Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Opintojen myötä vahvistat omaa osaamistasi toimia monialaisessa toimintaympäristössä terveyden edistämisen asiantuntijana, kehittäjänä sekä johtamis- ja esimiestyössä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) jakautuu terveyden edistämisen ydinosaamiseen (30 op), täydentävään osaamiseen 30 (op) ja opinnäytetyöhön (30op)

Ydinosaamisen sisältö (30 op)
• Terveyden edistämisen lähtökohdat ja eettinen perusta
• Terveyden edistämisen teoreettiset mallit ja menetelmät yksilö, perhe ja yhteisötasolla
• Näyttöön perustuva terveyden edistämisen toiminta ja sen kehittäminen
• Terveyden edistämisen strategiat ja tiedolla johtaminen
• Asiakaslähtöisyys terveyttä edistävissä palveluissa ja niiden kehittämisessä
• Terveyden edistämisen asiantuntijuus, johtaminen ja vaikuttavuuden arviointi

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus muodostuu lähipäivistä koulussa ja verkossa toteutetuista opinnoista. Opiskelu sisältää elektronista tiedonhankintaa, itsenäistä perehtymistä aihealueisiin, kirjallisia tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja tehtävien vertaisarviointia verkossa, seminaariesityksiä ja projektityöskentelyä.

Opiskelu edellyttää osallistumista 3¬ 5 lähipäivään kuukaudessa, itsenäistä tiedonhankintaa, hyviä verkkoyhteyksiä, tietotekniikkaa ja aktiivista, aikataulutettua verkkotyöskentelyä opiskelijatovereiden kanssa.

Lähipäivät toteutetaan Kotkassa ja etäyhteyden kautta. Täydentävät opintojaksot tarjotaan Master Schoolissa ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita myös muista koulutusohjelmista.

Uramahdollisuudet

Terveyden edistämisen ylemmän AMK-koulutuksen suorittaneen mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat:
• osastonhoitaja
• apulaisosastonhoitaja
• palvelukodin johtaja
• palvelukodin vastaava
• palvelupäällikkö
• kotihoidon aluejohtaja
• kuntoutuspäällikkö
• projektikoordinaattori
• projektityöntekijä
• Hyvinvointikoordinaattori
• Työhyvinvointikoordinaattori

Opiskelija voi profiloitua aiemman tutkintonsa tai luomansa osaamisalueen mukaan erilaisiin tehtäviin. Profiloitumista tukevat kehittämistyö ja vapaavalintaiset opinnot.

Opinnot suoritettuaan opiskelija saavuttaa ylemmän AMK-tutkinnon. Johtamisopintojen perusteella opiskelija on pätevä lähiesimiestehtäviin, jolloin sijoittumispaikka on riippuvainen aiemmasta tutkinnosta.

Terveyden edistämisen opintojen perusteella opiskelija on pätevä terveyden edistämisen hankkeiden koordinaattorin ja projektityöntekijän tehtäviin. Koulutus antaa pätevyyden tehtäviin, joissa on vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelussa vahvat työelämäyhteydet näkyvät oppimistehtävien ja opinnäytetyön sijoittamisessa työelämän toimintaprosesseihin. Kehittämistyön aihe liittyy työelämän kehittämiseen.

Terveyden edistäminen, ylempi amk
Terveyden edistäminen, ylempi amk
Terveyden edistäminen, yamk
Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Virpi Maijala
Opiskelijaryhmät
 • TEKT22SY
  Terveyden edistäminen, yamk

Tavoitteet

• Osaat hyödyntää näyttöön perustuvia suosituksia ja systemoitua tietoa terveyttä edistävässä toiminnassa
• Osaat kriittisesti arvioida tutkittua tietoa ja ymmärrät tutkimusnäytön tuottamisen vaiheet
• Osaat analysoida terveyttä edistävän toiminnan toteutumista tutkimusnäyttöön pohjautuen
• Osaat kehittää terveyttä edistävää toimintaa tutkimusnäyttöön pohjautuen
• Osaat soveltaa tutkimusnäyttöön pohjautuvia yhtenäisiä käytäntöjä terveyttä edistävän toiminnan kehittämisessä

Sisältö

• Tutkimusnäytön lähteet ja näytön asteet
• Tutkimusnäytön kriittisen arvioinnin kriteerit ja vaiheet
• Näyttöön perustuvat yhtenäiset käytännöt
• Tutkimusnäytön implementointi terveyttä edistävään toimintaan

