Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset ydinopinnot (40 op), täydentävät opinnot (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).
Ydinosaamisen opinnot muodostuvat kahdesta (2) moduulista:
Kliinisen hoitotyön vaativa osaaminen (25 op)
- Asiantuntijana kehittyminen kliinisessä hoitotyössä (5 op)
- Minitieteinen toiminta kliinisessä hoitotyössä (10 op)
- Potilaan kliininen tutkiminen (5 op)
- Kansansairauksien ennaltaehkäisy kliinisessä hoitotyössä (5 op)
Kehittämisosaaminen (15 op)
- Näyttöön perustuva toiminta (5 op)
- Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen kliinisessä hoitotyössä (5 op)
- Tutkimus- ja kehittämismenetelmät kliinisessä hoitotyössä (5 op)
Täydentävän osaamisen opinnot (20 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista. Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia:
• tutkimus- ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• digitaalisuus, tieto ja verkostot
Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.
Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Opintojen tavoite

Koulutus tähtää siihen, että tutkinnon suoritettuasi voit toimia itsenäisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä (nurse practitioner). Vastaat itsenäisesti omalla asiantuntijuusalueellasi potilaan hoidosta. Kykenet itsenäiseen ja vaativaan kliinistä hoitotyötä koskevaan päätöksentekoon, ja osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitoa ja potilasohjausta.
Pystyt kehittämään ja uudistamaan kliinistä hoitotyötä näyttöön perustuvaksi. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tarkoituksena on lisätä uudistumisen ja yrittäjyyden edellytyksiä. Koulutus ja TKI-toiminta yhdessä muodostavat jatkumon osaamisen kasvulle.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta tähtää uuden tiedon tuottamiseen ja käytännön sovellutuksiin, kuten menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen. Innovaatiotoiminnan tuloksena syntyy taloudellista hyötyä antavia, uusia tai olennaisesti parannettuja tuotteita, käytänteitä tai prosesseja.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin kaksi vuotta.
Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 2 arkipäivänä (to-pe) kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua. Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.
Täydentäviä Master Schoolin opintoja toteutetaan kaikilla Xamkin kampuksilla, joita on Mikkelin lisäksi Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina.

Uramahdollisuudet

Kliininen asiantuntija YAMK -tutkinto antaa mahdollisuuden erilaisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.
Tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet muun muassa esimiehiksi, asiantuntijasairaanhoitajiksi tai kehittämisprojektien vetäjiksi.

Kliininen asiantuntija, ylempi amk
Tunnus
(KAMI23SY)
Kliininen asiantuntija (YAMK)
Tunnus
(KAMI22SY)
Kliininen asiantuntija, yamk
Tunnus
(KAMI21SY)
Kliininen asiantuntija, yamk
Tunnus
(KAMI20SY)
Kliininen asiantuntija, yamk
Tunnus
(KAMI19SY)
Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2025

Ajoitus

30.08.2023 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiina Luukkainen
 • Heljä Uusitalo
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuopettaja

Marja-Liisa Rissanen

Ryhmät
 • KAMI23SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät kliinisen asiantuntijan tehtävät, roolit ja merkityksen sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat arvioida kriittisesti asiantuntijuuttasi ja kehittää sitä.
Osaat toimia konsulttina ammattilaisille ja muille potilaan / asiakkaan hoitoon osallistuville hyödyntäen erilaisia kommunikaatiomenetelmiä.
Osaat koordinoida potilaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä.
Osaat suunnitella, edistää, toteuttaa ja arvioida työyhteisön osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä ja kannustaa työyhteisöä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
Osaat arvioida ja kehittää henkilöstön osaamista ja vastuita suunnitellusti.
Osaat toimia ohjaajana, mentorina ja valmentajana moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa hyödyntämällä digiviestintää sekä ottamalla huomioon yhteisöllisyyttä edistävät ja eettiset näkökulmat.
Osaat kehittää organisaatiokulttuuria, joka tukee asiakaslähtöistä ja turvallista palvelua, moniammatillista yhteistoimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia sekä osaamisen kehittymistä.
Ymmärrät arvostavan organisaatioviestinnän merkityksen toiminnassasi.

