Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
restonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Koulutuksen keskiössä on kestävä kehitys, elämyksellisyys ja digitalisaatio. Koulutuksessa päivität ja laajennat osaamistasi matkailu- ja ravitsemispalvelujen toimialasta ja sen tulevaisuusnäkymistä. Saat varmuutta ja työkaluja palvelualan johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen talouden hallintaan. Restonomi YAMK on ylempi korkeakoulututkinto, jolla voit hakea maisteritason tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla ja edetä urallasi tai lähteä uusille urille.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa kehittämistehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä liiketoiminnan ja erilaisten prosessien strategisen tason johtajana.
Koulutuksessa korostuvat elämyksellisten ja kestävien matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen ja johtaminen. Tärkeitä ovat myös kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla. Oman työn ja organisaation käytännönläheinen kehittäminen on osana opintoja alusta alkaen. Yhdistät opinnoissasi luontevasi teoriaa ja käytäntöä, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset ydinopinnot (30 op), täydentävä osaaminen (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).
Tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot, ydinopinnot, ovat kaikkien koulutukseen osallistuvien yhteisiä opintoja. Täydentävän osaamisen opinnot valitset ammatillisen mielenkiintosi mukaan kaikille Xamkin YAMK-opiskelijoille yhteisestä laajasta tarjonnasta tai muista vastaavan tason korkeakouluopinnoista.
Tutkinnon ydinosaaminen koostuu seuraavista opinnoista
• Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi
• Research and development of user experience
• Future challenges in hospitality services
• Palvelujen talouden hallinta ja ohjaus
• Matkailu- ja ravitsemisalan sähköisen palveluliiketoiminnan kehittäminen
• Elämyspalvelujen johtaminen
• Opinnäytetyö
Laajennat ydinosaamistasi valitsemalla täydentävät opinnot (Xamkin) monialaisesta tarjonnasta. Näin rakennat omien tavoitteittesi mukaisen polun.
Täydentävien opintojen teemoja ovat tutkimus- ja kehittäminen, johtaminen ja yrittäjyys, digitaalisuus, tieto ja verkostot sekä kansainvälinen työympäristö.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa ne työn ohessa opiskellen paikan päällä tai etänä. Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä itsenäisiä tehtäviä. Syksyllä 2020 alkavan koulutuksen ydinopintojen lähipäivät ovat Mikkelin kampuksella torstaisin ja perjantaisin. Lähiopetukseen voit osallistua myös etänä virtuaalisten oppimisympäristöjen kautta (esim. Skype, Adobe Connect) tai jos et voi osallistua lähipäivien opetukseen edes etänä, voit usein kuunnella opetuksen luento-osuudet videotallenteina.
Ydinopintojen lisäksi lähipäiviä tulee täydentävistä opinnoista, joita opiskelijat alkavat suorittaa useimmiten vähitellen ensimmäisestä kevätlukukaudesta alkaen. Jos et pääse paikalle lähiopetuspäivään, voit osallistua lähipäiviin myös etänä. Huomaa, että täydentäviä opintojaksoja on tarjolla Mikkelin, Kouvolan, Kotkan ja Savonlinnan kampuksilla ja valittavana on myös paljon verkkokursseja, joita voit opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Restonomi YAMK tutkinnon suorittaminen onnistuu siis kaukaakin, jopa ulkomailta.
Keskeinen osa opintoja on työelämään liittyvä opinnäytetyö, jonka voit tehdä joko työpaikkaasi, muuhun kiinnostavaan työpaikkaan tai Xamkin hankkeeseen. Opinnäytetyön voit aloittaa heti opintojen alussa tai muuna omaan aikatauluusi sopivana ajankohtana.
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.
Restonomi YAMK koulutuksessa voit hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia opintojen toteutuksessa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä tai osallistua lähiopetukseen.
Restonomi YAMK opiskeluun suunnitellun aikataulun mukaisessa oppimisväylässä osallistut opintojen ensimmäisellä lukukaudella ydinosaamisen opintoihin työjärjestyksen mukaisina lähiopetuspäivinä. Opiskelusi rytmittyvät lähiopetuspäivien ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Vähitellen täydentävien opintojen määrä kasvaa ja kunkin opiskelijan opinnot eriytyivät omille opintopoluille.
