Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
restonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Koulutuksen keskiössä on kestävä kehitys, elämyksellisyys ja digitalisaatio. Koulutuksessa päivität ja laajennat osaamistasi matkailu- ja ravitsemispalvelujen toimialasta ja sen tulevaisuusnäkymistä. Saat varmuutta ja työkaluja palvelualan johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen talouden hallintaan. Restonomi YAMK on ylempi korkeakoulututkinto, jolla voit hakea maisteritason tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla ja edetä urallasi tai lähteä uusille urille.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa kehittämistehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä liiketoiminnan ja erilaisten prosessien strategisen tason johtajana.
Koulutuksessa korostuvat elämyksellisten ja kestävien matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen ja johtaminen. Tärkeitä ovat myös kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla. Oman työn ja organisaation käytännönläheinen kehittäminen on osana opintoja alusta alkaen. Yhdistät opinnoissasi luontevasi teoriaa ja käytäntöä, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset ydinopinnot (30 op), täydentävä osaaminen (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).
Tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot, ydinopinnot, ovat kaikkien koulutukseen osallistuvien yhteisiä opintoja. Täydentävän osaamisen opinnot valitset ammatillisen mielenkiintosi mukaan kaikille Xamkin YAMK-opiskelijoille yhteisestä laajasta tarjonnasta tai muista vastaavan tason korkeakouluopinnoista.
Tutkinnon ydinosaaminen koostuu seuraavista opinnoista
• Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi
• Research and development of user experience
• Future challenges in hospitality services
• Palvelujen talouden hallinta ja ohjaus
• Matkailu- ja ravitsemisalan sähköisen palveluliiketoiminnan kehittäminen
• Elämyspalvelujen johtaminen
• Opinnäytetyö
Laajennat ydinosaamistasi valitsemalla täydentävät opinnot (Xamkin) monialaisesta tarjonnasta. Näin rakennat omien tavoitteittesi mukaisen polun.
Täydentävien opintojen teemoja ovat tutkimus- ja kehittäminen, johtaminen ja yrittäjyys, digitaalisuus, tieto ja verkostot sekä kansainvälinen työympäristö.

