Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Environmental Engineering

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Kiinnostavatko sinua elinympäristömme tila ja turvallisuus, sen parantamiseen tarkoitetut puhtaat teknologiat ja kestävä kehitys kansainvälisessä toimintaympäristössä?

Environmental Engineering (EE) -koulutuksessa opiskelet ympäristöalaa ja ympäristöongelmien syitä, seurauksia ja ennaltaehkäisyä. Opit keinoja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi aina paikallisesta öljyvuodosta maailmanlaajuisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Opintojesi aikana perehdyt muun muassa
• ympäristönsuojeluun
• ympäristöturvallisuuteen
• mittaus- ja monitorointitekniikoihin
• ympäristönäytteenottoon
• ympäristöjohtamiseen.

Valmistut ympäristöalan ammattilaiseksi, joka osaa soveltaa sekä ympäristöteknologiaa että ympäristöjohtamista työtehtävissään. Hakuvaiheessa riittää, että olet kiinnostunut alasta. Me koulutamme sinusta ammattilaisen.

Ympäristöteknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista. Puhdas ympäristö tarvitsee ympäristöteknologian ja ympäristöjohtamisen osaajia kotimaan ja kansainvälisillä markkinoilla.

Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa, jonne tarvitaan kansainvälisiä osaajia!

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopisteet ovat
• ympäristönsuojelu ja kunnostaminen
• ympäristöteknologian eri osa-alueet: ilmansuojelu, vedenhankinta ja käsittely, pilaantuneet maa-alueet
• ympäristöntilan seuranta
• kestävä kehitys ja kiertotalous.

Voit suunnata osaamistasi harjoittelulla (30 op), opinnäytetyöllä (15 op), valinnaisilla ammattiopinnoilla (30 op) ja valinnaisilla muilla opinnoilla (15 op).

Valinnaisiin opintoihin voit valita kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi
• metsäalan opintoja
• energian tuotantoon liittyviä opintoja
• yrittäjyysopintoja
• muita ympäristöteknologian alaan liittyviä opintoja.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Tämä on uusi tapa suorittaa Bachelor of Engineering -tutkinto. Suurimman osan opinnoistasi suoritat verkko-opintoina.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan verkossa. Toinen vuosi opiskellaan Xamkin Mikkelin kampuksella, jossa opetus on erittäin käytännönläheistä. Otat näytteitä, teet analyysejä ja mittauksia laboratorioissa sekä työskentelet todellisten ja konkreettisten tapausten kanssa. Toisen vuoden jälkeen voit suorittaa kaikki loput opintosi verkossa.
Opinnot on mahdollista suorittaa myös työn ohella. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja vaihto-opiskelijana ulkomaisessa partnerikoulussamme. Halutessasi voit suorittaa harjoittelusi ja opinnäytetyösi kotimaassasi.

Uramahdollisuudet

Environmental engineering -koulutuksessa valmistut ympäristöalan ammattilaiseksi, joka tuntee ja osaa soveltaa ympäristöteknologiaa työtehtävissään. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa oppiminen perustuu työelämän tarpeisiin ja ongelmatilanteisiin. Opit tuottamaan uutta tietoa. Opinnoissa yhdistetään teoriaa ja käytäntöä, ja vahvistat omaa tutkimus- ja kehitysosaamistasi. Tätä osaamista tarvitaan ympäristöinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.

Kansainvälisessä, monikulttuurisessa ja rajoja ylittävässä koulutuksessa on opiskelijoita Suomesta ja ulkomailta. Voit suunnata omaa osaamistasi harjoittelulla, opinnäytetyöllä, täydentävillä opinnoilla ja valinnaisilla muilla opinoilla. Rakennat opintojesi aikana monipuolisen osaamisen, jonka avulla menestyt tämän päivän työtehtävissä.

Englanninkielisen alan tutkinnon suorittaminen luo todennäköisimmin tulevaisuuden uramahdollisuuksia kansainvälisesti kasvavalla alalla.
Valmistuttuasi voit toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöalan tutkimus-, valvonta-, suunnittelu- ja käyttötehtävissä yksityisissä yrityksissä, kehittämisyhtiöissä, järjestöissä sekä tutkimus- ja kehittämissektorilla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• konsultti
• kouluttaja
• laatupäällikkö
• projekti-insinööri
• suunnittelu-, tutkimus- tai kehitysinsinööri
• ympäristöasiantuntija
• ympäristömittausinsinööri
• ympäristöneuvoja
• ympäristöpäällikkö
• ympäristösuojelusihteeri
• ympäristösuojelusuunnittelija
• ympäristötarkastaja

TKI ja työelämäyhteistyö

Environmental engineering (EE) -koulutus tekee yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa mukaan lukien korkeakoulut, kehittämisyhtiöt, yritykset ja viranomaiset. Ulkopuolisten organisaatioiden kanssa tehdään pienimuotoisia kehittämishankkeita, joissa opiskelijana pääset suorittamaan toimeksiantoja opettajien ohjauksessa.
EE-koulutuksen verkostoon kuuluvat muun muassa kansainväliset yritykset ja järjestöt. Merkittäviä yhteistyökumppaneina ovat ulkomaiset partnerikorkeakoulut.