Sisältö

Mitä on asiantuntijuus, ja miten siinä kehitytään?
Mitkä ovat kliinisen asiantuntijan rooli ja tehtävät?
Miten organisaatiota kehitetään asiakaslähtöiseksi?

Opiskelumateriaali

Ohjeistetaan opintojen aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja teet opintojaksolla vaadittavat tehtävät sovitussa aikataulussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit integroida oppimistehtävät omaan työhösi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Ohjeistetaan opintojen aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Voit halutessasi hakea kv-vaihtoon, ja tutustua eri maiden kliinisten asiantuntijoiden työhön.

Opiskelijan työmäärä

Opiskeluun kuluva työmäärä on 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu siten, että
- tutoropettajan osuus 2 op (= 54 h) (sis. luennot, seminaarin, ryhmä- ja itsenäisen tehtävän tekemisen, sekä itsenäisen opiskelun)
- suomen kielen opettajan osuus 2 op (= 54 h) (sis. kontaktiopetusta 6 tuntia, sekä 48 tuntia tehtävien ym. tekemiseen)
- englannin kielen opettajan osuus 1 op (= 27 h) (sis. kontaktiopetusta 10 tuntia sekä 17 tuntia tehtävien tekemiseen)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksosta 4 op (tutoropettaja, suomi) sijoittuvat 1 lukukaudelle, ja 1 op (englanti) 3. lukukaudelle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa käytetään Xamkin yleistä arviointimatriisin tasoa 3.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jussi Hänninen
 • Hanna-Elina Vuorimaa
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuopettaja

Marja-Liisa Rissanen

Ryhmät
 • KAMI23SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat soveltaa edistyneitä tietoja anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta hoidon tarpeen arvioinnissa.
Osaat käyttää hoitosuosituksia ja näyttöön perustuvaa tietoa vaikuttavista hoitomenetelmistä potilaan yksilöllisen tilanteen huomioiden.

Sisältö

Mitä on keskeisten elinjärjestelmien fysiologia ja elimistön säätelyjärjestelmät?
Mitkä ovat tyypillisimmät kansansairaudet, niiden patofysiologia, diagnosointi ja hoito?
Mitä on kliininen psykologia?
Miten ihmisen psyko-sosiaalinen kasvu ja kehitys ovat yhteydessä sairastumiseen, ja miten sairaus vaikuttaa ihmisen psyykeen?

Opiskelumateriaali

Ohjeistetaan opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja teet opintojaksolla vaadittavat tehtävät sovitussa aikataulussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit integroida oppimistehtävät omaan työhösi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ohjeistetaan opintojakson aikana.

Tentit ja muut määräajat

Ohjeistetaan opintojakson aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson työmäärä on 270 tuntia, joka sisältää
- verkkokurssilla tehtävät yksilötehtävät
- kliinisen psykologian tehtävän tekemisen
- luentoihin ja seminaareihin osallistumisen
- itsenäisen opiskelun

Toteutuksen osien kuvaus

1. Potilaan kliinisen tutkimisen menetelmien perusteet (5op) teoriaosuus itsenäisinä verkko-opintoina (Jussi Hänninen) syyslukukauden 2023 aikana.

Opintojakson INFO 31.8.2023 klo 14.30-16 Mikkelin kampuksella luokassa D318


2. Kliininen psykologia (5 op), sisältää luennot (s2023), tehtävän teon ja seminaarit (k2024) (Hanna-Elina Vuorimaa)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso ajoittuu kahdelle eri lukukaudelle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintokokonaisuuksien opettajat ohjeistavat tarkemmin opintojakson suoritustavat ja arviointikriteerit.
1. Potilaan kliinisen tutkimisen menetelmien perusteet (5op) -teoriaosuus - arviointi T1 - K5 (Jussi Hänninen)

2. Kliininen psykologia - arviointi hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuopettaja

Marja-Liisa Rissanen

Ryhmät
 • KAMI23SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät, mitä on näyttöön perustuva toiminta, toimintaa edistävät ja estävät tekijät.
Ymmärrät kliinisen asiantuntijan roolin näyttöön perustuvien käytäntöjen edistäjänä.
Osaat arvioida kriittisesti relevanttia näyttöä hoitotyössä ja hyödyntää sitä tarkoituksena parantaa kliinisen hoitotyön prosesseja ja tuloksia.

