Siirry suoraan sisältöön

Metsätalouden koulutus

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
metsätalousinsinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Koulutuksessa opiskelet metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaa sekä metsäomaisuuden hoitoa. Asioita, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.
Työelämässä tärkeä yhteistyökumppanisi on asiakkaasi, metsänomistaja. Suomessa on yli 600 000 metsäomistajaa, joiden metsäosaamisen taso ja tavoitteet metsien hoidolle vaihtelevat suuresti. Metsätalouden ammattilaisena osaat neuvoa ja opastaa metsäomistajia hoitamaan metsiään kestävästi. Ymmärrät myös metsän hyödyntämisen merkityksen sekä kansantaloudelle että hiilensidonnalle.
Monissa metsäalan työtehtävissä on kyse metsäpalveluiden markkinoinnista ja myymisestä, puun ostamisesta, metsäenergian hyödyntämisestä, puunkorjuun ohjaamisesta sekä luonnonhoitohankkeista. Metsäalalla hyödynnetään myös digitaalisuutta muun muassa paikkatiedon käytössä.
Opintoihin sisältyvillä harjoittelujaksoilla pääset tekemään metsätalousinsinöörin työtehtäviä, mikä valmistaa sinua työelämään ja auttaa verkostoitumaan metsäalan toimijoiden kanssa. Harjoittelujen aikana huomaat, kuinka luennoilla ja tehtävissä opiskellut asiat toimivat käytännössä ja harjoittelujaksolla voi syttyä kipinä urasuunnitteluun.

Koulutuksen sisältö

Xamkin metsätalousinsinöörikoulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan. Opetamme sinulle juuri niitä taitoja, joita metsäalalla nyt tarvitaan.
Metsätalousinsinööriopintojen ensimmäisenä vuonna opiskelet metsätalouden ekologista perustaa, metsänkasvatusta ja puunkorjuuta. Toisen vuoden opinnoissa hyödynnät oppimiasi metsäasioita mm. metsäsuunnitelmassa.
Viimeisenä osana opintoja keskityt metsätalouden liiketoimintaosaamisen rakentamiseen, metsäomaisuuden hoidon opintoihin ja opinnäytetyöhön. Voit lisäksi valita täydentäviä opintoja esimerkiksi metsävaratiedon hallinnasta ja kehittyvästä puunkorjuusta.
Harjoittelujaksot teet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti joustavasti opintojesi aikana. Perusharjoittelussa opit metsäalan töiden perusteet ja vaativammassa syventävässä harjoittelussa tehdään usein jo toimihenkilön töitä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.
MONIMUOTO
Monimuoto-opinnoissa voi yhdistää työn ja opiskelun. Monimuoto-opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto liiketaloudesta, tekniikasta tai luonnonvara-alalta. Osa opinnoista voidaan hyväksilukea aiemman tutkinnon perusteella. Opinnot keskittyvät metsätalousosaamiseen.
Opinnot sisältävät kontaktiopetusta, verkko-opetusta sekä työskentelyä maastossa.
• Tammikuusta huhtikuuhun on kontaktiopetusta kerran kuukaudessa kolme kontaktiopetuspäivää - keskiviikosta perjantaihin.
• Toukokuusta syyskuuhun on kolme maasto-opetuksen jaksoa, jotka kestävät kukin keskiviikosta sunnuntaihin. Myös talven aikana on yksittäisiä maasto-opetustunteja.
• Kontaktijaksojen välissä on itsenäistä verkko-opiskelua.
• Palkalliset harjoittelujaksot voi tehdä oman HOPSin mukaisesti.
Monimuoto-opinnoissa ydinopinnot opinnäytetyötä lukuun ottamatta suoritetaan tavallisesti kahdessa vuodessa.

Uramahdollisuudet

Metsätalousinsinöörin koulutuksen nimessä näkyvät kaikki koulutuksen osat: ekologia ja metsänhoito (metsä), liiketoiminta (talous) sekä tekniikka mm. puunkorjuussa (insinööri). Koulutuksen sisällöt antavat sinulle monipuolisen osaamisen ja voit työllistyä erilaisiin itseäsi kiinnostaviin työtehtäviin.
Tyypillisiä metsätalousinsinöörin työtehtäviä ovat puun osto, metsäpalvelujen myyminen ja metsävaratiedon kanssa työskenteleminen. Metsävaratiedon osaajille onkin kysyntää. Keskeistä on työskentely metsänomistajien kanssa, asiantuntijana autat metsänomistajaa hoitamaan metsäomaisuuttaan hänen tavoitteidensa mukaisesti. Metsätalousinsinöörit myös ostavatraaka-ainetta puunjalostusteollisuudelle metsänomistajilta.
Voit työllistyä metsäteollisuuden puunhankinnan organisaatioihin, metsähoitoyhdistyksiin, Metsäkeskukselle tai Metsähallitukselle.
Työpaikkoja on myös koneyrityksissä, joissa työtehtävät vaihtelevat leimikonsuunnittelusta korjuun ketjuttamiseen. Myös puunhankinnan logistiikan tehtäviin työllistyy metsätalousinsinöörejä.
Metsätalousinsinöörin tehtävissä korostuu taito toimia ihmisten kanssa, olipa kyse viestinnästä työpaikalla, työskentelemisestä tiimissä tai esimiehenä toimimisesta. Metsäalan töissä käytät sujuvasti tietojärjestelmiä ja hyödynnät paikkatietoa.
Xamkin metsätalouden koulutuksella hyvä maine
Xamkin metsätalouden koulutuksessa opiskelevat Suomen tyytyväisimmät alan opiskelijat (Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen, opiskelijapalaute 2017). Koulutuksen hyvä maine alalla edistää myös työllistymistä. Työllistymistilanne on tällä hetkellä varsin hyvä – 70–80 % valmistuneista työllistyy alan töihin ensimmäisen vuoden aikana.
Tehtävänimikkeitä voivat olla:
- metsäasiantuntija
- asiakasvastaava
- metsänhoitoesimies
- hankintaesimies
- suunnitteluesimies
- operaatioesimies
- asiakaspäällikkö
- metsäneuvoja
- kuljetusesimies

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteydet ovat Xamkin metsätalouden koulutuksessa hyvin tärkeitä. Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä metsäalan toimijoiden kanssa, mikä näkyy sekä opintojen toteutuksessa että niiden ajankohtaisissa sisällöissä. Hyvät työelämäsuhteet edistävät harjoittelupaikkojen saamista ja vaikuttaa myönteisesti myös opinnäytetöiden työelämälähtöisiin aiheisiin.
Yhteistyö työelämän kanssa näkyy myös yksittäisillä opintojaksoilla – esimerkiksi puunkorjuun opintoihin tulleina toimeksiantoina. Luennoilla myös vierailee metsäammattilaisia eri organisaatioista kertomassa omasta erityisosaamisestaan.
Tärkeä osa metsätalouden koulutuksen kehittämistyötä ovat opinnäytetyöt, joista lähes kaikki tehdään työelämän toimeksiantona.
Metsäkoulutuksen kansainvälisiin hankkeisiin metsäalan yliopistojen kanssa voi osallistua verkko-opintojen kautta

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opiskelet metsäalan ammattilaiseksi niissä paikoissa ja ympäristöissä, joissa työ tehdään. Maasto-opetus erilaisilla metsäkohteilla konkretisoi luennoilla opittua tietoa. Metsässä tulevat tutuiksi myös mittavälineet, metsäsovellukset ja karttaohjelmat. Opit lukemaan metsää ja ymmärrät mitä hyvä metsänhoito erilaisissa metsissä tarkoittaa.
Osa opintojaksoista toteutetaan yhdistelmänä luentoja, maasto-opetusta ja verkko-opiskelua, mikä mahdollistaa opiskelun oman aikataulun mukaisesti. Luennoilla ja harjoituksissa tulevat tutuiksi metsäalan ammattilaisten käyttämät ohjelmat metsänkasvatusmalleista logistiikan sovelluksiin.

Metsätalous, monimuoto
Metsätalous, monimuoto
Metsätalous, monimuoto
Metsätalous, monimuoto
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Paakkulainen
Vastuuhenkilö

Pia Paakkulainen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Learn-alusta ja sen kautta jaettava teksti-, ääni- ja videomateriaali. Osa materiaalista jaetaan lähitunneilla tai on käytössä vain niiden aikana esimerkiksi tekijänoikeuksien vuoksi. Osa opiskelumateriaalista on opiskelijoiden yhdessä opintojakson aikana tuottamaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yksi tentti ja ryhmissä tai pareittain sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joilla on tietty palautuspäivä. Tentti- ja palautuspäivistä sovitaan opintojakson alussa. Lisätietoja tenteistä ja tehtävistä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on korkeintaan 135 tuntia. Työmäärään vaikuttavat mm. opiskelijan lähtötilanne englannin kielen hallinnassa. Lähiopetuksen määrä tällä opintojaksolla on noin 56 - 60 tuntia. Tarkempaa tietoa työmäärästä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetus on pääasiassa englanniksi. Suomea käytetään tukikielenä. Opintojaksolla opiskellaan ammattialasi keskeistä englanninkielistä sanastoa sekä yleensä työelämän viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa ja kehitetään työelämän viestintätaitoja. Opiskelijat voivat vaikuttaa opintojakson sisältämään sanastoon ryhmäprojektien aihevalinnoilla. Lisäksi päivitetään tiedot englannin kielen sanastonhallinnasta yleensä sekä tehostetaan taitoja englannin opiskelussa ja apuvälineiden käytössä.

Huomioithan myös, että osalla opintojakson tunneista tarvitset kuulokkeita ja mikrofonia (ei sisäänrakennettuja). Saat opintojakson alussa tiedot kerroista, jolloin niitä tarvitaan. Parhaiten toimii headset, ja joitakin kappaleita on lainattavissa. Xamkin tietohallintoratkaisujen vuoksi missään Mikkelin kampuksen luokassa ei enää ole headset-varusteltuja työasemia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vastuu osaamisen osoittamisesta on opiskelijalla. Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat opiskelijan aktiiviseen osallistumiseen ja arvioitavien tehtävien tekemiseen opintojakson alussa sovittaviin määräpäiviin mennessä. Arvioinnissa painottuu sellaisten jatkuvaa arviointia tukevien tehtävien suorittaminen, joita ei arvioida asteikolla 1 - 5 tai palauteta, vaan tehdään lähituntien yhteydessä ja/tai kotitehtävinä.
Opintojakson arvioitavia tehtäviä voivat olla:
• ryhmässä tehtävä oman alan sanastoa käsittelevä Team project, 1 eli esimerkiksi yritysesittely ja sanalista, joiden tekoprosessiin kuuluu myös englanninkielinen kokous,
• ammattisanastoon keskittyvä itsenäisesti tehtävä koe opintojakson lopulla.
Edellä mainituista tehtävistä arviointiasteikolla 1 - 5 arvioidaan muut tehtävät paitsi Team project 1. Projektista ja sen vaiheista käydään palautekeskusteluja, joissa opiskelijat saavat tietoa taitotasostaan sekä ryhmä- että yksilötasolla. Projektiin liittyvä kirjoittaminen ja puhuminen tukevat muissa tehtävissä osoitetun taidon arviointia.
Muita opintojakson aikana tehtäviä arviointia tukevat ja palautettavia tehtäviä voivat olla:
• essee tai keskusteluharjoitus omista aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta tiettyä sanastoa käyttäen,
• lukustrategioihin liittyvä tehtävä,
• ryhmässä tai pareittain tuntien yhteydessä tehtävä kirjallinen viesti – sähköposti tai kirje,
• Team project 2, eli esimerkiksi videotutoriaali ja aiheeseen liittyvä sanalista
Näitä tehtäviä ei arvioida asteikolla 1 - 5, mutta tehtävät on suoritettava. Ne antavat pohjan kielitaidon kehittymisen seuraamiselle ja tukevat opintojakson suorittamisen arviointia sekä opiskelijan itsearviointia. Sama rooli on kaikilla opintojakson aikana tehtävillä suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Paakkulainen
Vastuuhenkilö

Pia Paakkulainen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Learn-alusta ja sen kautta jaettava teksti-, ääni- ja videomateriaali. Osa materiaalista jaetaan lähitunneilla tai on käytössä vain niiden aikana esimerkiksi tekijänoikeuksien vuoksi. Osa opiskelumateriaalista on opiskelijoiden yhdessä opintojakson aikana tuottamaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yksi tentti ja ryhmissä tai pareittain sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joilla on tietty palautuspäivä. Tentti- ja palautuspäivistä sovitaan opintojakson alussa. Lisätietoja tenteistä ja tehtävistä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on korkeintaan 135 tuntia. Työmäärään vaikuttavat mm. opiskelijan lähtötilanne englannin kielen hallinnassa. Lähiopetuksen määrä tällä opintojaksolla on noin 56 - 60 tuntia. Tarkempaa tietoa työmäärästä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetus on pääasiassa englanniksi. Suomea käytetään tukikielenä. Opintojaksolla opiskellaan ammattialasi keskeistä englanninkielistä sanastoa sekä yleensä työelämän viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa ja kehitetään työelämän viestintätaitoja. Opiskelijat voivat vaikuttaa opintojakson sisältämään sanastoon ryhmäprojektien aihevalinnoilla. Lisäksi päivitetään tiedot englannin kielen sanastonhallinnasta yleensä sekä tehostetaan taitoja englannin opiskelussa ja apuvälineiden käytössä.

