Siirry suoraan sisältöön

Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Koulutuksen jälkeen sinulla on varmuutta digimarkkinoinnin tekemiseen, johtamiseen ja kehittämiseen. Sinulla on vahva tietopohja, konkreettisia käytännön taitoja, sekä ajantasainen tietämys markkinoinnin kehittyvistä teknologioista. Osaat kehittää digimarkkinointia yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka työskentelet pienessä/ keskisuuressa yrityksessä ja käytännössä jo toteutat ja kehität digimarkkinointia. Haluat nostaa osaamisesi tasoa ja avartaa näkemystäsi. Työhösi sisältyy tulos- tai kehittämisvastuita, suunnittelua ja toteuttamista liittyen esim. sähköisiin asiakaspalvelukanaviin (verkkosivut, some, chat), verkkokauppaan, viestintään, asiakaspalvelutehtäviin, sisältöjen tuottamiseen, markkinoinnin automaatioon, markkinoinnin analytiikkaan tai myyntiin. Kaikissa oppimistehtävissä kehität yrityksesi digimarkkinointia.

Olet koulutukseltasi tradenomi (AMK). Myös muu AMK-tutkinto voi olla soveltuva, jos työkokemuksesi on digimarkkinoinnin tehtävistä.

Digimarkkinoinnin osaajille on kasvava kysyntä. Tutkinnon suorittanut on askelen pidemmällä urallaan digimarkkinoinnin asiantuntija- tai johtotehtävissä teollisuuden, palvelu- tai kaupan alojen yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Ydinopinnot, 30 op

Ydinopinnoissa on kuusi opintojaksoa. Niiden teemat ovat digimarkkinoinnin toimintaympäristö ja digimarkkinoinnin toteuttaminen ja kehittäminen:

- Yrityksen toimintaympäristön muutokset, trendit ja mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan sekä muutoksessa johtaminen

- Digitaalisen markkinoinnin sisältö- ja kanavaratkaisut viestinnän, asiakashankinnan, myynnin ja asiakaskokemuksen näkökulmasta

- Digitaalisen markkinoinnin tutkimuksellinen kehittäminen

Opintojaksot
Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä 5 op
Markkinointi digitaalisissa kanavissa 5 op
Asiakashankinta ja myynti 5 op
Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa 5 op
Asiakaskokemus 5 op
Sisältömarkkinointi 5 op

Osan täydentävistä opinnoista voi suorittaa myös työelämälähtöisinä digiprojekteina. Täydentävän osaamisen opintojaksoihin valitaan vähintään 10 op tutkimus- ja kehittämisopintoja siten, että ne tukevat opinnäytetyön toteuttamista. Vähintään yksi 5 op opintojakso (täydentävät opinnot) pitää suorittaa englanninkielisenä.

Täydentävä osaaminen,30 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School-tarjonnasta

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
tutkimus ja kehittäminen
johtaminen ja yrittäjyys
kansainväliset työympäristöt
digitaalisuus, tieto ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutuksen voit suorittaa täysin verkko-opintoina riippuen siitä, mitä opintoja valitset täydentäviin opintoihisi. Useimmat opiskelevat työn ohessa ja tämän olemme ottaneet huomioon verkko-opinnoissa. Verkko-opiskelu on ohjattua ja suoritusten aikataulut kerrotaan opintojakson alussa.

Opintojaksojen tehtävät kytket oman yrityksen liiketoiminnan ja digimarkkinoinnin analysointiin ja kehittämiseen. Ajankohtaisia sisältöjä koulutukseen tuottavat Xamkin opettajien lisäksi myös ulkopuoliset digimarkkinoinnin ja –liiketoiminnan asiantuntijat.

Opintojen aloitus ja ryhmään tutustumispäivä pidetään Xamkin Mikkelin kampuksella. Näin opinnot käynnistetään sujuvasti ja solmitaan tuttavuuksia muiden digimarkkinoijien kanssa. Muita tapaamisia tai lähipäiviä voidaan pitää kampuksella sopimuksen mukaan. Lähipäivät ovat arkipäivisin ja ne ovat yhteistä tekemistä, oppimista ja keskustelua. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa.