Tutkimukselliset painopisteet

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassaan (TKI) Xamk keskittyy kolmeen ns. painoalaan, joista yksi on metsä, ympäristä ja energia. Painoalalla on kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita, jotka tarjoavat opiskelijoille esimerkiksi harjoittelumahdollisuuksia ja opinnäytetyöaiheita.

Painoalan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla edistetään alueen yritysten kilpailukykyä lisäämällä materiaalitehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden ja biomateriaalien käyttöä sekä sivuainevirtojen hallintaa. Ympäristöriskien hallintaa, vesien käsittelyä ja metsien käyttöä tehostetaan digitaalista mittaus-, mallinnus- ja monitorointitekniikkaa kehittämällä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Suurimman osan opinnoistasi suoritat verkko-opintoina. Toisena opiskeluvuonna opinnot suoritetaan Mikkelin kampuksella, ja tällöin opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä. Tämä tarkoittaa, että menemme maastoon, otamme näytteittä, teemme analyyseja ja tulkitsemme tuloksia. Opit asioita oikeiden työtehtävien kautta. Mikkelin kampuksen ympäristölaboratorion moderneilla mittalaitteilla tehdään monipuolisia analyyseja ja mittauksia.

Environmental engineering
Environmental engineering
Environmental engineering
Environmental engineering
Environmental engineering
Environmental engineering
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Ritva Saira
Vastuuhenkilö

Ritva Saira

Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi-opintojaksosta on olemassa myös verkkototeutus. Ammattiruotsia voi opiskella verkossa kesäisin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen ruotsinkielisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Juho Rajala
Vastuuhenkilö

Juho Rajala

Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies

Tavoitteet

Pystyt opiskelemaan tehokkaasti digitaalisessa
ympäristössä. Osaat käyttää Microsoft Office -
työkaluja ja muita opintojen aikana tarvittavia
ohjelmistoja. Pystyt etsimään ympäristötietoja
verkosta ja arvioimaan käytettyjen lähteiden
luotettavuutta sekä käyttämänä lähdemateriaalia
tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Sisältö

Kuinka opiskella digitaalisessa ympäristössä? Kuinka käyttää Microsoft Office -työkaluja (Word, Excel, PowerPoint, Teams) ja muita ohjelmia opinnoissasi? Kuinka opiskella verkossa, millaisia ohjelmia tarvitsen? Kuinka käyttää lähteitä oikein ja kunnioittaa tekijänoikeuksia? Kuinka käyttää verkkoa ja sähköpostia työelämässä ja opintojen aikana? Mistä löydän luotettavaa ympäristötietoja?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

18 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Juho Rajala
 • Arto Sormunen
Vastuuhenkilö

Juho Rajala

Ajoitusryhmät
 • Group A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Group B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies
Koulutusryhmat
 • Group A
 • Group B

Tavoitteet

Kurssi on johdanto ekotoksikologian tutkimukseen, toisin sanoen kemikaalien ympäristökohtaloon ja niiden vaikutuksiin ekosysteemeissä. Kurssi kattaa kemikaalien kohtalon ympäristössä, orgaanisten kemikaalien sitoutumisen, kertymisen ja hajoamisen ja vaikutukset. Lisäksi pohditaan, miten ympäristötekijät vaikuttavat kemikaaleille altistumiseen ja myrkyllisyyteen ja miten vaikutukset yksilöihin vaikuttavat populaatiotasolla. Tilastollisessa osassa käsittelet tutkimusongelmia asianmukaisilla menetelmillä ja pystyt tuottamaan, esittämään ja kriittisesti analysoimaan tilastotietoja. Lisäksi opit tietokoneohjelman avulla suorittamaan tilastollisia testejä.

Sisältö

Mitä ympäristössä oleville kemikaaleille tapahtuu?
Kuinka kemikaalin biosaatavuus voidaan arvioida?
Millaisia vaikutuksia kemikaalit aiheuttavat?
Millaiset ympäristötekijät vaikuttavat kemikaalien kohtaloon ympäristössä?
Kuinka voi hyödyntää tilastollisia testejä työssäsi?
Kuinka tietokoneohjelmalla voidaan suorittaa tilastollisia perustestejä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut opetus- ja kenttätyöhön viikoittaisen aikataulun mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuhenkilö

Liisa Routaharju

Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

Tunnistat ajankohtaiset ympäristöongelmat. Osaat liittää ympäristöongelmat isompaan kontekstiin. Ymmärrät politiikan vaikutuksen ympäristöongelmien taustalla. Osaat keskustella ympäristöongelmista asiantuntevasti. Osaat esittää perusteltuja ratkaisuja ympäristöongelmiin. Osaat tulkita lähteitä kriittisesti ja etsiä tietoa luotettavista lähteistä.

Sisältö

Mitkä ovat ajankohtaisia ympäristöongelmia?
Miten poliittiset päätökset ja geopolitiikka liittyvät ympäristöongelmiin?
Miten ympäristöongelmista keskustellaan rakentavasti?
Miten ympäristöongelmia ratkaistaan?
Miten oma mielipide perustellaan asiantuntevasti?
Mikä on hyvä lähde ja mistä sellaisen löytää?

Opiskelumateriaali

kts. englanninkielinen kuvaus

Yksilölliset oppimisväylät

kts. englanninkielinen kuvaus

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

kts. englanninkielinen kuvaus

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

kts. englanninkielinen kuvaus

Toteutuksen osien kuvaus

kts. englanninkielinen kuvaus

Lisätietoja opiskelijoille

kts. englanninkielinen kuvaus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kts. englanninkielinen kuvaus

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Shakil Regmi
Vastuuhenkilö

Shakil Regmi

Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies

Tavoitteet

Ymmärrät ympäristöviestinnän käsitteenä osana kestävän kehityksen viestintää. Ymmärrät kestävyysviestinnän periaatteet ja parhaat käytännöt tapausesimerkkiprojektin parissa työskentelemällä. Osaat käyttää ympäristöviestinnän taitojasi ammatillisessa kontekstissa erilaisissa rooleissa

Sisältö

Mitä on ympäristöviestintä ja millaisia taitoja sen hallitseminen edellyttää?
Mitkä ovat ympäristöviestintään liittyvät roolit?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Juho Rajala
 • Shakil Regmi
Vastuuhenkilö

Shakil Regmi

Ajoitusryhmät
 • Group A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Group B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies
Koulutusryhmat
 • Group A
 • Group B

Tavoitteet

Tiedät, miten ilmanäytteet ja biologiset näytteet prosessoidaan laboratoriossa ja kentällä. Tunnet ilmanäytteiden ja ja biologisten näytteiden yleisimmät standardimenetelmät ja analyysit. Osaat suorittaa laboratoriotutkimuksia ja -analyysejä. Pystyt tuottamaan ympäristödataa maa- ja vesinäytteistä ja osaat arvioida tulosten luotettavuutta. Ymmärrät luotettavan tiedon tärkeyden ja sen, kuinka tätä tietoja käytetään laboratorion ulkopuolella ympäristöpäätösten tekemiseen. Ymmärrät eroavaisuudet laboratorio ja kenttämäärityksen välillä.

Sisältö

Kuinka ilmanäytteitä ja biologisia näytteitä analysoidaan?
Mitä ovat standardiprotokollat laboratoriossa ja miten niitä käytetään?
Kuinka luotettavaa ympäristötietoa tuotetaan ilmanäytteistä ja biologisista näytteistä?
Kuinka arvioida ja parantaa määritysten luotettavuutta?
Mitkä ovat erot kenttä- ja laboratoriokokeiden välillä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut opetus- ja kenttätyöhön viikoittaisen aikataulun mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Reports

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen kurssi

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työselosteet ja läsnäolo

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Shakil Regmi
Vastuuhenkilö

Shakil Regmi

Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

Opit edustavan näytteenoton periaatteet ja tunnistat näytteenoton edustavuuteen vaikuttavia tekijöitä ilmanäytteissä. Tunnistat mikä on biologinen näyte ja osaat ottaa biologisia näytteitä. Tunnet ja osaat käyttää keskeisiä eri tarkoituksiin käytettyjä näytteenottovälineitä ja näytteitä. Osaat toimia kenttäolosuhteissa näytteenottajana. Tiedät työsuojelun ja työturvallisuuden merkityksen näytteenotossa. Tunnet näytteenottoa ohjaavat normit. Tunnistat laadunvarmistuksen ja dokumentoinnin tärkeyden näytteenotossa.

Sisältö

Minkälaisia havaintoja tehdään näytteenoton aikana?
Minkälaiset normit ohjaavat ilmanäytteenottoa ja biologista näytteenottoa?
Mitä asioita huomioidaan näytteenoton suunnittelussa?
Miten huolehditaan näytteenoton laadusta?
Mitä tietoja näytteenotosta dokumentoidaan?
Minkälaisia välineitä näytteenotossa käytetään?
Miten näytteitä käsitellään näytteenoton ja analysoinnin välillä?
Minkälaiset asiat liittyvät näytteenoton työsuojeluun?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learnissä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Shakil Regmi
Vastuuhenkilö

Shakil Regmi

Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies

Tavoitteet

Ymmärrät mikä on ilmakehä ja miten se toimii. Ymmärrät sääilmiöitä ja pystyt yhdistämään ne ilmansaasteiden kulkeutumiseen. Tunnet ongelmallisimmat ilmansaasteet ja niiden aiheuttamat tärkeimmät ympäristöongelmat. Ymmärrät ilmansuojelun tarpeen ja sen taustalla olevan politiikan ja tekniikan. Pystyt tuottamaan yksinkertaisia dataa ilmansaasteista ja ymmärtämään, millaista epävarmuustekijöitä mittausten takana on. Pystyt käyttämään mallinnustyökaluja ilmansaastepitoisuuksien n ja niiden liikkumisen ennustamiseen.

Sisältö

Mikä on ilmakehä?
Kuinka globaali tuulijärjestelmä toimii?
Mitä ovat ilmansaasteet ja mistä ne tulvat?
Mitä ympäristöongelmia ilmansaasteet aiheuttavat?
Mitkä ovat päästöjen vähentämisen tärkeimmät tekniikat ja päästöihin liittyvät tärkeimmät hallinnolliset, lainsäädännölliset ja taloudelliset
kysymykset?
Kuinka mitata ja arvioida ilmansaasteita koskevaa dataa?
Kuinka mallintaa ilman ja päästöjen liikettä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 30.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuhenkilö

Henry Lähteenmäki

Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 28.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuhenkilö

Liisa Routaharju

Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies

Tavoitteet

Ymmärrän rajallisten resurssien kestävän käytön ja tarpeen allokoida niiden käyttö tehokkaasti. Ymmärrät kiertotalouden kestävän kehityksen työkaluna ja havaitset uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita siirtyminen lineaaritaloudesta kiertotalouteen avaa.Tunnistat kiertotalouden esteitä ja löydät tapoja niiden ylittämiseksi.

Sisältö

Mitä ovat lineaari- ja kiertotalouden mallit ja millaisia vaikutuksia mallin mukaisilla toimilla on luonnonvarojen käyttämiseen? Mitä hyötyjä saavutetaan lineaaritaloudesta kiertotalouteen siirtymisellä?

Opiskelumateriaali

Kts. englanninkielinen kurssikuvaus

Yksilölliset oppimisväylät

Kts. englanninkielinen kurssikuvaus

TKI ja työelämäyhteistyö

Kts. englanninkielinen kurssikuvaus

Tentit ja muut määräajat

Kts. englanninkielinen kurssikuvaus

Kansainvälinen yhteistyö

Kts. englanninkielinen kurssikuvaus

Opiskelijan työmäärä

Kts. englanninkielinen kurssikuvaus

Toteutuksen osien kuvaus

Kts. englanninkielinen kurssikuvaus

Lisätietoja opiskelijoille

Kts. englanninkielinen kurssikuvaus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kts. englanninkielinen kurssikuvaus

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Hannu Poutiainen
Vastuuhenkilö

Hannu Poutiainen

Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies

Tavoitteet

Tunnet ekologian, ekotoksikologian ja ympäristötieteenperusteet ja ymmärrät niiden avulla ympäristöön liittyviä huolenaiheita. Pystyt näkemään syy-seuraus suhteita ihmisen toiminnan ja erilaisten ympäristöongelmien välillä.Pystyt yhdistämään ympäristöön liittyvää tietoa kansainvälisistä lähteistä ja arvioimaan sitä eettisesti

Sisältö

Mitä on ympäristötiede?
Kuinka ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristöön?

Opiskelumateriaali

E-kirjat ja muu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos mahdollista opetuksen ajankohtana

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuhenkilö

Liisa Routaharju

Opiskelijaryhmät
 • EEMI20SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

Tunnet jätehuoltojärjestelmän toimintaperiaatteen ja alan keskeisen säädöstön sekä eri jätejakeiden käsittelymenetelmät. Olet tietoinen kiertotalouden tuomista mahdollisuuksista jätteiden vähentämiseksi ja tunnet jätteiden lajittelu-, uudelleenkäyttö- kierrätys- ja energiahyödyntämistekniikat.

Sisältö

Mikä on jätteen etusijaisuusjärjestys ja kuinka se toimeenpannaan?
Millaisia teknologioita käytetään eri jätejakeiden käsittelyssä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Kts. englanninkielinen kuvaus

Yksilölliset oppimisväylät

Kts. englanninkielinen kuvaus

TKI ja työelämäyhteistyö

Kts. englanninkielinen kuvaus

Tentit ja muut määräajat

Kts. englanninkielinen kuvaus

Kansainvälinen yhteistyö

Kts. englanninkielinen kuvaus

Opiskelijan työmäärä

Kts. englanninkielinen kuvaus

Toteutuksen osien kuvaus

Kts. englanninkielinen kuvaus

Lisätietoja opiskelijoille

Kts. englanninkielinen kuvaus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kts. englanninkielinen kuvaus

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Liisa Routaharju
Vastuuhenkilö

Liisa Routaharju

Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

Tunnet jätehuoltojärjestelmän toimintaperiaatteen ja alan keskeisen säädöstön sekä eri jätejakeiden käsittelymenetelmät. Olet tietoinen kiertotalouden tuomista mahdollisuuksista jätteiden vähentämiseksi ja tunnet jätteiden lajittelu-, uudelleenkäyttö- kierrätys- ja energiahyödyntämistekniikat.

Sisältö

Mikä on jätteen etusijaisuusjärjestys ja kuinka se toimeenpannaan?
Millaisia teknologioita käytetään eri jätejakeiden käsittelyssä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Kts. Englanninkielinen toteussuunnitelma

Yksilölliset oppimisväylät

Kts. Englanninkielinen toteussuunnitelma

TKI ja työelämäyhteistyö

Kts. Englanninkielinen toteussuunnitelma

Tentit ja muut määräajat

Kts. Englanninkielinen toteussuunnitelma

Kansainvälinen yhteistyö

Kts. Englanninkielinen toteussuunnitelma

Opiskelijan työmäärä

Kts. Englanninkielinen toteussuunnitelma

Toteutuksen osien kuvaus

Kts. Englanninkielinen toteussuunnitelma

Lisätietoja opiskelijoille

Kts. Englanninkielinen toteussuunnitelma

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kts. Englanninkielinen toteussuunnitelma

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuhenkilö

Marjatta Lehesvaara

Ajoitusryhmät
 • Group A (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Group B (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies
Koulutusryhmat
 • Group A
 • Group B

Tavoitteet

Tunnet hyvän laboratoriokäytännön periaatteet.Pystyt työskentelemään laboratoriossa hyödyntäen hyviä käytäntöjä. Ymmärrät laboratoriotyöhön liittyvät turvallisuuskysymykset. Osaat lukea ja ymmärtää käyttöturvallisuustiedotteita. Tiedät kuinka käyttää laboratorioinstrumentteja ja osaat
tehdä ympäristömäärityksiä laboratoriossa. Ymmärrät virheen ja luotettavuuden käsitteen.Tiedät kuinka välttää tai minimoida virhe käyttämällä hyviä laboratoriokäytäntöjä.

Sisältö

Kuinka työskennellä ympäristölaboratoriossa?
Kuinka käyttää laboratorioinstrumentteja?
Mitä ovat käyttöturvallisuustiedotteet ja miten niitä luetaan?
Mitä tarkoitetaan “hyvillä laboratoriokäytännöillä” ja miten niitä käytetään?
Kuinka minimoida virhe ja lisätä tulosten luotettavuutta käyttämällä hyviä laboratoriokäytäntöä?
Millaisia turvallisuusriskejä laboratoriossa on ja miten näitä riskejä voidaan välttää?

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Juho Rajala
 • Shakil Regmi
Vastuuhenkilö

Juho Rajala

Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies

Tavoitteet

Osaat tunnistaa tyypillisimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat toiminnot ja tunnet yleisimpien haitta-aineiden ympäristökohtalon
maaperässä. Pystyt arvioimaan pilaantuneisuuden asteen ja siitä aiheutuvat ympäristö- ja terveysriskit sekä tiedostat pääasialliset pilaantuneen maan kunnostusmenetelmät. Ymmärrät maaperän pilaantumiseen ja puhdistamiseen liittyvän keskeisen säädöstön.

Sisältö

Mitkä aktiviteetit, haitta-aineet ja olosuhteet johtavat maaperän pilaantumiseen?
Millaisia ympäristö ja terveysriskejä maaperän pilaantumiseen liittyy?
Keihin maaperän pilaantuminen vaikuttaa ja miten puhdistamistarve määritellään?
Millaisia menetelmiä käytetään maaperän puhdistamiseen?

Opiskelumateriaali

Study material in Learn

+e-book (accessible through Xamk library)

Soil Pollution: From Monitoring to Remediation 2018
Armando C. Duarte, Anabela Cachada, and Teresa A. P. Rocha-Santos

Tentit ja muut määräajat

Online exam in Learn (March 2023)

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Recorded live online lectures and assignments based on the lecture material. You may use the book to deepen your knowledge.

Group work about Soil remediation method

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Based on the group work and final exam. Missing a deadline will affect your final grade.

50 % points -> 1
60 % points -> 2
70 % points -> 3
80 % points -> 4
90 % points -> 5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Hannu Poutiainen
Vastuuhenkilö

Hannu Poutiainen

Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos mahdollista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Liisi Rajala
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuhenkilö

Liisi Rajala

Ajoitusryhmät
 • Group A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Group B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies
Koulutusryhmat
 • Group A
 • Group B

Tavoitteet

Tunnistat nesteiden, kaasujen ja kiinteän aineen mekaniikan sekä lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait. Osaat soveltaa käsitteistöä esimerkiksi virtauslaskennassa, lämpölaajenemisen vaikutusten arvioimisessa ja erilaisten aaltoliikkeiden käsittelyssä. Osaat tutkia ilmiöitä ja määrittää suureita kokeellisesti. Opit soveltamaan aiemmin hankkimiasi kemian perustietoja ja laajennat tietämystäsi erityisesti ympäristön kannalta merkityksellisistä kemiallisista ilmiöistä. Tiedät yleisesti käytössä olevien mittareiden ja laboratoriolaitteiden toimintaperiaatteet ja kalibrointitavat. Osaat tulkita analyysituloksia ja arvioida tuloksiin vaikuttavia tekijöitä.Osaat laatia työstäsi jäsennellyn raportin.

Sisältö

Mitkä ovat nesteiden, kaasujen ja kiinteiden aineiden mekaniikan sekä lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?
Miten käsitteistöä sovelletaan esimerkiksi virtauslaskennassa, lämpölaajenemisen vaikutusten arvioimisessa ja erilaisten aaltoliikkeiden käsittelyssä?
Miten ilmiöitä tutkitaan ja suureita määritetään kokeellisesti?
Mitkä ovat yleisesti käytettyjä näytteenkäsittely- ja analyysimenetelmiä ympäristöanalytiikassa?
Minkälaisia analyysejä ja mittauksia vesi- ja ympäristönäytteistä tehdään ympäristön tilan selvittämiseksi?
Miten yleisesti käytetyt mittalaitteet kalibroidaan?
Mitkä tekijät vaikuttavat analyysitulokseen ja miten analyysituloksen laatu varmistetaan?
Miten analyysituloksia tulkitaan ja raportoidaan?

Opiskelumateriaali

Laboratorio ohjeet ja materiaalit Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

You will attend teaching and guidance sessions as specified in the weekly schedule.
Your study routine is determined by the scheduled group sessions and by the self-study assignments. You will do the labs in small groups.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksossa ei ole ulkopuolista yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta 32 tuntia on laboratoriotyöskentelyä pienryhmissä ja 16 tuntia koko ryhmän yhteisiä teoriakertoja. Raportointi ja kotitehtävät täyttävät lopun ajan.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksossa on kaksi osaa: kemia ja fysiikka.
Molemmissa osissa on ryhmätyöskentelyä laboratoriossa ja työskentelystä koostetaan raportit erillisen ohjeen mukaan.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Environmental physics and chemistry

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • MYY Ymp1
Opiskelijaryhmät
 • EEMI20SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

Tutustut hankkeiden ja projektien yleisiin periaatteisiin. Pystyt suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan projekteja. Voit selvittää sidosryhmien tarpeet ja kehittää ne konkreettisiksi projektitavoitteiksi. Pystyt toimimaan projektiryhmän vastuullisena jäsenenä ja hallitsemaan projekteja.

Sisältö

Mitkä ovat projektien perusteet ja projektityön yleiset periaatteet?
Mitä ovat projektinhallinnan menetelmät ja työkalut?
Millaista dokumentaatiota, viestintää ja arviointia tarvitaan projektityön aikana?

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Dmitry Avkhimovich
Opiskelijaryhmät
 • EEMI20SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

Osaat käyttää loogisesti terminologiaa ja lainsäädäntöä riskien arvioinnin ja hallinnan alalla. Tiedät eron laadullisen ja määrällisen riskinarvioinnin ja hallinnan välillä. Osaat arvioida toksisuutta käyttämällä matemaattisia mallinnuksia ja kemiallisen riskin arviointien tietoja. Tiedät kuinka
välttää riskejä suunnitelmallisesti ennen kuin riski aiheuttaa onnettomuuden. Tiedät kuinka toimia osana riskinarviointiryhmää, jos tilanne niin vaatii.

Sisältö

Kuinka käyttää riskinarviointityökaluja?
Kuinka mitata ja käyttää kynnysarvoja, matemaattisia laskelmia ja mallinnuksia?
Mitä on ekologisen riskin arviointi?
Mitä eroa kvantitatiivisen riskinarvioinnin ja kvalitatiivisen riskinarvioinnin välillä on?
Kuinka riskejä hallitaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • TTMI22KD
  Double Degree in Building services engineering, full-time studies
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Osaat seurata yksinkertaista puhetta ja lukea lyhyitä tekstejä tutuista aiheista.
Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A1.2 - A1.3.
Tutustut ammattialasi perussanastoon.
Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi verbien ja nominien konsonantti- ja vokaalivaihtelut, nominien yksikön sijamuodot ja monikon perusmuodon.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2020. Suomen mestari 1. Suomea aikuisille. Uudistettu laitos. Helsinki: FinnLectura.

Huom! 2020 painos tai uudempi.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Mikkelin kampuksella. Toteutukseen kuuluu lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuuu aktiivisesti lähiopetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleiset työelämätaidot.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki kurssin tehtävät pitää palauttaa aikataulujen mukaan kurssin loppuun mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 tuntia (48 tuntia lähiopetusta, 87 tuntia itsenäistä työskentelyä).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviiin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen lähiopetukseen. Opintojaksolla on kaksi tenttiä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaaminen

ja riittävää englannin kielen taitoa

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Shakil Regmi
Vastuuhenkilö

Shakil Regmi

Opiskelijaryhmät
 • EEMI20SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

Pystyt kehittämään taitojasi tapaustutkimusten ratkaisemisessa ja tulosten esittämisessä. Näytät taitosi projektinhallinnan periaatteiden kanssa ja tunnet projektityöhön liittyvät pääkäsitteet. Voit suunnitella ja toteuttaa työelämäpohjaisia projekteja ja arvioida niiden onnistumista

Sisältö

Miten työelämälähtöinen projekti suunnitellaan ja toteutetaan?
Miten tulokset esitetään työelämälähtöisessä projektissa?
Miten projektin onnistumista arvioidaan?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Tarmo Ahvenainen
 • Arto Sormunen
Vastuuhenkilö

Arto Sormunen

Opiskelijaryhmät
 • EEMI20SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Hannu Poutiainen
Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies

Tavoitteet

Opit ja ymmärrät veden tärkeyden ja puhtaan veden merkityksen maailmanlaajuisesti. Tiedät kuinka puhdasta vettä tuotetaan talousvedeksi ja
muihin tarkoituksiin kuinka käytetty vesi lopulta puhdistetaan. Tunnet vesijärjestelmissä käytetyn tekniikan ja menetelmät. Sinulla on osaamista juomaveden tuotannosta ja jäteveden käsittelystä.

Sisältö

Kuinka juomavettä tuotetaan kaupungeissa ja maaseudulla?
Mitkä parametrit vaikuttavat juomaveden laatuun?
Kuinka jätevettä käsitellään ja kuinka käsittelyprosessia optimoidaan?
Kuinka mallinnusta voidaan käyttää apuna vesijärjestelmien suunnittelussa ja käytössä?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos mahdollista

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Liisi Rajala
 • Shakil Regmi
 • Juho Rajala
Vastuuhenkilö

Juho Rajala

Ajoitusryhmät
 • Group A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Group B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies
Koulutusryhmat
 • Group A
 • Group B

Tavoitteet

Tiedät, miten maa- ja vesinäytteet prosessoidaan laboratoriossa ja kentällä. Tunnet maa- ja vesinäytteiden yleisimmät standardimenetelmät ja analyysit. Osaat suorittaa laboratoriotutkimuksia ja -analyysejä. Pystyt tuottamaan ympäristödataa maa- ja vesinäytteistä ja osaat arvioida tulosten luotettavuutta. Ymmärrät luotettavan tiedon tärkeyden ja sen, kuinka tätä tietoja käytetään laboratorion ulkopuolella ympäristöpäätösten tekemiseen. Ymmärrät eroavaisuudet laboratorio ja kenttämäärityksen välillä.

Sisältö

Kuinka vesi- ja maaperänäytteitä analysoidaan?
Mitä ovat standardiprotokollat laboratoriossa ja miten niitä käytetään?
Kuinka luotettavaa ympäristötietoa tuotetaan maa- ja vesinäytteistä?
Kuinka arvioida ja parantaa määritysten luotettavuutta?
Mitkä ovat erot kenttä- ja laboratoriokokeiden välillä?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 32

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Liisi Rajala
 • Shakil Regmi
 • Juho Rajala
Vastuuhenkilö

Juho Rajala

Ajoitusryhmät
 • Group A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Group B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies
Koulutusryhmat
 • Group A
 • Group B

Tavoitteet

Opit edustavan näytteenoton periaatteet ja tunnistat näytteenoton edustavuuteen vaikuttavia tekijöitä maa- ja vesiympäristössä. Tunnet ja osaat käyttää keskeisiä eri tarkoituksiin käytettyjä näytteenottovälineitä ja näytteitä. Osaat toimia kenttäolosuhteissa näytteenottajana. Tiedät työsuojelun ja työturvallisuuden merkityksen näytteenotossa. Tunnet näytteenottoa ohjaavat normit. Tunnistat laadunvarmistuksen ja dokumentoinnin tärkeyden näytteenotossa.

Sisältö

Minkälaisia havaintoja tehdään näytteenoton aikana?
Minkälaiset normit ohjaavat maa- ja vesinäytteenottoa?
Mitä asioita huomioidaan maa- ja vesinäytteenoton suunnittelussa?
Miten huolehditaan näytteenoton laadusta?
Mitä tietoja näytteenotosta dokumentoidaan?
Minkälaisia välineitä näytteenotossa käytetään?
Miten näytteitä käsitellään näytteenoton ja analysoinnin välillä?
Minkälaiset asiat liittyvät näytteenoton työsuojeluun?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Shakil Regmi
Vastuuhenkilö

Shakil Regmi

Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

You are able to explain what geographic information, geographic information systems (GIS), remote sensing (RS) and global position systems (GNSS, GPS) are and how they are used in environmental monitoring and research. You are able to use and make digital maps, collect spatial data, manage and edit geographic information and make information queries to environmental data archives and analyse data in meaningful ways.

Sisältö

What is geographical information like? What are geographic information systems (GIS), remote sensing (RS) and global positioning systems (GNSS/GPS)?
What are the principles, applications and trends of geographic information systems and sciences?
How to visualize spatial data? How to make digital maps, data conversions, geo databases, data queries and data extraction? How to collect spatial data?
How can GIS, RS and GNSS/GPS be used in environmental engineering?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Liisi Rajala
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuhenkilö

Liisi Rajala

Opiskelijaryhmät
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies

Tavoitteet

Osaat etsiä ratkaisuja newtonilaisen mekaniikan ja energiaperiaatteen avulla. Opit laskemaan törmäykset ja ymmärrät, mitä energian säilyminen, lineaarinen ja kulmaliike merkitsevät jokapäiväisessä elämässä. Tunnet atomirakenteen ja kemialliset sidokset. Pystyt kuvaamaan ja tunnistamaan yleiset epäorgaaniset yhdisteet sekä orgaanisten yhdisteiden ryhmät ja rakenteet. Voit kirjoittaa kemiallisia perusyhtälöitä, ratkaista kaasuihin, pH: hon ja reaktioihin tarvittavien aineiden määriin liittyviä ongelmia. Voit soveltaa teoreettista tietoa käytännössä ja kirjoittaa raportin kokeista.

Sisältö

Kuinka voit ennustaa, miten esineet liikkuvat?
Pysähtyykö auto ennen jalankulkijaa tiellä?
Mikä on suljettu järjestelmä ja kuinka energiansäästöperiaatetta käytetään ongelmien ratkaisemiseen?
Mitkä ovat kemialliset perusmäärät, yksiköt, määritelmät ja luonnolliset lait?
Kuinka aine rakentuu?
Mitä tapahtuu kemiallisessa reaktiossa?
Kuinka kemialliset yhdisteet jaetaan ryhmiin ja miten ne nimetään?
Mitkä ovat kemiallisten aineiden ominaisuudet?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Hannu Poutiainen
Opiskelijaryhmät
 • EEMI21SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

You learn the different ways in which modelling is nowadays integrated into environmental research and environmental monitoring systems. The course deals with various models that are used in environmental research, and you learn their use "hands on" by completing exercises based on actual data from international databases and/or data available from the Mikkeli region. You also learn the workflow from environmental monitoring data from its source to the final use in an environmental model.

Sisältö

What types of models exist to describe the status of soil, water and air?
How are these models used in analyzing the state of the environment and to forecast future developments?
How are the models used at a local scale, and on the other hand, internationally?
How do you in practice model the transportation of impurities in waterways?

Opiskelumateriaali

DHI materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Sovittava opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Environmental Engineering
Opettaja
 • Shakil Regmi
Vastuuhenkilö

Shakil Regmi

Opiskelijaryhmät
 • EEMI20SP
  Environmental Engineering, full-time studies

Tavoitteet

Tunnet ympäristöterveyden osatekijät ja alan keskeisen säädöstön. Ymmärrät, kuinka ympäristön tekijät vaikuttavat ihmisen terveyteen ja tutkit tapoja kuvata, arvioida ja hallita erilaisia ympäristöterveysriskejä. Ymmärrät mikrobiologian, toksikologian ja epidemiologian perusteet ja sen, kuinka niitä on mahdollista hyödyntää ympäristöterveysriskinen hallinnassa.

Sisältö

Mitä ovat ympäristöterveyden osatekijät?
Kuinka ympäristötekijät vaikuttavat ihmisen terveyteen?
Kuinka ympäristöterveysriskejä arvioidaan ja hallitaan?

Arviointiasteikko

1-5