Siirry suoraan sisältöön

Metsätalouden liiketoiminnan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Työelämälähtöinen koulutus kootaan metsäalan kehittymisen kannalta keskeisen lähestymistavan ympärille - metsäalan muutos puuntuotantokeskeisestä ajattelusta kohti asiakaslähtöisiä malleja. Muutosta tuetaan kehittämällä liiketoimintamalleja ja johtamista.

Master Schoolissa toteutettavat täydentävät opinnot mahdollistavat opintojen laajentamisen omien tarpeiden mukaisesti. Master Schoolista voit valita mm. itsellesi sopivia kehittämis-, johtamis-, ja yrittäjyysopintoja, jotka tukevat metsätalouden liiketoiminnan opintoja. Näitä opintoja toteutetaan moniammatillisissa ryhmissä, joissa tapaat eri ammattialojen edustajia

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opintojaksojen laajuus on 5 opintopistettä ja näitä vaaditaan kuusi kappaletta (30 op). Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteet työelämälähtöinen kehittämistyö (opinnäytetyö). Lähiopetusta on maksimissaan 2 päivää kerrallaan. Osaopinnoista toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot tahdittuvat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (omien valintojen) mukaisesti.

Työelämäsuhteet on valittu metsätalouden laitoksen keskeiseksi painopistealueeksi. Tehty työ on näkynyt mm. valmistuneiden opiskelijoiden antamissa päättöarvioissa. Metsätalouden liiketoiminnan koulutusohjelman opiskelijat ovat työelämässä olevia aikuisia. Opetukseen liittyvät oppimistehtävät ovat luonteeltaan käytännön työelämän ongelmista lähteviä ja linkittyvät vahvasti opiskelijan työn kehittämiseen.

Keskeinen osa tutkintoa on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, joka toteutetaan opinnäytetyönä. Kehittämistehtävä toteutetaan yhdessä työelämän, ensisijaisesti oman työpaikan kanssa. Kehittämistehtävän tekeminen aloitetaan ohjattuna prosessina jo opiskelun alkuvaiheessa. Kehittämistehtävän toteuttamiseen ja ohjaamiseen osallistuvat opiskelija, yrityksen edustajia sekä oppilaitoksen ohjaava opettaja.

Oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa lähtökohtana ovat aikaisemmin hankittu syvällinen asioiden osaaminen ja taito käyttää oppimaasi työelämässä. Jokaisella on vastuu omasta oppimisestaan. Sinua kannustetaan tavoitteelliseen osaaminen ja aiemmat kokemukset. Tavoitteena on kriittinen, ymmärtävä ja oppimiseen, omatoimisuuteen, osallistumiseen, opiskelutaitojen kehittämiseen sekä tutkivaan ja kehittävään työotteeseen. Työelämäläheiset oppimisympäristöt tukevat alasi ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen omaksumista.

Oppiminen on luonteeltaan yhteisöllistä: se tapahtuu yhteisön toimintaan osallistumalla ja se tähtää yksilön oppimisen ohella yhteisön oppimiseen. Oppiminen on myös kokemuksellista ja kokemusten reflektointiin kiinnitetään huomiota. Oppimisyhteisö ja -ympäristö tukevat itseohjautuvuutesi ja yhteistoiminnallisuutesi kehittymistä

Metsätalouden laitoksen 100-vuotishistoriikin otsikko ”Yhdessä tehden, tekemällä oppien” on ajankohtainen tänäkin päivänä.

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Metsätalouden liiketoiminnan koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa opiskelijoille sellaista osaamista, joita alan vaativissa tehtävissä toimivat ammattilaiset tarvitsevat. Metsäosaamisen laajeneminen liiketoimintaosaamisen suuntaan parantaa kilpailukykyä työmarkkinoilla sekä parantaa uralla etenemisen mahdollisuuksia.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen

laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt. Metsätalouden liiketoiminnan koulutusohjelman opetussuunnitelma on suunniteltu työelämän edustajien, alumnien, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä. Koulutusvastaava Pasi Pakkala ja opiskelijavastaava Johanna Jalkanen vastaavat opetussuunnitelman toteutuksesta.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Metsätalouden liiketoiminnan koulutuksen ydinosaamisen tuottama osaaminen rakentuu kahden teeman ympärille: metsäpalvelujen kehittäminen sekä esimiestyö ja johtaminen. Näiden teemojen ympärille rakennat HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, jossa on huomioitu jo tutkintoon sopivat aiemmat opinnot ja osaaminen.

