Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Koulutus tähtää siihen, että tutkinnon suoritettuasi voit toimia itsenäisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä (nurse practitioner). Vastaat itsenäisesti omalla asiantuntijuusalueellasi potilaan hoidosta. Kykenet itsenäiseen ja vaativaan kliinistä hoitotyötä koskevaan päätöksentekoon, ja osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitoa ja potilasohjausta.
Pystyt kehittämään ja uudistamaan kliinistä hoitotyötä näyttöön perustuvaksi. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset ydinopinnot (40 op), täydentävät opinnot (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).
Ydinosaamisen opinnot muodostuvat kahdesta (2) moduulista:
Kliinisen hoitotyön vaativa osaaminen (25 op)
- Asiantuntijana kehittyminen kliinisessä hoitotyössä (5 op)
- Minitieteinen toiminta kliinisessä hoitotyössä (10 op)
- Potilaan kliininen tutkiminen (5 op)
- Kansansairauksien ennaltaehkäisy kliinisessä hoitotyössä (5 op)
Kehittämisosaaminen (15 op)
- Näyttöön perustuva toiminta (5 op)
- Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen kliinisessä hoitotyössä (5 op)
- Tutkimus- ja kehittämismenetelmät kliinisessä hoitotyössä (5 op)
Täydentävän osaamisen opinnot (20 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista. Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia:
• tutkimus- ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• digitaalisuus, tieto ja verkostot
Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.
Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin kaksi vuotta.
Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 2 arkipäivänä (to-pe) kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua. Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.
Täydentäviä Master Schoolin opintoja toteutetaan kaikilla Xamkin kampuksilla, joita on Mikkelin lisäksi Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina.

Uramahdollisuudet

Kliininen asiantuntija YAMK -tutkinto antaa mahdollisuuden erilaisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.
Tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet muun muassa esimiehiksi, asiantuntijasairaanhoitajiksi tai kehittämisprojektien vetäjiksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tarkoituksena on lisätä uudistumisen ja yrittäjyyden edellytyksiä. Koulutus ja TKI-toiminta yhdessä muodostavat jatkumon osaamisen kasvulle.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta tähtää uuden tiedon tuottamiseen ja käytännön sovellutuksiin, kuten menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen. Innovaatiotoiminnan tuloksena syntyy taloudellista hyötyä antavia, uusia tai olennaisesti parannettuja tuotteita, käytänteitä tai prosesseja.

Kliininen asiantuntija, ylempi amk
Kliininen asiantuntija (YAMK)
Kliininen asiantuntija, yamk
Kliininen asiantuntija, yamk
Kliininen asiantuntija, yamk
Kliininen asiantuntija, yamk
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Riitta Riikonen
 • Marja-Liisa Rissanen
Opiskelijaryhmät
 • KAMI21SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kehittää, suunnitella ja arvioida asiakkaan ja hänen läheistensä ohjausta moniammatillisessa työyhteisössä sekä perustaa ohjauksen kehittämisen hoitosuosituksiin.
Tiedät vaikuttavat ohjausmenetelmät, mitkä auttavat asiakasta ottamaan vastuun omasta hoidostaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Osaat suunnitella, edistää ja arvioida organisaation henkilöstön osaamisen kehittämistä monipuolisin menetelmin motivoiden henkilöstöä elinikäiseen oppimiseen.
Osaat toimia verkostoissa, jotka kehittävät terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia.
Osaat toimia konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille asiakkaan hoitoon osallistuville.

Sisältö

1. Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy:
Miten toimin omalla asiantuntijuusalueellani terveyden edistämisessä ja sen menetelmien arvioinnissa ja strategisessa kehittämisessä?
2. Asiakkaan/potilaan ja hänen läheisten ohjaus ja sen kehittäminen:
Miten suunnittelen, kehitän ja arvioin kriittisesti näyttöön perustuvaa ohjausta, sen menetelmiä ja materiaaleja yksilöiden ja ryhmien erilaisiin tarpeisiin moderneja menetelmiä hyödyntäen?
3. Työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen:
Miten koordinoin asiakkaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä?
Miten koulutan muita työyhteisön toimijoita hyödyntäen pitkälle erikoistunutta osaamistani?
Miten edistän ja tuen henkilöstöä sitoutumaan jatkuvaan potilasohjauksen kehittämiseen?

