Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittelyn koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyn koulutuksen 210 opintopisteen (op) kokonaisuus rakentuu neljästä eri kokonaisuudesta seuraavasti:
* ydinosaaminen 130 op
* täydentävä osaaminen 35 op
* harjoittelu 30 op
* opinnäytetyö 15 op

Ydinosaamisen opinnoissa opiskelet tietoja ja taitoja, joita edellytetään tietojenkäsittelyn tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin, ja ne suoritetaan tyypillisesti kahden ja puolen ensimmäisen opintovuoden aikana.

Täydentävän osaamisen opintosisällöt ovat opiskelijan itsensä vapaasti valittavissa. Nämä valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat tutkinnon ydinosaamista. Valinnoillasi voit myös suunnata osaamistasi haluamaasi suuntaan.

Koulutuksen sisältönä on muun muassa
* ohjelmointia ja sovellusten suunnittelua
* tietosisältöjen hallintaa, toteuttamista ja muotoilua
* yleisiä sovelluskehitystaitoja, kuten vaatimusmäärittelyä tai testausta.

Sovelluskehittäjän ammatti vaatii ohjelmointitaitoja, ja ohjelmointi onkin yksi tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Ohjelmoinnin opiskelu aloitetaan perusteista, ja osaaminen kehittyy opintojen ajan. Opintojen päättyessä kaikilla tutkinnon suorittaneilla on yleiseen sovelluskehitykseen riittävät taidot ohjelmoinnista.
Ohjelmoinnin lisäksi sovelluskehittäjän taitoihin kuuluvat olennaisina osina erilaisten tietosisältöjen hallinta, toteuttaminen ja muotoilu.Digitaalisten sovelluksien keskeisenä osana on usein jokin tietosisältö (esim. tekstiä, kuvaa, ääntä, videoita, animaatioita) tai tietokanta. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa saat vahvat tiedot ja taidot myös tälle sovelluskehityksen osa-alueelle.
Digitaalisten sovellusten kehittämisessä vaaditaan ohjelmoinnin ja tietosisältöosaamisen lisäksi myös muita taitoja. Nämä yleiset sovelluskehitystaidot ovat joko esimerkiksi graafisen suunnittelun tai palvelumuotoilun osaamista tai ohjelmistotuotannon eri osa-alueiden, kuten vaatimusmäärittelyn, testauksen tai tietoturvallisuuden osaamista. Yleisiin sovelluskehitystaitoihin kuuluvat myös viestintä- ja kielitaidot sekä liiketoiminta- ja projektiosaaminen, jotka luonnollisesti ovat osana opintojasi.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta
Tietojenkäsittelyn koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta valinnaisilla opinnoilla voit erikoistua ja täydentää opintojasi haluamaasi suuntaan. Kahden ja puolen opiskeluvuoden jälkeen voit valita esimerkiksi ammattiohjelmoijan erityisosaamisen opintoja tai vaihtoehtoisesti täydentää tutkintoasi työelämälähtöisillä projektiopinnoilla.

Täydentäviä ja valinnaisia opintoja on mahdollista suorittaa osana tutkintoa täysin omien opintotavoitteidesi mukaisesti. Voit valita sisältöjä vapaasti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muiden koulutusten valikoimista. Tietojenkäsittelyn koulutusta täydentäviä mahdollisuuksia on runsaasti: tietoverkkotekniikkaa, pelikehitystä, kyberturvallisuutta, graafista muotoilua, yrittäjyys- ja liiketoimintaopintoja.

Opintojen tavoite

Digitaalinen maailma ja sen sovellukset ovat nykyisin tärkeitä sekä työelämässä että ihmisten arjessa. Jatkuvasti lisääntyvät digitaaliset sovellukset ja palvelut tarvitsevat kehittäjikseen alan ammattilaisia. Työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuessasi olet monipuolisesti erilaisia tietojenkäsittelytaitoja hallitseva sovelluskehittäjä, joka osaa ohjelmoida. Olet taitava itsenäinen toimija ja osaat toimia niin kehitystiimien jäsenenä kuin niiden johdossa.
Sovelluskehityksen alalla olet erityisesti ihmisten käytettäväksi tarkoitettujen sovellusten kehittäjä. Sinulla on vahvat tekniset taidot esimerkiksi ohjelmoinnissa tai tietosisältöjen hallinnoinnissa. Ymmärrät sovelluskehityksen kokonaiskuvan, käyttäjäkohtaisen tarpeen, käyttäjäkokemuksen ja -elämyksen sekä laadukkaan toiminnan merkityksen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään etäopetuksena. Opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen on mahdollista ilman läsnäoloa opetustilanteissa ja soveltuu esimerkiksi työn ohella opiskeluun. Läsnäolo on kuitenkin vaatimuksena muutamassa poikkeustapauksessa, kuten valintakokeessa tai valmistumisvaiheen seminaareissa.

Verkko-opinnoissa opetus ja opiskelu pyritään järjestämään mahdollisimman paljon ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Opintojen suorittamisen aikataulu ja tahti on kuitenkin kontrolloitua. Opintojen on edettävä määrätyssä järjestyksessä, jotta osaamisen kehittyminen toteutuu tarkoituksenmukaisesti.

Verkko-opiskelu vaatii aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnoissasi käytät itse hankkimaasi tietokonetta ja verkkoyhteyttä. Opiskelu tapahtuu tutustumalla itsenäisesti opetusmateriaaleihin ja -esityksiin sekä suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä tai tenttejä. Opintosuoritukset validoidaan opintojaksokohtaisesti esimerkiksi henkilökohtaisilla haastatteluilla tai testeillä.

Opetuskieli on viestinnässä ja opetuksen vuorovaikutustilanteissa ensisijaisesti suomi. Pääosa oppimateriaaleista on kuitenkin englanniksi, ja osa vapaasti valittavista opinnoista on tarjolla vain englanninkielisinä. Opinnäytetyön raportointi tehdään suomen kielellä.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sovelluskehityksen parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työtehtävät voivat olla sovellusten suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtäviä tai johtamis-, koulutus-, markkinointi- ja myyntitehtäviä. Koulutus antaa valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Valmistumisen jälkeen työurasi alkaa tyypillisesti asiantuntijatason tehtävissä, johon kuuluu suunnittelu- ja hallintotöiden lisäksi paljon käytännön toteutusta. Työurallasi etenet mahdollisesti päällikkö- ja johtamistason tehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• ohjelmistokehittäjä
• ohjelmistosuunnittelija
• ohjelmoija
• software designer
• software developer
• sovelluskehittäjä
• web designer

Tietojenkäsittely, päivätoteutus
Tunnus
(TKMI20SP)

Ajoitus 18.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00ET67-3001 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC63-3006 Ryhmät TKMI22KV TKMI21SV
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3107 Ryhmät TKMI22KV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3108 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3067 Ryhmät ITMI23SP TKMI22KV
Ajoitus 04.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3069 Ryhmät TKMI21SV
Ajoitus 01.01.2024 - 30.03.2025 Toteutuksen tunnus AV00ET23-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EW37-3001
Ajoitus 01.05.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EW37-3002
Ajoitus 15.09.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00ER08-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus AV00ER08-3004 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO47-3005 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EK33-3004 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EK33-3005 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3026 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3028 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3030 Ryhmät PTKT23SP
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3031 Ryhmät POKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3033 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3014 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3015 Ryhmät POKT22SP
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3018 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3019 Ryhmät PTKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3022 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC37-3005 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK53-3011 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK53-3012 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus AV00EU00-3002 Ryhmät VV2022-2023
Ajoitus 01.01.2024 - 30.03.2025 Toteutuksen tunnus AV00ET24-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 14.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK43-3014 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK43-3015 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EK34-3003 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EK34-3004 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC36-3006 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC36-3007 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC33-3008 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC33-3009 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC43-3004 Ryhmät TKMI21SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC43-3005 Ryhmät TKMI22KV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC32-3011 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC32-3013 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00ET53-3001
Ajoitus 14.08.2023 - 14.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3251 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 10.05.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3322 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 14.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK58-3010 Ryhmät TKMI22KV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK58-3011 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 06.02.2024 - 30.03.2025 Toteutuksen tunnus AV00ET26-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 06.02.2024 - 30.03.2025 Toteutuksen tunnus AV00ET25-3002 Ryhmät VV2022-2023
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK50-3010 Ryhmät TKMI22KV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK50-3011 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00ES01-3002 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC40-3004 Ryhmät TKMI22KV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC40-3005 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC34-3008 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC34-3009 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC35-3006 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC35-3007 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC39-3004 Ryhmät TKMI22KV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC39-3005 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC42-3003 Ryhmät TKMI21SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC42-3004 Ryhmät TKMI22KV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00ES02-3001 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC38-3005 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00EC44-3003 Ryhmät TKMI21SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC44-3004 Ryhmät TKMI22KV
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3029 Ryhmät TKMI21SV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3050 Ryhmät TKMI22KV
Ajoitus 14.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK47-3012 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK47-3013 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3237 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 22.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3288 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3180 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3068 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 15.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus AV00EJ08-3009 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 15.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus AV00ER08-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 15.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO47-3006 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EK33-3006 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3032 Ryhmät OTMI24SP
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3034 Ryhmät TKMI24SV
Ajoitus 02.09.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3037 Ryhmät PTKT24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3038 Ryhmät ITMI24SP
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3023 Ryhmät POKT23SP
Ajoitus 26.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3024 Ryhmät PTKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3025 Ryhmät OTMI23SP
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3026 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK53-3013 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK43-3016 Ryhmät TKMI24SV
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EK34-3005 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC36-3008 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC33-3010 Ryhmät TKMI24SV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC43-3006 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC43-3008 Ryhmät OTMI22SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC32-3012 Ryhmät OTMI24SP
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC32-3014 Ryhmät TKMI24SV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3324 Ryhmät TKMI24SV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK58-3012 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK50-3012 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 19.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00ES01-3001 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC40-3006 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC34-3010 Ryhmät TKMI24SV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC45-3002 Ryhmät TKMI22KV TKMI22SV TKMI21SV
Ajoitus 02.09.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC35-3008 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 16.09.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC39-3006 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 30.09.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC42-3005 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00ES02-3002 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00EC44-3005 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 02.09.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3051 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK47-3014 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3323 Ryhmät TKMI24KV