Huomioithan myös, että osalla opintojakson tunneista tarvitset kuulokkeita ja mikrofonia (ei sisäänrakennettuja). Saat opintojakson alussa tiedot kerroista, jolloin niitä tarvitaan. Parhaiten toimii headset, ja joitakin kappaleita on lainattavissa. Xamkin tietohallintoratkaisujen vuoksi missään Mikkelin kampuksen luokassa ei enää ole headset-varusteltuja työasemia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vastuu osaamisen osoittamisesta on opiskelijalla. Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat opiskelijan aktiiviseen osallistumiseen ja arvioitavien tehtävien tekemiseen opintojakson alussa sovittaviin määräpäiviin mennessä. Arvioinnissa painottuu sellaisten jatkuvaa arviointia tukevien tehtävien suorittaminen, joita ei arvioida asteikolla 1 - 5 tai palauteta, vaan tehdään lähituntien yhteydessä ja/tai kotitehtävinä.
Opintojakson arvioitavia tehtäviä voivat olla:
• ryhmässä tehtävä oman alan sanastoa käsittelevä Team project, 1 eli esimerkiksi yritysesittely ja sanalista, joiden tekoprosessiin kuuluu myös englanninkielinen kokous,
• ammattisanastoon keskittyvä itsenäisesti tehtävä koe opintojakson lopulla.
Edellä mainituista tehtävistä arviointiasteikolla 1 - 5 arvioidaan muut tehtävät paitsi Team project 1. Projektista ja sen vaiheista käydään palautekeskusteluja, joissa opiskelijat saavat tietoa taitotasostaan sekä ryhmä- että yksilötasolla. Projektiin liittyvä kirjoittaminen ja puhuminen tukevat muissa tehtävissä osoitetun taidon arviointia.
Muita opintojakson aikana tehtäviä arviointia tukevat ja palautettavia tehtäviä voivat olla:
• essee tai keskusteluharjoitus omista aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta tiettyä sanastoa käyttäen,
• lukustrategioihin liittyvä tehtävä,
• ryhmässä tai pareittain tuntien yhteydessä tehtävä kirjallinen viesti – sähköposti tai kirje,
• Team project 2, eli esimerkiksi videotutoriaali ja aiheeseen liittyvä sanalista
Näitä tehtäviä ei arvioida asteikolla 1 - 5, mutta tehtävät on suoritettava. Ne antavat pohjan kielitaidon kehittymisen seuraamiselle ja tukevat opintojakson suorittamisen arviointia sekä opiskelijan itsearviointia. Sama rooli on kaikilla opintojakson aikana tehtävillä suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Ritva Saira
Vastuuhenkilö

Ritva Saira

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on metsätalouden ammattiruotsin lähitoteutus Mikkelin kampuksella. Kesällä on tarjolla monialainen ammattiruotsi verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Ritva Saira
Vastuuhenkilö

Ritva Saira

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on metsätalouden ammattiruotsin lähitoteutus Mikkelin kampuksella. Kesällä on tarjolla monialainen ammattiruotsi verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 09.06.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Met1 Myy
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella palvelutuotteen
Tunnet tärkeimmät metsäbiotalouden palveluihin vaikuttavat seikat
Osaat asiakaslähtöisen ajattelun

Sisältö

Kuinka suunnittelen palvelutuotteen?
Mitkä tekijät vaikuttavat palvelutuotantoon metsäbiotaloudessa?
Mitä on asiakaskeskeisyys?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Pertti Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä metsäalan ajankohtaisiin digitaalisiin sovelluksiin, joissa hyödynnetään esimerkiksi tietotekniikkaa, tietokantoja, paikkatietoa, paikannusta, kaukokartoitusta, mobiiliteknologiaa, mittavälineitä, oheislaitteita tai tiedonsiirtoa.
Sinulla on myös käyttökokemuksen kautta tullutta osaamista ajankohtaisista ohjelmistoista tai oheislaitteista.

Sisältö

Mitkä ovat tietotekniikan ja digitalisaation ajankohtaiset tai lähitulevaisuuden uudet sovelluskohteet metsätaloudessa?
Miten nämä muuttavat työnkuvaa ja –organisointia?
Mihin tietotekniikkaan ja digitalisaatiossa yleensä on tämän hetkisen ja tulevan ammattiosaamisesi kannalta oleellista perehtyä ja millä tasolla?

Opiskelumateriaali

Ks. löörni opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Aiheena opintojaksolla ovat metsävaratiedon tuotannossa, hallinnassa ja hyödyntämisessä ajankohtaiset digitaaliset sovellukset, laitteet ja menetelmät. Sisältö valikoituu ajankohtaisuuden ja saatavuuden mukaan tarkemmin syksyllä 2022 sisältäen aiheita esim. seuraavista: 1) metsävaratietoa hyödyntävät mobiili-/selain-/desktopsovellukset (esim. "metsägooglet", virtuaalimetsät, metsänomistaja-aplikaatiot ja -palvelut...), 2) mobiilimetsänmittausjärjestelmät (esim. Trestima, Katam...), 3) eri kuvaussensoreita hyödyntävät kaukokartoitus-/inventointisovellukset (esim. dronekuvaussovellukset), 4) paikannussovellukset (esim. dgps/rtk -paikannus ja paikkatiedonkeruu...) sekä 5) digitaaliset koealamittauslaitteet (esim. Masser ja Haglöfs -laitteet).

Toteutustapoina ovat luennot ja vierailuluennot, harjoitukset ja harjoitustyö(t) sisältäen itsenäistä tiedonhankintaa ja analysointia ja verkkotyöskentelyä. Atk-luokka- ja maastoharjoitukset sekä mahdolliset itsenäiset verkko-osiot ovat luonteeltaan mittaus-, tiedonkeruu-, tiedonsiirto- ja laskentademonstraatioita tarpeellisine pohdintoineen. Aiheet nivelletään aiempaan opittuun. Varsinaisesti emme kuitenkaan tee esim. metsäsuunnitelmia tai työmaita kuten esimerkiksi leimikkoa. Ne olemme jo ko. opintojaksoilla opiskelleet pohjalle. Sen sijaan voimme oppia sovelluksissa käytettävin teknisten ja menetelmällisten seikkojen ohella kuinka opintojakson sovelluksia voi/voisi käyttää metsätaloudessa esim. metsätaloussuunnittelussa, työmaiden suunnittelussa, muissa sovelluskohteissa sekä kuinka ne muuttavat työn muotoa ja organisointia.

Arviointi pohjautuu harjoitustyöhön (-töihin), kokeeseen sekä opintojakson aikaisiin harjoitustehtäviin. Koe sisältää kirjallisen osion lisäksi mahdollisen laite-/sovellusosion.

Kontaktiopetusta n. 40h. harjoitustyö n. 30h, ennakko- ja jälkiharjoitukset 15h, itsenäinen tiedonhankinta ja analysointi koetta varten n. 50h => Yht 135
Tarkempi tiedotus ja ohjeistus toteutuksesta opintojakson alkaessa löörnissä.

Opintojakosolla osallistujalle on hyödyksi, mikäli hän on suorittanut Tietokone työvälineenä, Metsänmittaus ja Metsäninventointi opintojaksot sekä osallistunut Metsäsuunnittelun opintojaksolle. Opintojaksoa tukevat myös muut aiemmin suoritetut metsäympäristön, metsänhoidon ja puunhankinnan opintojaksot.

Tentit ja muut määräajat

Tarpeelliset tarkenteet löytyvät opintojakson alkaessa löörnistä.

Opiskelijan työmäärä

5op*27h/op=135h. Ks. edellä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja saa vastuuopettajalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö(t), harjoitustehtävät, kirjallinen koe ja mahdollinen laite-/ohjelmistokoe.
Painotukset, uusintakäytänteet ja tarpeelliset tarkennukset löytyvät Löörnistä opintojakson alkaessa.
Osaat a) käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa, e) valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan, f) työskennellä ryhmän jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 09.06.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Met1 Myy
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät yrittäjyyden merkityksen metsäbiotaloudessa
Ymmärrät yrittäjyyden merkityksen yksilölle, organisaatioille ja yhteiskunnalle
Tunnistat yrittäjyyden mahdollisuudet metsäbiotaloudessa
Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelman
Tunnet perusteet yrityksen taloudesta

Sisältö

Mikä on yrittäjyyden merkitys metsäbiotaloudessa?
Miten teet liiketoimintasuunnitelman?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

04.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Itkonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI19SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI19SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Parannat itsetuntemustasi. Kehität vuorovaikutustaitojasi. Ymmärrät oman käyttäytymisesi merkityksen ja vaikutuksen työyhteisössä. Osaat käyttää esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen välineitä muuttuvissa työelämän tilanteissa. Osaathaastatella työnhakijoita jahakea itse työpaikkaa.

Sisältö

Mitkä ovat oikeuteni, vastuuni ja velvollisuuteni työyhteisön jäsenenä? Miten työyhteisöä johdetaan? Miten kehitän työtäni ja työyhteisön toimintaa? Miten haen työtä tuloksellisesti? Mitenhaastattelentyönhakijaa?

Opiskelumateriaali

Tunneilla jaettu materiaali.
Oppimistehtävät.
Tenttimateriaali ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, oppimistehtävistä, tentistä, itsearviosta ja palautekeskustelusta.
Kontaktiopetuksen määrä on 50-60 tuntia.
Kontaktiopetus sisältää luentoja ja erilaisia työelämätaitoja kehittäviä harjoituksia ja keskusteluja. Kontaktitunneilla on pakollinen läsnäolo (80 % tunneista oltava paikalla).
Oppimistehtäviä on seitsemän: orientaatio, kehittämistehtävä, esimieshaastattelu, kirjareferaatti, työpaikkahakemus, CV ja itsearvio.
Tentti on opintojakson päätteeksi.
Esimieshaastatteluun kuuluu se, että käydään kommentoimassa keskustelualueella vähintään neljää toisten tekemään haastattelua.
Lisäksi jokainen käy henkilökohtaisen palautekeskustelun opintojakson päätteeksi viikoilla. Kaikki tehtävät on oltava palautettuna ennen palautekeskustelua. Keskusteluajat sovitaan opettajan kanssa opintojakson päättyessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävistä esimieshaastattelulla ja kehittämistehtävällä on vahva kytkös työelämään. Esimieshaastattelussa haastatellaan metsäalan esimiestehtävässä olevaa henkilöä. Kehittämistehtävässä havainnoidaan harjoittelupaikan perehdytystä, palautekulttuuria, viestintää yms. ja laaditaan kehittämisohjeita.

Opintojaksolla käy vierailevia luennoitsijoita työelämästä ainakin kaksi.

Opintojakson sisältöjä on kehitetty yhdessä työelämämentorin kanssa DIGIFOR-hankkeen puitteissa.

Tentit ja muut määräajat

Soveltava ryhmä/paritentti on opintojakson päätteeksi.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakson sisältöjä on kehitetty yhdessä pietarilaisten kollegoiden kanssa DIGIFOR-hankkeen puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktitunnit ja palautekeskustelu 62 h
Oppimistehtävät ja tentti 73 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää sen, että edellisenä syksynä on osallistunut neloskurssin järjestämiin työ/harjoittelupaikka haastatteluihin.