Opiskelumateriaali

Tiedotetaan opintojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tiedotetaan opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tiedotetaan opintojaksolla.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

17.08.2022 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiina Luukkainen
 • Heljä Uusitalo
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • KAMI22SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät kliinisen asiantuntijan tehtävät, roolit ja merkityksen sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat arvioida kriittisesti asiantuntijuuttasi ja kehittää sitä.
Osaat toimia konsulttina ammattilaisille ja muille potilaan / asiakkaan hoitoon osallistuville hyödyntäen erilaisia kommunikaatiomenetelmiä.
Osaat koordinoida potilaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä.
Osaat suunnitella, edistää, toteuttaa ja arvioida työyhteisön osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä ja kannustaa työyhteisöä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
Osaat arvioida ja kehittää henkilöstön osaamista ja vastuita suunnitellusti.
Osaat toimia ohjaajana, mentorina ja valmentajana moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa hyödyntämällä digiviestintää sekä ottamalla huomioon yhteisöllisyyttä edistävät ja eettiset näkökulmat.
Osaat kehittää organisaatiokulttuuria, joka tukee asiakaslähtöistä ja turvallista palvelua, moniammatillista yhteistoimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia sekä osaamisen kehittymistä.
Ymmärrät arvostavan organisaatioviestinnän merkityksen toiminnassasi.

Sisältö

Mitä on asiantuntijuus, ja miten siinä kehitytään?
Mitkä ovat kliinisen asiantuntijan rooli ja tehtävät?
Miten organisaatiota kehitetään asiakaslähtöiseksi?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

21.08.2022 - 30.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jussi Hänninen
 • TerSTYNN3
 • Hanna-Elina Vuorimaa
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • KAMI22SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat soveltaa edistyneitä tietoja anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta hoidon tarpeen arvioinnissa.
Osaat käyttää hoitosuosituksia ja näyttöön perustuvaa tietoa vaikuttavista hoitomenetelmistä potilaan yksilöllisen tilanteen huomioiden.

Sisältö

Mitä on keskeisten elinjärjestelmien fysiologia ja elimistön säätelyjärjestelmät?
Mitkä ovat tyypillisimmät kansansairaudet, niiden patofysiologia, diagnosointi ja hoito?
Mitä on kliininen psykologia?
Miten ihmisen psyko-sosiaalinen kasvu ja kehitys ovat yhteydessä sairastumiseen, ja miten sairaus vaikuttaa ihmisen psyykeen?

Toteutuksen osien kuvaus

1. Potilaan kliinisen tutkimisen menetelmien perusteet -teoriaosuus itsenäisinä verkko-opintoina (Jussi Hänninen) syyslukukauden 2022 aikana.

Opintojakson INFO viikolla 35 Mikkelin kampuksella luokassa D318 (aika vahvistuu myöhemmin)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Potilaan kliinisen tutkimisen menetelmien perusteet -teoriaosuus - arviointi T1 - K5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

04.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • KAMI22SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät, mitä on näyttöön perustuva toiminta, toimintaa edistävät ja estävät tekijät.
Ymmärrät kliinisen asiantuntijan roolin näyttöön perustuvien käytäntöjen edistäjänä.
Osaat arvioida kriittisesti relevanttia näyttöä hoitotyössä ja hyödyntää sitä tarkoituksena parantaa kliinisen hoitotyön prosesseja ja tuloksia.

Sisältö

Mitä on näyttöön perustuva käytäntö?
Mistä saadaan vahvin näyttö?
Mitkä tekijät edistävät tai estävät näyttöön perustuvan käytännön toteutumista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali esitellään opintojen alussa ja on ilmoitettu opintojakson Learn-kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi hakea opintojaksosta AHOT-menettelyllä hyväksilukua aikaisempien opintojen perusteella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on integroitu opiskelijan omaan työyksikköön tehtävän kautta.

Tentit ja muut määräajat

Ei ole tenttiä. Kirjallinen tehtävä palautetaan opettajan antamassa aikataulussa kurssialustalle.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintoihin kuuluu
- 6 h - luentoja
- 4 h - tiedonhaun ohjausta
- 2 h - vapaaehtoinen ohjaustunti
- 6 h - seminaari
- 117 h - itsenäistä opiskelua ja seminaaritehtävän tekemistä

Toteutuksen osien kuvaus

.

Lisätietoja opiskelijoille

.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.01.2023 - 02.08.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • KAMI22SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tehdä yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa kehittämistoimia parantaaksesi hoitotyön laatua.
Osaat toimia aloitteentekijänä, jonka tavoitteena on yhdistää parhaita näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä potilaiden ja asiakkaiden palveluiden kehittämiseksi.
Osaat johtaa käyttöön näyttöön perustuvia käytäntöjä.
Osaat levittää tutkimustuloksia, uutta tietoa ja innovaatioita tarkoituksena parantaa näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä.