Tavanomainen opiskeluvauhti työssäkäyvällä on noin 15 op/ lukukausi, mikä tarkoittaa 400 h työmäärää. Jos opiskelijan oma ajankäyttö sallii (esimerkiksi opintovapaa), on koulutus mahdollista suorittaa nopeammin. Rinnakkaisia opintojaksoja voi valita täydentävistä opinnoista. Tästä sovitaan, kun laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Täydentävissä opinnoissa ryhmät ovat ”poikkitieteellisiä”, eli niillä on eri alojen yamk-opiskelijoita. Pääosa täydentävistä opinnoista on verkkokursseja. Joillakin kursseilla on lähiopetuspäiviä noin 3 pv / 5 op opintojakso. Lähipäivät ovat arkisin klo 9–16 jollakin Xamkin kampuksella.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Digimarkkinoinnin johtaminen -koulutuksessa oma työpaikka on keskeinen oppimisympäristö, jossa opiskeltavia asioita tutkitaan, sovelletaan ja kehitetään. Opiskelijoille on tarjolla myös paljon muita työelämän toimeksiantoja, joita kannattaa suorittaa osana täydentäviä opintoja.

Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus, ylempi amk
Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus, ylempi amk
Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Marja-Leena Koskinen
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • DMMI23KY
  Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja kuvata oman organisaatiosi eri asiakasryhmien asiakaskäyttäytymiseen vaikuttavat keskeiset tekijät.
Osaat hahmottaa yrityksen myyntiprosessin ja tunnistaa sekä analysoida asiakkaiden käyttäytymistä eri kanavissa prosessin eri vaiheissa.
Osaat analysoida ja hyödyntää monikanavaisuuden tarjoamat mahdollisuudet asiakashankinnassa ja myynnissä.
Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa eri kanavista.

Sisältö

Miten monikanavaisuuden avulla voi tukea asiakkaan ostoprosessia ja tukea yrityksen myyntiä?
Millainen on yrityksen asiakashankinta- ja myyntiprosessi eri kanavissa?
Millaisia teknologioita ja työkaluja voidaan käyttää asiakashankinnassa ja myynnissä?
Miten asiakkaita hankitaan digimainonnan keinoin?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla aihetta (asiakashankinta ja myynti) tarkastellaan digimarkkinoinnin näkökulmasta
Opiskeltavat aineistot ovat videoluentoja, tutkimusartikkeleita ja muuta materiaalia
Hakusana-, some- ja natiivimainonnan asiantuntijaluentoja
Kertaustenttejä, soveltavia analyysi- ja kehittämistehtäviä omaan organisaatioon, keskustelutehtäviä

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään oman yrityksen digimarkkinoinnin kehittämistyötä (analyysi- ja oppimistehtävät). Mukana on myös vierailevia asiantuntijoita.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti. Aikataulut vahvistetaan heti opintojakson alussa.
Opiskelu alkaa 13.3.2023 ja päättyy 31.5.2023.

Opiskelijan työmäärä

5 op työmäärä = noin 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat
yliopettaja Heli Kesämaa heli.kesamaa@xamk.fi ja lehtori Marja-Leena Koskinen marja-leena.koskinen@xamk.fi
Lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita.

Opintojakso on osa Digimarkkinoinnin johtaminen yamk-koulutusta ja edellyttää liiketalouden amk-tutkintoa ja työkokemusta digimarkkinoinnin tehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

alempi liiketalouden korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 27.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Marja-Leena Koskinen
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • DMMI22KY
  Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida asiakaspersoonien merkityksen asiakaskokemuksen kehittämisen perustana.
Osaat määritellä ja arvioida asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa niitä käytännössä.
Osaat mitata, analysoida ja kehittää asiakaskokemusta.

Sisältö

Miten eri asiakaspersoonien arvostukset vaikuttavat asiakaskokemukseen?
Miten ja mistä eri tekijöistä asiakaskokemus muodostuu?
Miten asiakaskokemusta mitataan?
Miten asiakaskokemusta kehitetään?

Opiskelumateriaali

- Opintojaksolla aihetta (asiakaskokemus) tarkastellaan digimarkkinoinnin näkökulmasta
- Opiskeltavat aineistot ovat videoluentoja, luentoja Teamsissa, tutkimusartikkeleita ja muuta materiaalia
- Soveltavia analyysi- ja kehittämistehtäviä omaan organisaatioon (esim. asiakaspersoonat, asiakaskokemuksen tekijät, mittaaminen ja kehittäminen omassa organisaatiossa)

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään oman yrityksen digimarkkinoinnin kehittämistyötä (analyysi- ja oppimistehtävät).

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti. Aikataulut vahvistetaan heti opintojakson alussa. Opintojakso alkaa 19.9. ja päättyy 27.11.22.

Opiskelijan työmäärä

5 op työmäärä = noin 135 h itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat
yliopettaja Heli Kesämaa heli.kesamaa@xamk.fi ja lehtori Marja-Leena Koskinen marja-leena.koskinen@xamk.fi

Learn-alusta avautuu automaattisesti 19.9.2022 niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet opintojaksolle.

