Siirry suoraan sisältöön

Data-analytiikan koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen perusosaaminen koostuu pakollisista liiketalouden opinnoista ja data-analytiikan opinnoista sekä valittavista opinnoista. Vapaasti valittavissa opinnoissa voit syventää omaa osaamistasi haluamallasi alueella. Työharjoittelut ja opinnäytetyön tekeminen ovat erittäin tärkeä osa opintoja.

Jos sinulla on aiempaa tutkintoon liittyvää osaamista opintojen, työn tai harrastustoiminnan kautta, sinulla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnistamista. Näin voit saada aiemmin hankitun osaamisen tunnustettua.

Data-analytiikan koulutuksessa perehdyt liiketoimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Opit ymmärtämään, mitä uusia mahdollisuuksia datan analysointi tuo liiketoiminnalle. Oman kiinnostuksesi perusteella voit perehtyä myös muihin liiketoiminnan alueisiin. Opit etsimään, muokkaamaan ja esittämään yritysten tarvitsemaa tietoa sekä kehittämään yritystä tiedon avulla. Opit ymmärtämään liiketoimintaa ja löytämään uusia ideoita, kohteita ja keinoja datan hyödyntämiseen.

Koulutuksessa?painotetaan data-analyysin ja viestinnän sekä visualisoinnin ammattiosaamista ja niiden yhdistämistä liiketoiminnan osaamiseen. Voit lisätä tutkintoosi poikkitieteellisesti myös esimerkiksi palvelumuotoilun tai muita itseäsi kiinnostavia opintoja.

Opintojen tavoite

Ainutlaatuisessa data-analytiikan koulutuksessa yhdistyvät liiketalouden, data-analytiikan ja viestinnän opinnot. Koulutuksessa opit toimimaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja saat myös valmiuksia yrittäjyyteen. Opit myös, kuinka liiketoimintaa ohjataan tiedon avulla ja kehitetään uutta liiketoimintaa.

Koulutus perustuu liiketalouden perusosaamiselle, mutta keskeisiä koulutuksessa ovat datan käsittelyyn ja esittämiseen liittyvät taidot. Koulutuksesta saat eväitä uusiin, monipuolisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. Jos yrittäjyys kiinnostaa sinua, voit suorittaa myös yrittäjyysopintoja.

Opiskelet data-analytiikkaa ja tiedon viestimistä sekä visualisointia monipuolisessa oppimisympäristössä hankkeiden, yritysyhteistyön, pienryhmätyöskentelyn, itseopiskelun ja asiantuntijaluentojen avulla. Osa opetuksesta voi olla englanniksi, joten opit käytännön kielitaidon jo opintojesi aikana.

Opintoja pääset suorittamaan myös aidoissa työelämäyhteyksissä. Tiiviin yhteistyön kautta opit tuntemaan yrityksiä ja niiden tarpeita uudella osaamisalalla. Näin opit ymmärtämään liiketoimintaa ja tuottamaan dataa sen tarpeisiin sekä ideoimaan uutta liiketoimintaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän sekä TKI:n (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnot) että yritysten kanssa. Yhteistyön kautta opit tuntemaan yrityksiä ja niiden tarpeita uudella osaamisalalla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kehität asiantuntijuutta aidoissa työelämäyhteyksissä. Oppimisympäristöä edustavat työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Opinnoissasi voit olla mukana usean työelämäläheisen oppimisprojektin tekemisessä, monesti myös usealle erilaiselle organisaatiolle.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus on päiväopetusta. Opetusta on luentoina, webinaareina sekä erilaisissa yritysyhteistyöprojekteissa ja kehittämishankkeissa. Opit tekemällä ja kokeilemalla sekä kuuntelemalla ja ymmärtämällä.

