Siirry suoraan sisältöön

Jalkaterapeuttikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
jalkaterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana (Jalkaterapiaan perehtyjä) opit arvioimaan terveen ihmisen toimintaa ja liikkumista perehtymällä ihmiseen kokonaisuutena. Lisäksi paneudut terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen perusteisiin. Opiskelijana kehityt aktiiviseksi ja vastuulliseksi oppijaksi.

Toisen vuoden aikana (Jalkaterapian toimija) opit toimimaan asiakaslähtöisesti niin, että osaat tutkimisen, toimintakyvyn arvioinnin ja toimintakykyyn vaikuttamisen jalkaterapeuttiset perusteet. Opit myös arvioimaan omaa toimintaasi.

Kolmannen vuoden aikana (Jalkaterapian soveltaja)?opit soveltamaan jalkaterapian menetelmiä niin, että pystyt jo toimimaan itsenäisesti terapiatilanteissa. Työelämäharjoittelut ja innovatiiviset projektit haastavat uudenlaiseen ajatteluun. Osaat olla kriittinen oppija ja oman toimintasi kehittäjä.

Viimeisen lukukauden aikana (Jalkaterapian osaaja)?vahvistat tutkivaa ja kehittävää työotettasi. Osaat koulutuksen päättyessä toimia sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelullasi, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa fysioterapeutin työympäristöissä.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa voit täydentää osaamistasi urasuunnitelmasi ja kiinnostuksesi mukaisesti oman ammattialan opinnoissa, monialaisissa opinnoissa ja yrittäjyysopinnoissa.

Vapaasti valittavilla opinnoilla voit syventää erityisosaamista ja ammatillisia vahvuusalueita. Opintoja voit valita myös muiden koulutusten ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Jalkaterapian ydinosaamisen opinnot (180 op) koostuvat 15-30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat

Ihminen kokonaisuutena
Jalkaterapian ammatilliset perusteet
Terveyttä edistävä jalkaterapia
Jalkaterapian erityisosaaminen
Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen
Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
Jalkaterapeutin työelämäosaaminen

Täydentävän osaamisen opinnot (30 op) voit valita tarjolla olevista jalkaterapian syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Opintojen tavoite

Jalkaterapian tavoitteena on edistää jalkojen terveyttä, mikä myös samalla edistää liikkumis-, työ- ja toimintakykyä. Jalkaterapeutin työhön sisältyy erityisesti ihmisen jalkaterveyteen liittyvien tekijöitten edistäminen ja vaivoja aiheuttavien tekijöiden poistaminen. Ihmisen oma toiminta on keskiössä ja hänen voimavaransa pyritään valjastamaan jalkaterveyttä edistämään.

TKI ja työelämäyhteistyö

Jalkaterapian opinnossa opiskelijat ovat mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Osana opintoja voit eri tavoin osallistua työelämää kehittävien hankkeiden tapahtumiin ja toimintamuotoihin. Opit tunnistamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet työelämän jatkuvaan kehittämiseen. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja työelämän kehittämiseksi.

Xamk toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden avulla voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän tarpeisiin.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Jalkaterapian opinnot voit suorittaa jo päivä- tai monimuoto-opintoina Savonlinnan kampuksella. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Monimuoto-opinnoissa etäopiskelun määrä on suurempi kuin päiväopinnoissa.

Opintoihin sisältyy 75 op harjoittelua, josta 40 op tapahtuu kampuksella ja projekteissa erilaisissa käytännön tilanteissa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 35 op, ja se toteutetaan neljänä 4,5-7 viikon jaksona 4.-7. lukukaudella. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös ulkomailla vaihto-opiskeluissa.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka mukaisesti sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissa. HOPSin avulla voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi.

Jos valitset työviikkopohjaisen oppimisväylän, rytmittyvät opintosi työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Tällöin etenet opinnoissasi oman ryhmäsi opetussuunnitelman ja sen ajoitusten mukaisesti ja valmistut 3,5 vuodessa.

Voit nopeuttaa opintojasi esimerkiksi osallistumalla aiemmin aloittaneen ryhmän opintojaksoille tai valitsemalla opintojaksojen verkkototeutuksia ja tekemällä kesäopintoja. Tällöin perehdyt itsenäisesti opiskelumateriaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Myös kesäaikana toteutettu työelämäharjoittelu voi nopeuttaa opintojasi.

Voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain, mikäli työskentelet jalkaterapia-alan tai sen lähialan yrityksessä tai organisaatiossa. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Jalkaterapeutit työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai toisen palveluksessa muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, jalkineteollisuudessa tai tuote-esittelijöinä.

Jalkaterapeutti arvioi työssään asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arviointi paikkana toimii vastaanotto. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset.

Jalkaterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan asiakkaan kanssa jalkaterapian toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Jalkaterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja kliiniset iho- ja kynsimuutosten hoidot, haavanhoidot ja keventäminen.

Jalkaterapeutti tekee yhteistyötä monien terveysalan ammattilaisten kanssa. Työ on yleensä päivätyötä. Työssä tarvittavia taitoja ovat

Jalkaterapian tutkimis- ja arviointiosaaminen,

Jalkaterveyden edistäminen, ohjaus ja neuvonta,

Jalkaterapian hoito- ja terapiaosaaminen,

Erityisryhmien jalkaterapiaosaaminen,

Yrittäjyys- ja yhteiskunnallinen osaaminen,

Jalkaterapian kehittämis-, innovaatio- ja teknologiaosaaminen

Kehittyäkseen ammatissaan jalkaterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi
sairaalassa
terveyskeskuksessa
kuntoutumiskeskuksessa
omassa jalkaterapiayrityksessä
kenkäteollisuudessa
asiantuntijatehtävissä
tuote-esittelijänä
urheilu- tai muussa järjestössä?

Lue jalkaterapeutin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä .

Jalkaterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, nimikesuojattu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Jalkaterapeuttikoulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu tapahtuu usein pienryhmissä, joissa samalla opit jalkaterapeutin työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsesi johtamista ja vastuullisuutta.

Kampuksella opiskelet erilaisissa projekteissa, jalkaterapiaklinikassa, pohjallispajassa, kotisimulaatio-ympäristöissä sekä toimintakykylaboratorioissa todellisia työelämäntilanteita mallintaen. Verkko-oppimisympäristöt ja etäyhteyksien käyttö ovat osa jalkaterapian opiskelua. Verkkovälitteisellä oppimisella tuetaan opiskelusi joustavuutta ja mahdollistetaan osallistuminen lähiopiskeluun myös koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta.

Jalkaterapeutin käytännön osaamista opit harjoittelujaksoilla sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan työympäristöissä (esim. sairaalat, terveyskeskukset, yritykset, kuntoutumiskeskukset). Voit itse osallistua harjoittelupaikkojen valintaan. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös kotipaikkakunnallasi ja osan harjoittelusta voit tehdä ulkomailla kansainvälisenä vaihto-opiskelijana.

Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä.

Jalkaterapeutti, monimuoto
Tunnus
(JTSA22SM)

Jalkaterapeutti, verkkopainotteinen monimuoto
Tunnus
(JTSA23KVM)

Ajoitussuunnitelmat:

Jalkaterapeutti, monimuoto
Tunnus
(JTSA21SM)
Jalkaterapeutti, monimuoto
Tunnus
(JTSA20SM)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Sirpa Juusola
Vastuuopettaja

Sirpa Juusola

Ryhmät
 • JTSA23KVM
  Jalkaterapeutti, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voi olla mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaiset aiheet työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopputentti opintojakson viimeiselllä kerralla lähitunneilla. Uusintatentit Exam-järjestelmässä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tiina Karvinen
Vastuuopettaja

Tiina Karvinen

Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi-opintojaksosta on olemassa myös verkkototeutus, joka toteutetaan kesäopintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on oikeus tenttiä opintojakso sitten kun kurssin tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävänpalautuksia ei oteta vastaan enää toteutusajan jälkeen, ellei asiasta ole sovittu opettajan kanssa etukäteen.
Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan Exam-tenttiakvaariossa tai kampuksella ajankohtina, jotka sovitaan opintojakson alussa.
Opiskelijan velvollisuus on huolehtia että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan, mikäli niihin on tarvetta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
Ryhmät
 • JTSA24KM
  Jalkaterapeutti, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tiedät ammatin kannalta keskeisen anatomian perussanaston ja osaat hyödyntää sitä.
Osaat kuvailla ammatin kannalta keskeiset ihmisen elinjärjestelmät ja niiden perustoiminnot.
Osaat alaraajojen luut, nivelet, lihakset sekä nivelsiteet.
Osaat määritellä fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueet ja kuvailla keskeisten elinjärjestelmien toiminnan vaikutukset niihin.
Osaat kuvailla miten ihmisen elinjärjestelmät toimivat liikkumisen ja kuormituksen aikana.

Sisältö

Mikä on jalkaterapian keskeinen anatomian perussanasto? Miten hyödynnät sitä?
Mitkä ovat ihmisen elinjärjestelmät?
Miten ihminen rakentuu ja toimii?
Mitkä ovat alaraajan luut, nivelet, lihakset ja nivelsiteet?
Mistä ihmisen fyysinen suorituskyky muodostuu ja miten elinjärjestelmien toiminta vaikuttaa suorituskykyyn?
Miten elinjärjestelmät toimivat levossa ja kuormituksessa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit esitellään opintojakson orientaatiotunneilla 23.1.2024.

Opintojakson oppikirjat:
Leppäluoto, J., Rintamäki H., Vakkuri O., Vierimaa H. & Lauri T. 2019. Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy

Biel, A. & Grönholm, M. 2022. Reittiopas ihmiskehoon: Käytännön opas lihasten, luiden ja muiden rakenteiden löytämiseen ja paikallistamiseen. Lahti: VK-Kustannus.

Biel, A. & Grönholm, M. 2022. Reittiopas ihmiskehoon: Oppimista tukeva käytännöllinen tehtävä- ja työkirja. Lahti: VK-Kustannus.

Lisäksi opintojakson Lear-alustan materiaalit.

Opintojakson Learn-alustalla on vinkattu myös muita hyödyllisiä lähteitä (edellisten lisäksi), joita voit hyödyntää opiskelun tukena.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson toisen ryhmän mukana.

Työhön integroitu:
Mikäli työskentelet terveysalalla, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat ryhmäsi mukana. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI ja / tai työelämäyhteistyötä. Opintojaksolla hankittua osaamista tarvitset työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutusaikataulu sekä tenttien ja tehtävien määräajat ohjeistetaan opintojakson orientaatiotunneilla. Aikatalut ovat nähtävillä opintojakson Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole kansainvälistä yhteistyötä. Opiskelumateriaaleista osa on vieraskielistä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laskennallinen työmäärä on 135 h (5 x 27h = 135h).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarviointi on numeereinen (T1 - K5)
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tenttien / testien sekä opintojaksolla sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti.

Yleisanatomia ja -fysiologia (2,5op): Kuusi osatenttiä, joiden yhteenlaskettu max. pistemäärä 150 pistettä.
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia (2,5 op): Neljä osatenttiä, joiden yhteenlaskettu max. pistemäärä 150 pistettä

Opintojakso sisältää kolme oppimistehtävää, jotka arvioidaan hyväksytty - täydennettävä asteikolla.

Arviointikriteerit (osaamisen alkuvaihe):
Osaat,
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

Opintojakson Learn-alustalla esitellään opintojakson arviointi tarkemmin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
Ryhmät
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät biomekaanisen tutkimisprosessin.
Osaat toteuttaa ja dokumentoida alaraajojen biomekaanisen tutkimuksen.
Tunnet biomekaniikassa käytettävän ammattisanaston.
Osaat tutkia ja mitata alaraajojen nivelten liikkuvuuksia luotettavasti.
Osaat analysoida kävelyä ja hyödyntää analysoinnissa eri menetelmiä.
Osaat tehdä johtopäätöksiä saamistasi tutkimustuloksista ja hyödyntää niitä jalkaterapeuttisessa päätöksenteossa.

Sisältö

Mitä biomekaanisen tutkimisprosessiin sisältyy?
Miten toteutat ja dokumentoit alaraajojen biomekaanisen tutkimuksen?
Miten tutkit ja mittaat alaraajojen nivelten liikkuvuuksia luotettavasti?
Miten analysoit kävelyä ja miten hyödynnät analysoinnissa eri menetelmiä?
Miten teet yhteenvetoja ja johtopäätöksiä saamistasi tutkimustuloksista?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali.

Sandström & Ahonen 2011. Liikkuva ihminen: : aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-Kustannus Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana edeltävyysehdot huomioiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet terveysalalla jalkaterveyteen ja biomekaniikkaan liittyen, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat verkkoympäristössä ja muun ryhmän mukana. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tentin, tehtävien ja käytännön harjoiteusten määräajat sovitaan opintojakson orientaatiotunneilla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5op eli 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetustunneilla sekä opintojaksoon kuuluvien tentin / tenttien ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.

Learn-alustalla on opintojakson arviointisuunnitelma, joka noudattaa Xamkin arviointikehikkoa.

Esitietovaatimukset

Anatomia ja fysiologia, 5 op ja Biomekaniikka, 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
Ryhmät
 • JTSA23KVM
  Jalkaterapeutti, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät biomekaanisen tutkimisprosessin.
Osaat toteuttaa ja dokumentoida alaraajojen biomekaanisen tutkimuksen.
Tunnet biomekaniikassa käytettävän ammattisanaston.
Osaat tutkia ja mitata alaraajojen nivelten liikkuvuuksia luotettavasti.
Osaat analysoida kävelyä ja hyödyntää analysoinnissa eri menetelmiä.
Osaat tehdä johtopäätöksiä saamistasi tutkimustuloksista ja hyödyntää niitä jalkaterapeuttisessa päätöksenteossa.

Sisältö

Mitä biomekaanisen tutkimisprosessiin sisältyy?
Miten toteutat ja dokumentoit alaraajojen biomekaanisen tutkimuksen?
Miten tutkit ja mittaat alaraajojen nivelten liikkuvuuksia luotettavasti?
Miten analysoit kävelyä ja miten hyödynnät analysoinnissa eri menetelmiä?
Miten teet yhteenvetoja ja johtopäätöksiä saamistasi tutkimustuloksista?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali.

Sandström & Ahonen 2011. Liikkuva ihminen: : aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-Kustannus Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana edeltävyysehdot huomioiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet terveysalalla jalkaterveyteen ja biomekaniikkaan liittyen, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat verkkoympäristössä ja muun ryhmän mukana. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tentin, tehtävien ja käytännön harjoiteusten määräajat sovitaan opintojakson orientaatiotunneilla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5op eli 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetustunneilla sekä opintojaksoon kuuluvien tentin / tenttien ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.

Learn-alustalla on opintojakson arviointisuunnitelma, joka noudattaa Xamkin arviointikehikkoa.

Esitietovaatimukset

Anatomia ja fysiologia, 5 op ja Biomekaniikka, 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Anna Reinikainen
Ryhmät
 • JTSA23KVM
  Jalkaterapeutti, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Tiedät nivelten liikkeet, liiketasot ja -akselit.
Tiedät eri lihastoimintaroolit ja lihastyötavat.
Tiedät pystyasennon perusteet ja siihen vaikuttavat tekijät.
Osaat havainnoida pystyasentoa ja kyykkyjä sekä niiden poikkeavuuksia.
Ymmärrät tasapainojärjestelmän vaikutuksen ihmisen toimintaan.
Tiedät kävelyn perusteet ja osaat havainnoida kävelyä.
Ymmärrät fysiikan ja mekaniikan merkityksen ihmisen toiminnan kannalta.
Tiedät suljetun kineettisen ketjun vaikutuksen kehon toimintaan.

Sisältö

Mitkä ovat nivelten liikkeet, liiketasot ja akselit?
Mitä ovat eri lihastoimintaroolit ja lihastyötavat?
Mitkä ovat pystyasennon perusteet ja siihen vaikuttavat tekijät?
Miten havainnoit pystyasentoa ja kyykkyjä sekä niiden poikkeavuuksia?
Kuinka tasapainojärjestelmä vaikuttaa ihmiskehoon?
Mitkä ovat kävelyn perusteet ja miten havainnoit kävelyä?
Miten eri fysiikan lait vaikuttavat kehon toimintaan?
Miten suljettu kineettinen ketju vaikuttaa kehon toimintaan?

Opiskelumateriaali

Sandström, M. & Ahonen, J. (2011). Liikkuva ihminen: Aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Lahti: VK-Kustannus.
Stolt, M., Flink, A., Saarikoski, R. & Väyrynen, P. (2017). Jalkaterveys (1. painos.). Helsinki: Duodecim.
Muu opintojaksolla sovittu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana edeltävyysehdot huomioiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet terveysalalla ja työsi sisältää opintojakson tavoitteita vastaavia työtehtäviä, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat muun ryhmän mukana ja verkkoympäristössä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tentin ajankohta ja opintojakson oppimistehtävien palautusten määräajat sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää tunneilla tehtäviä käytännön harjoituksia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja opintojaksolla sovittavat tehtävät.

Esitietovaatimukset

Anatomia ja fysiologia 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Laura Saar
Ryhmät
 • JTSA23KVM
  Jalkaterapeutti, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Tiedät diabeetikon jalkojenhoitosuosituksen.
Tiedät diabeetikon jalkaongelmiin, -haavoihin ja amputaatioihin altistavat tekijät.
Tiedät, mitä diabeetikon jalkojen riskiluokituksella tarkoitetaan.
Osaat tutkia diabeetikon jalat ja perustella säännöllisen tutkimisen merkityksen.
Osaat tunnistaa jalkahaavoille altistavat tekijät ja osaat ohjata asiakasta haavojen ennaltaehkäisyyn.
Osaat ennaltaehkäistä ja hoitaa jalkahaavoja jalkaterapian keinoin.
Tiedät antibioottihoidon merkityksen akuutissa infektiossa ja osteomyeliitissä.
Ymmärrät jalkaterapeutin roolin ennaltaehkäisyssä ja jalkahaavojen hoidossa moniammatillisissa työryhmissä.


Tiedät miten neuropatia ja/tai iskemia ja infektio vaikuttavat diabeetikon jalkoihin ja voivat johtaa haavoihin ja amputaatioihin.
Opit riskitekijät, jotka voivat johtaa haavoihin.
Ymmärrät säännöllisen jalkojen tarkastuksen merkityksen (vähintään kerran vuodessa) ja osaat tutkia diabeetikon jalat.
Tiedät keventämisen periaatteet ja ymmärrät verenkiertoa parantavien toimenpiteiden merkityksen haavojen ja amputaatioiden ennaltaehkäisyssä.
Tiedät antibioottihoidon merkityksen akuutissa infektiossa ja osteomyeliitissä.
Ymmärrät jalkaterapeutin roolin ennaltaehkäisyssä ja jalkahaavojen hoidossa moniammatillisessa tiimissä.

Sisältö

Miten diabeetikon jalkojenhoito tulisi järjestää?
Miten eri tekijät vaikuttavat diabeetikon jalkaongelmien syntyyn?
Mitä tarkoitetaan diabeetikon jalkojen riskiluokituksella?
Miten tutkit diabeetikon jalat ja tunnistat eri riskitekijät?
Miten jalkahaavoja voidaan ehkäistä ja hoitaa?
Miten Charcot-jalkaa hoidetaan?
Mikä on antibioottihoidon merkitys akuutissa infektiossa ja osteomyeliitissä?
Miten jalkaterapeutti toimii moniammatillisessa jalkatyöryhmässä?

Opiskelumateriaali

Diabetes jalkaongelmat Käypähoitosuositus
Pirjo Ilanne-Parikka, Leo Niskanen, Tapani Rönnemaa, Marja-Terttu Saha (toim.). Diabetes.2019. Duodecim.
IDF- International Diabetes Federation - verkko sivut ja julkaisut soveltuvin osin
The International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) - sivut ja julkaisut - soveltuvin osin
Stolt, M., Lepistö, J., Saarikoski, R., Väyrynen, P. & Ebeling, T. 2022. Jalkaterveys. [2., uudistettu painos]. [Helsinki]: Kustannus Oy Duodecim.

Opintojakson opetuksessa käytettävä luento- sekä muu opetusmateriaali on sähköisesti saatavissa opintojakson Learn verkko - oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Verkkototeutus - Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.


Työhön integroitu oppimisväylä
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, keskusteluita sekä tentin. Ajankohdat tentille ja tehtävien palautuksille sovitaan yhteisesti opintojakson orientaatiotunneilla.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää itsenäisesti tehtäviä käytännön harjoituksia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ihminen kokonaisuutena -moduulin opinnot suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • FTSA20SM
  Fysioterapeutti, monimuoto
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät diabeteksen vaikutukset jalkaterveyteen.
Ymmärrät diabeetikon jalkojen vuositarkastuksen merkityksen ja tutkimusten yhteyden diabeetikon jalkaterveyteen.
Osaat soveltaa tietämystäsi ammattialasi tehtävissä, toimissa ja toimintaympäristöissä.
Osaat soveltaa jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen diabeetikoiden jalkaterveyden edistämissä.
Osaat ohjata toista terveydenhuoltoalan ammattilaista oman ammattisi näkökulmasta.

Sisältö

Miten diabetes vaikuttaa diabeetikon jalkaterveyteen?
Mitä diabeetikon jalkojen vuositarkastukseen sisältyy ja mitä se tarkoittaa jalkaterveyden kannalta?
Mitä diabeetikon jalkaterveystietämys tarkoittaa omalla ammattialallasi?
Miten sovellat jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa?
Mitä moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa diabeetikon jalkaterveyden kannalta?
Miten ohjaat toista terveydenhuollon ammattilaita oman ammattisi kannalta diabeetikon jalkaterveyden edistämisessä?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 1000

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
Vastuuopettaja

Marjo Heikkilä

Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät diabeteksen vaikutukset jalkaterveyteen.
Ymmärrät diabeetikon jalkojen vuositarkastuksen merkityksen ja tutkimusten yhteyden diabeetikon jalkaterveyteen.
Osaat soveltaa tietämystäsi ammattialasi tehtävissä, toimissa ja toimintaympäristöissä.
Osaat soveltaa jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen diabeetikoiden jalkaterveyden edistämissä.
Osaat ohjata toista terveydenhuoltoalan ammattilaista oman ammattisi näkökulmasta.

Sisältö

Miten diabetes vaikuttaa diabeetikon jalkaterveyteen?
Mitä diabeetikon jalkojen vuositarkastukseen sisältyy ja mitä se tarkoittaa jalkaterveyden kannalta?
Mitä diabeetikon jalkaterveystietämys tarkoittaa omalla ammattialallasi?
Miten sovellat jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa?
Mitä moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa diabeetikon jalkaterveyden kannalta?
Miten ohjaat toista terveydenhuollon ammattilaita oman ammattisi kannalta diabeetikon jalkaterveyden edistämisessä?

Opiskelumateriaali

Diabeetikon jalkaongelmat käypähoitosuositus, Duodecim
Diabeetikon jalkojen omahoidon oppaat, esim. Diabetesliitto
Diabeetikolle sopiva jalkine (uusimpia lähteitä hyödyntäen)
Duodecim, oppiportti

Opintojaksoa tukevia materiaaleja tarjolla Learnin kautta:
Diabetes verkkokirja Oppiportista (Linkki Learn alustalla).

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja opintojakson lopussa on kokoava tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopuksi kokoava verkkotentti.

Opiskelijan työmäärä

27h x 5 op= 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävä osaaminen: Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet ja osaat arvioida kuntoutuksessa sovellettavia sähköisiä palveluita ja niiden käytettävyyttä.
Osaat käyttää ja kehittää kuntoutumista tukevia sähköisiä palveluita.
Tunnet erilaisia hyvinvointiteknologian työkaluja, tuotteita ja palveluita.
Tiedät millaisia mahdollisuuksia erilaiset teknologiset välineet ja pelillisyys tarjoavat kuntoutumisen edistämiseksi.
Ymmärrät sähköisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian eettisiä ja tietoturvaan liittyviä näkökulmia.
Osaat hyödyntää palvelumuotoilua hyvinvointiteknologisten ratkaisujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö

Mitä ovat sähköiset palvelut kuntoutuksessa?
Mitä käytettävyydellä tarkoitetaan hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa?
Miten yksilön kuntoutumista ja hyvinvointia voidaan edistää teknologialla?
Miten hyödynnät pelillisyyttä hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa?
Miten hyödynnät hyvinvointiteknologian työkaluja tuotteiden ja palveluiden suunnitteluprosessissa?
Miten otat huomioon eettisyyden ja tietoturvan hyvinvointiteknologiassa?
Mitä palvelumuotoilulla ymmärretään käyttäjälähtöisessä hyvinvointiteknologiassa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetuksessa käytettävä luento- sekä muu opetusmateriaali on sähköisesti saatavissa opintojakson Learn verkko - oppimisalustalla. Opintojaksolla käytettävä kirjallisuus löytyy e-kirjoina Xamkin Kaakkuri-kirjastosta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää itsenäistä verkkotyöskentelyä, jonka suoritat oman aikataulusi mukaan opintojakson toteutuksen aikana.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson jonkun muun ryhmän mukana. Keskustele aikataulutuksesta ova-opettajasi kanssa HOPS - keskustelussa. Huomioi opintojakson edeltävyysehdot sekä opintojakson kuuluminen syventävän vaiheen opintoihin.
Mikäli sinulla on opintojakson osaamistavoitteiden ja sisällön mukaista aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai vastaavilla opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin huomioiden opintojakson oppimistavoitteet ja sisällöt ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää Learn tenttejä sekä -tehtäviä, jotka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti. Osa tehtävistä edellyttää tiettyä suoritusjärjestystä. Suoritusohjeet on kirjattu opintojakson Learn verkko - oppimisalustalle.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 5 x 27 h = 135h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat:
1. Sähköiset palvelut ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 2 op
2. Saavutettavuus, tietoturva ja palvelumuotoilu 2 op
3. Hyvinvointiteknologia kuntoutuspalvelujen tuotteistamisessa 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kuuluu fysioterapeutti- ja jalkaterapeuttikoulutuksen täydentäviin, syventävän vaiheen opintoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson oppimistehtävät ja tentit arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.
Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Laura Saar
Ryhmät
 • JTSA24KM
  Jalkaterapeutti, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheet eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?

Opiskelumateriaali

Tilvis, R., Pietilä, K. ym. 2016. Geriatria. Duodecim.
Kauranen K. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Liikuntatieteellinen seura.
Stolt, M. ym. 2017. Jalkaterveys. Duodecim.
Muu opintojaksolla sovittu materiaali, esim. Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ja oppimistehtävien määräajat sovitaan opintojakson orientaatiotunneilla.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 5 x 27h = 135 h opiskelijantyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen vaati tentin ja opintojaksolla sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti, sekä käytännön tunneille osallistumisen.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA24KM
  Jalkaterapeutti, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat jalkaterapian peruskädentaidot ja instrumenttien ja laitteiden käytön sekä jalkaterapiatilojen vaatimukset.
Osaat jalkaterapian perustutkimukset ja kliinisen työn perusteet.
Opit työskentelemään turvallisesti, ergonomisesti ja aseptisesti.
Ymmärrät viestinnän, vuorovaikutuksen ja kirjaamisen merkityksen osana jalkaterapiaprosessia.
Opit hahmottamaan jalkaterapian osana sosiaali- ja terveysalaa perehtymällä jalkaterapeutin työhön työelämässä.

Sisältö

Millainen on jalkaterapian työympäristö?
Mitkä ovat jalkaterapeuttiset peruskädentaidot ja mitä instrumentteja käytetään?
Mitä perustutkimuksia jalkaterapiassa käytetään?
Mitä kuuluu kliiniseen perusosaamiseen jalkaterapiassa?
Miten huomioit turvallisuuden, aseptiikan ja ergonomian jalkaterapiassa?
Mitä viestintä ja vuorovaikutustaitoja tarvitset asiakastyössä?
Mitä on jalkaterapian kirjaaminen?
Mitä on jalkaterapia osana terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluja ja ketkä ovat asiakkaita?

Opiskelumateriaali

Jalkaterapian ammatilliset perusteet -moduulin opinnot.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Anna Reinikainen
 • Maikki Kokkonen
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA23KVM
  Jalkaterapeutti, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää haastattelua, havainnointia ja palpaatiota osana asiakkaan jalkaterapeuttista tutkimista.
Osaat arvioida asiakkaan jalkaterapiatarpeen ja suunnitella ja toteuttaa jalkaterapian asiakaslähtöisesti.
Kehität kädentaitojasi ja osaamistasi kliinisessä jalkaterapiassa.
Osaat toteuttaa ja perustella kliinisen jalkaterapian asiakaslähtöisesti.
Osaat valmistaa erilaisia kevennyksiä ja silikoniortooseja ja ohjata asiakasta niiden käytössä.
Osaat valmistaa pikapohjalliset ja perustella niiden käytön asiakkaalle.
Osaat toteuttaa alaraajahieronnan asiakaslähtöisesti hieronnan perustekniikoita käyttäen.
Osaat arvioida alaraajojen lihasvoimaa manuaalisen lihastestauksen ja erilaisten toiminnallisten testien avulla.
Osaat ohjata asiakkaalle alaraajojen toimintaa tukevia harjoitteita.
Kehität vuorovaikutustaitojasi erilaisia asiakkaita kohdatessasi.
Tiedät viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiakastilanteissa sekä työyhteisön keskeisessä viestinnässä.
Kehityt jalkaterapeuttisessa kirjaamisessa.

Sisältö

Miten arvioit asiakkaan jalkaterapiatarpeen?
Miten toteutat ja arvioit jalkaterapiaprosessin?
Mitä osaamista tarvitset toteuttaessasi kliinistä jalkaterapiaa?
Millaisia kevennyksiä ja silikoniortooseja voit valmistaa ja ohjata asiakkaalle?
Miten valmistat pikapohjalliset asiakkaan tarpeiden mukaan?
Mitä ovat hieronnan perustekniikat ja miten käytät niitä asiakaslähtöisesti?
Miten eri tavoin lihasvoimaa voidaan arvioida?
Miten ohjaat asiakkaalle alaraajojen toimintaa tukevia harjoitteita?
Mikä on vuorovaikutuksen merkitys asiakastilanteessa?
Mitkä ovat eri viestintäkeinot asiakas- ja työyhteisöviestinnässä?
Miten kirjaat jalkaterapiaprosessin mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Sisältää yheistyötä paikallisten yhdistysten kanssa (diabetes- ja reumayhdistys)

Tentit ja muut määräajat

Harjoittelu sisältää tehtäviä, jotka ilmoitetaan harjoittelun orientaatiotunneilla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson 10op = 270h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Sisältää harjoittelua Elixiiri oppimisympärisössä, missä aktiivinen läsnäolo.
Opintojakos sisältää itsenäisesti tehtäviä käytännön harjoituksia, joista opiskelija saa tarkemmat ohjeet opintojaksolla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetustunneilla sekä opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien sekä näytön suorittamista hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Jalkaterapeuttinen harjoittelu I

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Laura Saar
 • Maikki Kokkonen
Ryhmät
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää jalkaterapeuttisen tutkimisen, manuaalisen terapian ja toiminnallisen harjoittelun menetelmiä asiakaslähtöisesti, perustellusti ja turvallisesti.
Osaat huomioida luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä jalkaterapeuttisessa mittaamisessa ja tutkimisessa.
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen, loogisesti etenevän jalkaterapiaprosessin, sekä kirjata ja dokumentoida sen asianmukaisesti.
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilö- ja ryhmätilanteissa asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia harjoitusohjelmia.
Osaat edistää alaraajojen toimintaa erilaisin stabiloinnin ja mobilisoinnin keinoin.
Osaat suunnitella ja valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaisia elementtipohjallisia, sekä tehdä heidän kenkiinsä liikkumista ja toimintaa tukevia muutoksia.

Sisältö

Mistä jalkaterapiaprosessi koostuu?
Miten kliininen päättely tapahtuu jalkaterapiaprosessissa?
Miten kliininen päätöksenteko ohjaa jalkaterapian suunnittelua ja toteutusta?

Miten selvität havainnoimalla ja palpoimalla ihmisen asentoa ja liikkumista, sekä alaraajojen nivelten liikkuvuuksia ja toimintaa?
Miten hyödynnät biomekaanisia tutkimuksia ja erilaisia mittareita tutkiessasi ihmisen asentoa, liikkumista ja alaraajojen nivelten liikkuvuuksia ja toimintaa?

Mitkä ovat kävelyn vaiheet?
Miten kuvailet alaraajojen toimintaa kävelyssä?
Miten kehon eri osat liikkuvat kävelyn aikana?
Miten havainnoit kävelyä ja kehon eri osien liikettä kävelyn aikana?
Miten ohjaat pystyasentoa ja kävelyä ja niitä tukevia harjoitteita?

Miten lisäät alaraajojen nivelten liikkuvuutta manuaalista mobilisointia ja lihasvenyttelyitä hyödyntäen?
Miten hyödynnät erilaisia tukia ja teippaus- ja kinesioteippaustekniikoita alaraajojen toiminnan tukemiseksi?
Miten suunnittelet ja ohjaat asiakkaalle stabiloivia, mobilisoivia ja toiminnallisia harjoitteita?

Miten suunnittelet ja valmistat elementtipohjalliset asiakkaan tarpeet huomioiden?
Miten teet kenkiin asiakkaan tarpeiden mukaisia muutoksia ja miten perustelet ratkaisusi?

Miten suunnittelet ja ohjaat erityisryhmien liikuntaa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Näyttö opintojakson lopussa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson 10op = 270h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetustunneilla sekä opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Anatomia ja fysiologia, 5 op ja Biomekaniikka 5 op
Jalkaterapeuttinen harjoittelu I ja II

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • JT1 JT1_Savonlinna
 • Laura Saar
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA23KVM
  Jalkaterapeutti, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat käyttää jalkaterapeuttisen tutkimisen, manuaalisen terapian ja toiminnallisen harjoittelun menetelmiä asiakaslähtöisesti, perustellusti ja turvallisesti.
Osaat huomioida luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä jalkaterapeuttisessa mittaamisessa ja tutkimisessa.
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen, loogisesti etenevän jalkaterapiaprosessin, sekä kirjata ja dokumentoida sen asianmukaisesti.
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilö- ja ryhmätilanteissa asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia harjoitusohjelmia.
Osaat edistää alaraajojen toimintaa erilaisin stabiloinnin ja mobilisoinnin keinoin.
Osaat suunnitella ja valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaisia elementtipohjallisia, sekä tehdä heidän kenkiinsä liikkumista ja toimintaa tukevia muutoksia.

Sisältö

Mistä jalkaterapiaprosessi koostuu?
Miten kliininen päättely tapahtuu jalkaterapiaprosessissa?
Miten kliininen päätöksenteko ohjaa jalkaterapian suunnittelua ja toteutusta?

Miten selvität havainnoimalla ja palpoimalla ihmisen asentoa ja liikkumista, sekä alaraajojen nivelten liikkuvuuksia ja toimintaa?
Miten hyödynnät biomekaanisia tutkimuksia ja erilaisia mittareita tutkiessasi ihmisen asentoa, liikkumista ja alaraajojen nivelten liikkuvuuksia ja toimintaa?

Mitkä ovat kävelyn vaiheet?
Miten kuvailet alaraajojen toimintaa kävelyssä?
Miten kehon eri osat liikkuvat kävelyn aikana?
Miten havainnoit kävelyä ja kehon eri osien liikettä kävelyn aikana?
Miten ohjaat pystyasentoa ja kävelyä ja niitä tukevia harjoitteita?

