia ikääntyvien ja vanhusten palveluiden suunnittelijana, kehittäjänä, koordinoijana ja toteuttajana sekä palveluiden itsenäisenä tuottajana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoilla, harjoittelussa ja opinnäytetyössä teet tiivistä yhteystyötä ikääntyvien ja vanhusten palveluja järjestävien organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa.
Opiskeluun sisältyy osallistumista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Geronomikoulutus on monimuotokoulutusta. Monimuotokoulutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä tai pienryhmätehtäviä, projektitehtäviä, työharjoittelua oppimispäiväkirjoineen sekä ryhmäreflektiotapaamisia.

Lähiopetus koostuu luennoista, workshopeista, demonstraatioista sekä reflektioista ja toteutuu työjärjestyksen mukaisesti. Opintojaksoilla oppimistehtävinä käytetään esimerkiksi erilaisia esseitä, referaatteja, työraportteja, postereita ja tenttejä. Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan.

Lähiopetusta on eniten ensimmäisenä opiskeluvuonna, ja se toteutuu sekä päivä- että iltaopetuksena. Lähiopetusta on keskimäärin koko koulutuksen ajalta laskettuna viisi päivää kuukaudessa, ensimmäisenä opiskeluvuonna kuitenkin enemmän. Lähiopinnot järjestetään Kouvolan kampuksella. Liikunnan lähiopiskelu tapahtuu yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa Pajulahdessa.

Suunnitelman mukaisissa opinnoissa yhden lukuvuoden opinnot ovat 60 opintopisteen laajuiset, jolloin kokonaisopiskeluaika on 3,5 vuotta. Kokopäivätyöskentelyä edellyttäviä harjoittelujaksoja erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä sisältyy lukukauteen 3?6 työviikkoa. Määrä vaihtelee opintojen eri vaiheissa.
Opiskele joustavasti

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Geronomikoulutuksessa opintojen ohjausta tehdään sekä ryhmässä että yksilöllisesti. HOPSisi rakentuu opintojen edetessä. Aikaisemmin suorittamasi opinnot tai osaamisesi voidaan huomioida opinnoissasi osaamisen näyttöjen perusteella.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Geronomikoulutuksessa opintojesi ohjaukseen osallistuvat kaikki opettajat oman opintojaksonsa osalta.


BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä.

Uramahdollisuudet

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena voit työllistyä julkiselle tai yksityiselle sektorille
• vanhustenneuvolaan
• palvelukeskukseen
• hoivayksikköön
• vanhainkotiin
• kotihoitoon
• vanhusten päivätoimintaan
• omaishoitajien ja muistisairaiden tuen yksiköihin tai yhdistyksiin
• vanhustyöhön kotihoitoon ja sitä tukeviin palveluihin
• palveluasumista tai kuntoutusta tuottaviin yhteisöihin
• tehostettuun palveluasumiseen
• laitoshoitoa tuottaviin yksiköihin.

Lisäksi sinulla on mahdollisuus suunnata myös järjestöihin ohjaus- ja neuvontatyöhön, kehittämisprojekteihin tai ikääntyvien terveyttä edistäviin vapaa-aikapalveluihin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla muun muassa
• asiakas- ja palveluohjaaja
• kotihoidon ohjaaja
• palvelu- tai hoivakodin lähiesimies
• muistikoordinaattori
• päiväkeskuksen ohjaaja
• projektityöntekijä
• projektikoordinaattori
• projektipäällikkö
• vanhustyön suunnittelija
• vanhuspalveluvastaava
• vanhustyön johtaja

Koulutuksen oppimisympäristöt

Geronomikoulutusta vastaavaa ei ole muissa maissa. Suomen viidestä geronomikoulutusta tarjoavasta ammattikorkeakoulusta ainoastaan Xamkin ohjelma on liikuntapainotteinen. Liikunnan lähiopetus toteutetaan Liikuntakeskus Pajulahden oppimisympäristöjä ja välineistöä hyödyntäen.

Geronomi, monimuoto
Tunnus
(GEKV24SM)
Geronomi, monimuoto
Tunnus
(GEKV23SM)
Geronomi, monimuoto
Tunnus
(GEKV22SM)
Geronomi, monimuoto
Tunnus
(GEKV21SM)

Geronomi, monimuoto
Tunnus
(GEKV22KM)
Geronomi, monimuoto
Tunnus
(GEKV20SM)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Hanna Aronen
Vastuuopettaja

Hanna Aronen

Ryhmät
 • GEKV22SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä tunneilla jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, verkkotehtävät.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

Aiemman osaaminen tunnistaminen ja tunnustaminen:
Jos sinulla on aiempia korkeakoulutason opintoja ammattienglannissa tai työssä hankittua ammatillista englannin osaamista ja haluat hyväksilukea näitä, katso lisätietoja Luxista: https://ksamk.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/Osaaminen-tunnistaminen-kieliopinnoissa.aspx

TKI ja työelämäyhteistyö

Englantia työelämän viestintätilanteisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson kirjallinen tentti on kurssin lopussa. Tentti tehdään itsenäisesti Learn-oppimisympäristössä. Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä, joka koostuu tunneista sekä itsenäisistä ja ryhmätehtävistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso keskittyy geronomien alakohtaiseen sanastoon ja viestintätilanteisiin. Ryhmätapaamisissa pääpaino on suullisessa kommunikoinnissa ja sanastovaraston laajentamisessa, verkkotehtävät kehittävät työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, ryhmäkeskustelu, opiskelijan aktiivisuus ja tunneille osallistuminen

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen
Ryhmät
 • GEKV21SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

opettajan käyttämä materiaali
Flexsocial

Yksilölliset oppimisväylät

nopeutettu tai räätälöity suorittaminen mahdollista, ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

hyödynnettävissä

Tentit ja muut määräajat

määräaikana suoritettavat tehtävät, kurssin lopussa suullinen ja kirjallinen tentti

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen
Ryhmät
 • GEKV22KM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

verkkomateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

nopeutettu tai räätälöity suorittaminen mahdollista, ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

hyödynnettävissä

Tentit ja muut määräajat

suullinen ja kirjallinen lopputentti kurssin lopussa, suullinen koe Teamsin kautta (kamera välttämätön), kirjallinen Exam-tentti

Kansainvälinen yhteistyö

kansainvälisyys sisältyy kurssiin

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Merja Nurmi
 • Ann-Mari Sippu
Vastuuopettaja

Ann-Mari Sippu

Ryhmät
 • GEKV21SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Hahmotat asiakas – ja palveluohjauksen monialaisena työmenetelmänä sosiaali – ja terveydenhuollon muuttuvissa toimintaympäristöissä.
Tunnistat monikulttuurisuuden näkökulman asiakasohjauksen työorientaatiossa.
Tunnistat sosiaali –ja terveydenhuollon määrämuotoisen kirjaamisen merkityksen asiakasohjausprosessin osana.

Sisältö

Mikä on asiakasohjauksen paikka yhteiskunnan muutoksessa?
Miten asiakasohjauksessa huomioidaan monikulttuurisuus?
Mitä tarkoittaa sosiaali – ja terveydenhuollon määrämuotoinen kirjaaminen ja miten sitä tulee soveltaa käytännön työvälineenä?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla olevat materiaalit lisälähteineen.

Yksilölliset oppimisväylät

Asiakas - ja palveluohjauksen erityiskysymykset opintojakso toteutetaan verkko-opintoina, johon sisältyy kaksi Microsoft Teams webinaaria, itsenäistä työskentelyä ja tiedonhankintaa sekä oppimistehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelija etenee Learn-oppisalustalla itsenäisesti ja oman aikataulun mukaisesti. Noudattaen kuitenkin oppimistehtävien palautuspäivämääriä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 = 135h opiskelija työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Xamkin yleiset arviointikriteerit:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
d. Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
e. Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
f. Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
g. Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson yksittäisten tehtävien arvioinnin kriteereinä toimii kunkin tehtävän ohjeistus.
Opintojakson suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Esitietovaatimukset

Edellyttää Asiakas – ja palveluohjaksen lähtökohdat (5op) sekä Asiakasohjaus ja kokonaisvaltainen tilannearviointi ( 5op) opintojaksojen suorittamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Merja Nurmi
 • Ann-Mari Sippu
Vastuuopettaja

Ann-Mari Sippu

Ryhmät
 • GEKV22SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Hahmotat toimintakyvyn ulottuvuudet sekä asiakkaan yksilölliset tuen tarpeet palvelutarpeen tunnistamisen ja asiakasohjauksen lähtökohtina
Tiedostat ennaltaehkäisevän työotteen sekä varhaisen tuen merkityksen asiakasohjauksen taustalla
Tarkastelet palvelu -ja asiakasohjausta vuorovaikutuksessa rakentuvana suhteena

Sisältö

Mitä tarkoittaa toimintakyvyn ulottuvuudet sekä asiakkaan tuen tarpeet?
Mitä tarkoittaa ennaltaehkäisevä työote ja varhainen tuki?
Millaista vuorovaikutus osaamista asiakkaan kohtaamisessa vaaditaan?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on saatavilla Learn-alustalla sähköisessä muodossa tai kirjastopalvelu Kaakkurin kautta. Tarkempi aineisto ja materiaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joka sisältää Microsoft Teams-tapaamisia, itsenäistä tiedonhankintaa sekä oppimistehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5op eli 135h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla 1-5 sekä osa hyväksytty / hylätty

Xamkin arviontikriteerit:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
d. Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
e. Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
f. Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arvioinnin kriteereinä toimivat myös tehtävänantojen yksittäiset ohjeistukset.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.05.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Merja Laitoniemi
Vastuuopettaja

Merja Laitoniemi

Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet dialogin ja dialogisuuden ominaispiirteet ja erityisominaisuudet
Ymmärrät dialogisuuden asiakkaan ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa sekä ryhmien toiminnassa
Osaat analysoida dialogisuuden peruskäsitteitä, niiden välisiä suhteita ja merkityksiä vuorovaikutussuhteessa
Osaat ohjata asiakkaita ja omaisia käyttämällä dialogisia työmuotoja
Ymmärrät oman osuuden dialogin rakentumisessa

Sisältö

Mitä on dialogi ja dialogisuus?
Miten dialogi eroaa tavanomaisesta vuorovaikutuksesta?
Millaiset ominaispiirteet luonnehtii dialogia ja dialogisuutta?
Miten dialogisten työmuotojen käyttö muuttaa vuorovaikutusta yksittäisen asiakkaan ja ryhmien kanssa?
Miten dialogi mahdollistuu ihmisten välillä?
Miten dialogia voi käyttää ohjaamisessa?
Miten otetaan puheeksi vaikeita ja huolestuttavia asioita?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Eettisen toiminnan perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Marko Raitanen
Vastuuopettaja

Marko Raitanen

Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

• Tunnistat geronomin paikan vanhustyön moniammatillisessa toimintaympäristössä ja tiedostat monitieteisen gerontologian tiedon merkityksen geronomin työssä.
• Tunnet vanhustyön ja vanhustyön ammattien historiaa ja osaat arvioida vanhustyön kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä.
• Tunnistat vanhustyön eettisiä kysymyksiä ja sääntöjä hyvän ja osallistuvan vanhenemisen edistämiseksi.
• Osaat toimia iäkästä ihmistä kunnioittavalla tavalla perustaen toimintansa vanhustyön eettisiin arvoihin.
• Olet harjaantunut seuraamaan aktiivisesti omaa ammattialaasi kansallisesti ja kansainvälisesti.
• Syvennät ymmärrystäsi vanhan ihmisen elämään ja sen eri vaiheisiin kehittäen samalla omaa eettistä ajatteluasi

Sisältö

• millaisia ovat vanhustyöt eettiset kysymykset
• Miten toimitaan eettisesti
• kuinka eettisten periaatteiden ristiriitoja voidaan ratkaista

Aika ja paikka

Mikäli sinulla on suoritettuna vastaavan laajuiset ja sisältöiset opinnot yliopistossa tai korkeakoulussa.

Opiskelumateriaali

Jaetaan sähköisesti.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät
työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisen työskentelyn oppimistehtävien
mukaan. Sisältää ennakkotehtävän.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on suoritettuna vastaavan laajuiset ja sisältöiset opinnot yliopistossa tai korkeakoulussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on aikataulutettu tentti sekä pienryhmätyösknetelyn vuoksi ajallisia takarajoja. Suoritusajankohdat ovat opintojakson sisällä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste on 27 tuntia opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävien arviointi perustuu teoria-aineksen hallintaan ja kykyyn soveltaa eettisiä teorioita erilaisiin vanhustyöhön liittyviin yhteiskunnallisiin sekä elämäntilanteellisiin kysymyksiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Edellyttää ryhmätyöskentelyn vuoksi läsnäoloa.
TOTEUTUKSEEN VOI ILMOITTAUTUA SEKÄ AVOIMEN OPISKELIJAT ETTÄ TUTKINTO-OPISKELIJAT.
Saat opintojakson aloitusinformaation (ohjelma, opiskelualusta, tehtävät) sähköpostilla hieman ennen opintojakson aloituspäivää.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilö- ja ryhmätehtäviä. PBL-opiskelutekniikan mukaiset ryhmätyöt sekä yksilöessee, lisäksi kotitentti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Taina Lehtonen
Vastuuopettaja

Taina Lehtonen

Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

• Tunnet ihmisen peruselintoiminnot.
• Tunnet sellaiset anatomiset ja fysiologiset yksityiskohdat, joissa yleisimmin ikääntyessä tapahtuu patologisia muutoksia.
• Tunnet infektioiden torjuntaan liittyvät käsitteet ja lainsäädännön ohjeistuksineen.
• Ymmärrät infektioiden merkityksen yksilölle, yhteisölle ja koko yhteiskunnalle.

Sisältö

Anatomia ja fysiologia 2 op:
• Miten elinjärjestelmät toimivat ja minkälaista on niiden välinen yhteistyön?
• Miten verenkierto, hengitys, ruuansulatus ja virtsanerityselimistö toimivat?
Mikrobiologia ja infektiotaudit ja niiden torjunta 3 op:
• Minkälaisia ominaisuuksia mikrobeilla on?
• Mikä infektio on?
• Miten immunologiset tapahtumat toimivat?
• Minkälaisia piirteitä yleisimmillä infektiotaudeilla on?
• Miten infektioita torjutaan?
• Mikä merkitys on aseptiikalla ja käsihygienialla.
• Mitä ovat aseptiset menetelmät?

Aika ja paikka

Verkko opetus mahdollistaa oman opiskelurytmin toteuttamisen. Mikäli opiskelija haluaa esim. lähihoitajatutkintoon kuuluvien opintojen perusteella opintojakson osan hyväksilukemista hän voi suorittaa Examissa opintojakson osan tentin ja siten osoittaa aiemmin hankitun osaamisensa tason.

Opiskelumateriaali

Opiskelussa voi käyttää oppikirjana haluamaansa anatomian ja fysiologian kirjaa. Opiskelutehtävät Learnissa esittävät vaaditun osaamistason. Mikrobiologian ja infektiotautien osalta tenttimateriaalina on Learnissa jaettu materiaali ja osoitetut materiaalit.

