Siirry suoraan sisältöön

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinto on laaja-alainen ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa valmiudet toimia ensihoidon asiantuntijatehtävissä, hallinnollisen ja operatiivisen johtajan tehtävissä, sekä ensihoidon kehittämistehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on suunnattu ensihoidon tehtävissä toimiville ammattilaisille, ensihoitajille ja sairaanhoitajille. Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi ensihoidon vaativassa kliinisessä osaamisessa ja asiantuntijuuden kehittämisessä, näyttöön perustuvassa toiminnassa, simulaation käytössä ensihoidon osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa, ensihoidon operatiivisessa johtamisessa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä.

Täydentävän osaamisen saat hankittua koko Xamkin Master Schoolin yhteisestä, monialaisesta täydentävän osaamisen opintotarjonnasta. Valintojesi kautta voit painottaa toimintaympäristöosaamista, kehittämisosaamista tai johtamisosaamista omien tavoitteidesi mukaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, kliinisten erityisasiantuntijoiden luento-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, verkkoympäristössä opiskelu, ainutlaatuisessa simulaatio-oppimisympäristössä harjoittelu, käytännön työ sekä teorian ja käytännön integroivat oppimistehtävät muodostavat innostavan ja laadukkaan kokonaisuuden.

Opiskeluaika on noin 1,5-2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Xamkin Kotkan kampus. Lähiopetusta on keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja voit halutessasi kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyön työpaikkasi kehittämiseen.

Ydinosaaminen 40 op
• Ensihoidon vaativa kliininen erityisosaaminen
• Ensihoidon tilanne- ja operationaalinen johtaminen

Täydentävä osaaminen 20 op
• Tutkimus- ja kehittämisopinnot
• Viestintätaidot
• Johtamisopinnot
• Ajankohtaiset teemat

Opinnäytetyö 30 op

Opintojen toteutus

Opintojen alussa osaaminen rakentuu tutkintokohtaisen, kaikille yhteisen, ydinosaamisen kautta. Opintojen edetessä lisääntyy Master Schoolin täydentävän osaamisen merkitys henkilökohtaisen osaamisen rakentumisessa.

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin kehittymistarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla.
Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä osaamisen kehittymisprosesseja edistetään koulutusalojen yhteisissä, myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

Uramahdollisuudet

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin. Tehtävänäsi voi olla:
• erilaiset ensihoitopalvelun esimies-, johtaja- ja päällikkötehtävät
• erilaiset ensihoidon asiantuntijatehtävät
• projekti-/hankepäällikön tehtävät
• opettajana toimiminen (edellyttää YAMK tutkinnon lisäksi pedagogista pätevyyttä)

TKI ja työelämäyhteistyö

Master Schoolissa toteutettavat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on kehitetty työelämäläheisiksi tutkinnoiksi erotukseksi yliopistojen teoreettisemmista maisteritutkinnoista. Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinto-opiskelijoiden omat työpaikat ovat koulutuksen keskeisin työelämäyhteys. Sekä erilaiset opintojaksojen tehtävät että opinnäytetyö on mahdollista kiinnittää opiskelijan työpaikan tarpeisiin. Työelämäläheisyys näkyy kumppaneiden aktiivisena osallistumisena koulutuksen eri vaiheissa. Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinnon opetushenkilöstö on osana laajaa kansallista sekä kansainvälistä ensihoidon asiantuntijaverkostoa.

Master School perustuu siihen, että opiskelija löytää tutkimus- ja kehittämistoiminnan imun opintojen alusta lähtien. Tavoitteena on, että opinnot rakentuvat strategisten tutkimus- ja kehittämiskysymysten tai innovaatioiden ja omien kehittymistarpeiden ympärille.
Tutkimus- ja kehittämiskysymykset voivat liittyä opiskelijan omaan taustaorganisaatioon, oman alan kehittämiseen tai laajempaan korkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tai alueen strategisiin haasteisiin. Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen ylempi AMK-koulutuksessa osa opintojaksojen toteutuksista on integroitu alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk
Tunnus
(EHKT23KY)
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk
Tunnus
(EHKT22KY)
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk
Tunnus
(EHKT21KY)

Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YO00CV20-3081 Ryhmät EHKT23KY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus EH00DO94-3006 Ryhmät EHKT23KY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus EH00DU03-3004 Ryhmät EHKT23KY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus EH00DO92-3006 Ryhmät EHKT23KY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus EH00EM10-3002 Ryhmät EHKT23KY