Opintoja nopeuttavalla väylällä voit valita opintoihisi alusta saakka mukaan täydentäviä opintoja ja verkkototeutuksia tai valita opintoja aiemmin aloittaneen restonomi YAMK ryhmän työjärjestyksestä.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle pätevyyden hakea tehtäviä, joissa tarvitaan ylempi korkeakoulututkinto kuten julkisia virkoja tai amk-opettajan tehtäviä. Koulutus tuo sinulle itsevarmuutta palvelualan johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen talouden hallintaan ja näin uskallusta edetä urallasi vaativampiin tehtäviin tai lähteä aivan uusille urille.
Restonomi YAMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät hyvin monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä, esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
• hotelli- ja ravintola-alan johto- ja esimiestehtävät
• ruoka- ja/tai puhtauspalvelupäällikkö
• kaupan esimiestehtävät
• kehittämispäällikkö
• lehtori (amk)
• markkinointipäällikkö, -johtaja
• matkailu- ja ravitsemisalan kehittämishankkeiden projektipäällikkö tai projektiasiantuntija
• ohjelmapalvelutuottaja
• yrittäjä
Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK), englanniksi Master of Hospitality Management, joka on kansainvälisesti tunnettu tutkintonimike. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.
Tutkinto ja sen lisäksi suoritetut pedagogiset opinnot antavat pätevyyden ammattikorkeakoulun opettajan tehtävään.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen vahvan työelämäyhteistyön perusta on opiskelijaryhmän opiskelijoiden monipuolinen asiantuntijuus ja heidän työelämäverkostonsa. Oman ryhmän työelämäverkostojen lisäksi saat uusia kontakteja koulutusyksikön työelämäverkostoista ja Xamkin tutkimus- ja kehittämisyksikön toimijoista. Ylemmän tutkinnon opiskelu on siten toisaalta ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista, toisaalta työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja ylläpitämistä.
Vaihtoehtoisissa opinnoissa tutustut myös muiden alojen opiskelijoihin ja heidän toimialoihinsa. Monialaisissa ryhmissä voit löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia ja liikeideoita edelleen kehitettäväksi.
Xamkilla on tutkimus- ja kehitystoiminnassa neljä vahvuusaluetta:
• digitaalinen talous
• metsä, ympäristö ja energia
• kestävä hyvinvointi
• logistiikka ja merenkulku
Painoalojen tutkimus- ja kehitystyö on monialaista, käyttäjälähtöistä ja alueen tarpeisiin vastaavaa. Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa.
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen kotipesä TKI-vahvuusalueilla on kestävä hyvinvointi, mutta kehittämistä tehdään monialaisesti yhteistyössä muiden vahvuusalueiden kanssa.
Opetus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI-toiminta) nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Sinulla on mahdollisuus osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan kytkemällä opintojasi tai opinnäytetyösi ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden tutkimus- tai kehittämishankkeisiin.
Jo opintojesi alkuvaiheessa tutustut XAMKin TKI-toimintaan ja erityisesti Vastuullisen matkailun sekä Älykkäät ja käyttäjälähtöiset ruokapalvelut –kehittäjätiimien toimintaan. Saat kontakteja ja verkostoja, joita voit hyödyntää niin opinnoissasi kuin myös harjoittelu- ja työpaikkoina.
Vastuullisen matkailun tutkimus- ja kehittämistyön asiantuntijamme?tukevat matkailuyrityksiä, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitystä matkailun kehittämisessä vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistyössä painottuu ekologien kestävyys ja se?tuo näkyväksi matkailun ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset kohdealueille ja matkailun liiketoiminnalle.
Älykkäät ja käyttäjälähtöiset ruokapalvelut -kehittäjätiimi tutkii ja kehittää tulevaisuuden ruokapalveluita. Tavoitteena on ruokapalveluprosessien parantaminen, erityisesti teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja ja dataa hyödyntämällä. Lisäksi osaamiskärjen tutkimus asiakkaan ruokailukokemuksesta ja ruokavalinnoista luo pohjaa hyvinvointia tukevien ruokapalvelujen kehittämiselle.
TKI-hankkeissamme on sinulla oiva mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistasi ja suorittaa opintoja alan aitojen kehittämistehtävien parissa.

