Siirry suoraan sisältöön

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon, sekä artenomi (AMK), insinööri (AMK)-, muotoilija (AMK)-, restonomi (AMK) -, tradenomi (AMK)- ja yhteisöpedagogi (AMK) –tutkinnon suorittaneille, ja vähintään kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen alalla työskennelleille ammattilaisille.
Koulutuksen avulla laajennat ja syvennät osaamistasi:
• hyvinvointitiedon hyödyntämisessä omassa työssäsi, oman alasi kehittämisessä ja monialaisissa yhteistyöverkostoissa
• hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa asiakkaan ja organisaation näkökulmasta
• dataperustaisten hyvinvointipalveluiden toimintamallien ja kannattavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä
• dataperusteisten hyvinvointipalvelujen suunnittelussa ja johtamisessa

Koulutuksen sisältö

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK) – tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista syventävistä opinnoista (40 / 25 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (20 / 5 op).
Ydinosaamisen opinnot muodostuvat kolmesta (3) moduulista:
Tieto ja tietojärjestelmät – moduuli (15 op/10 op)
- Tieto ja tiedonhallinta (5 op)
- Tietojohtaminen (5 op)
- Tietojärjestelmien hankinta (5 op: ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
Hyvinvoinnin edistäminen, mittaaminen ja dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen – moduuli (15 op/10 op)
- Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat (5 op)
- Ihmisen hyvinvointikäyttäytyminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
- Ihmisen hyvinvointikäyttäytymisen mittaaminen (5 op)
Asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen –moduuli (10 op/5 op)
- Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
- Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen (5 op)
Täydentävän osaamisen opinnot (20 op / 5 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista.
Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia:
• tutkimus- ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• digitaalisuus, tieto ja verkostot
Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.
Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin vuoden (60 op) tai kaksi vuotta (90 op).
Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 2 arkipäivänä (to-pe) kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua.
Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa. Lähiopetusta toteutetaan osittain myös Xamkin Active Life Lab – hyvinvointioppimisympäristössä, joka sijaitsee Mikkelissä Saimaa Stadiumin tiloissa. Active Life Lab tarjoaa huippuolosuhteet digitaalisten hyvinvointi-interventioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä opetukseen. Laboratorion tutkimustoiminnan johtoajatuksena on dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen. Opiskelu Active Life Labissa antaa näköalapaikan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden suunnitteluun.
Täydentävät Master School opinnot toteutetaan neljällä eri kampuksella, joita on Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina.

Uramahdollisuudet

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylemmän AMK-tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus tekee tiivistä ja monipuolista työelämäyhteistyötä paikallisella ja kansallisella tasolla. Myös Saimaa Stadiumin monialaisessa tutkimus- ja kehitysympäristössä Sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään taitojasi käytännössä osana oikeita tutkimus- ja kehityshankkeita.
Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) työelämäyhteistyö rakentuu opiskelijoiden työelämäverkostoista sekä Master Schoolin monialaisista työelämäprojekteista, joihin opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat.
YAMK-tutkinnon opiskelu on monialaisten ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista ja työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja ylläpitämistä.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 15.12.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 29.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Aila Friis
Vastuuhenkilö

Aila Friis

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät keskeiset hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat yli oman alasi
Tiedät ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tekijöitä oman alasi / peruskoulutuksesi näkökulmasta

Sisältö

Mitkä säännökset vaikuttavat hyvinvointialan toimintaan ja toimijoihin?
Millaisia hyvinvoinnin toimijoita ja edistämisohjelmia eri aloilla toimii?

Opiskelumateriaali

Tiedotetaan opintojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tiedotetaan opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tiedotetaan opintojaksolla.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Aila Friis
 • Eija Karjalainen
Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät, mistä ihmisen hyvinvointi muodostuu.
Ymmärrät yksilön käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Mitä on ihmisen hyvinvointi ja siihen liittyvien tekijät?
Miten ihmisen hyvinvointiin liittyviin tekijöihin voidaan vaikuttaa?
Miten ihmistä voidaan aktivoida edistämään omaan hyvinvointiaan eri menetelmiä hyödyntämällä?

Opiskelumateriaali

Learn -alustalla oleva aineisto ja muu opettajan osoittama materiaali. Learn-alusta aukeaa 1.9.2022, kun opintojakson alkaa. Avain alustalle annetaan aloitusinfon yhteydessä opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla 1.9.2022

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Luennot ja oppimistehtävät.
Työhön integroitu oppimisväylä: Oppimistehtävät sisältävät työhön integroinnin.
Näyttö: Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, sosionomi- ja yhteisöpedagogitaustaiset opiskelijat voivat osoittaa osaamisen näytöllä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu oppimistehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautuspäivät 31.10.2022 yksilötehtävä, 27.11.2022 yksilötehtävä, 27.11.2022 ryhmätehtävä. Ei tenttiä.
Näyttötehtävän palautus 2.12.2022.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei.

Opiskelijan työmäärä

27 tuntia/opintopiste.

Toteutuksen osien kuvaus

Ei.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus:

1.9.2022 Friis (Friis & Karjalainen aloitusinfossa), luokkaopetus
2.9.2022 Friis, luokkaopetus
6.10.2022 Karjalainen, opetus etänä Teamsissa
3.11.2022 Karjalainen, Friis, opetus etänä Teamsissa
4.11.2022 Karjalainen, opetus etänä Teamsissa
2.12.2022 Friis & Karjalainen, opetus etänä Teamsissa

Teams-välitteisen opetuksen linkki löytyy opintojakson alustalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät arvioidaan asteikolla täydennettävä-hyväksytty tai numeerisesti asteikolla 1-5. Käytössä yleinen Xamkin arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • TerSTYNN3
 • Sari Laanterä
Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat analysoida yksilön käyttäytymistä käyttämällä erilaisia menetelmiä.
Edistät yksilön terveyskäyttäytymistä ja hyvinvointia erilaisilla menetelmillä ja teknologioilla.

Sisältö

Miten ihmisen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä voidaan arvioida? (Mitattu Minä)
Miten ihmisen hyvinvointia voidaan edistää ympäristöä muokkaamalla ja hyvinvointiteknologiaa hyödyntämällä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle Sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaisille lähiopetustunneille. Opiskelusi rytmittyy vapaaehtoisten hyvinvointimittausten ja kirjallisen oppimistehtävän mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.


Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisesi kuvaus suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja todistukset sähköpostilla opintojakson opettajalle viimeistään opintojakson alkaessa. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan eLomakkeella, joka osoitetaan opintojakson opettajalle.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit palauttaa kirjallisen oppimistehtävän opintojakson aikana sovittua palautuspäivää aiemmin

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on vierailijoita ja vapaaehtoiset hyvinvointimittaukset toteutuvat Active Life Labin tiloissa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy kirjallinen tehtävä, jonka palautus sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

5 op= 135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson alussa on orientaatio, jossa esitellään mm. Active Life Labin ympäristö, oppimistehtävä ja opintojaksolla tehtävät hyvinvointimittaukset. Opintojakson alussa ja lopussa tehtävät hyvinvointimittaukset ovat vapaaehtoisia ja edellyttävät läsnäolon tunneilla (etäyhteys ei ole mahdollinen).

Lisätietoja opiskelijoille

12.1 orientaatio, lähiopetustunnit, mittareiden jako
13.1 alkumittaukset Saimaa Stadiumilla ja lähiopetustunnit
9.3 mittareiden palautus ja lähiopetustunnit
11.5 loppumittaukset Saimaa Stadiumilla ja lähiopetustunnit

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

10.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Tomi Numento
Vastuuhenkilö

Tomi Numento

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät, mitä tarkoittaa tutkimuksellinen kehittäminen.
Tiedät, mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen.
Osaat työskennellä monialaisissa tiimeissä ja hyödyntää monialaista osaamista alan kehittämisessä.
Osaat hyödyntää digitaalisuutta dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Sisältö

Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys?
Mitä on tutkimuksellinen kehittäminen?
Mitä tarkoittaa digitaalisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen?
Mitä on startupmainen ideoiden ketterä kehittäminen ja testaaminen monialaisissa verkostoissa?
Mitä on yhteiskehittäminen ja miten se otetaan huomioon palvelujen kehittämisessä?
Mitä erilaisia menetelmiä (hackathon, service jam) voidaan käyttää palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali löytyy oppimisympäristön opintojaksoalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson harjoitukset on palautettava ennen opintojakson loppupäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä. Epäselvissä asioissa ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäisesti suoritettavat videot, opetusdemot ja niihin liittyvät harjoitukset, palautettavat harjoitukset ja muu itsenäinen työ yhteensä noin 125 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson kuvaus, rakenne, palautettavat harjoitukset ja opintojakson arviointi löytyvät oppimisympäristön opintojaksoalustalta. Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojaksolla ei ole kontaktiopetusta. Opintojaksolla ei ole ryhmätehtäviä. Opintotojakso sisältää tallennettuja verkkovideoita, opetusdemoja ja itsenäisiä palautettavia harjoituksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarkoitettu ensisijaisesti DH Dataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen YAMK opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien vaadittujen harjoitustehtävien toimeksiannon mukainen hyväksytty palautus Learniin. Hyväksyttyyn arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Mitä on hyvinvointialan yritys- ja liiketoiminta?
Mitä ovat hyvinvointialan toimijaverkostot?
Miten luodaan yritysverkostoja?
Miten tuotteistetaan / kaupallistetaan asiakaslähtöisiä dataperustaisia hyvinvointipalveluja?
Miten hyödynnetään digitaalisuutta dataperustaisten hyvinvointipalveluiden tuotteistamisessa?

Sisältö

Mitä on hyvinvointialan yritys- ja liiketoiminta?
Mitä ovat hyvinvointialan toimijaverkostot?
Miten luodaan yritysverkostoja?
Miten tuotteistetaan / kaupallistetaan asiakaslähtöisiä dataperustaisia hyvinvointipalveluja?
Miten hyödynnetään digitaalisuutta dataperustaisten hyvinvointipalveluiden tuotteistamisessa?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Haija Muhonen
Vastuuhenkilö

Haija Muhonen

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvointiin liittyvää monimuotoista digitaalista tietoa. Ymmärrät tietojen hallintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä tietojärjestelmien roolin tiedon hyödyntämisessä. Ymmärrät tiedon turvaamisen merkityksen ja keskeiset keinot sekä tietosuojan vaatimukset.

Sisältö

Millaista digitaalista tietoa hyvinvointiin liittyy? Mitkä ovat tietojen hallintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä? Miten tietoturvaa ja tietosuojaa toteutetaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson voi halutessaan suorittaa kokonaan itsenäisesti ilman lähitunneille osallistumista jos se sopii oppimistyyliisi paremmin. Siitä tai muuten poissaoloista ei tarvitse erikseen opettajalle ilmoittaa. Etäyhteyttä ei järjestetä lähitunneille. Luentoaineisto löytyy Learnista. Verkko-opintojaksoalustalla on aineistoa, jota tutkimalla pääsee etenemään itsenäisesti.
Tarkemmat tiedot ja suoritusohjeet opintojaksosta löytyvät itse alustalta. Opintojakson ajatuksena on tarjota jokaiselle toivottavasti oma sopiva tapa opiskella asioita itselle riittävällä panostuksella.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit valita joko työjärjestyksenmukaisen opetuksen ja ohjauksen tai tehdä opintojakson kokonaan itsenäisesti. Voit tehdä joko annetun laajan oppimistehtävän ja siihen kuuluvat osiot tai miettiä oman työhösi kytketyn teeman, jonka ympärille muodostat tehtävän. Ilmoita tällöin opettajalle asiasta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Suunniteltu osuus tapahtuu luennoimalla.

Tentit ja muut määräajat

Laajan lopputehtävän viimeinen palautuspäivä on 30.11. ja vertaisarviointi sekä itsearviointi on oltava palautettu viimeistään 14.12.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

~ 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla keskitytään digitaaliseen tietoon ja tiedonhallintaan, jossa sisältöinä sivutaan monenlaista: keskeisiä tietoprosesseja, big data, open data / avoin data, mydata / omadata periaatteet, data itsestä, tiedon lähteet ja hyödyntäminen sekä tekoäly. Tietojärjestelmäosiossa käydään läpi joitakin aiheeseen liittyviä käsitteitä, tietoturvaosiossa käydään läpi ja palautetaan mieleen tietoturvallisuuden tasot ja tietoturvauhkia, organisaation tietoturvaa sekä tietosuojaperiaatteita kuin myös henkilötietoasioita.

Lisätietoja opiskelijoille

Learn alusta aukeaa opintojakson alussa suoraan Learn työpöydällesi ilman avainta ja alustalle liittymistä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioitavana tehtävänä on laaja lopputehtävä ja siihen kuuluu kahden työn vertaisarviointi. Vapaaehtoisena voi tehdä myös itsearvioinnin.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

06.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
Vastuuhenkilö

Kirsi Jurvanen

Opiskelijaryhmät
 • DHMI22SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI22SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat tiedon merkityksen organisaation päätöksenteossa sekä digitaalisten palveluiden mahdollistajana. Osaat soveltaa tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen periaatteita. Tunnet keskeistä digitaalisiin palveluihin liittyvää lainsäädäntöä.

Sisältö

Mikä on tiedon rooli ja merkitys digitaalisten palveluiden kehittämisessä? Mitä tarkoittaa tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen? Miten digitaalisia palveluja säädellään lailla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa ja se on saatavilla verkko-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Mikäli sinulla on opintojakson sisältöihin liittyvää aiemmin esimerkiksi työssä hankittua osaamista, voit suorittaa opintojakson osaamisen näytöllä. Yhteys tässä tapauksessa opintojakson opettajaan mahdollisimman pian, viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on suunniteltu TKI-yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään yksi laajempi kirjallinen tehtävä ja 1-2 pienempää tehtävää. Niiden palautuspäivämääristä sovitaan yhteisesti opintojakson alussa, kaikki tehtävät tehdään opintojakson toteutusaikana. Hylätyn opintojakson voi uusia tenttimällä kaksi kertaa kevään 2023 aikana. Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on noin 135h,

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat verkko-oppimisympäristön kirjautumistiedot ja tapaamisten osallistumislinkit sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla tehdään kirjallisuuskatsaus sekä 1-2 pienempää tehtävää. Niiden palautuspäivämääristä sovitaan yhteisesti opintojakson alussa. Hylätyn opintojakson voi uusia tenttimällä kaksi kertaa kevään 2023 aikana. Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Tieto ja tiedonhallinta tai vastaavat tiedot