Siirry suoraan sisältöön

Metsätalouden koulutus

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
metsätalousinsinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Koulutuksessa opiskelet metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaa sekä metsäomaisuuden hoitoa. Asioita, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.
Työelämässä tärkeä yhteistyökumppanisi on asiakkaasi, metsänomistaja. Suomessa on yli 600 000 metsäomistajaa, joiden metsäosaamisen taso ja tavoitteet metsien hoidolle vaihtelevat suuresti. Metsätalouden ammattilaisena osaat neuvoa ja opastaa metsäomistajia hoitamaan metsiään kestävästi. Ymmärrät myös metsän hyödyntämisen merkityksen sekä kansantaloudelle että hiilensidonnalle.
Monissa metsäalan työtehtävissä on kyse metsäpalveluiden markkinoinnista ja myymisestä, puun ostamisesta, metsäenergian hyödyntämisestä, puunkorjuun ohjaamisesta sekä luonnonhoitohankkeista. Metsäalalla hyödynnetään myös digitaalisuutta muun muassa paikkatiedon käytössä.
Opintoihin sisältyvillä harjoittelujaksoilla pääset tekemään metsätalousinsinöörin työtehtäviä, mikä valmistaa sinua työelämään ja auttaa verkostoitumaan metsäalan toimijoiden kanssa. Harjoittelujen aikana huomaat, kuinka luennoilla ja tehtävissä opiskellut asiat toimivat käytännössä ja harjoittelujaksolla voi syttyä kipinä urasuunnitteluun.

Koulutuksen sisältö

Xamkin metsätalousinsinöörikoulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan. Opetamme sinulle juuri niitä taitoja, joita metsäalalla nyt tarvitaan.
Metsätalousinsinööriopintojen ensimmäisenä vuonna opiskelet metsätalouden ekologista perustaa, metsänkasvatusta ja puunkorjuuta. Toisen vuoden opinnoissa hyödynnät oppimiasi metsäasioita mm. metsäsuunnitelmassa.
Viimeisenä osana opintoja keskityt metsätalouden liiketoimintaosaamisen rakentamiseen, metsäomaisuuden hoidon opintoihin ja opinnäytetyöhön. Voit lisäksi valita täydentäviä opintoja esimerkiksi metsävaratiedon hallinnasta ja kehittyvästä puunkorjuusta.
Harjoittelujaksot teet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti joustavasti opintojesi aikana. Perusharjoittelussa opit metsäalan töiden perusteet ja vaativammassa syventävässä harjoittelussa tehdään usein jo toimihenkilön töitä.

Opintojen toteutus

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.
MONIMUOTO
Monimuoto-opinnoissa voi yhdistää työn ja opiskelun. Monimuoto-opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto liiketaloudesta, tekniikasta tai luonnonvara-alalta. Osa opinnoista voidaan hyväksilukea aiemman tutkinnon perusteella. Opinnot keskittyvät metsätalousosaamiseen.
Opinnot sisältävät kontaktiopetusta, verkko-opetusta sekä työskentelyä maastossa.
• Tammikuusta huhtikuuhun on kontaktiopetusta kerran kuukaudessa kolme kontaktiopetuspäivää - keskiviikosta perjantaihin.
• Toukokuusta syyskuuhun on kolme maasto-opetuksen jaksoa, jotka kestävät kukin keskiviikosta sunnuntaihin. Myös talven aikana on yksittäisiä maasto-opetustunteja.
• Kontaktijaksojen välissä on itsenäistä verkko-opiskelua.
• Palkalliset harjoittelujaksot voi tehdä oman HOPSin mukaisesti.
Monimuoto-opinnoissa ydinopinnot opinnäytetyötä lukuun ottamatta suoritetaan tavallisesti kahdessa vuodessa.