Infektioiden torjunnan ja aseptiikan osalta: Karhumäki, Jonsson & Saros. 2021: Mikrobit hoitotyön haasteena. Edita., Anttila ym. (toim.) 2018 (tai mahd. uudempi painos): Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL. sekä materiaali Learnissa ja opettajan osoittama muu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko opetus mahdollistaa oman opiskelurytmin toteuttamisen

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkko opetus mahdollistaa oman opiskelurytmin toteuttamisen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkko opetus mahdollistaa oman opiskelurytmin toteuttamisen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole tässä opintojaksossa

Tentit ja muut määräajat

Suoritetaan Learnissa Taina Lehtosen opetuksen osalta (anatomia, fysiologia, mikrobiologia ja infektiotaudit)
Infektioiden torjunta ja aseptiikka-osio: tehtävät palautetaan Learniin opettajan ilmoittaman määräajan puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän jaksoon

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole käytössä tässä opintojaksossa

Opiskelijan työmäärä

Anatomian ja fysiologian osuus 2 x 27 tuntia (2 op)
Mikrobiologia ja infektiotaudit osuus 2 x 27 tuntia (2 op)
Infektioiden torjunta ja aseptiikka osuus (tartunnan esto) 27 tuntia (1 op)

Toteutuksen osien kuvaus

Anatomian ja fysiologian osuus sekä mikrobiologia ja infektiotaudit osuudesta järjestetään opetusta vuorovaikutteisesti verkossa. Opetus on merkitty työjärjestykseen. opetus nauhoitetaan ja nauhoitteen voi katsoa Learnista ellei pääse osallistumaan vuorovaikutteiseen opetukseen.

Infektioiden torjunta ja aseptiikka -osuuden osuus toteutuu lähiopetuksena, joka sisältää teorian lisäksi aseptisen toiminnan harjoituksia ja ryhmätehtäviä. Oppiportin verkkokurssi.

Lisätietoja opiskelijoille

Anatomian ja fysiologian osuus sekä mikrobiologia ja infektiotaudit: taina.lehtonen@xamk.fi

Infektioiden torjunta ja aseptiikka: riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi, puh. 044 7028 413

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anatomian ja fysiologian osuus sekä mikrobiologia ja infektiotaudit - tentti Learnissa
Infektioiden torjunta ja aseptiikka (tartunnan esto) -osuus : tehtävät Learnissa (osion arviointi hyväksytty-hylätty)

Hylätty (0)

Opiskelijalla on virheellisiä ja puutteellisia käsityksiä anatomian rakenteista ja fysiologian perusilmiöistä. Opiskelija ei pysty esittämään riittävää osaamistasoa mikrobeista ja tarttuvista taudeista ja hänellä ei ole tartunnan estosta riittävästi hallintaa. Opiskelija ei ymmärrä infektioiden torjunnan tärkeyttä ja siinä käytettäviä menetelmiä eikä osaa toteuttaa aseptista työskentelyä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee jonkin verran anatomian perusrakenteita ja fysiologisia ilmiötä. Opiskelijalla on perustietoja mikrobeista, tarttuvista taudeista ja tartunnan estosta. Opiskelija ymmärtää infektioiden torjunnan tärkeyden, siihen vaikuttavat tekijät sekä osaa kuvata joitakin infektioiden torjunnan menetelmiä. Opiskelija tietää, mitä aseptinen työskentely tarkoittaa ja pystyy osittain toteuttamaan aseptista työskentelyä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee anatomian perusrakenteet ja keskeiset fysiologiset ilmiöt. Opiskelija ymmärtää mikrobien merkityksen tarttuvien tautien aiheuttajana ja hallitsee tartunnan ehkäisyn perusteet. Opiskelija ymmärtää infektioiden torjunnan tärkeyden, siihen vaikuttavat tekijät sekä osaa kuvata useita infektioiden torjunnan menetelmiä. Opiskelija ymmärtää, mitä aseptinen työskentely tarkoittaa ja pystyy suurelta osin toteuttamaan aseptista työskentelyä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin anatomian perusrakenteet ja keskeiset fysiologiset ilmiöt. Opiskelija ymmärtää hyvin mikrobien merkityksen tarttuvien tautien aiheuttajana ja osaa soveltaa tietojaan tartunnan ehkäisyssä. Opiskelija ymmärtää infektioiden torjunnan tärkeyden, siihen vaikuttavat tekijät sekä osaa laajasti kuvata infektioiden torjunnan menetelmiä. Opiskelija ymmärtää, mitä aseptinen työskentely tarkoittaa ja pystyy laajasti toteuttamaan aseptista työskentelyä.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Satu Sällilä
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • GEKV22SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyvän henkilön yksilöllistä hoitoa ikääntyvien ja hänen läheistensä kanssa
Harjaannut hoidollisessa ajattelussa
Tunnet hoitotyön teoreettisia malleja ja osaat analysoida ja arvioida niiden soveltuvuutta vanhusten kokonaishoidossa
Hoitotaidot 2 op:
Tunnet hoitotyön periaatteet ihmisten auttamisessa
Osaat käyttää auttamismenetelmiä ihmistä kunnioittaen yksilöllisen hoitotyön toteutuksessa
Ymmärrät hoitotyön ihmisen tarpeista ja hänen tilanteelleen antamastaan merkityksestä lähtevänä
Tunnet ergonomisen työskentelytavan
Tunnet työn fyysiset vaatimukset
Osaat arvioida asiakkaan toimintakykyä ja tukea sitä kuntouttavan työotteen mukaisesti.

Sisältö

Gerontologinen hoitotyö 3 op:
Mitä tarkoittaa hoitotyön tieteellinen perusta gerontologisessa hoitotyössä?
Mitä ovat terveystieteet ja niiden yhteys gerontologiseen hoitotyöhön ja geronomin työhön?
Mitä on hoitotiede ja sen keskeiset kiinnostuksen kohteet?
Mitä tarkoittaa gerontologisen hoitotyön kokonaisuus?
Miten hoitotyön teoreettisia malleja voidaan hyödyntää ikääntyvien henkilöiden terveyden edistämisessä ja gerontologisessa hoitotyössä

Hoitotaidot 2 op :
Mitä ovat hoitotyön periaatteet?
Mitä ovat keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät geronomin työssä?
Mitä tarkoittaa ergonomia sosiaali- ja terveysalalla ja miksi se on tärkeää?
Mitä on ja miten tapahtuvat ergonomiset potilassiirrot?
Mitä on kuntouttava työote ja miten sitä toteutetaan?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan opintojakson osien alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksoon kuluu kolme osiota: Hoitotaidot, Ergonomia sekä Gerontologinen hoitotyö.

Hoitotaidot koostuu luennoista sekä harjoituksista (läsnäolo pakollinen) SYKSY 2023
Ergonomia koostuu verkkoluennosta ja harjoituksista (läsnäolo pakollinen) SYKSY 2023
Gerontologinen hoitotyö koostuu orientoivasta ja keskustelevasta luennosta sekä work shopista (läsnäolo pakollinen) KEVÄT 2024

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Toteutetaan työjärjestyksen mukaisesti. Sisältää luennot sekä harjoitukset.

Työhön integroitu ja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija valitsee opintojakson aikaisemmassa vaiheessa opintoja tai hänellä on koulutusta ja työkokemusta hoitotyön perustaidoista sekä suoritettuna terveys- tai hoitotieteen opintoja yliopistossa, suoritettuna voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomia-kortti

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien ja tentin suorittaminen opintojakson alussa määritetyn ajan puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h
(1 op= 27 tuntia opiskelijan työtä)

Toteutuksen osien kuvaus

Hoitotaidot-osiossa luennot lukujärjestykseen merkittynä ajankohtana, harjoituksissa on pakollinen läsnäolo.
Jos sinulla on aikaisempi sote-alan koulutus ja työkokemusta hoitamisen perustaidoista, ja mietit hyväksilukua hoitotaidot-osiosta näiden perusteella: opettaja tarkistaa tutkintotodistuksesi ja työtodistuksesi vk 32 alkaen.
(info tästä teamsillä 29.5.)
Huom. opintojaksoille on aina ilmoittauduttava riippumatta haettavista hyväksiluvuista.

Ergonomia-osiossa verkkoluento ja pakolliset harjoitukset lukujärjestykseen merkittynä ajankohtana. Pakollinen läsnäolo.

Gerontologinen hoitotyö -osiossa keväällä 2024 luento ja workshop lukujärjestykseen merkittynä ajankohtana. Pakollinen läsnäolo.

Lisätietoja opiskelijoille

Hoitotaidot, opettaja Riitta Tenkanen-Salmela

Ergonomia, opettaja Satu Sällilä

Gerontologinen hoitotyö, opettaja Merja Laitoniemi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson osien arvioitavat kohteet, menetelmät ja perusteet esitetään opintojakson osien alkaessa. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.Palaute annetaan ryhmäpalautteena.

Esitietovaatimukset

Vanhustyön perusteet 20 op
Fysiologiset perusteet geronomin työssä 5 op
Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Merja Nurmi
Vastuuopettaja

Merja Nurmi

Ryhmät
 • GEKV22KM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Tunnistat vanhusten sosiaalityöhön liittyviä tarpeita
Osaat soveltaa sosiaalityön menetelmiä geronomin työssä
Osaat edistää ikääntyvän osallisuutta ja toimijuutta
Tunnistat ikääntyvien hengellisiä tarpeita
Osaat hyödyntää liikunnan työmenetelmiä gerontologisessa sosiaalipalvelutyössä
Osaat käyttää liikunnan työmenetelmiä työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen
Harjaannut liikuntaneuvonnan toteuttamisessa

Sisältö

Millaisia sosiaalityöhön liittyviä tarpeita ikääntyvillä ja vanhuksilla on?
Millaisia sosiaalityön menetelmiä voi geronomin työssä soveltaa?
Miten ikääntyvän osallisuutta ja toimijuutta edistetään?
Mitä on hengellisyys ikääntyvillä
Miten liikunnalla voidaan tukea psyykkistä- ja sosiaalista toimintakykyisyttä?
Miten liikunta tukee osallisuutta ja toimijuutta?
Millaiset liikunnan työmenetelmiä sovelletaan ko. toimintaympäristöissä?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Ohjattu harjoittelu harjoittelupaikassa,
5 op koostuu harjoittelusta ja siihen liittyvistä infosta ja purkupäivästä (pakollinen läsnäolo)
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Harjoittelun voi suorittaa omassa työssä mikäli työtehtävät pitävät sisällään opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista tuottavia työtehtäviä ja mikäli harjoitteluajalle omassa työssä pystytään järjestämään sosiaalialan ammattihenkilö ohjaajaksi. Osallistuttava harjoittelun purkupäivään.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelun voi suorittaa projektissa tai hankkeessa mikäli harjoittelun tavoitteet täyttyvät ja mikäli ohjaus järjestyy.

Kansainvälinen yhteistyö

Harjoittelu voidaan suorittaa myös kansainvälisenä harjoitteluna ulkomailla.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelu 5 x 27 h = 135 h, jossa harjoitteluinfo ja harjoittelun purku (pakollinen läsnäolo).

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoittelun tavoitteina ovat: oppia tunnistamaan ikääntyvän henkilön sosiaalisia ongelmatilanteita ja toimimaan ennaltaehkäisevästi ongelmien syntymisen välttämiseksi, perehtyä gerontologisen sosiaalityön mahdollisuuksiin auttaa erilaisissa ongelmatilanteissa sekä osata kohdata erilaisissa ongelmatilanteissa olevia henkilöitä ja ohjata heitä moniammatillisen palvelu- ja auttamisjärjestelmien piiriin.
Harjoittelun tavoitteina lisäksi: Harjaantuminen tunnistamaan vanhusten sosiaalityöhön liittyviä tarpeita ja soveltamaan sosiaalityön menetelmiä geronomin työssä, sosiaalityön yhteistyötahoihin tutustuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen sekä harjoittelun infoon sekä purkureflektioon osallistuminen.
Harjoittelu tehtävineen arvioidaan hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5 op
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta 5 op
Kotihoito ja liikunta 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Annele Urtamo
 • Merja Nurmi
Vastuuopettaja

Merja Nurmi

Ryhmät
 • GEKV22SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Tunnistat vanhusten sosiaalityöhön liittyviä tarpeita
Osaat soveltaa sosiaalityön menetelmiä geronomin työssä
Osaat edistää ikääntyvän osallisuutta ja toimijuutta
Tunnistat ikääntyvien hengellisiä tarpeita
Osaat hyödyntää liikunnan työmenetelmiä gerontologisessa sosiaalipalvelutyössä
Osaat käyttää liikunnan työmenetelmiä työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen
Harjaannut liikuntaneuvonnan toteuttamisessa

Sisältö

Millaisia sosiaalityöhön liittyviä tarpeita ikääntyvillä ja vanhuksilla on?
Millaisia sosiaalityön menetelmiä voi geronomin työssä soveltaa?
Miten ikääntyvän osallisuutta ja toimijuutta edistetään?
Mitä on hengellisyys ikääntyvillä
Miten liikunnalla voidaan tukea psyykkistä- ja sosiaalista toimintakykyisyttä?
Miten liikunta tukee osallisuutta ja toimijuutta?
Millaiset liikunnan työmenetelmiä sovelletaan ko. toimintaympäristöissä?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali.
Englanniksi

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Työviikkopohjainen oppimisväylä: Ohjattu harjoittelu harjoittelupaikassa,
5 op koostuu harjoittelusta ja siihen liittyvistä infosta ja purkupäivästä (pakollinen läsnäolo)
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Harjoittelun voi suorittaa omassa työssä mikäli työtehtävät pitävät sisällään opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista tuottavia työtehtäviä ja mikäli harjoitteluajalle omassa työssä pystytään järjestämään sosiaalialan ammattihenkilö ohjaajaksi. Osallistuttava harjoittelun purkupäivään.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelun voi suorittaa projektissa tai hankkeessa mikäli harjoittelun tavoitteet täyttyvät ja mikäli ohjaus järjestyy.

Kansainvälinen yhteistyö

Harjoittelu voidaan suorittaa myös kansainvälisenä harjoitteluna ulkomailla.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelu 5 x 27 h = 135 h, jossa harjoitteluinfo ja harjoittelun purku (pakollinen läsnäolo).