Vaihtoehtoinen suoritus on Xamkin yhteinen verkko-opintojakso "Johtaminen ja työyhteisötaidot", joka toteutetaan verkossa kolme kertaa vuodessa.

Opintojaksolle on orientaatioluento jo keväällä 2021 ennen harjoitteluun lähtöä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat c. työskennellä innovatiivisesti ja itsenäisesti asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä luovasti päätellä ja ratkaista ammattialan ongelmia d. edistää ja kehittää toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa f. ohjata ja kehittää tiimin toimintaa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esimieshaastattelu: 20 %
Kirjareferaatti: 15 %
Kehittämistehtävä 15 %
CV ja työpaikkahakemus on tehtävä hyväksytysti.
Tentti: 30 %
Itsearvio: 20 %
Kaikki tehtävät oltava hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 28.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Samuel Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteet ja vaikutukset metsäalalla. Tunnet voimassa olevan sopimusoikeuden metsäalan näkökulmasta. Osaat käyttää oikeudellisia tietolähteitä hyväksesi.

Sisältö

Miten henkilöoikeuden ja perhe- ja perintöoikeuden sekä sopimusoikeuden asiat vaikuttavat työhösi metsäalalla?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään Learnin virtuaalista oppimisympäristöä.
Oppimateriaalina ovat Learnissa olevat aineistot ja osia seuraavista teoksista:
Hoppu, Esko & Hoppu, Kari 2012. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Helsinki: Talentum.
Kiviniemi, Matti 2015. Metsäoikeus. Helsinki: Metsäkustannus.
Kyläkallio, Kalle 2014. Yritysjuridiikka. Helsinki: Edita.
Paanetoja, Jaana 2019. Työoikeus tutuksi- käsikirja. Helsinki: Edita.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.

Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

Opintojakson osaamistavoitteet
Tiedät henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteet ja vaikutukset metsäalalla. Tunnet voimassa olevan sopimusoikeuden metsäalan näkökulmasta. Osaat käyttää oikeudellisia tietolähteitä hyväksesi.
Opintojakson sisältö
Miten henkilöoikeuden ja perhe- ja perintöoikeuden sekä sopimusoikeuden asiat vaikuttavat työhösi metsäalalla?
Ota yhteyttä OVAan.

Lisätietoja opiskelijoille

Samuel.tarkiainen@xamk.fi
040-325 00 23

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson osaamistavoitteena on, että tiedät henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteet ja niiden vaikutukset metsäalalla. Tunnet voimassa olevaa sopimusoikeutta metsäalan näkökulmasta. Työoikeuteen paneudut työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Opintojakson jälkeen osaat käyttää hyväksesi oikeudellisia tietolähteitä.
Henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteiden hallinta ja soveltaminen oppimistehtävissä. Työsuhdelainsäädännön ja sopimusoikeuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen oppimistehtävissä.
Opintojakson arviointi perustuu yksilötyönä ja pienryhmissä tehtäviin osa-alueiden oppimistehtäviin ja työoikeuden Learn- tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Eveliina Laine
 • Pasi Pakkala
Vastuuhenkilö

Pasi Pakkala

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Kehität opintojaksolla metsäalan suullisia ja kirjallisia markkinointi- ja myyntitaitoja.
Tunnet mediaa ja mediassa toimimista.
Osaat toimia asiakaspalvelutilanteissa ja myydä palveluja/tuotteita.

Sisältö

Millaisia suullisia ja kirjallisia markkinointi- ja myyntitaitoja tarvitaan metsäalalla?
Miten median kanssa toimitaan?
Miten henkilökohtaisesti markkinoin ja myyn asiakaspalvelutilanteissa palveluja/tuotteita?
Miten kehityn yllämainituissa taidoissa?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan opintojaksolla

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Kehität opintojaksolla metsäalan suullisia ja kirjallisia markkinointi- ja myyntitaitoja. Osaat toimia asiakaspalvelutilanteissa ja myydä palveluja/tuotteita.

Opintojakson toteutus
Opintotojakso toteutetaan pääosin verkko-opintoina. Opintojaksoon kuuluu kaksi kontaktipäivää. Opettajina toimivat Pasi Pakkala ja Eveliina Laine UPMMetsä. Opintojakson aloitus elo-syyskuussa.

Opintojakson vaatimukset
Tee tehtävät ja osallistu kontaktipäiville.

Annamme palautetta tehtävistä jo syksyn aikana, mutta osan tehtävistä käsittelemme kontakipäivien aikana. Kontaktipäivät ajoittuvat marras-joulukuulle

Huomioi siis, että markkinointi- ja myynti on aina julkista toimintaa, joten on tärkeää käsitellä sekä saada ja antaa julkista palautetta omasta tekemisestä. Toivommekin siis kaikilta osallistujilta aktiivista otetta omien tehtävien tekemisessä ja palautteen antamisessa muille.

TKI ja työelämäyhteistyö

----

Tentit ja muut määräajat

Tenttiä ei ole.
Opintojakso suoritetaan verkkotehtävin ja kahdella kontaktipäivällä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson luonteen takia se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pasi Pakkala
Vastuuhenkilö

Pasi Pakkala

Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Kehität opintojaksolla metsäalan suullisia ja kirjallisia markkinointi- ja myyntitaitoja.
Tunnet mediaa ja mediassa toimimista.
Osaat toimia asiakaspalvelutilanteissa ja myydä palveluja/tuotteita.

Sisältö

Millaisia suullisia ja kirjallisia markkinointi- ja myyntitaitoja tarvitaan metsäalalla?
Miten median kanssa toimitaan?
Miten henkilökohtaisesti markkinoin ja myyn asiakaspalvelutilanteissa palveluja/tuotteita?
Miten kehityn yllämainituissa taidoissa?

Opiskelumateriaali

Opettajien osoituksen mukaan, lähinnä Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Kehität opintojaksolla metsäalan suullisia ja kirjallisia markkinointi- ja myyntitaitoja. Osaat toimia asiakaspalvelutilanteissa ja myydä palveluja/tuotteita. Ymmärrät markkinointi- ja myyntityön merkityksen ja roolin metsäammattilaisen työssä.

Opintojakson toteutus on kolmeosainen: opintojakson opettajat ovat Pasi, metsäasiantuntija Tanja Ojava MetsäForest/MG ja metsäasiakasvastaava Eveliina Laine, UMPMetsä. Pasin osuudessa harjoitellaan tavoitteellista markkinointiin liittyvää kirjoittamista sekä pohditaan omaa käyttäytymistä. Tanja keskittyy henkilökohtaiseen markkinointi- ja myyntityöhön: Osaat toimia asiakaspalvelutilanteissa. Eveliina keskittyy myynti-/ostoprosessin käytännön läpivientiin: Ymmärrät metsäpalvelujen markkinointia ja myyntiä osana työtäsi.

Opintojakson vaatimukset
Tee tehtävät ja osallistu kontaktipäiville.

Annamme palautetta tehtävistä jo syksyn aikana, mutta osan tehtävistä käsittelemme kontakipäivien aikana. Kontaktipäivät ajoittuvat marras-joulukuulle

Huomioi siis, että markkinointi- ja myynti on aina julkista toimintaa, joten on tärkeää käsitellä sekä saada ja antaa palautetta omasta tekemisestä. Toivommekin siis kaikilta osallistujilta aktiivista otetta omien tehtävien tekemisessä ja palautteen antamisessa muille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu työelämässä olevien opettajien kautta.

Tentit ja muut määräajat

Tenttiä ei ole.
Opintojakso suoritetaan verkkotehtävin ja osallistumalla opetukseen.

Opiskelijan työmäärä

Sopiva, koostuen osallistumisesta lähiopetukseen ja tehtävien tekemisestä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Opintojakson tehtäviä ei arvioida arvosanoin, hyväksytyn tehtävän suoritustaso vastaa arvosanaa 3.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet metsät sekä ekosysteeminä että luonnonvarana.
Opit perusasioita suomalaisesta kulttuurista ja suomalaisten luontosuhteesta.

Sisältö

Miten tunnistat yleisiä puulajeja ja metsäkasveja?
Miten voit arvioida metsävaroja?
Miten liikut metsämaastossa?
Miten jokamiehenoikeudet toteutuvat?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Samuel Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää digitaalisia palveluita ja apuvälineitä puukaupassa.

Sisältö

Miten voit hyödyntää digitaalisia apuvälineitä ja palveluita puukaupassa?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.

Kurssilla keskitytään puunhankinnan moderneihin sekä tulevaisuuden toimintamalleihin ja menetelmiin. Sisällöt syventävät sekä laajentavat opiskelijan aiempaa osaamista puukaupasta.


Nopeutettu oppimisväylä: ota yhteys OVAan.

Lisätietoja opiskelijoille

Samuel.tarkiainen@xamk.fi
040-352 00 23

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Samuel Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat analysoida metsätilan hakkuumahdollisuudet.
Osaat yhdistellä tietoa eri lähteistä ja suunnitella metsäomistajan tavoitteita toteuttavan leimikon.
Osaat mitata ja arvioida leimikosta puunhankinnan suunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot.
Osaat laatia tarvittavat asiakirjat ja kartat.

Sisältö

Miten hakkuumahdollisuudet selvitetään?
Miten leimikko rajataan?
Miten hakkuukertymä arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Materiaalit ilmoitetaan syksyllä 2022.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikopohjainen oppimisväylä.

Osaat analysoida metsätilan hakkuumahdollisuudet. Osaat yhdistellä tietoa eri lähteistä ja suunnitella metsäomistajan tavoitteita toteuttavan leimikon. Osaat mitata ja arvioida leimikosta puunhankinnan suunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot. Osaat laatia tarvittavat asiakirjat ja kartat.

Miten hakkuumahdollisuudet selvitetään? Miten leimikko rajataan? Miten hakkuukertymä arvioidaan?

Kurssin tarkempi ohjelma ilmoitetaan syksyllä 2022.

TKI ja työelämäyhteistyö

Maastokohteet saadaan pääosin yhteistyökumppaneilta.

Lisätietoja opiskelijoille

Samuel.tarkiainen@xamk.fi
040-325 00 23

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu tehtäviin ja tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heikki Manninen
Vastuuhenkilö

Heikki Manninen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet ekologisen kestävyyden asettamat haasteet ja rajoitukset metsänhoidolle.
Huomioit lakien ja metsäsertifioinnin vaikutukset metsätaloudessa.
Edistät talousmetsien monimuotoisuutta työssäsi.

Sisältö

Tunnetko ekologisen kestävyyden asettamat haasteet ja rajoitukset metsänhoidolle?
Miten huomioit lakien ja metsäsertifioinnin metsätaloudessa?
Miten edistät talousmetsien monimuotoisuutta työssäsi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalia on koottu Learniin linkkeinä ja tiedostoina.
Opetuksessa hyödynnetään Tapion luonnonhoidon materiaaleja ja digitaalisia metsänhoidon suosituksia sekä Metsäkeskuksen luonnonhoitoaineistoja (mm.paikkatieto metsälain kohteista). Näiden lisäksi opiskellaan METSO-ohjelman ja metsäsertifiointien asioita sähköisen materiaalin avulla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetusta on lukujärjestyksen mukaisesti. Koko päivän mittaiset tunnit ryhmittäin lähinnä maastossa, lyhyemmät tunnit isona ryhmänä luokassa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on maastotentti ja kirjallinen tentti, joiden ajakohta ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu maastotenttiin, kirjalliseen tenttiin ja arvioitaviin tehtäviin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Itkonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet ekologisen kestävyyden asettamat haasteet ja rajoitukset metsänhoidolle.
Huomioit lakien ja metsäsertifioinnin vaikutukset metsätaloudessa.
Edistät talousmetsien monimuotoisuutta työssäsi.