Uramahdollisuudet

Metsätalousinsinöörin koulutuksen nimessä näkyvät kaikki koulutuksen osat: ekologia ja metsänhoito (metsä), liiketoiminta (talous) sekä tekniikka mm. puunkorjuussa (insinööri). Koulutuksen sisällöt antavat sinulle monipuolisen osaamisen ja voit työllistyä erilaisiin itseäsi kiinnostaviin työtehtäviin.
Tyypillisiä metsätalousinsinöörin työtehtäviä ovat puun osto, metsäpalvelujen myyminen ja metsävaratiedon kanssa työskenteleminen. Metsävaratiedon osaajille onkin kysyntää. Keskeistä on työskentely metsänomistajien kanssa, asiantuntijana autat metsänomistajaa hoitamaan metsäomaisuuttaan hänen tavoitteidensa mukaisesti. Metsätalousinsinöörit myös ostavatraaka-ainetta puunjalostusteollisuudelle metsänomistajilta.
Voit työllistyä metsäteollisuuden puunhankinnan organisaatioihin, metsähoitoyhdistyksiin, Metsäkeskukselle tai Metsähallitukselle.
Työpaikkoja on myös koneyrityksissä, joissa työtehtävät vaihtelevat leimikonsuunnittelusta korjuun ketjuttamiseen. Myös puunhankinnan logistiikan tehtäviin työllistyy metsätalousinsinöörejä.
Metsätalousinsinöörin tehtävissä korostuu taito toimia ihmisten kanssa, olipa kyse viestinnästä työpaikalla, työskentelemisestä tiimissä tai esimiehenä toimimisesta. Metsäalan töissä käytät sujuvasti tietojärjestelmiä ja hyödynnät paikkatietoa.
Xamkin metsätalouden koulutuksella hyvä maine
Xamkin metsätalouden koulutuksessa opiskelevat Suomen tyytyväisimmät alan opiskelijat (Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen, opiskelijapalaute 2017). Koulutuksen hyvä maine alalla edistää myös työllistymistä. Työllistymistilanne on tällä hetkellä varsin hyvä – 70–80 % valmistuneista työllistyy alan töihin ensimmäisen vuoden aikana.
Tehtävänimikkeitä voivat olla:
- metsäasiantuntija
- asiakasvastaava
- metsänhoitoesimies
- hankintaesimies
- suunnitteluesimies
- operaatioesimies
- asiakaspäällikkö
- metsäneuvoja
- kuljetusesimies

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteydet ovat Xamkin metsätalouden koulutuksessa hyvin tärkeitä. Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä metsäalan toimijoiden kanssa, mikä näkyy sekä opintojen toteutuksessa että niiden ajankohtaisissa sisällöissä. Hyvät työelämäsuhteet edistävät harjoittelupaikkojen saamista ja vaikuttaa myönteisesti myös opinnäytetöiden työelämälähtöisiin aiheisiin.
Yhteistyö työelämän kanssa näkyy myös yksittäisillä opintojaksoilla – esimerkiksi puunkorjuun opintoihin tulleina toimeksiantoina. Luennoilla myös vierailee metsäammattilaisia eri organisaatioista kertomassa omasta erityisosaamisestaan.
Tärkeä osa metsätalouden koulutuksen kehittämistyötä ovat opinnäytetyöt, joista lähes kaikki tehdään työelämän toimeksiantona.
Metsäkoulutuksen kansainvälisiin hankkeisiin metsäalan yliopistojen kanssa voi osallistua verkko-opintojen kautta

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opiskelet metsäalan ammattilaiseksi niissä paikoissa ja ympäristöissä, joissa työ tehdään. Maasto-opetus erilaisilla metsäkohteilla konkretisoi luennoilla opittua tietoa. Metsässä tulevat tutuiksi myös mittavälineet, metsäsovellukset ja karttaohjelmat. Opit lukemaan metsää ja ymmärrät mitä hyvä metsänhoito erilaisissa metsissä tarkoittaa.
Osa opintojaksoista toteutetaan yhdistelmänä luentoja, maasto-opetusta ja verkko-opiskelua, mikä mahdollistaa opiskelun oman aikataulun mukaisesti. Luennoilla ja harjoituksissa tulevat tutuiksi metsäalan ammattilaisten käyttämät ohjelmat metsänkasvatusmalleista logistiikan sovelluksiin.

Metsätalous, monimuoto
Tunnus
(MEMI24KM)
Metsätalous, monimuoto
Tunnus
(MEMI23KM)
Metsätalous, monimuoto
Tunnus
(MEMI22KM)
Metsätalous, monimuoto
Tunnus
(MEMI21KM)

Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3216 Ryhmät MEMI23SPA
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3281 Ryhmät MEMI23SPB
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3243 Ryhmät MEMI22SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3249 Ryhmät MEMI22SPB
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS95-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 04.03.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 30.10.2023 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS77-3006 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS77-3007 Ryhmät MEMI23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS86-3006 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3056 Ryhmät YTMI22KP MEMI20SPA MEMI20SPB
Ajoitus 01.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS96-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS66-3007 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS80-3008 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00EH44-3005 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 09.06.2024 Toteutuksen tunnus ME00EH44-3006 Ryhmät MEMI23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00ES21-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA MEMI20SPA MEMI20SPB
Ajoitus 08.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS69-3009 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 02.10.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS87-3004 Ryhmät MEMI20SPA MEMI20SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS67-3007 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS78-3009 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS73-3008 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS71-3009 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS85-3007 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS82-3005 Ryhmät MEMI22KM
Ajoitus 01.01.2024 - 25.10.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS82-3009 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 30.10.2023 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS75-3004 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 30.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS93-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 02.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS88-3004 Ryhmät MEMI20SPA MEMI20SPB
Ajoitus 01.09.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS99-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS79-3008 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 07.08.2023 - 03.04.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3286 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DT02-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS94-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DT03-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS89-3005 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS90-3008 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 15.01.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus ME00DT07-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA VV2023-2024
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DT01-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS72-3007 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 16.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS72-3009 Ryhmät MEMI23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS83-3007 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 30.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS98-3001 Ryhmät MEMI20SPA MEMI20SPB
Ajoitus 01.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS74-3008 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS97-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS70-3010 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS81-3009 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS91-3003 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS92-3004 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 30.10.2023 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS76-3003 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 15.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS68-3004 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3228 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 17.10.2023 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3282 Ryhmät MEMI23SPA
Ajoitus 17.10.2023 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3283 Ryhmät MEMI23SPB
Ajoitus 01.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ME00DS84-3005 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS95-3003 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3005 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 01.08.2024 - 31.03.2025 Toteutuksen tunnus ME00DS77-3008 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS86-3005 Ryhmät MEMI23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3122 Ryhmät ROKV21SP YTMI23SM MEMI21SPB MEMI21SPA YTMI23KP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS96-3003 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS66-3009 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS80-3009 Ryhmät MEMI24KM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS80-3011 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00EH44-3007 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00ES21-3003 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 16.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DT00-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS69-3011 Ryhmät MEMI24SPB MEMI24SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS87-3006 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS78-3011 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus ME00DS73-3010 Ryhmät MEMI24SPB MEMI24SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS71-3011 Ryhmät MEMI24SPB MEMI24SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.03.2025 Toteutuksen tunnus ME00DS75-3005 Ryhmät MEMI24SPB MEMI24SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS93-3003 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS88-3006 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 26.08.2024 - 10.11.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS99-3003 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3364 Ryhmät MEMI24SPB MEMI24SPA
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ME00DT02-3003 Ryhmät MEMI22SPA
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ME00DT03-3003 Ryhmät MEMI22SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS98-3002 Ryhmät MEMI21SPB MEMI21SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS70-3012 Ryhmät MEMI24SPB MEMI24SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.03.2025 Toteutuksen tunnus ME00DS76-3004 Ryhmät MEMI23SPB MEMI23SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS68-3005 Ryhmät MEMI24SPB MEMI24SPA
Ajoitus 04.11.2024 - 28.02.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3355 Ryhmät MEMI24SPB MEMI24SPA
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ME00DS84-3007 Ryhmät MEMI22SPB MEMI22SPA