Opetus on pääasiassa suomeksi, mutta osa opinnoista voi olla myös englanniksi. Opetusmateriaali voi olla joko suomeksi tai englanniksi.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Tradenomi (AMK) -tutkinnon?suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä yrityksissä tai kuntien ja valtion palveluksessa. Asiantuntijatehtävissä osaamisvaatimuksiin kuuluvat suunnittelu-, toteutus-, organisointi- ja kehittämistaidot. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi. Saat valmiudet toimia liiketalouden ammattilaisena myös kansainvälisissä työympäristöissä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

Asiakasanalyytikko

CDO (Chief Data Officer)

Data-analyytikko

Data Scientist

Datan visualisoija

Digitaalisen viestinnän osaaja

Kehityspäällikkö

Liiketoiminnan kehittäjä

Marketing Analyst

Markkinointianalyytikko

Projektipäällikkö

Tietotyöntekijä

Viestintäsuunnittelija

Data-analytiikka, verkkototeutus
Tunnus
(DAKV24SV)
Data-analytiikka, verkkototeutus
Tunnus
(DAKV23SV)
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Juuso Koponen
 • Väinö Toots
Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Tutustut puhuttuihin aiheisiin data-näkökulmalta. Osaat etsiä kuumia aiheita ja niihin liittyviä keskusteluja ja keskustelijoita eri palveluista. Ymmärrät miten datalla voidaan pyrkiä vaikuttamaan.

Sisältö

Mitkä asiat ovat puhuttaneet ja puhuttavat? Miten keskusteluun on vaikutettu datalla? Miten mielenkiintoisista keskustelunaiheista voi etsiä aihetta ja keskustelua kuvaavaa dataa? Mitä tarkoittaa sosiaalisen median automaatio?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään kurssin aikana ilmoitettavia verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella kurssin opettajien kanssa esimerkiksi omalta työpaikaltaan tulevien toimeksiantojen hyödyntämisestä kurssia suoritettaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaisesti sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on monta opettajaa ja kurssin kokonaisarvosana perustuu opettajien omalta kohdaltaan määrittelemiin kriteereihin (harjoitustehtävät, tentit) ja isompiin harjoitustyö-/projektipalautuksiin.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Hanna Aronen
Vastuuopettaja

Hanna Aronen

Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osalllistuu työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi:
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen englanninkielisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson varsinainen tentti oppitunneilla. Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on data-analytiikan opiskelijoille ja tarvittaessa myös muille tradenomitutkintoa suorittaville sopiva Ammattienglannin monimuotototeutus.

Opintojakso keskittyy liiketalouden alakohtaiseen sanastoon ja viestintätilanteisiin. Lähitapaamisilla pääpaino on suullisessa kommunikoinnissa ja sanastovaraston laajentamisessa, verkkotehtävät kehittävät työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja ja oman alan sanastoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus opintojaksolla.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 31.01.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen
Vastuuopettaja

Marja-Liisa Siren-Huhtinen

Ryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

opettajan määräämä materiaali, verkkomateriaali, Gå med vinst-oppikirja.

Yksilölliset oppimisväylät

sovittava opettajan kanssa erikseen

TKI ja työelämäyhteistyö

hyödynnettävissä tarvittaessa

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Vastuuopettaja

Katariina Palmu

Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät. Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin. Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö

Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa? Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa? Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä? Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali

Bergström, S. ja Leppänen, A. 2016. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita Publishing Oy
Learn-alustan materiaalit ja muu opettajan osoittama materiaali.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tutustuvat opintojaksolla tarkemmin ainakin yhden yrityksen markkinointiin ja sen suunnitteluun.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei järjestetä tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

n. 135 tuntia opiskelijan työtä jakautuu luentoihin ja itseopiskeluun (materiaalin lukeminen ja ymmärryksen syventäminen, tehtävien teko yksin ja ryhmässä).

Toteutuksen osien kuvaus

Osa kurssin suoritusta on ryhmissä tehtävä somemarkkinointikampanja (XAMK Data-analytiikan mainostaminen yhteishaussa eri somekanavissa).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 0-5. Opintojakso koostuu erilaisista oppimistehtävistä. Oppimistehtävien arviointiperusteet julkaistaan opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Väinö Toots
 • Jarkko Ansamäki
Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Osaat tuoda ja siivota dataa erilaisista lähteistä BI-työkaluihin. Osaat yhdistää eri lähteistä tulevaa dataa. Osaat tehdä datalle laskentaa ja muutä käsittelyä BI-työkalulla. Osaat luoda erilaisia visualisointeja. Osaat julkaista laatimasi raportit kohdeyleisälle. Osaat pitää esityksen laatimasi raportin pohjalta.