Sisältö

Mitä on näyttöön perustuva käytäntö?
Mistä saadaan vahvin näyttö?
Mitkä tekijät edistävät tai estävät näyttöön perustuvan käytännön toteutumista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali esitellään opintojen alussa ja on ilmoitettu opintojakson Learn-kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi hakea opintojaksosta AHOT-menettelyllä hyväksilukua aikaisempien opintojen perusteella
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja teet opintojaksolla vaadittavat tehtävät sovitussa aikataulussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on integroitu opiskelijan omaan työyksikköön tehtävän kautta.

Tentit ja muut määräajat

Ei ole tenttiä. Kirjallinen tehtävä palautetaan opettajan antamassa aikataulussa kurssialustalle.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5op =135 tuntia, mikä sisältää
- lähiopetukseen ja seminaareihin osallistumisen
- ryhmätehtävän tekemisen
- itsenäisen opiskelun

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksoon kuuluu
- luennot ja tehtäväksianto 6h
- tiedonhaun opetusta 4h
-vapaaehtoinen ohjaustunti 2h
- itsenäistä opiskelua ja ryhmätehtävän työstämistä 117h
- ryhmätehtävän esittäminen seminaarissa 6h

Ryhmätehtävän arvioivat sekä opintojakson että suomen kielen opettaja.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso ajoittuu 1. lukukaudelle. Opintojaksolla tehtävää tehtävää voi hyödyntää 2. lukukaudella olevassa Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen – opintojakson tehtävässä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan
- pienryhmätehtävä
- tehtävän esittäminen seminaarissa

Pienryhmä saa yhteisen numeron tehtävästä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

12.01.2024 - 30.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuopettaja

Marja-Liisa Rissanen

Ryhmät
 • KAMI23SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tehdä yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa kehittämistoimia parantaaksesi hoitotyön laatua.
Osaat toimia aloitteentekijänä, jonka tavoitteena on yhdistää parhaita näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä potilaiden ja asiakkaiden palveluiden kehittämiseksi.
Osaat johtaa käyttöön näyttöön perustuvia käytäntöjä.
Osaat levittää tutkimustuloksia, uutta tietoa ja innovaatioita tarkoituksena parantaa näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä.

Sisältö

Miten näyttö viedään käytäntöön?

Opiskelumateriaali

Suoritusvaihtoehto 1: Näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisprosessi tehdään yksilötyönä. Opiskelija hankkii itsenäisesti tehtävässä tarvitsemansa kirjallisen materiaalin eri tietokannoista.


Suoritusvaihtoehto 2: Kirjatenttiin kuuluvat kirjat:
Korhonen A, Jylhä V, Korhonen T, Holopainen A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Saksa: Skhole Oy
Holopainen A, Junttila K, Jylhä V, Korhonen A, Seppänen S. 2013 (tai uudempi). Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Fioca Oy: Bookwell Oy, Porvoo

Hoitotyön tutkimussäätiön www-sivut: https://www.hotus.fi/

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa 2 eri tavalla:

Suoritusvaihtoehto 1. Näyttöön perustuva toiminta – suunnitelman konkretisointi ja sen toteuttaminen käytännössä ja siitä raportointi.

TAI

Suoritusvaihtoehto 2. Kirjatentti.

Voit hakea hyväksilukua vastaavilla aikaisemmilla opinnoilla. Keskustele tarvittaessa opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävä tulee integroida omaan työpaikkaan.

Tentit ja muut määräajat

Suoritusvaihtoehto 1: Tehtävän palautusajat löytyvät Learn-alustalta, ja ne käydään läpi opintojakson alussa.
Suoritusvaihtoehto 2: kirjatentti, minkä opiskelija voi tehdä omassa aikataulussa Examissa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä)
- NPT toteuttamissuunnitelman laatiminen ja vertaisarviointi (2 op)
- NPT jalkauttamisprosessin toteuttaminen käytännössä (2 op)
- NPT jalkauttamisprosessin arviointi (1 op)

TAI
Kirjatenttiin valmistautuminen ja tenttiin osallistuminen (2 kirjaa: 135 h)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jatkoa Näyttöön perustuva toiminta - opintojaksolle, ja siinä tehdylle näyttöön perustuvan toiminnan (npt) jalkauttamissuunnitelmalle.

Tässä opintojaksossa opiskelija oppii
- jalkauttamaan näyttöä käytäntöön Näyttöön perustuva toiminta - opintojaksolla tekemänsä jalkauttamissuunnitelman mukaisesti
- vertaisarvioimaan muita suunnitelmia
- arvioimaan jalkauttamisprosessia ja laatimaan raportin NPT-jalkauttamisprosessista

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso ajoittuu 2. ja 3. lukukaudelle. Voit hyödyntää 1. lukukaudella olevaa Näyttöön perustuvan toiminta – opintojakson tehtävää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Arviointi koostuu
- NPT jalkauttamissuunnitelmasta, sen toteuttamisesta ja arviointiraportista sekä vertaisarvioinnista TAI kirjatentistä.


Hyväksytty = vähintään tasoa H3 (arviointikriteerit on kuvattu Näyttöön perustuva toiminta opintojaksolla annetussa tehtävässä).

Kirjatentti arvioidaan asteikolla Hyl – K5

Esitietovaatimukset

Näyttöön perustuva toiminta, 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jussi Hänninen
Vastuuopettaja

Jussi Hänninen

Ryhmät
 • KAMI23SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Sovellat edistyneitä tietojasi anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta hoidon tarpeen arvioinnissa ja potilaan kliinisessä tutkimisessa
Hallitset keskeiset potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa käytettävät menetelmät
Hallitset keskeisten elintoimintojen osalta strukturoidun anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen
Osaat tunnistaa, arvioida ja tehdä näyttöön perustuvia johtopäätöksiä asiakkaan/potilaan terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta
Osaat tehtävänkuvasi rajoissa suunnitella hoidon ja jatkohoidon konsultoiden tarvittaessa moniammatillista tiimiä perustaa kliinisen päätöksenteon (erotusdiagnostiikka) tehtäväalueellaan potilaan anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen sekä tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin
Osaat dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet

Sisältö

Hoidon tarpeen arviointi erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
Anamneesi ja potilaan haastattelu
Kliinisen tutkimisen menetelmät
Sydämen ja verenkiertoelimistön tutkiminen, hengityselimistön tutkiminen, silmien, imusolmukkeiden, kaulan alueen, korvien, nenän, suun ja nielun tutkiminen, genitaalien tutkiminen, vatsan alueen tutkiminen, tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston tutkiminen, ihon tutkiminen, psyykkisen voinnin ja tilanteen arvioiminen
Dokumentointi

Opiskelumateriaali

Tiedotetaan opintojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tiedotetaan opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Taitonäyttö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten PK-yritysten tai voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kumppanuuden yhteistyönä.

Toteutuksen osien kuvaus

1) (anamneesi, iho, hengitys, verenkierto, vatsan alue)
2) (korva/nenä/kurkku, silmä ja näkö, neurologia, tuki- ja liikuntaelimistö)
3) (täysi kliininen tutkimus / kertaus / simulaatiot)
4) (taitonäyttö)

Mikkelin kampus, D318

Lisätietoja opiskelijoille

jussi.hanninen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

taitonäyttö (alin hyväksytty pistemäärä on 95 / 115 p.)

Esitietovaatimukset

Monitieteinen toiminta kliinisessä hoitotyössä.

Lisätiedot

Opiskelija voi hakea opintojakson hyväksilukua, jos hän on käynyt vastaavan opintojakson (mm. lääkkeenmääräämiskoulutus).
Opiskelija voi hakea AHOT-menettelyllä osittaista hyväksilukua, jolloin osaaminen on osoitettava erillisillä tehtävillä (opettaja antaa).

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuopettaja

Marja-Liisa Rissanen

Ryhmät
 • KAMI23SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kehittää, suunnitella ja arvioida asiakkaan ja hänen läheistensä ohjausta moniammatillisessa työyhteisössä sekä perustaa ohjauksen kehittämisen hoitosuosituksiin.
Tiedät vaikuttavat ohjausmenetelmät, mitkä auttavat asiakasta ottamaan vastuun omasta hoidostaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Osaat suunnitella, edistää ja arvioida organisaation henkilöstön osaamisen kehittämistä monipuolisin menetelmin motivoiden henkilöstöä elinikäiseen oppimiseen.
Osaat toimia verkostoissa, jotka kehittävät terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia.
Osaat toimia konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille asiakkaan hoitoon osallistuville.