Toteutuksen osien kuvaus

Harjoittelun tavoitteina ovat: oppia tunnistamaan ikääntyvän henkilön sosiaalisia ongelmatilanteita ja toimimaan ennaltaehkäisevästi ongelmien syntymisen välttämiseksi, perehtyä gerontologisen sosiaalityön mahdollisuuksiin auttaa erilaisissa ongelmatilanteissa sekä osata kohdata erilaisissa ongelmatilanteissa olevia henkilöitä ja ohjata heitä moniammatillisen palvelu- ja auttamisjärjestelmien piiriin.
Harjoittelun tavoitteina lisäksi: Harjaantuminen tunnistamaan vanhusten sosiaalityöhön liittyviä tarpeita ja soveltamaan sosiaalityön menetelmiä geronomin työssä, sosiaalityön yhteistyötahoihin tutustuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen sekä harjoittelun infoon sekä purkureflektioon osallistuminen.
Harjoittelu tehtävineen arvioidaan hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5 op
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta 5 op
Kotihoito ja liikunta 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Merja Nurmi
Vastuuopettaja

Merja Nurmi

Ryhmät
 • GEKV22SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Tunnistat ikääntyvän henkilön sosiaalisia ongelmatilanteita ja osaat toimia ennaltaehkäisevästi ongelmien syntymisen välttämiseksi iäkkään omia voimavaroja tukien.
Olet perehtynyt gerontologisen sosiaalityön mahdollisuuksiin auttaa erilaisissa ongelmatilanteissa.
Osaat kohdata erilaisissa ongelmatilanteissa olevia henkilöitä ja ohjata heitä moniammatillisen palvelu- ja auttamisjärjestelmien piiriin.
Ymmärrät kulttuuritaustan vaikutuksen ja osaat huomioida sen työssäsi
Osaat hyödyntää sosiokulttuurisia työmuotoja vanhus- ja seniorityössä.
Osaat soveltaa erilaisia luovia ja aktivoivia toiminnan menetelmiä ja materiaalia vanhustyössä.
Osaat hyödyntää kulttuuritarjontaa vahvistaessasi ikääntyneen voimavaroja, toimintakykyä ja osallisuutta.
Tunnistat yhteisöjen ja yhteisöllisyyden merkityksen ikääntyneen hyvinvoinnissa.
Osaat tukea iäkkäitä yhteisöllisessä osallistumisessa.
Osaat tukea yhteisöjen voimavarojen vahvistamista.

Sisältö

Millaisia sosiaalisia ongelmatilanteita liittyy ikääntymiseen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla?
Miten niihin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja korjaavasti gerontologisen sosiaalityön avulla?
Millaisia työmenetelmiä gerontologisessa sosiaalityössä käytetään?
Miten erilaisissa ongelmatilanteissa olevia henkilöitä ohjataan palvelu- ja auttamisjärjestelmien piiriin?
Miten tuetaan ikääntyvän osallisuutta ja toimijuutta?
Miten kulttuuritausta vaikuttaa ikääntymiseen?
Mitä tarkoittaa monikulttuurisuus ja miten se huomioidaan työskentelyssä?
Miten yhteisö vaikuttaa hyvinvointiin ja miten yhteisöllisiä voimavaroja tuetaan?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan learnissa opintojakson alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Gerontologinen sosiaalityö
5 op = 133 h opiskelijan työtuntia:
Luennot ja työraporttien esitykset (pakollinen läsnäolo).
Suoritustapa: Luennoille osallistuminen, pakollinen läsnäolo työraporttien esittämisissä.
Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Suoritustapa: Luennoille osallistuminen, pakollinen läsnäolo työraporttien esittämisissä.
Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työraporteissa voi hyödyntää erilaisia kehittämishankkeita ja - projekteja

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Kansainvälinen yhteistyö

Ulkomaan opintomatkaa voi hyödyntää osaksi opintojaksoa

Opiskelijan työmäärä

5 op = 133 h opiskelijan työtuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tunnistaa ikääntyvän henkilön sosiaalisia ongelmatilanteita ja osaa toimia ennaltaehkäisevästi ongelmien syntymisen välttämiseksi iäkkään omia voimavaroja tukien, on perehtynyt gerontologisen sosiaalityön mahdollisuuksiin auttaa erilaisissa ongelmatilanteissa, osaa kohdata erilaisissa ongelmatilanteissa olevia henkilöitä ja ohjata heitä moniammatillisen palvelu- ja auttamisjärjestelmien piiriin, osaa hyödyntää sosiokulttuurisia työmuotoja vanhus- ja seniorityössä, tunnistaa yhteisöjen ja yhteisöllisyyden merkityksen ikääntyneen hyvinvoinnissa, osaa tukea yhteisöllisessä osallistumisessa ja yhteisöjen voimavarojen vahvistamisessa.

Sisältö: Vanhusten sosiaaliset ongelmatilanteet ja niiden ilmentyminen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. Gerontologinen sosiaalityö ja sen menetelmät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisuus-, artikkeli- sekä raporttikatsaus arvioidaan asteikolla 1-5
Esitykset arvioidaan hyväksytty / hylätty

Esitietovaatimukset

Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 5 op
Gerontologinen tietoperusta 10 op
Eettisen toiminnan perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Annele Urtamo
 • Merja Nurmi
 • Merja Laitoniemi
Vastuuopettaja

Merja Laitoniemi

Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

• Tunnet iäkkään ihmisen oppimiseen liittyviä tekijöitä.
• Tunnet koulutusgerontologian keskeisiä käsitteitä.
• Tunnet ikääntyvän ohjaamisen ja opettamisen peruslähtökohtia erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä.
• Tunnet ikääntyvän opettamiseen ja ohjaamiseen liittyviä menetelmiä.
• Tunnet psyykkisiä vanhenemismuutoksia, iäkkäiden psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyisyyttä.
• Tunnet psykogerontologian keskeiset käsitteet ja tutkimuskohteet.
• Ymmärrät vanhuuden elämänvaiheen erityisyyden ja moniulottuvaisuuden.
• Osaat analysoida gerontologisten teorioiden merkityksiä.
• Osaat jäsentää vanhenemisen yksilön ja yhteiskunnan tasolla ja hahmottaa näiden tasojen välisiä yhteyksiä.
• Olet perehtynyt vanhenemismuutosten etenemisen yksilölliseen ja yksilöiden väliseen vaihteluun, vaikutuksiin ja vaikuttaviin tekijöihin.
• Tunnet sairauksien ja terveydentilaan liittyvien muutosten ja vanhenemisprosessien vuorovaikutuksen.
• Olet perehtynyt keskeisten vanhusten sairauksien synty- ja etenemismekanismeihin, ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen.

Sisältö

Miten ikääntyminen vaikuttaa oppimiseen, aistitoimintoihin, muistiin, oppimiseen ja älykkyyteen?
Minkälaisia kysymyksiä liittyy iäkkäiden työhön ja harrastustoimintaan osallistumiseen?
Miten ikääntyminen huomioidaan koulutuksen järjestämisessä ja ohjaamisessa?
Mitä ovat pyykkiset vanhenemismuutokset ja psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky?
Miten vanheneminen koetaan, mitä on kokemuksellinen vanheneminen?
Millaista vanheneminen on yksilöllisenä, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä?
Minkälaisia sosiaaligerontologisia teorioita on ja mikä on niiden merkitys vanhustyössä?
Mikä ja millaista on biologinen vanheneminen?
Miten perimä ja ympäristötekijät ovat yhteydessä vanhenemiseen?
Mitkä tekijät selittävät vanhusten toimintakyvyn muutosta?
Miten vanhenemismuutokset ja sairaudet ovat yhteydessä toisiinsa?
Millainen on terveyden, toiminnanvajeiden ja sairauksien jatkumo?
Millaista on ikääntyvien henkilöiden sairastavuus?
Millaisia ovat iäkkäiden sairauksien erityispiirteet?
Miten vanhenemismuutokset vaikuttavat sairauksien etenemiseen, hoitoon ja kuntoutukseen?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan opintojaksojen alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Opintokokonaisuus muodostuu: sosiaaligerontologiasta, geropsykologiasta, koulutusgerontologiasta, terveysgerontologiasta ja geriatriasta
Opintojakso jakautuu kahdelle lukukaudelle. Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, luentoja, opetuskeskusteluja, oppimistehtäviä, yhteistoiminnallinen oppiminen.

Nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija on suorittanut vastaavan laajuiset ja sisältöiset opinnot yliopistossa tai korkeakoulussa

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuu mahdollisuuksien mukaan

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojaksojen alkaessa

Kansainvälinen yhteistyö

Toteutuu mahdollisuuksien mukaan

Opiskelijan työmäärä

1 op= 27 tuntia opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Sosiaaligerontologia 2 op syksyllä opettajana Merja Nurmi
Geropsykologia 2 op
Koulutusgerontologia 2 op
Terveysgerontologia ja geriatria

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, hyväksytysti tehdyt tehtävät, arviointi asteikolla 1-5, osa tehtävistä arvioidaan hyväksytty - hylätty

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Marko Raitanen
 • Satu Untolahti
 • Merja Nurmi
Vastuuopettaja

Marko Raitanen

Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Olet perehtynyt ikääntyneiden henkilöiden arjessa selviytymistä tukeviin hyvinvointiteknologisiin ratkaisuihin ja menetelmiin
Osaat-hyödyntää hyvinvointiteknologian ratkaisuja ja menetelmiä
Osaat käyttää sähköistä sairauskertomusjärjestelmää.
Osaat strukturoidun hoitotyön kirjaamisen mallin.
Tunnet tietoturvan merkityksen ja osaat toimia hyvää tietoturvaa noudattaen.
Osaat käsitellä, hakea ja päivittää tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon tietolähteistä.

Sisältö

Hyvinvointiteknologia 3 op
Millaisia itsenäistä selviytymistä ja osallistumista tukevia hyvinvointiteknologisia ratkaisuja, turva- ja tukijärjestelmiä ja apuvälineitä on?
Kuinka hyvinvointiteknologiaa ja palveluja kehitetään vastuullisesti ja eettisesti hyväksyttävästi?
Terveyden- ja sosiaalihuollon tiedonhallinta ja dokumentointi 2op :
Millaista on tiedonhallinta sähköisissä asiakastietojärjestelmissä ja tietoverkoissa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Millaista on asiakastiedon dokumentointiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja ohjeistukset
.Mitä on strukturoitu hoitotyön kirjaaminen ja suomalaisen hoitotyön luokitukset sekä sosiaalityön kirjaaminen.
Mitä on tietoturva ja tietosuoja tietojärjestelmissä.

Aika ja paikka

Sosiaalihuollon tiedonhallinta koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tehtävästä
Terveydenhuollon tiedonhallinta koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tehtävästä
Hyvinvointiteknologia koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tehtävästä

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on saatavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähitunneista ja verkko-opiskelusta sekä Hyvinvointiteknologian osuudessa myös vapaaehtoisesta vierailusta Active Life Labiin (Mikkeli):
- Sosiaalihuollon tiedonhallinta 1 op
- Terveydenhuollon tiedonhallinta 1 op
- Hyvinvointiteknologia 3 op sisältää ennakkotehtävän

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Terveydenhuollon tiedonhallinta:
Aiemman terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittanut ja valmistumisen jälkeen työkokemusta omaava opiskelija voi hyödyntää työhön integroitua oppimisväylää OSAAMISEN ARVIOINNIN-prosessilla
Hyvinvointiteknologia:
Aiemman sosiaali- tai terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittanut ja valmistumisen jälkeen työkokemusta omaava opiskelija voi hyödyntää työhön integroitua oppimisväylää OSAAMISEN ARVIOINNIN-prosessilla
Sosiaalihuollon tiedonhallinta:
Kirjaamisvalmentajakoulutukseen osallistuneet voivat hyödyntää työhön integroitua oppimisväylää

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sosiaalihuollon tiedonhallinta koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tehtävästä
Terveydenhuollon tiedonhallinta koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tehtävästä
Hyvinvointiteknologia koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta ja tehtävästä

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävissä sovelletaan ja voidaan myös kehittää omaa työelämäosaamista.

Tentit ja muut määräajat

Jokainen Learnissa oleva tehtävä on erikseen aikataulutettu.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Terveydenhuollon tiedonhallinta:
Aiemman terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittanut ja valmistumisen jälkeen työkokemusta omaava opiskelija voi hyödyntää työhön integroitua oppimisväylää OSAAMISEN ARVIOINNIN-prosessilla
Hyvinvointiteknologia:
Aiemman sosiaali- tai terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittanut ja valmistumisen jälkeen työkokemusta omaava opiskelija voi hyödyntää työhön integroitua oppimisväylää OSAAMISEN ARVIOINNIN-prosessilla
Sosiaalihuollon tiedonhallinta:
Kirjaamisvalmentajakoulutukseen osallistuneet voivat hyödyntää työhön integroitua oppimisväylää

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 h = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Sosiaalihuollon tiedonhallinta 1 op: merja.nurmi@xamk.fi
Terveydenhuollon tiedonhallinta 1 op: satu.untolahti@xamk.fi
Hyvinvointiteknologia 3 op: marko.raitanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sosiaalihuollon tiedonhallinta 1 op: Arvioitava tehtävä (T1-K5)
Terveydenhuollon tiedonhallinta 1 op: Tentti (T1-K5) ja arvioitava tehtävä (hyväksytty/hylätty)
Hyvinvointiteknologia 3 op: Arvioitava tehtävä (hyväksytty/hylätty)

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Taina Lehtonen
Vastuuopettaja

Taina Lehtonen

Ryhmät
 • GEKV21SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilannetta
Osaat antaa terveyttä edistävää ohjausta ravitsemuksen toteuttamiseksi
Oosaat kohdata elämänsä loppuvaiheessa olevia ihmisiä ja heidän läheisiään
Osaat tukea potilasta sairauden loppuvaiheessa ja kuoleman lähestyessä
Tunnet potilaan oikeudet ja osaat kunnioittaa potilaan ja läheisten valintoja
Osaat suunnittella, toteuttaa ja kehittää vanhusten saattohoitoa
Osaat pohtia ja analysoida ajatuksiasi kuolemasta
Tunnet ikääntyvän seksuaaliterveyteen vaikuttavia tekijöitä ja sekauaalisuuteen liittyviä käsitteitä
Osaat edistää ikääntyvän seksuaaliterveyttä

Sisältö

Ikääntyvien ravitsemus:
Mitä ovat Ravintoaineet ja ravintofysiologia.
Miten ikääntymisen vaikututtaa ravitsemukseen.
Saattohoito:
Mitkä ovat saattohoidon erityispiirteet.
Millaiset ovat eettiset ja käytännölliset valmiudet ja saattohoidon toteuttaminen kotona ja eri palvelulaitoksissa.
Mitä on vanhuksen kuoleman kohtaaminen ja suruprosessi
Miten tuetaan omaisia .
Millaista on hoitosuhteen päättäminen ja hoitajan jaksaminen
Ikääntyvien seksuaaliterveys:
Mitä ovat seksuaalisuuteen liittyvät käsitteet, seksuaalioikeudet ja seksuaalisuuden merkitys,
Mitä on seksuaalinen monimuotoisuus
Mitä ovat ikääntyvän seksuaalisuuteen vaikuttavat tekijät,
Miten ikääntyvän seksuaaliterveyttä tuetaan.

Aika ja paikka

Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opiskelumateriaali

Ikääntyvän saattohoito: esitellään opintojaksolla ja Learnissa.
Ikääntyvän ravitsemus: Ravitsemussuositukset ikääntyneille sekä muu Learnissa esitelty materiaali
Ikääntyvän seksuaalisuus: esitellään opintojaksolla ja Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu kolmesta osiosta:
Ikääntyvän ravitsemus
Ikääntyvän saattohoito
Ikääntyvän seksuaalisuus

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Ikääntyvän ravitsemuksen tehtävä Learnissa.
Ikääntyvän saattohoito: Arvioitava oppimistehtävä.
Ikääntyvän seksuaalisuus: ryhmätehtävän esittäminen seminaarissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän jaksoon

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä opintojaksossa on 135 h.
Työmäärä jakautuu seuraavasti:
Ikääntyvien ravitsemus: Taina Lehtonen 2 op = 54 h, opiskelijan työtä
Ikääntyvän saattohoito: Anna-Kaarina Anttolainen 2 op = 54 h, opiskelijan työtä
Ikääntyvien seksuaalisuus: Riitta Tenkanen-Salmela 1 op = 27 h, opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Ikääntyvän seksuaalisuus: lähiopetus: yhteistoiminnallinen ryhmätehtävä, osallistuminen teemaseminaareihin

Ikääntyvän saattohoito: lähiopetus ja oppimistehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Ikääntyvän ravitsemus: taina.lehtonen@xamk.fi
Ikääntyvän saattohoito: anna-kaarina.anttolainen@xamk.fi
Ikääntyvän seksuaalisuus: riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ikääntyvän saattohoito: Osion arvioitavat kohteet ja perusteet esitetään opintojakson aloitus infossa ja Learnissa. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät

Ikääntyvän seksuaalisuus: Osion arvioitavat kohteet, menetelmät ja perusteet esitetään opintojakson osion alkaessa. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (seminaarit) sekä tehtävän suorittaminen hyväksytysti. (Tämän osion arviointi hyväksytty-hylätty). Palaute annetaan ryhmäpalautteena.

