Siirry suoraan sisältöön

Merenkulun johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
merikapteeni (ylempi AMK)
Insinööri (AMK), merenkulku

Laajuus:
60 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 25 op
- Merenkulun johtaminen (Leadership in Maritime Industry)
- Projektijohtaminen ja asiantuntijuus (Project Management and Expertise)
- Talousjohtaminen (Financial management)
- Liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiot (Developing business and innovations)
- Vastuullinen liiketoiminta merenkulussa (Responsible maritime business)

Merenkulun toimintaympäristöt

Tunnistat merenkulun toimintaympäristön ja sidosryhmien toiminnan. Osaat arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita niin omassa organisaatiossasi kuin kilpailuympäristössä. Osaat hankkia ja analysoida yrityksen tilaa ja tulevaisuutta koskevaa tietoa ja tehdä päätöksiä. Osaat ennakoida ja arvioida liiketoimintaa ja liiketoiminnan kehittämistä talouden johtamisen näkökulmasta.

Projektit ja kehittäminen

Hallitset projektijohtamisen menetelmiä ja osaat suunnitella toteutuksia projektilähtöisesti resursseja hyödyntäen. Osaat analysoida yrityksesi tai organisaatiosi nykytilaa ja tunnistat kehittämiskohteita. Osaat suunnitella, johtaa ja toteuttaa kehittämishankkeita ja toimia erilaisissa kehittämisryhmissä.

Johtaminen

Osaat toimia ja tehdä päätöksiä yrityksessä tai organisaatiossa sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Osaat toimia esimiehenä ja alaisena.

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.Täydentävä osaaminen,?15 op?

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School?-tarjonnasta.? Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:??

- tutkimus ja kehittäminen?
- johtaminen ja yrittäjyys?
- kansainväliset?työympäristöt?
- tieto, digitaalisuus ja verkostot.?

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).??

Täydentäviin opintoihin voidaan?hyväksilukea?myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen?hyväksilukemisesta?voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.?

Opinnäytetyö 30 op

Opintojen tavoite

Pätevöidy monipuolisiin merenkulun johtotehtäviin

Merenkulun ammattilaisella tulee olla kykyä johtaa organisaatioita sekä ihmisten että strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Pitää myös olla kykyä huomioida toimialan kilpailutilanne, vaatimukset ja ympäristö ja juuri näihin tulevaisuuden tarpeisiin Xamkin merenkulun koulutus osaltaan vastaa. Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen kehittäminen. Tavoitteena on myös parantaa valmiuksiasi toimia merenkulkualan elinkeinon ja hallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä tulevaisuuden tarpeita vastaavasti.

Merenkulun johtamisen YAMK-tutkinnon suoritettuasi pätevöidyt monipuolisiin merenkulun johtotehtäviin. Voit toimia paremmin merenkulun kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. itsenäisissä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, esimiehenä tai yrittäjänä. Tutkintonimikkeesi on joko merikapteeni (ylempi AMK) tai insinööri (ylempi AMK), riippuen aikaisemmasta koulutustaustastasi. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon suorittaneille merikapteeneille tai merenkulun insinööreille, joilla on vähintään kaksi vuotta alaan liittyvää työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.
Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 200.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään?monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.? Voit?hyödyntää opintoja?suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.??

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, opintopsykologit, opiskelijaterveydenhuollon työntekijät ja oppilaitospappi.

BYOD –?Bring?Your?Own?Device?

Xamkin?opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät?Xamkin?verkkosivulta.?

Merenkulun johtaminen, ylempi amk
Tunnus
(MHKT23SY)
Merenkulun johtaminen, ylempi amk
Tunnus
(MHKT21SY)
Merenkulun johtaminen, ylempi amk
Tunnus
(MHKT19SY)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuopettaja

Joel Paananen

Ryhmät
 • MHKT23SY
  Merenkulun johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät innovaatiojohtamisen merkityksen merenkulussa.
Osaat kehittää liiketoimintaa innovaatioiden avulla.
Tunnistat erilaisia innovaatiomuotoja kuten tuoteinnovaatio, palveluinnovaatio sekä liiketoimintainmalli-innovaatio.
Osaat määritellä kriittiset menestystekijät sekä arvioida toimintaympäristön muutokset ja mahdolliset esteet uudistumiselle.
Ymmärrät suotuisan innovaatiokulttuurin mahdollisuudet osana organisaation kehittymistä.
Osaat soveltaa uutta tietoa osana päätöksentekoa ja liiketoiminnan kehittämistä.