Opintojen toteutus

Opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa ne työn ohessa opiskellen paikan päällä tai etänä. Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä itsenäisiä tehtäviä. Syksyllä 2020 alkavan koulutuksen ydinopintojen lähipäivät ovat Mikkelin kampuksella torstaisin ja perjantaisin. Lähiopetukseen voit osallistua myös etänä virtuaalisten oppimisympäristöjen kautta (esim. Skype, Adobe Connect) tai jos et voi osallistua lähipäivien opetukseen edes etänä, voit usein kuunnella opetuksen luento-osuudet videotallenteina.
Ydinopintojen lisäksi lähipäiviä tulee täydentävistä opinnoista, joita opiskelijat alkavat suorittaa useimmiten vähitellen ensimmäisestä kevätlukukaudesta alkaen. Jos et pääse paikalle lähiopetuspäivään, voit osallistua lähipäiviin myös etänä. Huomaa, että täydentäviä opintojaksoja on tarjolla Mikkelin, Kouvolan, Kotkan ja Savonlinnan kampuksilla ja valittavana on myös paljon verkkokursseja, joita voit opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Restonomi YAMK tutkinnon suorittaminen onnistuu siis kaukaakin, jopa ulkomailta.
Keskeinen osa opintoja on työelämään liittyvä opinnäytetyö, jonka voit tehdä joko työpaikkaasi, muuhun kiinnostavaan työpaikkaan tai Xamkin hankkeeseen. Opinnäytetyön voit aloittaa heti opintojen alussa tai muuna omaan aikatauluusi sopivana ajankohtana.
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.
Restonomi YAMK koulutuksessa voit hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia opintojen toteutuksessa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä tai osallistua lähiopetukseen.
Restonomi YAMK opiskeluun suunnitellun aikataulun mukaisessa oppimisväylässä osallistut opintojen ensimmäisellä lukukaudella ydinosaamisen opintoihin työjärjestyksen mukaisina lähiopetuspäivinä. Opiskelusi rytmittyvät lähiopetuspäivien ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Vähitellen täydentävien opintojen määrä kasvaa ja kunkin opiskelijan opinnot eriytyivät omille opintopoluille.
Opintoja nopeuttavalla väylällä voit valita opintoihisi alusta saakka mukaan täydentäviä opintoja ja verkkototeutuksia tai valita opintoja aiemmin aloittaneen restonomi YAMK ryhmän työjärjestyksestä.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle pätevyyden hakea tehtäviä, joissa tarvitaan ylempi korkeakoulututkinto kuten julkisia virkoja tai amk-opettajan tehtäviä. Koulutus tuo sinulle itsevarmuutta palvelualan johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen talouden hallintaan ja näin uskallusta edetä urallasi vaativampiin tehtäviin tai lähteä aivan uusille urille.
Restonomi YAMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät hyvin monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä, esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
• hotelli- ja ravintola-alan johto- ja esimiestehtävät
• ruoka- ja/tai puhtauspalvelupäällikkö
• kaupan esimiestehtävät
• kehittämispäällikkö
• lehtori (amk)
• markkinointipäällikkö, -johtaja
• matkailu- ja ravitsemisalan kehittämishankkeiden projektipäällikkö tai projektiasiantuntija
• ohjelmapalvelutuottaja
• yrittäjä
Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK), englanniksi Master of Hospitality Management, joka on kansainvälisesti tunnettu tutkintonimike. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.
Tutkinto ja sen lisäksi suoritetut pedagogiset opinnot antavat pätevyyden ammattikorkeakoulun opettajan tehtävään.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen vahvan työelämäyhteistyön perusta on opiskelijaryhmän opiskelijoiden monipuolinen asiantuntijuus ja heidän työelämäverkostonsa. Oman ryhmän työelämäverkostojen lisäksi saat uusia kontakteja koulutusyksikön työelämäverkostoista ja Xamkin tutkimus- ja kehittämisyksikön toimijoista. Ylemmän tutkinnon opiskelu on siten toisaalta ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista, toisaalta työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja ylläpitämistä.
Vaihtoehtoisissa opinnoissa tutustut myös muiden alojen opiskelijoihin ja heidän toimialoihinsa. Monialaisissa ryhmissä voit löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia ja liikeideoita edelleen kehitettäväksi.
Xamkilla on tutkimus- ja kehitystoiminnassa neljä vahvuusaluetta:
• digitaalinen talous
• metsä, ympäristö ja energia
• kestävä hyvinvointi
• logistiikka ja merenkulku
Painoalojen tutkimus- ja kehitystyö on monialaista, käyttäjälähtöistä ja alueen tarpeisiin vastaavaa. Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa.
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen kotipesä TKI-vahvuusalueilla on kestävä hyvinvointi, mutta kehittämistä tehdään monialaisesti yhteistyössä muiden vahvuusalueiden kanssa.
Opetus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI-toiminta) nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Sinulla on mahdollisuus osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan kytkemällä opintojasi tai opinnäytetyösi ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden tutkimus- tai kehittämishankkeisiin.
Jo opintojesi alkuvaiheessa tutustut XAMKin TKI-toimintaan ja erityisesti Vastuullisen matkailun sekä Älykkäät ja käyttäjälähtöiset ruokapalvelut –kehittäjätiimien toimintaan. Saat kontakteja ja verkostoja, joita voit hyödyntää niin opinnoissasi kuin myös harjoittelu- ja työpaikkoina.
Vastuullisen matkailun tutkimus- ja kehittämistyön asiantuntijamme?tukevat matkailuyrityksiä, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitystä matkailun kehittämisessä vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistyössä painottuu ekologien kestävyys ja se?tuo näkyväksi matkailun ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset kohdealueille ja matkailun liiketoiminnalle.
Älykkäät ja käyttäjälähtöiset ruokapalvelut -kehittäjätiimi tutkii ja kehittää tulevaisuuden ruokapalveluita. Tavoitteena on ruokapalveluprosessien parantaminen, erityisesti teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja ja dataa hyödyntämällä. Lisäksi osaamiskärjen tutkimus asiakkaan ruokailukokemuksesta ja ruokavalinnoista luo pohjaa hyvinvointia tukevien ruokapalvelujen kehittämiselle.
TKI-hankkeissamme on sinulla oiva mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistasi ja suorittaa opintoja alan aitojen kehittämistehtävien parissa.

Matkailu ja palveluliiketoiminta, ylempi amk
Tunnus
(MRMI24SY)
Matkailu ja palveluliiketoiminta, ylempi amk
Tunnus
(MRMI23SVY)
Matkailu ja palveluliiketoiminta (YAMK)
Tunnus
(MRMI22SY)
Matkailu ja palveluliiketoiminta (YAMK)
Tunnus
(MRMI21SY)
Matkailu ja palveluliiketoiminta (YAMK)
Tunnus
(MRMI20SY)

Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MR00CV63-3006 Ryhmät MRMI22SY
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00CV63-3007 Ryhmät MRMI23SVY
Ajoitus 14.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00CV64-3009 Ryhmät MRMI24SY
Ajoitus 23.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00CV62-3009 Ryhmät MRMI24SY
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MR00CV65-3009 Ryhmät MRMI24SY