Sisältö

Tunnetko ekologisen kestävyyden asettamat haasteet ja rajoitukset metsänhoidolle?
Miten huomioit lakien ja metsäsertifioinnin metsätaloudessa?
Miten edistät talousmetsien monimuotoisuutta työssäsi?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali on Learnissa.
Opetuksessa hyödynnetään Tapion luonnonhoidon materiaaleja ja digitaalisia metsänhoidon suosituksia sekä Metsäkeskuksen luonnonhoitoaineistoja (mm. paikkatieto metsälain kohteista). Näiden lisäksi opiskellaan METSO-ohjelman ja metsäsertifiointien asioita sähköisen materiaalin avulla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:

Opintojakso koostuu lähipäivistä ja itsenäisesti tehtävistä oppimistehtävistä verkkomateriaalin avulla. Lähipäivät koostuvat sekä luento- että maasto-opetuksesta.
Ohjeet itsenäisiä harjoitustöitä varten annetaan lähipäivien aikana.
Opintojakson muodostuu kontakti-opetuksesta (40 %) ja itsenäisestä opiskelusta (60 %).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien palautus määräaikaan.
Maastotentti ja kirjallinen tentti (verkkotentti) on Learnissa.
Tenttien ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija osallistuu opetukseen, tekee tehtävät ja palauttaa ne ajoissa.
Opiskelija tekee maastoharjoitukset ja tehtävät (verkkotehtävät) sekä valmistautuu tentteihin. Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijalta 135 tunnin työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu maastotenttiin, arvioitaviin tehtäviin ja kirjalliseen tenttiin (verkkotentti).

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Itkonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat tärkeimmät Suomessa esiintyvät bioottiset ja abioottiset metsätuhot.
Osaat torjua ja ennaltaehkäistä metsätuhoja erilaisin keinoin.
Tunnet metsätuhoihin liittyvän lainsäädännön ja sen asettamat velvoitteet.
Ymmärrät ilmastonmuutoksen prosessina ja sen vaikutuksen metsiin.
Hallitset keinoja suojata metsiä muuttuvan ilmaston tuomia riskejä vastaan.

Sisältö

Mitkä ovat metsissä esiintyvät tuhot ja miten ne tunnistetaan?
Miten metsien hoidolla ja käsittelyllä voidaan ehkäistä tuhoja?
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin?
Miten vahvistetaan metsiä ilmastonmuutosta vastaan?

Opiskelumateriaali

Tenttimateriaali:
- Luentomateriaalit (powerpointit, harjoitukset, artikkelit yms.)
- Uotila, A., Kasanen, R. & Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot.
- Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013)
- Äijälä, O ym. (toim.), 2019: Hyvän metsänhoidon suositukset luku 4. Riskien hallinta metsänkasvatuksessa.
- Lisäksi opettajan opintojakson alussa osoittama materiaali muuttuvaan ilmastoon.
Lisämateriaali:
- MetInfo – Metsien terveys http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/index.htm
- Kasanen, R. 2009. Metsäpuiden sienitaudit.
- Nuorteva, M. 1999. Metsähyönteisten maailmasta

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla opiskellaan Suomen metsien terveyttä uhkaavat tärkeimmät tuholaislajit, niiden tunnistaminen ja torjunta.
Lisäksi opiskellaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat uhat - abioottiset - metsien terveydelle sekä Suomessa että globaalissa mittakaavassa.
Opintojaksolla käydään läpi metsien ja metsien käsittelyn tuomat mahdollisuudet torjua ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia uhkia metsille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Opintojakso sisältää luentoja, maastoharjoituksia, oppimistehtäviä ja tenttejä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sisältöjä, materiaaleja ja tehtäviä on kehitetty DIGIFOR-hankkeen puitteissa. Työelämämentorina on ja on ollut metsätalouden asiantuntija Pekka Kuitunen Metsäkeskuksesta.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelija koostaa tuhokansion ja tekee oppimistehtäviä ja lajintunnistustentit. Tuhokansio palautetaan ja lajintunnistustentit tehdään opintojakson päättyessä.
Kirjallinen koko opintojaksoa koskeva tentti on opintojakson lopuksi.

Lajintunnistustentti on kolmiportainen.
Ydinosaaminen - kun tämän suorittaa, osiosta voi saada arvosanan H3
Täydentävä osaaminen - kun tämän suorittaa edellisen lisäksi, voi saada arvosanan H4
Asiantuntijaosaaminen - kun tämän suorittaa edellisen lisäksi, voi saada arvosanan K5

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakson sisältöjä, tehtäviä ja materiaaleja on kehitetty DIGIFOR-hankkeessa.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktitunnit (sisältävät luennot ja maastoharjoitukset) 50 tuntia
Tuhokansio 20 tuntia
Lajintunnistus 20 tuntia
Oppimistehtävät 15 tuntia
Kirjallinen tentti 30 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin painotus

Tuhokansio 20 %
Lajintunnistustentti 20 %
Oppimistehtävät 20 %
Kirjallinen tentti 40 %

Esitietovaatimukset

Metsänuudistaminen

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 11.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Itkonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnistat tärkeimmät Suomessa esiintyvät bioottiset ja abioottiset metsätuhot.
Osaat torjua ja ennaltaehkäistä metsätuhoja erilaisin keinoin.
Tunnet metsätuhoihin liittyvän lainsäädännön ja sen asettamat velvoitteet.
Ymmärrät ilmastonmuutoksen prosessina ja sen vaikutuksen metsiin.
Hallitset keinoja suojata metsiä muuttuvan ilmaston tuomia riskejä vastaan.

Sisältö

Mitkä ovat metsissä esiintyvät tuhot ja miten ne tunnistetaan?
Miten metsien hoidolla ja käsittelyllä voidaan ehkäistä tuhoja?
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin?
Miten vahvistetaan metsiä ilmastonmuutosta vastaan?

Opiskelumateriaali

Tenttimateriaali:
- Luentomateriaalit (powerpointit, harjoitukset, artikkelit yms.)
- Uotila, A., Kasanen, R. & Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot. tai uudempi painos
- Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013)
- Äijälä, O ym. (toim.), 2019: Hyvän metsänhoidon suositukset luku 4. Riskien hallinta metsänkasvatuksessa.
- Lisäksi opettajan opintojakson alussa osoittama materiaali muuttuvaan ilmastoon.
Lisämateriaali:
- MetInfo – Metsien terveys http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/index.htm
- Kasanen, R. 2009. Metsäpuiden sienitaudit.
- Nuorteva, M. 1999. Metsähyönteisten maailmasta

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla opiskellaan Suomen metsien terveyttä uhkaavat tärkeimmät tuholaislajit, niiden tunnistaminen ja torjunta.
Lisäksi opiskellaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat uhat - abioottiset - metsien terveydelle sekä Suomessa että globaalissa mittakaavassa.
Opintojaksolla käydään läpi metsien ja metsien käsittelyn tuomat mahdollisuudet torjua ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia uhkia metsille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Lähipäivien aikana keskitytään metsätuhojen tunnistamiseen maastossa. Ilmastomuutosteema opiskellaan verkkomateriaalin ja itsenäisten tehtävien kautta. Opintojakso sisältää kolme lähipäivää maalis-toukokussa, oppimistehtäviä .

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sisältöjä, materiaaleja ja tehtäviä on kehitetty DIGIFOR-hankkeen puitteissa. Työelämämentorina on ja on ollut metsätalouden asiantuntija Pekka Kuitunen Metsäkeskuksesta.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelija koostaa tuhokansion ja lajintunnistustentit. Tuhokansio palautetaan ja lajintunnistustentit tehdään opintojakson päättyessä.
Kirjallinen koko opintojaksoa koskeva tentti on opintojakson lopuksi.

Lajintunnistustentti on kolmiportainen.
Ydinosaaminen - kun tämän suorittaa, osiosta voi saada arvosanan H3
Täydentävä osaaminen - kun tämän suorittaa edellisen lisäksi, voi saada arvosanan H4
Asiantuntijaosaaminen - kun tämän suorittaa edellisen lisäksi, voi saada arvosanan K5

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakson sisältöjä, tehtäviä ja materiaaleja on kehitetty DIGIFOR-hankkeessa.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktitunnit (lähipäivät) 25 tuntia
Tuhokansio 25 tuntia
Lajintunnistus 25 tuntia
Muuttuva ilmasto-osion oppimistehtävät 30 tuntia
Kirjallinen tentti 30 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin painotus

Tuhokansio 20 %
Lajintunnistustentti 20 %
Oppimistehtävät 20 %
Kirjallinen tentti 40 %

Esitietovaatimukset

Metsänuudistaminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Itkonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI18SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI18SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI19SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI19SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet maapallon metsävarat ja niiden jakautumisen maanosiin ja ilmastovyöhykkeisiin.
Ymmärrät eri kasvillisuusvyöhykkeiden ekologian perusteet.
Tunnet eri maissa sovellettavia metsien hallinnan, hoidon ja käytön järjestelmiä.
Osaat toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Sisältö

Vuosittain toteutukselle valitaan kohdemaa, johon tutustutaan.
Millaiset ovat kohdemaan metsävarat, metsien omistus ja hallinto?
Millainen on kohdemaan metsäteollisuuden rakenne?
Millaista metsäteollisuustuotteiden kauppaa käydään Suomen ja kohdemaan välillä?
Millaista metsäalan yhteistyötä tehdään Suomen ja kohdemaan välillä?
Kuinka työskentelen kansainvälisessä työryhmässä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Kehität itsetuntemustasi ja ymmärrät vahvuutesi työelämän tilanteissa.
Kehität vuorovaikutustaitojasi.
Ymmärrät oman käyttäytymisesi merkityksen ja vaikutuksen työyhteisössä.
Osaat käyttää esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen välineitä muuttuvissa työelämän tilanteissa.

Sisältö

Millainen olen ja millaiset ovat vahvuuteni työyhteisön jäsenenä?
Miten kehityn vuorovaikutustilanteissa?
Mitkä ovat oikeuteni, vastuuni ja velvollisuuteni työyhteisön jäsenenä?
Miten kehitän työtäni ja työyhteisön toimintaa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateraali osoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, oppimistehtävistä, tentistä, itsearviosta ja palautekeskustelusta.

Kontaktiopetusta on 35 tuntia
.
Kontaktiopetus sisältää erilaisia työelämätaitoja kehittäviä harjoituksia ja keskusteluja. Kontaktitunneilla on läsnäolovelvoite (80 % tunneista oltava paikalla).

Lisäksi jokainen käy henkilökohtaisen palautekeskustelun opintojakson päätteeksi. Kaikki tehtävät on oltava palautettuna ennen palautekeskustelua. Keskusteluajat sovitaan opettajan kanssa opintojakson päättyessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä. Opintojaksolla käy vierailevia luennoitsijoita työelämästä ainakin kaksi.

Opintojakson sisältöjä on kehitetty yhdessä Digifor-hankkeen työelämämentoreiden kanssa

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson päätteeksi on soveltava tentti.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 35 h
Oppimistehtävät 80 h
Tentti 20 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan.
Tentti arvioidaan.
Opiskelijan itsearvio vaikuttaa arvosanaan.

Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Vastuuhenkilö

Timo Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomen metsä- ja suoluonnon ekologisiin perusominaisuuksiin. Osaat kuvata kasvillisuuden perusteella tapahtuvan kasvupaikkojen luokittelun rakenteen.

Sisältö

Mitkä ovat Suomen metsä- ja suoluonnon elinympäristöjen tärkeimmät ominaisuudet?
Kuinka kivennäis- ja turvemaiden eri kasvupaikat luokitellaan kasvillisuuden ja maaperän ominaisuuksien perusteella?
Miten erilaiset maalajit ovat muodostuneet ja mitkä ovat niiden tärkeimmät ominaisuudet metsätalouden kannalta?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan

Opiskelumateriaali

Kurssin opiskelumateriaali; luentomateriaali, oppimistehtävät, ym. harjoitukset ovat tarjolla kurssin Learn-oppimisympäristössä.
Kirjallisuus : Metsätyypit - kasvupaikkaopas. 2018 (Hotanen, Nousiainen, Mäkipää, Reinikainen &Tonteri)
Suotyypit ja turvekankaat - kasvupaikkaopas. 2018 (Laine, Vasander, Hotanen, Nousiainen, Saarinen &Penttilä)
molemmista kirjoista käy myös vanhemmat painokset

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta, joka painottuu alkusyksystä maasto-opetukseen ja loppusyksystä sisällä tapahtuvaan luento-opetukseen. Luentojen ohessa tehdään erilaisia harjoitustehtäviä. Kontaktiopetusta on n. 1/2 opiskelijan ajankäytöstä ja loput itsenäistä opiskelua.

Tentit ja muut määräajat

Metsä- ja suotyyppien maastotentit sekä kirjallinen tentti. Mahdolliset maastotenttien uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen. Muuten normaalin käytännön mukaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti sekä maastotentti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Samuel Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI19SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI19SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laatia metsätilan arvon käytössä olevilla yleisimmillä menetelmillä.Osaat selostaa eri metsätalouteen liittyvät maanomistusmuodot ja analysoida niiden välisiä etuja ja haittoja. Osaat selostaa tärkeimmät kiinteistöjen muodostamisperiaatteet ja käyttää hyväksi niihin liittyviä asiakirjoja ja rekistereitä. Osaat selostaa kiinteistönkauppaan liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä laatia kiinteistön luovutuskirjan.

Sisältö

Miten lasketaan metsätilan arvo?Mitä ovat eri metsänomistusmuodot ja niiden edut ja haitat?Mitkä ovat kiinteistöjen muodostumisen periaatteet ja niihin liittyvä lainsäädäntö? Mitkä ovat tärkeimmät kiinteistöjen muodostamistoimitukset ?Mitä ovat maanmittaustoimitusten asiakirjat ja rekisterit? Kiinteistöjen kauppa ja siihen liittyvä lainsäädäntö.

Opiskelumateriaali

Osoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Osaat laatia metsätilan arvon käytössä olevilla yleisimmillä menetelmillä. Osaat selostaa eri metsätalouteen liittyvät maanomistusmuodot ja analysoida niiden välisiä etuja ja haittoja. Osaat selostaa tärkeimmät kiinteistöjen muodostamisperiaatteet ja käyttää hyväksi niihin liittyviä asiakirjoja ja rekistereitä. Osaat selostaa kiinteistönkauppaan liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä laatia kiinteistön luovutuskirjan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ota yhteys OVAan.

Lisätietoja opiskelijoille

Samuel.tarkiainen@xamk.fi
040 774 96 26

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat: e.käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita f.toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti g. perustella toimintaansa oman alansa eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu tenttiin sekä oppimistehtäviin.

Esitietovaatimukset

Metsänmittaus Metsäsuunnitelma Puukauppa ja metsäverotus Taloustietojametsäpolitiikk

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Samuel Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat laatia metsätilan arvon käytössä olevilla yleisimmillä menetelmillä.
Osaat selostaa eri metsätalouteen liittyvät maanomistusmuodot ja analysoida niiden välisiä etuja ja haittoja.
Osaat selostaa tärkeimmät kiinteistöjen muodostamisperiaatteet ja käyttää hyväksi niihin liittyviä asiakirjoja ja rekistereitä.
Osaat selostaa kiinteistönkauppaan liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä laatia kiinteistön luovutuskirjan.

Sisältö

Miten lasketaan metsätilan arvo?
Mitä ovat eri metsänomistusmuodot ja niiden edut ja haitat?
Mitkä ovat kiinteistöjen muodostumisen periaatteet ja niihin liittyvä lainsäädäntö?
Mitkä ovat tärkeimmät kiinteistöjen muodostamistoimitukset?
Mitä ovat maanmittaustoimitusten asiakirjat ja rekisterit?
Mitä on kiinteistökauppa ja siihen liittyvä lainsäädäntö?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä

Osaat laatia metsätilan arvon käytössä olevilla yleisimmillä menetelmillä. Osaat selostaa eri metsätalouteen liittyvät maanomistusmuodot ja analysoida niiden välisiä etuja ja haittoja. Osaat selostaa tärkeimmät kiinteistöjen muodostamisperiaatteet ja käyttää hyväksi niihin liittyviä asiakirjoja ja rekistereitä. Osaat selostaa kiinteistönkauppaan liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä laatia kiinteistön luovutuskirjan.

Kurssin kontaktipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

Lisätietoja opiskelijoille

Samuel.tarkiainen@xamk.fi
040-325 00 23

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perusteet: Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita. Osaat
toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti, sekä perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti
Arviointi menetelmät: tentti ja oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Hannu Numminen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi kaukokartoituksen ja metsäninventoinnin käsitteisiin, aineistoihin ja menetelmiin.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita toteuttaessasi metsäninventointeja.
Osaat toimia työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Sisältö

Miten kaukokartoitusta ja otantaa sovelletaan metsäninventoinnissa?
Miten metsäninventointeja otantamenetelmällä toteutetaan?
Miten toimit työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennolla, mm. Tapion taskukirja ja Metsävaratieto-Hankinta ja hyödyntäminen

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Metsäninventointi, noin 70 kontaktituntia, harjoitustöitä ja itsenäistä opiskelua.
Metsäninventoinnin perusteet ja menetelmät, kaukokartoitus ja otantainventoinnin toteutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijat: Suomen metsäkeskus ja LUKE (VMI) yhteistyö.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti ja tehdyt harjoitustyöt.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Vastuuhenkilö

Kalle Karosto

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laatia taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden suunnitelmat ottaen huomioon taloudelliset, biologiset ja ekologiset periaatteet.

Sisältö

Mitä ovat eri taimikonhoitomenetelmät?
Miten kasvatusmetsiä käsitellään?
Miten erilaisia metsiköitä käsitellään puuntuotannollisesti?

Opiskelumateriaali

Metsänkasvatus, menetelmät ja kannattavuus-kirja (Huuskonen, Hynynen, Valkonen). Hyvän metsänhoidon suositukset. Osoitetut sivut Tapion taskukirjasta. Learn-materiaali ja luennoilla osoitettu oheislukemisto, sekä harjoitusohjeet.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään metsänkasvatuksen eri menetelmiin luento-opetuksen, erilaisten oppimistehtävien ja maastoharjoitusten avulla. Osaat esimerkiksi laatia taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden suunnitelmat ottaen huomioon taloudelliset, biologiset ja ekologiset periaatteet. Ymmärrät mitä ovat eri taimikonhoitomenetelmät? Miten kasvatusmetsiä käsitellään? Harvennustavat? Miten erilaisia metsiköitä käsitellään puuntuotannollisesti?

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Verkkomateriaaleja kehitetty Digifor-hankkeen puitteissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät, maastoharjoitukset ja tentti.

Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Hannu Numminen
 • Pertti Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Pertti Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä tärkeimpien mittavälineiden, karttamateriaalien ja laskentamallien käyttöön puuston ja maaston mittauksessa. Osaat paikantaa itsesi ja mitattavat kohteet maastossa. Osaat määrittää kohteena olevan yksittäisen puun tai metsikön puuston perustiedot. Osaat eritellä mihin mitattuja ja laskettuja tietoja tarvitaan metsäalalla.

Sisältö

Mitä eri tietoja puista ja metsiköistä mitataan ja lasketaan ja mitä varten?
Mitä paikannusmenetelmiä käytetään?
Miten mittavälineitä käytetään ja millä laskentamalleilla lasketaan loput tiedot?
Millaisia koealoja käytetään ja miksi?
Mihin tarkkuuteen mittauksilla ja laskennoilla päästään vai riittääkö joskus pelkkä arvioitu tieto?
Mitkä tekijät vaikuttavat tarkkuuteen?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Vastuuhenkilö

Kalle Karosto

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät metsiköiden uudistamisen perusteet ja menetelmät. Osaat suunnitella ja toteuttaa metsän uudistamiseen liittyviä toimenpiteitä ottaen huomioon ekologiset, tekniset ja taloudelliset tekijät. Osaat kuvata metsäpuiden siemenhuollon ja taimien kasvatuksen eri vaiheet.

Sisältö

Milloin metsä on uudistamiskypsä?
Mitä eri toimenpiteitä metsänuudistamiseen liittyy?
Miten uudistat metsän ottaen huomioon ekologiset, tekniset ja taloudelliset tekijät?
Miten siemeniä ja taimia tuotetaan?

Opiskelumateriaali

Metsänuudistaminen: Luoranen, Saksa, Uotila. Metsäkustannus.

Muut materiaalit ilmoitetaan kurssin aluksi ja löytyvät kurssin verkko-oppimisalustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Metsänuudistaminen, noin 70 kontaktituntia, harjoitustöitä ja itsenäistä opiskelua. Kurssi maastopainotteinen.
Sisältö ja tavoitteet:
Metsikön uudistamisen perusteet ja menetelmät (puulajivalinta, uudistamismenetelmät, viljelytiheys...)
Uudistamisen suunnittelu, toteutus ja kustannukset.
Siemen- ja taimituotanto.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ota yhteys OVAan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Verkkomateriaaleja kehitetty Digifor-hankkeen puitteissa.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti. Tentin päivämäärä ilmoitetaan kurssin aluksi luennolla, sekä verkko-oppimisalustalla(Learn)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin ja harjoitustöihin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heikki Lehmonen
Vastuuhenkilö

Heikki Lehmonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi metsäsuunnittelun käsitteisiin ja menetelmiin.
Osaat laatia metsäsuunnitelman ja opastaa sen käyttöä metsänomistajalle.
Osaat toimia työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Sisältö

Miten määrittelet metsäsuunnitelman keskeisen sisällön ja käsitteet?
Miten metsäsuunnitelma valmistetaan ja opastetaan metsänomistajalle?
Miten toimit työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennolla

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Metsäsuunnittelun perusteet, menetelmät ja toteutus. Kontaktijaksot eri ohjelman mukaan.
Elokuun lähijaksolla perusteet ja valmennus, syyskuussa maastotyöt ja lopuksi laskelmat, koostaminen ja metsäsuunnittelun teoriaopinnot.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö: Suomen metsäkeskus ja Tapio asiantuntijat.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti ja harjoitustyöt

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.05.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Ajoitusryhmät
 • kevätryhmä (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • syysryhmä (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • kevätryhmä
 • syysryhmä

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi metsäsuunnittelun käsitteisiin ja menetelmiin.
Osaat laatia metsäsuunnitelman ja opastaa sen käyttöä metsänomistajalle.
Osaat toimia työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Sisältö

Miten määrittelet metsäsuunnitelman keskeisen sisällön ja käsitteet?
Miten metsäsuunnitelma valmistetaan ja opastetaan metsänomistajalle?
Miten toimit työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi toteutetaan ryhmittäin. Kevätryhmä viikot 16-19, syysryhmä viikot 36-40. Molemmilla ryhmillä 10 kontaktipäivää annettujen viikkojen sisällä.
Kurssilla tutustutaan ensin metsäsuunnittelun teoriaan, jonka jälkeen tehdään yksi yhteinen metsäsuunnitteluharjoitus. Tämän jälkeen opiskelijat tekevät pienryhmissä metsäsuunnitelman erikseen osoitettavalle metsätiloille.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 24.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Pertti Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä alasi matemaattisten perusongelmien analysointiin ja ratkaisuun matematiikan perustaitojen, geometrian, tilastomatematiikan ja talousmatematiikan avulla.

Sisältö

Mitkä ovat tärkeitä matematiikan taitoja metsäalalla?
Miten päivität aiempaa ja opiskelet uutta matematiikkaa?
Mitkä ovat tarpeelliset kerrattavat yhtälön ratkaisun perusmenetelmät?
Mitkä ovat geometrian, tilasto- ja talosumatematiikan perusmenetelmät ja kuinka niitä voi soveltaa metsäalalla?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Hannu Numminen
 • Heikki Lehmonen
Vastuuhenkilö

Heikki Lehmonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt metsätietojärjestelmien käsitteisiin ja menetelmiin.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita metsävaratietojen hallinnassa
Osaat toimia työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Sisältö

Miten operaatioanalyysiä sovelletaan metsätietojärjestelmissä?
Miten eri organisaatiot hallitsevat metsävaratietojaan?
Miten toimit työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Metsätietojärjestelmät, noin 50 kontaktituntia, harjoitustyöt ja itsenäinen opiskelu.
Metsäsuunnittelujärjestelmät ja modernit OR-perustaiset hakkuulaskelmat sekä ajankohtaiset näkymät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö, organisaatioiden järjestelmät ja asiantuntijat, mm. Arbonaut-päivä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti ja harjoitustyöt

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Samuel Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI19SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI19SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat metsänomistuksen eri muodot ja niiden merkityksen metsätaloudessa. Metsätalouden kannattavuuteen vaikuttavat seikat. Osaat sukupolvenvaihdokseen liittyvät seikat: suunnittelu, luovutustavat, hallintaoikeus, verotus, vertailu ja päätöksenteko

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat metsätalouden kannattavuuteen? Mitävaihtoehtojaon sukupolvenvaihdoksille?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan

Opiskelumateriaali

Sujuvasti seuraavalle 2017, Kiviniemi & Havia
Metsäverokirja 2020, Jauhiainen
Metsäkoulu 2017, Rantala
lisämateriaali osoitetaan kurssin alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä


Osaat metsätilan sukupolvenvaihdokseen liittyvät seikat: suunnittelu, luovutustavat, hallintaoikeus, verotus, vertailu ja päätöksenteko.

Tarkempi sisältö, ohjelma, sekä aikataulut ja etätehtävät ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan

Lisätietoja opiskelijoille

samuel.tarkiainen@xamk.fi
040-352 00 23

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

a.käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin sekä tenttiin.

Esitietovaatimukset

Metsänhoidon, puunhankinnan ja metsäsuunnittelun moduulit

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Samuel Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat metsänomistuksen eri muodot ja niiden merkityksen metsätaloudessa.
Hallitset metsätalouden kannattavuuteen vaikuttavat seikat.
Osaat sukupolvenvaihdokseen liittyvät seikat: suunnittelu, luovutustavat, hallintaoikeus, verotus, vertailu ja päätöksenteko.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat metsätalouden kannattavuuteen?
Mitä vaihtoehtoja on sukupolvenvaihdoksille?

Opiskelumateriaali

Sujuvasti seuraavalle 2017, Kiviniemi & Havia
Metsäverokirja 2022, Jauhiainen
Metsäkoulu 2017, Rantala
lisämateriaali osoitetaan kurssin alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä.
Osaat metsätilan sukupolvenvaihdokseen liittyvät seikat: suunnittelu, luovutustavat, hallintaoikeus, verotus, vertailu ja päätöksenteko.

Tarkempi sisältö, ohjelma, sekä aikataulut ja etätehtävät ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan

Lisätietoja opiskelijoille

Samuel.tarkiainen@xamk.fi
040-352 00 23

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin sekä tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
 • Kalle Karosto
Vastuuhenkilö

Kalle Karosto

Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet metsän eri käyttömuotoja ja osaat soveltaa osaamistasi huomioiden eri käyttäjäryhmät.
Ymmärrät hiilenkierron periaatteet metsäekosysteemissä.
Riista ja riistametsänhoito 2 op
Metsät hiilivarantona 2op
Seminaari 1op

Sisältö

Mitä on riistametsänhoito?
Hiilenkierto metsäekosysteemissä?
Metsät hiilinieluina?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan kurssin verkkoympäristössä (Learnissa) ja luennoilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luentoja, tehtäviä maastossa, monikäyttökohteille retkeilyjä, omatoimista tiedonhankintaa ja analysointia.

Käsiteltäviä aihealueita:
Ekosysteemipalvelut
Jokamiehenoikeudet
Keräilytuotteet
Riistametsänhoito
Metsästys
Kansallispuistot ym. suojelualueet...


Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys Ovaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti ja kurssin aikana suoritetut oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät suometsienhoidon erityispiirteet. Osoitat perehtyneisyyttä suometsien kasvatukseen, kunnostusojitukseen ja vesiensuojeluun liittyvissä metsänhoidollisissa ja ojitusteknisissä asioissa. Ymmärrät yksityisteiden hallinnolliset asiat ja osaat valmistella tiehanketta.

Sisältö

Miten suometsät toimivat?
Miten toimit suometsissä?
Miten metsäteitä perusparannetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Vastuuhenkilö

Kalle Karosto

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät suometsienhoidon erityispiirteet. Osoitat perehtyneisyyttä suometsien kasvatukseen, kunnostusojitukseen ja vesiensuojeluun liittyvissä metsänhoidollisissa ja ojitusteknisissä asioissa. Ymmärrät yksityisteiden hallinnolliset asiat ja osaat valmistella tiehanketta.

Sisältö

Miten suometsät toimivat?
Miten toimit suometsissä?
Miten metsäteitä perusparannetaan?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristössä (Learn) ja kurssin aloituskerralla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson ojaosuudessa perehdytään soihin kasvupaikkoina, ojitukseen ja sekä metsänhoitoon ojitetuilla soilla.
Tavoitteena on kerrata soiden ekologiaa ja metsienhoitoa turvemailla. Opintojaksolla tulevat tutuiksi kunnostuojitustarve ja -kelpoisuus, suometsien vesiensuojelu, sekä perusteet turvemaiden hiilitaloudesta. Opintojakson tieosiossa käydään läpi yksityisteiden tieoikeutta (hallinto, tiekunnat), tien kunnon arviointia, perusparannusta ja tukiasioita teiden hoitoon.

Opintojaksoon kuuluu seuraavat osat:
1 Ennakkotehtävä. Annetaan keväällä, tehdään kesällä ja palautetaan elokuu puoleen väliin mennessä. Ennakkotehtävän tekeminen edellytys maasto-opetukseen osallistumiselle.
2. Verkkotehtäviä
3 Maasto-opetusta
4 Luento-opetusta
5 Tentti. Tenttimateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-sivuilla.
Ojat-osuuden laajuus 3 op, tiet 2 op, yhteensä 5 op.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu harjoitustöihin ja kirjalliseen tenttiin.

Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2026

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
 • Heikki Manninen
Vastuuhenkilö

Kirsi Itkonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on Learnissa. Avaimen saat opintojakson opettajalta opintojen alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinto- ja urasuunnittelu tehdään kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Syksyllä 2022 orientoidut ammattikorkeakouluopintoihin ja opiskelutekniikoihin (1 op). Tammikuussa 2023 alkaa oman ammattialaan perehtyminen, jonka laajuus on 2 op. Tutustut metsäalan organisaatioihin ja työtehtäviin luennoilla.
Maaliskuussa 2024 teet 1 op osuuden ja käyt HOPS-keskustelun.
Tammikuussa 2024 teet viimeisen opintopisteet tehtävillä ja osallistumalla HOPS-keskusteluun. Tällöin merkitään sinulle kokonaissuoritus Peppiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVAn kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustele OVAn kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Keväällä 2023 tutustutaan metsäalan organisaatioihin ja työtehtäviin vierailevien luennoitsijoiden kautta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu kolmelle vuodelle:
Ensimmäisenä lukuvuonna teet 3 op eli osallistut opetukseen ja teet harjoitukset ja käytätä näihin 41 tuntia, toisena vuonna työskentelet 27 tunnin edestä (1 op) kuten myös kolmantena vuonna (1 op).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pasi Pakkala
Vastuuhenkilö

Pasi Pakkala

Opiskelijaryhmät
 • MEMI23KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan opintojaksolla

Yksilölliset oppimisväylät

Opinto. ja urasuunnittelun opintojaksolla tutustut metsätalouden toimintaan, organisointiin, organisaatioihin, työtehtäviin ja suunnittelet opintojasi. Opintojakso jatkuu läpi opintojesi ja saat opintopisteet valmistuessasi. Ensimmäisen vuoden keväällä on ammattialan tuntemuksen osuus, johon kuuluu oppimistehtävä ja lähiopetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kun tutustut metsätalouden toimintaan, organisointiin, organisaatioihin ja työtehtäviin.

Tentit ja muut määräajat

ei ole tenttejä

Opiskelijan työmäärä

sopiva

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty
Hyväksyminen edellyttää tehtävien tekmistä ja osallistumista opetukseen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Asetat tavoitteet omalle vaihdollesi.
Dokumentoit ja raportoit vaihdon.
Pidät yhteyttä vaihdon aikana koulutuksesi KV-vastaavan kanssa.
Kerrot vaihtokokemuksistasi muille opiskelijoille infotilaisuuksissa.

Sisältö

Vaihtosuunnitelma, vaihtoraportti, esitys infotilaisuudessa.
Vaihdon aikainen yhteydenpito esim. toimittamalla blogia.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Kilpeläinen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä erilaisiin vektori- ja rasteripaikkatietoaineistoihin sekä paikkatietoanalyyseihin.
Osaat laatia paikkatieto-ohjelmistolla eri tyyppisiä analyysejä ja visualisoida niitä.
Osaat kuvata millaisiin sovelluksiin paikkatietoa ja -analyyseja käytetään yleisemmin sekä erityisesti metsäalalla.

Sisältö

Mitä ja millaista on paikkatieto?
Mistä paikkatietoa voi hankkia tai tuottaa metsällisten analyysien ja sovellusten pohjaksi? Millaisia analyysejä paikkatiedolla voi tehdä?
Mihin paikkatietoa ja -analyysejä hyödynnetään omalla alalla sekä yleisemmin?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan opintojakson alussa löörnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakson tavoitteiden (Osoitat perehtyneisyyttä erilaisiin metsäalan vektori- ja rasteripaikkatietoaineistoihin sekä paikkatietoanalyyseihin. Osaat laatia paikkatieto-ohjelmistolla eri tyyppisiä analyysejä ja visualisoida paikkatietoaineistoa. Osaat kuvata millaisiin sovelluksiin paikkatietoa ja -analyyseja käytetään ja miten sekä yleisemmin että erityisesti metsäalalla.) saavuttamisessa pääosassa ovat:

1) Kontaktiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn pohjautuvat harjoitukset metsäalan ajankohtaisilla paikkatietoaineistoilla ja -ohjelmistoilla. Hyödynnettävien aineistojen tuottajia/ylläpitäjiä/jakajia ovat mm. SMK, MML Syke, Museovirasto, GTK, Luke sekä kaukokartoittavat tahot (drone/ilmakuvaus/satelliitti ...). Harjoitukset pidetään ensisijaisesti QGIS- ja ArcGis -alustoilla, joiden painotus ja rooli tarkentuvat opintojaksolla. QGIS -freewareohjelmisto on ladattavissa omalle koneelle. ArcGis tuotteista käytetään ArcPro- ja osin myös ArcOnline-sovelluksia. ArcGis on pohjana (ArcMap, ArcOnline) mm. osassa Suomen metsäkeskuksen, Metsähallituksen ja Elyn paikkatietoratkaisuja. Esimerkiksi Metsäkeskus hyödyntää myös QGISiä. Harjoituksista laaditaan portfolio.
2) Vierailuluennot ja soveltuvin osin ajankohtaiswebinaarit.
3) Itsellinen osoitetun kirjallisuuden ja materiaalin opiskelu.
4) Valinnainen mahdollinen harjoitustyö.
5) Kirjallinen koe.

Käytettävien QGIS:n ja ArcPro:n käyttöliittymät ovat englanninkielisiä. Opintojaksolla hyödynnettävä ohjemateraali on osin englanninkielistä (esim. ohjelmien omat ohjeet, youtube...)

Kontaktiopetusta atk-harjoitusten ja vierailuluentojen muodossa on n. 50h. Harjoitustehtävien itsenäinen tekeminen, mahdollinen harjoitustyö sekä itsenäinen tiedonhankinta ja analysointi koetta varten on n. 85h => Yht 135

Opintojakosolla osallistujalle on erityiseksi hyödyksi aiemmin suoritetut Tietokone työvälineenä, Metsänmittaus, Metsäninventointi ja Metsäsuunnittelun opintojaksot. Esimerkiksi Metsäninventointi -opintojaksollla on jo hankittu osaaminen 1) metsävaratuotannon (SMK, Luke) prosesseista ja tuottamasta datasta sekä 2) kaukokartoituksen (satelliitti, ilmakuva, drone), paikkatiedon ja QGIS:n käytön perusteista ja käsitteistä.

Lisäksi opintojaksoa tukevat aiemmin suoritetut opintojaksot Metsäekologia, Metsänuudistaminen, Puunhankinnnan toimintaympäristö, Metsätalouden matematiikka, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen,
Metsänkasvatus, Metsätuhot ja jatkuva kasvatus, Ojat ja tiet, Luonnonhoito talousmetsissä sekä Leimikonsuunnittelu.

Edellä mainittujen opintojaksojen käsitteet ja asiat "pyörivät" mukana Paikkatietoanalyysit -opintojakson paikatietoaineistoissa, materiaaleissa ja harjoituksissa.

Opintojakson toteutus alkaa 13.1.2023


Tarkempi tiedotus ja ohjeistus toteutuksesta opintojakson alkaessa löörnissä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys Ovaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Luentovierailut

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen kokeen ja harjoitustehtävien palautusten ajoitukset ja käytänteet ilmoitetaan opintojakson löörnissä.

Opiskelijan työmäärä

5 op * 27 h/op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson aikana tarjolla olevat harjoitustehtävät, mahdolliset harjoitustyö(t) sekä kirjallinen koe.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt kohdemaan kulttuuriin ja kieleen, hallintoon ja koulutusjärjestelmään sekä metsä- ja puutalouteen.

Sisältö

Tähän voi sisällyttää kohdemaan kielen opintoja ja/tai kirjallisuutta. Myös vaihtokorkeakoulun opetuskielen opintoja voi sisällyttää tähän.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Jukka Mäntylä
 • Kalle Karosto
Vastuuhenkilö

Kalle Karosto

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tehdä avustavia metsätoimihenkilön tehtäviä.
Osaat tehdä muutamia metsätoimihenkilön tehtäviä.

Sisältö

Miten esim. inventoit taimikon, suunnittelet leimikon?
Miten hyödynnät digitaalisia ohjelmia ja työvälineitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Vastuuhenkilö

Timo Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet energiapuun korjuun ja kuljetuksen menetelmät.
Osaat arvioida energiapuun hankinnan kestävyyttä.
Osaat arvioida politikkamuutosten vaikutuksia metsäsektoriin.

Sisältö

Miten valitaan energiapuunkorjuukohde?
Miten valitaan korjuumenetelmä?
Miten energiapuuta kuljetetaan ja käsitellään?
Miten energiapuun varastointi järjestetään?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat makroskooppisesti tärkeimmät kotimaiset puulajit. Tunnet puun mikroskooppisen ja kemiallisen rakenteen sekä puun fysikaaliset ominaisuudet. Tunnistat puuaineen viat ja niiden merkityksen puun käyttö- ja jalostusprosessissa. Osaat analysoida raaka-aineen ja lopputuotteiden välisen yhteyden eri metsäteollisuuden jalostusprosesseissa

Sisältö

Millainen on puuaineen mikroskooppinen ja makroskooppinen rakenne?
Miten puuaineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vaikuttavat eri jalostusprosesseissa?
Mitkä ovat metsäteollisuustuotannon tärkeimmät tuotantomenetelmät puutuoteteollisuudessa sekä paperin ja kartongin valmistuksessa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvailla puukauppaan liittyvän sopimusoikeuden keskeiset periaatteet ja metsätalouden eri verotusmuotojen lainsäädännön.
Osaat selostaa puukaupassa käytettävät sopimukset ja muut asiakirjat.
Osaat laatia metsätalouden veroilmoituksen ja tiedät siihen liittyvät muut asiakirjat.
Osaat selostaa luovutusvoittoverotuksen keskeiset periaatteet.

Sisältö

Mitä on puukaupan sopimusoikeus ja siihen liittyvä lainsäädäntö?
Mitä ovat puukaupan keskeiset sopimukset ja asiakirjat?
Miten metsätaloutta verotetaan?
Miten luovutusvoittoja verotetaan?

Opiskelumateriaali

osoitetaan luennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Osaat kuvailla puukauppaan liittyvän sopimusoikeuden keskeiset periaatteet ja metsätalouden eri verotusmuotojen lainsäädännön. Osaat selostaa puukaupassa käytettävät sopimukset ja muut asiakirjat. Osaat laatia metsätalouden veroilmoituksen ja tiedät siihen liittyvät muut asiakirjat.Osaat selostaa luovutusvoittoverotuksen keskeiset periaatteet.
Kontakti opetusta yhteensä 3,5 päivää, lähipäivät ja niiden sisällöt ilmoitetaan myöhemmin.
Itsenäiset tehtävät ilmoitetaan myöhemmin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perusteet: Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita. Osaat
toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti, sekä perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti
Arviointi menetelmät: tentti ja oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
 • Heikki Manninen
Vastuuhenkilö

Heikki Manninen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI19SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI19SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella puunkorjuu- ja kuljetusresurssien käyttöä. Pystyt arvioimaan lainsäädännön, puumarkkinoiden ja korjuuolosuhteiden muutosten vaikutusta metsätoimihenkilön työhön.

Sisältö

Osaat valita tehokkaimman ja sopivimman kuljetusmuodon. Miten kuljetusmuoto vaikuttaa puutavaran laatuun?Mitenvarmistetaanresurssien tehokas käyttö puuhankinnan toimenpideketjussa?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennolla ja kurssin Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi koostuu luento-opetuksesta, harjoitustehtävistä sekä mahdollisista maastoharjoituksista. Kurssilla syvennytään monipuolisesti erilaisiin puunhankinnan haasteisiin ja ominaispiirteisiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kursilla käy työnantajien ja sidosryhmien edustajia vierailevina luennoitsijoina

Tentit ja muut määräajat

Luentotentti kurssin päätteeksi

Toteutuksen osien kuvaus

Korjuun ja puukuljetusten suunnittelu sekä ohjaus. Metsätiet ja muut puunkuljetusreitit. Kuljetusyrittäjyys. Puunhankinnan tietojärjestelmät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

a. käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa b. arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti c. työskennellä innovatiivisesti ja itsenäisesti asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä luovasti päätellä ja ratkaista ammattialan ongelmia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Puunhankinnan toimintaympäristö -opintojaksonhyväksyttyä suoritusta.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Teea Lång
 • Timo Leinonen
 • Heikki Manninen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennoilla sekä Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajankohta tammi-huhtikuu. Kurssi koostuu luokka- ja maasto-opetuksesta, oppimistehtävistä sekä retkeilyistä. Opiskelijan työmäärästä n. puolet on kontaktiopetusta ja puolet itsenäistä opiskelua.
Osasuorituksena Ensiapu 1 (0,5 op): osallistut aktiivisesti kontaktiopetukseen 100%.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ensiapu 1: Ei käytössä.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVA:an. Ensiapu 1: ei ole käytössä.

Tentit ja muut määräajat

Maastotentin uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen. Oppimistehtäviä on mahdollista täydentää ja korottaa.

Opiskelijan työmäärä

Ensiapu 1: kontaktiopetus 16 tuntia + kotitehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Ensiapu 1 -kurssille osallistuminen ja osaamissertifikaatin (entinen EA1-kortti) saaminen edellyttävät SPR:n koulutusportaaliin rekisteröitymistä ja rekisteröitymismaksua. Summa tiedotetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja maastotentti.
Ensiapu 1: tentti + elvytyksen osaamisen testaus (Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntiharjoitteisiin ja läpäisee testit.)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heikki Manninen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat arvioida metsäkoneyrityksen liiketoiminnan kannattavuutta.
Tunnet urakanantajaa ja urakoitsijaa koskevat lainsäädännölliset velvoitteet.
Osaat hyödyntää digitaalisia apuvälineitä metsäkoneyrityksen toimihenkilötehtävissä.

Sisältö

Miten metsäkoneurakoita hinnoitellaan?
Minkälaiset lait ja normit ohjaavat urakoitsijoiden ja urakanantajien toimintaa?
Miten hyödynnän digitalisaatiota metsäkoneyrityksen toimihenkilötehtävissä?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn alustalla. Osoitetaan kurssin ensimmäisellä luennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteys OVAan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla käy vierailevia luennoitsijoita. Oppimistehtävissä hyödynnetään mahdollisesti ulkopuolisia toimeksiantoja.

Tentit ja muut määräajat

Osoitetaan ensimmäisellä oppitunnilla.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h, josta kontaktiopetusta n. 50 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu palautettavista tehtävistä

Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Vastuuhenkilö

Timo Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa tärkeimmät kotimaiset puulajit, puuvartiset pensaat sekä Suomessa menestyvät yleisimmät ulkomaalaiset puulajit. Metsäkasveista osaat tunnistaa tärkeimmät kivennäis- ja turvemaiden lajit. Em. puista ja metsäkasveista osaat määritellä myös niiden biologisia, ekologisia ja puuntuotannollisia ominaisuuksia.

Sisältö

Mitä kotimaisia ja ulkomaisia puulajeja Suomessa esiintyy?
Kuinka tunnistat tärkeimmät puulajit?
Mitkä ovat niiden muut ominaispiirteet?

Millaisia ekologisia ja biologisia ominaispiirteitä eri kasvilajiryhmillä on?
Kuinka tunnistan kivennäis- ja turvemaiden tärkeimmät kasvilajit?
Millaisilla kasvupaikoilla ne esiintyvät?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVA:an.

Opiskelumateriaali

Kurssin opiskelumateriaali; luentomateriaali, oppimistehtävät, ym. harjoitukset ovat tarjolla kurssin Learn-oppimisympäristössä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta, jota on n. 1/2 opiskelijan ajankäytöstä, sekä itsenäisestä opiskelusta, joka pitää sisällään myös palautettavia etätehtäviä. Kontaktiopetus painottuu alkusyksystä maasto-opetukseen ja loppusyksystä sisällä tapahtuvaan luento-opetukseen.

Tentit ja muut määräajat

Kasvi- ja puulajien tunnistustentit. Lajintunnistustenttien uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lajintunnistustentit sekä palautettavat tehtävät (mm. kasvio).

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat mitata puutavaraa tavallisimmilla menetelmillä. Osaat kuvailla miten puutavaran katkontaa ohjataan. Pystyt itsenäisesti opiskelemaan uuden mittausmenetelmän. Osaat tunnistaa ulkomaankaupassa käytettyjä puutavaranmittausperiaatteita.

Sisältö

Miten puutavaran määrä ja laatu voidaan mitata eri olosuhteissa?
Miten mittauksen luotettavuus voidaan selvittää?
Mitkä säädökset koskevat puutavaranmittausta?

Opiskelumateriaali

Sipi, Marketta. 2009. Puuraaka-aineen mittaus.
Luken ja Metsätehon materiaalit puutavaranmittauksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Luento- ja maasto-opetusta. Oppimistehtäviä ryhmissä.

Työhön integroitu oppimisväylä: Ota yhteys OVAan.

Toteutuksen osien kuvaus

Osoitetaan luennolla

Lisätietoja opiskelijoille

Luentoja, maastoharjoituksia ja laskuharjoituksia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja tentti. Osaat a) käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä, b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä ja e) käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Jukka Mäntylä
Vastuuhenkilö

Eeva Kuoppala

Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat työskennellä metsätoimihenkilön tehtävissä.

Sisältö

Miten yhdistät opitut asiat työtehtäviin?
Miten työskentelet metsätoimihenkilön tehtävissä?
Miten hyödynnät digitaalisia ohjelmistoja ja työvälineitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Jukka Mäntylä
Vastuuhenkilö

Eeva Kuoppala

Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat työskennellä vastuullisena metsätoimihenkilön tehtävissä.

Sisältö

Miten yhdistät opitut asiat työtehtäviin?
Miten työskentelet metsätoimihenkilön tehtävissä?
Miten hyödynnät digitaalisia ohjelmistoja ja työvälineitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Jukka Mäntylä
Vastuuhenkilö

Jukka Mäntylä

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat työskennellä vastuullisena metsätoimihenkilön tehtävissä.

Sisältö

Miten yhdistät opitut asiat työtehtäviin?
Miten työskentelet metsätoimihenkilön tehtävissä?
Miten hyödynnät digitaalisia ohjelmistoja ja työvälineitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heikki Manninen
Vastuuhenkilö

Heikki Manninen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat työskennellä vastuullisena metsätoimihenkilön tehtävissä.

Sisältö

Miten yhdistät opitut asiat työtehtäviin?
Miten työskentelet metsätoimihenkilön tehtävissä?
Miten hyödynnät digitaalisia ohjelmistoja ja työvälineitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 26.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Itkonen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Hallitset kansantalouden peruskäsitteet.
Ymmärrät kansantalouden toimintaa ja ohjausta.
Osaat hallita ja hoitaa omaa talouttasi.
Tiedät metsäsektorin merkityksen Suomen kansantaloudelle.
Tiedät Suomen metsäteollisuuden tärkeimmät kauppakumppanit ja toimijat.
Ymmärrät Suomen metsäpolitiikan kokonaisuuden.
Tiedät Suomen metsäpolitiikan tavoitteet, keinot ja toimijat.
Pystyt esittelemään erilaisia, konkreettisia metsäpolitiikan ohjauskeinoja.