Sisältö

1. Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy:
Miten toimin omalla asiantuntijuusalueellani terveyden edistämisessä ja sen menetelmien arvioinnissa ja strategisessa kehittämisessä?
2. Asiakkaan/potilaan ja hänen läheisten ohjaus ja sen kehittäminen:
Miten suunnittelen, kehitän ja arvioin kriittisesti näyttöön perustuvaa ohjausta, sen menetelmiä ja materiaaleja yksilöiden ja ryhmien erilaisiin tarpeisiin moderneja menetelmiä hyödyntäen?
3. Työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen:
Miten koordinoin asiakkaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä?
Miten koulutan muita työyhteisön toimijoita hyödyntäen pitkälle erikoistunutta osaamistani?
Miten edistän ja tuen henkilöstöä sitoutumaan jatkuvaan potilasohjauksen kehittämiseen?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalia ja linkkejä mahdollisiin sopiviin materiaaleihin on opintojakson Learn-alustalla. Opiskelija hankkii itsenäisesti tehtävässä tarvittavan muun kirjallisen materiaalin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi tehdä opintojakson oman aikataulun mukaisesti vuoden 2024 aikana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso tehtävä on integroitu joko opiskelijan omaan työpaikkaan ja työn kehittämiseen siellä tai hän voi toteuttaa sen muussa käytännön terveyden edistämisen toiminnassa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa palautettavan tehtävän palautusajat ovat Learn-alustalla. Opiskelija voi palauttaa tehtävän omassa aikataulussa opintojakson aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia (1 op = 27 h).
- opintojakson info 1 h (45 min)
- käytännön toteutus ja raportin kirjoittaminen 134 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso voidaan tehdä yksin tai parityönä.
Opintojakson toteutus:
- itsenäinen perehtyminen Learn-alustalla olevaan materiaaliin sekä itsenäinen tiedonhaku tehtävää varten
- käytännön toteutus konkreettisessa terveyden edistämisen toiminnassa.
- raportin kirjoittaminen ja tallentaminen Learn-kurssialustalle
- toisen raportin vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sijoittuu 2 ja 3 lukukaudelle.
Opiskelija voi palauttaa raportin oman aikataulun mukaisesti.
Raportti arvioidaan 3 syklissä siten, että
- tammi-huhtikuun aikana palautetut raportit arvioidaan toukokuussa
- touko-elokuun aikana palautetut raportit arvioidaan syyskuussa
- syys-marraskuun aikana palautetut raportit arvioidaan joulukuussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.
Opintojakson arviointi koostuu
- raportista (4,5 op)
- vertaisarvioinnista (0,5 op)

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuopettaja

Marja-Liisa Rissanen

Ryhmät
 • KAMI23SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät terveysalalla yleisesti käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät.
Osaat toteuttaa hoitotyön tutkimusta, joka edistää potilaiden ja asiakkaiden hoidon laatua ja vahvistaa kliinisen hoitotyön tietoperustaa.

Sisältö

Mitä on kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus?
Millaisia asiakaslähtöisiä kehittämismenetelmiä on?
Miten luen ja arvioin tutkimuksia?

Opiskelumateriaali

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017. Tutkimus hoitotieteessä. E-kirja tai painettu versio.
Kylmä & Juvakka 2007. Laadullinen terveystutkimus. E-kirja tai painettu versio-
Vilkka 2021. Tutki ja kehitä. E-kirja tai painettu versio.
Muita materiaalivinkkejä on opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti / pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien tai itsenäisen tentin mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä opintojakson alkaessa sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen

Opintoja nopeuttavassa väylässä teet yksilötentin Examissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Hoitotyö kehittyy tutkimuksen kautta, ja opintojaksolla perehdytään erilaisiin tutkimuksellisiin tapoihin kehittää kliinistä työtä.

Tentit ja muut määräajat

Yksilötehtävä ja esitysmateriaali

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän arviointikriteerit esitellään opintojakson Learn-alustalla.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.