Ydinosaamisen opintojaksot ovat:

* Digitaalisuus metsäasiantuntijan työvälineenä * Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen * Metsäpalvelujen kehittäminen * Myynnin johtaminen

Täydentävä osaaminen eli Master Schoolin tarjonta täydentää hyvin metsätaloudessa tarvittavaa osaamista. Suosittuja opintojaksoja ovat olleet mm. (strateginen johtaminen, projektin johtaminen, palveluprosessit ja niiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö tai palvelumuotoilu).

Tämän lisäksi täydentävään osaamiseen voi liittää muissa korkeakouluissa suoritettuja ylemmän AMK-tutkinnon tasoisia opintoja, jotka sopivat metsätalouden liiketoimintaosaamisen tutkinnon profiiliin.

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

* Oppimisen taidot

o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

* Eettinen osaaminen

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista

o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

* Työyhteisöosaaminen

o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään

o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

* Innovaatio-osaaminen

o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

o osaa johtaa projekteja

o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä

o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

* Kansainvälistymisosaaminen

o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä

o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Jokaiselle tutkinto-opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opiskelusuunnitelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden edistää urapolkua omilla valinnoillaan.

HOPSin toteutumista seurataan opintojen aikana ja opintojen ensimmäisen vuoden jälkeen opinnoista laaditaan yhteisesti hyväksytty kooste. opintojen ohjaus toteutetaan pääosin henkilökohtaisesti ja jonkin verran lyhyin yhteisin tilaisuuksin.

Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa lisätietoja saat koulutusvastaava Pasi Pakkalalta, opiskelijavastaavalta johanna jalkaselta ja opintosihteereiltä sekä Student-intranetpalvelusta.

Työllistyminen ja urapolku

Metsätalouden liiketoiminnan koulutusohjelmassa syvennät ammatillista osaamistasi ja saat valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- sekä esimiestehtävissä tai yrittäjänä. Koulutus on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä. Yhdistät opinnoissasi luontevasti teoriaa ja käytäntöä, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen. Metsätalousinsinööörin YAMK-tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi kehittämisprojektien johdossa, vaativissa liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Metsätalouden liiketoiminta, ylempi amk
Tunnus
(MLMI23SY)
Metsätalouden liiketoiminta, ylempi amk
Tunnus
(MLMI21SY)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Metsätalouden liiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jukka Mäntylä
Vastuuopettaja

Pasi Pakkala

Ryhmät
 • MLMI23SY
  Metsätalouden liiketoiminta, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät oman ja toisten käyttäytymisen merkitystä sekä osaat esimiehenä toimia paremmin vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Millainen on käyttäytymisesi muiden ja omasta mielestäsi? Kuinka käyttäytymisesi tukee työtehtäviäsi?

Opintojakson rakentuu Peili™- analyysistä ja sen tuloksia selittävästä valmennuksesta. Katso http://www.peiliconsulting.com. Peilin sisältää käyttäytymisanalyysin sekä joustavuuden ja luottamuksen rakentamisen analyysin.

Opiskelumateriaali

Tenttikirja: Keltikangas -Järvinen: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta.
Muuta asiaan liittyvää kirjallisuutta:
Lönnqvist: Johtajan ja johtamisen psykologiasta
Jonkman: Introvertit - työpaikan hiljainen vallanakumous
Kaski-Kiander: Minä johtajana - itsetuntemuksesta toimivaan johtajuuteen
Laukkarinen: Johtajan valta ja pelko
Muu mahdollinen tunneilla jaettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Vuorovaikutuksella ja käyttäytymisellä rakennamme luottamusta, jolle yhteistyö pääsääntöisesti perustuu. Tiimeissämme ja työpaikoillamme on erilaisia ihmisiä, eikä vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen aina ole helppoa. Koulutuksen aikana opit tunnistamaan erilaiset käyttäytymistyylit ja mukauttamaan tarvittaessa omaa vuorovaikutustapaasi, jotta johtaminen ja yhteistyö toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.
Opintojakso muodostuu kahdesta 2 päivän mittaisesta kontaktijaksosta. Ennen ensimmäistä kontaktijaksoa tehdään jokaisesta osallistujasta Peili - Paras esiin ihmisestä - analyysi. Katso tarkemmin http://www.peiliconsulting.com. Koulu maksaa opiskelijoille tehtävän profiilin.
Opintojakson opiskelijoihin otetaan yhteyttä profiilin tekevästä yrityksestä noin kuukausi ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Viestintä tapahtuu koulun sähköpostilla, joten muista seurata sitä.
Analyysi ja osallistuminen kaikille kontaktipäiville on pakollista opintojakson suorittamiselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Profiilia tehtäessä jokainen voi itse vapaasti valita, keltä pyytää arvioinnin. Lähimmät työtoverit tai tiimikaverit voivat olla hyvä kohderyhmä tähän.
Opintojaksoon kuuluvat harjoitukset ja tehtävät voi halutessaan hyvin liittää omaan työpaikkaan.