Ikääntyvän ravitsemus: Tehtävä Learnissa

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Annele Urtamo
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • GEKV21SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet ympärivuorokautisen hoito- ja hoivayksikön toiminnan periaatteet, toimintaympäristön ja asiakasprosessit
Osaat vanhuslähtöisen kokonaishoidon suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin
Osaat käyttää kuntouttavan hoitotyön ja sosiaalityön menetelmiä
Osaat hoitotyön ja lääkehoidon perustaidot oman koulutusammattisi rajoissa
Tunnet keskeisiä ikääntyvien sairauksia, niiden prosesseja ja hoitomuotoja
Ymmärrät ja hallitset aseptisen toiminnan keskeiset periaatteet
Osaat toimia osana moniammatillista työryhmää
Tiedät vanhenemisen, ko. sairauden ja liikunnan yhteydet ja harjoitteiden toteuttamismahdollisuudet
Tunnet olosuhteisiin soveltuvien liikuntalajien kirjon
Osaat soveltaa liikunnan harjoitteita osana hoitoa ja hoivaa.
Ymmärrät omaisten kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen
Osaat toimia sosiaali- ja terveysalan ammattieettisten toimintatapojen mukaisesti

Sisältö

Mitä on ympärivuorokautinen hoito- ja hoivatyö ja millaisista prosesseista se koostuu
Missä ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa on
Miten hoitoa ja hoivaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan
Miten kuntouttavaa hoitotyötä toteutetaan
Miten turvallista lääkehoitoa toteutetaan
Miksi aseptinen toimintatapa on tärkeää ja miten sitä toteutetaan
Millaisia sairauksia ikääntyneillä on ja miten niitä hoidetaan
Millaista ja miten yhteistyötä omaisten kanssa tehdään
Mitä on ja miten toteutuu moniammatillinen yhteistyö
Millainen on yksikön liikuntapalvelujen tarjonta?
Miten sitä toteutetaan?
Miten liikunnan menetelmiä ja sisältöjä sovelletaan yksikkö- ja yksilökohtaisesti.
Miten lisätään henkilöstön liikuntatietämystä?
Miten liikunta tukee henkilöstön toimintakykyisyyttä?

Opiskelumateriaali

Materiaalia tehtävien tueksi:
Kelo Sini, Launiemi Helena, Takaluoma Matleena & Tiittinen Hannele. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla
Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa UUSITTU https://stm.fi/-/uusittu-turvallinen-laakehoito-opas-ohjaa-laakitysturvallisuuteen-kaikissa-laakehoitoa-toteuttavissa-yksikoissa
Räsänen Riitta. 2018. Hyvää elämänlaatua ikääntyneille. Käytännönläheistä tietoa vanhusten hoito- ja palvelutyöhön.
Kerminen H; Jäppinen A-M; Kiviniemi K; Tikkanen P; Havulinna S. 2019. Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn arviointi kuntoutumisen käynnistäjänä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Harjoittelu suoritetaan opintojakson tavoitteiden ja sisällön mukaisessa harjoittelupaikassa
(Ikääntyneen laitoshoitoa tuottavat yksiköt, esimerkiksi:
-Terveyskeskusten vuodeosastot tai kuntoutusosastot
-Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt
-Sairaalaosastot
-Geropsykiatriset osastot ja yksiköt
-Ikääntyvien vammaisten yksiköt)

Harjoittelu suoritetaan ohjatusti harjoittelupaikassa, yhteensä 135 h.
Harjoittelun kesto 3 viikkoa, työskentelyaika on 35 tuntia/viikossa. Harjoitteluun sisältyy alkuinfo, tehtäviä harjoittelun aikana ja pakollinen reflektio.
Liikunnan osuus: Liikuntatehtävä harjoittelun aikana (liikunnan kehittämissuunnitelma, liikuntatuokioiden ohjaus, osastotunnit)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Aikaisemman sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutuksen ja ikääntyneen laitoshoidon viimeaikaisen työkokemuksen perusteella harjoittelun voi suorittaa kirjallisen, reflektoivan kehittämistehtävän ja siihen liittyvän liikuntatehtävän avulla. Opettaja tarkistaa opinto- ja työtodistukset (tammikuun alussa). Reflektioon osallistuminen pakollista.

Työhön integroitu oppimisväylä: Harjoittelun voi suorittaa omassa työssä, mikäli harjoittelun tavoitteet täyttyvät työtehtävien ja toimintaympäristön osalta. Tehtävät ja liikuntatehtävä ovat yhtenä osana työssä suoritettavaa harjoittelua. Reflektioon osallistuminen pakollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Alkuinfo viikolla 2, harjoittelu lukujärjestykseen sijoittuvana aikana tai yksilöllisen aikataulun mukaan, tehtävien palatus sovitussa määräajassa, loppureflektio viikolla 21

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135 h opiskelijan työtä
Harjoittelun kesto on 3 viikkoa, 35h/vk (105h), lisäksi alkuinfo, reflektio ja harjoittelun tehtävät yht. 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Harjoittelun tavoitteena:
*Tunnet ympärivuorokautisen hoito- ja hoivayksikön toiminnan periaatteet, toimintaympäristön ja asiakasprosessit
*Osaat vanhuslähtöisen kokonaishoidon suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin
*Osaat käyttää kuntouttavan hoitotyön ja sosiaalityön menetelmiä
*Osaat hoitotyön ja lääkehoidon perustaidot oman koulutusammattisi rajoissa
*Tunnet keskeisiä ikääntyvien sairauksia, niiden prosesseja ja hoitomuotoja
*Ymmärrät ja hallitset aseptisen toiminnan keskeiset periaatteet
*Osaat toimia osana moniammatillista työryhmää
*Tiedät vanhenemisen, ko. sairauden ja liikunnan yhteydet ja harjoitteiden toteuttamismahdollisuudet
*Tunnet olosuhteisiin soveltuvien liikuntalajien kirjon
*Osaat soveltaa liikunnan harjoitteita osana hoitoa ja hoivaa.
*Ymmärrät omaisten kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen
*Osaat toimia sosiaali- ja terveysalan ammattieettisten toimintatapojen
mukaisesti

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja harjoittelusta ja yksilöllisistä oppimisväylistä harjoittelun ohjaavalta opettajalta:
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi puh 044 7028 413

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, tehtävät ja reflektio. Arviointi hyväksytty-täydennettävä-hylätty.

Esitietovaatimukset

Vnahustyön perusteet Basis in elderly care 20 op
Vanhustyön menetelmien perusteet Work method basis in elderly care 15 op
Ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Promotion of wellbeing and health in aging 15 op
Muistisairaudet ja ryhmänohjaustaidot 5 op
Mielenterveys-, päihde- ja vammaistyö 5 op
Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5 op
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta 5 op
Kotihoito ja liikunta Home care and execise 5 op
Omaishoitajuuden tukeminen ja liikunta 5 op
Gerontologinen sosiaalipalvelutyö ja liikunta 5 op
Muistisairaan hyvinvointi ja liikunta 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Annele Urtamo
 • Merja Nurmi
Vastuuopettaja

Merja Nurmi

Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat tehdä hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä
Tunnet ehkäisevän työn keskeisiä menetelmiä
Osaat antaa palveluohjausta ikääntyvän henkilön tarpeita vastaavasti
Tunnet ikääntyvän henkilön tuki- ja asumispalveluja

Sisältö

Millaisia ovat ehkäisevän kotikäynnin ja palveluohjauksen prosessit, haastattelu- ja arviointimenetelmät
Millaisia varhaisia palveluja ikääntyville on ja miten ne ovat organisoituneet
Mihin ja miten liikuntapalvelut sijoittuvat osana ikääntyvien varhaisia palveluja ja palveluohjauksen prosessia?
Miten liikunnan työmenetelmien hyödyntämistä voidaan tehostaa?
Mitä on palvelu- ja asiakasohjaus
Millaisia tuki- asumispalveluja on ikääntyvien kotona asumisen tukemiseen
Millaisia liikunnan työmuotoja toteutetaan osana tuki- ja asumispalveluja?
Miten näitä liikunnantyömuotoja voidaan kehittää?
Miten tuki- ja asumispalveluja suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan

Opiskelumateriaali

Ohjeet learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelun kesto harjoittelupaikassa 3 viikkoa yhteensä 105 h. Harjoitteluun liittyy info sekä purkupäivä harjoittelun lopuksi (pakollinen osallistuminen).
Harjoittelun voi suorittaa myös omassa työssä mikäli harjoittelun tavoitteet täyttyvät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelun voi suorittaa myös TKI-hankkeessa, projektissa mikäli harjoittelun tavoitteet täyttyvät

Kansainvälinen yhteistyö

Mikäli haluaisit suorittaa harjoittelun ulkomailla, ota yhteyttä ohjaavaan opettajaan.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h opiskelijan työtä tehtävineen

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: On tutustunut etsivän vanhustyön, ehkäisevän ja varhaisen työn työmuotoihin ja niissä käytettäviin menetelmiin ja prosesseihin. Osaa yhdistää teoriaopintoja ja käytäntöjä mielekkääksi kokonaisuudeksi (mm. lakien ja säädösten soveltaminen, palvelujärjestelmän hahmottaminen eri sektoreineen ja yhteistyötahoineen). Osaa havainnoida ikääntyneiden henkilöiden elämäntilannetta ja toimintakykyä ja heidän elinympäristöään ja turvallista asumista kotona sekä koostaa näistä yhteenvedon. Osaa antaa (palvelu) ohjausta ikääntyvän henkilön tarpeita vastaavasti. On tutustunut palvelutarpeiden selvittämiseen, palvelutarpeen arviointiin sekä kirjaamiseen. Jäsentää omaa oppimistaan. Arvioi ja reflektoi oppimiskokemuksiaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu tehtävineen arvioidaan hyväksytty-hylätty

Esitietovaatimukset

Eettisen toiminnan perusteet 5 op
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 5 op
Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5 op

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet vanhustyön palvelujärjestelmän julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
Osaat havainnoida ikääntyneiden henkilöiden elämäntilannetta ja toimintakykyä ja heidän elinympäristöään kotona
Osaat tehdä haastattelun strukturoidun lomakkeen avulla ja laatia siitä koosteen
Osaat arvioida kodin turvallisuutta
Osaat jäsentää ja arvioida oppimiskokemuksiasi
Tunnet alueelliset tai seutukunnalliset julkisiet, yksityisiet ja III:n sektorin tuottamat liikuntapalvelut, jotka on tarkoitettu seniori- ja vanhusväestölle
Tutustut vanhustyön liikunta-alan kehittämishankkeisiin
Tutustut senioriliikunnan ja luovan toiminnan ryhmien toimintaan.
Osaat järjestää pienimuotoinen liikuntatapahtuman vanhustyön yksikössä tai muussa vastaavassa toimintaympäristössä itsenäisesti tai ryhmätyönä.

Sisältö

Mistä koostuu julkisen, yksityisen ja III sektorin ikääntyvien palvelujärjestelmä?
Miten palvelut ovat organisoituneet tietyllä alueella?
Millaisia liikuntapalveluja ikääntyville on?
Millainen on kotona asuvan, toimintakykyisen ikääntyneen elämäntilanne, elinolot ja asumisolosuhteet?
Millaisia asumisturvallisuuteen liittyviä ratkaisuja ikääntynyt kotona asuva henkilö tarvitsee?
Miten haastatteluun valmistaudutaan?
Miten haastatteluista laaditaan kooste?
Miten havaituista seikoista laaditaan tilanteen arviointi?
Miten liikunnan työmenetelmiä suunnitellaan ja toteutetaan vanhustyön eri yksiköissä sekä työyhteisöissä

Opiskelumateriaali

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelujärjestelmäkuvaukset, hanke-esittelyt.

Yksilölliset oppimisväylät

Info, tehtävät ja tutustumiskäynnit ja reflektio.

Toteutus pohjautuu yksin tai pienryhmissä tehtäviin kartoituksiin, tutustumiskäynteihin, iäkkään henkilön toimintakykyyn ja elinympäristöön liittyviin arviointeihin, hankkeisiin tutustumiseen sekä pienimuotoiseen ohjaukseen.

Liikunnan osuus: Liikunnan palvelujärjestelmä, tehtävät, tutustumiskäynnit ja ohjausharjoitus.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Alkuinfo viikolla 36, harjoittelu lukujärjestykseen sijoittuvana aikana tai yksilöllisen aikataulun mukaan, loppureflektio viikolla 50.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h.
Harjoittelu 5 op = yhteensä 135 tuntia, mukaan lukien info (2h), reflektio (4h), vierailut ja tehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

harjoittelun ohjaavalta opettajalta
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi puh 0447028413

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson suorittaminen edellyttää osallistumista infoon ja reflektioon sekä tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Esitietovaatimukset

Vanhustyön perusteet 20 op, osia suoritettu
Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5 op, osia suoritettu
Eettisen toiminnan perusteet 5 op, osia suoritettu
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 5 op, osia suoritettu

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • GEKV22SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Harjaannut ikääntyvien henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen kotihoidossa
Harjaannut moniammatilliseen hoitoon ja kuntoutukseen kotihoidossa tai vastaavissa olosuhteissa
Osaat tehdä hoito- ja palvelusuunnitelman kotona asuvalle ikääntyvälle henkilölle
Tunnet kotihoidon ja kotihoidon asukkaiden erityispiirteet ja –tarpeet
Tunnet kotihoidon asiakasprosessit
Hallitset kotona tehtäviä hoitomenetelmiä ja toimenpiteitä sekä lääkehoitoa oman ammattialasi rajoissa
Osaat soveltaa kuntouttavaa työotetta
Osaat toimia moniammatillisessa työryhmässä
Osaat hyödyntää liikunnan työmenetelmiä kotihoidon eri toimintaympäristöissä
Osaat käyttää liikunnan työmenetelmiä työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen
Harjaannut liikuntaneuvonnan toteuttamisessa

Sisältö

Mikä on ja miten laaditaan Hoito- ja palvelusuunnitelma,
Millaisia ovatkotihoidon ja kotisairaanhoidon asiakkaiden erityispiirteet ja erityistarpeet,
Millaisia asiakasprosesseja kotihoidossa on
Millaista on ikääntyvän terveyttä ja toimintakykyä edistävä työskentely kotihoidossa,
Millaisia hoidollisia menetelmiä ja toimenpiteitä kotihoidossa on
Mitä on kuntouttava työote kotihoidossa
Millaista ja miten toteutuu moniammatillinen työskentely kotihoidossa
Miten liikunnan työmuodot toteutuvat kotihoidossa?
Miten niitä voidaan kehittää?