Sisältö

Miten näyttö viedään käytäntöön?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Näyttöön perustuva toiminta, 5 op

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

04.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jussi Hänninen
Vastuuhenkilö

Jussi Hänninen

Opiskelijaryhmät
 • KAMI22SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Sovellat edistyneitä tietojasi anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta hoidon tarpeen arvioinnissa ja potilaan kliinisessä tutkimisessa
Hallitset keskeiset potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa käytettävät menetelmät
Hallitset keskeisten elintoimintojen osalta strukturoidun anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen
Osaat tunnistaa, arvioida ja tehdä näyttöön perustuvia johtopäätöksiä asiakkaan/potilaan terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta
Osaat tehtävänkuvasi rajoissa suunnitella hoidon ja jatkohoidon konsultoiden tarvittaessa moniammatillista tiimiä perustaa kliinisen päätöksenteon (erotusdiagnostiikka) tehtäväalueellaan potilaan anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen sekä tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin
Osaat dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet

Sisältö

Hoidon tarpeen arviointi erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
Anamneesi ja potilaan haastattelu
Kliinisen tutkimisen menetelmät
Sydämen ja verenkiertoelimistön tutkiminen, hengityselimistön tutkiminen, silmien, imusolmukkeiden, kaulan alueen, korvien, nenän, suun ja nielun tutkiminen, genitaalien tutkiminen, vatsan alueen tutkiminen, tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston tutkiminen, ihon tutkiminen, psyykkisen voinnin ja tilanteen arvioiminen
Dokumentointi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Monitieteinen toiminta kliinisessä hoitotyössä.

Lisätiedot

Opiskelija voi hakea opintojakson hyväksilukua, jos hän on käynyt vastaavan opintojakson (mm. lääkkeenmääräämiskoulutus).
Opiskelija voi hakea AHOT-menettelyllä osittaista hyväksilukua, jolloin osaaminen on osoitettava erillisillä tehtävillä (opettaja antaa).

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

05.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Rissanen

Opiskelijaryhmät
 • KAMI22SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kehittää, suunnitella ja arvioida asiakkaan ja hänen läheistensä ohjausta moniammatillisessa työyhteisössä sekä perustaa ohjauksen kehittämisen hoitosuosituksiin.
Tiedät vaikuttavat ohjausmenetelmät, mitkä auttavat asiakasta ottamaan vastuun omasta hoidostaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Osaat suunnitella, edistää ja arvioida organisaation henkilöstön osaamisen kehittämistä monipuolisin menetelmin motivoiden henkilöstöä elinikäiseen oppimiseen.
Osaat toimia verkostoissa, jotka kehittävät terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia.
Osaat toimia konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille asiakkaan hoitoon osallistuville.

Sisältö

1. Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy:
Miten toimin omalla asiantuntijuusalueellani terveyden edistämisessä ja sen menetelmien arvioinnissa ja strategisessa kehittämisessä?
2. Asiakkaan/potilaan ja hänen läheisten ohjaus ja sen kehittäminen:
Miten suunnittelen, kehitän ja arvioin kriittisesti näyttöön perustuvaa ohjausta, sen menetelmiä ja materiaaleja yksilöiden ja ryhmien erilaisiin tarpeisiin moderneja menetelmiä hyödyntäen?
3. Työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen:
Miten koordinoin asiakkaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä?
Miten koulutan muita työyhteisön toimijoita hyödyntäen pitkälle erikoistunutta osaamistani?
Miten edistän ja tuen henkilöstöä sitoutumaan jatkuvaan potilasohjauksen kehittämiseen?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Sari Laanterä
Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät
 • KAMI22SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät terveysalalla yleisesti käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät.
Osaat toteuttaa hoitotyön tutkimusta, joka edistää potilaiden ja asiakkaiden hoidon laatua ja vahvistaa kliinisen hoitotyön tietoperustaa.

Sisältö

Mitä on kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus?
Millaisia asiakaslähtöisiä kehittämismenetelmiä on?
Miten luen ja arvioin tutkimuksia?

Opiskelumateriaali

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017. Tutkimus hoitotieteessä. E-kirja tai painettu versio.
Vilkka 2021. Tutki ja kehitä. E-kirja tai painettu versio.
Muita materiaalivinkkejä on opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti / pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä opintojakson alkaessa sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavassa väylässä teet yksilötentin Examissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään pienryhmissä oppimistehtävä työelämämään ja mahdollisesti on alumnin puheenvuoro.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävän palautuksen ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa, samoin nopeuttavan väylän tentin ajankohta.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän arviointikriteerit esitellään opintojakson Learn-alustalla.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.