Opintojakso on osa Digimarkkinoinnin johtaminen yamk-koulutusta ja edellyttää liiketalouden amk-tutkintoa ja työkokemusta digimarkkinoinnin tehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

alempi liiketalouden korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Marja-Leena Koskinen
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • DMMI23KY
  Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kuvata ja arvioida miten asiakkaiden osto- ja päätöksentekoprosessia voidaan tukea markkinoinnilla digitaalisissa kanavissa.
Osaat arvioida ja kehittää digitaalisiin kanaviin liittyvien ratkaisujen merkitystä, toimivuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.
Osaat arvioida sisällön ja kanavavalintojen merkitystä keskeisenä osana markkinointia digitaalisissa kanavissa.
Osaat mitata ja analysoida digitaalisissa kanavissa toteutetun markkinoinnin tuloksia.

Sisältö

Miten asiakkaiden osto- ja päätöksentekoprosessia tuetaan digitaalisissa kanavissa?
Millaiset ovat käyttäjälähtöiset verkkosivut ja miten liikennettä luodaan ja mitataan?
Miten hakukonemarkkinoinnin avulla voidaan tukea markkinointia digitaalisissa kanavissa?
Millainen on toimiva verkkokauppa?

Opiskelumateriaali

Opiskeltavat aineistot ovat videoluentoja, tutkimusartikkeleita/ kirjallisuutta ja muuta materiaalia.
Lisäksi muita asiantuntijaluentoja.
Kertaustenttejä, soveltavia analyysi- ja kehittämistehtäviä omaan organisaatioon, keskustelutehtäviä.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään oman yrityksen digiliiketoiminnan ja digimarkkinoinnin kehittämistyötä (analyysi- ja oppimistehtävät). Mukana on myös vierailevia asiantuntijoita.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on verkkokurssi, jossa tehtävät ja tentit suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Aikataulut vahvistetaan heti opintojakson alussa.
Opiskelu alkaa 6.2.2023 ja päättyy 30.4.2023.

Opiskelijan työmäärä

5 op työmäärä = noin 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

yliopettaja Heli Kesämaa heli.kesamaa@xamk.fi ja lehtori Marja-Leena Koskinen marja-leena.koskinen@xamk.fi
Lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita.

Opintojakso on osa Digimarkkinoinnin johtaminen yamk-koulutusta ja edellyttää liiketalouden amk-tutkintoa ja työkokemusta digimarkkinoinnin tehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

alempi liiketalouden korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marja-Leena Koskinen
Opiskelijaryhmät
 • DMMI22KY
  Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tavoitteet

Tunnistat sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet omassa liiketoiminnassa.
Osaat kehittää ja suunnitella yrityksen sisältöstrategian perustuen yrityksen markkinointistrategiaan.
Osaat arvioida sisältömarkkinoinnin tuloksellisuutta.

Sisältö

Miten luodaan sisältöstrategia perustuen yrityksen markkinoinnin tavoitteisiin?
Miten sisältöstrategia toteutetaan käytännössä?
Miten tarinallistamista hyödynnetään sisällöntuotannossa?
Miten sisällön vaikuttavuutta mitataan ja analysoidaan?

Opiskelumateriaali

- Opiskeltavat aineistot ovat videoluentoja ja muuta materiaalia
- Lisäksi muita asiantuntijaluentoja
- Kertaustenttejä sekä soveltavia analyysi- ja kehittämistehtäviä

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään oman yrityksen digiliiketoiminnan kehittämistyötä (analyysi- ja oppimistehtävät). Mukana on myös vierailevia asiantuntijoita.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on verkkokurssi, jossa tehtävät ja tentit suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Aikataulut vahvistetaan heti opintojakson alussa.
Opiskelu alkaa 10.10.2022 ja päättyy 11.12.2022.

Opiskelijan työmäärä

5 op työmäärä = noin 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja
lehtori Marja-Leena Koskinen marja-leena.koskinen@xamk.fi
Lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita.

Opettaja lähettää Learn-verkko-oppimisympäristöön kirjautumista varten kurssiavaimen opiskelijoille sähköpostilla noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Opintojakso on osa Digimarkkinoinnin johtaminen yamk-koulutusta ja edellyttää liiketalouden amk-tutkintoa ja työkokemusta digimarkkinoinnin tehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

alempi liiketalouden korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 26.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Anna-Liisa Immonen
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • DMMI23KY
  Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja kuvata oman organisaation (työpaikka, oma yritys tai lähipiirissä oleva yritys) liiketoiminnan kannalta merkittävät digitalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset.
Osaat kuvata ja analysoida digiympäristön tarjoamat mahdollisuudet palveluliiketoiminnalle ja uusille innovatiivisille liiketoimintamalleille.
Osaat tunnistaa oman organisaation muutostarpeita ja soveltaa kehittämistyön ja muutoksessa johtamisen käytäntöjä.

Sisältö

Millaisia muutosvoimia ja toimijoita vaikuttaa yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristössä?
Millainen on yrityksen digitaalisuuden tilanne ja sen kehitystarpeet?
Miten ennakoidaan? Millaisia mahdollisuuksia erilaiset megatrendit ja digitaalinen disruptio voivat tuottaa liiketoimintaan?
Mitkä ovat uudet liiketoimintamallit ja palvelut digitaalisessa ympäristössä?
Millaisia muutoksia strategiset valinnat edellyttävät ja miten kehittämistä ja muutosta johdetaan?

Opiskelumateriaali

- Opiskeltavat aineistot ovat luentoja, tutkimusartikkeleita, kirjallisuutta ja muuta materiaalia
- Kertaustenttejä, soveltavia analyysi- ja kehittämistehtäviä, keskustelutehtäviä

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään oman yrityksen digiliiketoiminnan kehittämistyötä (analyysi- ja oppimistehtävät).

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on verkkokurssi, jossa tehtävät ja tentit suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Aikataulut vahvistetaan heti opintojakson alussa.
Opiskelu alkaa 19.1.2023 ja päättyy 26.3.2023.

Opiskelijan työmäärä

5 op työmäärä = noin 135 h sisältäen itsenäisen työskentelyn ja luennot.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: yliopettaja KTT Heli Kesämaa, heli.kesamaa@xamk.fi

Opiskelijat pääsevät Learn-ympäristöön automaattisesti, kun ovat ilmoittautuneet opintojaksolle. Opintojakson Learn-alusta avautuu 19.1.2023.

Opintojakso on osa Digimarkkinoinnin johtaminen yamk-koulutusta ja edellyttää liiketalouden amk-tutkintoa ja työkokemusta digimarkkinoinnin tehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

alempi liiketalouden korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Tommi Salmela
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • DMMI22KY
  Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tavoitteet

Osaat arvioida oman alasi ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämistarpeita ja hankkia luotettavaa tietoa kehittämisen taustaksi.
Osaat valita ja perustella tarkoituksenmukaisen lähestymistavan ja tutkimus-/ kehittämismenetelmät.
Tunnet opinnäytetyön toteuttamisen prosessin ja osaat laatia opinnäytetyön tutkimussuunnitelman

Sisältö

Miten tunnistat ja määrittelet kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset ja tutkimukselliset lähtökohdat?
Millaisia tutkimisen ja kehittämisen lähestymistapoja on (tutkimusstrategiat)?
Miten hankitaan empiiristä tutkimus- ja kehittämisaineistoa?
Mitä tarkoittaa hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka?
Miten yamk-opinnäytetyö suunnitellaan?

Opiskelumateriaali

- Opintojaksolla tutkimuksen tekemistä ja kehittämistyötä tarkastellaan liiketoiminnan näkökulmasta
- Opiskeltavat aineistot ovat videoluentoja, tutkimusartikkeleita, kirjallisuutta ja muuta materiaalia
- Teams-tapaamisia
- Suoritukset esim. kertaustenttejä, soveltavia tehtäviä, kirjallisuuskatsauksia, oman opinnäytetyön suunnittelua

Yksilölliset oppimisväylät

Tämän opintojakson voi suorittaa täysin etänä. Opintojakso antaa valmiudet opinnäytetyön käynnistämiseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pohditaan oman yrityksen tai organisaation kehittämiseen liittyviä aiheita ja kysymyksiä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti. Aikataulut vahvistetaan heti opintojakson alussa. Opintojakso alkaa 29.8. ja päättyy 31.10.22. Mikkelin kampuksella pidetään lähipäivä 2.9.22 klo 9 - 16.

Opiskelijan työmäärä

5 op työmäärä = noin 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: Tutkimus ja kehittäminen 3 op ja Määrällinen tutkimus 2 op.

Molemmissa on erilliset Learn-alustat ja molemmat osiot arvioidaan erikseen.

3 op painoarvo loppuarvosanasta on 60 %
2 op painoarvo loppuarvosanasta on 40 %

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso antaa valmiudet opinnäytetyön käynnistämiseen.

Opettajat: Heli Kesämaa heli.kesamaa@xamk.fi ja Tommi Salmela tommi.salmela@xamk.fi

Opettaja lähettää Learn-verkko-oppimisympäristöön kirjautumista varten kurssiavaimen opiskelijoille sähköpostilla noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Arviointiasteikko

1-5