Sisältö

Miten BI-työkaluja voi hyödyntää data-analytiikassa ja raportoinnissa? Miten työkaluihin saa dataa analysoitavaksi? Miten datan siivous tapahtuu? Miten voin yhdistää eri lähteistä tulevaa dataa? Miten voin tehdä datalle laskentaa ja muuta käsittelyä? Miten tiedon visualisointi saavutettavuus huomioiden erilaisilla BI-työkaluilla tapahtuu? Miten julkaisen raporttini?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään kurssin aikana ilmoitettavia verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella kurssin opettajien kanssa esimerkiksi omalta työpaikaltaan tulevien toimeksiantojen hyödyntämisestä kurssia suoritettaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaisesti sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on monta opettajaa ja kurssin kokonaisarvosana perustuu opettajien omalta kohdaltaan määrittelemiin kriteereihin (harjoitustehtävät, tentit) ja isompiin harjoitustyö-/projektipalautuksiin.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 55

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Osaat todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteita. Osaat käyttää ja hyödyntää tilastollista ohjelmistoa. Ymmärrät tilastollisen päättelyn periaatteen.

Sisältö

Klassinen ja empiirinen todennäköisyys.
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen välinen yhteys.
Tilastotieteen peruskäsitteet.
Tilastolliset tunnusluvut.
Tilastollinen päätöksenteko.

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittämä materiaali. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 20.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Kurssin päätavoitteena on oppia tekemään decision tree -koneoppimismalleja Python-ohjelmointikieltä hyödyntäen. Samalla opetellaan Python-ohjelmoinnin perusteita datan käsittelyyn ja visualisointiin liittyen.

Sisältö

Kurssi alkaa Python-ohjelmoinnin perusteista, painottuen datan käsittelyyn ja visualisointiin. Tämän jälkeen edetään decision tree -koneoppimismalleihin. Näitä malleja tarkastellaan teoreettisesti ja laskennallisesti Python-ohjelmaa hyödyntäen. Kurssin aikana käytetään muun muassa Pandas-, Scikit-learn- ja Seaborn-kirjastoja.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

On aina sovittava erikseen opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Ohjelmointiosaaminen (esim. Python- tai R-ohjelmoinnista) helpottaa kurssin suorittamista, mutta kurssin pystyy suorittamaan myös ilman aiempaa ohjelmointikokemusta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Pia Kaari
 • Sampo Järvinen
Vastuuopettaja

Pia Kaari

Ryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden ja miten se liittyy organisaation strategiaan. Osaat kuvata henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt. Osaat arvioida organisaation henkilöstöjohtamisen prosessien toimivuutta. Osaat kuvata työsuhteen syntymiseen ja päättämiseen liittyvät kysymykset, työnantajan ja työntekijän keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet sekä työaikaa ja vuosilomaa koskevat perusteet.

Sisältö

Mitä osa-alueita henkilöstöjohtamisen prosessiin kuuluu (henkilöstöstrategia, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, perehdyttäminen, koulutus, kehittäminen, palkitseminen, mittaaminen ja raportointi)? Miten henkilöstöjohtaminen on kehittynyt ja mitkä kysymykset ovat tällä hetkellä ajankohtaisia? Mitä keskeistä työlainsäädäntöä työntekijän, työnantajan ja henkilöstöjohdosta vastaavan tulee ottaa huomioon omassa asemassaan?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Sovitaan tarvittaessa suoraan opettajien kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Toteutuksen osien kuvaus

Henkilöstöjohtamisen osuus 2,5 op
Työoikeuden osuus 2,5 op

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys sekä Yrityksen talous tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 300

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Juuso Koponen
 • Väinö Toots
 • Jarkko Ansamäki
Vastuuopettaja

Jarkko Ansamäki

Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Ymmärrät data-analytiikan merkityksen yrityksille. Tunnet data-analytiikan peruskäsitteet. Tiedät erilaisia datalähteitä. Ymmärrät visualisoinnin ja viestinnän merkityksen. Tiedät joitain data-analytiikkaan liittyviä ohjelmia. Osaat tehdä pieniä analyysejä yksinkertaiselle datajoukolle taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen. Ymmärrät vastuusi ja osaat huomioida kestävän kehityksen raportteja laatiessasi. Muistat tarkastella dataa kriittisesti.

