Siirry suoraan sisältöön

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinto on laaja-alainen ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa valmiudet toimia ensihoidon asiantuntijatehtävissä, hallinnollisen ja operatiivisen johtajan tehtävissä, sekä ensihoidon kehittämistehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on suunnattu ensihoidon tehtävissä toimiville ammattilaisille, ensihoitajille ja sairaanhoitajille. Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi ensihoidon vaativassa kliinisessä osaamisessa ja asiantuntijuuden kehittämisessä, näyttöön perustuvassa toiminnassa, simulaation käytössä ensihoidon osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa, ensihoidon operatiivisessa johtamisessa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä.

Täydentävän osaamisen saat hankittua koko Xamkin Master Schoolin yhteisestä, monialaisesta täydentävän osaamisen opintotarjonnasta. Valintojesi kautta voit painottaa toimintaympäristöosaamista, kehittämisosaamista tai johtamisosaamista omien tavoitteidesi mukaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, kliinisten erityisasiantuntijoiden luento-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, verkkoympäristössä opiskelu, ainutlaatuisessa simulaatio-oppimisympäristössä harjoittelu, käytännön työ sekä teorian ja käytännön integroivat oppimistehtävät muodostavat innostavan ja laadukkaan kokonaisuuden.

Opiskeluaika on noin 1,5-2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Xamkin Kotkan kampus. Lähiopetusta on keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja voit halutessasi kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyön työpaikkasi kehittämiseen.

Ydinosaaminen 40 op
• Ensihoidon vaativa kliininen erityisosaaminen
• Ensihoidon tilanne- ja operationaalinen johtaminen

Täydentävä osaaminen 20 op
• Tutkimus- ja kehittämisopinnot
• Viestintätaidot
• Johtamisopinnot
• Ajankohtaiset teemat

Opinnäytetyö 30 op

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opintojen alussa osaaminen rakentuu tutkintokohtaisen, kaikille yhteisen, ydinosaamisen kautta. Opintojen edetessä lisääntyy Master Schoolin täydentävän osaamisen merkitys henkilökohtaisen osaamisen rakentumisessa.

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin kehittymistarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla.
Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä osaamisen kehittymisprosesseja edistetään koulutusalojen yhteisissä, myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

Uramahdollisuudet

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin. Tehtävänäsi voi olla:
• erilaiset ensihoitopalvelun esimies-, johtaja- ja päällikkötehtävät
• erilaiset ensihoidon asiantuntijatehtävät
• projekti-/hankepäällikön tehtävät
• opettajana toimiminen (edellyttää YAMK tutkinnon lisäksi pedagogista pätevyyttä)

TKI ja työelämäyhteistyö

Master Schoolissa toteutettavat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on kehitetty työelämäläheisiksi tutkinnoiksi erotukseksi yliopistojen teoreettisemmista maisteritutkinnoista. Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinto-opiskelijoiden omat työpaikat ovat koulutuksen keskeisin työelämäyhteys. Sekä erilaiset opintojaksojen tehtävät että opinnäytetyö on mahdollista kiinnittää opiskelijan työpaikan tarpeisiin. Työelämäläheisyys näkyy kumppaneiden aktiivisena osallistumisena koulutuksen eri vaiheissa. Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK-tutkinnon opetushenkilöstö on osana laajaa kansallista sekä kansainvälistä ensihoidon asiantuntijaverkostoa.

Master School perustuu siihen, että opiskelija löytää tutkimus- ja kehittämistoiminnan imun opintojen alusta lähtien. Tavoitteena on, että opinnot rakentuvat strategisten tutkimus- ja kehittämiskysymysten tai innovaatioiden ja omien kehittymistarpeiden ympärille.
Tutkimus- ja kehittämiskysymykset voivat liittyä opiskelijan omaan taustaorganisaatioon, oman alan kehittämiseen tai laajempaan korkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tai alueen strategisiin haasteisiin. Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen ylempi AMK-koulutuksessa osa opintojaksojen toteutuksista on integroitu alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk
Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hannu Salonen
 • Aki Viipuri
Opiskelijaryhmät
 • EHKT23KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

- Hahmotat ensihoidon toimintaympäristön ajankohtaisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä teemoja
- Osaat hyödyntää ennakointi- ja ajankohtaistietoa arjen johtamisen kehittämisessä
- Osaat hyödyntää simulaatiota ensihoidon osaamisen kehittämisessä ja varmistamisessa
- Ymmärrät simulaation mahdollisuudet ensihoidon johtamisosaamisen kerryttämisessä
- Osaat suunnitella ja toteuttaa simuloidun oppimistilanteen

Sisältö

- Ajankohtaiset ilmiöt ensihoidon johtamisessa
- Jatkuva oppiminen ensihoitotyössä ja jatkuvan oppimisen johtaminen
- Ihmisen toiminnan ymmärtäminen
- Ihmisen toiminnan kehittäminen ja varmistaminen simulaatioharjoittelun avulla
- Inhimillisyys johtamistyössä

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Opetussuunnitelman mukainen toteutus

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • EnsihoitoYAMK Virtuaali
 • Joonas Lahelma
Opiskelijaryhmät
 • EHKT23KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

- Ymmärrät ensihoidon palvelujärjestelmän kokonaisuuden
- Ymmärrät mitä toimintojen suunnittelussa tulee huomioida erityisesti uusia palveluja ja menetelmiä ajatellen
- Ymmärrät ennakoinnin merkityksen ensihoitopalvelun strategiatyössä, liittyen palvelujärjestelmien suunnitteluun, organisointiin ja erityisesti johtamiseen

