Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Työsi on itsenäistä, monipuolista ja vastuullista. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus ja pystyt toimimaan muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa.

Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden hoitotyötä monialaisissa työryhmissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä myös kansainvälisiin työtehtäviin.

Sairaanhoitajan työ on jatkuvasti muuttuvaa muun muassa terveyspalvelujen ja teknologian kehityksen myötä. Valmistuttuasi osaat toimia ja kohdata sosiaali- ja terveysalan potilaita ja asiakkaita myös sähköisissä palveluissa ja erilaisissa virtuaalisissa yhteisöissä. Sinulla on etä- ja digipalveluihin sekä palveluohjaamiseen liittyvää erityisosaamista.

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajatutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat EU-direktiivit yleissairaanhoitajuudesta sekä valtakunnallisesti määritellyt yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset, joihin sisältyy myös ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisalueita. Sairaanhoitajan työssä vaadittava ydinosaaminen varmistetaan opintojen loppuvaiheessa tehtävällä sairaanhoitajan ydinosaamisen valtakunnallisella kokeella.

Tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamista ovat ne tiedot, taidot ja pätevyys, jotka sairaanhoitajan on hallittava työelämässä ja jotka ovat pohja uuden oppimiselle. Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista.

Koulutuksen aikana harjoitellaan erilaisia hoito- ja ohjaustilanteita. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimistilanteet.

Opiskelusta noin kolmasosa on harjoittelua sellaisissa yksiköissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja kolmannen sektorin toimipisteissä.

Sairaanhoitajatutkinto muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

YDINOSAAMINEN
• Yhteiset opinnot
• Sairaanhoitajan työn perusteet
• Kansantautia sairastavan hoitotyö
• Perheen hyvinvointi ja hoitotyö
• Kirurginen ja akuuttihoitotyö
• Sairaanhoitajan päätöksenteko-osaaminen
• Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
• Opinnäytetyö

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
• Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot
• Täydentävä harjoittelu


YDINOSAAMINEN

Yhteiset opinnot –opintokokonaisuus sisältää Opinto- ja työelämävalmiudet, kieli- ja viestintäopinnot sekä Tutkimus- ja kehittämisosaamisen. Kieli- ja viestintäopinnot auttavat sinua viestimään suullisesti ja kirjallisesti sairaanhoitajan ammatissa. Kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin ja englannin kielillä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisessa opit oman alasi keskeisiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä, tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet, eettiset periaatteet ja tieteellistä raportointia.

Sairaanhoitajan työn perusteet -opintokokonaisuudessa opit ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, hoitotaitojen perusteita, potilasturvallisuutta, lääkehoitoa, lääkelaskentaa ja näyttöön perustuvan tiedon hakemista ja hyödyntämistä, hyvinvoinnin edistämistä ja ohjausta. Sovellat oppimaasi käytännön harjoituksissa ja simulaatioissa.

Kansantautia sairastavan potilaan hoitotyön opintokokonaisuus sisältää lääke- ja iv-nestehoitoa, sisätautia sairastavan hoitotyötä, diagnostisia tutkimuksia, ikääntyneen hoitotyötä, päihde-, mielenterveys- ja kriisihoitotyötä. Opit soveltamaan teoriatietoa opintojaksoihin kuuluvissa kliinisissä harjoituksissa.

Perheen hyvinvointi ja hoitotyö -opintokokonaisuudessa opit äitiys- ja naisen hoitotyössä sekä lasten ja nuorten hoitotyössä tarvittavat keskeiset hoitotyön toiminnot. Opit tukemaan asiakkaiden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.

Kirurginen ja akuuttihoitotyö -opintokokonaisuudessa opit kirurgisen ja akuuttihoitotyön tarvittavat keskeiset hoitotoimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä kirurgiassa ja akuuttihoitotyössä.

Sairaanhoitajan päätöksenteko-osaaminen -opintokokonaisuudessa sovellat päätöksentekotaitoja kliinisessä hoitotyössä. Osaat johtaa omaa toimintaasi ja ymmärrät johtamisen merkityksen hoitotyössä.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu sisältää 30 viikkoa eripituisia harjoittelujaksoja työelämässä. Työelämäharjoittelussa opit soveltamaan oppimaasi teoriatietoa käytännön hoitotaitoihin

Opinnäytetyössä sovellat opinnoissasi hankittuja tietoja ja taitoja suunnittelemalla, toteuttamalla, raportoimalla ja arvioimalla sairaanhoitajan käytännön työelämään liittyvän tutkimuksen tai kehittämistyön, esimerkiksi hoitotyössä käytettävien ohjausmateriaalien tuottaminen, hoitotyöhön liittyvä empiirinen selvitys tai kirjallisuuskatsaus.


TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

Sairaanhoitajan täydentävän osaamisen opintojaksoilla voit syventää sekä laajentaa osaamistasi valitsemissasi osaamisalueissa teoriassa ja soveltaa osaamistasi käytännön työelämässä.
• Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot
• Täydentävä harjoittelu


Täydentävä osaaminen Xamkissa

Täydentävä osaaminen tarkoittaa opiskelijan valinnaisia opintoja. Täydentävän osaamisen avulla voit syventää tai laajentaa koulutuksen ydinosaamista ja profiloida omaa osaamistasi. Ammatillisten vapaasti valittavien opintojen avulla voit räätälöidä itsellesi yksittäisistä opintojaksoista tai opintokokonaisuuksista henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisen kokonaisuuden. Täydentävän osaamisen tarjonta sisältää kaikille koulutuksille yhteisiä monialaisia verkossa suoritettavia opintokokonaisuuksia, koulutusalan yhteisiä opintokokonaisuuksia sekä yksittäiselle koulutukselle soveltuvia opintokokonaisuuksia.

Muut vapaasti valittavat opinnot kuuluvat täydentävään osaamiseen ja ovat opiskelijan vapaasti valitsemia korkeakoulutasoisia opintojaksoja. Muita vapaasti valittavia opintoja voit valita tutkintoon enintään 15 op. Täydentävän osaamisen opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja voit soveltuvin osin suorittaa myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Täydentävän osaamisen laajuus on koulutuksen ydinopintojen laajuudesta riippuen 45–120 opintopistettä 210 opintopisteen tutkinnossa ja 60–120 opintopistettä 240 opintopisteen tutkinnossa.

Opintojen toteutus

Xamkissa sairaanhoitajakoulutusta järjestetään Kotkan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla monimuoto-opintoina. Opiskelujen kesto kaikissa on noin 3,5 vuotta ja opintojen laajuus on 210 op.

Monimuoto-opintosi koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkkotapaamisista ja koululla toteutuvasta opetuksesta. Verkko-opiskelu on joustavaa, mutta vaatii sinulta opintojen aikataulun huolellista suunnittelua sekä omien voimavarojesi tunnistamista. Teoriaopinnot sisältävät mm. aikataulutettuja verkkotapaamisia, erilaisia verkkotehtäviä ja teoriapajoja. Sairaanhoitajan kliiniset taidot, kuten erilaiset laboraatiot ja simulaatiot, opiskelet lähiopetuksessa kampuksella.

Teet paljon itsenäistä työtä, mutta tukenasi on opettajien ja muiden opiskelijoiden verkosto.

Opiskeluihisi kuuluu käytännön harjoittelua ja niissä työaikasi noudattaa harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää ja ohjaavan sairaanhoitajan työaikaa.  Käytännön harjoittelu tapahtuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Harjoittelu voi ajoittua kaikkiin vuorokauden aikoihin ja viikonloppuunkin.


Opiskele joustavasti 

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. 

Opiskelutapoja on useita:  
· luento-opetus 
· itsenäiset oppimistehtävät 
· tiimityöskentely 
· verkko-opiskelu 
· projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa  
· Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet 
· tentit 
· käytännön harjoittelu.

Voit opinnoissasi yhdistellä joustavasti eri toteutustapoja, jotka sopivat sinun elämäntilanteeseesi parhaiten.

Uramahdollisuudet

Heti valmistumisen jälkeen lähes 100-prosenttinen työllistyminen

Sairaanhoitajana työskentelet erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa, järjestöissä tai yksityisellä sektorilla. Työllistymismahdollisuuksia on sekä kotimaassa että ulkomailla.

Voit työskennellä
• sairaalan vuodeosastoilla
• erilaisilla poliklinikoilla
• päivystyksessä
• leikkaus- ja teho-osastolla
• kotisairaanhoidossa
• kuntoutus- ja hoitokodeissa
• yksityissektorilla
• lääkäriasemilla
• sairaanhoitajan lähi- ja etävastaanotolla
• kolmannen sektorin tehtävissä
• suunnittelutehtävissä tai
• yrittäjänä.

Sairaanhoitaja (AMK) koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien kriteerien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Lisätietoa ammattioikeuksista on tarjolla Valviran sivuilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lähes puolet sairaanhoitajaopinnoista suoritetaan työelämäyhteistyössä. Harjoittelut eri toimintaympäristöissä vahvistavat työelämätaitojasi ja toimimista monialaisissa verkostoissa.

Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai vastaavat muulla tavoin työelämän kehittämistarpeisiin.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan (TKI) ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia ja kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Teoriaopetuksessa yhdistetään lähi-, etä- ja verkko-opetusta hyödyntäen monipuolisesti digitaalisia menetelmiä. Xamkissa on käytössä Learn-oppimisympäristö ja verkkokokousjärjestelmät Zoom ja Teams.

Opiskelussa yhdistetään teoriaa ja käytännön taitoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Xamkin kampuksilla on simulaatiotilat nykyaikaisine laitteineen – esimerkiksi sairaala eri toimintaympäristöineen, sairaanhoitajan vastaanotto ja kodinomainen ympäristö.
Sairaanhoitajakoulutukseen sisältyy myös runsaasti työelämäharjoittelua, joka toteutuu erilaisissa hoitoyksiköissä ja -ympäristöissä.

Sairaanhoitaja, monimuoto
Tunnus
(SHKT22KP)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(SHMI21SP)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(SHSA21SP)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(SHSA22KP)
Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(SHMI20SP)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(SHSA20SP)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(SHSA21KP)

Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(SHKT21KP)

Ajoitus 18.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT94-3012 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT94-3018 Ryhmät SHSA21KP
Ajoitus 29.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT94-3021 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 12.02.2024 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT94-3022 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 09.01.2024 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT94-3023 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SH00DO05-3009
Ajoitus 06.11.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3002 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3004 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 06.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3005 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3006 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3009 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3010 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 12.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3016 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 12.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3017 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3044 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3052 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3053 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3054 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3059 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3064 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3003 Ryhmät FTSA20SM FTSA21KP FTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3004 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO59-3005 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 15.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EO59-3006
Ajoitus 04.03.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 27.09.2023 - 12.10.2023 Toteutuksen tunnus AV00EF40-3031 Ryhmät AVERSA
Ajoitus 07.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3009 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 07.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3011 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 07.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3012 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 05.10.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3017 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 17.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3018 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 17.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3023 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 17.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3027 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 16.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV20-3002 Ryhmät HYS2022-2023
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV20-3004 Ryhmät HYS2022-2023
Ajoitus 04.09.2023 - 04.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00ET14-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3006 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3013 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3017 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3021 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3022 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3027 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3033 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3005 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3010 Ryhmät SHSA22SVM SHSA22SM SHSA22SVMB
Ajoitus 06.11.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3011 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3012 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 12.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3013 Ryhmät SHMI23KVM SHSA23KVM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3018 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 06.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3031 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3015 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3019 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3022 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3023 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3028 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3031 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3033 Ryhmät AVKTLHSH24KPOM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EP92-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EP92-3004 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EM09-3006 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3005 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3009 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3010 Ryhmät SHSA22SVM SHSA22SVMB
Ajoitus 06.11.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3011 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 02.10.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3012 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 12.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 12.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3018 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 12.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3022 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3012 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 13.11.2023 - 11.02.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 22.04.2024 - 29.09.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3016 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3018 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3021 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3022 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 25.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV10-3017 Ryhmät SHKT21SM2
Ajoitus 28.08.2023 - 03.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3002 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 23.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV10-3018 Ryhmät EHKT21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3004 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV10-3020 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV10-3021 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 30.10.2023 - 28.01.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV10-3023 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 06.11.2023 - 04.02.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3005 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3006 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3009 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3010 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 22.04.2024 - 29.09.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3016 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3017 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 22.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3001 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 04.03.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3003 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.01.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3009 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3012 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.01.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3002 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3004 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3006 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 20.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3016 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 20.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3017 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 20.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3018 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3020 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 20.11.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3023 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 29.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3024 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 29.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3027 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 29.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3029 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 29.04.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3030 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 29.04.2024 - 02.06.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3032 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3015 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3020 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3022 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3023 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3028 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 15.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3031 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus VV00EH04-3022 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 29.08.2023 - 15.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK85-3002 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 24.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK85-3003 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DI02-3016 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3016 Ryhmät SHKT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3018 Ryhmät EHKT21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3020 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3021 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3023 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV13-3003 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 02.05.2024 - 30.08.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV13-3004 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3016 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3021 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 04.09.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3024 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3025 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 15.01.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3030 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3034 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3085 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3086 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2029 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3088 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2029 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3089 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2029 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3090 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3092 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2030 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3093 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2030 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3094 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3096 Ryhmät BNKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00CZ34-3034 Ryhmät SHSA23SVM VV2023-2024
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00CZ34-3035 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 02.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus AV00DZ99-3006 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3005 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3009 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3010 Ryhmät SHSA22SVM SHSA22SVMB
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3011 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 14.02.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3018 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3022 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EN62-3002
Ajoitus 07.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV18-3002 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 10.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV18-3003 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV18-3004 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3032 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3033 Ryhmät EHKT23KP
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3034 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3035 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3036 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3041 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3042 Ryhmät EHKT23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3046 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3047 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 21.08.2023 - 18.12.2026 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3016 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3021 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3023 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2027 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3026 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3031 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3034 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 12.02.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3001 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3003 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3012 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EU21-3002 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00ET13-3002 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 01.01.2024 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK84-3001 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV16-3005 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3015 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3020 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3022 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3023 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3028 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3031 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV12-3005 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 29.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV12-3006 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00CU88-3009 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EJ47-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 18.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3012 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3014 Ryhmät SHKT21KP
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3015 Ryhmät EHKT21KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3020 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3021 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3023 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 12.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3001 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3003 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 12.02.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3013 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 11.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV23-3002 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 12.02.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV23-3003 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DX04-3008 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3009 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3011 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 28.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3012 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 02.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3018 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 12.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3023 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3024 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EJ44-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV15-3002 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 22.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV15-3004 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 02.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV15-3005 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV17-3001 Ryhmät HYS2022-2023
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV17-3002 Ryhmät HYS2022-2023
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV14-3002 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV14-3003 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EH98-3006 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP38-3011 Ryhmät EHKT23KP SHKT23KVM THMI23KP SHMI23KVM SHSA23KVM
Ajoitus 15.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP38-3018 Ryhmät EHKT23SM SHKT23SVM SHSA23SVM THKV23SP SHMI23SVM
Ajoitus 06.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP38-3020 Ryhmät SHKT24KM SHSA24KM EHKT24KM THMI24KM SHMI24KM
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO21-3004 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DH25-3021 Ryhmät SHSA23SVM VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EL40-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 06.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3103 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3113 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3114 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3116 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 04.09.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3159 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 02.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3160 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 06.11.2023 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3161 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3181 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 12.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3234 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 12.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3235 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 21.08.2023 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3003 Ryhmät SHKT21KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3006 Ryhmät SHSA20SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3007 Ryhmät SHSA20SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3009 Ryhmät SHMI21KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3010 Ryhmät SHKT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3011 Ryhmät SHKT21SM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3012 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3013 Ryhmät SHSA21KP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.06.2025 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3014 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3015 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3016 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT97-3017 Ryhmät SHKT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT97-3019 Ryhmät EHKT21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT97-3021 Ryhmät SHSA21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT97-3023 Ryhmät SHMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3002 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3004 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3005 Ryhmät SHMI22KM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3006 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 18.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3009 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3010 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3016 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3017 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT95-3018 Ryhmät SHKT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT95-3020 Ryhmät EHKT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT95-3023 Ryhmät SHSA21SM
Ajoitus 30.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3012 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 30.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3015 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 26.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3058 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3063 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3066 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3005 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3005 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3022 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3024 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3026 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 04.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV20-3003 Ryhmät HYS2022-2023
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3026 Ryhmät SHKT24KM AVKTLHSH24KPOM
Ajoitus 02.09.2024 - 10.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3028 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3032 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3014 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 04.11.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3019 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 02.09.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3025 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 26.08.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3027 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3030 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3032 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3017 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 04.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3019 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 30.09.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3021 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 26.08.2024 - 03.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3019 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 11.11.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3023 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 03.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3012 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3015 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3024 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3004 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3008 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3010 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3011 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3022 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 21.10.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3005 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3007 Ryhmät SHSA22KP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3008 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 04.11.2024 - 02.03.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3010 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 18.11.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3026 Ryhmät EHKT24SM
Ajoitus 18.11.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3028 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 18.11.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3031 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP37-3033 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3027 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 28.08.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3030 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3032 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 12.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK85-3004 Ryhmät HYS2024-2025
Ajoitus 26.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3029 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 28.08.2024 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3033 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3036 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3087 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3091 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00CZ34-3036 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3017 Ryhmät SHKT23SVM
Ajoitus 04.11.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3019 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 02.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3021 Ryhmät SHSA23SVM
Ajoitus 02.09.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV18-3005 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3044 Ryhmät EHKT24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3045 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 29.08.2024 - 08.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3048 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 29.08.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3049 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3050 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 19.12.2027 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3030 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3035 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 28.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3004 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3008 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 28.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3009 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3010 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3011 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK84-3003 Ryhmät HYS2024-2025
Ajoitus 26.08.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3027 Ryhmät SHKT24SM
Ajoitus 09.09.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3030 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV12-3007
Ajoitus 20.08.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3007 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 28.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3009 Ryhmät SHKT22SM
Ajoitus 20.08.2024 - 12.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3010 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3011 Ryhmät SHSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 04.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3012 Ryhmät SHSA22SVM
Ajoitus 11.09.2024 - 12.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV23-3004 Ryhmät HYS2024-2025
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3022 Ryhmät SHKT24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 10.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3025 Ryhmät SHMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3027 Ryhmät SHSA24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV15-3006 Ryhmät HYS2023-2024
Ajoitus 02.09.2024 - 05.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00DV14-3004 Ryhmät HYS2024-2025
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP38-3021 Ryhmät SHKT24KM SHSA24KM EHKT24KM THMI24KM SHMI24KM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DH25-3024 Ryhmät SHSA24SM
Ajoitus 11.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3187 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 30.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3224 Ryhmät THMI23KP SHMI23KVM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3233 Ryhmät SHSA23KVM
Ajoitus 01.01.2025 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3017 Ryhmät SHMI22SM
Ajoitus 01.01.2025 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3018 Ryhmät SHMI22SVM
Ajoitus 26.08.2024 - 21.09.2025 Toteutuksen tunnus HT00DW99-3020 Ryhmät SHKT22KP
Ajoitus 11.11.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3012 Ryhmät SHKT23KVM
Ajoitus 30.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3013 Ryhmät SHMI23KVM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3015 Ryhmät SHSA23KVM