Sisältö

Mikä on data-analytiikan merkitys? Mistä dataa saa? Miten dataa esittämällä on voitu vaikuttaa? Mitä ohjelmia data-analytiikassa voidaan hyödyntää? Miten voin tehdä yksinkertaisen analyysin avoimelle datalle taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen? Mitä matemaattisia perusteita tarvitsen dataa analysoitaessa? Miten toimin vastuullisesti ja kestävän kehityksen huomioiden data-analytiikassa? Miten teen saavutettavia raportteja?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaaleja, jotka ilmoitetaan opintojaksoalustalla kurssin edetessä.

Yksilölliset oppimisväylät

Kyseessä on verkkokurssi, joka suoritetaan sellaisenaan. Opiskelijat voivat kuitenkin edetä omaan tahtiin kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärien asettamissa rajoissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Tentit, joiden haluataan olevan mukana kokonaisarvosanaa laskettaessa, tulee olla suoritettuna toteutuksen päättymispäivään mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssissa ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen.

Kurssissa ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Mervi Koskelainen
Ryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat jäsentää kansainvälistä toimintaympäristöä. Osaat tunnistaa yrityksen kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset sekä arvioida markkina-alueita. Osoitat perehtyneisyyttä kansainvälistymisstrategioihin. Osaat vertailla ja valita yritykselle sopivan operaatiomuodon.

Sisältö

Mitkä ovat keskeisiä kansainvälisen toimintaympäristön piirteitä? Miten markkina-alue vaikuttaa kansainvälistymisstrategian valintaan? Mitkä tekijät vaikuttavat operaatiomuodon valintaan? Mitkä ovat ulkomaankaupan käytännön toimenpiteet? Millaisia ovat venäläiset toimintatavat ja toimintakulttuuri alallasi?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vielä ei ole tiedossa työelämäyhteistyötä, mutta mahdollisesti vierailijoita työelämästä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
 • Jarkko Ansamäki
Ryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät tekoälyn ja koneoppimisen toiminnan periaatteet.
Pystyt määrittelemään millainen koneoppiminen sopii annettuun tehtävään.
Osaat tehdä pieniä tekoälyprojekteja.

Sisältö

Miten tekoäly toimii?
Millä tavoin koneoppimista voidaan luokitella?
Mihin erilaiset koneoppimisratkaisut sopivat?
Miten voi tehdä yksinkertaisia tekoälyratkaisuja?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään kurssin aikana ilmoitettavia verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella kurssin opettajien kanssa esimerkiksi omalta työpaikaltaan tulevien toimeksiantojen hyödyntämisestä kurssia suoritettaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaisesti sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on monta opettajaa ja kurssin kokonaisarvosana perustuu opettajien omalta kohdaltaan määrittelemiin kriteereihin (harjoitustehtävät, tentit) ja isompiin harjoitustyö-/projektipalautuksiin.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Satu Peltola
Ryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kerätä ja analysoida laadullista dataa.
Osaat hyödyntää ohjelmistoja ja tekoälyä laadullisen datan analysoinnissa.

Sisältö

Miten eri tavoin laadullista dataa voidaan kerätä?
Miten laadullista dataa analysoidaan?
Miten erilaisia ohjelmia voidaan hyödyntää laadullisen datan keräyksessä ja analysoinnissa?
Miten tekoäly voi hyödyntää laadullisen datan analysoinnissa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn alustalla tarkemmin. Mahdollisuus myös kerätä omaa materiaalia opettajan ilmoittaman materiaalin lisäksi.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa. Määräaikoja tulee noudattaa, joten lue ohjeistus erittäin huolellisesti. Ei läsnäolopakkoa lähiopetuksessa, mutta ei myöskään hybridiä teams yhteyden kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelija voi halutessaan tehdä TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, annetut oppimistehtävät. Määräajat ilmoitetaan tarkemmin Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

135h, 5 op eli 27 tuntia per opintopiste opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu Learn- ympäristössä. Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle Pepissa ja ilmoittautumisaika on päättynyt, saat viestin Xamkin sähköpostiisi noin viikkoa ennen opintojakson alkua. Siirryt automaattisesti Learniin Pepin integraation kautta, mikäli olet ilmoittautunut opintojaksolle. Opintojakso aukeaa ilmoitettuna päivänä, odottele rauhassa viestiä. Mikäli muutamaa päivää ennen opintojakson alkua et ole saanut viestiä tai opintojakso ei näy opintojakson alkamisajankohdan jälkeen, ota vasta silloin yhteyttä opintojakson opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Ryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät mitä yritysten eri tulosmittarit kertovat. Osaat laskea erilaisia indikaattoreita. Tiedät mistä eri indikaattorien laskennassa käytettävä data löytyy.

Sisältö

Mitä asioita erilaisissa yrityksissä mitataan? Mitä eri tunnusluvut kertovat yrityksen toiminnasta? Miten erilaisia indikaattoreita lasketaan? Mistä laskennassa tarvittavat luvut saadaan? Miten indikaattoreita yrityksissä käytetään?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään sähköisiä verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella opettajan kanssa esimerkiksi
-mahdollisuudesta hyödyntää hänen työpaikaltaan saatavia toimeksiantoja osana kurssin suoritusta.
-opiskelun nopeuttamisesta suorittamalla tehtävät ennen määräpäiviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaiset sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu annettujen tehtävien ja harjoitustöiden/projektien perusteella.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 55

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Väinö Toots
 • Jarkko Ansamäki
Vastuuopettaja

Jarkko Ansamäki

Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

ilmoitetaan kurssin aikana

Yksilölliset oppimisväylät

On aina sovittava erikseen opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää yrityselämän edustajien vierailuja ja mahdollisesti myös yritysvierailuja

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kestää koko opintojen ajan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija on osoittanut kykyä opiskella ja kehittyä ammatillisesti

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

20 op

TKI-osuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Väinö Toots
 • Jarkko Ansamäki
Ryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt ohjatusti oman alasi keskeisiin käytännön työtehtäviin.
Sovellat teoriassa ja käytännössä opittuja tietoja ja taitoja työelämässä.
Kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn ja työtehtävien kehittämiseen.
Osaat toimia oman erikoistumisalasi mukaisissa työtehtävissä.

Sisältö

Etsit erikoistumiseesi soveltuvan harjoittelupaikan.
Teet harjoittelun aikana liiketoiminnan data-analytiikan alan työtehtäviä.
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelumateriaali

-

Yksilölliset oppimisväylät

Jokainen harjoittelu on yksilöllinen

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämälle.

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla

Opiskelijan työmäärä

Harjoitteluiden työmäärät:
Perusharjoittelu 10 opintopistettä, n. 7 työviikkoa/263 h
Syventävä harjoittelu 20 opintopistettä, n.13 työviikkoa/488 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Väinö Toots
Ryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata relaatiokantojen rakenteen ja käytön
Osaat koota yrityksen tietokannoista dataa analysointia varten SQL-kielellä
Tunnet tietovarastoinnin perusteet

Sisältö

Miten relaatiokantoja käytetään?
Miten kokoat dataa yrityksen tietokannoista SQL-kielellä?
Miten voit hyödyntää tietovarastointia liiketoimintatiedonhallinnassa?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään sähköisiä verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella opettajan kanssa esimerkiksi
-mahdollisuudesta hyödyntää hänen työpaikaltaan saatavia toimeksiantoja osana kurssin suoritusta.
-opiskelun nopeuttamisesta suorittamalla tehtävät ennen määräpäiviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaiset sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssilla opetellaan tietokantojen perusteita sekä SQL-kyselykieltä.

SQL-kielessä kurssi kattaa peruskomennot, laskemisen kyselyssä, ryhmittelyn, usean taulun kyselyt sekä alikyselyt.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu annettujen tehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
Ryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat analysoida data-aineistoja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Erityisesti kykenet tekemään tilastollisia testejä ja muokkaamaan data-aineistoa matemaattista ohjelmistoa hyödyntäen.

Sisältö

Miten erilaisia ilmiöitä voidaan kuvata tilastollisia menetelmiä hyödyntäen? Miten tilastoaineistoja analysoidaan? Miten voit hyödyntää erilaisia ohjelmistoja tilastollisessa analyysissä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan työmäärä

5 op, eli noin 133 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
 • Emmi Mäkinen
 • Satu Peltola
Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Omaehtoista perehtymistä materiaaleihin, jotka ovat mm. verkkolinkkejä sekä H5P-videoita. Materiaalit Learn -alustalla saatavilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa. Lähiopetuksessa ei ole läsnäolopakkoa, mutta ei myöskään teamsyhteyksiä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä halutessaan TKI ja työelämäyhteistyötä alakohtaisessa osuudessa esimerkiksi hankkeistettuun opinnäytetyöhön tai projektiin liittyen.

Tentit ja muut määräajat

Tentti ja muut määräajat ilmoitetaan Learn -ympäristössä. Noudata annettuja aikatauluja ja ohjeita huolellisesti.

Opiskelijan työmäärä

1op, 27h opiskelijan työtä, yhteensä 5op (135h). Työmäärä perustuu lähiopetukseen, itsenäiseen perehtymiseen opintojakson videoluentoihin sekä itsenäiseen tehtävien suorittamiseen annettujen määräaikojen puitteissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Yhteinen kaikille pakollinen virtuaalinen osuus (2op) sekä opiskelijan oman alan soveltava osuus (3op) lähiopetuksena ja itsenäisenä työskentelynä. Oppimistehtävät ovat osin vaiheistettuja ja automatisoituja. Jotta pääset suorituksissasi eteenpäin tulee aina aiempi vaihe olla suoritettuna hyväksytysti annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli vaiheistettua suoritusta ei ole tehty annettuun määräaikaan mennessä, koko opintojakso arvioidaan hylätyksi. Perehdy ohjeisiin huolellisesti ja noudata annettuja määräaikoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot ovat osin verkko-opintoja ja osin lähiopetusta. Opintojakso on Learn- oppimisympäristössä. Jos olet ilmoittautunut opintojaksolle ilmoittautumisaikana siirryt automaattisesti Learniin. Opintojakso avautuu/näkyy listoillasi vasta, kun opintojakso AUKEAA. Odottele siis rauhassa opintojakson alkamispäivää ja ellei se aukeamista seuraavana päivänä näy sinulla, ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Oppimistehtävät: kaikki tehtyinä määräaikaan mennessä, myöhässä tehdyt palautukset arvioidaan hylättyinä. Tarkemmat arvioinnin ohjeet Learn -alustalla.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Kettula
Vastuuopettaja

Tuomo Kettula

Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia tarkoituksenmukaisesti yksilönä sekä ryhmätyöskentelyssä. Osaat laatia toimisto-ohjelmilla alaasi liittyviä tavallisimpia asiakirjoja, esityksiä ja taulukoita. Osaat toimia tietoturvallisesti.

Sisältö

Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia käytetään ja kuinka niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä? Miten laaditaan tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmilla tavallisimpia alaasi liittyviä dokumentteja? Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali ja linkit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työvälineosaaminen 5op -opintojakson AHOT-suoritus sovitaan opettajan kanssa erikseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole kurssitenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 h työmäärää

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssin suoritettuasi
* Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia tarkoituksenmukaisesti yksilönä sekä ryhmätyöskentelyssä
* Osaat laatia toimisto-ohjelmilla alaasi liittyviä tavallisimpia asiakirjoja, esityksiä ja taulukoita
* Osaat toimia tietoturvallisesti.

Kursilla käsitellään mm. seuraavia aiheita
* Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia käytetään ja kuinka niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?
* Miten laaditaan tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmilla tavallisimpia alaasi liittyviä dokumentteja?
* Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

IT-teeman esittely: 10%
Power Point -harjoitustyö: kalvot 20% + nauhoitus 10%
Word: 20%
Excel: 30%
Office 365 tehtävät Sway: 10%
Arviointiasteikko: 1=50% ; 2=60% ; 3=70% ; 4=80% ; 5=90%

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Jarkko Ansamäki
Vastuuopettaja

Jarkko Ansamäki

Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Ymmärrät mitä asioita erilaisissa verkkopalveluissa voidaan mitata ja mitä ne mahdollisesti kertovat. Osaat käyttää erilaisten palveluiden omia analysointivälineitä liikenteen analysointiin. Osaat tuoda järjestelmistä dataa muualle analysoitavaksi. Osaat yhdistellä eri lähteistä saatavaa dataa ja tehdä yhdistettyyn dataan perustuvia analyysejä.

Sisältö

Mitä tietoja erilaisten Web-palveluiden ja sosiaalisen median käyttäjistä saadaan? Miten tietoja voidaan kerätä? Millä eri tavoin dataa voidaan analysoida? Mitä merkityksiä datavirran taakse kätkeytyy?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaaleja, jotka ilmoitetaan opintojaksoalustalla kurssin edetessä.

Yksilölliset oppimisväylät

Kyseessä on verkkokurssi, joka suoritetaan sellaisenaan. Opiskelijat voivat kuitenkin edetä omaan tahtiin kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärien asettamissa rajoissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Tentit, joiden haluataan olevan mukana kokonaisarvosanaa laskettaessa, tulee olla suoritettuna toteutuksen päättymispäivään mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssissa ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen.

Kurssissa ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Miia Karttunen
Vastuuopettaja

Miia Karttunen

Ryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Learn-alusta ja sinne koottu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on data-analytiikan ja international business -opiskelijoiden Viestintätaidot-toteutus, erityisesti ryhmille DAKV22SM ja IBKV22SP, mutta myös muille tradenomiopiskelijoille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin, integraation ammatillisiin opintojaksoihin (yhteiset tehtävät)

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson aikana on pidetään kaksi verkkotenttiä opintojakson aikataulun puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia opiskelijan työtä (oppitunnit, tehtävät, itsenäinen työ, tiimityö)

Toteutuksen osien kuvaus

- kirjallinen viestintä omalla alalla
- suullinen viestintä omalla alalla
- tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- ryhmäviestintä, kokous- ja neuvottelutaito

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautumisen jälkeen odota, että ilmoittautumisaika päättyy. Sen jälkeen opettaja hyväksyy ilmoittautumisesi. Saat opintojakson aloitusinformaation (ohjelma, opiskelualusta, tehtävät) opintojakson ensimmäisellä lähitapaamisella. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson tehtävien suorittamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnin kohteista saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Data-analytiikan koulutus
Opettaja
 • Väinö Toots
 • Jarkko Ansamäki
Ryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Sinulla on käsitys erilaisista yritysten käytössä olevista järjestelmistä ja niissä olevasta datasta. Olet tutustunut joidenkin suosittujen ohjelmistojen omiin raportointiominaisuuksiin. Osaat tuoda dataa eri järjestelmistä muualle raportoitavaksi ja analysoitavaksi.

Sisältö

Minkälaista dataa erilaisilla yrityksillä on sisäisesti käytössä? Mistä tätä dataa kerätään? Mihin se tallentuu? Miten sitä hyödynnetään? Miten sitä pystyy analysoimaan?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään kurssin aikana ilmoitettavia verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella kurssin opettajien kanssa esimerkiksi omalta työpaikaltaan tulevien toimeksiantojen hyödyntämisestä kurssia suoritettaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaisesti sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on monta opettajaa ja kurssin kokonaisarvosana perustuu opettajien omalta kohdaltaan määrittelemiin kriteereihin (harjoitustehtävät, tentit) ja isompiin harjoitustyö-/projektipalautuksiin.