Tentit ja muut määräajat

Tentti järjestetään jälkimmäisellä kontaktijaksolla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Kontaktijaksot, tehtävät, tentti

Viiden opintopisteen kurssi vastaa 135 h työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

c Osaat arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten ja ryhmien toimintaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttikirja Keltikangas-Järvinen: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta.
Tentti ja välitehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Tentti järjestetään jälkimmäisellä kontaktijaksolla.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Metsätalouden liiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kati Kontinen
Vastuuopettaja

Kati Kontinen

Ryhmät
 • MLMI23SY
  Metsätalouden liiketoiminta, ylempi amk

Tavoitteet

Myynnin johtamisen opintojakson painopisteenä ovat myynnin ajankohtaiset haasteet. Opit tuloksellisessa myynnin johtamisessa vaadittavaa systematiikkaa ja tavoitteellisuutta. Opit kehittämään myyntiprosessia ja ymmärrät siihen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Mitä on myynti? Mitkä ovat myynnin tavoitteet? Myynnin keskeiset teemat? Myynnin johtamisen työkalut? Miten saat käytännön työkaluja oman myyntityön, oman organisaation myyntityön sekä myyntityön johtamisen kehittämiseksi? Miten kehität omaa myyntiprosessia, mahdollisuutta tsempata omaa myyntiprosessia muiden alan ammattilaisten kanssa?

Opiskelumateriaali

Tenttimateriaalina opintojakson aikana käsitelyt asiat ja tenttikirja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sisällössä keskitytään seuraaviin teemoihin:
1. Myynnin tulos - jäsennämme myynnin tuloksen tekemisen rakennetta. Se auttaa meitä johtamisessa keskittymään oikeisiin asioihin.
2. Myyntikulttuurin rakentaminen - Myyntikulttuurin merkitys ja rakentaminen, muutos lähtee jokaisesta, muutos ja sen tukeminen.
3. Myynnin johtamisen elementit - johtamismalli, tavoitteet ja seuranta, roolit ja vastuut, asiakaskohtaaminen, myynnin valmennus.
Opintojaksoon kuuluu neljä kontaktipäivää, oppimistehtäviä ja tentti. Arvosanassa oppimistehtävien osuus on 50 % ja tentin 50 %.
Tentistä sovitaan ensimmäisellä jaksolla. Tentti pidetään Learn-tenttinä. Tentin voi silloin tehdä kotona itselleen sopivana aikana ja kaikki materiaalit voivat olla mukana tentissä.
Opintojaksoon kuuluu kaksi kahden päivän kontaktiopetuksen jaksoa

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojakso suunniteltu yhteistyössä työelämän kanssa
opintojaksolla ollut ulkopuolinen luennoitsija

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sisällössä keskitytään seuraaviin teemoihin:
1. Myynnin tulos - jäsennämme myynnin tuloksen tekemisen rakennetta. Se auttaa meitä johtamisessa keskittymään oikeisiin asioihin.
2. Myyntikulttuurin rakentaminen - Myyntikulttuurin merkitys ja rakentaminen, muutos lähtee jokaisesta, muutos ja sen tukeminen.
3. Myynnin johtamisen elementit - johtamismalli, tavoitteet ja seuranta, roolit ja vastuut, asiakaskohtaaminen, myynnin valmennus.
Opintojaksoon kuuluu neljä kontaktipäivää, oppimistehtäviä ja tentti. Arvosanassa oppimistehtävien osuus on 50 % ja tentin 50 %.
Tentistä sovitaan ensimmäisellä jaksolla. Tentti pidetään ns. Moodle-tenttinä. Tentin voi silloin tehdä kotona itselleen sopivana aikana ja kaikki materiaalit voivat olla mukana tentissä.
Opintojaksoon kuuluu kaksi kontaktiopetuksen jaksoa
1. jakso: 12. - 13.3.2020
2. jakso: 16. - 17.4.2020

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

c. arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 50% ja tehtävät 50%.