Sisältö

Mitä ovat yrityksen ja organisaation kehittämisen peruselementit.
Miten toteutat onnistunutta innovaatiojohtamista?
Miten etsiä ja hakea uusia innovaatioita sekä menestyksen ajureita omaan toimintaympäristöön?
Miten teet luovia ja innovatiivisia päätöksiä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali kuvataan aloitusluennolla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti lähi- ja verkko-opetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatenttien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä

Opiskelijan työmäärä

Keskimääräinen opiskelijan työkuorma on 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Innovaatiojohtaminen (J.Paananen): Puolet opintojaksosta keskittyy erityisesti innovaatiojohtamiseen. Innovaatioiden merkitys osana globaalia talouskasvua ja siten sen merkitys yrityksen kehittymiselle. Onnistuneen innovaatiojohtamisen merkitys suotuisan innovaatiokulttuurin syntymiseen ja erilaisten tuote- tai palveluinnovaatioiden riippuvuudet ja kehittämisen erityispiirteet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien arviointiin sekä tenttiin. Tehtävien ja tentin pisteiden painoarvosta kokonaisarvosanassa sovitaan opintojakson aloituksessa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • Merenkulun hallinnon koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuopettaja

Joel Paananen

Ryhmät
 • MHKT23SY
  Merenkulun johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Perehdyt organisaation johtamisen eri osa-alueisiin.
Muodostat kokonaiskuvan merenkulkuelinkeinon piirissä toimivien yritysten ja organisaatioiden johtamisjärjestelmistä, toimintaympäristön erityispiirteistä ja haasteista.

Sisältö

Mitä on organisaation johtaminen?
Mitä on henkilöstöjohtaminen?
Minkälaista on organisaatioiden toiminta eri ympäristöissä?
Minkälaisia ovat merenkulkuelinkeinon liiketoimintaympäristöt ja niihin liittyvät haasteet?
Miten tunnistat ja hallitset riskejä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille.

Yksilölliset oppimisväylät

Työelämään integroitu oppimisväylä: Lähiopetuksen ja mahdollisen kirjallisuustentin lisäksi laadimme jokaiselle henkilökohtaisen suunnitelman tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työelämäyhteistyössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voidaan suorittaa yksi tai useampi TKI- tai työelämätoimeksianto.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Merenkulun johtamisen koulutus (ylempi amk)
Vastuuopettaja

Joel Paananen

Ryhmät
 • MHKT23SY
  Merenkulun johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat ammattialasi kehittämis- tai tutkimustarpeita.
Osaat suunnitella työelämän tai ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Sisältö

Miten määrittelen ja rajaan opinnäytetyöni aiheen ja laadin tutkimus- tai kehittämissuunnitelman?
Miten sovellan ja yhdistän erilaisia tietolähteitä opinnäytetyöni kohteena olevan ilmiön teoreettiseen jäsentämiseen ja käsitteiden määrittelyyn.
Miten valitsen ja perustelen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistavan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • Merenkulun hallinnon koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuopettaja

Joel Paananen

Ryhmät
 • MHKT23SY
  Merenkulun johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Omaksut merenkulun projekteissa käytettävät tavoitteelliset työskentelytavat.
Ymmärrät asiantuntijuuden ja osaamisen johtamisen merkityksen projektitoiminnassa.

Sisältö

Mitä tietoja ja taitoja liittyy osaamisen johtamiseen, asiantuntijaverkoston ja projektin hallintaan?
Mitkä tekijät vaikuttavat projektin onnistumiseen tai epäonnistumiseen?
Miten määritellään oikea resurssin tarve projektin eri vaiheissa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille.

Yksilölliset oppimisväylät

Työelämään integroitu oppimisväylä: Lähiopetuksen ja mahdollisen kirjallisuustentin lisäksi laadimme jokaiselle henkilökohtaisen suunnitelman tämän opintojakson sisällön ja tavoitteiden suorittamisesta työelämäyhteistyössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voidaan suorittaa yksi tai useampi TKI- tai työelämätoimeksianto.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.
Kaikki arvioitavat oppimistehtävät on suoritettava ennen tenttiin osallistumista.
Opintojakson tentti suoritetaan ennen opintojakson päättymistä.
Uusintatentittien suorittaminen sallittua tutkintosäännön mukaisesti, mikäli muut opintojakson arvioitavat tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät ja tentit sovitaan opintojakson aloitusluennolla.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Merenkulun johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jarmo Kulhelm
Vastuuopettaja

Joel Paananen

Ryhmät
 • MHKT23SY
  Merenkulun johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat selvittää keskeiset talouden peruskäsitteet ja ymmärrät talousjohtamisen kytkennät strategiseen johtamiseen
Osaat soveltaa liiketoiminnan ohjauksessa yleisimpiä laskentamenetelmiä sekä laskentatekniikoita
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen vaikuttavat keskeiset tekijät
Osaa analysoida ja tulkita yrityksen tuloslaskennan ja tilinpäätöksen informaatiota

Sisältö

Mitä ovat talouden peruskäsitteet?
Mitä on talousjohtaminen ja sen rooli yrityksen strategisessa johtamisessa?
Miten yrityksen taloutta ohjataan ja seurataan?
Mitä on kustannus- ja kannattavuuslaskenta?
Miten tilinpäätöstä analysoidaan tunnuslukujen avulla?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä oppimistehtävät itsenäisesti ilman osallistumista lähi-/verkkotunneille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä TKI tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista