Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeuttikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet fysioterapeutin työlle. Opinnoissa perehdytään terveen ihmisen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen eri ikäkausina. Opit myös anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa. Harjaannut toimintakyvyn arvioinnissa ja fysioterapian perusmenetelmissä. Myös kielitaito ja viestintäosaaminen vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana.

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti erilaisten sairauksien ja vammojen aiheuttamiin toimintarajoitteisiin ja elämäntapojen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnissa. Opit niihin liittyviä terveyden edistämisen, liikkumisen sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen menetelmiä osana kuntoutuspalveluita. Harjaannut myös työelämässä fysioterapian menetelmien käyttämisessä eri kohderyhmille.
Kolmannen vuoden aikana sovellat fysioterapian menetelmiä myös vaativissa tilanteissa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi perehtymällä yrittäjyyteen, fysioterapiapalvelujen arviointiin sekä fysioterapian tutkimukseen ja kehittämiseen. Käynnistät opinnäytetyön.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelullasi, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua, käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa fysioterapeutin työympäristöissä.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa voit täydentää erityisosaamistasi urasuunnitelmasi ja kiinnostuksesi mukaisesti oman ammattialan opinnoissa, monialaisissa opinnoissa ja yrittäjyysopinnoissa.

Vapaasti valittaviin opintoihin voit todellakin valita vapaasti opintoja ja voit myös hakea hyväksilukuja aiemmin hankkimasi osaamisen perusteella. Opintoja voit valita myös muiden koulutusten ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Fysioterapian ydinosaamisen opinnot (180 op) koostuvat 15-30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat
• Ihminen kokonaisuutena
• Ihminen toimivana ja liikkuvana
• Fysioterapia osana kuntoutusta
• Työ- ja toimintakykyä edistävä fysioterapia
• Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
• Fysioterapian työelämäosaaminen
• Fysioterapian kehittyvä asiantuntijuus

Täydentävän osaamisen opinnot (30 op) voit valita tarjolla olevista fysioterapian syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Opintojen tavoite

Fysioterapian tavoitteena on edistää liikkumis-, työ- ja toimintakykyä tukemalla ihmisen omaa toimijuutta ja osallistumista yhteistyössä hänen lähipiirinsä kanssa. Fysioterapeutin työhön sisältyy erityisesti ihmisen liikkumiseen liittyvien voimavarojen ja edellytysten arviointi ja vahvistaminen sekä ympäristöstä aiheutuvien rajoitteiden vähentäminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Fysioterapian opinnossa opiskelijat ovat mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Osana opintoja voit eri tavoin osallistua työelämää kehittävien hankkeiden tapahtumiin ja toimintamuotoihin. Opit tunnistamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet työelämän jatkuvaan kehittämiseen. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja työelämän kehittämiseksi.

Xamk toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden avulla voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän tarpeisiin.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Fysioterapian opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina Savonlinnan kampuksella. Päiväopinnot alkavat keväällä ja monimuoto-opinnot syksyllä. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Päivä- ja monimuoto-opinnot eroavat toisistaan siten, että lähiopetusta on päiväopinnoissa pääsääntöisesti viitenä arkipäivänä viikossa, kun monimuoto-opinnoissa sitä on vain pääosin maanantaisin ja tiistaisin. Molemmissa opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin, sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opinnoissa etäopiskelun määrä on suurempi kuin päiväopinnoissa.
Opintoihin sisältyy 75 op harjoittelua, josta 30 op tapahtuu kampuksella ja projekteissa erilaisissa käytännön tilanteissa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 45 op, ja se toteutetaan neljänä 6 viikon jaksona 4.-7. lukukaudella. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös esimerkiksi kotipaikkakunnallasi.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka mukaisesti sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissa. HOPSin avulla voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi.
Jos valitset työviikkopohjaisen oppimisväylän, rytmittyvät opintosi työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Tällöin etenet opinnoissasi oman ryhmäsi opetussuunnitelman ja sen ajoitusten mukaisesti ja valmistut 3,5 vuodessa.

Voit nopeuttaa opintojasi esimerkiksi osallistumalla aiemmin aloittaneen ryhmän opintojaksoille, tai valitsemalla opintojaksojen verkkototeutuksia ja tekemällä kesäopintoja. Tällöin perehdyt itsenäisesti opiskelumateriaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Myös kesäaikana toteutettu työelämäharjoittelu voi nopeuttaa opintojasi.

Voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain, mikäli työskentelet fysioterapia-alan tai sen lähialan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Fysioterapeutit työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai toisen palveluksessa muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, sosiaalitoimen palvelutaloissa ja päiväkodeissa sekä koulu- ja liikuntatoimessa.

Fysioterapeutti arvioi työssään asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan asiakkaan kanssa fysioterapian toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia.

Fysioterapeutti tekee yhteistyötä monien terveysalan ammattilaisten kanssa. Työ on yleensä päivätyötä. Työssä tarvittavia taitoja ovat
• fysioterapeuttinen tutkimis- ja arviointiosaaminen
• fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaosaaminen
• fysioterapeuttinen terapiaosaaminen
• yrittäjyysosaaminen
• fysioterapian kehittämis- ja teknologiaosaaminen.

Kehittyäkseen ammatissaan fysioterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi
• sairaalassa
• terveyskeskuksessa
• kuntoutumiskeskuksessa
• omassa fysioterapiayrityksessä
• työterveyshuollossa
• tutkimus- tai hoitolaitoksessa
• asiantuntijatehtävissä
• urheilu- tai muussa järjestössä?

Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu tapahtuu usein pienryhmissä, joissa samalla opit fysioterapeutin työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsesi johtamista ja vastuullisuutta. Ongelmaperustaisessa oppimisessa (PBL, Problem Based Learning) oppimisympäristönä ovat opiskelijoiden pienryhmät, joissa käsitellään fysioterapeutin työhön liittyviä oppimistehtäviä.

Kampuksella opiskelet erilaisissa projekteissa, sairaala- ja kotisimulaatioympäristöissä sekä toimintakykylaboratorioissa todellisia työelämäntilanteita mallintaen.
Verkko-oppimisympäristöt ja etäyhteyksien käyttö ovat osa fysioterapian opiskelua. Verkkovälitteisellä oppimisella tuetaan opiskelusi joustavuutta ja mahdollistetaan osallistuminen lähiopiskeluun myös koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta.
Fysioterapeutin käytännön osaamista opit harjoittelujaksoilla kuntoutusalan työympäristöissä (esim. sairaalat, terveyskeskukset, yritykset, kuntoutumiskeskukset). Voit itse osallistua harjoittelupaikkojen valintaan. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös kotipaikkakunnallasi ja osan harjoittelusta voit tehdä ulkomailla kansainvälisenä vaihto-opiskelijana.

Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä.

Fysioterapeuttikoulutus, monimuotototeutus
Tunnus
(FTSA24SM)
Fysioterapeuttikoulutus, monimuotototeutus
Tunnus
(FTSA23SM)
Fysioterapeuttikoulutus, monimuotototeutus
Tunnus
(FTSA22SM)
Fysioterapeuttikoulutus, monimuotototeutus
Tunnus
(FTSA21SM)
Fysioterapeuttikoulutus, monimuotototeutus
Tunnus
(FTSA20SM)
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tiina Luukkainen
Vastuuopettaja

Tiina Luukkainen

Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.
Vaihtoehtoiset suoritustavat keskustellaan sovitaan opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintätilanteisiin kytketyt käytännön harjoitukset

Tentit ja muut määräajat

Jatkuva arviointi ja tentti opintojakson lopussa. Tarkka aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

FT työ
Anatomia ja ohjeet
Sairaudet
Asiakastyö
Tutkimukset
Hoidot
Valinnaiset aiheet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimistehtävät ja tentti. Arviointi perustuu eurooppalaisen viitekehyksen tasoon B2.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tiina Luukkainen
Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learn -ympäristössä sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota yhteyttä englannin opettajaan.

Tentit ja muut määräajat

Tentit tehdään opintojakson aikana ja uusinnat erikseen sovittuina aikoina opintojakson jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

Your studies include the following central topics

The job - Anatomy and movements - Illnesses and symptoms - Working with clients - Examinations - Therapies and treatments

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tiina Karvinen
Vastuuopettaja

Tiina Karvinen

Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima verkko- ja monistemateriaali. Kurssin aineistot ja tehtävät Learn-alustalla. Oppitunneilla ja itsenäisesti laaditut oppimistehtävät.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, opetuskeskustelut, ryhmä- ja parityöt, itsenäiset kirjalliset tehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijalla on mahdollisuus yhdistää opintojaksoon työelämän kokemuksia tai tuotoksia, mikäli ne tukevat ruotsin kielen oppimistavoitteita.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopputentti järjestetään viimeisellä opetuskerralla. Uusintatenttejä järjestetään kaksi, ja niiden ajankohdat sovitaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Laajuudeltaan 5 op:n kurssi vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä, josta noin kolmasosa luokkatunteja ja loput itsenäistä harjoittelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisen kielitaidon arviointi lopputentin perusteella. Suullinen kielitaito suullisen näytön (tentin) perusteella. Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin virkamiesruotsin taitoarvioinnin kriteereihin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tiina Karvinen
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ryhmän verkkosivustolla Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on fysioterapeuteille tarkoitettu ruotsinkurssi, jonka opetus etenee työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan alakohtaista sanastoa ja viestintätilanteita työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Hyväksytty kurssiarvosana edellyttää sekä suullisen että kirjallisen tentin suorittamista hyväksytysti. Molemmat tentit tehdään valvotusti.
Tenttioikeus on opiskelijalla, joka on palauttanut kaikki kurssin tehtävät opintojakson toteutusaikana.
Hylättyä tenttiä voi uusia kaksi kertaa, ensimmäisen kerran touko-kesäkuussa ja toinen uusinta elo-lokakuussa. Opiskelijan tulee itse pyytää uusintatenttiä jos siihen on tarvetta.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, suulliseen testiin ja kirjalliseen kokeeseen. Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1 - 3 tyydyttävästä taidosta tai 4 - 5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anna Reinikainen
 • Ville Virta
Vastuuopettaja

Anna Reinikainen

Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvailla ammatin kannalta keskeiset ihmisen elinjärjestelmät ja niiden perustoiminnot.
Osaat kuvailla, miten ihmisen elinjärjestelmät toimivat liikkumisen ja kuormituksen aikana.
Tunnistat biomekaaniset tekijät ja osaat kuvata niiden vaikutuksen ihmisen toimintaan ja liikkumiseen.
Osaat määritellä fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueet ja kuvailla keskeisten elinjärjestelmien toiminnan vaikutukset niihin.

Sisältö

Miten ihminen rakentuu ja toimii?
Mitkä ovat ihmisen elinjärjestelmät?
Miten elinjärjestelmät toimivat levossa ja kuormituksessa?
Mistä ihmisen fyysinen suorituskyky muodostuu ja miten elinjärjestelmien toiminta vaikuttaa suorituskykyyn?
Mitä ovat biomekaaniset tekijät ja miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan ja liikkumiseen?

Opiskelumateriaali

Leppäluoto, J., Rintamäki H., Vakkuri O., Vierimaa H. & Lauri T. 2019. Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy

Biel, A. & Grönholm, M. 2022. Reittiopas ihmiskehoon: Käytännön opas lihasten, luiden ja muiden rakenteiden löytämiseen ja paikallistamiseen. Lahti: VK-Kustannus.

Biel, A. & Grönholm, M. 2022. Reittiopas ihmiskehoon: Oppimista tukeva käytännöllinen tehtävä- ja työkirja. Lahti: VK-Kustannus.

Opintojakson Lear-alustan materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learn-alustalla olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

Tentit ja muut määräajat

1. osatentti: Yleisanatomia ja fysiologia
2. osatentti: Alavartalon toiminnallinen anatomia
3. osatentti: Ylävartalon toiminnallinen anatomia
4. osatentti: Liikunta- ja kuormitusfysiologia ja biomekaniikka

Tenttien ja tehtävien määräajat on esitetty opintojakson Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole kansainvälistä yhteistyötä. Osa opiskelumateriaaleista on vieraskielistä.

Opiskelijan työmäärä

10op = 270 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tentin / tenttien / testien sekä opintojaksolla sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti.

Ajoitus

08.09.2023 - 14.01.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anna Reinikainen
 • Ville Virta
Ryhmät
 • AVSAFT23SPOM
  Avoin amk, Fysioterapeutti (AMK), polku, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvailla ammatin kannalta keskeiset ihmisen elinjärjestelmät ja niiden perustoiminnot.
Osaat kuvailla, miten ihmisen elinjärjestelmät toimivat liikkumisen ja kuormituksen aikana.
Tunnistat biomekaaniset tekijät ja osaat kuvata niiden vaikutuksen ihmisen toimintaan ja liikkumiseen.
Osaat määritellä fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueet ja kuvailla keskeisten elinjärjestelmien toiminnan vaikutukset niihin.

Sisältö

Miten ihminen rakentuu ja toimii?
Mitkä ovat ihmisen elinjärjestelmät?
Miten elinjärjestelmät toimivat levossa ja kuormituksessa?
Mistä ihmisen fyysinen suorituskyky muodostuu ja miten elinjärjestelmien toiminta vaikuttaa suorituskykyyn?
Mitä ovat biomekaaniset tekijät ja miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan ja liikkumiseen?

Opiskelumateriaali

Leppäluoto, J., Rintamäki H., Vakkuri O., Vierimaa H. & Lauri T. 2019. Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy

Hokkanen M. & Vierimaa H. 2019. Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia - Opiskelukirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy

Fogelholm, M., Vuori, I., Vasankari, T. & Aittasalo, M. 2011. Terveysliikunta. 2. uud. p. Helsinki: Duodecim.

Sandström, M. & Ahonen, J. 2011. Liikkuva ihminen: Aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Lahti: VK-Kustannus.

Kauranen, K. & Nurkka, N. 2010. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää 4 Learn-alustalla tehtävää verkkotenttiä (T1 -K5).
1. osatentti: Yleisanatomia ja fysiologia (3op)
2. osatentti: Alavartalon toiminnallinen anatomia (1,5op)
3. osatentti: Ylävartalon toiminnallinen anatomia (1,5op)
4. osatentti: Liikunta- ja kuormitusfysiologia ja Biomekaniikka (3op)

Learn-testit (1op) (täydennettävä - hyväksytty)
= 10op
Tenttien ja tehtävien tarkat ajankohdat ja palautuspäivämäärät sovitaan yhdessä opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

10 opintopistettä eli n. 270 tuntia opiskelijan itsenäistä verkko-opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tenttien ja testien sekä opintojaksolla sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu 5 osatentin painotetun keskiarvon mukaan. Learn-testit ja mahdolliset muut tehtävät arvioidaan täydennettävä - hyväksytty asteikolla.

Arviointikriteerit (osaamisen alkuvaihe):
Osaat,
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

Opintojakson Learn-alustalla esitellään opintojakson arviointisuunnitelma, joka noudattaa Xamkin arviointikehikkoa.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Markus Nevalainen
 • Anna Reinikainen
 • Ville Virta
Ryhmät
 • FTSA24KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvailla ammatin kannalta keskeiset ihmisen elinjärjestelmät ja niiden perustoiminnot.
Osaat kuvailla, miten ihmisen elinjärjestelmät toimivat liikkumisen ja kuormituksen aikana.
Tunnistat biomekaaniset tekijät ja osaat kuvata niiden vaikutuksen ihmisen toimintaan ja liikkumiseen.
Osaat määritellä fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueet ja kuvailla keskeisten elinjärjestelmien toiminnan vaikutukset niihin.

Sisältö

Miten ihminen rakentuu ja toimii?
Mitkä ovat ihmisen elinjärjestelmät?
Miten elinjärjestelmät toimivat levossa ja kuormituksessa?
Mistä ihmisen fyysinen suorituskyky muodostuu ja miten elinjärjestelmien toiminta vaikuttaa suorituskykyyn?
Mitä ovat biomekaaniset tekijät ja miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan ja liikkumiseen?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit esitellään opintojakson orientaatiotunneilla 17.1.2024.

Opintojakson oppikirjat:
Leppäluoto, J., Rintamäki H., Vakkuri O., Vierimaa H. & Lauri T. 2019. Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy

Biel, A. & Grönholm, M. 2022. Reittiopas ihmiskehoon: Käytännön opas lihasten, luiden ja muiden rakenteiden löytämiseen ja paikallistamiseen. Lahti: VK-Kustannus.

Biel, A. & Grönholm, M. 2022. Reittiopas ihmiskehoon: Oppimista tukeva käytännöllinen tehtävä- ja työkirja. Lahti: VK-Kustannus.

Lisäksi opintojakson Lear-alustan materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learn-alustalla olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI ja / tai työelämäyhteistyötä. Opintojaksolla hankittua osaamista tarvitset työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

1. osatentti: Yleisanatomia ja fysiologia (3 op)
2. osatentti: Alavartalon toiminnallinen anatomia (1,5 op)
3. osatentti: Ylävartalon toiminnallinen anatomia (1,5 op)
4. osatentti: Liikunta- ja kuormitusfysiologia ja biomekaniikka (2 op)

Tenttien, testien ja oppimistehtävien määräajat (päivämäärät) ilmoitetaan opintojakson orientaatiotunneilla sekä opintojakson Learn-alustalla. Tentit tehdään Savonlinnan kampuksella ennalta ilmoitettuina määräaikoina (huom. ei exam-tenttimahdollisuutta).

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole kansainvälistä yhteistyötä. Osa opiskelumateriaaleista on vieraskielistä.

Opiskelijan työmäärä

Laskennallinen opiskelijan työmäärä opintojaksolla vastaa 270 h (1 op = 27 h opiskelijan työtä).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihealueesta:

- Yleisanatomia 3 op (Ville Virta ja Anna Reinikainen)
- Alavartalon toiminnallinen anatomia 1,5 op (tuntiopettaja)
- Ylävartalon toiminnallinen anatomia 1,5 op (tuntiopettaja)
- Biomekaniikka 2 op (Ville Virta)
- Liikunta- ja kuormitusfysiologia 1 op (Ville Virta)

= 9 op

Oppimistehtävät ja testit 1 op (Ville Virta, Anna Reinikainen ja tuntiopettaja)

9 op + 1 op = 10 op

Lisätietoja opiskelijoille

Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
Viestintätaidot 5 op
Fysioterapianmenetelmien harjoittelu I 10 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tentit arvioidaan numeerisesti T1 - K5.
Opintojakson aikana suoritettavat testit ja oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Opintojakson kokonaisarviointi on numeerinen 1 - 5, arvosana muodostuu tenttien painotetun keskiarvon mukaan.

Opintojakson toteutusaika 17.1.2024 - 31.5.2024. Osa opintojakson uusintatenttien ajankohdista on vasta opintojakson toteutusajan jälkeen, uusintatenttien ajankohdat on esitetty opintojakson Learn-alustalla. Uusintatentit tehdään Savonlinnan kampuksella (ei exam-tenttimahdollisuutta).

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tenttien, testien sekä opintojaksolla sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti.

Opintojakson arviointikriteerit on esitetty opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • FTSA20SM
  Fysioterapeutti, monimuoto
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät diabeteksen vaikutukset jalkaterveyteen.
Ymmärrät diabeetikon jalkojen vuositarkastuksen merkityksen ja tutkimusten yhteyden diabeetikon jalkaterveyteen.
Osaat soveltaa tietämystäsi ammattialasi tehtävissä, toimissa ja toimintaympäristöissä.
Osaat soveltaa jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen diabeetikoiden jalkaterveyden edistämissä.
Osaat ohjata toista terveydenhuoltoalan ammattilaista oman ammattisi näkökulmasta.

Sisältö

Miten diabetes vaikuttaa diabeetikon jalkaterveyteen?
Mitä diabeetikon jalkojen vuositarkastukseen sisältyy ja mitä se tarkoittaa jalkaterveyden kannalta?
Mitä diabeetikon jalkaterveystietämys tarkoittaa omalla ammattialallasi?
Miten sovellat jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa?
Mitä moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa diabeetikon jalkaterveyden kannalta?
Miten ohjaat toista terveydenhuollon ammattilaita oman ammattisi kannalta diabeetikon jalkaterveyden edistämisessä?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 1000

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
Vastuuopettaja

Marjo Heikkilä

Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät diabeteksen vaikutukset jalkaterveyteen.
Ymmärrät diabeetikon jalkojen vuositarkastuksen merkityksen ja tutkimusten yhteyden diabeetikon jalkaterveyteen.
Osaat soveltaa tietämystäsi ammattialasi tehtävissä, toimissa ja toimintaympäristöissä.
Osaat soveltaa jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen diabeetikoiden jalkaterveyden edistämissä.
Osaat ohjata toista terveydenhuoltoalan ammattilaista oman ammattisi näkökulmasta.

Sisältö

Miten diabetes vaikuttaa diabeetikon jalkaterveyteen?
Mitä diabeetikon jalkojen vuositarkastukseen sisältyy ja mitä se tarkoittaa jalkaterveyden kannalta?
Mitä diabeetikon jalkaterveystietämys tarkoittaa omalla ammattialallasi?
Miten sovellat jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa?
Mitä moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa diabeetikon jalkaterveyden kannalta?
Miten ohjaat toista terveydenhuollon ammattilaita oman ammattisi kannalta diabeetikon jalkaterveyden edistämisessä?

Opiskelumateriaali

Diabeetikon jalkaongelmat käypähoitosuositus, Duodecim
Diabeetikon jalkojen omahoidon oppaat, esim. Diabetesliitto
Diabeetikolle sopiva jalkine (uusimpia lähteitä hyödyntäen)
Duodecim, oppiportti

Opintojaksoa tukevia materiaaleja tarjolla Learnin kautta:
Diabetes verkkokirja Oppiportista (Linkki Learn alustalla).

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja opintojakson lopussa on kokoava tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopuksi kokoava verkkotentti.

Opiskelijan työmäärä

27h x 5 op= 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävä osaaminen: Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet ja osaat arvioida kuntoutuksessa sovellettavia sähköisiä palveluita ja niiden käytettävyyttä.
Osaat käyttää ja kehittää kuntoutumista tukevia sähköisiä palveluita.
Tunnet erilaisia hyvinvointiteknologian työkaluja, tuotteita ja palveluita.
Tiedät millaisia mahdollisuuksia erilaiset teknologiset välineet ja pelillisyys tarjoavat kuntoutumisen edistämiseksi.
Ymmärrät sähköisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian eettisiä ja tietoturvaan liittyviä näkökulmia.
Osaat hyödyntää palvelumuotoilua hyvinvointiteknologisten ratkaisujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö

Mitä ovat sähköiset palvelut kuntoutuksessa?
Mitä käytettävyydellä tarkoitetaan hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa?
Miten yksilön kuntoutumista ja hyvinvointia voidaan edistää teknologialla?
Miten hyödynnät pelillisyyttä hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa?
Miten hyödynnät hyvinvointiteknologian työkaluja tuotteiden ja palveluiden suunnitteluprosessissa?
Miten otat huomioon eettisyyden ja tietoturvan hyvinvointiteknologiassa?
Mitä palvelumuotoilulla ymmärretään käyttäjälähtöisessä hyvinvointiteknologiassa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetuksessa käytettävä luento- sekä muu opetusmateriaali on sähköisesti saatavissa opintojakson Learn verkko - oppimisalustalla. Opintojaksolla käytettävä kirjallisuus löytyy e-kirjoina Xamkin Kaakkuri-kirjastosta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää itsenäistä verkkotyöskentelyä, jonka suoritat oman aikataulusi mukaan opintojakson toteutuksen aikana.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson jonkun muun ryhmän mukana. Keskustele aikataulutuksesta ova-opettajasi kanssa HOPS - keskustelussa. Huomioi opintojakson edeltävyysehdot sekä opintojakson kuuluminen syventävän vaiheen opintoihin.
Mikäli sinulla on opintojakson osaamistavoitteiden ja sisällön mukaista aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai vastaavilla opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin huomioiden opintojakson oppimistavoitteet ja sisällöt ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää Learn tenttejä sekä -tehtäviä, jotka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti. Osa tehtävistä edellyttää tiettyä suoritusjärjestystä. Suoritusohjeet on kirjattu opintojakson Learn verkko - oppimisalustalle.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 5 x 27 h = 135h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat:
1. Sähköiset palvelut ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 2 op
2. Saavutettavuus, tietoturva ja palvelumuotoilu 2 op
3. Hyvinvointiteknologia kuntoutuspalvelujen tuotteistamisessa 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kuuluu fysioterapeutti- ja jalkaterapeuttikoulutuksen täydentäviin, syventävän vaiheen opintoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson oppimistehtävät ja tentit arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.
Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • FT1 FTY1_Savonlinna
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata fysioterapian eettiset, aseptiset ja ergonomiset lähtökohdat ja osaat toimia niiden mukaisesti fysioterapiatilanteessa.
Osaat kohdata eri-ikäisiä ihmisiä ja luoda heihin ammatillisen vuorovaikutussuhteen.
Osaat kuvata ja toteuttaa fysioterapian ohjaus- ja neuvontaprosessin.
Osaat selvittää haastattelemalla, havainnoimalla, palpoimalla ja asianmukaisia mittareita käyttäen ihmisen asentoa, liikkumista sekä vitaalitoimintoja ja apuvälineiden tarvetta.
Osaat ohjata ja avustaa ihmisen siirtymistä ja liikkumista huomioiden hänen voimavaransa ja valmiutensa.
Tunnet fysioterapian menetelmien perusteet ja osaat suunnitella ja toteuttaa fysioterapiatilanteita niiden mukaisesti.

Sisältö

Mitä ovat fysioterapian eettiset, ergonomiset ja aseptiset lähtökohdat ja miten otat ne huomioon toiminnassasi?
Mitkä tekijät vaikuttavat vuorovaikutussuhteen rakentumiseen?
Miten muodostat toimivan vuorovaikutussuhteen eri-ikäisiin ihmisiin ja heidän läheisiinsä?
Millainen on fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaprosessi?
Miten arvioit eri-ikäisten ihmisten motorisia taitoja ja motorista kontrollia?
Miten arvioit, avustat ja ohjaat eri-ikäisten ihmisten perusliikkumista?
Miten havainnoit ja arvioit pystyasentoa ja nivelten liikkeitä?
Miten tutkit ja avustat hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa?
Miten paikallistat ihmisen rakenteita käsin tunnustelemalla (palpoimalla)?
Miten suunnittelet ja toteutat hieronta-, rentoutumis- ja ryhmänohjaustilanteen perustekniikoita käyttäen?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa. Opintojakson Learn-alustalta löytyy suurin osa opiskeltavasta materiaalista.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö).


Työhön integroitu oppimisväylä:

Jos työskentelet terveysalan yrityksessä tai organisaatiossa voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit opintojesi tekemisestä työpaikallasi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää osaamisen osoittamisen näytöt, jotka ovat opintojakson lopuksi.

Lisäksi opintojakso sisältää itsenäisesti tehtäviä tehtäviä ym., jotka vaaditaan hyväksytysti suoritetuksi opintojakson kokonaisopintopistemäärään hyväksymiseen.

Opiskelijan työmäärä

10 op (1op vastaa 27h opiskelijan työtä).

10 op, josta lähiopetusta n. 100 tuntia sisältäen osaamisen osoittamisen tilanteen. Itsenäistä opiskelua ja harjoittelua 170 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien tekeminen ja palauttaminen annetussa aikataulussa.
Osaamisen osoittamisen tilanteen läpäiseminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Opintojakso integroidaan moduulin opintojaksoihin
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op ja
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10 op.

Ajoitus

20.10.2023 - 09.02.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Markus Nevalainen
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • AVSAFT23SPOM
  Avoin amk, Fysioterapeutti (AMK), polku, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata fysioterapian eettiset, aseptiset ja ergonomiset lähtökohdat ja osaat toimia niiden mukaisesti fysioterapiatilanteessa.
Osaat kohdata eri-ikäisiä ihmisiä ja luoda heihin ammatillisen vuorovaikutussuhteen.
Osaat kuvata ja toteuttaa fysioterapian ohjaus- ja neuvontaprosessin.
Osaat selvittää haastattelemalla, havainnoimalla, palpoimalla ja asianmukaisia mittareita käyttäen ihmisen asentoa, liikkumista sekä vitaalitoimintoja ja apuvälineiden tarvetta.
Osaat ohjata ja avustaa ihmisen siirtymistä ja liikkumista huomioiden hänen voimavaransa ja valmiutensa.
Tunnet fysioterapian menetelmien perusteet ja osaat suunnitella ja toteuttaa fysioterapiatilanteita niiden mukaisesti.

Sisältö

Mitä ovat fysioterapian eettiset, ergonomiset ja aseptiset lähtökohdat ja miten otat ne huomioon toiminnassasi?
Mitkä tekijät vaikuttavat vuorovaikutussuhteen rakentumiseen?
Miten muodostat toimivan vuorovaikutussuhteen eri-ikäisiin ihmisiin ja heidän läheisiinsä?
Millainen on fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaprosessi?
Miten arvioit eri-ikäisten ihmisten motorisia taitoja ja motorista kontrollia?
Miten arvioit, avustat ja ohjaat eri-ikäisten ihmisten perusliikkumista?
Miten havainnoit ja arvioit pystyasentoa ja nivelten liikkeitä?
Miten tutkit ja avustat hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa?
Miten paikallistat ihmisen rakenteita käsin tunnustelemalla (palpoimalla)?
Miten suunnittelet ja toteutat hieronta-, rentoutumis- ja ryhmänohjaustilanteen perustekniikoita käyttäen?

Opiskelumateriaali

Oppimismateriaali esitellään opintojakson orientaatiossa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö).


Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä tai organisaatiossa voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit opintojesi tekemisestä työpaikallasi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää osaamisen osoittamisen näytöt, jotka ovat opintojakson lopuksi.

Opiskelijan työmäärä

10 op, josta lähiopetusta n. 100 tuntia sisältäen osaamisen osoittamisen tilanteen. Itsenäistä, ohjattua harjoittelua 170 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Syksyn 2023 aikana toteutetaan kahdeksan (8) lähityöskentelykertaa.
Kevään 2024 aikana toteutetaan loput lähityöskentelykerrat. Opintojakso päättyy 23.2.2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien tekeminen ja palauttaminen annetussa aikataulussa.
Osaamisen osoittamisen tilanteen läpäiseminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Opintojakso integroidaan moduulin opintojaksoihin
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op ja
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10 op.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Markus Nevalainen
 • Johanna Vesanto
 • Ville Virta
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA24KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata fysioterapian eettiset, aseptiset ja ergonomiset lähtökohdat ja osaat toimia niiden mukaisesti fysioterapiatilanteessa.
Osaat kohdata eri-ikäisiä ihmisiä ja luoda heihin ammatillisen vuorovaikutussuhteen.
Osaat kuvata ja toteuttaa fysioterapian ohjaus- ja neuvontaprosessin.
Osaat selvittää haastattelemalla, havainnoimalla, palpoimalla ja asianmukaisia mittareita käyttäen ihmisen asentoa, liikkumista sekä vitaalitoimintoja ja apuvälineiden tarvetta.
Osaat ohjata ja avustaa ihmisen siirtymistä ja liikkumista huomioiden hänen voimavaransa ja valmiutensa.
Tunnet fysioterapian menetelmien perusteet ja osaat suunnitella ja toteuttaa fysioterapiatilanteita niiden mukaisesti.

Sisältö

Mitä ovat fysioterapian eettiset, ergonomiset ja aseptiset lähtökohdat ja miten otat ne huomioon toiminnassasi?
Mitkä tekijät vaikuttavat vuorovaikutussuhteen rakentumiseen?
Miten muodostat toimivan vuorovaikutussuhteen eri-ikäisiin ihmisiin ja heidän läheisiinsä?
Millainen on fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaprosessi?
Miten arvioit eri-ikäisten ihmisten motorisia taitoja ja motorista kontrollia?
Miten arvioit, avustat ja ohjaat eri-ikäisten ihmisten perusliikkumista?
Miten havainnoit ja arvioit pystyasentoa ja nivelten liikkeitä?
Miten tutkit ja avustat hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa?
Miten paikallistat ihmisen rakenteita käsin tunnustelemalla (palpoimalla)?
Miten suunnittelet ja toteutat hieronta-, rentoutumis- ja ryhmänohjaustilanteen perustekniikoita käyttäen?

Opiskelumateriaali

Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10 op
Viestintätaidot 5 op

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Opintojakso integroidaan moduulin opintojaksoihin
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op ja
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka 10 op.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
 • Markus Nevalainen
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tutkia fyysistä suorituskykyä ja terveyskunnon osa-alueita, ja osaat hyödyntää tutkimuksista saamiasi tuloksia yksilöllisen harjoitusohjelman laadinnassa.
Osaat käyttää fysioterapeuttisen tutkimisen, manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun menetelmiä asiakaslähtöisesti, perustellusti ja turvallisesti.
Osaat huomioida luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä fysioterapeuttisessa mittaamisessa ja tutkimisessa.
Osaat käyttää erilaisia ohjauksen keinoja asiakaslähtöisesti yksilön ja ryhmän ohjaustilanteissa.
Osaat huomioida omat työtapasi ja –asentosi asiakastilanteissa.
Osaat arvioida omaa ja vertaisen toimintaa fysioterapian menetelmiin perehtyjänä.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat fysioterapeuttisen mittaamisen ja tutkimisen luotettavuuteen?
Miten toteutat asiakaslähtöisen tutkimis- ja ohjaustilanteen?
Miten mittaat ja arvioit fyysistä suorituskykyä ja terveyskuntoa ja miten laadit harjoitusohjelman saatujen tulosten perusteella?
Miten analysoit kävelyä ja juoksua?
Miten arvioit ja ohjaat motorista kontrollia?
Miten mittaat ja tutkit rangan ja nivelten liikkuvuutta?
Miten lisäät nivelen liikkuvuutta manuaalisen mobilisoinnin keinoin?
Miten edistät liikkuvuutta toiminnallisin harjoittein?
Miten suunnittelet ja toteutat yksilöllisen harjoitteluohjelman?
Miten suunnittelet ja toteutat ryhmänohjaustilanteen eri kohderyhmille?
Miten työasennot ja -tavat vaikuttavat kuormittumiseesi asiakastyössä?
Miten arvioit omaa ja vertaisen fysioterapiamenetelmien osaamista?

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama opiskelumateriaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

Opiskelijan työmäärä

10 op = 270 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osoittaa osaamisensa opintojakson arvioitaviksi osoitetuilla tehtävillä ja opintojakson päätteeksi osaamisen osoittamisen näyttötilanteella.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat tutkia fyysistä suorituskykyä ja terveyskunnon osa-alueita, ja osaat hyödyntää tutkimuksista saamiasi tuloksia yksilöllisen harjoitusohjelman laadinnassa.
Osaat käyttää fysioterapeuttisen tutkimisen, manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun menetelmiä asiakaslähtöisesti, perustellusti ja turvallisesti.
Osaat huomioida luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä fysioterapeuttisessa mittaamisessa ja tutkimisessa.
Osaat käyttää erilaisia ohjauksen keinoja asiakaslähtöisesti yksilön ja ryhmän ohjaustilanteissa.
Osaat huomioida omat työtapasi ja –asentosi asiakastilanteissa.
Osaat arvioida omaa ja vertaisen toimintaa fysioterapian menetelmiin perehtyjänä.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat fysioterapeuttisen mittaamisen ja tutkimisen luotettavuuteen?
Miten toteutat asiakaslähtöisen tutkimis- ja ohjaustilanteen?
Miten mittaat ja arvioit fyysistä suorituskykyä ja terveyskuntoa ja miten laadit harjoitusohjelman saatujen tulosten perusteella?
Miten analysoit kävelyä ja juoksua?
Miten arvioit ja ohjaat motorista kontrollia?
Miten mittaat ja tutkit rangan ja nivelten liikkuvuutta?
Miten lisäät nivelen liikkuvuutta manuaalisen mobilisoinnin keinoin?
Miten edistät liikkuvuutta toiminnallisin harjoittein?
Miten suunnittelet ja toteutat yksilöllisen harjoitteluohjelman?
Miten suunnittelet ja toteutat ryhmänohjaustilanteen eri kohderyhmille?
Miten työasennot ja -tavat vaikuttavat kuormittumiseesi asiakastyössä?
Miten arvioit omaa ja vertaisen fysioterapiamenetelmien osaamista?

Opiskelumateriaali

Oppimismateriaali esitellään opintojakson orientaatiossa. Lisäksi opintojaksolla edellytetään aktiivista, itsenäistä tiedonhakua.

Sandström Marita & Ahonen Jarmo. 2011. Liikkuva ihminen – aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-kustannus Oy.

Ahonen, Jarmo. 2002. Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. VK-kustannus Oy.

Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N. & Sinivuori, E. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Keskinen Kari L., Häkkinen Keijo ja Kallinen Mauri (toim.) 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellinen seura.

Myers Thomas. Anatomy Trains -myofaskiaaliset meridiaanit kuntoutuksen ja liikunnan ammattilaisille ja opiskelijoille. VK- kustannus.

Kaltenborn, F. M., Evjenth, O. & Lahtinen, T. 2010. Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi: Nivelten manuaalinen tutkiminen ja mobilisointi peruskoulutuksessa. 2. p. [Tampere]: SOMTY.

Terveyskunnon testaus, sähköinen materiaali
http://sisalto.sanomapro.fi/tehtavat/ammatillinen/terveyskunnontestaus/index.html

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Viikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä tai organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi korvaavasta tehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei varsinaisesti sisällä TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson osaamisen osoittamisen näytöt ovat opintojakson lopuksi. Oppimistehtävien määräajat ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa. Oppimistehtävät tulee olla palautettu ennen opintojakson päättymistä.

Opiskelijan työmäärä

10 opintopistettä vastaa 270 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetusta noin 100 h ja itsenäistä opiskelua noin 170 h. Tuntimäärä jakautuu lähiopetukseen, opiskelijan itsenäiseen opiskeluun, ryhmätyöskentelyyn sekä näyttöihin ja näyttöihin valmistautumiseen. Lähiopetus ja käytännön harjoittelu toteutetaan lähityöskentelynä kampuksella (ei etäyhteyttä).

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävyysehdot: osallistuaksesi opintojaksolle edellytetään I lukukauden kaikkien opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja I lukukauden opintoihin liittyvien tehtävien/näyttöjen hyväksyttyä suorittamista.

Tarvitset opintojaksolla tietokoneen sekä käytännön harjoitteluun soveltuvan vaatetuksen / varusteet opiskeltavan aiheen mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja osaamisen osoittamisen näyttö arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty.

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen / palauttaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa. Osaamisen osoittamisen näytön läpäiseminen hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 21.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Johanna Vesanto
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaprosessin asiakaslähtöisesti.
Osaat tutkia ja analysoida asiakkaan toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita ja liikkumiskykyä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilö- ja ryhmätilanteissa asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia harjoitusohjelmia.
Osaat arvioida omaa ja vertaisen toimintaa fysioterapian asiakastilanteissa?

Sisältö

Miten suunnittelet ja toteutat asiakaslähtöisen fysioterapiaprosessin ja miten arvioit sen vaikutuksia?
Miten huomioit aseptiikan fysioterapian eri ympäristöissä?
Miten suunnittelet ja toteutat yksilö- ja ryhmätilanteissa asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia, progressiivisesti eteneviä harjoitusohjelmia?
Miten käytät terapeuttisen harjoittelun menetelmiä hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä keskus- ja ääreishermoston toiminnan tukemisessa?
Miten toteutat manuaalinen lihastestauksen?
Miten suunnittelet ja toteutat rentoustilanteen asiakaslähtöisesti?
Miten suunnittelet ja toteutat vesiliikuntaa ja -terapiaa?
Miten arvioit omaa ja vertaisen toimintaa fysioterapian asiakastilanteissa?

Opiskelumateriaali

Tarvitset opintojaksolla teokset:

- Avers, D. & Brown, M. 2019. Daniels and Worthingham's muscle testing: Techniques of manual examination and performance testing. 10th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier.

tai Hislop, H. J., Avers, D., Brown, M. & Daniels, L. 2014. Daniels and Worthingham's muscle testing: Techniques of manual examination and performance testing. 9th ed. St.Louis (MO): Elsevier Saunders.

- Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N. & Sinivuori, E. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Opintojaksolla osoitettu muu materiaali. Opintojaksolla edellytetään myös itsenäistä, aktiivista tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson käytännön harjoittelu toteutetaan lähityöskentelynä kampuksella tai muualla opintojaksolla osoitetussa paikassa (kuten uimahallilla). Käytännön harjoittelua ei toteuteta etäyhteydellä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelussa ei toteuteta varsinaisesti työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, jotka tehdään työskentelyryhmissä.
Lisäksi opintojaksolla on Case-päivä, jossa osoitetaan osaaminen.

Tarkemmat määräajat ja ajankohdat esitetään opintojakson orientaatiotunnilla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on 5 opintopisteen kokonaisuus, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Ohjattua käytännön harjoittelua on noin 50 h, ja itsenäistä opiskelua noin 85 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson aiheet:

- Manuaalinen lihastestaus
- Toimintakyvyn arviointi
- Vesiliikunta ja allasharjoittelu / -terapia
- Rentoutusmenetelmät
- Hengityksen tutkiminen ja terapeuttinen harjoittelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson käytännön harjoitteluun valmistaudutaan aiheeseen sopivalla vaatetuksella / varusteilla, kuten sisäjalkineet, joustavat vaatteet, shortsit ja t-paita sekä uimapuku.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson oppimistehtävät ja Case-päivä arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty. Hyväksytty arviointi edellyttää, että kaikki osasuoritukset on arvioitu hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

07.03.2024 - 02.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Johanna Vesanto
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaprosessin asiakaslähtöisesti.
Osaat tutkia ja analysoida asiakkaan toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita ja liikkumiskykyä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilö- ja ryhmätilanteissa asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia harjoitusohjelmia.
Osaat arvioida omaa ja vertaisen toimintaa fysioterapian asiakastilanteissa?

Sisältö

Miten suunnittelet ja toteutat asiakaslähtöisen fysioterapiaprosessin ja miten arvioit sen vaikutuksia?
Miten huomioit aseptiikan fysioterapian eri ympäristöissä?
Miten suunnittelet ja toteutat yksilö- ja ryhmätilanteissa asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia, progressiivisesti eteneviä harjoitusohjelmia?
Miten käytät terapeuttisen harjoittelun menetelmiä hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä keskus- ja ääreishermoston toiminnan tukemisessa?
Miten toteutat manuaalinen lihastestauksen?
Miten suunnittelet ja toteutat rentoustilanteen asiakaslähtöisesti?
Miten suunnittelet ja toteutat vesiliikuntaa ja -terapiaa?
Miten arvioit omaa ja vertaisen toimintaa fysioterapian asiakastilanteissa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson verkkoalustalla osoitettu muu materiaali. Opintojaksolla edellytetään myös itsenäistä, aktiivista tiedonhakua.

Tarvitset opintojaksolla teokset:

- Avers, D. & Brown, M. 2019. Daniels and Worthingham's muscle testing: Techniques of manual examination and performance testing. 10th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier.

tai Hislop, H. J., Avers, D., Brown, M. & Daniels, L. 2014. Daniels and Worthingham's muscle testing: Techniques of manual examination and performance testing. 9th ed. St.Louis (MO): Elsevier Saunders.

- Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N. & Sinivuori, E. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson toteutussuunnitelman ja lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistuminen.

Opintojakson eri osien mahdollisissa AHOT-asioissa ota yhteys opintojakson opettajiin opintojakson orientaatiotunnin päätteeksi (viimeistään viikon sisällä).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelussa ei toteuteta varsinaisesti työelämäyhteistyötä, mutta harjoitellaan fysioterapeutin ammattiin soveltuvia työelämätaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, jotka tehdään työskentelyryhmissä.
Lisäksi opintojaksolla on Case-päivä, jossa osoitetaan osaaminen.

Tarkemmat määräajat ja ajankohdat esitetään opintojakson orientaatiotunnilla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on 5 opintopisteen kokonaisuus, joka vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Ohjattua käytännön harjoittelua on noin 50 h, ja itsenäistä opiskelua noin 85 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson aiheet:

- Manuaalinen lihastestaus
- Toimintakyvyn arviointi (mittarit, testit, testistöt...)
- Vesiliikunta ja allasharjoittelu
- Rentoutusmenetelmät
- Hengitys-ja sydänpotilaan tutkiminen ja terapeuttinen harjoittelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson käytännön harjoittelu toteutetaan lähityöskentelynä kampuksella tai muualla opintojaksolla osoitetussa paikassa (kuten uimahallilla). Käytännön harjoittelua ei toteuteta etäyhteydellä.

Opintojakson käytännön harjoitteluun valmistaudutaan aiheeseen sopivalla vaatetuksella/varusteilla, kuten sisäjalkineet, joustavat vaatteet, shortsit ja t-paita sekä uimapuku.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson oppimistehtävät ja Case-päivä arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty. Hyväksytty arviointi edellyttää, että kaikki osasuoritukset on arvioitu hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Markus Nevalainen
 • Ville Virta
Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaprosessin asiakaslähtöisesti ja arvioida sen vaikutuksia?
Osaat tutkia ja analysoida asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita.
Osaat kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen arvioida ja tehdä johtopäätöksiä. TULE:n toimintakyvystä ja yleisimmistä toimintahäiriöistä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia harjoitusohjelmia.
Osaat arvioida omaa ja vertaisen toimintaa fysioterapian asiakastilanteissa?

Sisältö

Miten suunnittelet asiakaslähtöisen fysioterapiaprosessin ja arvioit sen vaikutuksia?
Miten tutkit TULE:n toimintakykyä ja tunnistat toimintahäiriöitä?
Miten hyödynnät pato- ja kuormitusfysiologian sekä biomekaniikan tietoa suunnitellessasi ja toteuttaessasi TULE:n fysioterapiaa?
Miten suunnittelet ja toteutat pre- ja postoperatiivisen fysioterapian?
Miten käytät terapeuttisen harjoittelun menetelmiä TULE-fysioterapian toteutuksessa?
Miten toteutat fysikaalista terapiaa perustellusti ja tarkoituksenmukaisesti?
Miten käytät ja perustelet teippauksen perustekniikoita eri nivelten stabiloinnissa?
Miten käytät ja perustelet kinesioteippauksen perustekniikoita TULE:n toiminnan tukemiseksi?
Miten suunnittelet, toteutat ja sovellat asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia progressiivisesti eteneviä harjoitusohjelmia?
Miten arvioit omaa ja vertaisen toimintaa fysioterapian asiakastilanteissa?

Opiskelumateriaali

Luomajoki, H., Koho, P., Ojala, T., Röning, T., Takatalo, J., Tarnanen, S., . . . Kouri, J. P. 2020. Ammattilaisen kipukirja. 1. painos. Lahti: VK-kustannus Oy.

Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N. & Sinivuori, E. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Luomajoki, H., Pfeiffer, F., Steiner, C. & Saarikko, L. 2022. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. 2. Uudistettu painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Salminen M. & Wegelius I. 2014. Kinesioteippaus. Teoksessa Wlker, B. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK- kustannus.

Chattanooga Group. 2005. Intelect Mobile Combo; Käyttäjän käsikirja.

Muu opintojaksolla annetta materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Osaamisen osoittamisen näyttö erikseen sovittuna ajankohtana.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste on 27 h opiskelijan työtä. 5* 27h = 135 h.

Lähiopetusta pienryhmässä 50 oppituntia, itsenäistä harjoittelua ja opiskelua 85h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen osoittamisen näyttö.

Esitietovaatimukset

Edellytetään I-III lukukauden opintojen sekä osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

23.01.2024 - 19.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

0.5 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Juhani Multanen
 • Ville Virta
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaprosessin asiakaslähtöisesti ja arvioida sen vaikutuksia?
Osaat tutkia ja analysoida asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita.
Osaat kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen arvioida ja tehdä johtopäätöksiä. TULE:n toimintakyvystä ja yleisimmistä toimintahäiriöistä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia harjoitusohjelmia.
Osaat arvioida omaa ja vertaisen toimintaa fysioterapian asiakastilanteissa?

Sisältö

Miten suunnittelet asiakaslähtöisen fysioterapiaprosessin ja arvioit sen vaikutuksia?
Miten tutkit TULE:n toimintakykyä ja tunnistat toimintahäiriöitä?
Miten hyödynnät pato- ja kuormitusfysiologian sekä biomekaniikan tietoa suunnitellessasi ja toteuttaessasi TULE:n fysioterapiaa?
Miten suunnittelet ja toteutat pre- ja postoperatiivisen fysioterapian?
Miten käytät terapeuttisen harjoittelun menetelmiä TULE-fysioterapian toteutuksessa?
Miten toteutat fysikaalista terapiaa perustellusti ja tarkoituksenmukaisesti?
Miten käytät ja perustelet teippauksen perustekniikoita eri nivelten stabiloinnissa?
Miten käytät ja perustelet kinesioteippauksen perustekniikoita TULE:n toiminnan tukemiseksi?
Miten suunnittelet, toteutat ja sovellat asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia progressiivisesti eteneviä harjoitusohjelmia?
Miten arvioit omaa ja vertaisen toimintaa fysioterapian asiakastilanteissa?

Opiskelumateriaali

Luomajoki, H., Koho, P., Ojala, T., Röning, T., Takatalo, J., Tarnanen, S., . . . Kouri, J. P. 2020. Ammattilaisen kipukirja. 1. painos. Lahti: VK-kustannus Oy.

Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N. & Sinivuori, E. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Luomajoki, H., Pfeiffer, F., Steiner, C. & Saarikko, L. 2022. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. 2. Uudistettu painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Salminen M. & Wegelius I. 2014. Kinesioteippaus. Teoksessa Wlker, B. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK- kustannus.

Chattanooga Group. 2005. Intelect Mobile Combo; Käyttäjän käsikirja.

Muu opintojaksolla annetta materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI ja / tai työelämäyhteistyötä. Opintojaksolla hankittua osaamista tarvitset työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Osaamisen osoittamisen näyttö erikseen sovittuna ajankohtana.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole kansainvälistä yhteistyötä. Osa opiskelumateriaaleista on vieraskielistä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste on 27 h opiskelijan työtä. 5* 27h = 135 h.

Lähiopetusta pienryhmässä 50 oppituntia, itsenäistä harjoittelua ja opiskelua 85h.

Toteutuksen osien kuvaus

Fysikaaliset hoidot case/tuntitehtävä 0,5 op.

Kinesio- ja urheiluteippaus case-tehtävä 0,5 op.

Liikekontrollitehtävä 0,5 op.

Osaamisen osoittamisen case-tehtävä 1,5 op.

Osaamisen osoittaminen 2 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen osoittamisen näyttö.

Esitietovaatimukset

Edellytetään I-III lukukauden opintojen sekä osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
Vastuuopettaja

Pia Kraft-Oksala

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat soveltaa hengitys- ja sydänfysioterapian osaamistasi vaativissa tilanteissa.
Osaat ottaa huomioon hengitys- ja sydänsairauksiin liittyviä erityispiirteitä ja monitieteistä tietoperustaa fysioterapian toteutuksessa ja ohjauksessa.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvia menetelmiä hengitys- ja sydänpotilaan kuormitustason arvioinnissa ja fysioterapian toteutuksessa hyödyntäen erotusdiagnostiikkaa ja kliinistä päättelyä.
Osaat osoittaa hengitys- ja sydänfysioterapian asiantuntemustasi moniammatillisissa työryhmissä.
Osaat hyödyntää moniammatillisen työryhmän osaamista hengitys- ja sydänpotilaan toimintakyvyn ja terveyttä edistävän elämäntavan tukemisessa.

Sisältö

Miten huomioit kuntoutujan osallisuuden ja toimijuuden fysioterapiaprosessissa?
Miten valitset, perustelet ja käytät toimintakyvyn ja kuormitustason arviointimenetelmiä vaativissa hengitys- ja sydänfysioterapian tilanteissa?
Miten tuet kuntoutujan kykyä arvioida omaa edistymistään kuntoutumisen eri vaiheissa?
Miten rakennat ja toteutat progressiivisen ja optimaalisella kuormitustasolla olevan harjoitteluohjelman kuntoutumisen eri vaiheissa suhteuttamalla sen kuntoutujan henkisiin voimavaroihin?
Miten ohjaat kuntoutujia ja heidän läheisiään hyödyntämään elinympäristön mahdollisuuksia ja sosiaalista osallistumista?
Miten teet yhteistyötä moniammatillisesti sydän- ja hengityssairauksiin liittyvissä erityiskysymyksissä?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ajoitus

09.01.2024 - 28.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
Vastuuopettaja

Pia Kraft-Oksala

Tavoitteet

Osaat soveltaa hengitys- ja sydänfysioterapian osaamistasi vaativissa tilanteissa.
Osaat ottaa huomioon hengitys- ja sydänsairauksiin liittyviä erityispiirteitä ja monitieteistä tietoperustaa fysioterapian toteutuksessa ja ohjauksessa.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvia menetelmiä hengitys- ja sydänpotilaan kuormitustason arvioinnissa ja fysioterapian toteutuksessa hyödyntäen erotusdiagnostiikkaa ja kliinistä päättelyä.
Osaat osoittaa hengitys- ja sydänfysioterapian asiantuntemustasi moniammatillisissa työryhmissä.
Osaat hyödyntää moniammatillisen työryhmän osaamista hengitys- ja sydänpotilaan toimintakyvyn ja terveyttä edistävän elämäntavan tukemisessa.

Sisältö

Miten huomioit kuntoutujan osallisuuden ja toimijuuden fysioterapiaprosessissa?
Miten valitset, perustelet ja käytät toimintakyvyn ja kuormitustason arviointimenetelmiä vaativissa hengitys- ja sydänfysioterapian tilanteissa?
Miten tuet kuntoutujan kykyä arvioida omaa edistymistään kuntoutumisen eri vaiheissa?
Miten rakennat ja toteutat progressiivisen ja optimaalisella kuormitustasolla olevan harjoitteluohjelman kuntoutumisen eri vaiheissa suhteuttamalla sen kuntoutujan henkisiin voimavaroihin?
Miten ohjaat kuntoutujia ja heidän läheisiään hyödyntämään elinympäristön mahdollisuuksia ja sosiaalista osallistumista?
Miten teet yhteistyötä moniammatillisesti sydän- ja hengityssairauksiin liittyvissä erityiskysymyksissä?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Marko Issakainen
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tiedät hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöiden ja sairauksien syntymekanismeja ja lääkehoidon vaikutuksia.
Osaat kuvata hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöiden ja sairauksien vaikutuksia yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn.
Tiedät sydämen sekä hengitys-ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöiden ja sairauksien kuntoutumisen mekanismit ja niiden merkityksen fysioterapiassa.
Osaat käyttää tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn ja kuormitustason arviointimenetelmiä fysioterapian toteutuksen perustana.
Tiedät ja osaat tunnistaa sydän- ja hengitysfysioterapiassa huomioitavat riskitekijät.
Osaat käyttää näyttöön perustuvia fysioterapian vaikuttamisen menetelmiä hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapiassa huomioiden kansalliset ja kansainväliset suositukset.
Tunnet psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ihmisen voimavarojen tukemisessa.

Sisältö

Miten otat huomioon hengitys- ja verenkiertoelimistön sairaudet ja niiden vaikutukset toimintakykyyn ja kuntoutumisen mahdollisuuksiin? Miten tunnistat hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksien taustalla vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä?
Miten käytät lääketieteen ja lääkehoidon osaamistasi fysioterapian tukena?
Miten perustelet ja käytät fysioterapeuttisen tutkimisen ja vaikuttamisen keinoja asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistämiseksi hänen elinympäristössään.
Miten suunnittelet, toteutat ja perustelet vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa hänelle soveltuvan, progressiivisesti etenevän, näyttöön perustuvan fysioterapian?
Miten arvioit asiakkaan toimintakykyä, osallistumista ja arjessa selviytymistä sekä henkisiä voimavaroja ja niissä tapahtuvia muutoksia?
Miten edistät toimintakykyä apuvälineiden ja erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla?

Opiskelumateriaali

Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja 2017. (soveltuvin osin), Sanoma Pro. Herrala, H.,Kahrola, T., Sandström, M. 2011. Psykofyysinen ihminen. WSOYpro Oy, Helsinki.

Muu tunnilla sovittava ja Learn alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Osa opetuksen toteutuksesta on verkossa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana tai osittain verkko-opintoina. Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät ja osallistut ryhmätehtäviin sekä tenttiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien ja kansainvälisyystehtävän sekä tenttien hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä. Tentit arvioidaan asteikolla T1 - K5.

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista lähiopetukseen.
Lähitunteja 30h. Opetus sisältää luennot, ryhmätehtävät ja käytännön harjoitukset. Itsenäistä opiskelua, oppimistehtävien tekemistä, tenttiin valmistautumista 78 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon sisältyvä käytännön harjoittelu sisältyy Fysioterapian menetelmien III:n opintojaksoon. Tämä opintojakso sisältää Psykofyysisen fysioterapian opintoja (1op)

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöiden ja sairauksien syntymekanismeja ja lääkehoidon vaikutuksia.
Osaat kuvata hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöiden ja sairauksien vaikutuksia yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn.
Tiedät sydämen sekä hengitys-ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöiden ja sairauksien kuntoutumisen mekanismit ja niiden merkityksen fysioterapiassa.
Osaat käyttää tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn ja kuormitustason arviointimenetelmiä fysioterapian toteutuksen perustana.
Tiedät ja osaat tunnistaa sydän- ja hengitysfysioterapiassa huomioitavat riskitekijät.
Osaat käyttää näyttöön perustuvia fysioterapian vaikuttamisen menetelmiä hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapiassa huomioiden kansalliset ja kansainväliset suositukset.
Tunnet psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ihmisen voimavarojen tukemisessa.

Sisältö

Miten otat huomioon hengitys- ja verenkiertoelimistön sairaudet ja niiden vaikutukset toimintakykyyn ja kuntoutumisen mahdollisuuksiin? Miten tunnistat hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksien taustalla vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä?
Miten käytät lääketieteen ja lääkehoidon osaamistasi fysioterapian tukena?
Miten perustelet ja käytät fysioterapeuttisen tutkimisen ja vaikuttamisen keinoja asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistämiseksi hänen elinympäristössään.
Miten suunnittelet, toteutat ja perustelet vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa hänelle soveltuvan, progressiivisesti etenevän, näyttöön perustuvan fysioterapian?
Miten arvioit asiakkaan toimintakykyä, osallistumista ja arjessa selviytymistä sekä henkisiä voimavaroja ja niissä tapahtuvia muutoksia?
Miten edistät toimintakykyä apuvälineiden ja erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla?

Opiskelumateriaali

Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja 2017. (soveltuvin osin), Sanoma Pro. Herrala, H.,Kahrola, T., Sandström, M. 2011. Psykofyysinen ihminen. WSOYpro Oy, Helsinki.

Muu tunnilla sovittava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Osa opetuksen toteutuksesta on verkossa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana tai osittain verkko-opintoina. Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät ja osallistut ryhmätehtäviin sekä tenttiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien ja kansainvälisyystehtävän sekä tenttien hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä. Tentit arvioidaan asteikolla T1 - K5.

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista lähiopetukseen.
Lähitunteja 56h. Opetus sisältää luennot, ryhmätehtävät ja käytännön harjoitukset. Itsenäistä opiskelua, oppimistehtävien tekemistä, tenttiin valmistautumista 54 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Hengitys- ja sydänfysioterapia 4op sisältää kansainvälisyys näkökulman ja lääkeosaamisen
Psykofyysinen fysioterapia 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon sisältyvä käytännön harjoittelu sisältyy Fysioterapian menetelmien III:n opintojaksoon. Tämä opintojakso sisältää käytännössä myös Psykofyysisen fysioterapian opintoja (mm. rentousryhmien ohjaus)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tällä opintojaksolla noudatetaan Xamkin arviointikriteerejä.
Arviointimenetelmät esitellään opintojakson oreintaatiotunnilla.

Arviointimenetelmät:
Hengitys-ja sydänfysioterapia: tentit x2, kansainvälisyysosaaminen tehtävä ja seminaari
Psykofyysisen fysioterapian opintojakson arviointi sisältyy Fysioterapian menetelmien III opintojakson rentousmenetelmien ryhmäohjauksen suunnitelman ja toteutuksen arviointiin
(hyväksytty / täydennettävä)

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheita eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.
Osaat yhteisöllisen oppimisen perusteet ja osaat määritellä oman roolisi ja vastuusi yhteisöllisen oppimisen tilanteissa.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?
Mitä ongelmaperustaisella oppimisella (PBL) tarkoitetaan?
Miten reflektoit omaa oppimistasi ja osaamistasi?

Opiskelumateriaali

Sähköinen opiskelumateriaali Learn - alustalla. Opettajan osoittama lähdekirjallisuus oppimistehtäviin ja oppimisen tueksi esitellään opintojakson orientaatiotunneilla sekä oppimistehtävien ohjeistuksissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti / pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVA - opettajasi kanssa opintojakson suorittamisesta verkkototeutuksena.
Verkkototeutus: Perehdyt itsenäisesti Learn - alustalla olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on opintojakson osaamistavoitteiden ja sisällön mukaista osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai vastaavilla opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset opintojakson oppimistavoitteet sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä työelämäharjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutusaikataulu, oppimistehtävät ja niiden määräajat sekä tentin ajankohta käydään läpi opintojakson orientaatiotunneilla. Opintojakso sisältää gerontologian kirjatentin (1 op).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä vastaa 5 opintopisteen työmäärää (5 x 27h = 135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op, opettaja Elina Päykkönen
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op, opettaja Miia Kierikki

Opettajat esittelevät osioiden orientaatiotunneilla opintojakson tavoitteet, sisällön, toteutusaikataulun sekä kyseiseen osioon sisältyvät oppimistehtävät, tentin & arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä)

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA24KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheita eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.
Osaat yhteisöllisen oppimisen perusteet ja osaat määritellä oman roolisi ja vastuusi yhteisöllisen oppimisen tilanteissa.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?
Mitä ongelmaperustaisella oppimisella (PBL) tarkoitetaan?
Miten reflektoit omaa oppimistasi ja osaamistasi?

Opiskelumateriaali

Sähköinen opiskelumateriaali Learn - alustalla. Opettajan osoittama lähdekirjallisuus oppimistehtäviin ja oppimisen tueksi esitellään opintojakson orientaatiotunneilla sekä opintojaksoalustalla Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti / pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVA - opettajasi kanssa opintojakson suorittamisesta verkkototeutuksena.
Verkkototeutus: Perehdyt itsenäisesti Learn - alustalla olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin verkkototeutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on opintojakson osaamistavoitteiden ja sisällön mukaista osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai vastaavilla opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat opettajan ohjeiden mukaisesti opintojakson osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset opintojakson oppimistavoitteet sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä työelämäharjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutusaikataulu, oppimistehtävät ja niiden määräajat & tentin ajankohta ohjeistetaan opintojakson orientaatiotunneilla sekä opintojaksoalustalla Learnissä. Opintojakso sisältää gerontologian kirjatentin (1 op).

Opiskelijan työmäärä

Laskennallinen opiskelijan työmäärä vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä opintopistettä kohden. Opintojakson laskennallinen työmäärä on 135 h (5 x 27h = 135h).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Oppimisen käsitteet ja ohjaus fysioterapiassa 2 op, opettaja Elina Päykkönen
2. Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op, opettaja Miia Kierikki

Opettajat esittelevät osioiden orientaatiotunneilla opintojakson tavoitteet, sisällön, toteutusaikataulun sekä kyseiseen osioon sisältyvät oppimistehtävät, tentin ja arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä).
Hyväksytty (H) suorittaminen edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien ja tentin suorittamista hyväksytysti opintojakson toteutusaikana (15.1. - 21.5.2024)

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintojakso enintään 2 kertaa:
1. uusinta järjestetään 3.6.2024 (hylättyjen tehtävien palautuspvm. / klo 13 - 15 hylättyjen tenttien uusinta kampuksella)
2. uusinta järjestetään 30.8.2024 (hylättyjen tehtävien palautuspvm. / klo 13 - 15 hylättyjen tenttien uusinta kampuksella)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tarkastella toimintakykyä laajasti ja osa-alueittain.
Tiedät toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä.
Osaat kuvata fysioterapeuttisen tutkimisen luotettavuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät (reliabiliteetti ja validiteetti).
Osaat perustella toimintakyvyn fysioterapeuttisten arviointimenetelmien valinnan ja yhteyden terapian toteutukseen.

Sisältö

Mitä on toimintakyky ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?
Millä tavoin voidaan arvioida eri- ikäisten ihmisten toimintakykyä, liikkumista ja fyysistä suorituskykyä?
Mitkä tekijät vaikuttavat fysioterapeuttisen tutkimisen luotettavuuteen?
Miten toimintakyvyn, liikkumisen ja fyysisen suorituskyvyn arviointi ohjaa fysioterapian suunnittelua ja toteutusta?

Opiskelumateriaali

Tarvitset opintojaksolla teoksen:

Keskinen, K. L., Häkkinen, K., Kallinen, M., Aartolahti, E. & Kuivalainen, J. 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen: Käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura.

Muita materiaaleja:

- Sandström M. & Ahonen J. 2011. Liikkuva ihminen - aivot, liikuntafysiologia ja sovelluttu biomekaniikka. VK- Kustannus Oy.

- Taulaniemi, A. & Suni, J. 2012. Terveyskunnon testaus: Menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Helsinki: Sanoma Pro.

- Muu opintojaksoalustalla osoitettu oppimateriaali.

- Opintojakso sisältää myös itsenäistä aktiivista tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta (3 op) sekä ryhmässä tehtävistä seminaaritöistä (2 op).
Seminaarityöt esitetään lähityöskentelyssä kampuksella. Tarkemmat ohjeet opintojakson Learn-alustalla.

Tarvittaessa tutustu AHOT-perusteisiin Luxissa ja ota hyväksilukuasioissa yhteys opettajiin opintojakson toteutuksen alkaessa ensimmäisen viikon aikana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei varsinaisesti sisällä TKI ja työelämäyhteistyötä. Opintojakson tehtävät voivat sisältää esim. eri ikäisten henkilöiden toimintakyvyn havainnointia.

Tentit ja muut määräajat

Määräajat ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

- Opintojakson verkko-osuus sisältää itsenäisesti opiskeltavia aiheita sekä oppimistehtäviä ja testejä sekä lopputentin.

- Opintojaksolla tehdään pienryhmissä kaksi (2) seminaarityötä, jotka sisältävät tiedonhaun harjoittelua, opettajan ohjausta sekä yhteiset seminaarit (kampuksella) ja vertaisarvioinnin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on 5 opintopisteen kokonaisuus, joka vastaa 135 h opiskelijan työtä. 5 opintopisteen kokonaisuudesta 3 op (81 h) toteutetaan itsenäisenä opiskeluna verkossa. Seminaaritehtävien parissa työskentelyä on 2 op (54 h).

Toteutuksen osien kuvaus

Verkko-osuus tehdään 100 % itsenäisenä verkko-opiskeluna sisältäen erilaisiin oppimateriaaleihin perehtymistä, oppimistehtäviä/testejä sekä lopputentin. Tehtävät saattavat sisältää myös keskustelua toisten ryhmäläisten kanssa.

Seminaaritehtävät tehdään pienryhmissä. Työskentely sisältää opettajan ohjauksen ja yhteiset seminaaripäivät (4 x 4h / kampuksella) sekä toisen ryhmän tehtävän vertaisarvioinnin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarvitset tietokoneen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson seminaaritehtävät arvioidaan numeerisesti K5 - T1 / hylätty. Opintojakson muut oppimistehtävät/testit ja tentti arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti K5 - T1 / hylätty. Numeerinen arvosana muodostuu opintojaksolla numeerisesti arvioitavien osasuoritusten keskiarvona.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksojen ”Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka” sekä ”Fysioterapian menetelmien harjoittelu I” osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat tarkastella toimintakykyä laajasti ja osa-alueittain.
Tiedät toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä.
Osaat kuvata fysioterapeuttisen tutkimisen luotettavuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät (reliabiliteetti ja validiteetti).
Osaat perustella toimintakyvyn fysioterapeuttisten arviointimenetelmien valinnan ja yhteyden terapian toteutukseen.

Sisältö

Mitä on toimintakyky ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?
Millä tavoin voidaan arvioida eri- ikäisten ihmisten toimintakykyä, liikkumista ja fyysistä suorituskykyä?
Mitkä tekijät vaikuttavat fysioterapeuttisen tutkimisen luotettavuuteen?
Miten toimintakyvyn, liikkumisen ja fyysisen suorituskyvyn arviointi ohjaa fysioterapian suunnittelua ja toteutusta?

Opiskelumateriaali

Tarvitset opintojaksolla teoksen:

- Keskinen, K. L., Häkkinen, K., Kallinen, M., Aartolahti, E. & Kuivalainen, J. 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen: Käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura.

Muita teoksia:

- Sandström M. & Ahonen J. 2011. Liikkuva ihminen - aivot, liikuntafysiologia ja sovelluttu biomekaniikka. VK- Kustannus Oy.

- Taulaniemi, A. & Suni, J. 2012. Terveyskunnon testaus: Menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Helsinki: Sanoma Pro.

Muu opintojaksoalustalla osoitettu oppimateriaali. Opintojakso sisältää myös itsenäistä aktiivista tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta (3 op) sekä ryhmässä tehtävissä seminaaritöistä (2 op).
Seminaarityöt esitetään lähityöskentelyssä kampuksella.
Tarkemmat ohjeet opintojakson Learn-alustalla.

Tarvittaessa tutustu AHOT-perusteisiin Luxissa ja ota hyväksilukuasioissa yhteys opettajiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei varsinaisesti sisällä TKI ja työelämäyhteistyötä. Opintojakson tehtävät voivat sisältää esim. eri ikäisten henkilöiden toimintakyvyn havainnointia.

Tentit ja muut määräajat

Määräajat ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

- Opintojakson verkko-osuus sisältää itsenäisesti opiskeltavia aiheita sekä oppimistehtäviä/osiotenttejä mm. ihmisen toiminta- ja suorituskyvystä ja kuntotestauksesta.

- Lisäksi opintojaksolla tehdään pienryhmissä kaksi (2) seminaarityötä, jotka sisältävät tiedonhaun harjoittelua, opettajan ohjausta sekä yhteiset seminaarit ja vertaisena toimimisen.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on 5 opintopisteen kokonaisuus, joka vastaa 135 h opiskelijan työtä. 5 opintopisteen kokonaisuudesta 3 op toteutetaan itsenäisenä opiskeluna verkossa. Opetusta / ohjausta on 2 op (20 h).

Toteutuksen osien kuvaus

Verkko-osuus tehdään 100 % itsenäisenä verkko-opiskeluna sisältäen erilaisiin oppimateriaaleihin perehtymistä, oppimistehtäviä sekä osiotenttejä.

Seminaaritehtävät tehdään pienryhmissä. Työskentely sisältää opettajan ohjauksen (2 x 2h) ja yhteiset seminaaripäivät (4 x 4h) sekä toisen ryhmän tehtävän vertaisarvioinnin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarvitset tietokoneen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson seminaaritehtävät arvioidaan numeerisesti K5 - T1 / hylätty. Opintojakson muut oppimistehtävät / osatentit arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä tai numeerisesti.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti K5 - T1 / hylätty. Numeerinen arvosana muodostuu opintojaksolla numeerisesti arvioitavien osasuoritusten keskiarvona.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksojen ”Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka” sekä ”Fysioterapian menetelmien harjoittelu I” osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Johanna Vesanto
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ikäihmisten terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja yksilöllisiä erityispiirteitä.
Osaat soveltaa gerontologian ja geriatrisen kuntoutuksen monitieteistä tietoperustaa arvioidessasi ja ohjatessasi ikäihmisiä toimintakyvyn edistämisessä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä edistävää toimintaa ja palveluja heidän toiveitaan ja tarpeitaan vastaaviksi.
Osaat tukea ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja osallistumista omassa elinympäristössään.
Osaat toimia fysioterapian asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Sisältö

Miten otat huomioon ikäihmisen yksilöllisen elämänkulun ja elinympäristön toimintakyvyn tukemisen lähtökohtana?
Miten otat huomioon geriatrian, lääkehoidon ja kivun ikäihmisen toimintakyvyn arvioinnissa ja siihen vaikuttamisessa?
Miten ohjaat ikäihmisiä tunnistamaan omia voimavarojaan ja osallistumaan oman toimintakyvyn tukemiseen?
Miten ohjaat ikäihmisiä toimintakykyä tukevien apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä?
Miten suunnittelet ikäihmisen selviytymistä tukevan, esteettömän toimintaympäristön?
Miten ohjaat ikäihmisiä hyödyntämään elinympäristön palveluja ja mahdollisuuksia toimintakyvyn edistämiseen?
Miten hyödynnät hyvinvointiteknologiaa ikäihmisen toimintakyvyn tukemisessa?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali on esitetty Learn-alustalla. Opintojaksolla edellytetään myös aktiivista, itsenäistä tiedonhakua opiskeltavista aiheista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
Osa tehtävistä/tenteistä tulee suorittaa itsenäisesti, osan voi tehdä 1-3 henkilön ryhmässä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät saattavat sisältää työelämäyhteistyötä esim. haastatteluja.

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- ja kehittämistehtävät ja tentit.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät/määräajat orientaatio-välilehdeltä.

Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla tehtynä hyväksytysti / palautettuna opintojakson toteutuksen aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa Learn-oppimisympäristössä.

Mikäli haluat tehdä opintojakson kesäopintoina 1.6.2023-31.7.2023, tulee sinun ilmoittautua opintojaksolle 14.3.2023-31.3.2023.

Syksyn 2023 opintojakson toteutukseen ajalle 4.9.2023-15.12.2023 ilmoittaudutaan 6.4.2023-21.4.2023.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti K5 - T1 / hylätty. Opintojakson numeerinen arvosana muodostuu opintojaksolla numeerisesti arvioitavien osasuoritusten numeerisen arvosanan keskiarvona.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1.-2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ikäihmisten terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja yksilöllisiä erityispiirteitä.
Osaat soveltaa gerontologian ja geriatrisen kuntoutuksen monitieteistä tietoperustaa arvioidessasi ja ohjatessasi ikäihmisiä toimintakyvyn edistämisessä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä edistävää toimintaa ja palveluja heidän toiveitaan ja tarpeitaan vastaaviksi.
Osaat tukea ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja osallistumista omassa elinympäristössään.
Osaat toimia fysioterapian asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Sisältö

Miten otat huomioon ikäihmisen yksilöllisen elämänkulun ja elinympäristön toimintakyvyn tukemisen lähtökohtana?
Miten otat huomioon geriatrian, lääkehoidon ja kivun ikäihmisen toimintakyvyn arvioinnissa ja siihen vaikuttamisessa?
Miten ohjaat ikäihmisiä tunnistamaan omia voimavarojaan ja osallistumaan oman toimintakyvyn tukemiseen?
Miten ohjaat ikäihmisiä toimintakykyä tukevien apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä?
Miten suunnittelet ikäihmisen selviytymistä tukevan, esteettömän toimintaympäristön?
Miten ohjaat ikäihmisiä hyödyntämään elinympäristön palveluja ja mahdollisuuksia toimintakyvyn edistämiseen?
Miten hyödynnät hyvinvointiteknologiaa ikäihmisen toimintakyvyn tukemisessa?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali on esitetty Learn-alustalla. Opintojaksolla edellytetään myös aktiivista, itsenäistä tiedonhakua opiskeltavista aiheista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan lähes kokonaan verkko-opintoina.
Opintojaksoon sisältyy Savonlinnan kampuksen hyvinvointiviikolla (vko 15) maanantai ja tiistaipäivänä lähiopetukseen osallistuminen.

Opintojaksolla on yksilöllisiä oppimistehtäviä/tenttejä ja verkkokeskusteluja sekä pienryhmissä suoritettavia tehtäviä (mukaanlukien hyvinvointiviikkojen pienryhmäohjaukset).

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät saattavat sisältää työelämäyhteistyötä.
Opintojakso sisältää kaksi lähipäivää Savonlinnan kampuksella Hyvinvointiviikon yhteydessä viikolla 15 (maanantai-tiistai).

Tentit ja muut määräajat

Määräajat ilmoitetaan opintojakson orientaatio välilehdellä learn-alustalla.
Kaikki opintojakson osasuoritukset/tehtävät tulee olla tehtynä hyväksytysti / palautettuna opintojakson toteutuksen aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvitset opintojaksolla opiskeluun tietokoneen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti K5 - T1 / hylätty. Opintojakson numeerinen arvosana muodostuu opintojaksolla numeerisesti arvioitavien osasuoritusten numeerisen arvosanan keskiarvona.

Opintojaksolla on myös hyväksytty-hylätty/täydennettävä tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1.-2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 20.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tiedät keskus- ja ääreishermoston toimintahäiriöiden ja sairauksien syntymekanismeja ja lääkehoidon vaikutuksia.
Osaat kuvata keskus- ja ääreishermoston toimintahäiriöiden ja sairauksien vaikutuksia yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn.
Tiedät keskus- ja ääreishermoston toimintahäiriöiden ja sairauksien kuntoutumisen mekanismit ja niiden merkityksen neurologisessa fysioterapiassa.
Osaat käyttää tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä fysioterapian toteutuksen perustana huomioiden ihmisen voimavarat ja elinympäristön.
Osaat käyttää näyttöön perustuvia neurologisen fysioterapian menetelmiä huomioiden kansalliset ja kansainväliset suositukset.
Tiedät neurologisessa fysioterapiassa huomioitavat riskitekijät.

Sisältö

Miten otat huomioon keskus- ja ääreishermoston toimintahäiriöiden ja sairauksien vaikutukset toimintakykyyn ja kuntoutumisen mahdollisuuksiin?
Miten otat huomioon lääketieteen ja lääkehoidon osaamistasi neurologisen fysioterapian tukena?
Miten arvioit asiakkaan toimintakykyä, osallistumista ja arjessa selviytymistä sekä henkisiä voimavaroja ja niissä tapahtuvia muutoksia?
Miten edistät toimintakykyä apuvälineiden ja erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla?
Miten käytät näyttöön perustuvia fysioterapian menetelmiä toimintakyvyn tukemisessa?
Miten tunnistat neurologisessa fysioterapiassa huomioitavat riskitekijät ja varmistat potilasturvallisuuden.

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali on osoitettu opintojaksoalustalla. Opintojaksolla tarvitset myös itsenäistä, aktiivista tiedonhakua opiskeltavista aiheista.

Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N. & Sinivuori, E. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Leppäluoto, J. ym. 2019. Anatomia ja fysiologia: Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso sisältää lukujärjestyksen mukaisesti lähityöskentelyä kampuksella tai muualla opintojakson toteutuksessa osoitetussa paikassa, sekä etätyöskentelyä.

Opintojaksolla on käytössä osa-ahotointi / ahotointi -käytännöt. Voit hyödyntää ennen opintoja hankittua osaamista tai opintojen aikana hankittavaa osaamista osana opintosuorituksia. Tutustu osa-ahotointi / ahotointi -käytäntöihin Luxissa, ja keskustele tästä opettajan kanssa opintojakson orientaatiossa tai opintojakson alkaessa ensimmäisen viikon aikana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso saattaa sisältää joiltain osin työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää yksin ja ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä sekä itsenäisesti tehtävän lopputentin. Määräajat ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on 5 op kokonaisuus, mikä vastaa noin 135 h opiskelijan työtä. Kokonaisuus muodostuu lukujärjestyksen mukaisesta työskentelystä (noin 32 h) ja itsenäisestä opiskelusta.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaettu kolmeen osioon:

1. Neurologisen kuntoutuksen perusteet
2. Fysioterapian suunnittelu, toteutus ja arviointi
3. Ääreishermoston toiminnan tukeminen

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvitset opintojaksolla tietokoneen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti K5 - T1 / hylätty.

Opintojakson numeerinen arvosana muodostuu kahden (2) numeerisesti arvioitavan osasuorituksen eli oppimistehtävän ja lopputentin arvosanan keskiarvona. Muuten oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä erillisten ohjeiden / arviointikriteerien mukaisesti. Kaikki osasuoritukset tulee olla tehtynä / palautettuna opintojakson toteutuksen aikana.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät keskus- ja ääreishermoston toimintahäiriöiden ja sairauksien syntymekanismeja ja lääkehoidon vaikutuksia.
Osaat kuvata keskus- ja ääreishermoston toimintahäiriöiden ja sairauksien vaikutuksia yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn.
Tiedät keskus- ja ääreishermoston toimintahäiriöiden ja sairauksien kuntoutumisen mekanismit ja niiden merkityksen neurologisessa fysioterapiassa.
Osaat käyttää tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä fysioterapian toteutuksen perustana huomioiden ihmisen voimavarat ja elinympäristön.
Osaat käyttää näyttöön perustuvia neurologisen fysioterapian menetelmiä huomioiden kansalliset ja kansainväliset suositukset.
Tiedät neurologisessa fysioterapiassa huomioitavat riskitekijät.

Sisältö

Miten otat huomioon keskus- ja ääreishermoston toimintahäiriöiden ja sairauksien vaikutukset toimintakykyyn ja kuntoutumisen mahdollisuuksiin?
Miten otat huomioon lääketieteen ja lääkehoidon osaamistasi neurologisen fysioterapian tukena?
Miten arvioit asiakkaan toimintakykyä, osallistumista ja arjessa selviytymistä sekä henkisiä voimavaroja ja niissä tapahtuvia muutoksia?
Miten edistät toimintakykyä apuvälineiden ja erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla?
Miten käytät näyttöön perustuvia fysioterapian menetelmiä toimintakyvyn tukemisessa?
Miten tunnistat neurologisessa fysioterapiassa huomioitavat riskitekijät ja varmistat potilasturvallisuuden.

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali esitellään opintojakson orientaatiotunnilla. Luentomateriaalit on sähköisesti saatavilla opintojakson Learn - alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät lukujärjestyksen mukaisten opetustuntien ja itsenäisesti sekä pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson jonkun muun opiskelijaryhmän mukana. Keskustele aikataulutuksesta ova-opettajasi kanssa.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aiempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (tarvittaessa osaamisen näyttö AHOT - periaatteiden mukaisesti). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat opettajan ohjeiden mukaisesti opintojaksosta ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä / organisaatiossa (tai korkeakoulun projektissa), voit suorittaa opintojakson työpaikallasi (tai projektissa) joko kokonaan tai osittain. Tällöin sinun tulee olla yhteydessä opintojakson alussa opettajaan ja sopia työpaikallesi (projektille) tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin & oppimistavoitteisiin ja hallitset ne opintojakson arviointikriteereiden mukaisesti sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana vieraillaan opintokäynnillä Neurologista kuntoutusta toteuttavassa fysioterapiayksikössä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää orientaatiotehtävän, joka tulee palauttaa opintojaksoalustalle Learniin ennen opintojakson alkua. Opettaja ohjeistaa opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat orientaatiotehtävän suorittamiseen ennen kevätlukukauden alkua.
Opintojakso sisältää 2 tenttiä sekä yksilö- ja pienryhmätehtäviä. Tehtävien ja tenttien määräajat (päivämäärät) ilmoitetaan opintojakson orientaatiotunnilla sekä opintojaksoalustalla Learnissä.

Opiskelijan työmäärä

Laskennallinen opiskelijan työmäärä opintojaksolla vastaa 135 h (1 op = 27 h opiskelijan työtä).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää orientaatiotehtävän, joka tulee palauttaa opintojakson Learn - alustalle ennen opintojakson alkua. Opettaja ohjeistaa opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat orientaatiotehtävän suorittamiseen kevätlukukauden alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tentit arvioidaan numeerisesti T1 - K5. Opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.
Opintojakson kokonaisarviointi on numeerinen 1 - 5.

Opintojakson (hyväksytty) suorittaminen edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien tenttien ja oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista opintojakson toteutusaikana (29.1. - 10.5.2024).

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintojakso enintään 2 kertaa:
1. uusinta järjestetään 3.6.2024 (hylättyjen tehtävien palautuspvm. / klo 13 - 15 hylättyjen tenttien uusinta kampuksella)
2. uusinta järjestetään 30.8.2024 (hylättyjen tehtävien palautuspvm. / klo 13 - 15 hylättyjen tenttien uusinta kampuksella)

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Ville Virta
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän ja sen merkityksen suomalaisten hyvinvointiin.
Ymmärrät asiakkaan oikeudet ja osallisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä.
Tunnet asiakkaan arkeen ja kuntoutumisen prosessiin vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä.
Tunnet keinoja edistää asiakkaan osallistumista kuntoutumisprosessin eri vaiheisiin.
Tunnet keinoja toimia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla kuntoutumisen edistämiseksi hyödyntäen asiakkaan elinympäristöä ja moniammatillisia kuntoutuspalveluja.

Sisältö

Miten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut on järjestetty ja rahoitettu Suomessa?
Mikä on palveluiden merkitys ja miten ne vaikuttavat väestön hyvinvointiin?
Miten kuntoutumisprosessia voidaan edistää palveluohjauksen keinoin?
Mitä ovat asiakkaan oikeudet ja osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä?
Miten tunnistat asiakkaan arkeen ja kuntoutumiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä?
Miten edistät asiakkaan osallistumista hänen arkeaan tukevan kuntoutumisen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (sis. mm. ICF, GAS)?

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskeluun liittyviä aineistoja ja linkkejä. Oppimistehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää yksillö- ja paritehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua sekä muiden opiskelijoiden tehtävien opiskelua ja vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät oman aikataulusi mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / Monimuotoisesti opiskelevat:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautuksille on tietyt määräajat, joista opiskleija saa tiedon opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h opiskleijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus on jaettu tehtävien mukaisesti kolmeen osuuteen.
Tehtävä 1. haastattelutehtävä kuntoutumisprosessista.
Tehtävä 2. verkkokeskustelutehtävä palvelujärjestelmästä.
Tehtävä 3. esitys-tehtävä kuntoutusalan asiantuntijaosaamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. Osaat käyttää keskeisiä tietolähteitä
b. Osaat käyttää johdonmukaisesti aiheeseen liittyviä ammattikäsitteitä.
f. osaat toimia pienryhmän jäsenenä osaamistasi jakaen ja rakentavasti muita tehtäviä kommentoiden.
g. Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tehtävä 1 arvioidaan numeerisesti, tehtävät 2 ja 3 arvioidaan hyväksytty - hylätty (/täydennettävä)

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Ville Virta
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän ja sen merkityksen suomalaisten hyvinvointiin.
Ymmärrät asiakkaan oikeudet ja osallisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä.
Tunnet asiakkaan arkeen ja kuntoutumisen prosessiin vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä.
Tunnet keinoja edistää asiakkaan osallistumista kuntoutumisprosessin eri vaiheisiin.
Tunnet keinoja toimia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla kuntoutumisen edistämiseksi hyödyntäen asiakkaan elinympäristöä ja moniammatillisia kuntoutuspalveluja.

Sisältö

Miten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut on järjestetty ja rahoitettu Suomessa?
Mikä on palveluiden merkitys ja miten ne vaikuttavat väestön hyvinvointiin?
Miten kuntoutumisprosessia voidaan edistää palveluohjauksen keinoin?
Mitä ovat asiakkaan oikeudet ja osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjänä ja kehittäjänä?
Miten tunnistat asiakkaan arkeen ja kuntoutumiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja elämänkulkuun liittyviä tekijöitä?
Miten edistät asiakkaan osallistumista hänen arkeaan tukevan kuntoutumisen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (sis. mm. ICF, GAS)?

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskeluun liittyviä aineistoja ja linkkejä. Oppimistehtävät edellyttävät myös itsenäistä tiedonhakua.

Yksilölliset oppimisväylät

yöviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää yksillö- ja paritehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua sekä muiden opiskelijoiden tehtävien opiskelua ja vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät oman aikataulusi mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä / Monimuotoisesti opiskelevat:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-opiskeluympäristössä. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä, joihin sisältyy haastattelu, verkkokeskustelua ja tehtävien vertaiskommentointia. Voit perehtyä Learnissa opiskeluaineistoihin ja tehdä oppimistehtävät itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautuksille on tietyt määräajat, joista opiskleija saa tiedon opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h opiskleijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus on jaettu tehtävien mukaisesti kolmeen osuuteen.
Tehtävä 1. haastattelutehtävä kuntoutumisprosessista.
Tehtävä 2. verkkokeskustelutehtävä palvelujärjestelmästä.
Tehtävä 3. esitys-tehtävä kuntoutusalan asiantuntijaosaamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. Osaat käyttää keskeisiä tietolähteitä
b. Osaat käyttää johdonmukaisesti aiheeseen liittyviä ammattikäsitteitä.
f. osaat toimia pienryhmän jäsenenä osaamistasi jakaen ja rakentavasti muita tehtäviä kommentoiden.
g. Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tehtävä 1 arvioidaan numeerisesti, tehtävät 2 ja 3 arvioidaan hyväksytty - hylätty (/täydennettävä)

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida lasten ja nuorten motorista kehitystä ja siihen liittyviä yleisimpiä häiriöitä.
Osaat huomioida sairauksiin liittyviä erityispiirteitä lasten ja nuorten fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja ohjauksessa.
Osaat soveltaa lasten ja nuorten toimintakykyä tukevaa terapeuttista harjoittelua yksilöllisesti.
Osaat suunnitella ja toteuttaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille erilaisia terapeuttisia harjoitteita ja soveltavaa liikuntaa sekä yksilöllisesti että ryhmissä.
Osaat toimia moniammatillisesti ja huomioiden perheiden voimavarat sekä elinympäristön mahdollisuudet.

Sisältö

Miten arvioit ja tuet lasten ja nuorten motorista kehitystä ja toimintakykyä?
Miten otat huomioon sairauksiin ja vammoihin liittyvät erityispiirteet lasten ja nuorten fysioterapiassa?
Miten ohjaat lapsen ja nuoren perhettä ja otat huomioon elin – ja toimintaympäristön fysioterapian suunnittelussa sekä toteutuksessa?
Miten toteutat asiakaslähtöisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten yksilöllistä harjoittelua ja soveltavaa ryhmäliikuntaa?
Miten toimit fysioterapian asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetuksessa käytettävä luento- sekä muu opetusmateriaali on sähköisesti saatavissa opintojakson Learn verkko - oppimisalustalla. Opintojakson orientaatiotunnilla esitellään itseopiskelussa käytettävät lähteet.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso sisältää itsenäisesti tehtäviä verkko - opintoja sekä pari- / pienryhmätyöskentelynä tehtävän seminaaritehtävän. Opintojakson orientaatiotunnit sekä seminaaritehtävän esitykset järjestetään lähi- / etäopetuksena.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson jonkun muun ryhmän mukana. Keskustele aikataulutuksesta ova-opettajasi kanssa HOPS - keskustelussa. Huomioi opintojakson edeltävyysehdot sekä opintojakson kuuluminen syventävän vaiheen opintoihin.
Mikäli sinulla on opintojakson osaamistavoitteiden ja sisällön mukaista aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai vastaavilla opinnoilla joko kokonaan tai osittain (AHOT - periaatteiden mukaisesti osaamisen näyttö, jos osaaminen ei ole hankittu korkeakouluopinnoissa). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin huomioiden opintojakson oppimistavoitteet ja sisällöt ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää yhden osaamisen testin (tentin) sekä kirjallisia oppimis- ja reflektiotehtäviä. Opintojakson tehtävien määräajat esitellään opintojakson orientaatiotunnilla. Suoritusohjeet on kirjattu opintojakson Learn verkko - oppimisalustalle.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 5 x 27 h = 135h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu 3 osasta:
1. Lapsen kasvu ja motorinen kehitys 1 op (opettaja Elina Päykkönen
2. Lasten ja nuorten motorisen kehityksen arviointi ja ohjaaminen 2 op (opettaja Miia Kierikki)
3. Lasten ja nuorten fysioterapian erityiskysymykset 2 op (opettaja Elina Päykkönen)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kuuluu fysioterapeuttikoulutuksen täydentäviin, syventävän vaiheen opintoihin. Opintojaksoon sisältyy 3 kontaktiopetuskertaa, joihin voi osallistua etäyhteydellä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson oppimistehtävät ja osaamisen testi arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä. Hyväksytty arviointi edellyttää vähintään H3 - tason osaamista.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Liikunnanohjaajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
Vastuuopettaja

Johanna Vesanto

Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ottaa huomioon ravitsemustietoutta kestävyys- ja voimaharjoittelun tukena sekä painonhallinnassa.
Osaat soveltaa ravitsemustietoutta kuntoilijoiden ja urheilijoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.

Sisältö

Mikä on ravitsemuksen ja liikunnan yhteys?
Mitä tarkoitetaan energia-aineenvaihdunnalla?
Miten liikunta vaikuttaa energiantarpeeseen, energian saantiin ja energian kulutukseen?
Miten ravitsemus ja nestetasapaino vaikuttavat liikunnan kuormituksesta palautumiseen?
Miten otat ohjauksessa huomioon ravitsemuksen yhteyden eri liikuntalajeihin?

Opiskelumateriaali

Ilander, O., Heikura, I., Hietavala, E., Laakso, M., Manner, L. & Mursu, J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Muu opintojaksolla osoitettu materiaali. Opintojaksolla edellytetään myös aktiivista, itsenäistä tiedonhakua opiskeltavista aiheista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakson toteutus on ajalla 1.6.2023 - 31.7.2023. Opintojakson suoritusmerkinnät kirjataan elokuun 2023 aikana.

Jos opiskelijalla on aikaisempia opintoja ravitsemuksesta, voidaan opintojakson eri osia ahotoida. Ahotointiin littyvissä asioissa tulee ottaa yhteys opintojakson opettajaan viikon sisällä opintojakson toteutuksen alkamisesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista TKI ja työelämäyhteistyötä. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä vaaditaan myös vähintään kevyttä liikuntaa ja oman ruokavalion tarkkailua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää neljä (4) oppimistehtävää ja kaksi (2) verkkotenttiä. Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla tehtynä / palautettuna opintojakson toteutuksen aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojaksolla on itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja verkkotenttejä sekä toisten opiskelijoiden tehtävien vertaiskommentointia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnot etenevät aihealueittain:

1. Ravitsemustieto (1 op)
2. Energiantarve, energiansaanti ja energiankulutus liikunnan aikana (2 op)
3. Ravitsemus, nestetasapaino ja palautuminen harjoittelun ja painonhallinnan tukena (2 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarvitset tietokoneen. Opintojakson oppimistehtävissä edellytetään tiedonhaun, kirjallisten tehtävien ja lähdeviittausten hallintaa.

Opintojakso toteutuu kesäopintoina ajalla 1.6 - 31.7.2023. Arvioinnit tehdään 31.7.2023 mennessä palautettujen opintosuoritusten osalta elokuun aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä, ja arvioinnissa käytetään Xamkin AMK-opiskelijan valmistumisvaiheen osaamisen mukaisia arvioinnin kriteereitä. Hyväksytty arviointi edellyttää vähintään H3-tason osaamista.

Esitietovaatimukset

Terveysalan 1. vuoden opintoja vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Liikunnanohjaajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ottaa huomioon ravitsemustietoutta kestävyys- ja voimaharjoittelun tukena sekä painonhallinnassa.
Osaat soveltaa ravitsemustietoutta kuntoilijoiden ja urheilijoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.

Sisältö

Mikä on ravitsemuksen ja liikunnan yhteys?
Mitä tarkoitetaan energia-aineenvaihdunnalla?
Miten liikunta vaikuttaa energiantarpeeseen, energian saantiin ja energian kulutukseen?
Miten ravitsemus ja nestetasapaino vaikuttavat liikunnan kuormituksesta palautumiseen?
Miten otat ohjauksessa huomioon ravitsemuksen yhteyden eri liikuntalajeihin?

Opiskelumateriaali

Ilander, O., Heikura, I., Hietavala, E., Laakso, M., Manner, L. & Mursu, J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Muu opintojaksolla osoitettu materiaali. Opintojaksolla edellytetään myös aktiivista, itsenäistä tiedonhakua opiskeltavista aiheista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Jos opiskelijalla on aikaisempia opintoja ravitsemuksesta, voidaan opintojakson eri osia ahotoida. Ahotointiin littyvissä asioissa tulee ottaa yhteys opintojakson opettajaan viikon sisällä opintojakson toteutuksen alkamisesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista TKI ja työelämäyhteistyötä. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä vaaditaan myös vähintään kevyttä liikuntaa ja oman ruokavalion tarkkailua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää neljä (4) oppimistehtävää ja kaksi (2) verkkotenttiä. Kaikki opintojakson tehtävät ja tentit tulee olla tehtynä/palautettuna opintojakson toteutuksen aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojaksolla on itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja verkkotenttejä sekä toisten opiskelijoiden tehtävien vertaiskommentointia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnot etenevät aihealueittain:

1. Ravitsemustieto (1 op)
2. Energiantarve, energiansaanti ja energiankulutus liikunnan aikana (2 op)
3. Ravitsemus, nestetasapaino ja palautuminen harjoittelun ja painonhallinnan tukena (2 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarvitset tietokoneen. Opintojakson oppimistehtävissä edellytetään tiedonhaun, kirjallisten tehtävien ja lähdeviittausten hallintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä. Arvioinnissa käytetään Xamkin AMK-opiskelijan valmistumisvaiheen osaamisen mukaisia arvioinnin kriteereitä. Kaikki opintojakson tehtävät ja tentit tulee olla tehtynä hyväksytysti, jotta opintojakson kokonaisuus (5 op) arvioidaan hyväksytyksi.

Esitietovaatimukset

Terveysalan 1. vuoden opintoja vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat huomioida ja tukea neurologisen kuntoutujan osallisuutta ja toimijuutta fysioterapiaprosessissa.
Osaat arvioida monipuolisesti ja luotettavasti neurologisen kuntoutujan toiminta- ja liikkumiskykyä huomioiden yksilölliset voimavarat ja toimintastrategiat.
Osaat suunnitella ja ohjata neurologiselle kuntoutujalle motorista oppimista tukevia terapeuttisia harjoitteita huomioiden keskus- ja ääreishermoston sairauksiin liittyvät erityispiirteet sekä kuntoutujan yksilölliset voimavarat ja toimintastrategiat.
Osaat soveltaa keskeisimpiä neurologisen fysioterapian näyttöön perustuvia vaikuttamiskeinoja huomioiden kuntoutujan voimavarat ja elinympäristön.

Sisältö

Miten huomioit kuntoutujan osallisuuden ja toimijuuden fysioterapiaprosessissa?
Miten valitset, perustelet ja käytät toimintakyvyn eri arviointimenetelmiä niin, että arvioinnissa huomioidaan kuntoutujan yksilölliset voimavarat ja toimintastrategiat?
Miten suunnittelet ja ohjaat tehtäväkeskeistä harjoittelua huomioiden keskus- ja ääreishermoston sairauksiin liittyvät erityispiirteet, kuntoutujan yksilölliset voimavarat, toimintastrategiat sekä elinympäristön?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetusmateriaali on sähköisesti saatavilla opintojakson Learn - alustalla. Oppimistehtävissä käytetään sekä sähköisessä muodossa olevia lähdemateriaaleja että painettua lähdekirjallisuutta. Oppimistehtävissä käytettävä lähdekirjallisuus mainitaan tehtävänannoissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan itsenäisinä opintoina Learn verkko - oppimisalustalla. Opiskelija perehtyy opiskelumateriaaleihin ja suorittaa annetut oppimistehtävät erillisten tehtävänantojen mukaisesti opintojakson eri osioista:
1. Orientaatio (1,5 op)
2. Toimintakyvyn arviointi (1,5 op)
3. Fysioterapian toteutus (2 op)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso toteutuu itsenäisinä verkko - opintoina Learn verkko-oppimisalustalla. Opiskelija voi valita suorittaako opintojakson tiiviissä aikataulussa 15.1. - 25.2.2024 vai väljemmässä aikataulussa 15.1. - 29.3.2024 tai 15.1. - 3.5.2024.
Opintojakson suoritusohjeet tehtävänantoineen ja tehtävien määräaikoineen esitellään Learn - alustalla. Opintojakso sisältää yhden osaamisen testin (tentin) sekä kirjallisia oppimis-, reflektio- ja vertaisarviointitehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Verkkokurssi sisältää opiskelijan itsenäistä opiskelua 135 tuntia (5 op x 27 h). Opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina Learn - alustalla. Opiskelijan tehtävänä on perehtyä verkkokurssilla olevaan opiskelumateriaaliin ja suorittaa annetut oppimistehtävät sekä osaamisen testi tehtävänantojen mukaisesti opintojakson eri osioista:
1. Orientaatio (1,5 op)
2. Toimintakyvyn arviointi (1,5 op)
3. Fysioterapian toteutus (2 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille sähköpostitse ohjeet opintojaksoalustalle kirjautumiseen kevätlukukauden alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty (täydennettävä). Opintojakson hyväksytty (H) suorittaminen edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti opintojakson toteutusaikana 15.1. - 3.5.2024.
Hylätyksi arvioitu opintojakso on mahdollista uusia enintään 2 kertaa:
1. uusinta 31.5.2024
2. uusinta 7.8.2024

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. - 3. lukukauden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mari Sarjanen
Vastuuopettaja

Mari Sarjanen

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

- Opit tietämään mitä kognitiiviset toiminnot tarkoittavat sekä millaisia neuropsykologisia yleis- ja erityishäiriöitä on olemassa
- Perehdyt keskeisimpiin neurologisiin sairauksiin liittyviin kognitiivisiin oirekuviin
- Opit ymmärtämään miten kognitiiviset oireet voidaan huomioida hoito- ja kuntoutustyössä asiakkaan toimintakykyä edistävällä tavalla

Sisältö

- Aivojen toiminnan perusteet
- Aivoterveyteen vaikuttavat tekijät
- Kognitiivinen toiminta:
- kielelliset toiminnot
- näönvaraiset toiminnot
- tarkkaavaisuus
- toiminnanohjaus
- muisti
- tahdonalaisten liikkeiden säätely
- Kognitiiviset oireet ja kuntouttava työote hoito- ja kuntoutustyössä
- Yleisimpiin neurologisiin sairauksiin liittyvät neuropsykologiset oirekuvat

Opiskelumateriaali

Opintojakso koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä sekä Learn-alustalla olevista materiaalilinkeistä sekä alustuksista.

Kirjana on soveltuvin osin Jehkonen, Saunamäki, Paavola, Vilkki (toim.) Kliininen neuropsykologia.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen sisältyy loppuverkkotentti. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin opiskeluaikasi puitteissa. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opintojakson verkkotallenteiden katselu onnistuu parhaiten tietokoneella.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä eli 135 tuntia. Yksi opintopiste vastaa 27 työtuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Aivojen toiminnan perusteet
Aivoterveyteen vaikuttavat tekijät
Kognitiivinen toiminta:
kielelliset toiminnot
näönvaraiset toiminnot
tarkkaavuus
toiminnanohjaus
muisti
tahdonalaisten liikkeiden säätely
Kognitiiviset oireet ja kuntouttava työote hoito- ja kuntoutustyössä
Yleisimpiin neurologisiin sairauksiin liittyvät neuropsykologiset oirekuvat

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen opintojaksoalusta löytyy automaattisesti Learn-työpöydältä. Tutkinto-opiskelijoiden tulee huomioida opintojakson suoritusoikeuden olevan kyseisellä lukukaudella, johon he ilmoittautuvat.

Kevätlukukausi 1.1.2024-31.7.2024. Kesälukukausi 2.5.2024-31.8.2024. ​Syyslukukausi 1.8.2024–31.12.2024.

Opintojakso alkaa 9.1.2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN KOHTEET
Verkkotentti, jossa on 40 kysymystä (40 pistettä).
Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 20 pistettä
Voit tehdä tentin kaksi kertaa
Arviointi hyväksytty-hylätty.
Suoritettuasi tentin hyväksytysti opintosuoritukset kirjataan opintojakson päätyttyä Xamkin opiskelijarekisteri Peppiin 3-4 viikon kuluessa

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Johanna Vesanto
Vastuuopettaja

Johanna Vesanto

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

- You are able to apply your knowledge of nutrition to support strength and endurance training.
- You are able to apply your knowledge of nutrition when guiding and counseling athletes and people exercising regularly.

Sisältö

The course content consists of three topics related to the:
- Basic knowledge of nutrition (1 ECTS credit)
- Energy demand and consumption during exercise, energy metabolism (2 ECTS credits)
- Nutrition, fluid balance and recovery to support endurance and strength training (2 ECTS credits)

Opiskelumateriaali

Opintojaksoalustalla on oppimateriaalia. Lisäksi opintojaksolla tulee tehdä itsenäisesti aktiivista tiedonhakua opiskeltavista aiheista.

Ilander, O., Heikura, I., Hietavala, E., Laakso, M., Manner, L. & Mursu, J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina, englannin kielellä. Opintojaksolla opiskeluoikeus on kolme (3) kuukautta sen aloittamisesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista TKI ja työelämäyhteistyötä. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä vaaditaan myös vähintään kevyttä liikuntaa ja oman ruokavalion tarkkailua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on oppimistehtäviä ja -testejä sekä kolme (3) pakollista verkkotenttiä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnot etenevät aihealueittain:

1. Ravitsemustieto (1 op)
2. Energiantarve ja -saanti sekä energiankulutus liikunnan aikana (2 op)
3. Ravitsemus, nestetasapaino ja palautuminen kestävyysharjoittelun ja voimaharjoittelun tukena (2 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvitset opintojaksolla tietokoneen.
Opintojaksolla on jonkin verran käytännön harjoittelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty.

Opintojakson hyväksytty arviointi (5 op) edellyttää, että opintojakson oppimistehtävät ja -testit sekä verkkotentit on suoritettu hyväksytysti. Kaikki osasuoritukset tulee olla palautettuna/tehtynä opintojakson toteutuksen aikana. Tarkemmat tiedot opintojakson arvioinnista on opintojakson verkkoalustalla.

Kesän aikana suoritetut opintopisteet rekisteröidään elokuussa. Tästä on tarkemmat ohjeen opintojakson verkkoalustalla.

Esitietovaatimukset

Does not require prior knowledge.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opiskelussa käytettävät lähdemateriaalit esitellään opintojakson Learn verkko - oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson toteutus on koulutuskohtainen. Tukenasi on useita ohjauksen eri toimijoita, mutta toteutuksesta vastaa oma OVA-opettajasi. Oppimisesi rakentuu osallistumalla lähiopetukseen, tekemällä itsenäiset oppimistehtävät sekä olemalla mukana Xamkin ja oman koulutuksesi yhteisöllisessä toiminnassa.

Opintojakso toteutuu osissa koulutuksen aikana. Fysioterapeuttikoulutuksen opinto- ja urasuunnittelu opintojakso sisältää seuraavat osiot:
1. lukukausi: Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin (2 op)
3. lukukausi: Ammattialan tuntemus (1 op)
5. lukukausi: Kansainvälisyys fysioterapiassa (1 op)
6. - 7. lukukausi: Ammattietiikka (1 op)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua. Fysioterapeuttikoulutuksen yhteisöllinen toiminta ja koulutuksen yhteiset tapahtumat ovat osa opiskelijan opinto- ja urasuunnittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttejä. Oppimistehtävien tehtävänannot ja tehtävien määräajat esitellään opintojakson Learn alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso toteutuu osissa koulutuksen aikana. Fysioterapeuttikoulutuksen opinto- ja urasuunnittelu opintojakso sisältää seuraavat osiot:
1. lukukausi: Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin (2 op)
3. lukukausi: Ammattialan tuntemus (1 op)
5. lukukausi: Kansainvälisyys fysioterapiassa (1 op)
6. - 7. lukukausi: Ammattietiikka (1 op)
Opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso toteutuu osissa koulutuksen aikana. Fysioterapeuttikoulutuksen opinto- ja urasuunnittelu opintojakso sisältää seuraavat osiot:
1. lukukausi: Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin (2 op)
3. lukukausi: Ammattialan tuntemus (1 op)
5. lukukausi: Kansainvälisyys fysioterapiassa (1 op)
6. - 7. lukukausi: Ammattietiikka (1 op)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi: Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä.
- käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja, ja tekniikoita.
- toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
- perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2027

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA24KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opiskelussa käytettävät lähdemateriaalit esitellään opintojakson Learn verkko - oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson toteutus on koulutuskohtainen. Tukenasi on useita ohjauksen eri toimijoita, mutta toteutuksesta vastaa oma OVA-opettajasi. Oppimisesi rakentuu osallistumalla lähiopetukseen, tekemällä itsenäiset oppimistehtävät sekä olemalla mukana Xamkin ja oman koulutuksesi yhteisöllisessä toiminnassa.

Opintojakso toteutuu osissa koulutuksen aikana. Fysioterapeuttikoulutuksen opinto- ja urasuunnittelu opintojakso sisältää seuraavat osiot:
1. lukukausi: Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin (2 op)
3. lukukausi: Ammattialan tuntemus (1 op)
4. - 5. lukukausi: Kansainvälisyys fysioterapiassa (1 op)
6. - 7. lukukausi: Ammattietiikka (1 op) ja ammatillisen kasvun näyteportfolio

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua. Fysioterapeuttikoulutuksen yhteisöllinen toiminta ja koulutuksen yhteiset tapahtumat ovat osa opiskelijan opinto- ja urasuunnittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttejä. Oppimistehtävien tehtävänannot ja tehtävien määräajat esitellään ova- tunneilla sekä opintojakson Learn alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso toteutuu osissa koulutuksen aikana. Fysioterapeuttikoulutuksen opinto- ja urasuunnittelu opintojakso sisältää seuraavat osiot:
1. lukukausi: Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin (2 op)
3. lukukausi: Ammattialan tuntemus (1 op)
4. - 5. lukukausi: Kansainvälisyys fysioterapiassa (1 op)
6. - 7. lukukausi: Ammattietiikka (1 op) ja ammatillisen kasvun näyteportfolio

Opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

1. lukukausi: Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin (2 op)
3. lukukausi: Ammattialan tuntemus (1 op)
4. - 5. lukukausi: Kansainvälisyys fysioterapiassa (1 op)
6. - 7. lukukausi: Ammattietiikka (1 op) ja ammatillisen kasvun näyteportfolio

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija voi täydentää opiskelutaitoihin liittyvää osaamistaan suorittamalla Xamkin vapaasti valittavista opinnoista: Opiskelutaidot - Minä vastuullisena opiskelijana 2 op - opintojakson.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi: Laadullinen arviointi, opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.

Opiskelija osaa:
- etsiä tietoa opiskeluun ja urasuunnitteluun keskeisistä tietolähteistä.
- käyttää keskeisiä opiskeluun, urasuunnitteluun ja työhakuun liittyviä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja, ja tekniikoita.
- toimia opiskelijatiimin ja yhteisön jäsenenä tavoitteellisesti.
- perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty (täydennettävä). Opintojakson kokonaisarviointi on hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Mari Sarjanen
Vastuuopettaja

Mari Sarjanen

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

- osaat määritellä mitä psykologinen joustavuus tarkoittaa
- osaat psykologisen joustavuuden kuusi osa-aluetta
- tiedät psykologiseen joustavuuteen liittyviä erilaisia harjoituksia
- tiedät keskeisen tutkimustiedon, mitä psykologiseen joustavuuteen liittyy

Sisältö

Psykologinen joustavuus tarkoittaa arvojen mukaista toimintaa, kykyä olla läsnä nykyhetkessä ja tietoinen siitä, mitä mielessämme ja kehossamme tapahtuu, ja näiden ajatusten, tunteiden ja kehon tuntemusten hyväksymistä. Psykologinen joustavuus on yhteydessä psykologiseen hyvinvointiin, resilienssiin eli selviytymis- ja sopeutumiskykyyn sekä alhaisempaan ahdistuneisuuteen ja masennukseen. Kuudesta osa-alueesta koostuvan psykologisen joustavuuden mallin on kehittänyt Nevadan yliopiston professori ja psykologi Steven C Hayes. Kuusi osa-aluetta ovat arvot, sitoutuminen arvojen mukaiseen elämään, havainnoiva minä, mielen kontrollin heikentäminen, hyväksyntä ja tässä hetkessä eläminen. Näitä kaikkia osa-alueita voi kehittää, sillä kyse on opituista ja opittavissa olevista taidoista.

Opintojaksolla opiskellaan mitä psykologinen joustavuus tarkoittaa, mitä hyvinvointivaikutuksia sillä on ja mitkä ovat psykologisen joustavuuden kuusi osa-aluetta. Opiskelu tapahtuu perehtymällä sekä teoreettiseen tutkimustietoon että erilaisiin psykologista joustavuutta edistäviin harjoituksiin.

Opiskelumateriaali

Kurssin materiaalina toimivat Learn-alustalla olevat alustukset, diat, internetmateriaali ja kurssikirjallilsuutena on Arto Pietikäinen Kohti arvoistasi: suuntaa mielekkäisiin muutoksiin sekä Anu Kangasniemi ja Katri Kauravaara: Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Sivut 40-99, Psykologisen joustavuuden malli. Voit ladata tämän kirjan intenetsivustolta: https://www.liikuntajahyvinvointi.fi/kirjat

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen sisältyy verkkotentti. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opintojakson verkkotallenteiden katselu onnistuu parhaiten tietokoneella.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Psykologisen joustavuuden malli
Psykologisen joustavuuden osa-alueet ja niihin liittyviä harjoituksia
Psykologiseen joustavuuden liittyvät tutkmustieto

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen opintojaksoalusta löytyy automaattisesti Learn-työpöydältä. Tutkinto-opiskelijoiden tulee huomioida opintojakson suoritusoikeuden olevan kyseisellä lukukaudella, johon he ilmoittautuvat.

Kevätlukukausi 1.1.2024-31.7.2024. Kesälukukausi 2.5.2024-31.8.2024. ​Syyslukukausi 1.8.2024–31.12.2024.

Opintojakso alkaa 9.1.2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti, jossa on 40 kysymystä (40 pistettä) .
Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 20 pistettä
Voit tehdä tentin kaksi kertaa
Arviointi hyväksytty-hylätty.
Suoritettuasi tentin hyväksytysti opintosuoritukset kirjataan opintojakson päätyttyä Xamkin opiskelijarekisteri Peppiin 3-4 viikon kuluessa.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Mari Sarjanen
Vastuuopettaja

Mari Sarjanen

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opit ymmärtämään, mitä psyykkinen valmennus urheiluympäristössä on.
Perehdyt, mitä erilaisia psyykkisiä taitoja on olemassa. Hahmotat psyykkisten taitojen taustatekijöitä ja miten taitoja voi kehittää.
Opit mitä tarkoitetaan psyykkisen valmennuksen tekniikoilla.
Psyykkisistä taidoista ja tekniikoista perehdyt tarkemmin tunne-elämän säätelyyn urheiluympäristössä, esimerkiksi jännityksen säätelyyn ja pettymyksen tunteiden käsittelyyn.

Sisältö

Johdanto psyykkiseen valmennukseen ja keskeisimpiin teorioihin
Psyykkiset taidot (eri taitojen kuvauksia)
Johdanto psyykkisen valmennuksen menetelmiin

Opiskelumateriaali

Learn alustalla oleva materiaali

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen sisältyy verkkotentti. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opintojakson verkkotallenteiden katselu onnistuu parhaiten tietokoneella.

Opiskelijan työmäärä

3 opintopisteen kurssi, yhden opintopisteen vaatima työmäärä on noin 27 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Johdanto psyykkiseen valmennukseen ja keskeisimpiin teorioihin
Psyykkiset taidot (eri taitojen kuvauksia)
Johdanto psyykkisen valmennuksen menetelmiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen opintojaksoalusta löytyy automaattisesti Learn-työpöydältä. Tutkinto-opiskelijoiden tulee huomioida opintojakson suoritusoikeuden olevan kyseisellä lukukaudella, johon he ilmoittautuvat.

Kevätlukukausi 1.1.2024-31.7.2024. Kesälukukausi 2.5.2024-31.8.2024. ​Syyslukukausi 1.8.2024–31.12.2024.

Opintojakso alkaa 9.1.2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN KOHTEET
Tentti, jossa on 30 kysymystä.
Maksimipistemäärä on 30, josta on saatava vähintään 15 pistettä
Voit suorittaa tenttiä kaksi kertaa
Arviointi hyväksytty - hylätty
Suoritettuasi tentin hyväksytysti opintosuoritukset kirjataan opintojakson päätyttyä Xamkin opiskelijarekisteri Peppiin 3-4 viikon kuluessa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Hanna Haatainen
Ryhmät
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista.
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki julkisista hankinnoista.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista.
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki julkisista hankinnoista.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali esitellään opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Suoritat opintojakson opinnoissa olevan ryhmän mukana, edeltävyysehdot huomioiden. Edeltävyytenä: Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaava lainsäädäntö.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissä olevaan materiaaliin opintojakson aikataulun puitteissa ja teet tarvittavat oppimistehtävät / verkkotentin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI-yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentin / tehtävien määräajat esitetään opintojakson Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laskennallinen työmäärä on 54 h (2 x 27h = 54h).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti T1 - K5.

Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit esitellään opintojakson Learn-alustalla.

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 20.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista asiakaslähtöistä terveysliikuntaa ja soveltavaa liikuntaa yksilö- ja ryhmäasiakkaille.
Osaat ottaa huomioon asiakkaiden erityispiirteet ja erityistarpeet terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Osaat toimia dialogissa asiakkaan kanssa huomioiden asiakkaan omat voimavarat.
Osaat suunnitella ja hyödyntää perusteltuja terveysliikunnan ohjauksen aineistoja ja menetelmiä erilaisille kohderyhmille.
Tiedät projektitoiminnan eri vaiheet ja osaat soveltaa niitä käytännössä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan terveysliikunnalla ja soveltavalla liikunnalla?
Miten asiakkaiden ja asiakasryhmien erityispiirteet ja -tarpeet huomioidaan terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan annostelussa ja ohjauksessa?
Miten valitset perusteltuja keinoja terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan ohjaukseen?
Miten otat huomioon ravitsemuksen terveyttä edistävän liikunnan suunnittelussa ja ohjauksessa?
Mitä motivaatiotasot tarkoittavat, ja miten huomioit ne fysioterapian ohjaus- ja neuvontaprosessissa?
Miten edistät vuorovaikutusta ja dialogia ohjauksessa ja neuvonnassa?
Miten johdat itseäsi ja miten toimit vastuullisena jäsenenä työyhteisössäsi ja projektityössä?

Opiskelumateriaali

Fogelholm M., Vuori I. ja Vasankari T. 2017. Terveysliikunta. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim

Sandström M. & Ahonen J. 2011. Liikkuva ihminen- aivot, liikuntafysiologia ja sovelluttu biomekaniikka. VK- Kustannus Oy.

Suni J. & Taulaniemi A. (toim.). 2012. Terveyskunnon testaus. UKK- instituutti. SanomaPro, Helsinki.

Muu opettajan tunneilla osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.


Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy pienryhmässä tehtävä projektityö, joka tehdään Xamk:lle. Tehdyt projektityöt (posterit/videot) esitetään omalle ryhmälle ja mahdollisesti muutakin yleisöä voi olla paikalla. Lisäksi projektityöt voidaan laittaa esille kaikkien tutustuttavaksi kampuksella.

Opiskelijan työmäärä

5 op
Lähioppitunteja 40.
Itsenäistä opiskelua 95 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi numeerisesti 0-5, joka muodostuu tentin ja projektityön numeroista.
Terveysliikuntatentti ja projektityö arvioidaan numeerisesti 0 - 5.
Muut opintojakson tehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty.
Opintojakson hyväksyttyä suoritusta varten kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu opintojakson toteutuksen aikana.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 14.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista asiakaslähtöistä terveysliikuntaa ja soveltavaa liikuntaa yksilö- ja ryhmäasiakkaille.
Osaat ottaa huomioon asiakkaiden erityispiirteet ja erityistarpeet terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Osaat toimia dialogissa asiakkaan kanssa huomioiden asiakkaan omat voimavarat.
Osaat suunnitella ja hyödyntää perusteltuja terveysliikunnan ohjauksen aineistoja ja menetelmiä erilaisille kohderyhmille.
Tiedät projektitoiminnan eri vaiheet ja osaat soveltaa niitä käytännössä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan terveysliikunnalla ja soveltavalla liikunnalla?
Miten asiakkaiden ja asiakasryhmien erityispiirteet ja -tarpeet huomioidaan terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan annostelussa ja ohjauksessa?
Miten valitset perusteltuja keinoja terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan ohjaukseen?
Miten otat huomioon ravitsemuksen terveyttä edistävän liikunnan suunnittelussa ja ohjauksessa?
Mitä motivaatiotasot tarkoittavat, ja miten huomioit ne fysioterapian ohjaus- ja neuvontaprosessissa?
Miten edistät vuorovaikutusta ja dialogia ohjauksessa ja neuvonnassa?
Miten johdat itseäsi ja miten toimit vastuullisena jäsenenä työyhteisössäsi ja projektityössä?

Opiskelumateriaali

Fogelholm M., Vuori I. ja Vasankari T. 2017 tai/ja 2011. Terveysliikunta. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim

Muu opettajan tunneilla osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.


Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy pienryhmässä tehtävä projektityö, joka tehdään Xamk:lle. Tehdyt projektityöt (posterit/videot) esitetään omalle ryhmälle ja mahdollisesti muutakin yleisöä voi olla paikalla. Lisäksi projektityöt voidaan laittaa esille kaikkien tutustuttavaksi kampuksella.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on ryhmätehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty-hylätty/täydennettävä, projektitehtävä, jossa on sekä yksilöllistä että ryhmätehtävää, arviointi 1-5. Lisäksi
yksilötehtävänä Terveyden edistämisen tentti, joka arvioidaan 1-5.
Tarkemmat aikataulut käydään läpi opintojakson orientaatiossa.

Opiskelijan työmäärä

5 op (1op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi numeerisesti 1-5, joka sisältää projektin prosessin ja lopputuotteen arvioinnin.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Tommi Pälli
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät sähköistyvän yhteiskunnan toimintaperiaatteet ja tietojärjestelmiin liittyvän lainsäädännön sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja järjestelmiä opiskelussa ja työssäsi sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat käyttäytyä sähköisessä viestinnässä eettisesti ja asianmukaisesti.
Tiedät tietoturvan merkityksen ja osaat toimia sen mukaisesti.
Osaat perusteet terveysalan verkkovälitteisistä palveluista ja ohjauksesta.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa omalla alallasi.
Tiedät terveysalan dokumentoinnin merkityksen ja osaat hyödyntää sitä monipuolisesti omalla alallasi.

Sisältö

Mitä organisaatioiden sähköisellä toimintaympäristöllä tarkoitetaan ja kuinka se toimii?
Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja tietojärjestelmiä sosiaali- ja terveysalalla käytetään ja miten niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?
Mitkä tekijät vaikuttavat sähköisen viestinnän eettisyyteen ja asianmukaiseen tiedonsiirtoon?
Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?
Miten toteutat Kanta-tietoturvatestin ja huomiot sen käytännön dokumentoinnissa?

Miten sähköisiä palveluita voidaan hyödyntää etäohjauksessa ja –kuntoutuksessa?
Mitä ovat hyvinvointiteknologian mahdollisuudet omalla alallasi.
Miten toteutat sosiaali- ja terveysalan dokumentointia oman alasi luokitusten ja suositusten mukaisesti?
Miten käytät rakenteellista kirjaamista ICF-toimintakykyluokitusta hyödyntäen fysioterapian dokumentoinnissa?
Mitä GAS -tavoitteilla tarkoitetaan ja miten niitä hyödynnetään fysioterapiaprosessissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan verkkotehtävien yhteydessä Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana tai osittain verkko-opintoina. Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät ja osallistut ryhmätehtäviin.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät työelämälähtöisiä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien sekä tentin hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä. Tentti arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Opetus sisältää itsenäistä opiskelua, oppimistehtävien tekemistä, tenttiin valmistautumista.

Toteutuksen osien kuvaus

3op:
Tietoturva-ja tietosuojan merkitys terveysalalla sekä niiden huomioiminen käytännön dokumentoinnissa.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentointi fysioterapian luokitusten ja suositusten mukaisesti.
Rakenteellisen kirjaamisen perusteet ICF-toimintakykyluokitusta hyödyntäen fysioterapian dokumentoinnissa.
GAS -tavoitteiden käyttö ja niitä hyödynnetään fysioterapiaprosessissa.

2op:
Opintojakson osan tavoitteena on muodostaa opiskelijalle yleiskuva kehittyvän terveysteknologian ratkaisuiden ja niihin liittyvien palveluiden, esimerkiksi tekoälyn, virtuaalitodellisuuden ja robotiikan hyödyntämisestä potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa sekä oman terveystiedon keräämisessä. Tavoitteena on ymmärtää, miten teknologiaa voidaan hyödyntää asiakaslähtöisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävien, verkkotentin sekä Oppiportti tietoturvatestin hyväksytysti suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Tommi Pälli
Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tiedät sähköistyvän yhteiskunnan toimintaperiaatteet ja tietojärjestelmiin liittyvän lainsäädännön sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja järjestelmiä opiskelussa ja työssäsi sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat käyttäytyä sähköisessä viestinnässä eettisesti ja asianmukaisesti.
Tiedät tietoturvan merkityksen ja osaat toimia sen mukaisesti.
Osaat perusteet terveysalan verkkovälitteisistä palveluista ja ohjauksesta.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa omalla alallasi.
Tiedät terveysalan dokumentoinnin merkityksen ja osaat hyödyntää sitä monipuolisesti omalla alallasi.

Sisältö

Mitä organisaatioiden sähköisellä toimintaympäristöllä tarkoitetaan ja kuinka se toimii?
Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja tietojärjestelmiä sosiaali- ja terveysalalla käytetään ja miten niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?
Mitkä tekijät vaikuttavat sähköisen viestinnän eettisyyteen ja asianmukaiseen tiedonsiirtoon?
Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?
Miten toteutat Kanta-tietoturvatestin ja huomiot sen käytännön dokumentoinnissa?

Miten sähköisiä palveluita voidaan hyödyntää etäohjauksessa ja –kuntoutuksessa?
Mitä ovat hyvinvointiteknologian mahdollisuudet omalla alallasi.
Miten toteutat sosiaali- ja terveysalan dokumentointia oman alasi luokitusten ja suositusten mukaisesti?
Miten käytät rakenteellista kirjaamista ICF-toimintakykyluokitusta hyödyntäen fysioterapian dokumentoinnissa?
Mitä GAS -tavoitteilla tarkoitetaan ja miten niitä hyödynnetään fysioterapiaprosessissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan verkkotehtävien yhteydessä Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana tai osittain verkko-opintoina. Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät ja osallistut ryhmätehtäviin.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät työelämälähtöisiä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien sekä tentin hyväksyttyä suorittamista. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä. Tentti arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Opetus sisältää itsenäistä opiskelua, oppimistehtävien tekemistä, tenttiin valmistautumista.

Toteutuksen osien kuvaus

3op:
Tietoturva-ja tietosuojan merkitys terveysalalla sekä niiden huomioiminen käytännön dokumentoinnissa.
Sosiaali- ja terveysalan dokumentointi fysioterapian luokitusten ja suositusten mukaisesti.
Rakenteellisen kirjaamisen perusteet ICF-toimintakykyluokitusta hyödyntäen fysioterapian dokumentoinnissa.
GAS -tavoitteiden käyttö ja niitä hyödynnetään fysioterapiaprosessissa.

2op:
Opintojakson osan tavoitteena on muodostaa opiskelijalle yleiskuva kehittyvän terveysteknologian ratkaisuiden ja niihin liittyvien palveluiden, esimerkiksi tekoälyn, virtuaalitodellisuuden ja robotiikan hyödyntämisestä potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa sekä oman terveystiedon keräämisessä. Tavoitteena on ymmärtää, miten teknologiaa voidaan hyödyntää asiakaslähtöisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävien, verkkotentin sekä Oppiportti tietoturvatestin hyväksytysti suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
 • Mari Sarjanen
Vastuuopettaja

Mari Sarjanen

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opit ymmärtämään mitä tietoinen läsnäolo on, sen syntyhistoriaa ja sovellusalueita terveyden ja hyvinvoinnin kentällä
Opit tietämään tietoisen läsnäolon tutkittuja vaikutuksia terveyden eri osa-alueille, kuten stressin säätelyyn, kivun psyykkiseen säätelyyn, mielialaan ja aivojen hyvinvointiin
Perehdyt monipuolisesti tietoisen läsnäolon erityyppisiin harjoituksiin

Sisältö

Mitä tietoinen läsnäolo on?
Tietoisen läsnäolon tutkitut vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen (esim. stressi, kipu, mieliala, uni, aivojen hyvinvointi)
Perehtyminen tietoisen läsnäolon harjoituksiin

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali ja 1-2 alla olevista kirjoista. Voit valita itse käyttämäsi kirjallisuuden.

Kirjallisuutena ovat

1.) Jon Kabat-Zinn (2004): Olet jo perillä. Sivut: 11-105

2.) Sarah Silverton (2013): Mindfulness, Tietoisen läsnäolon läpimurto s. 6-113

3.) K. Lipponen, A. Litovaara ja A. Katajainen (2016) : VOIMAA. Sivut: 163-211 (kappale 5, jos luet ekirjaa)

4. ) Wihuri Antti-Juhani: MIndfulness työssä: Tietoinen läsnäolo vapauttaa onnistumaan, kappaleet:

Mitä tietoinen läsnäolo on?
Tietoisen läsnäolon harjoittaminen
Onnistumisen anatomia
Vapaaksi stressin kierteestä
Jakamattoman huomion taito
Tietoinen läsnäolo kehittää tunnetaitoja

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen sisältyy verkkotentti. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opintojakson verkkotallenteiden katselu onnistuu parhaiten tietokoneella.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopisteen kurssi = 135 tunnin työmäärä. Yksi opintopiste on vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Sisältö:

Mitä tietoinen läsnäolo on?
Tietoisen läsnäolon tutkitut vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen (esim. stressi, kipu, mieliala, uni, aivojen hyvinvointi)
Perehtyminen tietoisen läsnäolon harjoituksiin

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen opintojaksoalusta löytyy automaattisesti Learn-työpöydältä. Tutkinto-opiskelijoiden tulee huomioida opintojakson suoritusoikeuden olevan kyseisellä lukukaudella, johon he ilmoittautuvat.

Kevätlukukausi 1.1.2024-31.7.2024. Kesälukukausi 2.5.2024-31.8.2024. ​Syyslukukausi 1.8.2024–31.12.2024.

Opintojakso alkaa 9.1.2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN KOHTEET
Tentti, jossa on 40 kysymystä. Väittämiä, monivalintoja ja yhdistämisiä.
Maksimipistemäärä on 40, josta on saatava vähintään 20 pistettä
Voit suorittaa tenttiä kaksi kertaa
Arviointi hyväksytty - hylätty
Suoritettuasi tentin hyväksytysti opintosuoritukset kirjataan opintojakson päätyttyä Xamkin opiskelijarekisteri Peppiin 3-4 viikon kuluessa.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Ville Virta
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Syvennät osaamistasi TULE-sairauksista ja TULE-ongelmien patofysiologiasta, kudostason paranemisprosesseista ja biomekaniikasta sekä niiden yhteyksistä liikunta- ja toimintakykyyn.
Osaat valita kliiniseen päättelyyn perustuen fysioterapian keinoja ja menetelmiä sekä soveltaa niitä yksilöllisesti ja asiakkaalle perustellen.
Tunnet TULE-fysioterapian erityiskysymysten ja -menetelmien tietoperustat ja toteutusten periaatteet, sekä osaat arvioida niitä näyttöön ja kokemukseen perustuen asiakkaan terapiaprosessin edistämisessä.
Osaat arvioida TULE-asiakkaan fysioterapian vaikutuksia ja ohjata hänet tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai muille asiantuntijoille.

Sisältö

Miten tunnistat vakavia patologisia tiloja erotusdiagnostiikan avulla?
Miten tutkit ja tunnistat TULE- ongelmiin liittyviä biomekaanisia, neurologisia ja neurodynaamisia tekijöitä?
Miten osoitat näyttöön perustuvaa TULE-fysioterapian osaamistasi lihastoimintaan, liikkuvuuteen, koordinaatioon ja biomekaniikkaan vaikuttamisessa?
Miten osoitat näyttöön perustuvaa osaamistasi pehmytkudoskäsittelyissä sekä rangan ja nivelten mobilisoinnissa?
Miten sovellat TULE-fysioterapiaa erityiskysymyksissä (esim. alaraajaongelmat, inkontinenssi)?
Miten hyödynnät kuvantamista ja teknologiaa TULE-fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikutusten arvioinnissa?

Opiskelumateriaali

Kauranen Kari. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

Luomajoki Hannu. 2022. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. VK- Kustannus Oy.

Pihlman Mika ja Luomala Tuulia. 2016. Faskia - terapian ja liikkeen näkökulmasta.

Muu opettajan osoittama e-aineisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opetus sisältää työelämäyhteistyötä 1 op. Opiskelijat pääsevät tutkimaan ja ohjaamaan liikekontrolliharjoitteita Tanhuvaarassa urheilijoiden kanssa. Tanhuvaarapäivän ajankohta voi muuttua viikolla aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä = 135h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Markus Nevalainen
 • Ville Virta
Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) toimintahäiriöiden ja yleisimpien TULE- sairauksien vaikutuksia yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn.
Osaat tutkia ja analysoida TULE:n toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita, erityisesti liikkumiskykyä.
Osaat kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen arvioida ja tehdä johtopäätöksiä TULE:n toimintakyvystä ja yleisimmistä toimintahäiriöistä.
Osaat arvioida ja seurata TULE-fysioterapian vaikutuksia näyttöön perustuen sekä huomioiden kansalliset ja kansainväliset suositukset.
Tiedät TULE-sairauksien syntymekanismeja ja lääkehoidon vaikutuksia.

Sisältö

Miten tutkit TULE:n toimintaa ja tunnistat TULE:n toimintahäiriöitä?
Miten hyödynnät pato- ja kuormitusfysiologian sekä biomekaniikan tietoa suunnitellessasi ja toteuttaessasi TULE:n fysioterapiaa?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa yksilöllisesti suunnitellessasi TULE-fysioterapiaa?
Miten hyödynnät lääketieteellistä ja lääkehoidon osaamista TULE:n fysioterapiassa?
Miten tunnistat TULE-fysioterapiaan liittyvät vasta-aiheet ja varmistat potilasturvallisuuden?
Miten tuet toimintakykyä apuvälineiden ja erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla?

Opiskelumateriaali

Pasanen, K., Haapasalo, H., Halén, P., Parkkari, J. & Aho, J. 2021. Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N. & Sinivuori, E. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Luomajoki, H., Pfeiffer, F., Steiner, C. & Saarikko, L. 2022. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. 2. Uudistettu painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Magee J. David. 2014 (tai vanhempi painos.). Orthopedic Physical Assesment. Saunders.

Muu opettajan osoittama aineisto sekä Learn-alustan oppimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Tentit ja muut määräajat

Fysiatrian kirjatentti
Soveltava tentti
Urheiluvammaseminaari

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opetusta 50h, itsenäistä harjoittelua, tehtävien tekemistä ja tentteihin valmistautumista 85h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opetusta opintojakson tavoitteiden mukaisesti.
Fysiatrian kirjatentti. Arviointi 1-5.
Soveltava yksilötentti. Arviointi 1-5
Urheiluvammaseminaari.Arviointi hyväksytty / täydennettävä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Numeraalinen arviointi perustuen kahteen tenttiin.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksojen ” Ihmisen toimintakyvyn arviointi” sekä ”Fysioterapian menetelmien harjoittelu I-III” osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Juhani Multanen
 • Ville Virta
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) toimintahäiriöiden ja yleisimpien TULE- sairauksien vaikutuksia yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn.
Osaat tutkia ja analysoida TULE:n toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita, erityisesti liikkumiskykyä.
Osaat kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen arvioida ja tehdä johtopäätöksiä TULE:n toimintakyvystä ja yleisimmistä toimintahäiriöistä.
Osaat arvioida ja seurata TULE-fysioterapian vaikutuksia näyttöön perustuen sekä huomioiden kansalliset ja kansainväliset suositukset.
Tiedät TULE-sairauksien syntymekanismeja ja lääkehoidon vaikutuksia.

Sisältö

Miten tutkit TULE:n toimintaa ja tunnistat TULE:n toimintahäiriöitä?
Miten hyödynnät pato- ja kuormitusfysiologian sekä biomekaniikan tietoa suunnitellessasi ja toteuttaessasi TULE:n fysioterapiaa?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa yksilöllisesti suunnitellessasi TULE-fysioterapiaa?
Miten hyödynnät lääketieteellistä ja lääkehoidon osaamista TULE:n fysioterapiassa?
Miten tunnistat TULE-fysioterapiaan liittyvät vasta-aiheet ja varmistat potilasturvallisuuden?
Miten tuet toimintakykyä apuvälineiden ja erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla?

Opiskelumateriaali

Pasanen, K., Haapasalo, H., Halén, P., Parkkari, J. & Aho, J. 2021. Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N. & Sinivuori, E. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Luomajoki, H., Pfeiffer, F., Steiner, C. & Saarikko, L. 2022. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. 2. Uudistettu painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Magee J. David. 2014 (tai vanhempi painos.). Orthopedic Physical Assesment. Saunders.

Muu opettajan osoittama aineisto sekä Learn-alustan oppimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Tentit ja muut määräajat

Fysiatrian kirjatentti
Soveltava tentti
Urheiluvammaseminaari

Opiskelijan työmäärä

Opetusta 50h, itsenäistä harjoittelua, tehtävien tekemistä ja tentteihin valmistautumista 85h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Numeraalinen arviointi perustuen kahteen tenttiin.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksojen ” Ihmisen toimintakyvyn arviointi” sekä ”Fysioterapian menetelmien harjoittelu I-III” osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Veli-Matti Malinen
 • Laura Saar
 • Anna Reinikainen
Ryhmät
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

XAMKin kirjoittamisen ohjeet.
Learn-alustalla jaettava opiskelumateriaali ja kirjallisuus.
Kurssilla käytetään Excel ja SPSS -ohjelmistoja. Opiskelija voi käyttää kampuksen koneita, joissa k.o. ohjelmat löytyvät.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin, joista osa on verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso verkkototeutuksena.

Tentit ja muut määräajat

Oppimista tukevat harjoitukset kurssin aikana, kirjallinen työ, seminaariesitys sekä opponointi loppuseminaarissa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Tutkimus ja kehittämisosaamisen yhteinen osuus 2op (sis tiedonhankinta ja raportointi 1op, H5P tehtävät, tutkimusetiikka)
Alakohtainen osuus 3op (sovellat oman ammattialasi tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen työ ja seminaariesitys arvioidaan XAMKin arviointikehikon mukaan 1-5.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Veli-Matti Malinen
 • Laura Saar
 • Anna Reinikainen
Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Tiedonhankinta ja raportointi (1 op): Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.
Ajankohtainen ja alakohtainen tutkimusmenetelmä kirjallisuus
Learn materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen: osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.
Opintoja nopeuttava väylä: suoritat opintojakson aiemmin toisen ryhmän mukana.
Työhön intergroitu väylä: ei ole mahdollista

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson orientaatio-tunneilla.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tiedonhankinta ja raportointi (1 op):
Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, testit ja opiskelijan aktiivisuus. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.

Opintojakson arviointikriteerit:
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata fysioterapiatyön tavoitteita, sisältöjä ja merkitystä sosiaali- ja terveysalan (sote) moniammatillisessa toimintaympäristössä.
Osaat kohdata toisen ihmisen sote-alan ympäristössä ja luoda hänen kanssaan terapeuttisen vuorovaikutussuhteen.
Osaat tunnistaa ja arvioida eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
Osaat toimia fysioterapiatilanteissa asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisuus huomioiden.
Osaat käyttää fysioterapian menetelmiä yksilöiden ja ryhmien ohjauksessa.

Sisältö

Millasta on fysioterapeutin työ sote-alan työyhteisöissä?
Mitä toisen ihmisen kohtaamiseen liittyviä tekijöitä otat huomioon toimiessasi sote-alan vuorovaikutustilanteissa?
Miten tunnistat ja arvioit ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä ja niihin vaikuttavia tekijöitä?
Miten vaikutat ihmisen liikkumis- ja toimintakykyyn fysioterapian keinoin?
Miten toimit asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisuus huomioiden fysioterapiatilanteissa?
Miten arvioit omaa toimintaasi fysioterapian tilanteissa ja toimintaympäristöissä?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

TEH I: Toimintakykytehtävä ja lääketehtävä

Opiskelijan työmäärä

Työaika on 35 / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi koostuu 40h / viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua.
Kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua ja lisää ohjaava fysioterapeutti Workseed-alustallesi.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. lukuvuoden opintojen sekä ”Fysioterapian menetelmien harjoittelu III:n” osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

03.04.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Vesanto
 • Miia Kierikki
 • Elina Päykkönen
Ryhmät
 • FTSA23KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata fysioterapiatyön tavoitteita, sisältöjä ja merkitystä sosiaali- ja terveysalan (sote) moniammatillisessa toimintaympäristössä.
Osaat kohdata toisen ihmisen sote-alan ympäristössä ja luoda hänen kanssaan terapeuttisen vuorovaikutussuhteen.
Osaat tunnistaa ja arvioida eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
Osaat toimia fysioterapiatilanteissa asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisuus huomioiden.
Osaat käyttää fysioterapian menetelmiä yksilöiden ja ryhmien ohjauksessa.

Sisältö

Millasta on fysioterapeutin työ sote-alan työyhteisöissä?
Mitä toisen ihmisen kohtaamiseen liittyviä tekijöitä otat huomioon toimiessasi sote-alan vuorovaikutustilanteissa?
Miten tunnistat ja arvioit ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä ja niihin vaikuttavia tekijöitä?
Miten vaikutat ihmisen liikkumis- ja toimintakykyyn fysioterapian keinoin?
Miten toimit asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisuus huomioiden fysioterapiatilanteissa?
Miten arvioit omaa toimintaasi fysioterapian tilanteissa ja toimintaympäristöissä?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitteluinfo: Työelämäharjoittelu I vk 14 KE 3.4.2024.

Oppimistehtävät:
- TEH I: Toimintakykytehtävä ja lääketehtävä.

Opiskelijan työmäärä

Työaika on 35 / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi koostuu 40h / viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua.
Kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua ja lisää ohjaava fysioterapeutti Workseed-alustallesi.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle ja huolehdi että olet esittänyt rikosrekisteriotteen opintojen alussa.

Fysioterapeuttikoulutuksen harjoitteluun liittyvissä asioissa / kysymyksissä ole yhteydessä harjoittelukoordinaattori Pia Kraft-Oksalaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. lukuvuoden opintojen sekä ”Fysioterapian menetelmien harjoittelu III:n” osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Johanna Vesanto
 • Ville Virta
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia fysioterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla yksilö- ja ryhmätilanteissa fysioterapian eri toimintaympäristöissä turvallisuustekijät huomioiden.
Osaat yhdistää tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä neurologisen fysioterapian perusteet asiakaslähtöisen fysioterapian suunnitteluun, toteutukseen ja vaikutusten arviointiin.
Osaat käyttää fysioterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja perustellen fysioterapiaprosessin eri vaiheissa.
Osaat tukea asiakkaan osallistumista oman toimintakykynsä ylläpitämiseen ja edistämiseen omassa elinympäristössään.
Osaat kuvata fysioterapian osana asiakkaan kuntoutumisprosessia ja moniammatillista yhteistyötä.
Osaat ottaa huomioon työntekijän yksilölliset voimavarat ja elämänkulun vaikutukset työssä jaksamiseen.
Osaat valita ja käyttää perustellusti työhyvinvointia tukevia ja edistäviä keinoja.
Osaat arvioida omaa osaamistasi ja toimintaasi erilaisissa työelämän tilanteissa.

Sisältö

Miten arvioit asiakkaan toimintakykyä kansainvälisessä ICF-viitekehyksessä (International Classification of Functioning, Disability and Health)?
Miten tuet asiakkaan toimintakykyä ohjaamalla häntä hyödyntämään erilaisia apuvälineitä, teknologisia ratkaisuja ja elinympäristön mahdollisuuksia?
Miten motivoit asiakkaita oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseen heitä voimaannuttavalla tavalla?

Miten arvioit työn kuormittavuutta ja miten vaikutat niissä esiin tuleviin tekijöihin?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja sovellat fysioterapian menetelmiä työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Miten toimit oman alasi edustajana monialaisessa työyhteisössä?
Miten arvioit omaa osaamistasi fysioterapian toimijana suhteessa omiin ja opintojakson tavoitteisiin?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

TEH II: Tapausselostetehtävä ja lääketehtävä. Koululla tapahtuva simulaatio (1op) ennen harjoittelua

Opiskelijan työmäärä

Työaika on 35 / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi koostuu 40h / viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua.
Kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua ja lisää ohjaava fysioterapeutti Workseed-alustallesi.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään I-III lukukauden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Johanna Vesanto
 • Piia Soikkeli
 • Ville Virta
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia fysioterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla yksilö- ja ryhmätilanteissa fysioterapian eri toimintaympäristöissä turvallisuustekijät huomioiden.
Osaat yhdistää tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä neurologisen fysioterapian perusteet asiakaslähtöisen fysioterapian suunnitteluun, toteutukseen ja vaikutusten arviointiin.
Osaat käyttää fysioterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja perustellen fysioterapiaprosessin eri vaiheissa.
Osaat tukea asiakkaan osallistumista oman toimintakykynsä ylläpitämiseen ja edistämiseen omassa elinympäristössään.
Osaat kuvata fysioterapian osana asiakkaan kuntoutumisprosessia ja moniammatillista yhteistyötä.
Osaat ottaa huomioon työntekijän yksilölliset voimavarat ja elämänkulun vaikutukset työssä jaksamiseen.
Osaat valita ja käyttää perustellusti työhyvinvointia tukevia ja edistäviä keinoja.
Osaat arvioida omaa osaamistasi ja toimintaasi erilaisissa työelämän tilanteissa.

Sisältö

Miten arvioit asiakkaan toimintakykyä kansainvälisessä ICF-viitekehyksessä (International Classification of Functioning, Disability and Health)?
Miten tuet asiakkaan toimintakykyä ohjaamalla häntä hyödyntämään erilaisia apuvälineitä, teknologisia ratkaisuja ja elinympäristön mahdollisuuksia?
Miten motivoit asiakkaita oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseen heitä voimaannuttavalla tavalla?

Miten arvioit työn kuormittavuutta ja miten vaikutat niissä esiin tuleviin tekijöihin?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja sovellat fysioterapian menetelmiä työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Miten toimit oman alasi edustajana monialaisessa työyhteisössä?
Miten arvioit omaa osaamistasi fysioterapian toimijana suhteessa omiin ja opintojakson tavoitteisiin?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitteluinfo: Työelämäharjoittelu II vk 12 MA 18.3.2024.

Oppimistehtävät ja simulaatio:
- TEH II: Tapausselostetehtävä ja lääketehtävä.
- Koululla tapahtuva simulaatio (1op) ennen harjoittelua

Simulaatiot: ma 8.4. tai ti 9.4.2024. Simulaatiot toteutetaan ennalta sovitusti kahdessa pienryhmässä, -> opiskelija osallistuu vain yhteen simulaatiopäivään.

Työelämäharjoittelu II simulaatioista vastaavat opettajat:
Ville Virta ja Pia Kraft-Oksala.

Opiskelijan työmäärä

Työaika on 35 / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi koostuu 40h / viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua.
Kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua ja lisää ohjaava fysioterapeutti Workseed-alustallesi.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle ja huolehdi että olet esittänyt rikosrekisteriotteen opintojen alussa.

Fysioterapeuttikoulutuksen harjoitteluun liittyvissä asioissa / kysymyksissä ole yhteydessä harjoittelukoordinaattori Pia Kraft-Oksalaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään I-III lukukauden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Johanna Vesanto
 • Ville Virta
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia fysioterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla yksilö- ja ryhmätilanteissa fysioterapian eri toimintaympäristöissä turvallisuustekijät huomioiden.
Osaat yhdistää tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä neurologisen fysioterapian perusteet asiakaslähtöisen fysioterapian suunnitteluun, toteutukseen ja vaikutusten arviointiin.
Osaat käyttää fysioterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja perustellen fysioterapiaprosessin eri vaiheissa.
Osaat tukea asiakkaan osallistumista oman toimintakykynsä ylläpitämiseen ja edistämiseen omassa elinympäristössään.
Osaat kuvata fysioterapian osana asiakkaan kuntoutumisprosessia ja moniammatillista yhteistyötä.
Osaat ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset voimavarat ja elämänkulun vaikutukset työssä jaksamiseen.
Osaat valita ja käyttää perustellusti työhyvinvointia tukevia ja edistäviä keinoja.
Osaat arvioida omaa soveltamisosaamistasi erilaisissa työelämän tilanteissa.

Sisältö

Miten arvioit asiakkaan toimintakykyä kansainvälisessä ICF- viitekehyksessä (International Classification of Functioning, Disability and Health)?
Miten tuet asiakkaan toimintakykyä ohjaamalla häntä hyödyntämään erilaisia apuvälineitä, teknologisia ratkaisuja ja elinympäristön mahdollisuuksia?
Miten motivoit asiakkaita oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseen heitä voimaannuttavalla tavalla?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja sovellat fysioterapian menetelmiä työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Miten arvioit työn kuormittavuutta ja miten vaikutat niissä esiin tuleviin tekijöihin?
Miten toimit oman alasi edustajana monialaisessa työyhteisössä?
Miten arvioit omaa osaamistasi fysioterapian soveltajana suhteessa omiin ja opintojakson tavoitteisiin?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

TEH III: Tapausselostetehtävä ja lääketehtävä. Koululla tapahtuva simulaatio (1op) harjoittelun jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

Työaika on 35 / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi koostuu 40h / viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua.
Kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua ja lisää ohjaava fysioterapeutti Workseed-alustallesi.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Johanna Vesanto
 • Ville Virta
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia fysioterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla yksilö- ja ryhmätilanteissa fysioterapian eri toimintaympäristöissä turvallisuustekijät huomioiden.
Osaat yhdistää tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä neurologisen fysioterapian perusteet asiakaslähtöisen fysioterapian suunnitteluun, toteutukseen ja vaikutusten arviointiin.
Osaat käyttää fysioterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja perustellen fysioterapiaprosessin eri vaiheissa.
Osaat tukea asiakkaan osallistumista oman toimintakykynsä ylläpitämiseen ja edistämiseen omassa elinympäristössään.
Osaat kuvata fysioterapian osana asiakkaan kuntoutumisprosessia ja moniammatillista yhteistyötä.
Osaat ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset voimavarat ja elämänkulun vaikutukset työssä jaksamiseen.
Osaat valita ja käyttää perustellusti työhyvinvointia tukevia ja edistäviä keinoja.
Osaat arvioida omaa soveltamisosaamistasi erilaisissa työelämän tilanteissa.

Sisältö

Miten arvioit asiakkaan toimintakykyä kansainvälisessä ICF- viitekehyksessä (International Classification of Functioning, Disability and Health)?
Miten tuet asiakkaan toimintakykyä ohjaamalla häntä hyödyntämään erilaisia apuvälineitä, teknologisia ratkaisuja ja elinympäristön mahdollisuuksia?
Miten motivoit asiakkaita oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseen heitä voimaannuttavalla tavalla?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja sovellat fysioterapian menetelmiä työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Miten arvioit työn kuormittavuutta ja miten vaikutat niissä esiin tuleviin tekijöihin?
Miten toimit oman alasi edustajana monialaisessa työyhteisössä?
Miten arvioit omaa osaamistasi fysioterapian soveltajana suhteessa omiin ja opintojakson tavoitteisiin?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitteluinfo: Työelämäharjoittelu III vk 5 MA 29.1.2024.

Oppimistehtävät ja simulaatio:
- TEH III: Tapausselostetehtävä ja lääketehtävä.
- Koululla tapahtuva simulaatio (1op) harjoittelun jälkeen.

Simulaatiot: to 25.4 tai pe 26.4.2024. Simulaatiot toteutetaan ennalta sovitusti kahdessa pienryhmässä, opiskelija osallistuu vain yhteen simulaatiopäivään.

Työelämäharjoittelu III simulaatioista vastaavat opettajat:
Ville Virta ja Miia Kierikki.

Opiskelijan työmäärä

Työaika on 35 / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi koostuu 40h / viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua.
Kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua ja lisää ohjaava fysioterapeutti Workseed-alustallesi.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle ja huolehdi että olet esittänyt rikosrekisteriotteen opintojen alussa.

Fysioterapeuttikoulutuksen harjoitteluun liittyvissä asioissa / kysymyksissä ole yhteydessä harjoittelukoordinaattori Pia Kraft-Oksalaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Johanna Vesanto
 • Ville Virta
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia fysioterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä turvallisuustekijät huomioiden.
Sovellat fysioterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja näyttöön perustuen ja kriittisesti arvioiden.
Osaat toimia dialogisesti ongelmanratkaisutilanteissa ja moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.
Osaat arvioida ja kehittää omaa soveltamisosaamistasi erilaisissa työelämän tilanteissa.

Sisältö

Miten arviot ja teet johtopäätöksiä kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.
Miten tuet asiakkaan toimintakykyä ohjaamalla häntä hyödyntämään erilaisia apuvälineitä, teknologisia ratkaisuja ja elinympäristön mahdollisuuksia?
Miten motivoit asiakkaita oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseen heitä voimaannuttavalla tavalla?
Miten toimit oman alasi edustajana monialaisessa työyhteisössä?
Miten arvioit ja kehität omaa osaamistasi fysioterapian soveltajana suhteessa omiin ja opintojakson tavoitteisiin?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

TEH IV: Tapausselostetehtävä ja lääketehtävä. Projektiyhteistyö kilpaurheilijoiden kanssa (1op)

Opiskelijan työmäärä

Työaika on 35 / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi koostuu 40h / viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua.
Kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua ja lisää ohjaava fysioterapeutti Workseed-alustallesi.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

1. ja 2. vuoden opinnot ja Työelämäharjoittelu III on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Johanna Vesanto
 • Piia Soikkeli
 • Ville Virta
Ryhmät
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia fysioterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä turvallisuustekijät huomioiden.
Sovellat fysioterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja näyttöön perustuen ja kriittisesti arvioiden.
Osaat toimia dialogisesti ongelmanratkaisutilanteissa ja moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.
Osaat arvioida ja kehittää omaa soveltamisosaamistasi erilaisissa työelämän tilanteissa.

Sisältö

Miten arviot ja teet johtopäätöksiä kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.
Miten tuet asiakkaan toimintakykyä ohjaamalla häntä hyödyntämään erilaisia apuvälineitä, teknologisia ratkaisuja ja elinympäristön mahdollisuuksia?
Miten motivoit asiakkaita oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseen heitä voimaannuttavalla tavalla?
Miten toimit oman alasi edustajana monialaisessa työyhteisössä?
Miten arvioit ja kehität omaa osaamistasi fysioterapian soveltajana suhteessa omiin ja opintojakson tavoitteisiin?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitteluinfo: Työelämäharjoittelu IV vk 2 TI 9.1.2024.

Oppimistehtävät ja projektiyhteistyö:
- TEH IV: Tapausselostetehtävä ja lääketehtävä.
- Projektiyhteistyö kilpaurheilijoiden kanssa (1op) kts. aikataulu lukujärjestyksestä.

Projektiyhteistyöstä vastaavat opettajat:
Pia Kraft-Oksala ja
Ville Virta

Opiskelijan työmäärä

Työaika on 35 / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi koostuu 40h / viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua.
Kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua ja lisää ohjaava fysioterapeutti Workseed-alustallesi.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle ja huolehdi että olet esittänyt rikosrekisteriotteen opintojen alussa.

Fysioterapeuttikoulutuksen harjoitteluun liittyvissä asioissa / kysymyksissä ole yhteydessä harjoittelukoordinaattori Pia Kraft-Oksalaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

1. ja 2. vuoden opinnot ja Työelämäharjoittelu III on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Johanna Vesanto
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • FTSA20SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia itsenäisesti ja yhteistyössä fysioterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä turvallisuustekijät huomioiden.
Sovellat fysioterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja näyttöön perustuen sekä toimintakäytäntöjä kriittisesti arvioiden ja kehittäen.
Osaat toimia dialogisesti ja asiantuntevasti ongelmanratkaisutilanteissa ja moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.
Osaat arvioida ja edistää fysioterapian laatua ja vaikuttavuutta.
Osaat arvioida omaa osaamistasi ja toimintaasi kriittisesti ja kehittäen.

Sisältö

Miten arviot ja teet johtopäätöksiä kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa?
Miten tuet asiakkaan toimintakykyä ohjaamalla häntä hyödyntämään erilaisia apuvälineitä, teknologisia ratkaisuja ja elinympäristön mahdollisuuksia?
Miten motivoit asiakkaita oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseen heitä voimaannuttavalla tavalla?
Miten toimit oman alasi näkökulmasta sosiaali- ja terveysalan toimintakäytäntöjen kehittäjänä?
Miten arvioit kehittämisosaamistasi suhteessa tavoitteisiin?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

TEH V: Kehittämistehtävä yhteistyössä harjoittelupaikan kanssa (1op)

Opiskelijan työmäärä

Työaika on 35 / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi koostuu 40h / viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua.
Kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua ja lisää ohjaava fysioterapeutti Workseed-alustallesi.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

1.-3. opiskeluvuoden opinnot ja Työelämäharjoittelu IV on suoritettu hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Ville Virta
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia itsenäisesti ja yhteistyössä fysioterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä turvallisuustekijät huomioiden.
Sovellat fysioterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja näyttöön perustuen sekä toimintakäytäntöjä kriittisesti arvioiden ja kehittäen.
Osaat toimia dialogisesti ja asiantuntevasti ongelmanratkaisutilanteissa ja moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.
Osaat arvioida ja edistää fysioterapian laatua ja vaikuttavuutta.
Osaat arvioida omaa osaamistasi ja toimintaasi kriittisesti ja kehittäen.

Sisältö

Miten arviot ja teet johtopäätöksiä kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa?
Miten tuet asiakkaan toimintakykyä ohjaamalla häntä hyödyntämään erilaisia apuvälineitä, teknologisia ratkaisuja ja elinympäristön mahdollisuuksia?
Miten motivoit asiakkaita oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseen heitä voimaannuttavalla tavalla?
Miten toimit oman alasi näkökulmasta sosiaali- ja terveysalan toimintakäytäntöjen kehittäjänä?
Miten arvioit kehittämisosaamistasi suhteessa tavoitteisiin?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät:
TEH V: Kehittämistehtävä yhteistyössä harjoittelupaikan kanssa (1op)

Opiskelijan työmäärä

Työaika on 35 / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi koostuu 40h / viikko.

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua.
Kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua ja lisää ohjaava fysioterapeutti Workseed-alustallesi.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle ja huolehdi että olet esittänyt rikosrekisteriotteen opintojen alussa.

Fysioterapeuttikoulutuksen harjoitteluun liittyvissä asioissa / kysymyksissä ole yhteydessä harjoittelukoordinaattori Pia Kraft-Oksalaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

1.-3. opiskeluvuoden opinnot ja Työelämäharjoittelu IV on suoritettu hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mari Sarjanen
Vastuuopettaja

Mari Sarjanen

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opit perustiedot aivojen toiminnasta ja rakenteesta.
Tunnet muistin toiminnan osa-alueet, mikä on normaalia unohtamista ja milloin muistia on syytä tutkia tarkemmin. Tiedät, miten muistitutkimuksiin ohjataan.
Hahmotat aivoterveyttä edistäviä tekijöitä. Opit perustiedot stressinsäätelyjärjestelmästä, stressin tunnistamisesta ja palautumisen merkityksestä. Tunnet unen keskeisimmät tehtävät ja opit hyvää unta sekä palautumista edistäviä tekijöitä. Opit liikunnan merkityksen aivoterveydelle, erityisesti miten liikunta vaikuttaa aivojen tiedonkäsittelytoimintoihin ja mielialaan. Ymmärrät mitä kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan, ja opit mitkä asiat tukevat kognitiivista ergonomiaa työelämässä.

Sisältö

Osio 1: Aivojen toiminnan perusteet ja työikäisen muistin toiminta
- aivojen perusrakenne ja toiminnan perusteet
- muistin toiminnan perusteet
- mikä on normaalia unohtamista
- milloin muistia on syytä tutkia

Osio 2: Aivoterveyden edistämisen näkökulmia
- stressin säätely, uni ja palautuminen
- liikunnan vaikutukset aivoterveyteen
- kognitiivinen ergonomia

Opiskelumateriaali

Learn alustalla oleva materiaali

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen sisältyy loppuverkkotentti, jonka voit tenttiä oman opiskeluaikasi puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

Kyseessä on 3 opintopisteen kurssi. Yhden opintopisteen vaatima työmäärä on noin 27 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Aivojen toiminnan perusteet ja työikäisen muistin toiminta:
aivojen perusrakenne ja toiminnan perusteet
muistin toiminnan perusteet
mikä on normaalia unohtamista
milloin muistia on syytä tutkia

Aivoterveyden edistämisen näkökulma:
stressin säätely, uni ja palautuminen
liikunnan vaikutukset aivoterveyteen
kognitiivinen ergonomia


Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opintojakson verkkotallenteiden katselu onnistuu parhaiten tietokoneella.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen opintojaksoalusta löytyy automaattisesti Learn-työpöydältä. Tutkinto-opiskelijoiden tulee huomioida opintojakson suoritusoikeuden olevan kyseisellä lukukaudella, johon he ilmoittautuvat.

Kevätlukukausi 1.1.2024-31.7.2024. Kesälukukausi 2.5.2024-31.8.2024. ​Syyslukukausi 1.8.2024–31.12.2024.

Opintojakso alkaa 9.1.2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiin kuuluu verkkotentti, ja suorittamalla sen hyväksytysti osoitat opiskelleesi ja oppineesi kurssin tavoitteiden mukaiset sisällöt. Verkkotentti arvioidaan hyväksytty - hylätty. Hyväksytty suoriutuminen edelyttää 50% oikeita vastauksia tentissä. Tentti sisältää väittämiä, monivalintoja, caseja ja yhdistelyitä. Voit yrittää tenttiä kaksi kertaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet työsuojelun ja työterveyshuollon organisaatiot, tavoitteet ja keinot.
Osaat tunnistaa ja arvioida työn ja työympäristön kuormitustekijöitä.
Osaat ottaa huomioon työntekijän yksilölliset voimavarat ja elämänkulun vaikutukset työssä jaksamiseen.
Osaat valita ja käyttää perustellusti työhyvinvointia tukevia ja edistäviä keinoja.

Sisältö

Mitä on työsuojelu ja miten sitä toteutetaan?
Mitä on työturvallisuus ja miten arviot siihen liittyviä tekijöitä?
Mikä on fysioterapian rooli työterveyshuollossa?
Miten mittaat työn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja sovellat fysioterapian menetelmiä työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Mitkä ovat ergonomiakartoituksen perusteet?
Miten arvioit työn kuormittavuutta ja miten vaikutat niissä esiin tuleviin tekijöihin?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtävien ym. yhteydessä Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Osa opetuksen toteutuksesta on verkossa

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä tai organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi kehittämistehtävän kautta, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna verkossa ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotehtävien ja tenttien määräajat ilmoitetaan opintojakson orientaatiossa.

Opiskelijan työmäärä

5 op, josta 2 op suoritetaan verkkotehtävinä, missä opiskelijan työmäärä on 54 tuntia. 3 op lähiopetusta tai pienryhmätyöskentelyä, missä opiskelijan työmäärä on 81 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmätehtäviä, yksilötehtäviä/tenttejä, tuntitehtäviä, kokoava seminaari. Osa arvioidaan numeerisesti 1 - 5 ja osa hyväksytty-täydennettävä.
Loppuseminaarityö arvioidaan 1 - 5.

Koko opintojakso arviointi numeerisesti 1-5.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksojen ” Ihmisen toimintakyvyn arviointi” sekä ”Fysioterapian menetelmien harjoittelu I-III” osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Laura Saar
 • Marjo Heikkilä
Ryhmät
 • JTSA22SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet työsuojelun ja työterveyshuollon organisaatiot, tavoitteet ja keinot.
Osaat tunnistaa ja arvioida työn ja työympäristön kuormitustekijöitä.
Osaat ottaa huomioon työntekijän yksilölliset voimavarat ja elämänkulun vaikutukset työssä jaksamiseen.
Osaat valita ja käyttää perustellusti työhyvinvointia tukevia ja edistäviä keinoja.

Sisältö

Mitä on työsuojelu ja miten sitä toteutetaan?
Mitä on työturvallisuus ja miten arviot siihen liittyviä tekijöitä?
Mikä on fysioterapian rooli työterveyshuollossa?
Miten mitataan työn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja sovellat fysioterapian menetelmiä työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Mitkä ovat ergonomiakartoituksen perusteet?
Miten arvioit työn kuormittavuutta ja miten vaikutat niissä esiin tuleviin tekijöihin?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opetuksessa käytettävä luento- sekä muu opetusmateriaali on sähköisesti saatavissa opintojakson Learn verkko - oppimisalustalla. Opintojakson orientaatiotunneilla esitellään itseopiskelussa käytettävät lähteet.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit ahotoida opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttönä: tehtävät, tentti).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa voit suorittaa opintojakson työpaikallasi osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi tehtävästä oppimistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi näyttönä (tehtävät + tentti), joiden laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson seminaaritehtävä linkittyy työelämäharjoitteluun

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä sekä tentin. Ajankohdat tehtävien palautuksille sekä tentille sovitaan yhteisesti opintojakson orientaatiotunneilla.

Opiskelijan työmäärä

27h x 5op= 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
- opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista (Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä )
- opintojaksoon kuuluu seminaaritehtävä ja seminaari, joka arvioidaan hyväksytty / täydennettävä
- tentti, arvioidaan numeerisesti hylätty - K5
- hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen

Esitietovaatimukset

Työelämäharjoittelu I, 5 op

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Kraft-Oksala
 • Piia Soikkeli
 • Miia Kierikki
Ryhmät
 • FTSA22SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet työsuojelun ja työterveyshuollon organisaatiot, tavoitteet ja keinot.
Osaat tunnistaa ja arvioida työn ja työympäristön kuormitustekijöitä.
Osaat ottaa huomioon työntekijän yksilölliset voimavarat ja elämänkulun vaikutukset työssä jaksamiseen.
Osaat valita ja käyttää perustellusti työhyvinvointia tukevia ja edistäviä keinoja.

Sisältö

Mitä on työsuojelu ja miten sitä toteutetaan?
Mitä on työturvallisuus ja miten arviot siihen liittyviä tekijöitä?
Mikä on fysioterapian rooli työterveyshuollossa?
Miten mittaat työn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja sovellat fysioterapian menetelmiä työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Mitkä ovat ergonomiakartoituksen perusteet?
Miten arvioit työn kuormittavuutta ja miten vaikutat niissä esiin tuleviin tekijöihin?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtävien ym. yhteydessä Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Osa opetuksen toteutuksesta on verkossa

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä tai organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi kehittämistehtävän kautta, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna verkossa ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy loppuseminaaritehtävä, joka tehdään työelämäharjoittelun yhteydessä (TEH II).

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on pienryhmissä tehtäviä verkkotehtäviä, itsenäisesti suoritettavia verkkotenttejä sekä opintojakson päätösseminaari. Kaikkien tehtävien palautusten tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan opintojakson orientaatiotunnilla.

Opiskelijan työmäärä

5 op, josta 2 op suoritetaan verkkotehtävinä, missä opiskelijan työmäärä on 54 tuntia. 3 op lähiopetusta tai projektityöskentelyä, missä opiskelijan työmäärä on 81 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmätehtäviä, yksilötehtäviä, tuntitehtäviä, kokoava seminaari. Osa arvioidaan numeerisesti 1 - 5 ja osa hyväksytty-täydennettävä.
Loppuseminaarityö arvioidaan 1 - 5.

Koko opintojakso arviointi numeerisesti 1-5.

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksojen ” Ihmisen toimintakyvyn arviointi” sekä ”Fysioterapian menetelmien harjoittelu I-III” osaamistavoitteiden mukaista osaamista.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Markus Hamunen
Vastuuopettaja

Heljä Uusitalo

Ryhmät
 • AVKTSO23SPOV
  Avoin amk, polkuopinnot, Kotka, sosionomi, verkko, 2023S
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • AVSAFT23SPOM
  Avoin amk, Fysioterapeutti (AMK), polku, monimuoto
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja yksi Teams-tapaaminen kurssin alkuun aloitus- ja suorittamisinfona.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Markus Hamunen, markus.hamunen@xamk.fi
Elsa Peltoranta, elsa.peltoranta@xamk.fi
Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi
Jenni Klingberg, jenni.klingberg@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy arvioitavien tehtävien perusteella. Tarkemmat tiedot opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Hannele Ylönen
Vastuuopettaja

Hannele Ylönen

Ryhmät
 • FTSA23SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin, joista osa on verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtasen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Osana opintojakson tehtäviä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Lisätietoja opiskelijoille

Viestintätaidot tulee olla suoritettuna ennen kuin voi ryhtyä tekemään tutkimusmenetelmäopintoja, mahdollista kolmannen vuoden syventävää opintoa/seminaarityötä ja opinnäytetyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, testit ja opiskelijan aktiivisuus. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit b–f.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Hannele Ylönen
Ryhmät
 • FTSA24KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin, joista osa on verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtasen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, testit ja opiskelijan aktiivisuus. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit b–f.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Elsa Peltoranta
Vastuuopettaja

Elsa Peltoranta

Ryhmät
 • AVKTSO23SPOV
  Avoin amk, polkuopinnot, Kotka, sosionomi, verkko, 2023S
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja yksi Teams-tapaaminen kurssin alkuun aloitus- ja suorittamisinfona.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Markus Hamunen, markus.hamunen@xamk.fi
Elsa Peltoranta, elsa.peltoranta@xamk.fi
Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi
Jenni Klingberg, jenni.klingberg@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy arvioitavien tehtävien perusteella. Tarkemmat tiedot opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Heljä Uusitalo
Vastuuopettaja

Heljä Uusitalo

Ryhmät
 • AVKTSO23SPOV
  Avoin amk, polkuopinnot, Kotka, sosionomi, verkko, 2023S
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja yksi Teams-tapaaminen kurssin alkuun aloitus- ja suorittamisinfona.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Markus Hamunen, markus.hamunen@xamk.fi
Elsa Peltoranta, elsa.peltoranta@xamk.fi
Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi
Jenni Klingberg, jenni.klingberg@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy arvioitavien tehtävien perusteella. Tarkemmat tiedot opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Holopainen, T. 2021. Yrityksen perustamisopas: käytännön perustamistoimet. Helsinki: Hansaprint Oy.
Yrityksen perustamisopas ja muu Learn alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opetus kokonaan verkko-opintoina. Jokainen voi suunnitella oman opiskelunsa tahdin.
Hyväksilukuasioissa suoraan yhteys opettajaan.
Opintojakso on mahdollista suorittaa kesäopintoina ajalla 1.5.-31.7.2023, ks. lisätietoja opiskelijalle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Varsinaista työelämäyhteistyötä ei ole, mutta opintojaksolla voidaan hyödyntää yhteistyökumppaneiden ja Xamkin hankkeita/tilaisuuksia, joihin opiskelijat voivat halutessaan osallistua.

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät sekä tentti.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät.

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä sekä tentistä. Osan oppimistehtävistä voi suorittaa pienryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa Learn-oppimisympäristössä.

Mikäli haluat tehdä opintojakson kesäopintoina 1.5.2023-31.7.2023, tulee sinun ilmoittautua opintojaksolle 14.3.2023-31.3.2023.

Syksyn 2023 opintojakson toteutukseen ajalle 4.9.-2023-15.12.2023 ilmoittaudutaan normaalisti 6.4.2023-21.4.2023.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
- Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
- Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet Sosiaali- ja terveysalalla.

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Tehtävät ja mahdolliset tentit arvioidaan pistein.
Opintojakson orientaatiovideolla käydään tarkemmin läpi pisteytys ja arviointiasteikot.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Piia Soikkeli
Ryhmät
 • JTSA21SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Holopainen, T. 2023. Yrityksen perustamisopas : käytännön käsikirja aloittavalle yritykselle. TAI
Holopainen, T. 2022. Yrityksen perustamisopas: käytännön perustamistoimet. Helsinki: Hansaprint Oy.

Lisäksi yrityksen perustamisopas Learn-alustalla sekä muu Learn alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opetus kokonaan verkko-opintoina. Jokainen voi suunnitella oman opiskelunsa tahdin.
Hyväksilukuasioissa suoraan yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Varsinaista työelämäyhteistyötä ei ole, mutta opintojaksolla voidaan hyödyntää yhteistyökumppaneiden ja Xamkin hankkeita/tilaisuuksia, joihin opiskelijat voivat halutessaan osallistua.

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät sekä tentti.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät.

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä sekä tentistä. Osan oppimistehtävistä voi suorittaa pienryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa Learn-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
- Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
- Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet Sosiaali- ja terveysalalla.

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Tehtävät ja mahdolliset tentit arvioidaan pistein.
Opintojakson orientaatiovideolla käydään tarkemmin läpi pisteytys ja arviointiasteikot.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.