Opiskelumateriaali

Bianchi, M., Bagnasco, A., Bressan, V. A. (2018) Review of the role of nurse leadership in promoting and sustaining evidence-based practice. Journal of Nursing Management; 26: 918–932.
Birken, S., Clary, A., Tabriz, A. A., Turner, K., Meza, R., Zizzi, A., Larson, M., Walker, J., Charns, M. (2018) Middle managers´ role in implementing evidence-based practices in health care: a systematic review. Implementation Science; 13: 1-14.
Friesen-Storms, J. H. H., M., Moser, A., van der Loo, S., Beurskens, A. J. H. M. & Bours, G. J. J. W. (2014) Systematic implementation of evidence-based practice in clinical nursing setting: a participatory action research project. Journal of Clinical Nursing 24, 57-68.
Häggman- Laitila, A. (2009) Näyttöön perustuva hoitotyö: systemaattinen katsaus implementointiin. Hoitotiede 21 (4), 24-258.
Korhonen, A., Jylhä, V., Korhonen, T. & Holopainen, A. (2018) Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö & Skhole, Nordestedt
Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., Fineout-Overholt, E., & Long, L. E. (2014) The establishment of evidence-based practice competencies for practicing registered nurses and advanced practice nurses in real-world clinical settings: Proficiencies to improve healthcare quality, reliability, patient outcomes, and costs. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 11(1), 5-15.
Stetler, C. B., Ritchie, J. A., Rycroft-Malone, J. & Charns, M. P. (2014) Leadership for evidence-based practice: strategic and functional behaviors for institutionalizing EBP. Worldviews Evidence Based Nursing, 11, 219-226.
Taylor, N., Clay-Williams, R., Hodgen, E., Braithwaite, J. & Groene, O. (2015) High performing hospitals: A qualitative systematic review of associated factors and practical strategies for improvement. BMC Health Services Research, 15 (244), 2-22.
Turpeinen, M. & Koskela I. (2017) Onko pakko? Onko mahdollista? Osataanko? Halutaanko? Uutta toimintamallia käyttöönottamassa organisaation muutostilanteessa. Hallinnon Tutkimus 36 (3), 197-212.
Opintojakson alussa esitettävä ajankohtainen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontakti- ja seminaariopetukseen osallistuminen.
Itsenäisesti kirjallisten tehtävien tekeminen.
Opintojakson toteutusaikana väliohjaukseen osallistuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen tehtävä toteutetaan yhteistyössä opiskelijan työyksikön kanssa

Tentit ja muut määräajat

Kirjallisen lopputehtävän palautus 30.10.2022 mennessä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h jakautuu seuraavasti: luennot 7h, väliohjaus 7h, seminaari 7h. Itsenäinen työskentely 114h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Virpi Maijala
Vastuuhenkilö

Virpi Maijala

Opiskelijaryhmät
 • TEKT22SY
  Terveyden edistäminen, yamk

Tavoitteet

• Osaat kuvata monitieteellisistä lähtökohdista eri terveyden edistämisen määritelmiä
• Osaat kuvata terveyden edistämisen kehityskulkuja ja painopistealueita
• Ymmärrät terveyden taustatekijät ja niiden vaikutuksen terveyteen ja terveyserojen syntyyn
• Hallitset terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvot
• Ymmärrät terveyden osana ihmisarvoa

Sisältö

• Terveyden edistämisen mallit ja määritelmät monitieteisistä lähtökohdista
• Terveyden edistämisen kehityskulut ja painopistealueet eri ajanjaksoina
• Terveyden taustatekijät ja terveyserojen synty
• Terveyden edistämisen eettinen perusta ja arvot
• Terveys ihmisarvona

Opiskelumateriaali

Green, J., Cross, R., Woodall, J. & Tones, K. 2019. Health promotion. Planning and strategies.
Naidoo, J. & Wills, J. 2016. Foundations for health promotion
Muu ajankohtainen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistuminen
Ryhmä- ja itsenäisen tehtävän tekeminen ja esittäminen
Opintojaksoon liittyy tiedonhakua, minkä vuoksi jokaisella tulee olla oma kannettava tietokone mukana tunneilla

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 24h
Itsenäinen opiskelu: 111h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Liisa Korpivaara
 • Virpi Maijala
Vastuuhenkilö

Virpi Maijala

Opiskelijaryhmät
 • TEKT22SY
  Terveyden edistäminen, yamk

Tavoitteet

• Osaat kuvata terveyden edistämisen toiminnan eri tasot
• Hallitset terveyden edistämisen toiminnan taustalla olevia teoreettisia malleja
• Osaat soveltaa monitieteistä tietoperustaa yksilön, perheen ja yhteisön terveyttä edistävään toimintaan
• Osaat soveltaa terveyden edistämisen teoreettisiin malleihin pohjautuvia menetelmiä yksilön, perheen ja yhteisön terveyttä edistävässä toiminnassa
• Osaat soveltaa luotettavaa tietoa yksilön, perheen ja yhteisön terveyden edistämiseen
• Osaat soveltaa kulttuurisen terveyden edistämisen tietoperustaa yksilön, perheen ja yhteisön terveyden edistämiseen

Sisältö

• Terveyden edistämisen tasot
• Terveyden edistämisen monitieteinen viitekehys teoreettisten mallien taustalla
• Terveyden edistämisen teoreettisiin malleihin pohjautuvat menetelmät yksilön, perheen ja yhteisön terveyttä edistävässä toiminnassa
• Luotettavan tiedon lähteet
• Kulttuurinen terveyden edistäminen yksilön, perheen ja yhteisön terveyttä edistävässä toiminnassa

Opiskelumateriaali

Woodall J. & Cross R. (2022) Essentials of health promotion. SAGE Publications.
Muu ajanjohtainen materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäisesti kirjallisten tehtävien tekeminen.
Opintojakson toteutusaikana harjoituksiin osallistuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen tehtävä toteutetaan yhteistyössä opiskelijan työyksikön kanssa

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson kirjalliset tehtävät 31.12.2022 mennessä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135h jakautuu seuraavasti: Kontaktiopetus 21h Itsenäinen opiskelu 114h

Arviointiasteikko

1-5