Sisältö

- Ensihoidon palvelujärjestelmän normit ja ohjaus
- Palvelujärjestelmän johtamisen perusteet
- Toiminnan laatu ja arviointi
- Operatiivisen ensihoitopalvelun ja järjestelmän johtaminen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
Opiskelijaryhmät
 • EHKT23KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

- Ymmärrät hyvän tieteellisen käytännön periaatteet
- Ymmärrät näyttöön perustuvan toiminnan periaatteet
- Tunnistat ensihoitotyön tutkimus- ja kehittämistarpeita
- Hallitset kirjallisuuskatsauksien toteuttamisen pääpiirteet
- Osaat hyödyntää tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä

Sisältö

- Hyvä tieteellinen käytäntö
- Näyttöön perustuva toiminta
- Tiedonhaun prosessit
- Tutkimusten ja kehittämishankkeiden suunnittelun ja menetelmävalintojen lähtökohdat

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • EnsihoitoYAMK Virtuaali
 • Joonas Lahelma
Opiskelijaryhmät
 • EHKT22KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

- Osaat käyttää ensihoitolääketieteellistä tietoa ja teoriaa ensihoidossa
- Osaat hyödyntää uusimpia ensihoitolääketieteellisiä tutkimuksia sekä hoitomenetelmiä

Sisältö

- Ensihoitolääketieteen ajankohtainen tutkimus
- Ultraäänen käyttömahdollisuudet ensihoidossa ja ultraäänitutkimusten tekeminen käytännössä
- Vieritestauksen käyttömahdollisuudet, -kohteet, tekniikat ja laitteet
- Elottoman potilaan uusimmat hoitomahdollisuudet ja hoitomenetelmät kentällä
- Traumapotilaan uudet hoitomahdollisuudet ja hoitomenetelmät kentällä

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Ryhmäkoko 20.

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
 • EnsihoitoYAMK Virtuaali
 • Joonas Lahelma
Opiskelijaryhmät
 • EHKT23KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

- Osaat tunnistaa oman osaamisesi ja luoda ammatillista asiantuntijuutta kasvattavan kehittymissuunnitelman
- Hahmotat ensihoidon esihenkilötyöhön kuuluvia sisältöjä
- Ymmärrät eettistä johtamista
- Osaat hahmottaa tulevaisuusnäkökulman ensihoitopalvelun johtamistyössä

Sisältö

- Osaamisen tunnistaminen ja hankkiminen, asiantuntijuuden kerryttäminen
- Itsensä johtaminen
- Eettinen, läsnä oleva lähijohtaminen
- Tulevaisuuden ensihoitopalvelun johtaminen

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Joonas Lahelma
 • Ensihoito Virtuaali
Vastuuhenkilö

Joonas Lahelma

Opiskelijaryhmät
 • EHKT22KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

- ymmärrät osaamisen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen yhteyden suorituksen johtamiseen ja osaat soveltaa siinä tarvittavia työkaluja lähijohtamisessa
- ymmärrät dialogisen ja laadukkaan lähiesimiestyön yhteyden korkean suoriutumisen kulttuuriin
- osaat arvioida johtamistoiminnan eettisiä kysymyksiä
- osaat ohjata henkilöstön käytännön työskentelyä työn organisoinnin, työnjaon, vastuuttamisen, osallistamisen, vuorovaikutuksen ja tiedottamisen keinoilla
- osaat toimia ensihoidon tilannejohtajana monimuotoisissa ongelmatilanteissa erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaat toimia ensihoitopalvelun hallinnollisena johtajana yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa

Sisältö

- Miten osaamisen ja henkilöstövoimavarojen johtaminen on yhteydessä suorituksen johtamiseen ja mitä työkaluja lähijohtamiseen on?
- Mitä ovat johtamisen uudet organisointimallit?
- Mitä dialogien esimiestyö on ja miten se on yhteydessä korkean suorituksen kulttuuriin?
- Miten johtamistoimintaa suunnitellaan ja arvioidaan ensihoidon palveluketjussa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
 • EnsihoitoYAMK Virtuaali
Vastuuhenkilö

Hilla Nordquist

Opiskelijaryhmät
 • EHKT22KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

- Hahmotat projektien ja tutkimus- ja kehittämishankkeiden mahdollisuuksia ensihoidon toimintaympäristöissä
- Ymmärrät projektien ja laajojen tutkimus- ja kehittämishankkeiden prosessien eri vaiheet
- Ymmärrät implementointiprosessin eri vaiheet
- Syvennät tutkimus- ja kehittämistehtävissä toimimisessa tarvittavaa asiantuntemustasi

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistarpeen muotoutuminen hanke- tai projektisuunnitelmaksi
- Budjetointi ja rahoituslähteet
- Hankkeen tai projektin toteutuksen erilaiset vaiheet
- Implementointiprosessit

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
 • EnsihoitoYAMK Virtuaali
Vastuuhenkilö

Hilla Nordquist

Opiskelijaryhmät
 • EHKT22KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

- Osaat hahmottaa työhyvinvoinnin moniulotteisuuden ja soveltaa tietoa ensihoidon ympäristöön
- Syvennät osaamistasi työhyvinvoinnin johtamisessa niin teoriassa, kuin ensihoitoalan käytännön työelämään kytkeytyen
- Tunnistat henkilöstön erilaisia työhyvinvointitarpeita ja hahmotat sidosryhmien, kuten työterveyshuollon, hyödyntämistä ja roolia työhyvinvoinnin edistämisessä

Sisältö

- Työhyvinvointiin vaikuttavat asiat
- Työhyvinvoinnin johtaminen teoriassa ja käytännön työelämään kytkeytyen
- Työuranäkökulma työhyvinvoinnissa
- Työterveyshuoltoyhteistyö
- Suuren organisaation työhyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen

Arviointiasteikko

1-5