Opiskelumateriaali

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos > Ikääntyminen > Muuttuvat vanhuspalvelut > Kotihoito https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut/kotihoito
RAI- arviointijärjestelmä:
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla
Hovilainen-Kilpinen, Niskanen, Räisänen & Kari 2022. Kotihoidossa toimiminen.
Ikonen Eija-Riitta 2015. Kehittyvä kotihoito. Edita. (myös e-kirjana)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Harjoittelu suoritetaan opintojakson tavoitteiden ja sisällön mukaisessa harjoittelupaikassa
(Ikääntyneiden kotihoitoa toteuttavat
kotihoidon yksiköt:
• Julkisen terveydenhoidon yksiköiden
kotihoito, yksityiset kotihoitoyritykset
• Kunnat, kuntayhtymät, yksityiset yrittäjät,
kansalliset terveyspalveluyritykset)
Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan, hyväksytä paikka opettajalla.
Harjoittelu suoritetaan ohjatusti harjoittelupaikassa, yhteensä 135 h.
Harjoittelun kesto 3 viikkoa, työskentelyaika on 35 tuntia/viikossa. Harjoitteluun sisältyy alkuinfo, tehtäviä harjoittelun aikana ja pakollinen reflektio.
Liikunnan osuus: Liikuntatehtävä harjoittelun aikana

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Aikaisemman sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutuksen ja ikääntyneen kotihoidon viimeaikaisen työkokemuksen perusteella harjoittelun voi suorittaa kirjallisen, reflektoivan kehittämistehtävän ja siihen liittyvän liikuntatehtävän avulla. Opettaja tarkistaa opinto- ja työtodistukset. Reflektioon osallistuminen pakollista.

Työhön integroitu oppimisväylä: Harjoittelun voi suorittaa omassa työssä, mikäli harjoittelun tavoitteet täyttyvät työtehtävien ja toimintaympäristön osalta (ikääntyneen kotihoito). Tehtävät ja liikuntatehtävä ovat yhtenä osana työssä suoritettavaa harjoittelua. Reflektioon osallistuminen pakollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

.

Tentit ja muut määräajat

Alkuinfo viikolla 36, harjoittelu lukujärjestykseen sijoittuvana aikana (vk 46-48) tai yksilöllisen aikataulun mukaan, loppureflektio viikolla 49.

Edeltävä osaaminen:
Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta -harjoittelu,
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta -harjoittelu,
teoriaopintojaksot Lääkehoidon perusteet ja ikääntyvien lääkehoito,
sekä Hoitotaidot -osio ja Ergonomia-osio (Gerontologinen hoitotyö ja hoitotaidot-opintojaksolta) suositellaan suoritetuiksi ennen kotihoidon harjoittelua tai (teoriaopinnot) samaan aikaan opiskeltavaksi.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135 h opiskelijan työtä
Harjoittelun kesto on 3 viikkoa, 35h/vk (105h), lisäksi alkuinfo, reflektio ja harjoittelun tehtävät yht. 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson sisältö:
Mikä on ja miten laaditaan Hoito- ja palvelusuunnitelma,
Millaisia ovat kotihoidon ja kotisairaanhoidon asiakkaiden erityispiirteet ja erityistarpeet,
Millaisia asiakasprosesseja kotihoidossa on,
Millaista on ikääntyvän terveyttä ja toimintakykyä edistävä työskentely kotihoidossa,
Millaisia hoidollisia menetelmiä ja toimenpiteitä kotihoidossa on,
Mitä on kuntouttava työote kotihoidossa,
Millaista ja miten toteutuu moniammatillinen työskentely kotihoidossa,
Miten liikunnan työmuodot toteutuvat kotihoidossa,
Miten niitä voidaan kehittää

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja harjoittelun ohjaavalta opettajalta:
Riitta Tenkanen-Salmela
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi puh 044 7028 413

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, tehtävät ja reflektio. Arviointi hyväksytty-täydennettävä-hylätty.

Esitietovaatimukset

Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5 op
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta 5 op
Lääkehoidon perusteet ja ikääntyvien lääkehoito 5 op
Gerontologinen hoitotyö ja hoitotaidot 5 op

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Anne Ulmanen
Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tunnistat eri terapiasuuntauksia.
Osaat kriisi-interventioiden toimintamallien perusteet.
Osaat toimia tukea antavasti vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa.
Tunnistat kehon merkityksen traumatisoituneen ihmisen psyykkisen oirehtimisen yhteydessä.
Tunnistat PTSD:n ja osaat auttaa oireyhtymästä kärsivää ihmistä.
Osaat soveltaa erilaisia vuorovaikutuksellisia lähestymistapoja.
Osaat toimia dialogisesti haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Millaisia terapeuttisia lähestymistapoja tunnistat?
Mitä tarkoittavat kriisi-interventiot ja miten niitä toteutetaan?
Millainen on vakavasti traumatisoituneen auttamisprosessi?
Mitä tarkoittaa sensomotorinen kehoterapia?
Mitkä ovat PTSD:n oireet ja miten autat oireyhtymästä kärsivää ihmistä?
Mitä tarkoittaa dialogisuus, narratiivisuus ja reflektiivisyys asiakastyössä?
Millaisia lähestymistapoja tukea antavassa vuorovaikutuksessa käytetään?
Millaiset lähestymistavat edistävät dialogisuutta ja ongelmanratkaisua asiakastyössä?

Opiskelumateriaali

Learn alustalla on ohjeistettua materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinnot ovat kokonaan verkossa

TKI ja työelämäyhteistyö

ei

Tentit ja muut määräajat

Kotikoe Learnissa. Kokeen voi uusia, kunnes vaadittu pistemäärä täyttyy.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 h = 135h

Toteutuksen osien kuvaus

1. PSYKOTERAPIATERAPIASUUNTAUKSISTA
2. TRAUMATISOITUMINEN, PTSD JA DISSOSIAATIO
3. AUTTAMINEN JA YHTEISTYÖSUHDE
4. TYÖNTEKIJÄN JAKSAMINEN

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Automatisoitu arviointi

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Merja Nurmi
Vastuuopettaja

Merja Nurmi

Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

• Hahmotat sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden.
• Tunnet julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamien sosiaali- jaterveyspalveluiden pääpiirteet vanhustyössä sekä niitä ohjaavan keskeisimmän lainsäädännön.
• Tunnet asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia ohjaavan keskeisimmän säädöstön ja tiedät tavat toimia asiakaslähtöisesti

Sisältö

Minkälainen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö vanhustyötä ohjaa?
Minkälaisia ovat sosiaalivakuutus ja sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva?
Minkälainen asema ja minkälaisia oikeuksia asiakkaalla on?
Minkälainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä vanhustyössä on?
Miten toimit ja ohjaat asiakaslähtöisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
5.00 op, 133 h
Työskentelytavat: Lähiopetus, itsenäinen tiedonhankinta, pakolliset esitysseminaarit

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Osaamisen näyttö lainsäädännön ja palvelujärjestelmän osalta tentillä, pakollinen osallistuminen esityksiin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Osaamisen näyttö lainsäädännön ja palvelujärjestelmän osalta tentillä, pakollinen osallistuminen esityksiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävissä voi hyödyntää kehittämishankkeita ja -projekteja

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opiskelijan työmäärä

5.00 op, 133 h

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Hahmotat sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden, tunnet julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden pääpiirteet vanhustyössä sekä niitä ohjaavan keskeisimmän lainsäädännön, tunnet asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia ohjaavan keskeisimmän säädöstön ja tiedät tavat toimia asiakaslähtöisesti. Osaat etsiä sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä lainsäädäntöön liittyvää ajankohtaista tietoa eri lähteistä.

Sisältö:

Minkälainen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö vanhustyötä ohjaa? Minkälaisia ovat sosiaalivakuutus ja sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva? Minkälainen asema ja minkälaisia oikeuksia asiakkaalla on? Minkälainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä vanhustyössä on? Miten toimit ja ohjaat asiakaslähtöisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen essee ja esitys sekä tentti arviointi 1-5, muut tehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty (esitys ja vertaisarviointi)

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 05.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Annele Urtamo
Ryhmät
 • GEKV22SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat soveltaa työssä liikuntaa ja sen eri menetelmiä sairauksien, toimintakyvyn vajeiden sekä psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
Osaat ylläpitää ja kehittää omaa sekä yhteisönsä jäsenten työ- ja toimintakykyisyyttä liikunnan keinoin.
Osaat soveltaa eri liikuntamuotojen ja lajien tarjoamat mahdollisuudet terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä eri toimintaympäristöissä.
Osaat liikuntasuunnittelun käytön osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa.
Tunnet keskeiset kuntotestit.
Osaat hyödyntää ikääntyvien kuntotestejä osa liikuntasuunnitelmaa ja ohjausta.

Sisältö

Millaisia ovat yleisimmät kestävyyskuntoa mittaavat testit?
Millaisia ja miten toteutetaan vanhusten toimintakykyisyystestit?
Miten liikuntaohjelmia suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan kuntotestejä hyödyntäen?
Miten eri sairaudet otetaan huomioon liikuntasuunnittelussa ja toteutuksessa?
Miten työyhteisöjenhenkilöstön toiminta- ja työkykyisyyttä voidaan tukea liikunnan avulla?
Miten liikuntatapahtuma tuotetaan?
Millainen on liikunnan yhteiskunnallinen rooli ja merkitys?
Mitkä ovat liikunnan valtakunnalliset linjaukset ja suositukset?
Miten liikunnan työmenetelmien avulla kehitetään vanhustyön eri toimintaympäristöjen toimintaa?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5 op
Gerontologinen tietoperusta 10 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • GEKV22SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Lääkehoidon perusteet 3 op:
Tunnet lääkehuoltoa koskevat säädökset ja määräykset
Olet selvillä vastuualueesta lääkkeiden käsittelyssä ja asiakkaan/potilaan lääkehoidossa
Tunnet erilaiset lääkemuodot ja antotavat
Tunnet yleisempien lääkeaineiden vaikutusmekanismit ja lääkkeiden toivotut sekä haitta-, sivu- ja yhteisvaikutukset
Osaat toteuttaa lääkärin määräysten mukaisen lääkehoidon turvallisesti ja osaat seurata lääkehoidon vaikuttavuutta oman koulutusammattisi rajoissa
Hallitset lääkehoidossa tarvittavat laskutoimitukset
Osaat ohjata asiakasta lääkehoitoon sitoutumisessa ja turvallisessa lääkehoidossa
Tunnistat lääkehoitoprosessiin liittyvät riskit ja käyttää lääkityspoikkeamista koottua tietoa
Ikääntyvien lääkehoito 2 op:
Tunnet ikääntyvien lääkehoidon erityispiirteitä, lääkehoidon ohjausta, sivu- ja haittavaikutuksia sekä moniammatillisen yhteistyön lääkehoidossa.

Sisältö

Lääkehoidon perusteet:
Millaiset säädökset ja määräykset lääkehoitoon liitty?,
Mitä ovat lääkkeiden antotavat, annostelu ja lääkemuodot sekämiten lääkkeitä tulee käsitellä,
Miten lääkket lääkkeiden vaikuttavat elimistössä,
Millaisia haitta ja yhteisvaikutuksista lääkkeillä on?,
Miten lääkeannoksia lasketaan?,
Miten tuetaan lääkehoitoon sitoutumista tukeminen,
Miten lääkehoidon poikkeamia ehkäistään?
Ikääntyvien lääkehoito:
Millaisia erityispiirteitä ikääntyvien lääkehoitoon liittyy?
Miten ikääntyviä ohjataan lääkehoidossa ikääntyvien lääkehoidon ohjaus.
Mitä ova ikääntyvien yleisimmät lääkeaineryhmät ja miten lääkehoitoa arvioidaan.
Mitä ovat yleisimmät sivu- ja haittavaikutukset sekä yhteisvaikutukset ikääntyvien lääkehoidossa.
Mitä on moniammatillinen yhteistyö lääkehoidossa

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali opintojakson Learn-alustalla (materiaalit ja verkkolinkit).
Suositeltavaa oheiskirjallisuutta:
Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna. 2018. Turvallisen lääkehoidon perusteet. SanomaPro.
Nikkola, Nurkka & Paloposki 2021. Annos oivallusta. Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. SanomaPro.
Saano & Taam-Ukkola 2018. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot lukujärjestykseen merkittynä ajankohtana ja itsenäinen opiskelu learnissa, tehtävät ja lääkelaskutentti.

Työhön integroitu ja nopeuttava oppimisväylä:

Opiskelija valitsee opintojakson aikaisemmassa vaiheessa opintoja tai
jos on aikaisempi sotealan koulutus (esim. lähihoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja), johon sisältyy opintoja lääkehoidosta, omalla työpaikalla suoritetut lääkehoidon tentit, ja lääkelupa voimassa (LOVE) ja toteuttaa työssään lääkehoitoa, tällöin opiskelija voi saada hyväksiluettua opintojakson Lääkehoidon perusteet (3op) -osion joko osittain tai kokonaan. Opettaja tarkistaa tutkintotodistukset ja lääkehoidon luvat. Osasuorituksien tehtävät opettajalta.
Ikääntyvien lääkehoito (2op) -osion suorittavat kaikki, siinä ei hyväksilukuja.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla luennot lukujärjestykseen merkittyinä aikoina, opintojakson tehtävät palautetaan sovitusti Learniin. Lääkelaskutentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h opiskelijan työaikaa. Opintojaksolla on paljon itseopiskeltavaa materiaalia ja aikataulu on tiivis. Itseopiskeluun ja tehtävien tekemiseen kannattaa varata itselleen aikaa omasta kalenterista.

Toteutuksen osien kuvaus

Lääkehoidon perusteet 3op:
Lääkehoitoon liittyvät säädökset ja määräykset
Lääkkeiden antotavat, annostelu ja lääkemuodot sekä lääkkeiden käsittely
Lääkkeiden vaikutustavat elimistössä
Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
Lääkeannosten laskeminen
Lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen
Lääkehoidon poikkeamien ehkäiseminen

Ikääntyvien lääkehoito 2op:
Ikääntyvien lääkehoidon erityispiirteet
Ikääntyvien lääkehoidon ohjaus
Ikääntyvien yleisimmät lääkeaineryhmät ja lääkehoidon arviointi
Yleisimmät sivu- ja haittavaikutukset sekä yhteisvaikutukset ikääntyvien lääkehoidossa
Moniammatillinen yhteistyö lääkehoidossa

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojakson opettajalta riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi
puh 044 702 8413

Jos mietit opintojakson hyväksilukua aikaisemman osaamisesi perusteella, osallistu infoon 29.5. (Teams). Opettaja tarkistaa tutkinto- ja lääkelupatodistuksesi vk 32 alkaen.
Huom. opintojaksoille on aina ilmoittauduttava riippumatta haettavista hyväksiluvuista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien tehtävien hyväksytty suoritus. Arviointi hyväksytty-hylätty. Lääkelaskuissa vaaditaan 100% oikea vastaus.