Matkailu ja palveluliiketoiminta, ylempi amk
Matkailu ja palveluliiketoiminta (YAMK)
Matkailu ja palveluliiketoiminta (YAMK)
Matkailu ja palveluliiketoiminta (YAMK)
Matkailu ja palveluliiketoiminta (YAMK)
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marika Vartiainen
 • Maria Kangasniemi-Haapala
Vastuuhenkilö

Maria Kangasniemi-Haapala

Opiskelijaryhmät
 • MRMI21SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti elämyspalvelujen johtamisessa tarvittavaa tietoa ja elämystuotteisiin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä.
Osaat kuvata elämyspalvelujen johtamisen merkityksen, tavoitteet ja prosessit.
Osaat arvioida ja kehittää yrityksen liikeideaa tukevaa elämystuotantoa.

Sisältö

Kuinka hankit, käsittelet, tuotat ja arvioit elämyspalvelujen johtamisessa tarvittavaa tietoa?
Kuinka voit tukea yrityksen liikeideaa elämystuotantoprosessin avulla ja hyödynnät siihen liittyviä työkaluja ja menetelmiä?
Mikä on johtamisen merkitys elämyspalvelujen keskiössä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

21.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Riitta Tuikkanen
 • MR Opettaja 4 MRNY
Vastuuhenkilö

Riitta Tuikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MRMI22SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista ennakointitietoa matkailu- ja ravitsemisalan kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksista
Osaat hyödyntää ennakointia ja innovaatio-osaamista elämys- ja palveluliiketoiminnan vaativien ongelmien ratkaisemisessa
Osaat arvioida ja perustella ennakoinnin ja innovaatioiden merkitystä matkailu- ja ravitsemisalan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategisessa päätöksenteossa

Sisältö

Kuinka hankit, käsittelet, tuotat ja arvioit kriittisesti monialaista ennakointitietoa matkailu- ja ravitsemisalan kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksista?
Miten hyödynnät ennakointia ja innovaatio-osaamista elämys- ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä?
Mikä on ennakoinnin ja innovaatioiden merkitys matkailu- ja ravitsemisalan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategisessa päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali

Keskeisiä materiaaleja ja materiaalilinkkejä on Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakso käynnistyy ennakkotehtävällä.
Kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 10.-11.11. ja 1.12. klo 9-16 Mikkelin kampuksella. Voit osallistua kontaktipäiviin myös verkkoyhteyden välityksellä etänä.

Kontaktipäivät 10.-11.11. on integroitu Matkailu- ja ravitsemisalan ja Xamkin TKI-toimijoiden järjestämään Matkailu- ja ravitsemisalan ammattilaisseminaariin eli osallistut seminaariin yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa.

Toinen tehtävä palautetaan ennen viimeistä kontaktipäivää 1.12. Kolmas tehtävä palautetaan lukukauden loppuun mennessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit sopia opintojakson nopeutetusta suoritustavasta opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat osallistuvat ammattilaisseminaariin, joka mahdollistaa verkottumisen työelämän edustajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso käynnistyy ennakkotehtävällä.
Kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 10.-11.11. ja 1.12. klo 9-16 Mikkelin kampuksella.
Toinen tehtävä palautetaan ennen viimeistä kontaktipäivää 1.12. Kolmas tehtävä palautetaan lukukauden loppuun mennessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 21 ja ennakkotehtävä 11 h, oppimistehtävät 103 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso käynnistyy tulevaisuustarinatehtävällä, jonka tavoitteena on orientoida opintojakson asioihin. Teet tarinan ja käyt kommentoimassa kahta muun opiskelijan tarinaa.

Kontaktipäivinä 10.-11.11.2022 osallistut ammattilaisseminaariin yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa. Seminaarin pohjalta teet reflektiivisen oppimispäiväkirjan, jossa kokoat oppimasi asiat ja niiden herättämiä ajatuksia. Alan tulevaisuusnäkökulmiin perehdyttävä tehtävä tehdään pien- ryhmissä. Tehtävässä tehdään syvällinen alan ammattilaisen/asiantuntijan puheenvuoro valitsemastanne teemasta. Tehtävän muoto on blogi, vlogi, pod cast tai lehtijuttu. Tehtävä esitellään ryhmälle kontaktipäivänä 1.12.2022. Lopuksi kirjoitat oman, henkilökohtaisen arvioinnin, jossa arvioit ryhmätyöprosessin kulkua ja tehtävän onnistumista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyvät kontaktiopetuspäivät ovat 10.-11.11. ja 1.12. klo 9-16. Mikkeli kampuksella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan 1-5, orientaatiotehtävä hyväksytty/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Riitta Tuikkanen
Vastuuhenkilö

Riitta Tuikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MRMI22SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
Osaat käyttää keskeisiä toimintatympäristön analyysimenetelmiä.
Osaat kuvata erilaisten toimintaympäristön analyysimenetelmien edut ja rajoitteet
Osaat hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö-informaatiota kehittämisessä ja päätöksentekotilanteessa

Sisältö

Kuinka hankit, käsittelet, tuotat ja arvioit kriittisesti monialaista tietoa matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
Kuinka analysoit ja tulkitset saatuja aineistoja?
Kuinka valitset analyysimentelmät ja perustelet valintojasi?
Kuinka hyödynnät toimintaympäristöstä saatua tietoa kehittämisessä ja päätöksentekotilanteessa?

Opiskelumateriaali

Keskeinen toimintaympäristöanalyysiin liittyvä materiaali ja materiaalilinkit löytyvät Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opetus toteutetaan verkko- ja kontaktiopetuksena. Kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 26.8. ja 29.-30.9.2022 klo 9-16. Kontaktipäiviin voi osallistua myös verkkoyhteyden välityksellä etänä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Voit sopia nopeutetusta suoritustavasta opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lopputehtävänä oleva toimintaympäristöanalyysi tehdään opiskelijan työpaikkaan tai muuhun opiskelijan valitsemaan työpaikkaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävä 1 ja 2 tehdään ennen 29.-30.9. kontaktipäiviä. Tehtävä 3 viimeistään lukukauden loppuun mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus 24 h, kirjallisuuteen perehtyminen 41 h, oppimistehtävät 70 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson alussa päivitetään tietoja Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä ja pohditaan toimintaympäristöanalyysin merkitystä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Sitten perehdytään erilaisiin alan toimintaympäristöä kuvaaviin tietolähteisiin, toimintaympäristöanalyysissa käytettäviin tutkimusotteisiin sekä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetuspäivät ovat 26.8. ja 29.-30.9.2022 Mikkelin kampuksella klo 9-16.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 2 ja 3 arvioidaan 1 - 5 / täydennettävä, tehtävä 1 hyväksytty, täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marjut Kasper
Vastuuhenkilö

Marjut Kasper

Opiskelijaryhmät
 • MRMI22SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat tunnistaa keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat ja arvioida niiden merkitystä ja käyttökelpoisuutta organisaatiossa.
Osaat tunnistaa uusia matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia.
Osaat hahmottaa sähköisen liiketoiminnan roolin palveluyrityksen kehittämisessä.
Osaat eläytyä asiakkaan asemaan sähköisten viestintäkanavien ja sähköisen liiketoiminnan muutoksessa.
Osaat tunnistaa sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa.
Osaat hyödyntää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat?
Millaisia uusia liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mikä on sähköisen liiketoiminnan rooli palveluyrityken kehittämisessä?
Miten sähköisten viestintäkanavien kehitys vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja rooliin matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa?
Kuinka tunnistat sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa?
Miten hyödynnät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

lähipäivät 16 - 17.3.2023 ja 20.4.2023

Lähipäivien teemoja:

Digitaalisuus Matkailu- ja ravitsemisalalla
Digitaalinen asiakaspolku
Matkailu-ja ravitsemisalan myynti-ja viestintäkanavia
Liiketoiminnan kehittäminen digitaalisin keinoin, sovellukset, VR/AR, pelillistäminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävät voidaan soveltaa myös omalle työpaikalle.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a) Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen.
c) Opiskelija tunnistaa palveluorganisaation kehittämistarpeet sähköisessä liiketoiminnassa
c) Opiskelija osaa arvioida ja kehittää palveluorganisaation liiketoimintaa digitaalisin keinoin.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anna-Mari Kämppi
Vastuuhenkilö

Anna-Mari Kämppi

Opiskelijaryhmät
 • MRMI22SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat laatia ja tulkita palveluorganisaation sisäisen ja ulkoisen laskennan tunnuslukuja.
Osaat hyödyntää talouden informaatiota organisaation päätöksenteossa ja johtamisessa.
Osaat hyödyntää digitaalisuutta talouden hallinnassa ja ohjauksessa.

Sisältö

Kuinka laadit palveluorganisaation talouden laskelmia ja tulkitset niitä?
Miten hyödynnät talouden informaatiota yrityksen päätöksenteossa ja johtamisessa?
Miten hyödynnät digitaalisuutta talouden hallinnassa ja ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Yritystaloutta esimiehille, Eeva Niskavaara. uusin painos.
Learnin materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähipäivät 12 - 13.1.2023 ja 3.2.2023

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset oppimisväylät

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuhenkilö

Kirsi Kuusisto

Opiskelijaryhmät
 • MRMI22SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Tunnet asiakaskokemuksen muodostumisen psykologisia perusteita.
Tunnet erilaisia asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen malleja ja menetelmiä.
Osaat suunnitella asiakaskokemustutkimuksen, toteuttaa sen ja hyödyntää tuloksia. palveluliiketoiminnan kehittämisessä.
Osaat rakentaa palvelualan yritykseen sopivan asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelman.

Sisältö

Miten ihmisen asiakaskokemus muodostuu?
Mitkä ovat asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen erilaiset mallit ja menetelmät?
Miten asiakaskokemustutkimus suunnitellaan ja toteutetaan?
Miten tutkimusta hyödynnetään yrityksen asiakaskokemuksen kehittämisessä strategiatasolla ja päivittäisjohtamisessa?

Opiskelumateriaali

Materiaalina toimii Learn alustalla oleva materiaali sekä muu itsenäisesti hankittu materiaali, joka tukee oppimistehtävien suorittamista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso sisältää kolme lähiopetuspäivää sekä verkkotyöskentelyä. Opintojakso toteutetaan hybridiopetuksena eli kontaktiopetukseen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä. Opintojaksolla tullaan työskentelemään yksin ja ryhmässä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustyö on mahdollista suorittaa työelämään integroituna

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tulee palauttaa niille annettujen määräaikojen puitteissa. Opintojaksolla tehdään yksi isompi oppimistehtävä, joka on pilkottu pienempiin osatehtäviin. Ennakkotehtävä tehdään ennen ensimmäistä kontaktiopetustapaamista ja sen tekemiseen on syytä varata riittävästi aikaa. Tutustuthan opintojakson tehtäviin heti Learn-alustan auettua.

Opiskelijan työmäärä

135tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson Learn-alusta aukeaa 12.9.2022. Saat sähköpostitse linkin ja kirjautumisavaimen opintojakson Learn-alustalle noin viikkoa ennen alustan avautumista. Opintojakson Learn-alustalla esitellään oppimistehtävät, joiden hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Opintojakson kontaktipäivät, joina lähiopetusta järjestetään Mikkelin kampuksella, ovat 20 - 21.10.2022 ja 2.12.2022. Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtävä, joka tehdään ennen ensimmäistä kontaktipäivää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä

etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti