Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Talotekniikan yamk-koulutuksen pedagogiset lähtökohdat ovat opiskelijalähtöisyys, työelämäläheisyys, monialainen oppiminen ja yhteisöllisen osaamisen kehittyminen. Opiskelijalta edellytetään vastuuta opintojen suunnittelusta ja etenemisestä. Opiskelijoita kannustetaan lähiopetusjaksoilla jakamaan ryhmän kanssa työelämätilanteitaan, niiden analysointia sekä siten edistämään yhteisöllistä oppimista. Työelämälähtöisyys näkyy erityisesti opinnäytetöinä tehtävissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opinnäytetyöprosessi aloitetaan opintojen alkaessa ja opinnäytetyönä tehtävän projektin ideointia, suunnittelua, toteutusta ja raportointia aikataulutetaan ja ohjeistetaan erityisesti ensimmäisen opintovuoden aikana.

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.
Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.
Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.
Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.
Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Talotekniikan yamk -koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista kiinteistöjen energiatehokkuudessa sekä laajemmin rakennetun ympäristö kehittämisessä. Koulutuksen aikana opitaan ymmärtämään lähes nollaenergiarakentamisen käsitteet, ohjaavat määräykset sekä tekniset toteutustavat. Erilaisia vaihtoehtoja tarkastellaan dynaamisen laskentatyökalun avulla ja opitaan laskemaan rakennuksen energiankulutus, tehontarve ja energialuku. Opit arvioimaan rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksia sisäilmailmastolle. Pystyt tarkastelemaan rakennettua ympäristöä eri tasoilla ja sinulla on hyvät valmiudet kehittää tuote-, prosessi-, ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.
Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.
Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.
Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).
Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:
1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista
2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot
3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot
Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.
Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.
Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt.
Talotekniikan koulutuksen suunnittelusta on vastannut yliopettaja Marianna Luoma (puh. 040 565 8958) työparinaan koulutusvastaava Taru Potinkara (puh. 040 0200 216).
Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Ydinosaaminen talotekniikan yamk-koulutuksessa koostuu kiinteistöjen energiatehokkuudesta (lähes nollaenergiarakentaminen, rakennusten energiatehokkuuden simulointi) sekä rakennusten sisäilmaolosuhteiden hallinnasta.
Yhteinen osaamiskartta, YAMK
YAMK-tutkintojen osaamiskartta
• Oppimisen taidot
o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta
• Eettinen osaaminen
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen
• Työyhteisöosaaminen
o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä
• Innovaatio-osaaminen
o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
o osaa johtaa projekteja
o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
• Kansainvälistymisosaaminen
o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.
Koulutuksessa on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.
Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus tukee omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja urapolun rakentumista. Itseohjautuvuus ja sitoutuminen oppimisprosessiin ovat yhteisenä tavoitteena. Opintojen ohjauksella lisätään oppimisprosessiin osallistuvien suunnitelmallista yhteistyötä.
Ryhmän OVA tukee opintoihin liittyviä valintoja ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Opinnäytetyöprosessia ohjaavat koulutuksen yliopettaja sekä työlle nimetty ohjaaja.
Opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa lisätietoja saa opiskelijavastaavalta, opintosihteereiltä sekä Student-intranetpalvelusta.

Työllistyminen ja urapolku

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ja -läheinen korkeakoulututkinto, jonka tarkoituksena on antaa riittävä tieto- ja taitoperusta sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän tehtävissä toimimista varten. Talotekniikan ylempi amk -tutkinto kehittää opiskelijoiden osaamista vastaamaan erilaisia työelämälähtöisiä tarpeita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Koulutus kehittää työelämään osaajia, joilla on monipuolinen osaaminen erilaisten rakennetun ympäristön energia-ja sisäilma-asioiden kestävän kehityksen mukaisten toimintojen edistämisessä ja johtamisessa. Tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin vaadittavan ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden.

Talotekniikka (YAMK)
Tunnus
(TTMI21SY)

Talotekniikka, ylempi amk
Tunnus
(TTMI23SY)

Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00EH76-3003 Ryhmät TTMI23SY
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YT00CV30-3005 Ryhmät TTMI23SY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TT00EH78-3003 Ryhmät TTMI23SY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER20-3001 Ryhmät TTMI23SY
Ajoitus 06.05.2024 - 02.09.2024 Toteutuksen tunnus AV00EQ24-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00EH77-3002 Ryhmät TTMI23SY