Siirry suoraan sisältöön

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK) – tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista syventävistä opinnoista (40 / 25 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (20 / 5 op).
Ydinosaamisen opinnot muodostuvat kolmesta (3) moduulista:
Tieto ja tietojärjestelmät – moduuli (15 op/10 op)
- Tieto ja tiedonhallinta (5 op)
- Tietojohtaminen (5 op)
- Tietojärjestelmien hankinta (5 op: ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
Hyvinvoinnin edistäminen, mittaaminen ja dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen – moduuli (15 op/10 op)
- Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat (5 op)
- Ihmisen hyvinvointikäyttäytyminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
- Ihmisen hyvinvointikäyttäytymisen mittaaminen (5 op)
Asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen –moduuli (10 op/5 op)
- Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (5 op; ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
- Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen (5 op)
Täydentävän osaamisen opinnot (20 op / 5 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista.
Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia:
• tutkimus- ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• digitaalisuus, tieto ja verkostot
Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.
Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Opintojen tavoite

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon, sekä artenomi (AMK), insinööri (AMK)-, muotoilija (AMK)-, restonomi (AMK) -, tradenomi (AMK)- ja yhteisöpedagogi (AMK) –tutkinnon suorittaneille, ja vähintään kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen alalla työskennelleille ammattilaisille.
Koulutuksen avulla laajennat ja syvennät osaamistasi:
• hyvinvointitiedon hyödyntämisessä omassa työssäsi, oman alasi kehittämisessä ja monialaisissa yhteistyöverkostoissa
• hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa asiakkaan ja organisaation näkökulmasta
• dataperustaisten hyvinvointipalveluiden toimintamallien ja kannattavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä
• dataperusteisten hyvinvointipalvelujen suunnittelussa ja johtamisessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus tekee tiivistä ja monipuolista työelämäyhteistyötä paikallisella ja kansallisella tasolla. Myös Saimaa Stadiumin monialaisessa tutkimus- ja kehitysympäristössä Sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään taitojasi käytännössä osana oikeita tutkimus- ja kehityshankkeita.
Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) työelämäyhteistyö rakentuu opiskelijoiden työelämäverkostoista sekä Master Schoolin monialaisista työelämäprojekteista, joihin opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat.
YAMK-tutkinnon opiskelu on monialaisten ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista ja työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja ylläpitämistä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin vuoden (60 op) tai kaksi vuotta (90 op).
Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 2 arkipäivänä (to-pe) kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua.
Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa. Lähiopetusta toteutetaan osittain myös Xamkin Active Life Lab – hyvinvointioppimisympäristössä, joka sijaitsee Mikkelissä Saimaa Stadiumin tiloissa. Active Life Lab tarjoaa huippuolosuhteet digitaalisten hyvinvointi-interventioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä opetukseen. Laboratorion tutkimustoiminnan johtoajatuksena on dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen. Opiskelu Active Life Labissa antaa näköalapaikan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden suunnitteluun.
Täydentävät Master School opinnot toteutetaan neljällä eri kampuksella, joita on Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina.

Uramahdollisuudet

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylemmän AMK-tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Tunnus
(DHMI19SY_90B)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Salla Rinne
Vastuuopettaja

Salla Rinne

Ryhmät
 • DHMI23SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk
 • DHMI23SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät keskeiset hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat yli oman alasi
Tiedät ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tekijöitä oman alasi / peruskoulutuksesi näkökulmasta

Sisältö

Mitkä säännökset vaikuttavat hyvinvointialan toimintaan ja toimijoihin?
Millaisia hyvinvoinnin toimijoita ja edistämisohjelmia eri aloilla toimii?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Aila Friis
 • Eija Karjalainen
Vastuuopettaja

Aila Friis

Ryhmät
 • DHMI23SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät, mistä ihmisen hyvinvointi muodostuu.
Ymmärrät yksilön käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Mitä on ihmisen hyvinvointi ja siihen liittyvien tekijät?
Miten ihmisen hyvinvointiin liittyviin tekijöihin voidaan vaikuttaa?
Miten ihmistä voidaan aktivoida edistämään omaan hyvinvointiaan eri menetelmiä hyödyntämällä?

Opiskelumateriaali

Learn -alustalla oleva aineisto ja muu opettajan osoittama materiaali. Learn-alusta aukeaa, kun opintojakson alkaa. Avain alustalle annetaan aloitusinfon yhteydessä opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Luennot ja oppimistehtävät.
Työhön integroitu oppimisväylä: Oppimistehtävät sisältävät työhön integroinnin.
Näyttö: Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, sosionomi- ja yhteisöpedagogitaustaiset opiskelijat voivat osoittaa osaamisen näytöllä. Muiden tutkintojen osalta tapauskohtainen harkinta näyttöoikeudesta opintojakson ensimmäisellä tunnilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu oppimistehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautuspäivät 31.10.2023 yksilötehtävä, 27.11.2023 yksilötehtävä, 27.11.2023 ryhmätehtävä. Ei tenttiä.
Näyttötehtävän palautus ja arviointi heti opintojakson alkuvaiheessa.
Poissaolo kontaktiopetuksesta korvataan pienellä reflektiivisellä tehtävällä Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei.

Opiskelijan työmäärä

27 tuntia/opintopiste.

Toteutuksen osien kuvaus

Ei.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus:

1.9.2023 Friis (Friis & Karjalainen aloitusinfossa)
5.10.2023 Karjalainen, Friis
2.11.2023 Karjalainen
3.11.2023 Karjalainen
1.12.2023 Friis & Karjalainen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät arvioidaan asteikolla täydennettävä-hyväksytty tai numeerisesti asteikolla 1-5. Käytössä yleinen Xamkin arviointikehikko.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Arto Pesola
 • Haija Muhonen
 • Mira Häyrinen
 • TerSTYNN3
Vastuuopettaja

Sari Laanterä

Ryhmät
 • DHMI23SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk
 • DHMI23SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat analysoida yksilön käyttäytymistä käyttämällä erilaisia menetelmiä.
Edistät yksilön terveyskäyttäytymistä ja hyvinvointia erilaisilla menetelmillä ja teknologioilla.

Sisältö

Miten ihmisen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä voidaan arvioida? (Mitattu Minä)
Miten ihmisen hyvinvointia voidaan edistää ympäristöä muokkaamalla ja hyvinvointiteknologiaa hyödyntämällä?

Lisätietoja opiskelijoille

11.-12.1 alkumittaukset Saimaa Stadiumilla ja lähiopetustunnit
7.3 mittareiden palautus ja lähiopetustunnit
17.5 loppumittaukset Saimaa Stadiumilla ja lähiopetustunnit

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

10.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Tomi Numento
Ryhmät
 • DHMI23SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät, mitä tarkoittaa tutkimuksellinen kehittäminen.
Tiedät, mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen.
Osaat työskennellä monialaisissa tiimeissä ja hyödyntää monialaista osaamista alan kehittämisessä.
Osaat hyödyntää digitaalisuutta dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Sisältö

Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys?
Mitä on tutkimuksellinen kehittäminen?
Mitä tarkoittaa digitaalisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen?
Mitä on startupmainen ideoiden ketterä kehittäminen ja testaaminen monialaisissa verkostoissa?
Mitä on yhteiskehittäminen ja miten se otetaan huomioon palvelujen kehittämisessä?
Mitä erilaisia menetelmiä (hackathon, service jam) voidaan käyttää palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Kaikki opintomateriaalit ja harjoitustehtävät ovat Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintojakso sisältää tallennettuja verkkoluentoja, -harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan ennen opintojakson päättymispäivämäärää. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Verkkoluennot, ohjatut verkkoharjoitukset, muu opetusmateriaali ja itsenäinen työ yhteensä noin 130 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Lisätietoja opiskelijoille

Itsenäinen verkkototeutus, ei lähiopetusta. Tehtävien tekeminen parityönä on mahdollista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien harjoitustehtävien hyväksytty palautus Learniin. Arvosanaan oikeuttavan pistemäärän saavuttaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

12.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Salla Rinne
Ryhmät
 • DHMI23SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk
 • DHMI23SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Mitä on hyvinvointialan yritys- ja liiketoiminta?
Mitä ovat hyvinvointialan toimijaverkostot?
Miten luodaan yritysverkostoja?
Miten tuotteistetaan / kaupallistetaan asiakaslähtöisiä dataperustaisia hyvinvointipalveluja?
Miten hyödynnetään digitaalisuutta dataperustaisten hyvinvointipalveluiden tuotteistamisessa?

Sisältö

Mitä on hyvinvointialan yritys- ja liiketoiminta?
Mitä ovat hyvinvointialan toimijaverkostot?
Miten luodaan yritysverkostoja?
Miten tuotteistetaan / kaupallistetaan asiakaslähtöisiä dataperustaisia hyvinvointipalveluja?
Miten hyödynnetään digitaalisuutta dataperustaisten hyvinvointipalveluiden tuotteistamisessa?

Opiskelumateriaali

Tiedotetaan opintojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tiedotetaan opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tiedotetaan opintojaksolla.

Tentit ja muut määräajat

Tiedotetaan opintojaksolla.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteet tiedotetaan opintojaksolla.

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Haija Muhonen
Vastuuopettaja

Haija Muhonen

Ryhmät
 • DHMI23SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk
 • DHMI23SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvointiin liittyvää monimuotoista digitaalista tietoa. Ymmärrät tietojen hallintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä tietojärjestelmien roolin tiedon hyödyntämisessä. Ymmärrät tiedon turvaamisen merkityksen ja keskeiset keinot sekä tietosuojan vaatimukset.

Sisältö

Millaista digitaalista tietoa hyvinvointiin liittyy? Mitkä ovat tietojen hallintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä? Miten tietoturvaa ja tietosuojaa toteutetaan?

Opiskelumateriaali

Löytyy Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit valita joko työjärjestyksenmukaisiin kontaktipäiviin osallistumisen, johon sisältyy ryhmätöitä tai tehdä opintojakson kokonaan itsenäisesti.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Mikäli sinulla on opintojakson sisältöihin liittyvää aiemmin esimerkiksi työssä hankittua osaamista, voit suorittaa opintojakson osaamisen näytöllä. Yhteys tässä tapauksessa opintojakson opettajaan mahdollisimman pian, viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Palautuspäivämäärät löytyvät Learn-alustalta. Tehtävät tehdään opintojakson toteutusaikana. Uusinnat toteutetaan verkkotenttinä.

Opiskelijan työmäärä

~ 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Tiedonhallinta ja hyvinvointidata, tietojärjestelmät ja tietokannat, tietoturva ja tietosuoja

Lisätietoja opiskelijoille

Learn alusta aukeaa opintojakson alussa suoraan Learn työpöydälle.
Opintojakson voi halutessaan suorittaa kokonaan itsenäisesti!

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioitavana tehtävänä on laaja lopputehtävä ja siihen kuuluu kahden työn vertaisarviointi. Vapaaehtoisena voi tehdä myös itsearvioinnin. Lisäksi tehdään kaikki tunti- / pohdintatehtävät sekä ryhmätyö.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
 • Heli Manninen
Vastuuopettaja

Kirsi Jurvanen

Ryhmät
 • DHMI23SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk
 • DHMI23SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnistat tiedon merkityksen organisaation päätöksenteossa sekä digitaalisten palveluiden mahdollistajana. Osaat soveltaa tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen periaatteita. Tunnet keskeistä digitaalisiin palveluihin liittyvää lainsäädäntöä.

Sisältö

Mikä on tiedon rooli ja merkitys digitaalisten palveluiden kehittämisessä? Mitä tarkoittaa tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen? Miten digitaalisia palveluja säädellään lailla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa ja se on saatavilla verkko-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson osallistumalla työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Voit suorittaa opintojakson myös kokonaan itsenäisesti paneutumalla oppimisalustan aineistoihin (videot, tekstit, artikkelit yms.) ja tekemällä opintojakson tehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on suunniteltu työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla tehdään useampia pienempiä tehtäviä, joiden palautuspäivämäärät rytmittyvät tasaisesti koko opintojakson ajalle. Kaikki tehtävät on palautettava opintojakson toteutusaikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on n. 135h, josta noin 15h kontaktiopetukseen osallistumista sekä siihen valmistautumista. Loput 120h on itsenäistä opiskelua ja tehtävien tekemistä.

Toteutuksen osien kuvaus

Tiedolla johtamisen perusteet 2 op
Hallitset tiedolla johtamisen prosessin, tunnistat tiedon merkityksen organisaation päätöksenteossa sekä digitaalisten palveluiden mahdollistajana.

Datan analysointi 2 op
Ymmärrät datan arvon liiketoiminnan ja päätöksenteon tukena.

Tiedonhallinnan lainsäädäntö 1 op
Tunnet keskeistä digitaalisiin palveluihin sekä tiedonhallinnan liittyvää lainsäädäntöä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat ohjeet verkko-oppimisympäristön kirjautumiseksi noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla tehdään useampia pienempiä tehtäviä. Niiden palautuspäivämäärät sijoittuvat tasaisesti opintojakson toteutuksen ajalle.

Esitietovaatimukset

Tieto ja tiedonhallinta tai vastaavat tiedot