Sisältö

Miten kansantalous toimii?
Miten kansantalouden tilaa arvioidaan?
Miten hallitset ja hoidat omaa talouttasi?
Mikä on Suomen metsäsektorin merkitys kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla?
Millainen Venäjän merkitys on Suomen metsäsektorille?
Mitä metsäpolitiikka tarkoittaa?
Millaisia tavoitteita Suomen metsäpolitiikalla on?
Millaisia metsäpolitiikan ohjauskeinoja Suomessa käytetään?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit ja tehtävät.
Taloustiedon tai kansantaloustieteen oppikirja (useita vaihtoehtoja)
Ajankohtaiset talousuutiset ja ajankohtaisohjelmat.
Viimeisin Metsäsektorin suhdannekatsaus
Kansallinen metsästrategia 2025 päivitetty versio http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161386

Yksilölliset oppimisväylät

Taloustieto ja metsäpolitikka -opintojakso sisältää kontaktiopetusta, oppimistehtäviä ja kaksi tenttiä. Kontaktiopetuksessa luennoilla työskentelymenetelminä ovat pari- ja ryhmäpohdinnat, ajankohtaiset uutisseurannat ja tuntitehtävät. Luennot voivat olla myös verkossa katsottavia. Oppimistehtävät käsittelevät ajankohtaisia talouden ja metsäpolitiikan teemoja ja niissä sovelletaan teoria-asiaa metsätalouteen ja metsäteollisuuteen.

Taloustiedon terminologiasta on verkkotentti, joka on oltava hyväksytty ennen soveltavaa tenttiä, joka on opintojakson päätteeksi.

Verkko-oppimisympäristönä on Learn.

TKI ja työelämäyhteistyö

Taloustiedon soveltavassa osassa esimerkit ovat metsätaloudesta ja -teollisuudesta.
Vierailevia luennoitsijoita käy metsäalan organisaatioista.

Opintojakson verkko-opetusmateriaaleja on kehitetty DIGIFOR-hankkeen puitteissa.

Tentit ja muut määräajat

Terminologiatentti on ennen soveltavaa tenttiä.
Soveltava tentti on opintojakson päätteeksi.
Uusintatentin voi tehdä Examissa. Siitä sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Kansainvälinen yhteistyö

Venäjän merkitystä Suomelle käsitellään mm. metsäteollisuuden tuotteiden viennin yhteydessä.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 46 tuntia
Oppimistehtävät 54 h
Tentteihin valmistautuminen 35 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso alkaa syyslukukaudella syysloman jälkeen ja jatkuu keväällä hiihtolomaan saakka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terminologia tentti 30 %
Soveltava tentti 70 %
Vähintään hyvin tehdyillä ja määräaikaan mennessä palautetuilla oppimistehtävillä voi nostaa tenteistä saatua arvosanaa yhdellä numerolla.

Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Pertti Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi verkko-opiskelun ja sosiaalisen median mahdollisuuksiin.
Osaat käyttää tieto- ja viestintäteknisiä laitteita.
Osaat suunnitella ja tehdä asiakirjoja ja esitysgrafiikkaa sekä osaat soveltaa taulukkolaskentaa ongelmanratkaisussa.
Osoitat perehtyneisyytesi tietokannan toimintaan ja periaatteisiin.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia verkkoympäristö ja sosiaalinen media antavat opiskeluun ja työelämään?
Kuinka yleisimmät tieto- ja viestintätekniset laitteet toimivat?
Miten käytetään tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmia?
Mikä on tietokanta-ohjelmien periaate ja miten niitä sovelletaan omalla ammattialallasi?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan opintojakson alussa löörnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:

Opintojakson tavoiteena on, että
* osaat suunnitella ja tehdä asiakirjoja ja esitysgrafiikkaa sekä osaat soveltaa taulukkolaskentaa ongelmanratkaisussa.
* osaat käyttää tieto- ja viestintäteknisiä laitteita verkko-opiskeluun
* osoitat perehtyneisyytesi tietokannan peruskäsitteisiin ja toimintoihin.

Tavoitteiden kannalta Ms Officen word-, excel- ja powerpoint-ohjelmat opiskellaan verkkotehtävin ja tarvittavin kontaktiohjauksin. Mahdollinen aikaisempi osaaminen wordin ja excelin osalta ahotoituu opsikelijalla hänen nopeammalla itseopiskelutehtävien tekemisellä. Itseopiskelutehtävät
valmistavat wordin ja excelin erillisiin kokeisiin. Teamsista on itseopsikelutehtävät. Powerpointista ja Accesista on harjoitustyö.

Tentit ja muut määräajat

Word-koe
Excel koe
Powerpoint harjoitustyö
Access -harjoitustyö
Teams -verkkotehtävät
Muut mahdolliset harjoitukset.

Opiskelijan työmäärä

5op*27h/op=135h. Opiskelijan mahdollinen aikaisempi osaaminen mahdollistaa nopeamman asiasisällön omaksumisen. Tällöin opiskelija tunnistaa itse oman aikaisemmin hankitun osaamisensa (ns. ahotointi) ja etenee halutessaan nopeammin valmistautuessaan opintójakson näyttökokeisiin (word ja excel) sekä tehdessäään harjoitustöitä. Osa harjoitustöistä on vapaaehtoisia, mutta osa arviointia, joten opiskelija voi vaikuttaa omaan työmääräänsä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Word- ja excel-kokeet sekä erilaiset harjoitustyöt. Tarkempi painotus ilmoitetaan löörnissä opintojakson toteutuksen alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 21.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heljä Uusitalo
 • Pertti Kilpeläinen
Opiskelijaryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan löörnissä opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson toteutus sisältää yleisen osan (2op) ja alakohtaisen (metsätalous) osan (3op). Yleinen osa jakautuu edelleen kahteen alaosioon; Tiedon hankinta ja raportointi (1op) ja Tutkimus ja kehttäminen (1op).

Yleisen osion (1op+1op=2op) toteutus on tammi-helmikuussa omana kokonaisuutenaan (osamerkintä peppiin). Alakohtaisen osion (3op) toteutus on maalis-huhtikuussa omanakokonaisuutenaan (osamerkintä peppiin). Yleinen osio on hyödyksi suorittaa ennen alakohtaista osiota. Molemmilla osioilla on oma löörnialusta.

Yleisen osan (2op) Tiedonhankinta ja raportointi (1op) -alaosio sisältää perusteet tiedonhankinnasta ja tutkimustiedonhausta sekä tutkimuksen raportoinnin. Alaosio opiskellaan verkkotehtävin ja ohjaustunnein. Osio sisältää kirjallisuuskatsauksen tekemisen opinnäytetyöohjetta ja lähdeohjetta soveltaen.

Yleisen osan (2op) Tutkiminen ja kehittämien (1op) -alaosio sisältää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen periaatteet ja menetelmät sekä kehittämisprosessin vaiheet ja tutkimusetiikan. Alaosio opiskellaan verkkotehtävin.

Alakohtainen (3 op) sisältää metsäalalle soveltaen kvantitatiiviset (määrälliset) tutkimusmenetelmät. Alakohtainen osio opiskellaan verkkotehtävin. Oleellinen osa opiskelusta on kulloisenkiin tarpeelliseen teoriaan ja menetelmiin jodatuksen jäljkeen erilaisten metsällisten tilastoaineistojen (casena esim. kysely-, mittaus-, ja bigdata-aineistot) analysointia ao. tilastollisin perusmenetelmin. Aineistoina käytetään esimerkiksi aiempien opinnäytetöiden aineistoja. Analysoinnissa korostuu spss -tilasto-ohjelman käyttö. Opiskelija voi asentaa spss-ohjelmiston omalle koneelleen opiskelua varten. Myös excelillä -on aineistojen käsittelyssä oma roolinsa.

Alakohtaisen osion (3op) opiskelumateriaalista, -käytänteistä, harjoitustehtävistä sekä kokeista ilmoitetaan tarkemmin osion alussa (03/2023) löörnissä.

Opintojaksolle osallistujalle on erityiseksi hyödyksi, mikäli hän on suorittanut Metsätalouden matematiikka (sis. tilastomatematiikan perusteet), Tietokone työvälineenä (sisältää excel-perusteet) ja Viestiintä -opintojaksot.

Liisäksi opintojaksolla hyödynnetään Metsäekologia, Metsänuudistaminen Metsänmittaus, Puunhankinnan toimintaympäristö, Leimikonsuunnittelu, Luonnonhoito talousmetsissä sekä Metsänkasvatus -opintojaksojen asioita ja käsitteitä.

.

TKI ja työelämäyhteistyö

Aidot työelämäyhteistyöstä kertyneet aineistot (tilastomenetelmät)

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson osioiden (2kpl) alkaessa löörnialustoilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko opintojakso (5op) arvioidaan asteikolla 1-5 alakohtaisen osion (3op) perusteella. Yleinen osio (2op) arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 26.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heljä Uusitalo
Vastuuhenkilö

Heljä Uusitalo

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Learnissa on kokoelma sähköistä oppimateriaalia, jota hyödynnetään läpi opintojakson.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet.
Osaat käyttää alasi tietokantoja ja muita tietolähteitä ja viitata niihin tekstissäsi.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja tarkoituksenmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt hyvin erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.
Nämä tavoitteet toteutuvat sekä kontaktiopetuksen että verkko-opetuksen avulla.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele asiasta OVAn kanssa (HOPS-keskustelu).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustele asiasta OVAn kanssa (HOPS-keskustelu).

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan Metsänhoitoyhdistyksen viestintäasiantuntijan vierailu.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson ensimmäinen kirjoitettuun viestintään painottuva osa tehdään syyslukukaudella 2022 ja puheviestintään painottuvat osa kevätlukukaudella 2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin, osallistumiseen viestintätilanteisiin, vertaisarvioihin ja itsearvioon.

Ilmoittautumisaika

08.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 26.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heljä Uusitalo
Vastuuhenkilö

Heljä Uusitalo

Opiskelijaryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Learnissa on kokoelma sähköistä oppimateriaalia, jota hyödynnetään läpi opintojakson.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet.
Osaat käyttää alasi tietokantoja ja muita tietolähteitä ja viitata niihin tekstissäsi.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja tarkoituksenmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt hyvin erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.
Nämä tavoitteet toteutuvat sekä kontaktiopetuksen että verkko-opetuksen avulla.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele asiasta OVAn kanssa (HOPS-keskustelu).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustele asiasta OVAn kanssa (HOPS-keskustelu).

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan Metsänhoitoyhdistyksen viestintäasiantuntijan vierailu.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson ensimmäinen kirjoitettuun viestintään painottuva osa tehdään syyslukukaudella 2021 ja puheviestintään painottuvat osa kevätlukukaudella 2022.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin, osallistumiseen viestintätilanteisiin, vertaisarvioihin ja itsearvioon.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Vastuuhenkilö

Kalle Karosto

Opiskelijaryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät yritystoiminnan merkityksen osana kansan- ja metsätaloutta.
Osaat perustaa yrityksen ja laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman.
Hallitset yritystoiminnan taloudellisen johtamisen perusteet.
Osaat laatia yritykselle kannattavuus-, hinnoittelu- ja budjetointilaskelmia.
Osaat arvioida yrityksen taloudellista tilaa tunnuslukujen avulla.

Sisältö

Mikä on yrittäjyyden merkitys kansantaloudessa ja metsäsektorilla?
Miten yritys perustetaan ja liiketoimintasuunnitelma laaditaan?
Miten tehdään yrityksen budjetti?
Miten hinnoitellaan yrityksen tuotteita ja palveluja?
Miten laaditaan kannattavuuslaskelmia?
Miten yrityksen taloudellista tilaa arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan kurssin Learn-sivustolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ymmärrät yritystoiminnan merkityksen osana kansan- ja metsätaloutta.
Osaat laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman.
Hallitset yritystoiminnan taloudellisen johtamisen perusteet.
Osaat laatia yritykselle kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia.
Osaat arvioida yrityksen taloudellista tilaa tunnuslukujen avulla.
Mikä on yrittäjyyden merkitys kansantaloudessa ja metsäsektorilla?
Miten yritys perustetaan ja liiketoimintasuunnitelma laaditaan?
Miten hinnoitellaan yrityksen tuotteita ja palveluja?
Miten laaditaan kannattavuuslaskelmia?
Miten yrityksen taloudellista tilaa arvioidaan?

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Palautettu liiketoimintasuunnitelma ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan tentin ja oppimistehtävien perusteella. .