Esitietovaatimukset

Fysiologiset perusteet geronomin työssä 5 op
Eettisen toiminnan perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Marko Raitanen
 • Ann-Mari Sippu
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • GEKV22KM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet ikääntyvien mielenterveyden rakentumisen perusteita, keskeisiä mielenterveyttä uhkaavia tekijöitä, mielenterveysongelmia ja psyykkisiä sairauksia
Tunnet keskeisiä mielenterveystyön ja mielenterveyshoitotyön auttamismenetelmiä
Osaat kohdata ammatillisesti haasteellista käyttäytymistä ymmärtäen ikääntyvän yksilöllisyyttä
Tunnistat ikääntyvien päihteidenkäyttöön liittyviä erityispiirteitä
Osaat arvioida asiakkaan päihteidenkäytön haittoja yhteistyössä hänen kanssaan
Osaat ohjata asiakasta ja omaisia päihdeasioissa
Tunnet vammaisuuden monimuotoisuutta ja sen vaikutuksia ikääntyvillä henkilöillä
Tunnet vammaispoliittisia ohjelmia ja toimintaperiaatteita sekä lakeja, palveluita ja yhteiskunnan tukijärjestelmiä
Osaat moniammatillisen kuntouksen menetelmiä ja toimintamuotoja

Sisältö

Ikääntyvien mielenterveys:
Miten mielenterveys rakentuu elämänkulun aikana?
Millaisia mielenterveyttä uhkaavia ja suojaavia tekijöitä ikääntyessä on?
Millaisia keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja psyykkisisä sairauksia ikääntyessä esiintyy?
Miten ikääntyvien mielenterveyttä edistetään?
Mitä ovat keskeiset mielenterveyshoitotyön menetelmät?
Miten ammatillisesti kohdataan haastavaa käyttäytymistä?
Ikääntyvien päihdehoitotyö:
Mistä koostuu päihdehoitotyön tietoperusta, toiminta ja menetelmät?
Millaisia erityispiirteitä liittyy ikääntyvien päihteiden käyttöön?
Kuinka päihteiden käyttö otetaan puheeksi ikääntyvän kanssa ja ohjataan palveluiden käytössä?
Kuinka ikääntyvien päihteiden käyttöä hoidetaan?
Millaisia ovat ikääntyneiden päihdehoitotyön erityispiirteet, menetelmät ja työotteet?
Vammaistyö:
Mitä on vammaisuus ja sen monimuotoisuus
Millaiset ovat omat asenteet vammaisuutta kohtaan
Millainen lainsäädäntö, palvelut ja tuet liittyvät vammaisuuteen
Mitä tarkoitetaan vammaispoliittisella ohjelmalla ja miten toimii

Opiskelumateriaali

Ikääntyvien mielenterveyden pakollinen oppimateriaali:
Haarni I. (toim.): Ikääntyvä mieli. Mielen hyvinvointia vanhetessa. 2014. Suomen Mielenterveysseura
Kiviniemi L., Läksy M-L., Matinlauri T., Nevalinen K., Ruotslainen K., Seppänen U-M., Vuokila-Oikkonen P. (toim.): Minä mielenterveystyön tekijänä.Luvut 4-8. 2007 tai luvut 4-7 2014 painoksesta. Edita.
Kuhanen C., Oittinen P., Kanerva A., Seuri T., Schub ert C.: Mielenterveyshoitotyö. Luvut 4-5. 2010 tai luvut 4-6 2017 painoksesta. WSOY.
Rolfner Suvanto, S.: Vanhuspalveluiden ja psykiatrian välimaastossa. Mielenterveysongelmista kärsivän ikäihmisen kohtaaminen ja hoito. 2015. Suomen Mielenterveysseura.
Saarenheimo M.: Vanhuus ja mielenterveys. Arkielämän näkökulma. 2003. WSOY.

Muu oppimateriaali osoitetaan opintojakson osien alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää kolme osaa: mielenterveystyö, päihdetyö ja vammaistyö.
Ikääntyvien mielenterveystyö-osa sisältää kaksi (2) lähiopetuskertaa: orientaatio ja keskusteleva aloitusluento sekä work shop (pakollinen läsnäolo).

Ikääntyvien päihdehoitotyö-osa sisältää videoluentoja, harjoitustehtävän, A-klinikkasäätiön Puheeksioton kurssin sekä yhden (1) esityskerran.

Ikääntyvien vammaistyö sisältää yhden (1) opetuskerran Teamsissa, työjärjestykseen merkittynä ajankohtana ja yhden (1) oppimistehtävän.

Nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelijalla on vastaavat opinnot suoritettuna yliopistossa tai korkeakoulussa, tai opiskelija valitsee kurssin aiemmassa vaiheessa opintoja

TKI ja työelämäyhteistyö

A-klinikkasäätiön Puheeksioton kurssi

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät osoitetaan osioiden alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on 5 op. (135 h)
1 op= 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Ikääntyvien mielenterveystyö, opettaja Riitta Tenkanen-Salmela riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi
Ikääntyvien päihdehoitotyö, opettaja Marko Raitanen marko.raitanen@xamk.fi
Ikääntyvien vammaistyö, opettaja Ann-Mari Sippu ann-mari.sippu@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tehtäväkohtaiset arviointimenetelmät ja niiden perusteet annetaan kunkin osan aloituskerralla.

Esitietovaatimukset

Vanhustyön perusteet 20 op
Hyvinvointiteknologia ja tiedonhallinta 5 op
Lääkehoidon perusteet ja ikääntyvien lääkehoito 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
Vastuuopettaja

Sari Ranta

Ryhmät
 • GEKV21SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat laadukkaan muistisairauksien hoidon suunnittelun ja toteutuksen palveluketjun eri vaiheissa
Tuet muistisairaan oikeuksia ja oikeudellista asemaa
Osaat muistisairaan henkilön terapeuttisen kohtaamiseen, kommunikaation ja kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemisen
Osaat tukea aivoterveyttä
Osaat hyödyntää liikunnan työmenetelmiä muistisairaiden tuen ja hoivan eri toimintaympäristöissä
Osaat käyttää liikunnan työmenetelmiä työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen
Harjaannut liikuntaneuvonnan toteuttamisessa

Sisältö

Millainen on muistisairauksiin liittyvä palveluketju
Millaisissa toimintaympäristöissä muistisairaita hoidetaan
Millaisia menetelmiä muistisairauksien hoidossa ja hoidon suunnittelussa käytetään
Miten muistisairaiden henkilöiden oikeudet toteutuvat?
Miten muistisairaiden henkilöiden oikeudellista asemaa tuetaan?
Miten aivoterveyttä tuetaan?
Millaiset liikunnan työmuodot soveltuvat muistisairaiden henkilöiden liikuntaneuvontaan ja liikunnan toteutukseen?
Miten liikunnan avulla tuetaan työntekijöiden toimintakykyisyyttä?

Opiskelumateriaali

Hotus-hoitosuositus: Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen –
Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/03/hoitosuosituksen-lyhennelma-muistinsairas-2020.pdf
Muistiviuhka: Kelan etuudet. Kunnan palvelut. Oikeudellinen ennakointi. Vertaistuki
https://www.muistiliitto.fi/application/files/6416/2321/5954/Muistiviuhka2021-suomi_saavutettava.pdf
Muistisairaudet https://www.kaypahoito.fi/hoi50044#K1

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Harjoittelu suoritetaan opintojakson tavoitteiden ja sisällön mukaisessa harjoittelupaikassa:
Muistisairaan hoitoa, kuntoutusta, hyvinvointia tukevissa tuottavissa yksiköissä.

Harjoittelupaikaksi sopivat hyvin hoivayksiköt, kotiuttamis-/kuntoutusyksiköt, joissa muistisairaita, muistipoliklinikat, harjoittelu muistikoordinaattorin tai vastaavan (muistiluotsi, muistihoitaja) ohjauksessa sekä muistiyhdistykset.

Harjoittelu suoritetaan ohjatusti harjoittelupaikassa, yhteensä 135 h.
Harjoittelun kesto 3 viikkoa, työskentelyaika on 35 tuntia/viikossa. Harjoitteluun sisältyy alkuinfo, tehtäviä harjoittelun aikana ja pakollinen reflektio.
Liikunnan osuus: Liikuntatehtävä harjoittelun aikana (liikunnan kehittämissuunnitelma, liikuntatuokioiden ohjaus, osastotunnit).

Työhön integroitu oppimisväylä: Harjoittelun voi suorittaa omassa työssä, mikäli harjoittelun tavoitteet täyttyvät työtehtävien ja toimintaympäristön osalta. Tehtävät ja liikuntatehtävä ovat yhtenä osana työssä suoritettavaa harjoittelua. Reflektioon osallistuminen pakollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Alkuinfo viikolla 36, harjoittelu lukujärjestykseen sijoittuvana aikana tai yksilöllisen aikataulun mukaan, tehtävien palatus sovitussa määräajassa, loppureflektio viikolla 49.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135 h opiskelijan työtä
Harjoittelun kesto on 3 viikkoa, 35h/vk (105h), lisäksi alkuinfo, reflektio ja harjoittelun tehtävät yht. 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja harjoittelun ohjaavalta opettajalta:
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi puh 044 7028 413

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, tehtävät ja reflektio. Arviointi hyväksytty-täydennettävä-hylätty.

Esitietovaatimukset

Vanhustyön perusteet 20 op
Ikääntyvän hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen15 op
Muistisairaudet ja ryhmänohjaustaidot 5 op
Mielenterveys-, päihde- ja vammaistyö 5 op
Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5 op
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta 5 op
Kotihoito ja liikunta 5 op
Omaishoitajuuden tukeminen ja liikunta 5 op
Gerontologinen sosiaalipalvelutyö ja liikunta 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Annele Urtamo
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • GEKV22KM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat laadukkaan muistisairauksien hoidon suunnittelun ja toteutuksen palveluketjun eri vaiheissa
Tuet muistisairaan oikeuksia ja oikeudellista asemaa
Osaat muistisairaan henkilön terapeuttisen kohtaamiseen, kommunikaation ja kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemisen
Osaat tukea aivoterveyttä
Osaat hyödyntää liikunnan työmenetelmiä muistisairaiden tuen ja hoivan eri toimintaympäristöissä
Osaat käyttää liikunnan työmenetelmiä työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen
Harjaannut liikuntaneuvonnan toteuttamisessa

Sisältö

Millainen on muistisairauksiin liittyvä palveluketju
Millaisissa toimintaympäristöissä muistisairaita hoidetaan
Millaisia menetelmiä muistisairauksien hoidossa ja hoidon suunnittelussa käytetään
Miten muistisairaiden henkilöiden oikeudet toteutuvat?
Miten muistisairaiden henkilöiden oikeudellista asemaa tuetaan?
Miten aivoterveyttä tuetaan?
Millaiset liikunnan työmuodot soveltuvat muistisairaiden henkilöiden liikuntaneuvontaan ja liikunnan toteutukseen?
Miten liikunnan avulla tuetaan työntekijöiden toimintakykyisyyttä?

Opiskelumateriaali

Hotus-hoitosuositus: Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen –
Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/03/hoitosuosituksen-lyhennelma-muistinsairas-2020.pdf
Muistiviuhka: Kelan etuudet. Kunnan palvelut. Oikeudellinen ennakointi. Vertaistuki
https://www.muistiliitto.fi/application/files/6416/2321/5954/Muistiviuhka2021-suomi_saavutettava.pdf
Muistisairaudet https://www.kaypahoito.fi/hoi50044#K1

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Harjoittelu suoritetaan opintojakson tavoitteiden ja sisällön mukaisessa harjoittelupaikassa:
Muistisairaan hoitoa, kuntoutusta, hyvinvointia tukevissa tuottavissa yksiköissä.

Harjoittelupaikaksi sopivat hyvin hoivayksiköt, kotiuttamis-/kuntoutusyksiköt, joissa muistisairaita, muistipoliklinikat, harjoittelu muistikoordinaattorin tai vastaavan (muistiluotsi, muistihoitaja) ohjauksessa sekä muistiyhdistykset.

Harjoittelu suoritetaan ohjatusti harjoittelupaikassa, yhteensä 135 h.
Harjoittelun kesto 3 viikkoa, työskentelyaika on 35 tuntia/viikossa. Harjoitteluun sisältyy alkuinfo, tehtäviä harjoittelun aikana ja pakollinen reflektio.
Liikunnan osuus: Liikuntatehtävä harjoittelun aikana (liikunnan kehittämissuunnitelma, liikuntatuokioiden ohjaus, osastotunnit).

Työhön integroitu oppimisväylä: Harjoittelun voi suorittaa omassa työssä, mikäli harjoittelun tavoitteet täyttyvät työtehtävien ja toimintaympäristön osalta. Tehtävät ja liikuntatehtävä ovat yhtenä osana työssä suoritettavaa harjoittelua. Reflektioon osallistuminen pakollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Alkuinfo viikolla 2, harjoittelu lukujärjestykseen sijoittuvana aikana tai yksilöllisen aikataulun mukaan, tehtävien palatus sovitussa määräajassa, loppureflektio viikolla 22.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135 h opiskelijan työtä
Harjoittelun kesto on 3 viikkoa, 35h/vk (105h), lisäksi alkuinfo, reflektio ja harjoittelun tehtävät yht. 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja harjoittelun ohjaavalta opettajalta:
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi puh 044 7028 413

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, tehtävät ja reflektio. Arviointi hyväksytty-täydennettävä-hylätty.

Esitietovaatimukset

Vanhustyön perusteet 20 op
Ikääntyvän hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen15 op
Muistisairaudet ja ryhmänohjaustaidot 5 op
Mielenterveys-, päihde- ja vammaistyö 5 op
Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5 op
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta 5 op
Kotihoito ja liikunta 5 op
Omaishoitajuuden tukeminen ja liikunta 5 op
Gerontologinen sosiaalipalvelutyö ja liikunta 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • GEKV22KM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Muistisairauksien tunnistaminen, hoito ja kuntoutus 3 op:
Tunnet muistisairauksia ja niiden erityispiirteitä
Tunnet muistisairauksien arviointimenetelmiä, hoitomuotoja ja kuntoutuksen menetelmiä.
Harjaannut kuntoutumista edistävän työotteen käyttämisessä.
Tunnet muistisairauksiin liittyvät palveluketjut.
Tunnet valtakunnalliset ja paikalliset muistityön suositukset.
Tunnet muistisairauksiin liittyvät oikeudelliset suositukset ja edunvalvontaan liittyvät prosessit.

Ryhmänohjaus ja ohjaustaidot 2 op:
Tunnet ryhmän perustehtävän
Tunnet ryhmädynamiikan ilmiöitä ja niiden vaikutuksia
Tunnet ryhmäilmiöitä ja niiden vaikutuksia
Omaat ryhmässä toimimisen ja ryhmien ohjaamisen perusvalmiuksia
Saat valmiuksia ryhmien suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin
Osaat arvioida ryhmän ohjaajan toiminnan vaikutuksia

Sisältö

Muistisairaudet:
Mitä ovat muistisairaudet ja miten niitä tunnistetaan ja arvioidaan?
Miten eri muistisairaudet eroavat toisistaan?
Millaisia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä muistisairauksiin käytetään?
Missä muistisairauksia arvioidaan ja hoidetaan?
Millaisia kuntoutumisen edistämisen menetelmiä muistisairauksiin on käytettävissä?
Miten tuetaan aivoterveyttä?
Miten muistisairauksien palveluketjuja kehitetään?
Miten muistisairaiden henkilöiden oikeuksia voidaan turvata?

Ryhmän ohjaustaidot:
Miksi ryhmiä käytetään ja mikä on niiden perustehtävä?
Mitä on ryhmädynamiikka ja miten se vaikuttaa ryhmän elinkaaressa?
Mitä ovat keskeiset ryhmäilmiöt ja niiden vaikutukset?
Miten ryhmässä toimitaan ja niitä ohjataan?
Miten suunnitellaan ryhmä, ohjataan ja arvioidaan sen toimintaa?
Millainen on ryhmänohjaajan vaikutus ryhmän toimintaan?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan opintojakson alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen:
Opetus toteutuu työjärjestyksen mukaisesti

Opintoja nopeuttava:
Opiskelija voi valita opintojakson aikaisemmassa vaiheessa opintoja tai opiskelijalla on vastaavansisältöiset ja -laajuiset opinnot suoritettuna toisessa korkeakoulussa tai yliopistossa

Työhön integroitu:
Ryhmänohjaus-osan kohdalla opiskelijalla voi olla ryhmä omalta työpaikaltaan, harjoittelussa tai muussa vastaavassa

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan jakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 1.muistisairauksien tunnistaminen, hoito ja kuntoutumisen edistäminen sekä 2. ryhmänohjaustaidot, jonka suorittamiseen tarvitset ohjattavan ryhmän.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä annettujen tehtävien ja/tai tentin tekeminen hyväksytysti.
Ryhmänohjaus-tehtävä arvioidaan hyväksytty-täydennettävä.
Muistisairauksien osuudessa osallistuminen lähiopetukseen, learn-tentti, arviointi 1-5

Esitietovaatimukset

Vanhustyön perusteet 20 op
Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5 op
Ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 15 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • GEKV22SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Muistisairauksien tunnistaminen, hoito ja kuntoutus 3 op:
Tunnet muistisairauksia ja niiden erityispiirteitä
Tunnet muistisairauksien arviointimenetelmiä, hoitomuotoja ja kuntoutuksen menetelmiä.
Harjaannut kuntoutumista edistävän työotteen käyttämisessä.
Tunnet muistisairauksiin liittyvät palveluketjut.
Tunnet valtakunnalliset ja paikalliset muistityön suositukset.
Tunnet muistisairauksiin liittyvät oikeudelliset suositukset ja edunvalvontaan liittyvät prosessit.

Ryhmänohjaus ja ohjaustaidot 2 op:
Tunnet ryhmän perustehtävän
Tunnet ryhmädynamiikan ilmiöitä ja niiden vaikutuksia
Tunnet ryhmäilmiöitä ja niiden vaikutuksia
Omaat ryhmässä toimimisen ja ryhmien ohjaamisen perusvalmiuksia
Saat valmiuksia ryhmien suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin
Osaat arvioida ryhmän ohjaajan toiminnan vaikutuksia

Sisältö

Muistisairaudet:
Mitä ovat muistisairaudet ja miten niitä tunnistetaan ja arvioidaan?
Miten eri muistisairaudet eroavat toisistaan?
Millaisia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä muistisairauksiin käytetään?
Missä muistisairauksia arvioidaan ja hoidetaan?
Millaisia kuntoutumisen edistämisen menetelmiä muistisairauksiin on käytettävissä?
Miten tuetaan aivoterveyttä?
Miten muistisairauksien palveluketjuja kehitetään?
Miten muistisairaiden henkilöiden oikeuksia voidaan turvata?

Ryhmän ohjaustaidot:
Miksi ryhmiä käytetään ja mikä on niiden perustehtävä?
Mitä on ryhmädynamiikka ja miten se vaikuttaa ryhmän elinkaaressa?
Mitä ovat keskeiset ryhmäilmiöt ja niiden vaikutukset?
Miten ryhmässä toimitaan ja niitä ohjataan?
Miten suunnitellaan ryhmä, ohjataan ja arvioidaan sen toimintaa?
Millainen on ryhmänohjaajan vaikutus ryhmän toimintaan?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan opintojakson alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen:
Opetus toteutuu työjärjestyksen mukaisesti

Opintoja nopeuttava:
Opiskelija voi valita opintojakson aikaisemmassa vaiheessa opintoja tai opiskelijalla on vastaavansisältöiset ja -laajuiset opinnot suoritettuna toisessa korkeakoulussa tai yliopistossa

Työhön integroitu:
Ryhmänohjaus-osan kohdalla opiskelijalla voi olla ryhmä omalta työpaikaltaan, harjoittelussa tai muussa vastaavassa

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan jakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 1.muistisairauksien tunnistaminen, hoito ja kuntoutumisen edistäminen sekä 2. ryhmänohjaustaidot, jonka suorittamiseen tarvitset ohjattavan ryhmän.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä annettujen tehtävien ja tentin tekeminen hyväksytysti.

Ryhmänohjaus-tehtävä arvioidaan hyväksytty-täydennettävä.
Muistisairauksien osuudessa osallistuminen lähiopetukseen, learn-tentti, arviointi 1-5

Esitietovaatimukset

Vanhustyön perusteet 20 op
Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5 op
Ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 15 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
Ryhmät
 • GEKV22KM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet omaishoitoa määrittävät taustatekijät
Tunnet omaishoidon tuen myöntämisen perusteet.
Tunnet omaishoitajuuden perheen ja läheisten sekä palvelujen näkökulmasta
Osaat omaishoidon organisoinnin, tukemisen ja ohjauksen
Osaat hyödyntää liikunnan työmenetelmiä omaishoidon tukemisen eri toimintaympäristöissä
Harjaannut liikuntaneuvonnan toteuttamisessa

Sisältö

Mitä on omais- ja läheishoitajuus,?
Miten omaishoitajien jaksamista tuetaan?
Millainen on tuen myöntämisen prosessi ja miten se vaihtelee paikkakunnittain?
Millainen on Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma ?
Millaisia liikunnan työmenetelmiä voidaan suunnitella ja toteuttaa omaishoitajuuden tukemisessa ?

Opiskelumateriaali

Oheiskirjallisuutta harjoittelun ja tehtävien tueksi:
Kaakkuriniemi, Kalliomaa, Puha, Korte, Mattila, Mikkola, Palosaari, Uusitalo 2014: Omaishoitajan käsikirja. United Press Global.
Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-4022-2
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70270/URN_ISBN_978-952-00-3483-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kehusmaa Sari 2014. Hoidon menoja hillitsemässä: heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus. Väitöskirja. Kelan tutkimusosasto 2014.
Karhula M., 2015. Omaisen ja läheisen näkemykset roolistaan palveluverkostossa. (Ed)., In: A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 99, Mikkelin ammattikorkeakoulu.
Tikkanen Ulla 2016. Omaishoidon arki. Tutkimus hoivan sidoksista. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.
Saukkonen S., Karhula M., Steffansson M., Kettunen A., 2018. Omaishoitoperheen tuen tarpeen arviointi: Omaishoidon alkuarviointiprosessissa pilotoidut mittarit. In: Xamk Kehittää 54, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
Niemi Suvi 2019. Palvelut ikääntyneen omaishoitoperheen hyvinvoinnin tukena. Ylempi AMK-opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Harjoittelu suoritetaan ohjatusti harjoittelupaikassa, yhteensä 135 h.
Harjoittelun kesto on 3 viikkoa, työskentelyaika 35 tuntia/viikossa. Harjoitteluun sisältyy alkuinfo, tehtävät harjoittelun aikana (ennakkotehtävä ja täydentävä jatkotehtävä) sekä pakollinen reflektio.
Liikunnan osuus: Liikuntatehtävä harjoittelun aikana (Liikuntaneuvonta omaishoitajuuden tukemisen välineenä).

Harjoittelun voi suorittaa joko kokonaan
a) kunnan omaishoitajuus -työn puitteissa, sikäli kun se toivotussa kunnassa mahdollistuu TAI
b) yhdistäen edellinen mahdolliseen omaishoitajuuden tukemiseen liittyvään toimintaan omaishoitoyhdistyksessä

Pelkästään yhdistyksessä harjoittelua ei voi suorittaa, koska yhdistyksissä ei tehdä viranomaispäätöksiä, ja tämän päätösprosessin haltuunotto on tässä harjoittelussa yhtenä tavoitteena. Eli jos suunnittelet harjoittelua yhdistyksessä, yhdistä siihen kunnan/kuntayhtymän asiakasohjaajan kanssa harjoittelu ja tutustuminen viranhaltijapäätösprosessiin ikääntyneiden kunnallisista palveluista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei tässä mahdollista.

Työhön integroitu oppimisväylä: Harjoittelun voi suorittaa omassa työssä, mikäli harjoittelun tavoitteet täyttyvät työtehtävien ja toimintaympäristön osalta (omaishoito). Tehtävät ja liikuntatehtävä ovat yhtenä osana työssä suoritettavaa harjoittelua. Reflektioon osallistuminen pakollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Alkuinfo viikolla 36, harjoittelu lukujärjestykseen sijoittuvana aikana tai yksilöllisen aikataulun mukaan, loppureflektio viikolla 50.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135 h opiskelijan työtä
Harjoittelun kesto on 3 viikkoa, 35h/vk (105h), lisäksi alkuinfo, reflektio ja harjoittelun tehtävät yht. 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Harjoittelun tavoitteena:
Tunnet omaishoitoa määrittävät taustatekijät
Tunnet omaishoidon tuen myöntämisen perusteet.
Tunnet omaishoitajuuden perheen ja läheisten sekä palvelujen näkökulmasta.
Osaat omaishoidon organisoinnin, tukemisen ja ohjauksen.
Osaat hyödyntää liikunnan työmenetelmiä omaishoidon tukemisen eri toimintaympäristöissä.
Harjaannut liikuntaneuvonnan toteuttamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja harjoittelun ohjaavalta opettajalta:
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi puh 044 7028 413

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, tehtävät ja reflektio. Arviointi hyväksytty-täydennettävä-hylätty.

Esitietovaatimukset

Eettisen toiminnan perusteet 5 op
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 5 op
Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5 op
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Annele Urtamo
Vastuuopettaja

Riitta Tenkanen-Salmela

Ryhmät
 • GEKV22SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet omaishoitoa määrittävät taustatekijät
Tunnet omaishoidon tuen myöntämisen perusteet.
Tunnet omaishoitajuuden perheen ja läheisten sekä palvelujen näkökulmasta
Osaat omaishoidon organisoinnin, tukemisen ja ohjauksen
Osaat hyödyntää liikunnan työmenetelmiä omaishoidon tukemisen eri toimintaympäristöissä
Harjaannut liikuntaneuvonnan toteuttamisessa

Sisältö

Mitä on omais- ja läheishoitajuus,?
Miten omaishoitajien jaksamista tuetaan?
Millainen on tuen myöntämisen prosessi ja miten se vaihtelee paikkakunnittain?
Millainen on Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma ?
Millaisia liikunnan työmenetelmiä voidaan suunnitella ja toteuttaa omaishoitajuuden tukemisessa ?

Opiskelumateriaali

Oheiskirjallisuutta harjoittelun ja tehtävien tueksi:
Kaakkuriniemi, Kalliomaa, Puha, Korte, Mattila, Mikkola, Palosaari, Uusitalo 2014: Omaishoitajan käsikirja. United Press Global.
Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-4022-2
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70270/URN_ISBN_978-952-00-3483-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kehusmaa Sari 2014. Hoidon menoja hillitsemässä: heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus. Väitöskirja. Kelan tutkimusosasto 2014.
Karhula M., 2015. Omaisen ja läheisen näkemykset roolistaan palveluverkostossa. (Ed)., In: A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 99, Mikkelin ammattikorkeakoulu.
Tikkanen Ulla 2016. Omaishoidon arki. Tutkimus hoivan sidoksista. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.
Saukkonen S., Karhula M., Steffansson M., Kettunen A., 2018. Omaishoitoperheen tuen tarpeen arviointi: Omaishoidon alkuarviointiprosessissa pilotoidut mittarit. In: Xamk Kehittää 54, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
Niemi Suvi 2019. Palvelut ikääntyneen omaishoitoperheen hyvinvoinnin tukena. Ylempi AMK-opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Harjoittelu suoritetaan ohjatusti harjoittelupaikassa, yhteensä 135 h.
Harjoittelun kesto on 3 viikkoa, työskentelyaika 35 tuntia/viikossa. Harjoitteluun sisältyy alkuinfo, tehtävät harjoittelun aikana (ennakkotehtävä ja täydentävä jatkotehtävä) sekä pakollinen reflektio.
Liikunnan osuus: Liikuntatehtävä harjoittelun aikana (Liikuntaneuvonta omaishoitajuuden tukemisen välineenä).

Harjoittelun voi suorittaa joko kokonaan
a) kunnan/hyvinvointialueen omaishoitajuus -työn puitteissa, sikäli kun se toivotussa kunnassa/hyvinvointialueella mahdollistuu TAI
b) yhdistäen edellinen mahdolliseen omaishoitajuuden tukemiseen liittyvään toimintaan omaishoitoyhdistyksessä

Pelkästään yhdistyksessä harjoittelua ei voi suorittaa, koska yhdistyksissä ei tehdä viranomaispäätöksiä, ja tämän päätösprosessin haltuunotto on tässä harjoittelussa yhtenä tavoitteena. Eli jos suunnittelet harjoittelua yhdistyksessä, yhdistä siihen kunnan/hyvinvointialueen asiakasohjaajan kanssa harjoittelu ja tutustuminen viranhaltijapäätösprosessiin ikääntyneiden omaishoidon palveluista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei tässä mahdollista.

Työhön integroitu oppimisväylä: Harjoittelun voi suorittaa omassa työssä, mikäli harjoittelun tavoitteet täyttyvät työtehtävien ja toimintaympäristön osalta (omaishoito). Tehtävät ja liikuntatehtävä ovat yhtenä osana työssä suoritettavaa harjoittelua. Reflektioon osallistuminen pakollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Alkuinfo viikolla 3, harjoittelu lukujärjestykseen sijoittuvana aikana tai yksilöllisen aikataulun mukaan, loppureflektio viikolla 22.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135 h opiskelijan työtä
Harjoittelun kesto on 3 viikkoa, 35h/vk (105h), lisäksi alkuinfo, reflektio ja harjoittelun tehtävät yht. 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Harjoittelun tavoitteena:
Tunnet omaishoitoa määrittävät taustatekijät
Tunnet omaishoidon tuen myöntämisen perusteet.
Tunnet omaishoitajuuden perheen ja läheisten sekä palvelujen näkökulmasta.
Osaat omaishoidon organisoinnin, tukemisen ja ohjauksen.
Osaat hyödyntää liikunnan työmenetelmiä omaishoidon tukemisen eri toimintaympäristöissä.
Harjaannut liikuntaneuvonnan toteuttamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja harjoittelun ohjaavalta opettajalta:
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi puh 044 7028 413

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, tehtävät ja reflektio. Arviointi hyväksytty-täydennettävä-hylätty.