Miten lisäät alaraajojen nivelten liikkuvuutta manuaalista mobilisointia ja lihasvenyttelyitä hyödyntäen?
Miten hyödynnät erilaisia tukia ja teippaus- ja kinesioteippaustekniikoita alaraajojen toiminnan tukemiseksi?
Miten suunnittelet ja ohjaat asiakkaalle stabiloivia, mobilisoivia ja toiminnallisia harjoitteita?

Miten suunnittelet ja valmistat elementtipohjalliset asiakkaan tarpeet huomioiden?
Miten teet kenkiin asiakkaan tarpeiden mukaisia muutoksia ja miten perustelet ratkaisusi?

Miten suunnittelet ja ohjaat erityisryhmien liikuntaa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Näyttö opintojakson lopussa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson 10op = 270h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetustunneilla, opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osaamisen näytön hyväksyttyä suorittamista.

Oppimistehtävät sekä näyttö arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Anatomia ja fysiologia, 5 op ja Biomekaniikka 5 op
Jalkaterapeuttinen harjoittelu I ja II

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Laura Saar
Ryhmät
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaiset tukipohjalliset, sekä osaat arvioida niiden toimivuutta.
Osaat valmistaa pohjalliseen kevennyksen ja ohjata kevennysjalkineiden käytössä.
Tiedät kynnenoikaisumenetelmät jalkaterapiassa ja osaat valita käyttötarkoitukseen sopivan menetelmän ja toteuttaa sen.
Osaat lymfaattista toimintaa tukevia menetelmiä
Hallitset riskijalkatutkimisen ja tiedät mihin se perustuu, sekä osaat ohjata potilasta riskiluokan mukaisesti.
Ymmärrät korkean riskin asiakkaiden jalkaterapiatarpeita ja osaat ohjata ja hoitaa heitä.

Sisältö

Miten toteutat asiakkaan tarpeita vastaavan ortoositerapian (esim. kipsipohjalliset, kevennykset)?
Miten arvioit valmistamiesi pohjallisten toimivuutta?
Miten valitset kynnenoikaisumenetelmän ja toteutat sen asiakaslähtöisesti?
Miten lymfaattista toimintaa voidaan tukea?
Miten tehdään riskiluokitus ja mitä se merkitsee hoidon kannalta?
Mitä hoitokeinoja käytetään korkean riskin potilaille ja miten?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista, koska opintojaksolla paljon käytännön harjoituksia

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö paikallisten potilasyhdistysten kanssa

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollinen linkittyminen KV-viikon kanssa

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5op eli 135h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista käytännön tunneille ja siellä tehtävien harjoitusten hyväksyttyä suorittamista, oppimistehtävien tekemistä (H-3 taso) sekä opintojakson näytön suorittamista hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Jalkaterapeuttinen harjoittelu I-III

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Laura Saar
 • Anna Reinikainen
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet teknologian mahdollisuuksia jalkaterapiassa.
Osaat käyttää ja soveltaa teknologiaa jalkaterapiassa.
Osaat suunnitella ja valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaiset tukipohjalliset eri pohjallistekniikoita ja teknologiaa hyödyntäen.
Osaat ohjata nuorempia opiskelijoita ja toisia ammattiryhmiä tunnistamaan alaraajaongelmia ja ohjaamaan niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa

Sisältö

Millaista teknologiaa jalkaterapiassa voidaan hyödyntää?
Mitä terveysalalle merkityksellisiä tekijöitä tulee huomioida teknologiaa hyödynnettäessä?
Miten toteutat teknologiaa hyödyntävän jalkaterapiaprosessin?
Miten suunnittelet ja valmistat asiakkaan tarpeiden mukaiset tukipohjalliset eri valmistustekniikoita hyödyntäen?
Miten hyödynnät tuotekehitystä ja innovointia jalkaterapiassa?
Miten arvioit ja kehität jalkaterapiaprosessia?
Mitä seikkoja sinun tulee huomioida ohjatessasi nuorempia opiskelijoita ja toisten ammattiryhmien edustajia?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana edeltävyysehdot huomioiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautusten ym. suoritusten määräajat sovitaan opintojakson orientaatiossa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 10op eli 270h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Alustavan suunnitelman mukaan opintojakson lähiopetuksesta 1 päivä (18.10.2023) toteutuu Saimaa stadiumilla Mikkelissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetustunneilla sekä opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti. Arviointikriteerit esitetään opintojakson Learn-alustalla.

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Jalkaterapeuttinen harjoittelu I-IV
Työelämäharjoittelu I

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA24KM
  Jalkaterapeutti, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat jalkaterapiaprosessin ja sitä säätelevän lainsäädännön.
Osaat jalkaterveyttä edistävän jalkojen omahoidon ohjauksen.
Tiedät jalkaterveyteen vaikuttavat osa-alueet ja niiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille.
Osaat kuvailla kudosvaurion paranemisprosessin.
Tiedät tyypillisimmät iho- ja kynsiongelmat.
Osaat arvioida asiakkaan jalkojen kunnon ja havainnoida poikkeavuuksia.
Osaat aseptiikan perusteet.
Tiedät mikrobiologian ja tautiopin merkityksen jalkaterapiassa.

Sisältö

Mistä jalkaterapiaprosessi koostuu?
Miten lait ohjaavat jalkaterapiapalveluita?
Mitä asioita liittyy jalkaterveyteen?
Miten jalkaterveyttä edistetään?
Mitkä ovat kudosvaurion paranemisprosessin vaiheet ja mitä niiden aikana tapahtuu?
Mitkä tekijät vaikuttavat kudosvaurion paranemisprosessiin?
Mitä ovat tyypillisimmät iho- ja kynsiongelmat?
Miten arvioit asiakkaan jalkojen kuntoa?
Miten huomioit aseptiikan jalkaterapiassa?
Mikä merkitys mikrobiologialla ja tautiopilla on jalkaterapiassa?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele opettajan kanssa.

Työhön integroitu:
Mikäli työskentelet terveysalalla, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat ryhmäsi mukana. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi tenteillä ja tehtävillä.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ja tehtävien palautusten ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Laura Saar
Ryhmät
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Syvennät tietouttasi ja osaamistasi jalkaterapian erityisryhmistä, joilla on poikkeuksellisen suuri alttius saada jalkavaurioita (ikääntyneet, vammautuneet tai henkilöt, joilla perussairaus altistaa jalkavaurioille, jalkoja rasittavat elintavat kuten huono ravitsemus, liikkumattomuus ja runsas alkoholin käyttö ja jalkoja ylikuormittavat harrastukset ja urheilu).
Tiedät mitä ”high risk foot” tarkoittaa kansainvälisessä terminologiassa. Osaat korkean riskin asiakkaiden jalkavaurioiden ennaltaehkäisevät ja konservatiiviset hoitokeinot ja perehdyt operatiivisiin ja ortopedisiin toimenpiteisiin.
Tiedät lymfaattisen järjestelmän vaikutukset alaraajoihin.
Tunnistat uusia teknologioita korkean riskin asiakkaiden hoidossa.

Sisältö

Keitä ovat korkean riskin asiakkaat jalkaterapiassa?
Mitä ”high risk foot” tarkoittaa kansainvälisesti?
Mitä ovat preventiiviset, konservatiiviset ja operatiiviset toimenpiteet korkean riskin asiakkailla?
Millaisia verisuonikirurgisia, plastiikkakirurgisia ja radiologisia toimenpiteitä on korkean riskin potilailla?
Millaisia kirurgisia ja ortopedisia toimenpiteitä on jalkaterapian asiakkailla?
Miten lymfaattinen järjestelmä vaikuttaa alaraajoihin?
Mitä uusia teknologioita on käytössä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla olevat materiaalit ja tehtäviin mahdolliset kirjallisuushaut, Käypähoitosuositukset

Yksilölliset oppimisväylät

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ajankohdat sekä tehtävien palautuspäivämäärät sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Rakentuu luennoista, tehtävistä, mahdollisista projekteista ja tentistä. Käytännön harjoitukset linkitty JAHA IV harjoitteluun

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a) käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d) toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e) käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g) perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaaisesti

Esitietovaatimukset

Preventiivinen jalkaterapia ja projekti
Jalkaterapeuttinen harjoittelu I ja II

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Ville Virta
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän ja sen merkityksen suomalaisten hyvinvointiin.
Ymmärrät asiakkaan oikeudet ja osallisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä.
Tunnet asiakkaan arkeen ja kuntoutumisen prosessiin vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä.
Tunnet keinoja edistää asiakkaan osallistumista kuntoutumisprosessin eri vaiheisiin.
Tunnet keinoja toimia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla kuntoutumisen edistämiseksi hyödyntäen asiakkaan elinympäristöä ja moniammatillisia kuntoutuspalveluja.

Sisältö

Miten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut on järjestetty ja rahoitettu Suomessa?
Mikä on palveluiden merkitys ja miten ne vaikuttavat väestön hyvinvointiin?
Miten kuntoutumisprosessia voidaan edistää palveluohjauksen keinoin?
Mitä ovat asiakkaan oikeudet ja osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä?
Miten tunnistat asiakkaan arkeen ja kuntoutumiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä?
Miten edistät asiakkaan osallistumista hänen arkeaan tukevan kuntoutumisen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (sis. mm. ICF, GAS)?

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskeluun liittyviä aineistoja ja linkkejä. Oppimistehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää yksillö- ja paritehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua sekä muiden opiskelijoiden tehtävien opiskelua ja vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät oman aikataulusi mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / Monimuotoisesti opiskelevat:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautuksille on tietyt määräajat, joista opiskleija saa tiedon opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h opiskleijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus on jaettu tehtävien mukaisesti kolmeen osuuteen.
Tehtävä 1. haastattelutehtävä kuntoutumisprosessista.
Tehtävä 2. verkkokeskustelutehtävä palvelujärjestelmästä.
Tehtävä 3. esitys-tehtävä kuntoutusalan asiantuntijaosaamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. Osaat käyttää keskeisiä tietolähteitä
b. Osaat käyttää johdonmukaisesti aiheeseen liittyviä ammattikäsitteitä.
f. osaat toimia pienryhmän jäsenenä osaamistasi jakaen ja rakentavasti muita tehtäviä kommentoiden.
g. Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tehtävä 1 arvioidaan numeerisesti, tehtävät 2 ja 3 arvioidaan hyväksytty - hylätty (/täydennettävä)

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Ville Virta
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän ja sen merkityksen suomalaisten hyvinvointiin.
Ymmärrät asiakkaan oikeudet ja osallisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä.
Tunnet asiakkaan arkeen ja kuntoutumisen prosessiin vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä.
Tunnet keinoja edistää asiakkaan osallistumista kuntoutumisprosessin eri vaiheisiin.
Tunnet keinoja toimia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla kuntoutumisen edistämiseksi hyödyntäen asiakkaan elinympäristöä ja moniammatillisia kuntoutuspalveluja.

Sisältö

Miten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut on järjestetty ja rahoitettu Suomessa?
Mikä on palveluiden merkitys ja miten ne vaikuttavat väestön hyvinvointiin?
Miten kuntoutumisprosessia voidaan edistää palveluohjauksen keinoin?
Mitä ovat asiakkaan oikeudet ja osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä?
Miten tunnistat asiakkaan arkeen ja kuntoutumiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä?
Miten edistät asiakkaan osallistumista hänen arkeaan tukevan kuntoutumisen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (sis. mm. ICF, GAS)?

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskeluun liittyviä aineistoja ja linkkejä. Oppimistehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

yöviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää yksillö- ja paritehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua sekä muiden opiskelijoiden tehtävien opiskelua ja vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät oman aikataulusi mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / Monimuotoisesti opiskelevat:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautuksille on tietyt määräajat, joista opiskleija saa tiedon opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h opiskleijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus on jaettu tehtävien mukaisesti kolmeen osuuteen.
Tehtävä 1. haastattelutehtävä kuntoutumisprosessista.
Tehtävä 2. verkkokeskustelutehtävä palvelujärjestelmästä.
Tehtävä 3. esitys-tehtävä kuntoutusalan asiantuntijaosaamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. Osaat käyttää keskeisiä tietolähteitä
b. Osaat käyttää johdonmukaisesti aiheeseen liittyviä ammattikäsitteitä.
f. osaat toimia pienryhmän jäsenenä osaamistasi jakaen ja rakentavasti muita tehtäviä kommentoiden.
g. Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tehtävä 1 arvioidaan numeerisesti, tehtävät 2 ja 3 arvioidaan hyväksytty - hylätty (/täydennettävä)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Liikunnanohjaajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
Vastuuopettaja

Johanna Vesanto

Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ottaa huomioon ravitsemustietoutta kestävyys- ja voimaharjoittelun tukena sekä painonhallinnassa.
Osaat soveltaa ravitsemustietoutta kuntoilijoiden ja urheilijoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.

Sisältö

Mikä on ravitsemuksen ja liikunnan yhteys?
Mitä tarkoitetaan energia-aineenvaihdunnalla?
Miten liikunta vaikuttaa energiantarpeeseen, energian saantiin ja energian kulutukseen?
Miten ravitsemus ja nestetasapaino vaikuttavat liikunnan kuormituksesta palautumiseen?
Miten otat ohjauksessa huomioon ravitsemuksen yhteyden eri liikuntalajeihin?

Opiskelumateriaali

Ilander, O., Heikura, I., Hietavala, E., Laakso, M., Manner, L. & Mursu, J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Muu opintojaksolla osoitettu materiaali. Opintojaksolla edellytetään myös aktiivista, itsenäistä tiedonhakua opiskeltavista aiheista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakson toteutus on ajalla 1.6.2023 - 31.7.2023. Opintojakson suoritusmerkinnät kirjataan elokuun 2023 aikana.

Jos opiskelijalla on aikaisempia opintoja ravitsemuksesta, voidaan opintojakson eri osia ahotoida. Ahotointiin littyvissä asioissa tulee ottaa yhteys opintojakson opettajaan viikon sisällä opintojakson toteutuksen alkamisesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista TKI ja työelämäyhteistyötä. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä vaaditaan myös vähintään kevyttä liikuntaa ja oman ruokavalion tarkkailua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää neljä (4) oppimistehtävää ja kaksi (2) verkkotenttiä. Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla tehtynä / palautettuna opintojakson toteutuksen aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojaksolla on itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja verkkotenttejä sekä toisten opiskelijoiden tehtävien vertaiskommentointia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnot etenevät aihealueittain:

1. Ravitsemustieto (1 op)
2. Energiantarve, energiansaanti ja energiankulutus liikunnan aikana (2 op)
3. Ravitsemus, nestetasapaino ja palautuminen harjoittelun ja painonhallinnan tukena (2 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarvitset tietokoneen. Opintojakson oppimistehtävissä edellytetään tiedonhaun, kirjallisten tehtävien ja lähdeviittausten hallintaa.

Opintojakso toteutuu kesäopintoina ajalla 1.6 - 31.7.2023. Arvioinnit tehdään 31.7.2023 mennessä palautettujen opintosuoritusten osalta elokuun aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä, ja arvioinnissa käytetään Xamkin AMK-opiskelijan valmistumisvaiheen osaamisen mukaisia arvioinnin kriteereitä. Hyväksytty arviointi edellyttää vähintään H3-tason osaamista.

Esitietovaatimukset

Terveysalan 1. vuoden opintoja vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Liikunnanohjaajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ottaa huomioon ravitsemustietoutta kestävyys- ja voimaharjoittelun tukena sekä painonhallinnassa.
Osaat soveltaa ravitsemustietoutta kuntoilijoiden ja urheilijoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.

Sisältö

Mikä on ravitsemuksen ja liikunnan yhteys?
Mitä tarkoitetaan energia-aineenvaihdunnalla?
Miten liikunta vaikuttaa energiantarpeeseen, energian saantiin ja energian kulutukseen?
Miten ravitsemus ja nestetasapaino vaikuttavat liikunnan kuormituksesta palautumiseen?
Miten otat ohjauksessa huomioon ravitsemuksen yhteyden eri liikuntalajeihin?

Opiskelumateriaali

Ilander, O., Heikura, I., Hietavala, E., Laakso, M., Manner, L. & Mursu, J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Muu opintojaksolla osoitettu materiaali. Opintojaksolla edellytetään myös aktiivista, itsenäistä tiedonhakua opiskeltavista aiheista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Jos opiskelijalla on aikaisempia opintoja ravitsemuksesta, voidaan opintojakson eri osia ahotoida. Ahotointiin littyvissä asioissa tulee ottaa yhteys opintojakson opettajaan viikon sisällä opintojakson toteutuksen alkamisesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista TKI ja työelämäyhteistyötä. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä vaaditaan myös vähintään kevyttä liikuntaa ja oman ruokavalion tarkkailua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää neljä (4) oppimistehtävää ja kaksi (2) verkkotenttiä. Kaikki opintojakson tehtävät ja tentit tulee olla tehtynä/palautettuna opintojakson toteutuksen aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojaksolla on itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja verkkotenttejä sekä toisten opiskelijoiden tehtävien vertaiskommentointia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnot etenevät aihealueittain:

1. Ravitsemustieto (1 op)
2. Energiantarve, energiansaanti ja energiankulutus liikunnan aikana (2 op)
3. Ravitsemus, nestetasapaino ja palautuminen harjoittelun ja painonhallinnan tukena (2 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarvitset tietokoneen. Opintojakson oppimistehtävissä edellytetään tiedonhaun, kirjallisten tehtävien ja lähdeviittausten hallintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä. Arvioinnissa käytetään Xamkin AMK-opiskelijan valmistumisvaiheen osaamisen mukaisia arvioinnin kriteereitä. Kaikki opintojakson tehtävät ja tentit tulee olla tehtynä hyväksytysti, jotta opintojakson kokonaisuus (5 op) arvioidaan hyväksytyksi.

Esitietovaatimukset

Terveysalan 1. vuoden opintoja vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Ryhmät
 • JTSA23SM
  Jalkaterapeutti, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit, joita käytetään ovat käytettävissä Learnissä tai Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Ei mahdollinen.

Opintoja nopeuttavassa väylässä
Voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisesti opintojakson sisällä hyödynnetään alumneja tai työelämävierailuja koulun ulkopuolella.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei tenttejä, mutta tehtäviä erilaisten teemojen ympärillä sekä yksilö että ryhmätöinä.

Opiskelijan työmäärä

27h x5 op= 135h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2027

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA24KM
  Jalkaterapeutti, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Täydentäviä verkossa opiskeltavia opintojaksoja
· Opiskelutaidot - Minä vastuullisena opiskelijana 3op
· Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2op

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Laura Saar
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät asiakkaiden käyttämien lääkkeiden vaikutukset.
Tiedät jalkaongelmien hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit.
Tiedät ja osaat ennaltaehkäisyn periaatteet keskeisissä ja erityisesti jalkaterveyteen vaikuttavissa kansansairauksissa.
Tunnet elintapaohjauksen erilaisia menetelmiä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista asiakaslähtöistä terveysliikuntaa ja soveltavaa liikuntaa yksilö- ja ryhmäasiakkaille.
Osaat ottaa huomioon asiakkaiden erityispiirteet ja erityistarpeet terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Mitkä ovat tyypilliset jalkaterapiassa käytettävät lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit?
Mitkä ovat keskeiset kansansairaudet ja niissä käytettävät lääkkeet?
Millaisia menetelmiä voidaan käyttää elintapaohjauksessa?
Mitä tarkoitetaan terveysliikunnalla ja soveltavalla liikunnalla?
Miten asiakkaiden ja asiakasryhmien erityispiirteet ja –tarpeet huomioidaan terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan annostelussa ja ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä:

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä:

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä heti orientaatiotuntien jälkeen, jossa määritellään seuraavia asioita:
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavassa väylässä:
• sinulla on aiempi amk-tasoinen osaaminen kaikista opintojakson tavoitteistta/ sisällöistä, jolloin voit edetä ahot-käytänteen mukaisesti
• muu koulutus tai hankittu osaaminen ja sen osoittaminen ja lisäksi mahdollinen täydennys osaamisen osalta tunneilta tai muutoin sopien

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan tki-projekti, projektikumppanin jokainen pienryhmä valitsee itse. Tki-projektia ohjataan opettajien toimesta ohjaustuokioissa.

Soveltavan liikunnan osiossa suunnitelmissa on tehdä yhteistyötä työelämän kanssa, tehtävän osalta.

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on usein vahvistamatonta, mutta suunnitelmissa toteuttaa.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentit kansansairauksista ja lääkkeistä.

Opiskelijan työmäärä

27h x5 opintopistettä= 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
- toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

Opintojakson tehtävien tekeminen hyväksytyllä tasolla, verkkotenttien hyväksytty läpäisy (T1-K5) sekä työelämäprojektin tekeminen (T1-K5)

Esitietovaatimukset

Jalkaterapian ammatilliset perusteet -moduuli

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

12.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1.5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA23KVM
  Jalkaterapeutti, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät asiakkaiden käyttämien lääkkeiden vaikutukset.
Tiedät jalkaongelmien hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit.
Tiedät ja osaat ennaltaehkäisyn periaatteet keskeisissä ja erityisesti jalkaterveyteen vaikuttavissa kansansairauksissa.
Tunnet elintapaohjauksen erilaisia menetelmiä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista asiakaslähtöistä terveysliikuntaa ja soveltavaa liikuntaa yksilö- ja ryhmäasiakkaille.
Osaat ottaa huomioon asiakkaiden erityispiirteet ja erityistarpeet terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Mitkä ovat tyypilliset jalkaterapiassa käytettävät lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit?
Mitkä ovat keskeiset kansansairaudet ja niissä käytettävät lääkkeet?
Millaisia menetelmiä voidaan käyttää elintapaohjauksessa?
Mitä tarkoitetaan terveysliikunnalla ja soveltavalla liikunnalla?
Miten asiakkaiden ja asiakasryhmien erityispiirteet ja –tarpeet huomioidaan terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan annostelussa ja ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan tki-projekti, projektikumppanin jokainen pienryhmä valitsee itse. Tki-projektia ohjataan opettajien toimesta ohjaustuokioissa.

Soveltavan liikunnan osiossa suunnitelmissa on tehdä yhteistyötä työelämän kanssa, tehtävän osalta.

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on usein vahvistamatonta, mutta suunnitelmissa toteuttaa.

Tentit ja muut määräajat

Tentit kansansairauksista ja lääkkeistä- ajankohdat sovittaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

27h x5 opintopistettä= 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
- toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

Opintojakson tehtävien tekeminen hyväksytyllä tasolla, verkkotenttien hyväksytty läpäisy (T1-K5) sekä työelämäprojektin tekeminen (T1-K5)

Esitietovaatimukset

Jalkaterapian ammatilliset perusteet -moduuli

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista.
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki julkisista hankinnoista.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali esitellään opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Suoritat opintojakson opinnoissa olevan ryhmän mukana, edeltävyysehdot huomioiden. Edeltävyytenä: Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaava lainsäädäntö.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissä olevaan materiaaliin opintojakson aikataulun puitteissa ja teet tarvittavat oppimistehtävät / verkkotentin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI-yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentin / tehtävien määräajat esitetään opintojakson Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laskennallinen työmäärä on 54 h (2 x 27h = 54h).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti T1 - K5.

Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit esitellään opintojakson Learn-alustalla.

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
 • Maikki Kokkonen
Ryhmät
 • JTSA23KVM
  Jalkaterapeutti, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät sähköistyvän yhteiskunnan toimintaperiaatteet ja tietojärjestelmiin liittyvän lainsäädännön sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja järjestelmiä opiskelussa ja työssäsi sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat käyttäytyä sähköisessä viestinnässä eettisesti ja asianmukaisesti.
Ymmärrät tietoturvan merkityksen ja osaat toimia sen mukaisesti.
Osaat perusteet terveysalan verkkovälitteisistä palveluista ja ohjauksesta.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa omalla alallasi.
Ymmärrät terveysalan dokumentoinnin merkityksen ja osaat hyödyntää sitä monipuolisesti omalla alallasi.

Sisältö

Mitä organisaatioiden sähköisellä toimintaympäristöllä tarkoitetaan ja kuinka se toimii?
Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja tietojärjestelmiä sosiaali- ja terveysalalla käytetään ja miten niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?
Mitkä tekijät vaikuttavat sähköisen viestinnän eettisyyteen ja asianmukaiseen tiedonsiirtoon?
Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?
Miten sähköisiä palveluita voidaan hyödyntää etäohjauksessa ja –kuntoutuksessa?
Mitä ovat hyvinvointiteknologian mahdollisuudet omalla alallasi.
Miten toteutat sosiaali- ja terveysalan dokumentointia oman alasi luokitusten ja suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetuksessa käytettävä luento- sekä muu opetusmateriaali on sähköisesti saatavissa opintojakson Learn verkko - oppimisalustalla. Opintojakson orientaatiotunneilla esitellään itseopiskelussa käytettävät lähteet

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa voit suorittaa opintojakson työpaikallasi osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi tehtävästä oppimistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi näyttönä sekä tehtävänä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit ahotoida opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttönä: tehtävät, tentti).

TKI ja työelämäyhteistyö

Etäohjaussuunnitelma ja toteutus työelämäyhteistyössä

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä sekä yhden tentin. Ajankohdat tentille ja tehtävien palautuksille sovitaan yhteisesti opintojakson orientaatiotunneilla

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä kansainvälistä yheistyötä.

Opiskelijan työmäärä

27h x 5=135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
- opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä
- Tentti, numeraalinen arviointi
- Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Tommi Pälli
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät sähköistyvän yhteiskunnan toimintaperiaatteet ja tietojärjestelmiin liittyvän lainsäädännön sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja järjestelmiä opiskelussa ja työssäsi sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat käyttäytyä sähköisessä viestinnässä eettisesti ja asianmukaisesti.
Tiedät tietoturvan merkityksen ja osaat toimia sen mukaisesti.
Osaat perusteet terveysalan verkkovälitteisistä palveluista ja ohjauksesta.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa omalla alallasi.
Tiedät terveysalan dokumentoinnin merkityksen ja osaat hyödyntää sitä monipuolisesti omalla alallasi.

Sisältö

Mitä organisaatioiden sähköisellä toimintaympäristöllä tarkoitetaan ja kuinka se toimii?
Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja tietojärjestelmiä sosiaali- ja terveysalalla käytetään ja miten niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?
Mitkä tekijät vaikuttavat sähköisen viestinnän eettisyyteen ja asianmukaiseen tiedonsiirtoon?
Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?
Miten toteutat Kanta-tietoturvatestin ja huomiot sen käytännön dokumentoinnissa?

Miten sähköisiä palveluita voidaan hyödyntää etäohjauksessa ja –kuntoutuksessa?
Mitä ovat hyvinvointiteknologian mahdollisuudet omalla alallasi.
Miten toteutat sosiaali- ja terveysalan dokumentointia oman alasi luokitusten ja suositusten mukaisesti?
Miten käytät rakenteellista kirjaamista ICF-toimintakykyluokitusta hyödyntäen fysioterapian dokumentoinnissa?
Mitä GAS -tavoitteilla tarkoitetaan ja miten niitä hyödynnetään fysioterapiaprosessissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan verkkotehtävien yhteydessä Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana tai osittain verkko-opintoina. Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät ja osallistut ryhmätehtäviin.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät työelämälähtöisiä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien sekä tentin hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä. Tentti arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Opetus sisältää itsenäistä opiskelua, oppimistehtävien tekemistä, tenttiin valmistautumista.

Toteutuksen osien kuvaus

3op:
Tietoturva-ja tietosuojan merkitys terveysalalla sekä niiden huomioiminen käytännön dokumentoinnissa.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentointi fysioterapian luokitusten ja suositusten mukaisesti.
Rakenteellisen kirjaamisen perusteet ICF-toimintakykyluokitusta hyödyntäen fysioterapian dokumentoinnissa.
GAS -tavoitteiden käyttö ja niitä hyödynnetään fysioterapiaprosessissa.

2op:
Opintojakson osan tavoitteena on muodostaa opiskelijalle yleiskuva kehittyvän terveysteknologian ratkaisuiden ja niihin liittyvien palveluiden, esimerkiksi tekoälyn, virtuaalitodellisuuden ja robotiikan hyödyntämisestä potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa sekä oman terveystiedon keräämisessä. Tavoitteena on ymmärtää, miten teknologiaa voidaan hyödyntää asiakaslähtöisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävien, verkkotentin sekä Oppiportti tietoturvatestin hyväksytysti suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Tommi Pälli
Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tiedät sähköistyvän yhteiskunnan toimintaperiaatteet ja tietojärjestelmiin liittyvän lainsäädännön sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja järjestelmiä opiskelussa ja työssäsi sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat käyttäytyä sähköisessä viestinnässä eettisesti ja asianmukaisesti.
Tiedät tietoturvan merkityksen ja osaat toimia sen mukaisesti.
Osaat perusteet terveysalan verkkovälitteisistä palveluista ja ohjauksesta.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa omalla alallasi.
Tiedät terveysalan dokumentoinnin merkityksen ja osaat hyödyntää sitä monipuolisesti omalla alallasi.

Sisältö

Mitä organisaatioiden sähköisellä toimintaympäristöllä tarkoitetaan ja kuinka se toimii?
Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja tietojärjestelmiä sosiaali- ja terveysalalla käytetään ja miten niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?
Mitkä tekijät vaikuttavat sähköisen viestinnän eettisyyteen ja asianmukaiseen tiedonsiirtoon?
Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?
Miten toteutat Kanta-tietoturvatestin ja huomiot sen käytännön dokumentoinnissa?

Miten sähköisiä palveluita voidaan hyödyntää etäohjauksessa ja –kuntoutuksessa?
Mitä ovat hyvinvointiteknologian mahdollisuudet omalla alallasi.
Miten toteutat sosiaali- ja terveysalan dokumentointia oman alasi luokitusten ja suositusten mukaisesti?
Miten käytät rakenteellista kirjaamista ICF-toimintakykyluokitusta hyödyntäen fysioterapian dokumentoinnissa?
Mitä GAS -tavoitteilla tarkoitetaan ja miten niitä hyödynnetään fysioterapiaprosessissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan verkkotehtävien yhteydessä Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana tai osittain verkko-opintoina. Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät ja osallistut ryhmätehtäviin.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät työelämälähtöisiä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien sekä tentin hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä. Tentti arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Opetus sisältää itsenäistä opiskelua, oppimistehtävien tekemistä, tenttiin valmistautumista.

Toteutuksen osien kuvaus

3op:
Tietoturva-ja tietosuojan merkitys terveysalalla sekä niiden huomioiminen käytännön dokumentoinnissa.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentointi fysioterapian luokitusten ja suositusten mukaisesti.
Rakenteellisen kirjaamisen perusteet ICF-toimintakykyluokitusta hyödyntäen fysioterapian dokumentoinnissa.
GAS -tavoitteiden käyttö ja niitä hyödynnetään fysioterapiaprosessissa.

2op:
Opintojakson osan tavoitteena on muodostaa opiskelijalle yleiskuva kehittyvän terveysteknologian ratkaisuiden ja niihin liittyvien palveluiden, esimerkiksi tekoälyn, virtuaalitodellisuuden ja robotiikan hyödyntämisestä potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa sekä oman terveystiedon keräämisessä. Tavoitteena on ymmärtää, miten teknologiaa voidaan hyödyntää asiakaslähtöisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävien, verkkotentin sekä Oppiportti tietoturvatestin hyväksytysti suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anna Reinikainen
Vastuuopettaja

Anna Reinikainen

Ryhmät
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tiedät tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä niiden ennaltaehkäisy- ja hoitoperiaatteet.
Tunnistat tyypillisimmät jalkaterän alueen ongelmat ja virheasennot sekä osaat hyödyntää jalkaterapian keinoja niiden hoidossa.
Ymmärrät kivun merkityksen yksilölle ja vaikutukset hänen toimintakykyynsä.
Osaat käyttää erilaisia kivun arviointimenetelmiä ja ohjata asiakasta kivun hoidossa.

Sisältö

Mitä ovat tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja miten niitä ennaltaehkäistään ja hoidetaan?
Mitä ovat tyypillisimmät alaraajojen toimintaan vaikuttavat virheasennot ja toimintahäiriöt ja miten niitä tutkitaan, ennaltaehkäistään ja hoidetaan?
Millaisia kivun arviointi- ja hoitomenetelmiä hyödynnetään jalkaterapiassa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali Learn-alustalla.

Tenttimateriaalina (päivittyy mahdollisesti ennen opintojakson alkua):
• Martio, J. ym. 2007. Reuma. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim
• Stolt, M. ym. 2017. Jalkaterveys. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim
• Seminaariesitykset

sekä muu opintojaksolla sovittava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Opintojaksosta n. 2op (14h) suoritetaan aikaan sidottuna verkko-opiskeluna ja n. 3op suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana edeltävyysehdot huomioiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet terveysalalla ja työsi sisältää opintojakson tavoitteita vastaavia työtehtäviä, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat muun ryhmän mukana ja verkkoympäristössä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson orientaatio to 24.8.2023 (teams).

Verkkotentti etänä (kipu) ma 18.9. - ke 20.9.2023. Uusintapäivät sovitaan opintojakson alussa.

Seminaari (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) to 19.10. ja pe 20.10.2023 (teams)

Verkkotentti etänä (tuki- ja liikuntaelinsairaudet). Tentti auki Learn-alustalla ma 30.10. - ke 1.11.2023. Uusintapäivät sovitaan opintojakson alussa.

Verkkotentti etänä (jalkaterän ongelmat ja virheasennot). Tentti auki Learn-alustalla ke 6.12. - pe 8.12.2023. Uusintapäivät sovitaan opintojakson alussa.

Muiden tehtävien osalta palautuspäivämäärät sovitaan opintojakson alussa. Tehtävien palautusajat nähtävillä opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 op eli 135h. Opiskelusta n. 2op suoritetaan aikaan sidottuina verkko-opintoina ja n. 3op itsenäisinä aikaan sitomattomina verkko-opintoina. Aikaan sidottua kontaktiopetusta teams-yhteydellä 14 tuntia (1 x 2h ja 3 x 4h)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso alkaa to 24.8.2023 opintojakson orientaatiolla (teams).

Opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden tulee olla kirjautuneena opintojakson Learn-alustalle ennen opintojakson orientaatiota. Learn-alustan kirjautumisavain (salasana) lähetetään opintojaksolle ilmoittautuneille ja hyväksytyille opiskelijoille vk 34 alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit arvioidaa numeerisesti T1-K5.
Seminaari arvioidaan täydennettävä - hyväksytty.

Opintojakson oppimistehtävistä arvioidaan täydennettävä-hyväksytty.
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu numeerisesti arvioitavien tenttien painotetun keskiarvon mukaan.

Opintojakson Learn-alustalla esitellään opintojakson arviointisuunnitelma, joka noudattaa Xamkin arviointikehikkoa. Arviointisuunnitelmassa esitetään oppimistehtävien tarkempi arviointi.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien ja tentin tekemistä hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Anatomia ja fysiologia 5 op ja Biomekaniikka 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

02.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Anna Reinikainen
Ryhmät
 • JTSA23KVM
  Jalkaterapeutti, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Tiedät tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä niiden ennaltaehkäisy- ja hoitoperiaatteet.
Tunnistat tyypillisimmät jalkaterän alueen ongelmat ja virheasennot sekä osaat hyödyntää jalkaterapian keinoja niiden hoidossa.
Ymmärrät kivun merkityksen yksilölle ja vaikutukset hänen toimintakykyynsä.
Osaat käyttää erilaisia kivun arviointimenetelmiä ja ohjata asiakasta kivun hoidossa.

Sisältö

Mitä ovat tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja miten niitä ennaltaehkäistään ja hoidetaan?
Mitä ovat tyypillisimmät alaraajojen toimintaan vaikuttavat virheasennot ja toimintahäiriöt ja miten niitä tutkitaan, ennaltaehkäistään ja hoidetaan?
Millaisia kivun arviointi- ja hoitomenetelmiä hyödynnetään jalkaterapiassa?

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama lähdekirjallisuus ja sähköinen opiskelumateriaali esitellään opintojakson orientaatiotunneilla sekä opintojakson Learn-alustalla.

Tenttimateriaalit:

Kipu:
• Luomajoki, H., Koho, P., Ojala, T., Röning, T., Takatalo, J., Tarnanen, S., . . . Kouri, J. P. 2020. Ammattilaisen kipukirja. 1. painos. Lahti: VK-kustannus Oy.
• Opintojakson Learn-alustan materiaalit ja oppimistehtävät

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet: (päivittyy mahdollisesti ennen opintojakson alkua):
• Martio, J. ym. 2007. Reuma. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim
• Stolt, M. ym. 2017. Jalkaterveys. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim
• Tuki- ja liikuntaelinsairauksien seminaariesitykset sekä opiskelijoiden tekemät kirjalliset raportit
• Opintojakson Learn-alustan materiaali

Jalkaterän ongelmat ja virheasennot:
• Stolt, M. ym. 2017. Jalkaterveys. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim
• Ahoniemi, E., Arokoski, J., Mikkelsson, M., Pohjolainen, T. & Viikari-Juntura, E. 2015. Fysiatria. 5. uud. p. Helsinki: Duodecim.
• Opintojakson Learn-alustan materiaalit ja oppimistehtävät

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Opintojaksosta n. 2op (17h) suoritetaan aikaan sidottuna verkko-opiskeluna ja n. 3op suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana edeltävyysehdot huomioiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet terveysalalla ja työsi sisältää opintojakson tavoitteita vastaavia työtehtäviä, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat muun ryhmän mukana ja verkkoympäristössä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei ole TKI ja/tai työelämäyhteistyötä. Opintojaksolla hankittua osaamista tarvitset työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson orientaatio to 11.1.2024 (teams). HUOM kirjaudu opintojakson Learn-alustalle viimeistään 2.1.2024.

Verkkotentti etänä (kipu) ma 5.2. - ke 7.2.2024. Uusintapäivät sovitaan opintojakson alussa.

Seminaari (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) to 7.3. ja pe 8.3.2024 (teams)

Verkkotentti etänä (tuki- ja liikuntaelinsairaudet). Tentti auki Learn-alustalla ma 18.3. - ke 20.3.2024. Uusintapäivät sovitaan opintojakson alussa.

Verkkotentti etänä (jalkaterän ongelmat ja virheasennot). Tentti auki Learn-alustalla ma 13.5. - ke 15.5.2024. Uusintapäivät sovitaan opintojakson alussa.

Muiden tehtävien osalta palautuspäivämäärät sovitaan opintojakson alussa. Tehtävien palautusajat nähtävillä opintojakson Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolle ei ole kansainvälistä yhteistyötä. Osa opintojakson opiskelumateriaalista on englanninkielistä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 135h (1 op = 27h -> 5 op = 135h).

Opiskelusta n. 2op suoritetaan aikaan sidottuina verkko-opintoina ja n. 3op itsenäisinä aikaan sitomattomina verkko-opintoina. Aikaan sidottua kontaktiopetusta teams-yhteydellä 17 oppituntia (1 x 2h, 3 x 4h ja 1 x 3h)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden tulee olla kirjautuneena opintojakson Learn-alustalle viimeistään 2.1.2024. Learn-alustan kirjautumisavain (salasana) lähetetään sähköpostilla opintojaksolle ilmoittautuneille ja hyväksytyille opiskelijoille vk 50 / 2023 lopussa.

Opintojakso alkaa to 11.1.2024 opintojakson orientaatiolla (teams).

Opintojakso sisältää ryhmätyön tuki- ja liikuntaelinsairauksista (kirjallinen raportti, seminaariesitys, opponointi ja puheenjohtajuus), johon opettaja määrittelee ryhmät ennen opintojakson orientaatiotunteja.
Lisäksi opintojaksolla on keskustelutehtäviä 2 kpl (yksilötehtävä), kirjallinen raportti (yksin / parin) ja videointitehtävä (yksin / parin kanssa).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarviointi on numeerinen T1 - K5.

Opintojakson tentit (3 kpl) arvioidaa numeerisesti T1 - K5.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien seminaari (kirjallinen raportti, seminaariesitys, opponointi sekä puheenjohtajuus) arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Opintojakson oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Opintojakson kokonaisarvosana (T1 - K5) muodostuu numeerisesti arvioitavien tenttien painotetun keskiarvon mukaan.

Opintojakson Learn-alustalla esitellään opintojakson arviointisuunnitelma, joka noudattaa Xamkin arviointikehikkoa. Arviointisuunnitelmassa esitetään oppimistehtävien tarkempi arviointi.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson kaikkien tehtävien ja tentin tekemistä hyväksytysti opintojakson toteutusaikana (11.1. - 31.5.2024). Huomaa, että osa opintojakson uusintatenteistä on vasta opintojakson toteutusajankohdan jälkeen.

Esitietovaatimukset

Anatomia ja fysiologia 5 op ja Biomekaniikka 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Veli-Matti Malinen
 • Laura Saar
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Learn alustan materiaali

Tiedonhankinta ja raportointi (1 op):
Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin, joista osa on verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtasen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Oppimista tukevat harjoitukset kurssin aikana, kirjallinen työ, seminaariesitys sekä opponointi loppuseminaarissa.
Määräajat ilmoitetaan opintojakson orientaatiotunneilla

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia työtä.

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

Tutkimus ja kehittämisosaamisen yhteinen osuus 2op (sis tiedonhankinta ja raportointi 1op, H5P tehtävät, tutkimusetiikka)
Alakohtainen osuus 3op (sovellat oman ammattialasi tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen työ ja seminaariesitys arvioidaan XAMKin arviointikehikon mukaan 1-5.

Tiedonhankinta ja raportointi (1 op):
Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, testit ja opiskelijan aktiivisuus. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit b–f.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Laura Saar
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät miten jalkaterapiaprosessi toteutuu työelämässä.
Osaat potilaiden yksilöohjauksen osana jalkaterapiaprosessia.
Osaat huomioida asiakkaan perussairauden, lääkityksen ja toimintakyvyn suunnitellessasi ja toteuttaessasi jalkaterapiaa.
Osaat tukea asiakkaan osallistumista jalkaterveyden edistämisessä toimintakykynsä mukaan omassa elinympäristössään.
Hankit käytännön kokemustietoa jalkaterapian auttamismenetelmistä ja hoitoperiaatteista.
Perehdyt ja arvioit jalkaterapeutin toimintaympäristöä ja asiakaslähtöistä moniammatillista yhteistyötä

Sisältö

Miten jalkaterapiaprosessi toteutuu?
Miten ohjaat yksilöllisesti potilasta?
Miten huomioit potilaan taustiedot jalkateraprosessissa?
Miten tuet potilaan osallistumista ja huomioit elinympäristön?
Mitkä ovat jalkaterapian tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitoperiaatteet?
Missä toimintaympäristöissä jalkaterapeutit toimivat?
Mihin moniammatillisiin työryhmiin jalkaterapeutti kuuluu?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko - oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoittelu: vk 16 - 21

Harjoitteluun liittyvä simulaatio: vk 15 KE 10.4.2024

Harjoitteluun liittyvien tehtävien palautus on kaksi viikkoa harjoittelun päättymisen jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

Työskentelymäärä on 35h / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi muodostuu 40h / viikko

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua, kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle ja huolehdi että olet esittänyt rikosrekisteriotteen opintojen alussa.

Jalkaterapeuttikoulutuksen harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä harjoittelukoordinaattori Marjo Heikkilään.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

I-III. lukukauden opinnot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Laura Saar
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia jalkaterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla erilaisissa jalkaterapiaympäristöissä yksilö- ja ryhmätilanteissa.
Osaat arvioida apuvälineterapian erilaisia valmistusmenetelmiä ja niiden hankintaan liittyviä prosesseja.
Osaat hyödyntää ja soveltaa erityisryhmien asiakkaiden ohjausosaamistasi osana erilaisia apuvälineprosesseja.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi asiakkaiden yksilöllisessä ja kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen apuvälineterapiassa.

Sisältö

Mitä tuotteita ja palveluita apuvälineyksiköstä saa?
Miten apuvälineiden valmistusprosessi etenee ja mitä sinun tulee ottaa huomioon prosessin eri vaiheissa?
Miten kuvailet erityisjalkineiden ja ortoosien hankintaprosessin?
Millaisia pohjallisten valmistusmenetelmiä apuvälineyksikössä käytetään?
Miten ohjaat asiakasta yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti?
Miten moniammatillisuus toteutuu apuvälineyksikössä?

Yksilölliset oppimisväylät

Harjoittelun voi suorittaaa lukujärjestyksen mukaisesti tai harjoittelukoordinaattorin kanssa sovittuna, erillisenä ajankohtana

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautus 2 viikkoa harjoittelun päättymisen jälkeen.
Simulaatioon osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelun kesto 4 viikkoa.
5op = 135h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty-hylätty
Hyväksytty suorittaminen edellyttä harjoittelutuntien täyttymistä, tavoitteiden saavuttamista, simulaatioon osallistumista ja harjoittelutehtävien tekemistä hyväksytysti (vähintää h3-tasolla9

Esitietovaatimukset

I-IV lukukauden opinnot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Hallitset erityisryhmien jalkaterapian tarpeet ja hoidon ja pystyt arvioimaan ja seuraamaan asiakkaan hoidossa jo saavutettuja tavoitteita.
Ymmärrät jalkahaavan hoitoperiaatteet hoidon ja jalkaterapiaprosessin eri vaiheissa.
Osaat ohjata yksilöllisesti asiakasta ottaen huomioon hänen yleisen hyvinvointinsa ja kotihoidon olosuhteet.
Ymmärrät jalkineiden, apuvälineiden ja kevennyksen merkityksen jalkaterapiassa.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön tärkeyden ja merkityksen sekä asiakkaan, että hoitohenkilökunnan näkökulmasta.

Sisältö

Miten jalkaterapiapalvelut toteutuvat erityisryhmillä sairaalassa?
Miten voidaan arvioida jalkaterapian hoitotuloksista?
Mitä jalkahaavan hoitoperiaatteita käytetään hoitoprosessin eri vaiheissa?
Miten ohjataan asiakaslähtöisesti?
Mikä merkitys jalkineilla, apuvälineillä ja keventämisellä on jalkaterapiassa?
Mitä etua moniammatillisesta yhteistyöstä on asiakkaalle ja hoitohenkilökunnalle?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko - oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoittelu: vk 10 - 15

Harjoitteluun liittyvien tehtävien palautus on kaksi viikkoa harjoittelun päättymisen jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

Työskentelymäärä on 35h / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi muodostuu 40h / viikko

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua, kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle ja huolehdi että olet esittänyt rikosrekisteriotteen opintojen alussa.

Jalkaterapeuttikoulutuksen harjoitteluun liittyvistä asioista vastaa harjoittelukoordinaattori Marjo Heikkilä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Työelämäharjoittelu I ja Jalkaterapeuttinen harjoittelu I-V

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA20SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia itsenäisesti ja yhteistyössä jalkaterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.
Sovellat jalkaterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja näyttöön perustuen sekä toimintakäytäntöjä kriittisesti arvioiden ja kehittäen.
Osaat toimia dialogisesti ongelmanratkaisutilanteissa, moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.
Arvioit omaa osaamistasi ja toimintaasi kriittisesti ja kehittäen.
Osaat arvioida jalkaterapian laatua ja vaikuttavuutta.

Tavoitteita täsmennetään harjoittelupaikan mukaan (esim. sairaala tai apuvälineyksikkö).

Sisältö

Miten arvioit asiakkaan jalkaterveyttä ja alaraajojen toimintakykyä?
Miten arvioit ja perustelet asiakkaan jalkaterapian tarvetta?
Miten tuet ja edistät asiakkaan jalkaterveyttä erilaisilla apuvälineillä, hoitamalla ja ohjaamalla?
Miten motivoit asiakkaita oman jalkaterveytensä ja alaraajojensa toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen?
Miten arviot ja teet johtopäätöksiä kliiniseen päättelyyn ja jalkaterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.
Miten suunnittelet ja toteutat näyttöön perustuvaa jalkaterapiaa erilaisissa asiakastilanteissa ja työelämän toimintaympäristöissä?
Miten toimit oman alasi edustajana monialaisessa työyhteisössä?
Miten arvioit ja kehität sosiaali- ja terveysalan toimintakäytäntöjä oman alasi näkökulmasta?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko - oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitteluun liittyvien tehtävien palautus on kaksi viikkoa harjoittelun päättymisen jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

Työskentelymäärä on 35h / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi muodostuu 40h / viikko

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata
ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Esitietovaatimukset

Jalkaterapeuttinen harjoittelu I-V
Työelämäharjoittelut I-III

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet työsuojelun ja työterveyshuollon organisaatiot, tavoitteet ja keinot.
Osaat tunnistaa ja arvioida työn ja työympäristön kuormitustekijöitä.
Osaat ottaa huomioon työntekijän yksilölliset voimavarat ja elämänkulun vaikutukset työssä jaksamiseen.
Osaat valita ja käyttää perustellusti työhyvinvointia tukevia ja edistäviä keinoja.

Sisältö

Mitä on työsuojelu ja miten sitä toteutetaan?
Mitä on työturvallisuus ja miten arviot siihen liittyviä tekijöitä?
Mikä on fysioterapian rooli työterveyshuollossa?
Miten mittaat työn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja sovellat fysioterapian menetelmiä työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Mitkä ovat ergonomiakartoituksen perusteet?
Miten arvioit työn kuormittavuutta ja miten vaikutat niissä esiin tuleviin tekijöihin?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtävien ym. yhteydessä Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Osa opetuksen toteutuksesta on verkossa

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä tai organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi kehittämistehtävän kautta, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna verkossa ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotehtävien ja tenttien määräajat ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

Opiskelijan työmäärä

5 op, josta 2 op suoritetaan verkkotehtävinä, missä opiskelijan työmäärä on 54 tuntia. 3 op lähiopetusta tai pienryhmätyöskentelyä, missä opiskelijan työmäärä on 81 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmätehtäviä, yksilötehtäviä/tenttejä, tuntitehtäviä, kokoava seminaari. Osa arvioidaan numeerisesti 1 - 5 ja osa hyväksytty-täydennettävä.
Loppuseminaarityö arvioidaan 1 - 5.

Koko opintojakso arviointi numeerisesti 1-5.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksojen ” Ihmisen toimintakyvyn arviointi” sekä ”Fysioterapian menetelmien harjoittelu I-III” osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet työsuojelun ja työterveyshuollon organisaatiot, tavoitteet ja keinot.
Osaat tunnistaa ja arvioida työn ja työympäristön kuormitustekijöitä.
Osaat ottaa huomioon työntekijän yksilölliset voimavarat ja elämänkulun vaikutukset työssä jaksamiseen.
Osaat valita ja käyttää perustellusti työhyvinvointia tukevia ja edistäviä keinoja.

Sisältö

Mitä on työsuojelu ja miten sitä toteutetaan?
Mitä on työturvallisuus ja miten arviot siihen liittyviä tekijöitä?
Mikä on fysioterapian rooli työterveyshuollossa?
Miten mitataan työn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja sovellat fysioterapian menetelmiä työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Mitkä ovat ergonomiakartoituksen perusteet?
Miten arvioit työn kuormittavuutta ja miten vaikutat niissä esiin tuleviin tekijöihin?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetuksessa käytettävä luento- sekä muu opetusmateriaali on sähköisesti saatavissa opintojakson Learn verkko - oppimisalustalla. Opintojakson orientaatiotunneilla esitellään itseopiskelussa käytettävät lähteet.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit ahotoida opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttönä: tehtävät, tentti).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa voit suorittaa opintojakson työpaikallasi osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi tehtävästä oppimistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi näyttönä (tehtävät + tentti), joiden laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson seminaaritehtävä linkittyy työelämäharjoitteluun

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä sekä tentin. Ajankohdat tehtävien palautuksille sekä tentille sovitaan yhteisesti opintojakson orientaatiotunneilla.

Opiskelijan työmäärä

27h x 5op= 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
- opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista (Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä )
- opintojaksoon kuuluu seminaaritehtävä ja seminaari, joka arvioidaan hyväksytty / täydennettävä
- tentti, arvioidaan numeerisesti hylätty - K5
- hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen

Esitietovaatimukset

Työelämäharjoittelu I, 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet työsuojelun ja työterveyshuollon organisaatiot, tavoitteet ja keinot.
Osaat tunnistaa ja arvioida työn ja työympäristön kuormitustekijöitä.
Osaat ottaa huomioon työntekijän yksilölliset voimavarat ja elämänkulun vaikutukset työssä jaksamiseen.
Osaat valita ja käyttää perustellusti työhyvinvointia tukevia ja edistäviä keinoja.

Sisältö

Mitä on työsuojelu ja miten sitä toteutetaan?
Mitä on työturvallisuus ja miten arviot siihen liittyviä tekijöitä?
Mikä on fysioterapian rooli työterveyshuollossa?
Miten mittaat työn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja sovellat fysioterapian menetelmiä työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Mitkä ovat ergonomiakartoituksen perusteet?
Miten arvioit työn kuormittavuutta ja miten vaikutat niissä esiin tuleviin tekijöihin?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtävien ym. yhteydessä Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Osa opetuksen toteutuksesta on verkossa

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä tai organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi kehittämistehtävän kautta, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna verkossa ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy loppuseminaaritehtävä, joka tehdään työelämäharjoittelun yhteydessä (TEH II).

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on pienryhmissä tehtäviä verkkotehtäviä, itsenäisesti suoritettavia verkkotenttejä sekä opintojakson päätösseminaari. Kaikkien tehtävien palautusten tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan opintojakson orientaatiotunnilla.

Opiskelijan työmäärä

5 op, josta 2 op suoritetaan verkkotehtävinä, missä opiskelijan työmäärä on 54 tuntia. 3 op lähiopetusta tai projektityöskentelyä, missä opiskelijan työmäärä on 81 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmätehtäviä, yksilötehtäviä, tuntitehtäviä, kokoava seminaari. Osa arvioidaan numeerisesti 1 - 5 ja osa hyväksytty-täydennettävä.
Loppuseminaarityö arvioidaan 1 - 5.

Koko opintojakso arviointi numeerisesti 1-5.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksojen ” Ihmisen toimintakyvyn arviointi” sekä ”Fysioterapian menetelmien harjoittelu I-III” osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Anna Reinikainen
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tiedät urheilun vaikutukset jalkaterveyteen.
Tiedät tyypillisimmät urheiluvammojen vammamekanismit, ennaltaehkäisyn ja jalkaterapeuttiset vaikuttamisen keinot.
Tiedät, miten eri urheilulajit vaikuttavat alaraajojen toimintaan.
Tunnet tyypillisimmät lajikohtaiset alaraajojen urheiluvammat ja hoitokeinot.
Osaat tutkia ja arvioida urheilijoiden alaraajaongelmia.
Osaat ohjata asiakasta urheilujalkineiden ja erilaisten ortoosien valinnassa sekä käytössä.
Osaat huomioida palautumiseen vaikuttavat tekijät.

Sisältö

Miten urheilu vaikuttaa jalkaterveyteen?
Mitkä ovat tyypillisimmät urheiluvammojen vammamekanismit ja miten niitä ennaltaehkäistään ja hoidetaan?
Mitä ovat eri urheilulajien tyypillisimmät urheiluvammat?
Miten eri urheilulajit vaikuttavat kehon kuormittumiseen?
Miten tutkit ja arvioit urheilijoiden alaraajaongelmia?
Miten ohjaat asiakasta urheilujalkineiden ja ortoosien valinnassa sekä käytössä?
Miten huomioit palautumiseen vaikuttavat tekijät?

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama lähdekirjallisuus ja sähköinen opiskelumateriaali esitellään opintojakson orientaatiotunneilla sekä opintojakson Learn-alustalla.

Tenttimateriaalina:
• Walker, B. 2014. Urheiluvammat - ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus: Kustannus Oy Duodecim.
• Pasanen, K., Haapasalo, H., Halén, P., Parkkari, J. & Aho, J. 2021. Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.
• Learn-alustan materiaalit sekä oppimistehtävät

sekä muu mahdollinen opintojaksolla sovittava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana edeltävyysehdot huomioiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet terveysalalla jalkaterveyteen ja urheiluun liittyen, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat verkkoympäristössä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä (tehtävät + tentti). Laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisälktää työelämäyhteistyötä urheilijoiden parissa. Työelämäyhteistyö toteutetaan viikoilla 17 ja 21 lähiopetustuntien puitteissa Savonlinnan kampuksella (muutokset aikatauluissa ovat kuitenkin mahdollisia).

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutusaikataulu, oppimistehtävät ja niiden määräajat (palautuspäivämäärät) & tentin ajankohta ohjeistetaan opintojakson orientaatiotunneilla sekä opintojaksoalustalla Learnissä.

Opintojakson orientaatiotunnit ma 8.1.2024.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole kansainvälistä yhteistyötä. Osa opintojakson opiskelumateriaaleista on vieraskielisiä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 135h (1 op = 27h -> 5 op = 135h).

Opiskelusta n. 2,5 op suoritetaan aikaan sidottuina verkko-opintoina ja itsenäisinä verkko-opintoina ja n. 2,5 op lähiopetuksena Savonlinnan kampuksella.
Aikaan sidottua verkko-opetusta teams-yhteydellä n. 21 oppituntia (a' 45min)
Lähiopiskelua Savonlinnan kampuksella n. 24 oppituntia (a'45min)
Itsenäisen opiskelun laskennallinen osuus n. 90h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää työelämäyhteistyötä, joka voi vaikuttaa opintojakson aikatauluihin.

Edeltävä osaaminen:
Työelämäharjoittelu I ja II

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetustunneilla sekä opintojakson kaikkien oppimistehtävien ja tentin tekemistä hyväksytysti opintojakson toteutusaikana (8.1. - 31.5.2024).

Valmistumisvaiheen arviointikriteerit H3-taso:
Opiskelija
a) käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b) arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c) työskennellä ryhmän jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d) arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
e) valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f) edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa
g) edistää eettisten periaatteiden soveltamista ennakoimattomissa tilanteissa

Esitietovaatimukset

Työelämäharjoittelu I ja II

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Hannele Ylönen
Ryhmät
 • JTSA24KM
  Jalkaterapeutti, monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin, joista osa on verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtasen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia työtä.

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, testit ja opiskelijan aktiivisuus. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit b–f.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Holopainen, T. 2023. Yrityksen perustamisopas : käytännön käsikirja aloittavalle yritykselle. TAI
Holopainen, T. 2022. Yrityksen perustamisopas: käytännön perustamistoimet. Helsinki: Hansaprint Oy.

Lisäksi yrityksen perustamisopas Learn-alustalla sekä muu Learn alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opetus kokonaan verkko-opintoina. Jokainen voi suunnitella oman opiskelunsa tahdin.
Hyväksilukuasioissa suoraan yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Varsinaista työelämäyhteistyötä ei ole, mutta opintojaksolla voidaan hyödyntää yhteistyökumppaneiden ja Xamkin hankkeita/tilaisuuksia, joihin opiskelijat voivat halutessaan osallistua.

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät sekä tentti.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät.

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä sekä tentistä. Osan oppimistehtävistä voi suorittaa pienryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa Learn-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
- Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
- Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet Sosiaali- ja terveysalalla.

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Tehtävät ja mahdolliset tentit arvioidaan pistein.
Opintojakson orientaatiovideolla käydään tarkemmin läpi pisteytys ja arviointiasteikot.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.