Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilun koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
muotoilija (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Koulutuksen sisältö

Palvelumuotoilija tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet strategisen tason suunnittelussa eri toimialojen kehittämistyössä. Osaat löytää ja määritellä palveluun ja palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Palvelumuotoilijalla on kriittinen ja analyyttinen ote valitsemansa alan kehittämiseen.

Osaat hyödyntää palvelumuotoiluprosesseja, palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä ja hallitset palvelumuotoilun työkaluja tavoitteellisesti. Osaat hyödyntää innovatiivisia ideointimenetelmiä ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja ja konsepteja yhdessä sidosryhmien kanssa. Osaat tehdä näkyväksi, (konkretisoida) ajattelua, tutkimusta ja suunnittelua sekä käyttäjien palautetta hyödyntäen kuvaa, tekstiä ja erilaisia malleja prosessin eri vaiheissa sekä arvioida sitä.

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op)

Palvelumuotoilun koulutuksen opinnot koostuvat palvelumuotoilun ydinosaamisen opinnoista (25 op), tätä osaamista täydentävistä opinnoista (5 op) ja työelämän kehittämiseen kytkeytyvästä opinnäytetyöstä (30 op).


Ydinosaamisen opinnot (25 op) koostuvat kahdesta palvelumuotoilun moduulista, joissa ensimmäisessä on kolme 5 op opintojaksoa ja toisessa kaksi 5 op opintojaksoa.

Palveluprosessi –moduuli 15 op
- Muotoiluajattelu (5 op)
- Palvelumuotoilu (5 op)
- Palvelukokemus (5 op)

Palvelun kehittäminen –moduuli 10 op
- Palvelun konseptointi (5 op)
- Palvelun testaus ja tuotteistaminen (5 op)

Täydentävän osaamisen opinnot 5 op voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten täydentää urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintojaksoja.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksi lukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta voit kysyä lisää HOPSin laadinnan yhteydessä.

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämistyönä. Opinnäytteen aihe voi virittyä omasta työelämäkokemuksesta, työelämätarpeesta, Xamkin työelämäprojekteista tai TKI-hankkeista. Opinnäyteprosessi alkaa heti opintojen alussa.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Opintojen tavoite

Palvelumuotoilun ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet työskennellä monilla eri aloilla, jotka tuottavat palveluita organisaation ulkoisille tai sisäisille asiakkaille. Koulutus on suunnattu kaikille asiakaslähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Valmistuttuasi voit työskennellä palvelua tarjoavan yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa esimerkiksi palveluiden kehittäjänä, tiiminvetäjänä tai esimiestehtävissä.

Opintojen aikana kehität osaamistasi oman työsi kehitystehtävissä tai käytännön toimeksiannoissa, joissa hyödynnät taustateoriaa aitoihin ongelmanratkaisutilanteisiin. Koulutuksessa haetaan vastauksia muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Opiskelu perustuu tekemällä oppimiseen (action learning) sekä monialaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien, yritysten ja asiantuntijoiden välillä. Opinnoissasi luot tärkeitä monialaisia verkostoja eri opiskelualojen ja työelämän ammattilaisten kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö. Opinnäytetyö on hyvä mahdollisuus kehittää omasta työkentästä esiin noussutta haastetta tai etsiä uusia kehittymisen aihioita Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio toimintojen (TKI) kautta.

Xamkilla on erittäin vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. TKI -toimintaa palvelumuotoilun alueella harjoittaa Xamkissa erityisesti Kouvolan kampuksella toimiva Luovien alojen tutkimusyksikkö. Yksikön tuottamat hankkeet tarjoavat mielenkiintoisia työelämään kiinnittyviä projekteja.

Hankkeiden yhteydessä palvelumuotoilussa korostuu kriittinen ja analyyttinen ote, kehittämisorientaatio, palvelumuotoiluprosessin sekä palvelumuotoilun työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen. Kehittämiskohteet joissa yrityksiä ja muita sidosryhmiä osallistetaan aidosti ja syvällisesti ovat hyvinkin konkreettisia.

Opinnäytetyön tekijä TKI-kontekstissa voi toimia osana laajempaa palvelumuotoiluprosessia tai vastata kokonaisuudesta itsenäisesti.

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 250.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina. Opinnot koostuvat itsenäisestä opiskelusta ja tiimityöstä sekä verkko-opinnoista ja lähiopetuksesta kampuksella. Lähitapaamisia Kouvolan kampuksella on keskimäärin 2-4 päivää kuukaudessa. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti torstai ja perjantai. Viiden opintopisteen opintojakso sisältää yleensä kolme lähiopetuspäivää. Koulutus on mitoitettu kestämään kolme lukukautta.

Opetus on pääosin suomenkielistä. Opetusmateriaalit voivat olla sekä suomen- että englanninkielisiä. Opintojaksoilla voi olla myös vierailevia ulkomaalaisia luennoitsijoita. Opinnäytetyö tehdään suomenkielisenä.

Opintojen toteutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Työn ohessa opiskelu edellyttää käytännössä aina opintojen kuormituksen suhteuttamista muiden elämänalueiden vaatimuksiin ja odotuksiin.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hyvinvointisi eteen tekevät töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, opintopsykologit, opiskelijaterveydenhuollon työntekijät ja oppilaitospappi.


BYOD –Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Palvelumuotoilija (yamk) koulutuksesta valmistuu palvelumuotoilun edistämisen asiantuntijoita, jotka kykenevät kehittämään, uudistamaan ja johtamaan omaa työtään sekä monien eri alojen toimintaa ja työtä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Valmistut palvelumuotoilun asiantuntijaksi, joka kykenee kehittämään monien eri alojen palvelutoimintaa sekä johtamaan monialaisia suunnittelutiimejä. Voit täydentää osaamistasi omien tavoitteiden mukaisesti valitsemalla opintoja myös Master Schoolista esim. Venäjä-opinnoista.

Xamkin ylemmät amk-tutkinnot toteutetaan Master Schoolissa. Master Schoolissa kouluttaudut oman alasi vahvaksi osaajaksi, hankit ammatillisen yhteistyöverkoston ja saat tukea urapolkusi rakentamiseen.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä:
- Palvelumuotoilija
- Johtava palvelumuotoilija
- kehittämisen asiantuntija

Koulutuksen oppimisympäristöt

Lähiopetus tapahtuu Kouvolan kampuksella opintojaksoon soveltuvissa luokkahuoneissa, auditorioissa, sekä paja-, projekti- ja ryhmätiloissa.

Itsenäisen opiskelun tukena hyödynnetään oppimisalustoja verkossa.

Palvelumuotoilu, ylempi amk
Tunnus
(PAKV24SY)
Palvelumuotoilu, ylempi amk
Tunnus
(PAKV23SY)
Palvelumuotoilu, ylempi amk
Tunnus
(PAKV22SY)
Palvelumuotoilu, yamk
Tunnus
(PAKV21SY)
Palvelumuotoilu, yamk
Tunnus
(PAKV20SY)