Esitietovaatimukset

Eettisen toiminnan perusteet 5 op
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 5 op
Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja liikunta 5 op
Ikääntyvien varhaiset palvelut ja liikunta 5 op

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.12.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Merja Laitoniemi
Vastuuopettaja

Merja Laitoniemi

Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Merja Nurmi
 • Ann-Mari Sippu
Vastuuopettaja

Ann-Mari Sippu

Ryhmät
 • GEKV21SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Hahmotat tilanne – ja palveluntarpeen arvioinnin sisällölliset kysymykset.
Tunnistat moniammatillisen työn merkityksen kokonaisvaltaisessa tilannearvioinnissa.
Perehdyt psykososiaalisen ohjauksen lähtökohtiin sekä digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

Sisältö

Mitä tilanne – ja palveluntarpeen arviointi sisältävät?
Mitä tarkoitetaan moniammatillisella työllä sekä millaisia vaikutuksia sillä on asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnissa?
Miten psykososiaalisen ohjauksen menetelmää hyödynnetään asiakasohjauksessa?
Miten digitalisaatio tukee asiakasohjausprosessia?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on saatavilla sähköisessä muodossa Learn-alustalta tai kirjastopalvelu Kaakkurin kautta. Tarkempi aineisto ja materiaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joka sisältää Microsoft Teams-tapaamisia, itsenäistä tiedonhankintaa sekä oppimistehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla 1-5 sekä osa hyväksytty / hylätty

Xamkin arviontikriteerit:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
d. Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
e. Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
f. Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerinä on myös oppimistehtävien tehtävänantojen noudattaminen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Annele Urtamo
Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät terveyden ja liikunnan yhteenkuuluvuuden
Tunnet erilaisia terveysliikunnan osa-alueiden harjoitusmalleja
Olet perehtynyt liikuntaneuvontaan ja terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen fyysisen aktiivisuuden avulla osana ammatillista toimintaa
Tunnet liikunnan vaikutuksen ikääntyvien terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn

Sisältö

Millaisia ovat terveysliikunnan suositukset?
Mitkä ovat fyysisen kunnon osa-alueet ja miten niitä harjoitetaan?
Miten eri liikuntalajeja voidaan soveltaa?
Miten laaditaan ja toteutetaan kunto-ohjelma?
Miten vanhenemismuutokset otetaan huomioon liikuntaohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.?

Opiskelumateriaali

Materiaali jakson Learnissä, lisäksi Liikunta ja Tiede julkaisu (e-lehti) sekä Terveysliikunta teos, jonka molemmat käytettävissä olevat painokset käyvät. Tarkempi ohjeistus jaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Jakso muodostuu teoriaa ja demonstraatioita sisältävistä lähijaksoistaa, tehtävistä sekä tentistä.
Lähipäiviä on yhteensä 10, joista kahdeksan Pajulahdessa ja kaksi Kouvolassa.

Mahdollisuus nopeuttaa liikunnan seuraavien jaksojen opintoja edellisen vuosikurssin mukana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kouvolan kaupungin liikuntatoimi.
Xamkin hankkeet.
Muut mahdolliset yhteistyökumppanit ja toimeksiannot nivoutuen vanhustyön kehittämisprojaktiopintoihin.

Tentit ja muut määräajat

Lähiopetuspäivät lukujärjestyksen mukaisesti.
Liikunta ja Tiede reflektoitavan tehtävän anto edellisellä lähijaksolla ja palautus viikkoa ennen oman jakoryhmän lähijaksoa.
Oma vanhus välitehtävien anto edellisellä lähijaksolla ja käsittely seuraavalla oman jaksoryhmän lähijaksolla.
Oma vanhus -yhteenveto toukokuun -23 15.pv mennessä.
Automatisoitu Learntentti vko 20 ja tarvittaessa uusinta vko 21

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisesti yhteistyötä vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan työmäärä

1op = 27 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Ensi-info hyväksytyille yleisen tiedotuksen yhteydessä annetun linkin kautta.
Orientaatiojaksolla oma info.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähjaksoihin osallistumienn hyväksytty-hylätty.
Tehtävät hyväksytty-hylätty.
Tentti, automaattinen arviointi, Hyl- K5.


Jakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, hyväksyttyjä tehtäviä ja tenttiä, jonka arvosana on jakson arvosanan pohjaja jota hyväksytyt tehtävät korottavat yhdellä arvosanalla

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Pauliina Lehto
 • Annele Urtamo
Vastuuopettaja

Pauliina Lehto

Ryhmät
 • GEKV21SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet johtamista ohjaavia strategioita ja prosesseja
Tunnet esimiehen tai johtajan työtä ja vastuualueita
Tunnet johtamista ohjaavia lakeja, asetuksia, ohjeistuksia ja päätöksentekoprosesseja sekä henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia
Tunnistat vanhustyön käytännön kehittämiskohteita
Tunnet laadunhallinnan ja tulosvastuullisuuden toimintaperiaatteita
Osaa toimia tulosvastuullisena laadun kehittäjänä
Tunnet liikunnan ilmenemisen johtamisen ja kehittämisen eri aarenoilla
Tunnistat liikunnallisen kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet
Osaat käyttää liikunnan työmenetelmiä työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen
Osaat hyödyntää valtakunnallisia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksia ja suosituksia vanhustyön kehittämisen keinona ja esimiestyön ja johtamisen välineenä

Sisältö

Miten vanhustyön toimintaa, henkilöstön johtamista ja laadun kehittämistä toteutetaan? .
Miten Keskeisimpiä työelämän strategioita, lakeja ja säädöksiä sovelletaan?.
Miten liikunnan eri linjaukset ja suositukset toteutuvat vanhustyön johtamisen ja kehittämisen areenoilla?
Miten liikunta näkyy osana johtamisprosesseja?
Miten liikunta voisi näkyä ja toteutua osana vanhustyön johtamista ja kehittämistä?

Opiskelumateriaali

Learnissa osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Vanhustyön johtaminen: Opiskelijan tulee olla läsnä ensimmäisellä lähiopetuskerralla jolloin annetaan tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta.

Vanhustyön johtaminen: Opintojaan nopeuttava opiskelija valitsee opintojakson suoritettavakseen aiemmassa vaiheessa opintoja.

Tentit ja muut määräajat

Vanhustyön johtaminen: Opintojakson suorittamiseksi vaaditun tehtävän palauttaminen erikseen sovittuna ajankohtana.

Opiskelijan työmäärä

Vanhustyön johtaminen: Opiskelijan työmäärä koostuu infotunneista, itsenäisestä aiheeseen tutustumisesta ja sen työstämisestä sekä reflektioon osallistumisesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Vanhustyön johtaminen: Ensimmäisellä lähiopetuskerralla opiskelijoita informoidaan opintojakson suorittamisesta ja ohjeistetaan tehtävän tekeminen.
pauliina.lehto@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vanhustyön johtaminen: Opintojakson arvioitavat kohteet, menetelmät ja perusteet esitetään opintojakson alkaessa. Annetun tehtävän suorittaminen hyväksytysti. Osallistuminen reflektiotunnille

Esitietovaatimukset

Vanhustyön perusteet 20 op, Vanhustyön menetelmien perusteet 15 op, Ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 15 op, Vanhustyön menetelmien soveltaminen 15 op ja Vanhustyön menetelmien syventäminen 15 op moduulit pääosin suoritettu
Sosiaali- ja terveyalan johtaminen 5 op

Edeltävät harjoittelujaksot suoritettu

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Marko Raitanen
Vastuuopettaja

Marko Raitanen

Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat soveltaa projektityön ja laadun kehittämismenetelmiä vanhustyön kehittämisprojektissa.
Tunnet projektityön suunnittelun, toteuttamisen, raportoinnin, arvioinnin, seurannan ja esittämisen vaiheet

Sisältö

Miten projektisuunnitelma laaditaan?
Miten haetaan rahoitusta?
Miten projektinkulkua dokumentoidaan?
Miten projektista raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Hanketyöskentelyn muotoon ja sisältöön tapauskohtaisesti kiinnittyvä kirjallisuus, jonka opiskelija hankkii itsenäisesti. Lisäksi kirjatentti, jonka opiskelumateriaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opetussuunnitelmassa on ohjeellinen ajoitussuunnitelma. Se on suositus opintojen etenemiselle. Pääasia on, että opintojakso on suoritettu ennen kuin on tarkoitus valmistua. Tällä mahdollistetaan mielekkään hankkeen löytäminen tai perustaminen opintojakson tehtäviä varten.

TKI ja työelämäyhteistyö

Hankkeet tehdään työelämässä, hankepaikat opiskelijaa etsii itse. Osallistuminen edellisen ryhmän hankeiltaan. Tuntikirjanpito.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Harjoittelun ohjaajan hylkäävä arvio, puuttuvat tehtävät, osallistuminen hankeiltaan puuttuu.

Toteutuksen osien kuvaus

Kirjatentti (1 teos, 18h). Opintojakson loput tunnit (yht. 135h) voi kerätä yhdessä tai useammassa projektissa. Projektit voi toteuttaa yksin tai pienryhmässä (2-3 opiskelijaa) eri vanhustyön toimintaympäristöissä. Oleellista on, että toteutuksella kehitetään vanhustyötä, sen eri toimintamalleja ja -tapoja. Työskentelyn paikat tulee kirjata harjoittelupaikkatietoihin ja ajankohdat tulee kirjata tuntikirjanpitolomakkeeseen. Lisäksi työskentelystä tulee laatia ja palauttaa sekä raportti että CRM-asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnan järjestelmän edellyttämät tiedot. Raportti ja CRM kirjoitetaan yhdestä projektista (oma valinta).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson ohjeet ovat osoitteessa
https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=805

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut tehtävät

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 11.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Marko Raitanen
Vastuuopettaja

Marko Raitanen

Ryhmät
 • GEKV21SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat soveltaa projektityön ja laadun kehittämismenetelmiä vanhustyön kehittämisprojektissa
Hallitset kehittämisprojekteihin liittyvät organisatorishallinnolliset tehtävät
Osaat raportoida ja esitellä projektin osa-alueineen

Sisältö

Miten projekti suunnitellaan?
Miten projektia toteutetaan ja koordinoidaan?
Miten projektityöskentelyä hallinnoidaan?
Miten projekteista raportoidaan?
Miten projektit arvioidaan?
Miten projektit esitellään?

Opiskelumateriaali

Hanketyöskentelyn muotoon ja sisältöön tapauskohtaisesti kiinnittyvä kirjallisuus, jonka opiskelija hankkii itsenäisesti. Tenttikirja tarjotaan Learn-opintojaksoalustalla sähköisesti.

Yksilölliset oppimisväylät

Opetussuunnitelmassa on ohjeellinen ajoitussuunnitelma. Se on suositus opintojen etenemiselle. Pääasia on, että opintojakso on suoritettu ennen kuin on tarkoitus valmistua. Tällä mahdollistetaan mielekkään hankkeen löytäminen tai perustaminen opintojakson tehtäviä varten.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutus sisältää itsenäistä työskentelyä sekä monialaista yhteistyötä omaan kehittämisprojektiin liittyen. Hankkeet tehdään työelämässä, hankepaikat opiskelijaa etsii itse. Esittäminen hankeillassa. Tuntikirjanpito ja tentti.

Tentit ja muut määräajat

Tentti on avoinna jatkuvasti.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät ja tuntikirjanpito

Toteutuksen osien kuvaus

Kirjatentti (1 teos, 18h). Opintojakson loput tunnit (yht. 135h) voi kerätä yhdessä tai useammassa projektissa. Projektit voi toteuttaa yksin tai pienryhmässä (2-3 opiskelijaa) eri vanhustyön toimintaympäristöissä. Oleellista on, että toteutuksella kehitetään vanhustyötä, sen eri toimintamalleja ja -tapoja. Työskentelyn paikat tulee kirjata harjoittelupaikkatietoihin ja ajankohdat tulee kirjata tuntikirjanpitolomakkeeseen. Lisäksi työskentelystä tulee laatia ja esittää posteri sekä palauttaa CRM-asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnan järjestelmän edellyttämät tiedot. Posteri ja CRM tehdään yhdestä projektista (oma valinta). Learn-tentti projektiarvioinnin opaskirjasta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson tarkemmat ohjeet ovat osoitteessa
https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=805

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut tehtävät ohjeita noudattaen.

Esitietovaatimukset

Vanhustyön kehittämisprojekti I 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Marko Raitanen
Vastuuopettaja

Marko Raitanen

Ryhmät
 • GEKV22KM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Osaat soveltaa projektityön ja laadun kehittämismenetelmiä vanhustyön kehittämisprojektissa
Hallitset kehittämisprojekteihin liittyvät organisatorishallinnolliset tehtävät
Osaat raportoida ja esitellä projektin osa-alueineen

Sisältö

Miten projekti suunnitellaan?
Miten projektia toteutetaan ja koordinoidaan?
Miten projektityöskentelyä hallinnoidaan?
Miten projekteista raportoidaan?
Miten projektit arvioidaan?
Miten projektit esitellään?

Opiskelumateriaali

Hanketyöskentelyn muotoon ja sisältöön tapauskohtaisesti kiinnittyvä kirjallisuus, jonka opiskelija hankkii itsenäisesti. Tenttikirja tarjotaan Learn-opintojaksoalustalla sähköisesti.

Yksilölliset oppimisväylät

Opetussuunnitelmassa on ohjeellinen ajoitussuunnitelma. Se on suositus opintojen etenemiselle. Pääasia on, että opintojakso on suoritettu ennen kuin on tarkoitus valmistua. Tällä mahdollistetaan mielekkään hankkeen löytäminen tai perustaminen opintojakson tehtäviä varten.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutus sisältää itsenäistä työskentelyä sekä monialaista yhteistyötä omaan kehittämisprojektiin liittyen. Hankkeet tehdään työelämässä, hankepaikat opiskelijaa etsii itse. Esittäminen hankeillassa. Tuntikirjanpito ja tentti.

Tentit ja muut määräajat

Tentti on avoinna jatkuvasti.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät ja tuntikirjanpito

Toteutuksen osien kuvaus

Kirjatentti (1 teos, 18h). Opintojakson loput tunnit (yht. 135h) voi kerätä yhdessä tai useammassa projektissa. Projektit voi toteuttaa yksin tai pienryhmässä (2-3 opiskelijaa) eri vanhustyön toimintaympäristöissä. Oleellista on, että toteutuksella kehitetään vanhustyötä, sen eri toimintamalleja ja -tapoja. Työskentelyn paikat tulee kirjata harjoittelupaikkatietoihin ja ajankohdat tulee kirjata tuntikirjanpitolomakkeeseen. Lisäksi työskentelystä tulee laatia ja esittää posteri sekä palauttaa CRM-asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnan järjestelmän edellyttämät tiedot. Posteri ja CRM tehdään yhdestä projektista (oma valinta). Learn-tentti projektiarvioinnin opaskirjasta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson tarkemmat ohjeet ovat osoitteessa
https://learn.xamk.fi/course/view.php?id=805

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritetut tehtävät ohjeita noudattaen.

Esitietovaatimukset

Vanhustyön kehittämisprojekti I 5 op

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Geronomikoulutus
Opettaja
 • Markus Hamunen
Ryhmät
 • GEKV23SM
  Geronomi, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

luentomateriali, Learn-materiaali;
mahdollinen oppikirja tai muu kirjallisuus kerrotaan kurssilla, ts. opettaja järjestää mahd. luettavat

Yksilölliset oppimisväylät

--

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

ks. opintojakson tiedot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ks. opintojakson tiedot